HOTĂRÂRE nr. 321 din 14 aprilie 2005 (**republicată**)(*actualizată*)privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant**)(actualizată până la data de 28 decembrie 2016*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------------**) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 674/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 27 aprilie 2005.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre abordează unitar la nivel naţional evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare, inclusiv a disconfortului, provocate de expunerea populaţiei la zgomotul ambiant, prin implementarea progresivă a următoarelor măsuri:------------Partea introd. a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. a) determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartării zgomotului cu metodele de evaluare prevăzute în prezenta hotărâre; b) asigurarea accesului publicului la informaţiile cu privire la zgomotul ambiant şi a efectelor sale; c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartării zgomotului, a planurilor de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant, unde este cazul, în special acolo unde nivelurile de expunere pot cauza efecte dăunătoare asupra sănătăţii umane şi pentru a menţine nivelurile zgomotului ambiant în situaţia în care acestea nu depăşesc valorile limită stabilite conform art. 7 alin. (3) lit. b). (2) Prezenta hotărâre stabileşte cadrul general pentru dezvoltarea măsurilor de reducere a zgomotului emis de sursele principale de zgomot, în special de vehiculele rutiere, feroviare şi de infrastructura acestora, de aeronave, de echipamentele industriale, echipamentele destinate utilizării în exteriorul clădirilor şi maşinile industriale mobile.  +  Articolul 2 (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică zgomotului ambiant la care este expusă populaţia, în special în: a) zonele construite; b) parcurile, grădinile publice sau alte zone liniştite dintr-o aglomerare; c) zonele liniştite din spaţii deschise; d) apropierea unităţilor de învăţământ, a spitalelor şi a altor clădiri şi zone sensibile la zgomot. (2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică zgomotului generat de: a) persoana expusă; b) activităţile casnice; c) vecini; d) activităţile de la locul de muncă şi din interiorul mijloacelor de transport în comun; e) activităţile militare din zonele militare.  +  Articolul 3În înţelesul prezentei hotărâri, definiţiile termenilor folosiţi sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile administraţiei publice locale realizează cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pentru aglomerările şi drumurile principale aflate în administrarea lor, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (7) şi (8), şi implementează măsurile de reducere şi gestionare a zgomotului cu respectarea termenelor care se menţionează în acest sens în planurile de acţiune.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale prevăd în bugetele proprii fondurile necesare pentru realizarea cartării zgomotului şi elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, pentru aglomerările şi drumurile judeţene aflate în administrarea lor, prevăzute în tabelele nr. 1 şi 2 din anexa nr. 8, iar operatorii economici care administrează aeroporturile principale, drumurile principale, cu excepţia drumurilor judeţene, căile ferate principale, aeroporturile şi porturile prevăzute în tabelele nr. 2-6 din anexa nr. 8 asigură pentru acestea fondurile necesare pentru realizarea cartării zgomotului şi elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, după cum urmează:----------Partea introd. a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. a) începând cu anul 2007, pentru aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale care au un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de autovehicule pe an, căile ferate principale care au un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an, aeroporturile civile care au un trafic mai mare de 50.000 de mişcări de aeronave pe an şi porturi aflate în aglomerări cu mai mult de 250.000 de locuitori; b) începând cu anul 2012, pentru toate aglomerările, inclusiv pentru aeroporturile şi porturile situate în interiorul acestora, precum şi pentru drumurile principale şi căile ferate principale.-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (3) Unităţile aflate sub autoritatea autorităţii publice centrale pentru transporturi, care au în administrare infrastructuri rutiere, feroviare, aeroportuare şi portuare, realizează cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pentru drumurile principale din interiorul şi din exteriorul aglomerărilor, căile ferate principale din interiorul şi din exteriorul aglomerărilor şi căile ferate din interiorul aglomerărilor, aeroporturile mari, aeroporturile civile urbane din interiorul aglomerărilor şi porturile din interiorul aglomerărilor, aflate în administrarea acestora, cu respectarea prevederilor alin. (9) şi (10), şi implementează măsurile de reducere şi gestionare a zgomotului, cu respectarea termenelor care se menţionează în acest sens în planurile de acţiune.----------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 944 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 28 decembrie 2016. (4) Unităţile prevăzute la alin. (3), precum şi limitele de competenţă ale acestora sunt prevăzute în Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.258/2005*) pentru stabilirea unităţilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru căile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerărilor şi aeroporturile, aflate în administrarea lor, elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, care se actualizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (5) Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care au în responsabilitate realizarea hărţilor strategice de zgomot au obligaţia de a transmite autorităţilor pentru protecţia mediului următoarele: a) fiecare hartă strategică de zgomot care arată situaţia anului calendaristic precedent, pe suport electronic în format.shp; b) un raport care să menţioneze datele de intrare utilizate în procesul de cartare a zgomotului în vederea realizării hărţilor strategice de zgomot, precum şi calitatea, acurateţea, modul de utilizare şi sursa acestora, pe format hârtie şi pe suport electronic în format.doc; c) un raport care să conţină toate datele obţinute în urma realizării fiecărei hărţi strategice de zgomot şi prezentate potrivit prevederilor anexei nr. 7, pe format hârtie şi pe suport electronic în format.doc; d) un raport care să conţină o prezentare a evaluării rezultatelor obţinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare hartă strategică de zgomot în parte, pe format hârtie şi pe suport electronic în format.doc.-----------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (6) Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care au în responsabilitate realizarea planurilor de acţiune au obligaţia de a transmite autorităţilor pentru protecţia mediului următoarele: a) planurile de acţiune elaborate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, pe format hârtie şi pe suport electronic în format.doc; b) orice altă informaţie suplimentară solicitată de acestea cu privire la modul de elaborare a planurilor de acţiune şi cu privire la conţinutul acestora.----------Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (7) Hărţile strategice de zgomot care arată situaţia anului calendaristic precedent se pun la dispoziţia agenţiilor regionale pentru protecţia mediului, astfel: a) până la data de 30 iunie 2007, pentru aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi aeroporturile mari; b) până la data de 30 iunie 2012, pentru toate aglomerările, drumurile principale şi căile ferate principale şi aeroporturile mari.*) (8) Planurile de acţiune prevăzute la alin. (6) lit. a) se pun la dispoziţia agenţiilor regionale pentru protecţia mediului, după cum urmează: a) până la data de 18 iulie 2008, pentru aglomerările cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi aeroporturile mari; b) până la data de 18 iulie 2013, pentru toate aglomerările, drumurile principale şi căile ferate principale şi aeroporturile mari.*) (9) Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care au în responsabilitate realizarea hărţilor strategice de zgomot au obligaţia de a transmite către autorităţile pentru protecţia mediului, din 5 în 5 ani, începând cu termenul prevăzut la alin. (7), toate hărţile strategice de zgomot şi rapoartele prevăzute la alin. (5).------------Alin. (9) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (10) Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care au în responsabilitate realizarea planurilor de acţiune au obligaţia de a transmite către autorităţile pentru protecţia mediului, din 5 în 5 ani, începând cu termenul prevăzut la alin. (8), toate planurile de acţiune prevăzute la alin. (6) lit. a).------------Alin. (10) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (11) Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care au în responsabilitate realizarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune pun la dispoziţia autorităţilor pentru protecţia mediului, la solicitarea acestora, toate datele utilizate la elaborarea acestora.------------Alin. (11) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (12) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1), unităţile prevăzute la alin. (3) şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (29) au obligaţia să îndeplinească procedura de participare şi consultare a publicului potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) sau (9), după caz, iar la această procedură participă şi reprezentantul desemnat al autorităţii pentru protecţia mediului, în calitate de observator.------------Alin. (12) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (13) Măsurile prevăzute la art. 11 alin. (3) se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi de către unităţile prevăzute la alin. (3), pentru domeniul lor de competenţă, precum şi de către operatorii economici care administrează aeroporturile prevăzute în tabelul nr. 5 din anexa nr. 8 sau care administrează amplasamentele industriale pentru care se realizează hărţi strategice de zgomot şi planuri de acţiune, pentru domeniul lor de competenţă, ţinându-se seama de următoarele: a) identificarea măsurilor în cadrul procesului de elaborare a planurilor de acţiune care se supun procedurii de participare şi consultare a publicului potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) sau (9), după caz; b) dacă aceste măsuri sunt stabilite de către unul sau mai mulţi operatori economici în urma externalizării serviciului de elaborare a planurilor de acţiune, atunci aceştia trebuie să fie înscrişi în Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului conform Ordinului ministrului mediului nr. 1.026/2009 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanţului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate şi studiului de evaluare adecvată, cel puţin pentru elaborarea Raportului de mediu (RM), Raportului privind impactul asupra mediului (RIM), Bilanţului de mediu (BM) şi Raportului de amplasament (RA).------------Alin. (13) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (14) La elaborarea şi/sau revizuirea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care au în responsabilitate realizarea acestora au obligaţia de a respecta prevederile actelor normative prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. a)-d).------------Alin. (14) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (15) Aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale, aeroporturile şi aeroporturile mari, precum şi porturile maritime şi/sau fluviale pentru care trebuie raportate la Comisia Europeană hărţile strategice de zgomot şi datele aferente acestora până la data de 30 decembrie 2012 şi planurile de acţiune aferente până la data de 18 ianuarie 2013 sunt prevăzute în anexa nr. 8.------------Alin. (15) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (16) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) împreună cu agenţiile regionale pentru protecţia mediului, după realizarea hărţilor strategice de zgomot şi în baza datelor arătate de acestea, stabilesc zonele liniştite într-o aglomerare, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), a anexei nr. 1 pct. 21 şi a actelor normative prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. b). (17) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unităţile prevăzute la alin. (3) pun la dispoziţia publicului datele conţinute în hărţile strategice de zgomot şi în planurile de acţiune potrivit prevederilor art. 12. (18) Operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, autorităţile administraţiei publice centrale sau alte instituţii ale statului, care deţin sau au competenţa legală de gestionare a unor date care sunt necesare în procesul de cartare a zgomotului ambiant, au următoarele obligaţii:----------Partea introductivă a alin. (18) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 944 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 28 decembrie 2016. a) de a pune aceste date, cu titlu gratuit, potrivit legii, la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1), a unităţilor prevăzute la alin. (3) şi a operatorilor economici prevăzuţi la alin. (29); b) de a permite accesul în interiorul amplasamentelor industriale a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) în vederea efectuării măsurătorilor acustice care se realizează potrivit prevederilor paragrafului 2.1 lit. a) din anexa nr. 3.