ORDIN nr. 104 din 7 decembrie 2016privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.011 din 16 decembrie 2016  Având în vedere prevederile art. 161 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şiîn temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IRegulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 23 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileşte condiţiile, termenele şi procedurile de acordare, de suspendare şi de retragere a atestatelor pentru persoanele fizice care desfăşoară: a) activităţi de verificare a proiectelor tehnice pentru conductele de alimentare din amonte aferente producţiei, pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării, pentru obiectivele/sistemele aferente transportului şi/sau distribuţiei de gaze naturale, pentru instalaţiile aferente activităţii de producere/stocare de gaze naturale comprimate/gaze naturale comprimate pentru vehicule (GNC/GNCV)/biogaz/ biometan, precum şi pentru instalaţiile de gaze naturale lichefiate (GNL); b) activităţi de expertiză tehnică a proiectelor tehnice şi/sau a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei, a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării, a obiectivelor/sistemelor aferente transportului şi/sau distribuţiei de gaze naturale, a instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare GNC/GNCV/biogaz/biometan, precum şi a instalaţiilor GNL."2. La articolul 4 alineatul (1), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) conducte de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale; b) sisteme de transport al gazelor naturale, sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi sisteme de distribuţie închise ce funcţionează în regim de înaltă presiune; c) sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi sisteme de distribuţie închise ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune;".3. La articolul 4 alineatul (3), literele a-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) conducte de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale; b) sisteme de transport al gazelor naturale, sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi sisteme de distribuţie închise ce funcţionează în regim de înaltă presiune; c) sisteme de distribuţie a gazelor naturale şi sisteme de distribuţie închise ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune;".4. La articolul 4 alineatul (6), după litera F se introduce o nouă literă, litera G, cu următorul cuprins:"G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale.".5. La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) În activitatea desfăşurată conform competenţelor deţinute, experţii tehnici vor urmări îndeplinirea în cadrul obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale a cerinţelor precizate la alin. (6) lit. A-G."6. La articolul 5 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) actul de studii sau atestatul de recunoaştere/echivalare a acestuia în România, în copie;".7. La articolul 5 alineatul (2), litera f) se abrogă.8. La articolul 10, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Persoanele declarate admise în urma examenului ridică atestatele de la sediul ANRE, în termen de 15 de zile....................................................... (5) Dreptul de practică se dovedeşte prin legitimaţia aflată în termen de valabilitate, emisă de către ANRE, prin registrul electronic de evidenţă a legitimaţiilor, împreună cu atestatul prevăzut la alin. (4)."9. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Modelul atestatului şi al ştampilei sunt prevăzute în anexele nr. 3a şi 3c."10. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) ANRE afişează pe pagina de internet, pentru fiecare instituţie de învăţământ superior, asociaţie profesională sau operator economic prevăzută/prevăzut la alin. (1), promovabilitatea, exprimată în procente, a candidaţilor declaraţi admişi în urma susţinerii examenului de atestare a verificatorilor de proiecte şi/sau a experţilor tehnici pentru obiectivele/ sistemele din sectorul gazelor naturale."11. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16. - În vederea emiterii unei noi legitimaţii, pentru prelungirea dreptului de practică, în scopul continuării activităţii, verificatorul de proiecte sau expertul tehnic transmite la ANRE, prin e-mail la adresa anre@anre.ro sau prin încărcare pe pagina de internet a ANRE, cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării valabilităţii legitimaţiei, un fişier în formă arhivată care conţine următoarele documente scanate: a) cererea întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6; b) actul de identitate; c) dovada absolvirii anuale a unui curs de specialitate corespunzător tipului de atestare solicitat, conform prevederilor art. 14; d) cazierul judiciar fără antecedente penale care să îl facă incompatibil cu domeniul de atestare solicitat; e) dovada achitării tarifului pentru prelungirea dreptului de practică, stabilit prin ordin al preşedintelui ANRE."12. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) ANRE, prin registrul electronic de evidenţă a legitimaţiilor, emite legitimaţia, prevăzută la alin. (1), în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii însoţite de documentele complete prevăzute la art. 16, respectiv, după caz, de la data completării documentelor solicitate."13. La articolul 19, alineatele (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) În cazul suspendării dreptului de practică sau al retragerii calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic, persoana în cauză are obligaţia de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat atestatul şi ştampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei menţionate la alin. (4)............................................. (7) La finalul perioadei de suspendare, persoana fizică ridică de la sediul ANRE atestatul şi ştampila."14. La articolul 20, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) În cazul suspendării dreptului de practică sau al retragerii calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic, persoana în cauză are obligaţia de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat atestatul şi ştampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei menţionate la alin. (3)............................................ (6) La finalul perioadei de suspendare, persoana fizică ridică de la sediul ANRE atestatul şi ştampila."15. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În situaţia pierderii/deteriorării atestatului de verificator de proiecte/expert tehnic, posesorul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat; în acest sens, posesorul adresează ANRE o cerere, însoţită de dovada publicării anunţului privind pierderea/deteriorarea atestatului de verificator de proiecte/expert tehnic într-un cotidian de răspândire naţională şi face dovada achitării tarifului de eliberare a duplicatului, conform tarifelor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE."16. La articolul 24 alineatul (3), literele c) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) actul de studii sau atestatul de recunoaştere/echivalare a acestuia în România, în copie;.......................................... g) atestatul în termen de valabilitate, în copie;".17. La articolul 24 alineatul (3), litera h) se abrogă.18. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Nu pot participa la examenul de atestare persoanele fizice cărora ANRE le-a aplicat o sancţiune de suspendare sau retragere a unui atestat în ultimii 3 ani."19. La anexa nr. 3a, la cerinţe, după litera F se introduce o nouă literă, litera G, cu următorul cuprins:"G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale".20. Anexa nr. 3b se abrogă.21. La anexa nr. 3c, la cerinţele de calitate, după litera F se introduce o nouă literă, litera G, cu următorul cuprins:"G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale".22. La anexa nr. 4a, la punctul 6, după litera F se introduce o nouă literă, litera G, cu următorul cuprins:"G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale".23. La anexa nr. 4a, punctele 14 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"14. În cazul suspendării dreptului de practică sau al retragerii calităţii de verificator de proiecte, titularul are obligaţia de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat atestatul şi ştampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei.15. În situaţia schimbării datelor de identificare, titularul este obligat să transmită ANRE, în termen de 7 zile lucrătoare, o notificare însoţită de documentele justificative, ocazie cu care solicită modificarea atestatului; atestatul valabil la momentul solicitării se depune la ANRE pentru modificare."24. La anexa nr. 4b, la punctul 6, după litera F se introduce o nouă literă, litera G, cu următorul cuprins:"G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale".25. La anexa nr. 4b, punctele 15 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"15. În cazul suspendării dreptului de practică sau retragerea calităţii de expert tehnic, titularul are obligaţia de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat atestatul şi ştampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei.16. În situaţia schimbării datelor de identificare, titularul se obligă să transmită ANRE, în termen de 7 zile lucrătoare, o notificare însoţită de documentele justificative, ocazie cu care solicită modificarea atestatului; atestatul valabil la momentul solicitării se depune la ANRE pentru modificare."  +  Articolul IIPersoanele fizice care desfăşoară activităţi de verificare tehnică şi de expertiză tehnică, precum şi operatorii economici autorizaţi/licenţiaţi care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Autorităţii Naţionale de

  Reglementare în Domeniul Energiei,

  Niculae Havrileţ
  Bucureşti, 7 decembrie 2016.Nr. 104.------