------------Alin. (18) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (19) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unităţile prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a face schimb de date necesare în procesul de cartare a zgomotului ambiant. (20) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1), unităţile prevăzute la alin. (3) şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (29), la elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, au obligaţia să utilizeze date oficiale cu privire la numărul populaţiei, distribuţia populaţiei, date de trafic rutier, feroviar şi aeroportuar, precum şi informaţiile prevăzute în autorizaţiile integrate de mediu emise operatorilor economici care deţin sau administrează amplasamente industriale în interiorul aglomerărilor şi care desfăşoară activităţi în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013.----------Alin. (20) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 944 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 28 decembrie 2016. (21) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi unităţile prevăzute la alin. (3) au obligaţia ca, după realizarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, să asigure baza de date necesară în vederea îndeplinirii responsabilităţilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei hotărâri. (22) Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care au în responsabilitate realizarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, precum şi operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013, pentru amplasamentele industriale aflate în interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8, pot depune cereri de finanţare din Fondul pentru mediu, după cum urmează:----------Partea introductivă a alin. (22) al art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 944 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 28 decembrie 2016. a) pentru programe privind reducerea nivelului de zgomot, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) pentru studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului privind sarcini derivate din directive europene, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Alin. (22) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (23) Autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici care au în responsabilitate realizarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, precum şi implementarea măsurilor de reducere şi gestionare a zgomotului conţinute în planurile de acţiune au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii centrale pentru protecţia mediului, la solicitarea acesteia, orice date suplimentare faţă de cele care se predau potrivit prevederilor alin. (5) şi (6), în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei hotărâri.-----------Alin. (23) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (24) Înainte ca autoritatea centrală pentru protecţia mediului să realizeze raportarea către Comisia Europeană, se aprobă, prin hotărâre a consiliilor judeţene, consiliilor locale sau, după caz, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, următoarele: a) hărţile strategice de zgomot elaborate pentru aglomerările prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8, pentru drumurile judeţene prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 8 şi pentru aeroporturile prevăzute în tabelul nr. 5 din anexa nr. 8; b) planurile de acţiune elaborate pentru aglomerările prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8, pentru drumurile judeţene prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 8 şi pentru aeroporturile prevăzute în tabelul nr. 5 din anexa nr. 8.-----------Alin. (24) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (25) Înainte ca autoritatea centrală pentru protecţia mediului să realizeze raportarea către Comisia Europeană, se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii centrale pentru transporturi şi infrastructură următoarele: a) hărţile strategice de zgomot elaborate pentru drumurile principale, cu excepţia drumurilor judeţene, precum şi hărţile strategice de zgomot elaborate pentru căile ferate principale, aeroporturile civile şi porturile prevăzute în tabelele nr. 2-4 şi 6 din anexa nr. 8; b) planurile de acţiune elaborate pentru drumurile principale, cu excepţia drumurilor judeţene, precum şi planurile de acţiune elaborate pentru căile ferate principale, aeroporturile civile şi porturile prevăzute în tabelele nr. 2-4 şi 6 din anexa nr. 8.-----------Alin. (25) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (26) Aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune prin actele administrative prevăzute la alin. (24) şi (25) se realizează după evaluarea acestora de către comisiile înfiinţate, potrivit prevederilor art. 5 şi 6, după caz.-----------Alin. (26) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (27) În vederea elaborării şi implementării măsurilor de reducere şi gestionare a zgomotului prevăzute la art. 11 alin. (3), autorităţile administraţiei publice şi operatorii economici au următoarele domenii de competenţă: a) autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1), pentru drumurile din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8 şi pentru drumurile judeţene prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 8; b) operatorii economici care administrează aeroporturile prevăzute în tabelul nr. 5 din anexa nr. 8, pentru aceste aeroporturi; c) operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit anexei nr. 1 la Legea nr. 278/2013, în cazul amplasamentelor industriale din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8;----------Lit. c) a alin. (27) al art. 4 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 944 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 28 decembrie 2016. d) Compania Naţională de Căi Ferate «CFR» - S.A. pentru căile ferate din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8 şi pentru căile ferate principale prevăzute în tabelul nr. 3 din anexa nr. 8, care se află în administrarea acesteia; e) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A, pentru drumurile principale prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 8, care se află în administrarea acesteia; f) Compania Naţională «Aeroporturi Bucureşti» - S.A pentru Aeroportul Internaţional Henri Coandă şi pentru Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu; g) Compania Naţională «Administraţia Porturilor Maritime Constanţa» - S.A pentru portul Constanţa şi portul Tomis; h) Compania Naţională «Administraţia Porturilor Dunării Maritime» - S.A. Galaţi pentru portul Docuri, portul Bazinul Nou şi portul Mineralier din Galaţi şi pentru portul Harşoia, portul Turcoaia, portul Măcin şi portul Gura Arman din Brăila.-----------Alin. (27) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (28) Măsurile de gestionare şi reducere a zgomotului prevăzute la art. 11 alin. (3), elaborate pentru amplasamentele industriale din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8, care desfăşoară activităţi în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, se pun în aplicare astfel:----------Partea introductivă a alin. (28) al art. 4 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 944 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 28 decembrie 2016. a) în urma deciziei autorităţii competente pentru protecţia mediului de actualizare a autorizaţiei integrate de mediu şi conform termenelor stabilite de către aceasta, implicit prin aplicarea recomandărilor documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile; b) în urma colaborării dintre autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) şi operatorii economici care administrează aceste amplasamente industriale, cu privire la stabilirea măsurilor concrete de reducere a zgomotului care trebuie să facă parte din planurile de acţiune.-----------Alin. (28) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (29) Operatorii economici care administrează aeroporturile prevăzute în tabelul nr. 5 din anexa nr. 8 realizează cartarea zgomotului şi elaborează hărţile strategice de zgomot şi planurile de acţiune pentru acestea potrivit prevederilor prezentei hotărâri şi implementează măsuri de reducere şi gestionare a zgomotului cu respectarea termenelor care se menţionează în acest sens în planurile de acţiune.*)-----------Alin. (29) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013.  +  Articolul 5 (1) În vederea analizării şi evaluării fiecărei hărţi strategice de zgomot şi a rapoartelor predate în conformitate cu art. 4 alin. (5), se înfiinţează următoarele comisii: a) câte o comisieîn cadrul fiecărei agenţii judeţene pentru protecţia mediului pe raza căreia se află aglomerările prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8, formată din reprezentanţi ai acestor agenţii; b) o comisie în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, formată din reprezentanţi ai autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi ai acestei agenţii.-----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (2) Analizarea şi evaluarea hărţilor strategice de zgomot şi a rapoartelor predate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) se realizează pe baza ghidului de realizare, analizare şi evaluare a hărţilor strategice de zgomot aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. d), şi au drept scop să verifice caracterul complet al datelor necesare realizării raportării la Comisia Europeană. (3) În cazul în care oricare dintre comisiile prevăzute la alin. (1) constată lipsa unor date care sunt necesare îndeplinirii prevederilor art. 7 alin. (3) lit. i) şi l), se vor solicita date suplimentare potrivit prevederilor art. 4 alin. (23).-----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (4) Toate procesele-verbale elaborate cu ocazia evaluării realizate de către comisiile înfiinţate în conformitate cu prevederile alin. (1) se transmit către autoritatea centrală pentru protecţia mediului.-----------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (5) Comisia înfiinţată în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a) analizează şi evaluează hărţile strategice de zgomot elaborate pentru: a) aglomerările prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8; b) drumurile judeţene prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 8; c) aeroporturile prevăzute în tabelul nr. 5 din anexa nr. 8; d) porturile prevăzute în tabelul nr. 6 din anexa nr. 8.-----------Alin. (5) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (6) Comisia înfiinţată în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b) analizează şi evaluează hărţile strategice de zgomot elaborate pentru: a) drumurile principale prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 8, cu excepţia drumurilor judeţene; b) căile ferate principale prevăzute în tabelul nr. 3 din anexa nr. 8; c) aeroportul menţionat în tabelul nr. 4 din anexa nr. 8.-----------Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (7) Comisiile înfiinţate în conformitate cu prevederile alin. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.-----------Alin. (7) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013.  +  Articolul 6 (1) În vederea verificării criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi a analizării conţinutului acestora, se înfiinţează comisii prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru sănătate publică, după cum urmează: a) la nivelul fiecărei agenţii judeţene pentru protecţia mediului, pe raza căreia se află aglomerările prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8, formată din specialişti din cadrul autorităţii judeţene pentru protecţia mediului şi autorităţii judeţene de sănătate publică; b) la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, formată din specialişti din cadrul autorităţii centrale pentru protecţia mediului, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi autorităţii centrale de sănătate publică.----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (2) Criteriile utilizate la elaborarea planurilor de acţiune trebuie să respecte prevederile prezentei hotărâri şi să ţină seama de ghidul elaborat potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. c). (3) Toate procesele-verbale elaborate cu ocazia evaluării realizate de către comisiile înfiinţate în conformitate cu prevederile alin. (1) se transmit către autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi către autoritatea centrală pentru sănătate publică.-----------Alin. (3) al art. 6 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (4) Comisiile înfiinţate în conformitate cu prevederile de la alin. (1) lit. a) analizează şi evaluează planurile de acţiune elaborate pentru: a) aglomerările prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8; b) drumurile judeţene prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 8; c) aeroporturile prevăzute în tabelul nr. 5 din anexa nr. 8; d) porturile prevăzute în tabelul nr. 6 din anexa nr. 8.-----------Alin. (4) al art. 6 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (5) Comisia înfiinţată în conformitate cu prevederile de la alin. (1) lit. b) analizează şi evaluează planurile de acţiune elaborate pentru: a) drumurile principale prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 8, cu excepţia drumurilor judeţene; b) căile ferate principale prevăzute în tabelul nr. 3 din anexa nr. 8; c) aeroportul menţionat în tabelul nr. 4 din anexa nr. 8-----------Alin. (5) al art. 6 a fost introdus de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013.  +  Articolul 7 (1) Agenţiile regionale pentru protecţia mediului au următoarele responsabilităţi:----------Partea introd. a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. a) solicită informaţii trimestrial de la autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) cu privire la stadiul realizării obligaţiilor ce le revin din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri; b) asigură trimiterea unui reprezentant, în calitate de observator, la acţiunea de desfăşurare a consultării publice potrivit art. 4 alin. (12);----------Lit. b) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. c) asigură, la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti, gestionarea datelor obţinute în procesul de realizare a cartării zgomotului şi a hărţilor strategice de zgomot, pentru aglomerările, drumurile judeţene, aeroporturile şi porturile, prevăzute în tabelele nr. 1, 2, 5 şi 6 din anexa nr. 8;-----------Lit. c) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. d) informează trimestrial Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la stadiul realizării cartării zgomotului şi a hărţilor strategice de zgomot, precum şi cu privire la stadiul realizării planurilor de acţiune, pentru aglomerările, drumurile judeţene, aeroporturile şi porturile, prevăzute în tabelele nr. 1, 2, 5 şi 6 din anexa nr. 8;-----------Lit. d) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. e) transmit autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în format electronic, toată documentaţia primită în baza art. 4 alin. (5);-----------Lit. e) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. f) solicită autorităţilor administraţiei publice locale şi operatorilor economici, care administrează aglomerări, drumurile judeţene, aeroporturile şi porturile prevăzute în tabelele nr. 1, 2, 5 şi 6 din anexa nr. 8, furnizarea, dacă este cazul, a unor date suplimentare faţă de cele predate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5);----------Lit. f) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. g) transmit autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în format electronic, toată documentaţia primită în baza art. 4 alin. (6);----------Lit. g) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. h) transmit autorităţilor administraţiei publice locale, care administrează aglomerările prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 8, lista cu toate amplasamentele instalaţiilor industriale care se află în interiorul acestor aglomerări şi care desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi toate datele şi informaţiile cu privire la sursele de zgomot identificate în interiorul acestor amplasamente cu ocazia realizării evaluării de mediu, precum şi cele conţinute în autorizaţia integrată de mediu;----------Lit. h) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. i) asigură funcţionarea comisiilor înfiinţate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a);----------Lit. i) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. j) asigură funcţionarea comisiilor înfiinţate potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a).----------Lit. j) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. k) abrogată.----------Lit. k) a alin. (1) al art. 7 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului are următoarele responsabilităţi: a) centralizează, la nivel naţional, toate măsurile de gestionare şi reducere a zgomotului, care sunt conţinute în planurile de acţiune, şi urmăreşte stadiul implementării acestora ţinând seama de termenele precizate în acest sens în planurile de acţiune;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. b) asigură participarea unui reprezentant al autorităţilor judeţene sau naţionale pentru protecţia mediului, în calitate de observator, la procedurile de participare şi consultare a publicului organizate de autorităţile prevăzute la art. 4 alin. (12);----------Lit. b) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. c) centralizează, la nivel naţional, toate hărţile strategice de zgomot şi datele obţinute în procesul de realizare a cartării zgomotului;----------Lit. c) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. d) asigură, la nivel naţional, gestionarea datelor obţinute din procesul de realizare a cartării zgomotului şi a hărţilor strategice de zgomot; e) asigură funcţionarea comisiilor înfiinţate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) lit. b);----------Lit. e) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. f) implică şi sprijină în mod activ agenţiile judeţene pentru protecţia mediului din subordine, în stabilirea unei colaborări şi conlucrări cu autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la art. 4 alin. (1) şi cu unităţile prevăzute la art. 4 alin. (3), în procesul de cartare a zgomotului şi de elaborare a hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, încă din fazele de iniţiere ale acestora;----------Lit. f) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. g) elaborează tematici pentru instruirea personalului agenţiilor pentru protecţia mediului din subordine, în domeniul cartării de zgomot, verificării datelor utilizate la realizarea hărţilor strategice de zgomot şi evaluării rezultatelor cartării de zgomot; h) centralizează, la nivel naţional, toate datele conţinute în planurile de acţiune şi pune la dispoziţia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în formatul solicitat, toate aceste date, în vederea raportării către Comisia Europeană; i) asigură, la nivel naţional, gestionarea datelor şi informaţiilor conţinute în planurile de acţiune, în coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; j) coordonează activitatea agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului în domeniul gestionării rezultatelor cartării strategice de zgomot şi acordă suportul necesar organizării comisiilor înfiinţate în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a) şi art. 6 alin. (1) lit. a) din cadrul acestor agenţii;----------Lit. j) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. k) elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor înfiinţate potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 6 alin. (1) şi îl transmite spre aprobare autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.----------Lit. k) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (3) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului are următoarele responsabilităţi: a) actualizează Ghidul privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 678/2006, al Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.344/2006, al Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 915/2006 şi al Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.397/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor, în baza unor studii de specialitate realizate în acest domeniu şi/sau a ghidurilor şi liniilor directoare emise de Comisia Europeană; b) elaborează şi actualizează Ghidul privind adoptarea valorilor-limită şi modul de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii L(zsn) şi L(noapte) şi, dacă este cazul, separat, pentru indicatorii L(zi) şi L(seară), în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru sănătate, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru transporturi şi infrastructură şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru administraţie şi interne;-----------Lit. b) a alin. (3) al art. 7 a fost modificată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. c) elaborează şi actualizează Ghidul cu privire la măsurile care se pot lua în cadrul planurilor de acţiune în vederea gestionării şi reducerii valorilor indicatorilor L(zsn), L(noapte) şi L(zi) şi L(seară), după caz, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi în baza unor studii de specialitate realizate în acest domeniu şi/sau a ghidurilor şi liniilor directoare emise de Comisia Europeană, în termen de 90 de zile de la emiterea acestora;-----------Lit. c) a alin. (3) al art. 7 a fost modificată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. d) elaborează şi actualizează Ghidul de realizare, analizare şi evaluare a hărţilor strategice de zgomot, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;------------Lit. d) a alin. (3) al art. 7 a fost modificată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. e) elaborează şi actualizează componenţa comisiilor prevăzute la art. 6 şi regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora, care se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru sănătate;-----------Lit. e) a alin. (3) al art. 7 a fost modificată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. f) transmite Comisiei Europene, nu mai târziu de 30 iunie 2015 şi ulterior la fiecare 5 ani, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport cu privire la aglomerările cu o populaţie mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an şi aeroporturile mari, existente în România;-----------Lit. f) a alin. (3) al art. 7 a fost modificată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. g) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informaţii cu privire la autorităţile responsabile cu elaborarea, evaluarea, colectarea şi aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, ori de câte ori intervine o schimbare cu privire la identitatea şi numărul acestor autorităţi şi asigură informarea publică cu privire la aceste informaţii;-----------Lit. g) a alin. (3) al art. 7 a fost modificată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. h) actualizează şi transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, raportul care cuprinde informaţii cu privire la valorile-limită în vigoare sau în pregătire pe teritoriul României, pentru indicatorii L(zsn) şi L(noapte) şi, dacă este cazul, pentru indicatorii L(zi) şi L(seara), pentru zgomotul produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu explicarea implementării acestor valori-limită, ori de câte ori este necesar.----------Lit. h) a alin. (3) al art. 7 a fost modificată de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. i) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 7 cu privire la hărţile strategice de zgomot şi datele aferente acestora, pentru toate aglomerările cu o populaţie mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an şi aeroporturile mari, până la data de 30 decembrie 2007; după această dată raportul se transmite o dată la 5 ani; j) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport cu privire la toate aglomerările, drumurile principale şi căile ferate principale existente în România, până la data de 31 decembrie 2008; k) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 7 cu privire la planurile de acţiune pentru toate aglomerările cu o populaţie mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an şi aeroporturile mari şi criterii utilizate la realizarea planurilor de acţiune, până la data de 18 ianuarie 2009; după această dată raportul se transmite o dată la 5 ani; l) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 7 cu privire la hărţile strategice de zgomot şi datele aferente acestora, pentru toate aglomerările, drumurile principale şi căile ferate principale, până la data de 31 decembrie 2012; după această dată raportul se transmite o dată la 5 ani; m) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de către aceasta, un raport care cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 7 cu privire la planurile de acţiune pentru toate aglomerările, drumurile principale şi căile ferate principale şi criterii utilizate la realizarea planurilor de acţiune, până la data de 18 ianuarie 2014; după această dată raportul se transmite o dată la 5 ani; n) asigură dotarea cu tehnică de calcul, software de cartare a zgomotului, software GIS, funcţionare în reţea intranet şi instruirea aferentă, a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, a agenţiei naţionale pentru protecţia mediului şi a agenţiilor regionale pentru protecţia mediului; o) asigură organizarea unei baze de date în domeniul gestionării zgomotului cu funcţionare în reţea intranet, pentru toate autorităţile publice pentru protecţia mediului, în domeniul lor de activitate. p) elaborează şi actualizează componenţa comisiilor prevăzute la art. 5 şi regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;----------Lit. p) a alin. (3) al art. 7 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. q) transmite Comisiei Europene, ori de câte ori este cazul, o informare cu privire la alte criterii relevante, în afara valorilor-limită stabilite în conformitate cu prevederile lit. b), criterii care se pot identifica în vederea stabilirii priorităţilor atunci când se elaborează planurile de acţiune;----------Lit. q) a alin. (3) al art. 7 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. r) elaborează şi actualizează Normativul privind stabilirea criteriilor de aplicare a măsurilor de gestionare şi reducere a zgomotului, ţinând seama de destinaţia clădirilor şi de intensitatea traficului rutier, feroviar sau aeroportuar, precum şi de amplasamentele industriale care se găsesc în interiorul aglomerărilor, în scopul punerii în aplicare a acţiunilor prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 6, care se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regională şi turism, al conducătorului autorităţii publice centrale pentru sănătate publică şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru transporturi şi infrastructură.----------Lit. r) a alin. (3) al art. 7 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013.  +  Articolul 8 (1) Indicatorii de zgomot utilizaţi la nivel naţional în vederea realizării şi revizuirii cartării strategice de zgomot în conformitate cu art. 10 sunt L(zsn) şi L(noapte), definiţi la punctele 1) şi 2) din anexa nr. 2; înainte ca utilizarea metodelor comune de evaluare pentru determinarea valorilor indicatorilor de zgomot L(zsn) şi L(noapte) să fie obligatorie pentru toate statele membre, indicatorii de zgomot utilizaţi la nivel naţional împreună cu datele existente aferente acestora se convertesc în indicatori L(zsn) şi L(noapte); aceste date nu trebuie sa fie mai vechi de 3 ani. (2) În completarea indicatorilor L(zsn) şi L(noapte) se pot utiliza indicatori suplimentari de zgomot, potrivit pct. 3 din anexa nr. 2. (3) Pentru planificarea acustică şi zonarea zgomotului se pot utiliza alţi indicatori decât indicatorii L(zsn) şi L(noapte).  +  Articolul 9 (1) Valorile indicatorilor L(zsn) şi L(noapte) se determină prin intermediul metodelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 3. (2) Efectele dăunătoare pot fi evaluate prin intermediul relaţiilor doză-efect prevăzute în anexa nr. 4. (3) Metodele comune de evaluare pentru determinarea L(zsn) şi L(noapte) se stabilesc de către Comisia Europeană, iar până la stabilirea acestora se utilizează metodele interimare pentru determinarea L(zsn) şi L(noapte) prevăzute în anexa nr. 3 pct. 2.  +  Articolul 10 (1) Până la data de 30 iunie 2007 se elaborează hărţile strategice de zgomot care prezintă situaţia anului calendaristic precedent, pentru toate aglomerările având mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi pentru aeroporturile mari, prevăzute în anexa nr. 8, iar acestea se refac şi, dacă este cazul, se revizuiesc, cel puţin la fiecare 5 ani de la data elaborării acestora.-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (2) Până la data de 30 iunie 2012 se elaborează şi se aprobă hărţile strategice de zgomot care prezintă situaţia anului calendaristic precedent pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale şi aeroporturile mari, iar acestea se refac şi, dacă este cazul, se revizuiesc, cel puţin la fiecare 5 ani de la această dată.----------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 944 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 28 decembrie 2016. (3) La elaborarea hărţilor strategice de zgomot trebuie respectate cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 5. (4) Realizarea cartării strategice de zgomot din zona de frontieră se face prin cooperare cu autorităţile competente din statele vecine. (5) Abrogat.------------Alin. (5) al art. 10 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013.  +  Articolul 11 (1) Până la data de 18 iulie 2008 se elaborează planurile de acţiune destinate gestionării zgomotului şi a efectelor acestuia, incluzând măsuri de reducere a zgomotului, dacă este necesar, iar aceste planuri de acţiune se reevaluează, şi, dacă este cazul, se revizuiesc atunci când se produc modificări importante care afectează situaţia existentă privind nivelul zgomotului şi cel puţin la fiecare 5 ani de la data elaborării acestora, pentru: a) aglomerările având mai mult de 250.000 de locuitori; b) zonele limitrofe drumurilor principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an şi aeroporturilor mari.-----------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (2) Planurile de acţiune prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să protejeze zonele liniştite din aglomerări împotriva creşterii nivelului de zgomot. (3) Măsurile de gestionare şi reducere a zgomotului prevăzute în planurile de acţiune se stabilesc de autorităţile sau operatorii economici menţionaţi la art. 4 alin. (27), pe domeniul lor de competenţă, dar trebuie să fie adresate cu prioritate situaţiilor identificate prin depăşirea oricărei valori-limită în vigoare şi utilizând alte criterii alese în acest scop şi se aplică celor mai importante zone stabilite în acest mod prin realizarea cartării strategice de zgomot.----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (4) Până la data de 18 iulie 2013 se elaborează şi se aprobă planurile de acţiune care cuprind măsuri de gestionare şi reducere a zgomotului identificate cu prioritate pentru situaţiile în care este depăşită oricare valoare-limită în vigoare sau utilizând alte criterii alese în acest scop, pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale şi aeroporturi mari, iar aceste planuri de acţiune se reevaluează şi, dacă este cazul, se revizuiesc atunci când se produc modificări importante care afectează situaţia existentă privind nivelul zgomotului şi cel puţin la fiecare 5 ani de la această dată.----------Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 944 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 28 decembrie 2016. (5) Planurile de acţiune prevăzute la alin. (1) şi (4) trebuie să respecte cerinţele minime prevăzute în anexa nr. 6. (6) Elaborarea planurilor de acţiune din zona de frontieră se realizează prin cooperare cu autorităţile competente din statele vecine. (7) Abrogat.----------Alin. (7) al art. 11 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (8) La elaborarea propunerilor pentru planurile de acţiune sunt obligatorii: a) participarea şi consultarea eficientă a publicului la elaborarea şi reevaluarea planurilor de acţiune, încă din faza de iniţiere a acestora; b) luarea în considerare a rezultatelor activităţilor prevăzute la lit. a); c) informarea publicului cu privire la deciziile luate; d) realizarea unui calendar rezonabil al activităţilor prevăzute la lit. a) alocându-se un timp suficient în acest scop pentru fiecare etapă a acestei proceduri. (9) În cazul în care, în vederea desfăşurării procedurii de participare şi consultare a publicului prevăzută la alin. (8), există obligaţia desfăşurării unei proceduri similare conform prevederilor existente în alte acte normative care asigură transpunerea în legislaţia naţională a oricăror prevederi legale europene, se poate stabili o procedură comună, în vederea evitării procedurii duble.----------Alin. (9) al art. 11 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013.  +  Articolul 12 (1) După elaborarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune, acestea se pun la dispoziţia publicului spre informare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul şi potrivit prevederilor anexelor nr. 5 şi 6, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaţionale disponibile. (2) Această informare trebuie să fie clară, coerentă, accesibilă şi însoţită de un rezumat care sa evidenţieze cele mai importante aspecte.  +  Articolul 13 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) netransmiterea hărţilor strategice de zgomot şi a rapoartelor prevăzute la art. 4 alin. (5) până la data de 30 decembrie 2012 şi apoi la fiecare 5 ani începând cu această dată, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 13 a fost modificată de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (9), (10), (11) sau (12), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5), (6), (17) sau (21), cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (18), (19), (20) sau (23), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. e) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (13), (14), (24), (25), (26), (28), (29), cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei.------------Lit. e) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de persoanele împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.  +  Articolul 14Prevederile art. 13 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*Prezenta hotărâre transpune Directiva Parlamentului şi a Consiliului Uniunii Europene 2002/49/CE privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) seria L nr. 189 din 18 iulie 2002.  +  Anexa 1Definiţiile utilizate în prezenta hotărâre au următoarele semnificaţii:1. Aeroport mare - aeroport civil având mai mult de 50.000 de mişcări pe an (o mişcare însemnând o decolare sau o aterizare), cu excepţia celor executate exclusiv pentru antrenament cu aeronave uşoare.2. Aglomerare - o parte a unui teritoriu cu o populaţie al cărei număr depăşeşte 100.000 de locuitori şi cu o densitate a populaţiei necesară îndeplinirii condiţiilor de zonă urbană.3. Cale ferată principală - cale ferată cu un trafic mai mare de 30.000 de treceri ale trenurilor anual.4. Cartarea zgomotului - prezentarea datelor privind situaţia existentă sau prognozată referitoare la zgomot în funcţie de un indicator de zgomot, care evidenţiază depăşirile valorilor limită în vigoare, numărul persoanelor afectate sau numărul de locuinţe expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot pentru o anumită zonă.5. Disconfort - gradul de afectare al comunităţii din cauza zgomotului, care se determină prin intermediul anchetelor de teren.6. Drum principal - drum de interes internaţional, naţional sau judeţean cu un trafic mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor anual.7. Efecte dăunătoare - efecte negative asupra sănătăţii umane.8. Evaluare - orice metodă utilizată pentru calcularea, estimarea, prognozarea sau măsurarea valorii unui indicator de zgomot sau a efectelor dăunătoare asociate acesteia.9. Hartă strategică de zgomot - o hartă întocmită pentru evaluarea globală a expunerii la zgomot dintr-o zonă dată, cauzat de surse diferite de zgomot, sau pentru a stabili previziuni generale pentru o astfel de zonă.10. Indicator de zgomot - un parametru fizic pentru descrierea zgomotului ambiant, care are legătură cu un efect dăunător.11. Lnoapte (indicator de zgomot pentru perioada de noapte) - indicator de zgomot asociat tulburării somnului din perioada de noapte, conform prezentării acestuia din anexa nr. 2.12. Lseară (indicator de zgomot pentru perioada de seară) - indicator de zgomot asociat disconfortului din perioada de seară, conform prezentării acestuia din anexa nr. 2.13. Lzi (indicator de zgomot pentru perioada de zi) - indicator de zgomot asociat disconfortului din perioada de zi, conform prezentării acestuia din anexa nr. 2.14. Lzsn (indicator de zgomot pentru zi-seară-noapte) - indicator de zgomot asociat disconfortului general, a cărui valoare se calculează conform anexei nr. 2.15. Planificare acustică - gestionarea zgomotului în perspectivă prin planificarea măsurilor de: amenajare a teritoriului, ingineria transporturilor, planificare a traficului, reducerea acestuia prin măsuri de izolaţie fonică şi de control al surselor de zgomot.16. Planuri de acţiune - planuri destinate gestionării problemelor şi efectelor cauzate de zgomot, incluzând măsuri de diminuare, dacă este necesar.17. Public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice, inclusiv asociaţiile sau fundaţiile, în conformitate cu legislaţia în vigoare.18. Relaţia doză-efect - legătura dintre valoarea unui indicator de zgomot şi un efect dăunător.19. Valoare limită - o valoare a indicatorilor L(zsn) sau L(noapte) şi, unde este cazul, a indicatorilor L(zsn) sau L(seară), stabilită potrivit art. 7 alin. (3) lit. b) din hotărâre, a cărei depăşire determină aplicarea de către autorităţile competente a măsurilor de reducere a nivelurilor de zgomot; valorile limită pot fi diferite în funcţie de: a) tipul zgomotului ambiant - zgomot de trafic rutier, feroviar sau aeroportuar, zgomot industrial şi alte asemenea; b) mediu ambiant diferit şi sensibilitate diferită la zgomot a populaţiei; c) situaţii existente şi situaţii noi, acolo unde intervine o schimbare a situaţiei cu privire la sursa de zgomot sau de utilizare a mediului ambiant.20. Zgomot ambiant - sunet nedorit sau dăunător din mediul ambiant, creat de activităţile umane, care include zgomotul emis de mijloacele de transport, de traficul rutier, feroviar, aerian şi provenit de la amplasamentele unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006.21. Zonă liniştită într-o aglomerare - zonă delimitată de către autorităţile competente, care nu este expusă unei valori a indicatorului L(zsn) sau a vreunui alt indicator de zgomot, mai mare decât valoarea limită în vigoare, indiferent de sursa de zgomot.22. Zonă liniştită în spaţiu deschis - o zonă delimitată de către autorităţile competente, care nu este expusă la zgomotul provenit din trafic, industrie sau activităţi recreative.23. Hartă strategică a imisiei de zgomot - hartă strategică de zgomot realizată pentru o perioadă de referinţă stabilită, care înfăţişează imisia provenită de la diferite surse de zgomot specifice pentru o zonă prestabilită, utilizând intervale de valori de 5 dB(A) ale unui indicator de zgomot şi reprezentarea acestora cu ajutorul culorilor în conformitate cu tabelul nr. 1 din SR ISO 1996-2:1995.24. Zgomot specific - componentă a zgomotului ambiant care poate fi identificată în mod specific prin mijloace acustice şi poate fi asociată unei surse specifice apropiate sau depărtate (în conformitate cu definiţia din SR ISO 1996-1:1995).  +  Anexa 2Indicatori de zgomot1. Definirea nivelului de zgomot zi-seară-noapte L(zsn)1.1. Nivelul de zgomot zi-seară-noapte L(zsn) în decibeli (dB) se defineşte prin următoarea relaţie:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ L(zi) L(seara)+5 L(noapte)+10 ││ ───── ────────── ──────────── ││ 1 10 10 10 ││L(zsn) = 101g ─── ( 12*10 + 4*10 + 8*10 ) ││ 24 ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘unde: a) L(zi) este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiţiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de zi dintr-un an; b) L(seară) este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiţiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de seară dintr-un an; c) L(noapte) este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiţiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de noapte dintr-un an; d) perioada de zi are 12 ore, perioada de seară are 4 ore şi perioada de noapte are 8 ore, pentru toate sursele de zgomot analizate; e) intervalele orare ale perioadelor de zi, seară şi noapte sunt: 07,00-19,00; 19,00-23,00 şi 23,00-7,00, ora locală; f) se iau în calcul un an reprezentativ în ceea ce priveşte emisia de zgomot şi un an mediu în privinţa condiţiilor meteorologice; g) se ia în considerare zgomotul incident, ceea ce înseamnă că nu se ţine seama de zgomotul reflectat de faţada clădirii studiate. În general, acest aspect implică o corecţie de 3 dB în cazul măsurării.1.2. Alegerea înălţimii punctului de evaluare a L(zsn) depinde de alegerea metodei de evaluare, astfel: a) dacă se utilizează calculul pentru realizarea cartării strategice de zgomot, în ce priveşte expunerea la zgomot în interiorul şi în exteriorul clădirilor, punctele de evaluare se situează la 4,0 ± 0,2 m deasupra nivelului solului şi la faţada cea mai expusă; prin faţada cea mai expusă se înţelege peretele exterior dinspre sursa de zgomot specifică şi cel mai apropiat de aceasta; pentru alte scopuri se pot alege alte înălţimi ale punctului de calcul; b) dacă se utilizează măsurarea pentru realizarea cartării strategice de zgomot, în ce priveşte expunerea la zgomot în interiorul şi în exteriorul clădirilor, pot fi alese înălţimi diferite, dar niciodată mai mici de 1,5 m deasupra nivelului solului, iar rezultatele măsurărilor se corectează pentru înălţimea echivalentă de 4 m; c) pentru alte scopuri, cum ar fi planificarea acustică şi zonarea zgomotului, pot fi alese alte înălţimi, dar acestea nu pot fi la mai puţin de 1,5 m deasupra nivelului solului, ca de exemplu, pentru:- zone rurale cu case cu un singur etaj;- proiect de măsuri locale în vederea reducerii impactului zgomotului asupra clădirilor individuale;- realizarea unei cartări de zgomot detaliate într-o zonă cu suprafaţă limitată, prezentând expunerea la zgomot pentru fiecare locuinţă.2. Definirea indicatorului de zgomot L(noapte) pentru perioada de noapteIndicatorul de zgomot pentru perioada de noapte, Lnoapte), este nivelul acustic mediu ponderat (A) în interval lung de timp, conform definiţiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de noapte dintr-un an, pentru care: a) durata nopţii este de 8 ore, în conformitate cu definiţia dată la pct. 1.1 lit. d); b) se ia în calcul un an reprezentativ în ceea ce priveşte emisia de zgomot şi un an mediu în privinţa condiţiilor meteorologice; c) se ia în considerare zgomotul incident, conform precizării de la pct. 1.1 lit. g); d) alegerea înălţimii punctului de evaluare este aceeaşi ca pentru indicatorul L(zsn).3. Indicatori suplimentari de zgomotÎn completare faţă de L(zsn) şi L(noapte) şi, unde este cazul, L(zi) şi L(seară), este avantajoasă folosirea unor indicatori de zgomot speciali şi a unor valori limită corespunzătoare acestora, în următoarele situaţii: a) când sursa de zgomot considerată emite o perioadă scurtă de timp (de exemplu, mai puţin de 20% din timp, raportat la totalul perioadelor de zi dintr-un an sau la totalul perioadelor de seară dintr-un an sau la totalul perioadelor de noapte dintr-un an); b) când media numărului de evenimente sonore, în cursul uneia sau a mai multor perioade considerate, este foarte mică (de exemplu, mai puţin de un eveniment sonor pe oră); c) când componentele de joasă frecvenţă ale zgomotului sunt importante; d) când se are în vedere o protecţie suplimentară în timpul zilelor de sfârşit de săptămână sau într-o perioadă particulară a anului; e) când se are în vedere o protecţie suplimentară în perioada de zi; f) când se are în vedere o protecţie suplimentară în perioada de seară; g) când există o combinaţie a zgomotelor din surse diferite; h) în cazul unei zone liniştite în spaţiu deschis; i) în cazul unui zgomot conţinând componente tonale puternice; j) în cazul unui zgomot cu caracter impulsiv; k) în cazul unor vârfuri de zgomot ridicate pentru protecţia în perioada de noapte, caz în care indicatorul suplimentar recomandat este LAmax sau SEL (nivelul de expunere la zgomot).Evenimentul sonor menţionat la lit. b) este definit ca un zgomot care durează mai puţin de 5 minute (cum este, de exemplu, zgomotul produs la trecerea unui tren sau a unui avion).  +  Anexa 3Metode de evaluare pentru indicatorii de zgomot1. IntroducereValorile L(zsn) şi L(noapte) se determină fie prin calcul, fie prin măsurare în punctul de evaluare.Pentru prognoze sunt aplicabile numai metodele de calcul.Metodele provizorii de calcul şi de măsurare sunt prezentate la pct. 2 şi 3.2. Metode interimare de calcul pentru L(zsn) şi L(noapte)2.1. Metode interimare de calcul utilizate pentru realizarea hărţilor strategice de zgomotPână la stabilirea de către Comisia Europeană a metodelor comune de calcul se utilizează următoarele metode provizorii de calcul: a) pentru zgomot industrial: SR ISO 9613-2: "Acustică - Atenuarea sunetului propagat în aer liber, partea a doua: Metodă generală de calcul."Pentru utilizarea SR ISO 9613-2006, datele de intrare corespunzătoare privind emisiile de zgomot se obţin prin măsurările efectuate în conformitate cu una dintre următoarele metode:- SR ISO 8297:1999 "Acustică-Determinarea nivelurilor de putere acustică pentru instalaţiile industriale cu multe surse, pentru evaluarea nivelurilor de presiune acustică în mediul înconjurător - metoda tehnică";- SR EN ISO 3744:1997 "Acustică - Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizând presiunea acustică - metoda tehnică aproximativă, în condiţii asemănătoare de câmp liber, deasupra unui plan reflectant";- SR EN ISO 3746:1998 "Acustică - Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot, cu ajutorul unei suprafeţe înconjurătoare de măsurare, deasupra unui plan reflectant"; b) pentru zgomotul produs de aeronave: ECAC.CEAC Doc. 29 "Raport privind metoda standard de calcul al contururilor de zgomot în jurul aeroporturilor civile" - 1997, (Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports - 1997). Din abordările diferite ale modelării culoarelor de zbor aeriene, se utilizează tehnica de segmentare menţionată în secţiunea 7.5 a ECAC.CEAC Doc 29; c) pentru zgomotul produs de traficul rutier: metoda naţională franceză de calcul "NMPB Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPCCSTB)", menţionată în Hotărârea din 5 mai 1995 referitoare la zgomotul produs de traficul pe infrastructurile rutiere, Jurnalul Oficial din 10 mai 1995, art. 6, şi în standardul francez XPS 31-133. Pentru datele de intrare referitoare la emisii, aceste documente sunt prevăzute în "Ghidul zgomotului produs de transporturile terestre, fascicula previziunea nivelelor sonore, CETUR 1980"; d) pentru zgomotul produs de traficul feroviar: Regulamentul privind metoda naţională olandeză de calcul pentru zgomotul produs de traficul feroviar, aprobat de Ministerul Locuinţei, Planificării Teritoriale şi Mediului din Regatul Olandei, în 20 noiembrie 1996.Aceste metode trebuie adaptate la definiţiile L(zsn) şi L(noapte), să respecte Recomandarea Comisiei Europene nr. 2003/613/CE privind Liniile directoare pentru metodele interimare revizuite de calcul pentru zgomotul industrial, zgomotul produs de aeronave, zgomotul produs de traficul rutier şi feroviar şi datele asociate privind emisiile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 212 din 22 august 2003, şi să respecte prevederile actului normativ prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. a) din hotărâre.3. Metode interimare de măsurare pentru L(zsn) şi L(noapte)Metoda de măsurare pentru L(zsn) şi L(noapte) se defineşte în baza SR ISO 1996-2:1995 şi SR ISO 1996-1:1995.Datele privind măsurările efectuate la faţadă sau la un alt element reflectant trebuie corectate pentru a elimina contribuţia reflexiei acestei faţade sau a elementului reflectant (ca regulă generală, aceasta implică o corecţie de 3 dB în cazul măsurării).  +  Anexa 4Metode de evaluare a efectelor dăunătoareRelaţiile doză-efect trebuie să fie utilizate pentru a evalua efectul zgomotului asupra populaţiei.Relaţiile doză-efect introduse după revizuirea anexei nr. 3 din Directiva 2002/49/CE, de către Comisia Europeană urmăresc în special următoarele: a) relaţia dintre disconfort şi L(zsn) pentru zgomotul produs de trafic (rutier, feroviar şi aerian) şi pentru zgomotul industrial; b) relaţia dintre tulburarea somnului şi L(noapte) pentru zgomotul produs de trafic (rutier, feroviar şi aerian) şi pentru zgomotul industrial.Dacă este necesar, se prezintă relaţii specifice doză-efect pentru: c) locuinţe cu izolaţie specială împotriva zgomotului, conform definiţiei din anexa nr. 7; d) locuinţe cu o faţadă liniştită, conform definiţiei din anexa nr. 7; e) grupuri vulnerabile de populaţie; f) zgomot industrial cu componente tonale importante; g) zgomot industrial cu caracter de impuls şi alte cazuri speciale; h) regimuri climatice diferite/medii culturale diferite.  +  Anexa 5Cerinţe minime pentru cartarea strategică de zgomot1. O hartă strategică de zgomot este o reprezentare a informaţiilor referitoare la unul dintre următoarele aspecte: a) starea existentă, anterioară sau viitoare a zgomotului în funcţie de un indicator de zgomot; b) depăşirea unei valori limită; c) estimarea într-o anumită zonă a numărului de locuinţe, şcoli şi spitale care sunt expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot; d) estimarea numărului de persoane stabilite într-o zonă expusă la zgomot.2. Hărţile strategice de zgomot pot fi prezentate publicului sub formă de: a) grafice; b) date numerice organizate în tabele; c) date numerice în format electronic.3. Hărţile strategice de zgomot pentru aglomerări trebuie să pună accent pe zgomotul emis de: a) traficul rutier; b) traficul feroviar; c) aeroporturi; d) zonele industriale, inclusiv porturi.4. Cartarea strategică de zgomot se utilizează pentru următoarele scopuri: a) obţinerea de date care să fie trimise Comisiei Europene potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. i), k), l) şi m) din hotărâre şi anexei nr. 7; b) ca o sursă de informaţii pentru cetăţeni potrivit prevederilor art. 12 din hotărâre; c) ca bază pentru elaborarea planurilor de acţiune potrivit prevederilor art. 11 din hotărâre;Pentru fiecare dintre aspectele prevăzute la lit. a)-c) este necesară realizarea unor hărţi strategice de zgomot diferite.5. Pentru informarea Comisiei Europene, hărţile strategice de zgomot trebuie să îndeplinească cerinţele minime prevăzute la pct. 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 şi 2.7 din anexa nr. 7.6. Pentru informarea populaţiei potrivit prevederilor art. 12 din hotărâre şi pentru realizarea planurilor de acţiune potrivit prevederilor art. 11 din hotărâre trebuie furnizate mai multe informaţii suplimentare şi detaliate, ca de exemplu: a) o prezentare grafică; b) hărţi care să arate depăşirea unei valori limită; c) hărţi comparative, prin care situaţia existentă este comparată cu diferite situaţii viitoare posibile; d) hărţi care prezintă valoarea unui indicator de zgomot la o altă înălţime decât cea de 4 m, unde este cazul.La elaborarea ghidului de realizare, analizare şi evaluare a hărţilor strategice de zgomot de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, conform prevederilor art. 7 alin. (3) lit. d) din hotărâre, se definesc tipurile de hărţi de zgomot prevăzute în prezentul punct.7. Hărţile strategice de zgomot pentru aplicaţiile locale sau naţionale se întocmesc pentru indicatorii L(zsn) şi L(noapte) la înălţimi de evaluare de 4 m şi pentru intervale de valori de 5 dB aşa cum sunt definite acestea în anexa nr. 7.8. În cazul aglomerărilor se realizează separat hărţi strategice de zgomot pentru: zgomotul produs de traficul rutier, zgomotul produs de traficul feroviar, zgomotul produs de aeronave şi zgomotul industrial. Se pot adăuga hărţi şi pentru alte surse de zgomot.9. La reactualizarea ghidului prevăzut la art. 7) alin. (3) lit. a) din hotărâre se ţine seama de conţinutul ghidurilor elaborate de Comisia Europeană cu privire la hărţile de zgomot, cartarea zgomotului şi programele de calcul utilizate pentru cartarea zgomotului.  +  Anexa 6Cerinţe minime pentru planurile de acţiune1. Un plan de acţiune trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: a) descrierea aglomerării, a drumurilor principale, a căilor ferate principale sau a aeroporturilor mari şi a altor surse de zgomot luate în considerare; b) autoritatea sau unitatea responsabilă; c) cadrul legal; d) valorile limită utilizate potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. b) din hotărâre; e) sinteza informaţiilor obţinute prin cartarea zgomotului; f) o evaluare a numărului de persoane estimate expuse la zgomot, identificarea problemelor şi situaţiilor care necesită îmbunătăţiri; g) sinteza oficială a consultărilor publice organizate potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) şi (9) din hotărâre; h) informaţii privind măsurile de reducere a zgomotului aflate în desfăşurare şi informaţii privind proiectele de reducere a zgomotului aflate în pregătire; i) acţiuni pe care autorităţile competente intenţionează să le ia în următorii 5 ani, care să includă măsurile pentru protejarea zonelor liniştite; j) strategia pe termen lung; k) informaţii financiare (dacă sunt disponibile): bugete, evaluarea cost-eficienţă, evaluarea cost-profit; l) prognoze privind evaluarea implementării şi a rezultatelor planului de acţiune.2. Acţiunile pe care intenţionează să le întreprindă în domeniul lor de competenţă autorităţile şi operatorii economici care au obligaţia elaborării planurilor de acţiune şi a implementării măsurilor de gestionare şi reducere a zgomotului conţinute de acestea, conform prezentei hotărâri, sunt, de exemplu: a) planificarea traficului; b) amenajarea teritoriului; c) măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot; d) alegerea surselor mai silenţioase; e) măsuri de reducere a transmiterii zgomotului; f) introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau menţinerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele permise.-----------Pct. 2 al anexei 6 a fost modificat de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013.3. Fiecare plan de acţiune trebuie să conţină estimări privind reducerea numărului de persoane afectate (disconfort, tulburarea somnului etc.).4. La elaborarea şi reactualizarea ghidurilor prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. c) din hotărâre se ţine seama de conţinutul ghidurilor elaborate de Comisia Europeană, care prezintă îndrumări cu privire la planurile de acţiune.  +  Anexa 7Informaţii care se transmit Comisiei EuropeneInformaţiile principale care se transmit Comisiei Europene sunt următoarele:1. Pentru aglomerări1.1. Scurtă descriere a aglomerării: localizare, mărime, număr de locuitori1.2. Autoritatea responsabilă1.3. Programele de reducere a zgomotului aplicate anterior şi măsuri curente împotriva zgomotului1.4. Metodele de calcul sau de măsurare folosite1.5. Estimarea numărului de persoane (în sute) care trăiesc în locuinţe expuse la fiecare dintre următoarele intervale de valori ale indicatorului L(zsn) în decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului pentru cea mai expusă faţadă: 55-59*), 60-64*), 6569*), 70-74, > 75. Estimarea se realizează separat pentru zgomotul provenit de la traficul rutier, feroviar şi aerian şi de la surse industriale. Valorile rezultate se rotunjesc la cea mai apropiată sută (de exemplu, 5.200 pentru valori între 5.150 şi 5.249; 100 pentru valori între 50 şi 149; 0 pentru valori mai mici de 50).1.5.1. Suplimentar, se declară (în cazul în care aceste informaţii sunt disponibile) numărul de persoane din estimarea realizată conform pct. 1.5 care locuiesc în clădiri prevăzute cu: a) izolaţie specială împotriva zgomotului, prin aceasta înţelegându-se izolarea corespunzătoare a unei clădiri împotriva unui tip (sau mai multor tipuri) de zgomot ambiant, combinată cu facilităţi proprii de instalaţii de ventilaţie şi condiţionare a aerului, care să poată asigura menţinerea nivelului ridicat de izolaţie împotriva zgomotului ambiant; b) o faţadă liniştită, prin aceasta înţelegându-se faţada unei locuinţe la care valoarea L(zsn), la înălţimea de 4 m deasupra nivelului solului şi la distanţa de 2 m faţă de faţadă pentru zgomotul provenit de la o sursă specifică, este cu mai mult de 20 dB mai scăzută decât pentru faţada cu cea mai mare valoare L(zsn).Se precizează, de asemenea, care este contribuţia drumurilor principale, a căilor ferate principale şi aeroporturilor mari (conform definiţiilor acestora din anexa nr. 1) la estimările realizate conform indicaţiilor de la pct. 1.5.1.6. Estimarea numărului de persoane (în sute) care trăiesc în locuinţe expuse la fiecare dintre următoarele intervale de valori ale indicatorului L(noapte) în decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului pentru cea mai expusă faţadă: 45-49*), 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), > 70. Estimarea se realizează separat pentru zgomotul produs de traficul rutier, feroviar şi aerian şi de la surse industriale.1.6.1. Suplimentar, se declară (în cazul în care aceste informaţii sunt disponibile) numărul de persoane din estimarea realizată conform pct. 1.6 care locuiesc în clădiri prevăzute cu: a) izolaţie specială împotriva zgomotului, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. a); b) o faţadă liniştită, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. b).Trebuie, de asemenea, să se precizeze care este contribuţia drumurilor principale, a căilor ferate principale şi aeroporturilor mari (conform definiţiilor acestora din anexa nr. 1) la estimările realizate conform indicaţiilor de la pct. 1.6.1.7. În cazul prezentării grafice, hărţile strategice de zgomot trebuie să cuprindă cel puţin contururile care indică limitele dintre zonele de zgomot corespunzătoare, la 60, 65, 70 şi 75 dB.1.8. Un rezumat al planului de acţiune care să nu depăşească zece pagini şi care să acopere toate aspectele importante cuprinse în anexa nr. 6.2. Pentru drumuri principale, căi ferate principale şi aeroporturi mari2.1. Descriere generală a drumurilor, căilor ferate şi aeroporturilor: localizare, mărime şi date despre trafic2.2. O caracterizare a împrejurimilor acestora: aglomerări, sate, comune sau alte zone rurale, informaţii privind utilizarea terenului, alte surse majore de zgomot2.3. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior şi măsuri curente împotriva zgomotului2.4. Metode de calcul sau de măsurare utilizate2.5. Numărul total de persoane estimat (în sute) care trăiesc în afara aglomerărilor, în locuinţe expuse la fiecare dintre intervalele de valori ale indicatorului L(zsn) în decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului şi pentru cea mai expusă faţadă: 55-59*), 60-64*), 65-69*), 70-74*), > 75.2.5.1. Suplimentar, se declară (în cazul în care aceste informaţii sunt disponibile) numărul de persoane din estimarea realizată conform pct. 2.5 care locuiesc în clădiri prevăzute cu: a) izolaţie specială împotriva zgomotului, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. a); b) faţadă liniştită, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. b).2.6. Numărul total de persoane estimat (în sute) care trăiesc în afara aglomerărilor în locuinţe expuse la fiecare dintre următoarele intervale de valori ale indicatorului L(noapte) în decibeli, la 4 m deasupra solului şi pentru cea mai expusă faţadă: 45-49*), 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), > 70.2.6.1. Suplimentar, se declară (în cazul în care aceste informaţii sunt disponibile) numărul de persoane din estimarea realizată conform pct. 2.6 care locuiesc în clădiri prevăzute cu: a) izolaţie specială împotriva zgomotului, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. a); b) faţadă liniştită, în conformitate cu pct. 1.5.1 lit. b).2.7. Suprafaţa totală (în kp) expusă valorilor indicatorului L(zsn) mai mari de 55, 65 şi, respectiv, 75 dB. Se precizează, de asemenea, şi numărul total de locuinţe estimat (în sute) şi numărul total de persoane estimat (în sute) care trăiesc în fiecare dintre aceste zone. Aceste valori trebuie să cuprindă şi aglomerările.Contururile de 55 şi 65 dB trebuie reprezentate prin una sau mai multe hărţi, care să cuprindă informaţii privind localizarea satelor, oraşelor şi aglomerărilor în cadrul zonelor delimitate de aceste contururi.2.8. Un rezumat al planului de acţiune, care să nu depăşească zece pagini şi care să acopere toate aspectele importante la care se referă anexa nr. 6.3. La elaborarea rapoartelor transmise Comisiei Europene prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. i), k), l) şi m) din hotărâre, se ţine seama de conţinutul liniilor directoare elaborate de Comisia Europeană cu privire la furnizarea informaţiilor către aceasta şi preluate în legislaţia naţională potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. d) din hotărâre.__________*) Rotunjirea valorilor se face astfel: între 0-0,5 exclusiv se aproximează la valoarea inferioară, iar între 0,5-1 exclusiv se aproximează la valoarea superioară.  +  Anexa 8Aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale,aeroporturile şi aeroporturile mari, precum şi porturile maritimeşi/sau fluviale, pentru care trebuie raportate la Comisia Europeanăhărţile strategice de zgomot şi datele aferente acestora până la datade 30 decembrie 2012 şi planurile de acţiune aferente până la datade 18 ianuarie 2013 potrivit prevederilor prezentei hotărâriTabelul nr. 1: Aglomerări identificate cu o populaţie de peste 100.000 locuitori (sursa datelor statistice: Institutul Naţional de Statistică)┌────┬─────────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────┐│Nr. │ │ │ Autoritatea administraţiei ││crt.│ Regiunea │ Aglomerări │ publice locale │├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 1. │8 Bucureşti-Ilfov│Municipiul Bucureşti │Primăria Generală a Municipiului││ │ │ │Bucureşti │├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 2. │1 Nord-Est │Municipiul Iaşi │Primăria Municipiului Iaşi │├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 3. │6 Nord-Vest │Municipiul Cluj-Napoca│Primăria Municipiului ││ │ │ │Cluj-Napoca │├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 4. │5 Vest │Municipiul Timişoara │Primăria Municipiului Timişoara │├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 5. │2 Sud-Est │Municipiul Constanţa │Primăria Municipiului Constanţa │├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 6. │4 Sud-Vest │Municipiul Craiova │Primăria Municipiului Craiova │├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 7. │2 Sud-Est │Municipiul Galaţi │Primăria Municipiului Galaţi │├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 8. │7 Centru │Municipiul Braşov │Primăria Municipiului Braşov │├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 9. │3 Sud-Muntenia │Municipiul Ploieşti │Primăria Municipiului Ploieşti ││ │ │(inclusiv Blejoi, │(inclusiv primăriile Blejoi, ││ │ │Brazi şi Bărcăneşti) │Brazi şi Bărcăneşti) │├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 10.│3 Sud-Muntenia │Municipiul Piteşti │Primăria Municipiului Piteşti │├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 11.│1 Nord-Est │Municipiul Bacău │Primăria Municipiului Bacău │├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 12.│6 Nord-Vest │Municipiul Oradea │Primăria Municipiului Oradea │├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 13.│1 Nord-Est │Municipiul Botoşani │Primăria Municipiului Botoşani │├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 14.│2 Sud-Est │Municipiul Brăila │Primăria Municipiului Brăila │├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 15.│2 Sud-Est │Municipiul Buzău │Primăria Municipiului Buzău │├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 16.│7 Centru │Municipiul Târgu Mureş│Primăria Municipiului ││ │ │ │Târgu Mureş │├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 17.│7 Centru │Municipiul Sibiu │Primăria Municipiului Sibiu │├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 18.│5 Vest │Municipiul Arad │Primăria Municipiului Arad │├────┼─────────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────┤│ 19.│6 Nord-Vest │Municipiul Baia Mare │Primăria Municipiului Baia Mare │└────┴─────────────────┴──────────────────────┴────────────────────────────────┘Tabelul nr. 2: Drumurile principale (sursa: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.)*Font 8*┌─────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Informaţii despre │ Informaţii despre sectoarele de drumuri principale ││ drumul principal │ │├────┬─────────────┬──────┼─────────────────────┬───────────────────┬────────┬─────────────────────────┤│Nr. │ │Cod │ Secţiunea de drum │Trafic anual mediu │Lungimea│ Limita sectorului ││crt.│Denumire drum│drum │ (după poziţia │ în 2010 │ (km) │ de drum principal ││ │ │ │ kilometrică) │(număr vehicule/an)│ │ │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 1 │Autostrada │ A1 │10 + 600 - 30 + 510 │ 17.523.842│ 19,910│M. BUCUREŞTI - DJ401A │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 2 │Autostrada │ A1 │30 + 510 - 49 + 208 │ 18.331.134│ 18,698│DJ401A - DJ711A │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 3 │Autostrada │ A1 │49 + 208 - 70 + 460 │ 9.477.233│ 21,252│DJ711A - DN61 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 4 │Autostrada │ A1 │70 + 460 - 94 + 393 │ 9.165.577│ 23,933│DN61 - DJ703B │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 5 │Autostrada │ A1 │94 + 393 - 106 + 500 │ 13.891.089│ 12,107│DJ703B - DN65B │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 6 │Autostrada │ A1 │106 + 500 - 120 + 0 │ 9.481.695│ 13,500│A1 - DN7 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 7 │Autostrada │ A2 │11 + 950 - 35 + 400 │ 5.752.716│ 23,450│DNCB - FUNDULEA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 8 │Autostrada │ A2 │35 + 400 - 64 + 100 │ 7.548.886│ 28,700│FUNDULEA - LEHLIU │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 9 │Autostrada │ A2 │64 + 100 - 106 + 500 │ 3.446.907│ 42,400│LEHLIU - DRAJNA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 10 │Autostrada │ A2 │106 + 500 - 143 + 568│ 3.757.781│ 37,068│DRAJNA - FETEŞTI │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 11 │Autostrada │ A2 │143 + 568 - 160 + 980│ 4.193.062│ 17,412│FETEŞTI - CERNAVODĂ │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 12 │Drum naţional│DN1 │7 + 50 - 12 + 461 │ 20.519.445│ 5,411│M. BUCUREŞTI - DNCB │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 13 │Drum naţional│DN1 │12 + 461 - 16 + 0 │ 20.851.345│ 3,539│DNCB - OTOPENI │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 14 │Drum naţional│DN1 │16 + 0 - 36 + 110 │ 12.012.436│ 20,110│OTOPENI - DJ101C │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 15 │Drum naţional│DN1 │36 + 110 - 53 + 650 │ 15.060.548│ 17,540│DJ101C - M. PLOIEŞTI │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 16 │Drum naţional│DN1 │53 + 650 - 59 + 750 │ 7.530.366│ 6,100│M. PLOIEŞTI - DN1A │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 17 │Drum naţional│DN1 │59 + 750 - 67 + 284 │ 10.017.277│ 7,534│DN1A - DN1B │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 18 │Drum naţional│DN1 │67 + 284 - 79 + 580 │ 10.371.470│ 12,296│DN1B - DJ100F (BĂICOI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 19 │Drum naţional│DN1 │79 + 580 - 95 + 450 │ 11.363.121│ 15,870│DJ100F -DJ101R (CÂMPINA) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 20 │Drum naţional│DN1 │95 + 450 - 122 + 0 │ 7.563.969│ 26,550│DJ101R - SINAIA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 21 │Drum naţional│DN1 │122 + 0 - 125 + 900 │ 4.005.571│ 3,900│SINAIA - SINAIA (IEŞIRE) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 22 │Drum naţional│DN1 │125 + 900 - 138 + 0 │ 7.361.618│ 12,100│SINAIA - DRDP BRAŞOV │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 23 │Drum naţional│DN1 │138 + 0 - 140 + 920 │ 5.339.484│ 2,920│DRDP BUCUREŞTI - DN73A │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 24 │Drum naţional│DN1 │140 + 920 -159 + 600 │ 4.522.922│ 18,680│DN73A - M. BRAŞOV │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 25 │Drum naţional│DN1 │173 + 375 -175 + 530 │ 6.776.593│ 2,155│M. BRAŞOV-DN73B (4 BENZI)│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 26 │Drum naţional│DN1 │175 + 530 -179 + 700 │ 5.950.179│ 4,170│DN73B-M. CODLEA (4 BENZI)│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 27 │Drum naţional│DN1 │220 + 0 - 232 + 600 │ 3.638.256│ 12,600│DN73A - M. FĂGĂRAŞ │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 28 │Drum naţional│DN1 │232 + 600 - 236 + 116│ 3.777.166│ 3,516│M. FĂGĂRAŞ - M. FĂGĂRAŞ │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 29 │Drum naţional│DN1 │236 + 116 - 258 + 650│ 3.250.903│ 22,534│M. FĂGĂRAŞ -DJ105C │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 30 │Drum naţional│DN1 │267 + 152 - 296 + 292│ 3.632.411│ 29,140│DN7C - DN7 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 31 │Drum naţional│DN1 │296 + 292 - 307 + 50 │ 7.728.327│ 10,758│DN7 - M. SIBIU (4 BENZI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 32 │Drum naţional│DN1 │315 + 500 - 320 + 505│ 5.826.944│ 5,005│M. SIBIU - CRISTIAN │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 33 │Drum naţional│DN1 │320 + 505 - 350 + 0 │ 4.629.803│ 29,495│CRISTIAN - DRDP CLUJ │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 34 │Drum naţional│DN1 │350 + 0 - 362 + 800 │ 6.344.394│ 12,800│DRDP BRASOV - M. SEBEŞ │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 35 │Drum naţional│DN1 │370 + 0 - 375 + 930 │ 4.783.830│ 5,930│M. SEBEŞ - M. ALBA IULIA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 36 │Drum naţional│DN1 │385 + 160 - 397 + 50 │ 6.000.513│ 11,890│M. ALBA IULIA - DN14B ││ │ │ │ │ │ │(TEIUŞ) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 37 │Drum naţional│DN1 │397 + 50 - 409 + 867 │ 5.111.577│ 12,817│DN14B (TEIUŞ) - DJ107I ││ │ │ │ │ │ │(M. AIUD) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 38 │Drum naţional│DN1 │409 + 867 - 426 + 79 │ 3.706.719│ 16,212│M. AIUD (DJ107I) - DJ107D││ │ │ │ │ │ │(UNIREA) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 39 │Drum naţional│DN1 │426 + 79 - 441 + 649 │ 3.736.350│ 15,570│DJ107D (UNIREA) - A3 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 40 │Drum naţional│DN1 │447 + 120 - 473 + 600│ 6.750.574│ 26,480│M. TURDA - M. CLUJ-NAPOCA│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 41 │Drum naţional│DN1 │481 + 500 - 491 + 320│ 6.745.326│ 9,820│M. CLUJ-NAPOCA - A3 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 42 │Drum naţional│DN1 │491 + 320 - 492 + 900│ 5.913.908│ 1,580│A3 - DJ107P (GILĂU) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 43 │Drum naţional│DN1 │492 + 900 - 500 + 0 │ 4.203.686│ 7,100│DJ107P (GILĂU) - DJ103K │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 44 │Drum naţional│DN1 │500 + 0 - 514 + 50 │ 3.959.848│ 14,050│DJ103K - DJ108C │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 45 │Drum naţional│DN1 │514 + 50 - 527 + 27 │ 3.493.095│ 12,977│DJ108C -- DN1G (HUEDIN) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 46 │Drum naţional│DN1 │527 + 27 - 548 + 835 │ 3.176.024│ 21,808│DN1G (HUEDIN) - DJ108A ││ │ │ │ │ │ │(CIUCEA) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 47 │Drum naţional│DN1 │548 + 835 - 567 + 200│ 3.596.259│ 18,365│DJ108A (CIUCEA)-CORNITEL │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 48 │Drum naţional│DN1 │567 + 200 - 590 + 575│ 4.259.215│ 23,375│CORNITEL - DN1H (ALEŞD) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 49 │Drum naţional│DN1 │590 + 575 - 607 + 221│ 4.405.224│ 16,646│DN1H (ALEŞD) - DN1P ││ │ │ │ │ │ │(UILEACU DE CRIŞ) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 50 │Drum naţional│DN1 │607 + 221 - 622 + 0 │ 6.731.901│ 14,779│DN1P (UILEACU DE CRIŞ) - ││ │ │ │ │ │ │M. ORADEA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 51 │Drum naţional│DN1 │637 + 500 - 642 + 327│ 3.723.352│ 4,827│M. ORADEA - PCTF BORŞ ││ │ │ │ │ │ │(4 BENZI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 52 │Drum naţional│DN1A │12 + 260 - 13 + 255 │ 6.148.688│ 0,995│M. BUCUREŞTI - DNCB │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 53 │Drum naţional│DN1A │13 + 255 - 19 + 450 │ 4.558.769│ 6,195│DNCB - DJ101 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 54 │Drum naţional│DN1A │19 + 450 - 39 + 400 │ 3.498.088│ 19,950│DJ101 - DJ711 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 55 │Drum naţional│DN1A │70 + 550 - 84 + 320 │ 3.934.813│ 13,770│M. PLOIEŞTI (DN1) - DN1B │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 56 │Drum naţional│DN1A │84 + 320 - 88 + 930 │ 4.540.172│ 4,610│SUPRAPUNERE CU DN1B │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 57 │Drum naţional│DN1A │88 + 930 - 113 + 860 │ 5.202.598│ 24,930│DN1B - DJ102B (VĂLENI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 58 │Drum naţional│DN1B │0 + 0 - 5 + 508 │ 4.104.378│ 5,508│DN1 - DN1A │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 59 │Drum naţional│DN1B │10 + 165 - 19 + 250 │ 8.921.352│ 9,085│DN1A - DJ101F │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 60 │Drum naţional│DN1B │19 + 250 - 25 + 501 │ 8.434.694│ 6,251│DJ101F - DN1D │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 61 │Drum naţional│DN1B │25 + 501 - 43 + 600 │ 3.542.723│ 18,099│DN1D - DJ102H (MIZIL) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 62 │Drum naţional│DN1C │8 + 300 - 13 + 225 │ 3.987.183│ 4,925│M. CLUJ-NAPOCA - DN 16 ││ │ │ │ │ │ │(APAHIDA) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 63 │Drum naţional│DN1C │13 + 225 - 28 + 650 │ 4.153.446│ 15,425│DN16 (APAHIDA) - DJ 161 ││ │ │ │ │ │ │(BONTIDA) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 64 │Drum naţional│DN1C │28 + 650 - 42 + 951 │ 3.523.547│ 14,301│DJ161 (BONTIDA) - INTRARE││ │ │ │ │ │ │V. GHERLA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 65 │Drum naţional│DN1C │49 + 650 - 56 + 500 │ 3.923.680│ 6,850│V. GHERLA (IEŞIRE)-M. DEJ│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 66 │Drum naţional│DN1C │139 + 539 - 147 + 938│ 4.245.530│ 8,399│DJ193 - M. BAIA MARE │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 67 │Drum naţional│DN1C │153 + 851 - 177 + 23 │ 4.656.274│ 23,172│M. BAIA MARE - DJ109I ││ │ │ │ │ │ │(SEINI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 68 │Drum naţional│DN1C │195 + 900 - 200 + 170│ 3.253.551│ 4,270│DN19 (LIVADA) - DN19 ││ │ │ │ │ │ │(DRĂGUŞENI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 69 │Drum naţional│DN1F │4 + 900 - 16 + 480 │ 4.370.718│ 11,580│M. CLUJ-NAPOCA - DJ108C │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 70 │Drum naţional│DN1F │91 + 940 - 93 + 909 │ 3.396.056│ 1,969│M. ZALĂU - DN1H │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 71 │Drum naţional│DN2 │7 + 848 - 11 + 540 │ 16.450.744│ 3,692│M. BUCUREŞTI - DNCB │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 72 │Drum naţional│DN2 │11 + 540 - 18 + 330 │ 10.141.525│ 6,790│DNCB - AFUMAŢI (4 BENZI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 73 │Drum naţional│DN2 │18 + 330 - 40 + 166 │ 4.672.111│ 21,836│AFUMAŢI-DJ302 (MOVILIŢA) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 74 │Drum naţional│DN2 │40 + 166 - 55 + 800 │ 4.326.606│ 15,634│DJ302 - DN2A │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 75 │Drum naţional│DN2 │55 + 800 - 74 + 900 │ 4.522.811│ 19,100│DN2A - DJ102H ││ │ │ │ │ │ │(CĂLDĂRUŞANCA) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 76 │Drum naţional│DN2 │74 + 900 - 95 + 353 │ 4.297.010│ 20,453│DJ102H - DN2C (COSTEŞTI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 77 │Drum naţional│DN2 │95 + 353 - 104 + 828 │ 4.296.243│ 9,475│DN2C - DN1B │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 78 │Drum naţional│DN2 │104 + 828 - 106 + 790│ 6.829.209│ 1,962│DN1B - M. BUZĂU │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 79 │Drum naţional│DN2 │114 + 500 - 117 + 834│ 12.508.574│ 3,334│M. BUZAU - DJ203K │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 80 │Drum naţional│DN2 │117 + 834 - 144 + 70 │ 4.846.555│ 26,236│DJ 203K-M. RÂMNICU SĂRAT │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 81 │Drum naţional│DN2 │147 + 870 - 152 + 430│ 4.721.340│ 4,560│M. RÂMNICU SĂRAT - ││ │ │ │ │ │ │DRDP IAŞI │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 82 │Drum naţional│DN2 │152 + 430 - 163 + 630│ 5.361.315│ 11,200│DRDP BUCUREŞTI - DN2N │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 83 │Drum naţional│DN2 │163 + 630 - 180 + 250│ 5.406.593│ 16,620│DN2N - M. FOCŞANI │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 84 │Drum naţional│DN2 │180 + 250 - 185 + 910│ 7.826.040│ 5,660│CENTURA M. FOCŞANI │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 85 │Drum naţional│DN2 │185 + 910 - 200 + 600│ 5.681.003│ 14,690│M. FOCŞANI-DN24 (TIŞIŢA) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 86 │Drum naţional│DN2 │200 + 600 - 228 + 470│ 4.603.380│ 27,870│DN24 - M. ADJUD │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 87 │Drum naţional│DN2 │231 + 20 - 233 + 900 │ 3.863.183│ 2,880│M. ADJUD - DN11A │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 88 │Drum naţional│DN2 │233 + 900 - 257 + 667│ 3.364.579│ 23,767│DN11A - DJ 206 B │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 89 │Drum naţional│DN2 │257 + 667 - 280 + 753│ 4.977.584│ 23,086│DJ 206B - M. BACĂU │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 90 │Drum naţional│DN2 │292 + 350 - 311 + 660│ 3.757.114│ 19,310│M. BACĂU - DJ159 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 91 │Drum naţional│DN2 │311 + 660 - 321 + 537│ 3.351.961│ 9,877│DJ159 - DJ158 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 92 │Drum naţional│DN2 │321 + 537 - 328 + 692│ 4.355.850│ 7,155│DJ158 - M. ROMAN │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 93 │Drum naţional│DN2 │333 + 775 - 341 + 885│ 4.557.145│ 8,110│M. ROMAN-DN28 (SĂBĂOANI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 94 │Drum naţional│DN2 │375 + 541 - 379 + 367│ 3.155.731│ 3,826│DN 28A - DN15B │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 95 │Drum naţional│DN2 │403 + 500 - 410 + 0 │ 3.898.765│ 6,500│DN15C - M. FĂLTICENI │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 96 │Drum naţional│DN2 │414 + 260 - 431 + 400│ 3.926.048│ 17,140│M.FĂLTICENI-M. SUCEAVA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 97 │Drum naţional│DN2A │3 + 200 - 16 + 720 │ 3.646.895│ 13,520│M.URZICENI-DRDP CONSTANŢA│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 98 │Drum naţional│DN2A │62 + 850 - 66 + 828 │ 3.534.437│ 3,978│DN2C - DN21 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│ 99 │Drum naţional│DN2A │185 + 700 - 196 + 200│ 5.673.640│ 10,500│SECTOR 4 BENZI - DN22 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│100 │Drum naţional│DN2A │196 + 200 - 205 + 411│ 14.499.548│ 9,211│DN22 - M. CONSTANŢA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│101 │Drum naţional│DN2B │103 + 270 - 108 + 720│ 3.951.165│ 5,450│DN21 - DN23 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│102 │Drum naţional│DN2B │125 + 571 - 128 + 900│ 4.515.106│ 3,329│DRDP CONSTANŢA-M. GALAŢI │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│103 │Drum naţional│DN3 │7 + 910 - 11 + 351 │ 6.572.399│ 3,441│M. BUCUREŞTI - DNCB │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│104 │Drum naţional│DN3 │242 + 800 - 256 + 0 │ 8.757.541│ 13,200│DN22C (MURFATLAR) - ││ │ │ │ │ │ │M. CONSTANŢA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│105 │Drum naţional│DN3D │0 + 0 - 5 + 600 │ 3.082.630│ 5,600│DN3 - INT. DN3B CU DN21 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│106 │Drum naţional│DN4 │7 + 564 - 12 + 230 │ 6.600.707│ 4,666│M. BUCUREŞTI - DNCB │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│107 │Drum naţional│DN4 │12 + 230 - 39 + 100 │ 4.314.082│ 26,870│DNCB - DJ301 (NEGOEŞTI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│108 │Drum naţional│DN5 │7 + 573 - 10 + 356 │ 6.698.064│ 2,783│M. BUCUREŞTI - DNCB │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│109 │Drum naţional│DN5 │10 + 356 - 19 + 220 │ 5.732.850│ 8,864│DNCB - INTR. V.AD. C. │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│110 │Drum naţional│DN5 │19 + 220 - 23 + 200 │ 3.994.437│ 3,980│DN5 (INTR. V.AD. C)-DN5 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│111 │Drum naţional│DN5 │23 + 200 - 51 + 290 │ 6.258.876│ 28,090│DN5 (IES. V. AD. C)-DN41 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│112 │Drum naţional│DN5 │51 + 290 - 55 + 100 │ 3.454.842│ 3,810│DN41 - DC94 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│113 │Drum naţional│DN5 │55 + 100 - 59 + 0 │ 4.809.127│ 3,900│DC94 - M. GIURGIU │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│114 │Drum naţional│DN6 │8 + 500 - 11 + 120 │ 9.819.867│ 2,620│M. BUCUREŞTI - DNCB │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│115 │Drum naţional│DN6 │11 + 120 - 23 + 300 │ 6.417.567│ 12,180│DNCB DJ412A (MIHĂILEŞTI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│116 │Drum naţional│DN6 │23 + 300 - 39 + 418 │ 4.705.701│ 16,118│DJ412A - DN61 (GHIMPAŢI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│117 │Drum naţional│DN6 │39 + 418 - 61 + 316 │ 4.217.461│ 21,898│DN61 - DJ503 ││ │ │ │ │ │ │(DRĂGĂNEŞTI-VLAŞCA) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│118 │Drum naţional│DN6 │61 + 316 - 85 + 485 │ 4.901.043│ 24,169│DJ503 - M. ALEXANDRIA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│119 │Drum naţional│DN6 │233 + 0 - 238 + 350 │ 5.487.461│ 5,350│M. CRAIOVA - 4 BENZI ││ │ │ │ │ │ │(IŞALNIŢA) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│120 │Drum naţional│DN6 │238 + 350 - 265 + 0 │ 3.892.158│ 26,650│IŞALNIŢA (4 BENZI) - DN66│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│121 │Drum naţional│DN6 │332 + 190 - 343 + 200│ 4.090.272│ 11,010│DN56A - M. DROBETA- ││ │ │ │ │ │ │TURNU SEVERIN │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│122 │Drum naţional│DN6 │450 + 0 - 453 + 353 │ 5.970.379│ 3,353│M. CARANSEBEŞ - DN68 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│123 │Drum naţional│DN6 │453 + 353 - 457 + 700│ 4.230.150│ 4,347│DN68 - M. CARANSEBEŞ │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│124 │Drum naţional│DN6 │481 + 679 - 497 + 96 │ 4.332.036│ 15,417│DJ681 - M. LUGOJ │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│125 │Drum naţional│DN6 │497 + 96 - 504 + 650 │ 5.215.684│ 7,554│M. LUGOJ-COSTEIU (DJ609B)│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│126 │Drum naţional│DN6 │504 + 650 - 533 + 590│ 4.954.371│ 28,940│COSTEIU - RECAŞ (DC147) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│127 │Drum naţional│DN6 │533 + 590 - 549 + 900│ 5.318.743│ 16,310│RECAŞ - GHIRODA ││ │ │ │ │ │ │(4 BENZI) - V. TM │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│128 │Drum naţional│DN6 │549 + 900 - 552 + 600│ 8.969.422│ 2,700│GHIRODA (4 BENZI) - ││ │ │ │ │ │ │M. TIMIŞOARA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│129 │Drum naţional│DN6 │560 + 100 - 583 + 946│ 4.381.770│ 23,846│M. TIMIŞOARA - BILED ││ │ │ │ │ │ │(DJ693) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│130 │Drum naţional│DN7 │11 + 200 - 13 + 100 │ 9.472.411│ 1,900│M. BUCUREŞTI - DNCB │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│131 │Drum naţional│DN7 │13 + 100 - 30 + 808 │ 4.472.343│ 17,708│DNCB - DN71 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│132 │Drum naţional│DN7 │119 + 250 - 144 + 320│ 4.529.875│ 25,070│DN7C - DJ703A │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│133 │Drum naţional│DN7 │144 + 320 - 156 + 250│ 4.555.597│ 11,930│DJ703A - DRDP CRAIOVA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│134 │Drum naţional│DN7 │156 + 250 - 170 + 750│ 5.483.067│ 14,500│DRDP BUCUREŞTI - DN67 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│135 │Drum naţional│DN7 │170 + 750 - 178 + 500│ 5.444.867│ 7,750│VAR. NORD (DN 67) - M. ││ │ │ │ │ │ │RÂMNICU VÂLCEA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│136 │Drum naţional│DN7 │178 + 500 - 196 + 0 │ 5.559.143│ 17,500│M. RÂMNICU VÂLCEA - ││ │ │ │ │ │ │CĂLIMĂNEŞTI │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│137 │Drum naţional│DN7 │196 + 0 - 207 + 523 │ 4.674.529│ 11,523│CĂLIMĂNEŞTI-DN7A (BREZOI)│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│138 │Drum naţional│DN7 │207 + 523 - 239 + 400│ 3.948.079│ 31,877│DN7A - DRDP BRAŞOV │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│139 │Drum naţional│DN7 │239 + 400 - 258 + 790│ 3.697.983│ 19,390│DRDP CRAIOVA - DN1 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│140 │Drum naţional│DN7 │329 + 0 - 352 + 0 │ 4.703.999│ 23,000│M. SEBEŞ - DRDP TIMIŞOARA│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│141 │Drum naţional│DN7 │352 + 0 - 365 + 0 │ 4.774.352│ 13,000│DRDP CLUJ - DJ705A ││ │ │ │ │ │ │(M. ORĂŞTIE) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│142 │Drum naţional│DN7 │365 + 0 - 377 + 525 │ 5.712.897│ 12,525│DJ 705A (M. ORĂŞTIE) - ││ │ │ │ │ │ │DN 66 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│143 │Drum naţional│DN7 │377 + 525 - 383 + 850│ 6.348.384│ 6,325│DN66 - PASAJ CF SANTUHALM││ │ │ │ │ │ │(4 BENZI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│144 │Drum naţional│DN7 │383 + 850 - 386 + 200│ 10.454.339│ 2,350│PASAJ CF SANTUHALM - M. ││ │ │ │ │ │ │DEVA (4 BENZI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│145 │Drum naţional│DN7 │393 + 0 - 412 + 155 │ 4.264.585│ 19,155│M. DEVA - SĂCAMAŞ (DN68A)│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│146 │Drum naţional│DN7 │512 + 821 - 526 + 450│ 3.123.973│ 13,629│LIPOVA-SÂMBĂTENI (DJ708C)│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│147 │Drum naţional│DN7 │526 + 450 - 538 + 600│ 6.477.246│ 12,150│SÂMBĂTENI - M. ARAD │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│148 │Drum naţional│DN7 │539 + 300 - 544 + 300│ 4.444.460│ 5,000│M. ARAD - DN79 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│149 │Drum naţional│DN7 │544 + 300 - 552 + 814│ 3.583.464│ 8,514│DN79 - M. ARAD │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│150 │Drum naţional│DN7 │552 + 814 - 557 + 50 │ 4.067.365│ 4,236│M. ARAD - DN7B │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│151 │Drum naţional│DN7 │557 + 50 - 573 + 600 │ 3.301.976│ 16,550│DN 7B-DJ 709D │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│152 │Drum naţional│DN10 │2 + 100 - 7 + 127 │ 4.102.877│ 5,027│M. BUZĂU - DJ205 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│153 │Drum naţional│DN11 │4 + 900 - 10 + 200 │ 5.638.222│ 5,300│M. BRAŞOV-DN10 (4 BENZI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│154 │Drum naţional│DN11 │10 + 200 - 21 + 90 │ 3.438.119│ 10,890│DN10 - DN12 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│155 │Drum naţional│DN11 │33 + 51 - 56 + 137 │ 3.977.168│ 23,086│DN13E-M. TÂRGU SECUIESC │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│156 │Drum naţional│DN11 │90 + 0 - 115 + 946 │ 3.292.417│ 25,946│DRDP BRAŞOV-DJ116 (OITUZ)│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│157 │Drum naţional│DN11 │130 + 9 - 151 + 730 │ 3.214.049│ 21,721│DN12A (M. ONEŞTI) - DJ118││ │ │ │ │ │ │(SĂNDULENI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│158 │Drum naţional│DN12 │0 + 0 - 8 + 500 │ 3.573.291│ 8,500│DN11 - M. SFÂNTU GHEORGHE│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│159 │Drum naţional│DN13 │6 + 100 - 9 + 727 │ 3.977.966│ 3,627│M. BRAŞOV - DJ112A │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│160 │Drum naţional│DN13 │9 + 727 - 18 + 101 │ 3.554.937│ 8,374│DJ112 - DN13E │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│161 │Drum naţional│DN13 │104 + 895 - 111 + 200│ 3.147.563│ 6,305│DN13C - M. SIGHIŞOARA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│162 │Drum naţional│DN13 │111 + 200 - 118 + 240│ 9.025.637│ 7,040│M. SIGHIŞOARA - ││ │ │ │ │ │ │M. SIGHIŞOARA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│163 │Drum naţional│DN13 │146 + 220 - 156 + 900│ 4.807.716│ 10,680│DN13A - DJ151D │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│164 │Drum naţional│DN13 │156 + 900 - 165 + 0 │ 3.642.168│ 8,100│DJ151D - M. TÂRGU MUREŞ │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│165 │Drum naţional│DN13B │43 + 300 - 51 + 45 │ 3.461.739│ 7,745│DJ126-DN12 (M.GHEORGHENI)│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│166 │Drum naţional│DN14 │3 + 500 - 15 + 885 │ 3.107.395│ 12,385│M. SIBIU - DJ107B │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│167 │Drum naţional│DN15 │0 + 0 - 6 + 50 │ 5.877.929│ 6,050│DN1 (M. TURDA) - ││ │ │ │ │ │ │M. CÂMPIA TURZII │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│168 │Drum naţional│DN15 │11 + 600 - 21 + 0 │ 3.597.551│ 9,400│M. CÂMPIA TURZII - ││ │ │ │ │ │ │DRDP BRAŞOV │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│169 │Drum naţional│DN15 │21 + 0 - 32 + 110 │ 3.979.373│ 11,110│DRDP CLUJ - DJ151 (LUDUŞ)│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│170 │Drum naţional│DN15 │32 + 110 - 46 + 742 │ 5.235.394│ 14,632│DJ151 - DN14A │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│171 │Drum naţional│DN15 │46 + 742 - 63 + 980 │ 4.410.182│ 17,238│DN14A - DJ151B │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│172 │Drum naţional│DN15 │63 + 980 - 69 + 500 │ 4.679.475│ 5,520│DJ151B - M. TÂRGU MUREŞ │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│173 │Drum naţional│DN15 │78 + 780 - 103 + 700 │ 5.041.983│ 24,920│M. TÂRGU MUREŞ-M. REGHIN │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│174 │Drum naţional│DN15 │286 + 850 - 308 + 860│ 3.372.637│ 22,010│DN12C - M. PIATRA-NEAMŢ │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│175 │Drum naţional│DN15 │318 + 300 - 325 + 650│ 3.857.557│ 7,350│M. PIATRA NEAMŢ - 4 BENZI││ │ │ │ │ │ │(SĂVINEŞTI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│176 │Drum naţional│DN15 │325 + 650 - 348 + 480│ 3.685.971│ 22,830│SĂVINEŞTI-DJ158 (BUHUŞI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│177 │Drum naţional│DN15 │348 + 480 - 368 + 600│ 3.034.906│ 20,120│DJ158 - M. BACĂU │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│178 │Drum naţional│DN17 │51 + 898 - 57 + 739 │ 5.772.895│ 5,841│DN15A - V. BISTRIŢA ││ │ │ │ │ │ │(INTRARE) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│179 │Drum naţional│DN17 │57 + 739 - 64 + 500 │ 6.497.249│ 6,761│V. BISTRIŢA (INTRARE) - ││ │ │ │ │ │ │DN17C (M. BISTRIŢA) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│180 │Drum naţional│DN17 │64 + 500 - 84 + 461 │ 3.953.623│ 19,961│DN17C (M. BISTRIŢA) - ││ │ │ │ │ │ │DJ173A (PRUNDU BÂRG.) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│181 │Drum naţional│DN17 │179 + 580 - 183 + 400│ 4.070.026│ 3,820│DJ175 - M. CÂMPULUNG │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│182 │Drum naţional│DN17 │193 + 400 - 202 + 680│ 3.170.387│ 9,280│M. CÂMPULUNG - DJ176 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│183 │Drum naţional│DN18 │3 + 522 - 9 + 803 │ 3.622.801│ 6,281│M. BAIA MARE - DJ 184 ││ │ │ │ │ │ │(BAIA SPRIE) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│184 │Drum naţional│DN19 │8 + 400 - 12 + 250 │ 3.423.847│ 3,850│M.ORADEA-DN19E (BIHARIA) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│185 │Drum naţional│DN19 │117 + 700 - 127 + 850│ 4.255.324│ 10,150│DJ195B(DOBA)-M. SATU MARE│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│186 │Drum naţional│DN19 │135 + 600 - 149 + 978│ 3.730.256│ 14,378│M. SATU MARE - DN1C │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│187 │Drum naţional│DN19A │54 + 850 - 62 + 229 │ 3.011.404│ 7,379│M. SATU MARE - PCTF PETEA│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│188 │Drum naţional│DN22 │178 + 0 - 186 + 900 │ 4.217.988│ 8,900│M. TULCEA (DN22G) - DN22A│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│189 │Drum naţional│DN22 │186 + 900 - 210 + 0 │ 3.283.595│ 23,100│DN22A - BABADAG │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│190 │Drum naţional│DN22 │268 + 0 - 287 + 456 │ 5.120.040│ 19,456│PALAZU MIC - DN2A │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│191 │Drum naţional│DN22B │2 + 200 - 13 + 460 │ 3.837.062│ 11,260│DN2B - M. GALAŢI │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│192 │Drum naţional│DN22C │0 + 0 - 23 + 240 │ 4.399.502│ 23,240│A2 - DJ224 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│193 │Drum naţional│DN22C │23 + 240 - 42 + 740 │ 4.890.900│ 19,500│DJ224 - DN3 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│194 │Drum naţional│DN25 │49 + 590 - 68 + 197 │ 3.550.191│ 18,607│DJ255 - DN2B │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│195 │Drum naţional│DN26 │4 + 910 - 8 + 0 │ 4.801.926│ 3,090│M. GALAŢI - 4 BENZI │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│196 │Drum naţional│DN28 │26 + 350 - 48 + 800 │ 5.089.959│ 22,450│DN28A - DJ282D (PODU ││ │ │ │ │ │ │ILOAIEI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│197 │Drum naţional│DN28 │48 + 800 - 65 + 150 │ 5.880.906│ 16,350│DJ 282D - 4 BENZI M. IAŞI│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│198 │Drum naţional│DN28 │65 + 150 - 75 + 797 │ 9.100.448│ 10,647│M. IAŞI (4 BENZI)-M. IAŞI││ │ │ │ │ │ │(DN24) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│199 │Drum naţional│DN28 │80 + 600 - 101 + 835 │ 3.468.980│ 21,235│LIM. M. IAŞI - DJ249D │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│200 │Drum naţional│DN38 │0 + 0 - 6 + 0 │ 5.397.562│ 6,000│DN39 - TECHIRGHIOL │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│201 │Drum naţional│DN39 │5 + 635 - 13 + 200 │ 10.261.678│ 7,565│M. CONSTANŢA - SECTOR 4 ││ │ │ │ │ │ │BENZI │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│202 │Drum naţional│DN39 │13 + 200 - 31 + 0 │ 6.439.852│ 17,800│SECTOR 4 BENZI-23 AUGUST │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│203 │Drum naţional│DN39 │31 + 0 - 41 + 750 │ 3.504.909│ 10,750│23 AUGUST - M. MANGALIA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│204 │Drum naţional│DN55 │4 + 400 - 13 + 500 │ 3.122.126│ 9,100│M. CRAIOVA - DJ652 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│205 │Drum naţional│DN56 │0 + 400 - 5 + 428 │ 4.706.708│ 5,028│M. CRAIOVA - DJ561 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│206 │Drum naţional│DN58 │38 + 600 - 44 + 0 │ 10.420.569│ 5,400│M. REŞIŢA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│207 │Drum naţional│DN59 │10 + 0 - 14 + 230 │ 4.414.435│ 4,230│M. TIMIŞOARA - SAG ││ │ │ │ │ │ │(4 BENZI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│208 │Drum naţional│DN59 │14 + 230 - 36 + 150 │ 3.499.393│ 21,920│SAG - VOITEG (DN58B) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│209 │Drum naţional│DN61 │69 + 700 - 78 + 529 │ 3.672.535│ 8,829│A1 - DN7 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│210 │Drum naţional│DN64 │105 + 970 - 115 + 480│ 6.268.829│ 9,510│4 BENZI-M. RÂMNICU VÂLCEA│├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│211 │Drum naţional│DN65 │3 + 866 - 7 + 650 │ 8.553.571│ 3,784│M. CRAIOVA - 4 BENZI │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│212 │Drum naţional│DN65 │7 + 650 - 25 + 170 │ 6.027.896│ 17,520│4 BENZI - DJ643 (BALŞ) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│213 │Drum naţional│DN65 │25 + 170 - 30 + 450 │ 4.409.172│ 5,280│DJ643 (BALŞ) - DJ644 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│214 │Drum naţional│DN65 │30 + 450 - 42 + 364 │ 3.778.773│ 11,914│DJ644 - DN64 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│215 │Drum naţional│DN65 │42 + 364 - 49 + 0 │ 7.095.658│ 6,636│DN64 - M. SLATINA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│216 │Drum naţional│DN65 │54 + 0 - 70 + 745 │ 3.368.373│ 16,745│M. SLATINA - DJ703C │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│217 │Drum naţional│DN65 │70 + 745 - 90 + 50 │ 4.286.671│ 19,305│DJ703C - DRDP BUCUREŞTI │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│218 │Drum naţional│DN65 │90 + 50 - 107 + 135 │ 3.293.991│ 17,085│DRDP CRAIOVA - DN65A │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│219 │Drum naţional│DN65 │107 + 135 - 116 + 850│ 5.763.397│ 9,715│DN65A - M. PITEŞTI │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│220 │Drum naţional│DN65B │0 + 0 - 7 + 500 │ 4.571.198│ 7,500│DN65 - A1 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│221 │Drum naţional│DN66A │0 + 0 - 3 + 847 │ 3.209.222│ 3,847│ISCRONI (DN66)-M. VULCAN │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│222 │Drum naţional│DN67 │83 + 970 - 99 + 400 │ 3.594.962│ 15,430│M. TÂRGU JIU - DN67B │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│223 │Drum naţional│DN67 │136 + 720 - 152 + 670│ 4.289.505│ 15,950│DJ605A - DN65C │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│224 │Drum naţional│DN67 │178 + 770 - 193 + 14 │ 4.317.069│ 14,244│DJ649 - DN64 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│225 │Drum naţional│DN67 │194 + 543 - 198 + 764│ 4.155.144│ 4,221│DN64 - DN7 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│226 │Drum naţional│DN68 │0 + 0 - 4 + 500 │ 3.831.582│ 4,500│M. CARANSEBEŞ │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│227 │Drum naţional│DN68A │0 + 0 - 2 + 900 │ 3.858.977│ 2,900│M. LUGOJ │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│228 │Drum naţional│DN69 │3 + 300 - 6 + 430 │ 5.463.876│ 3,130│M. TIMIŞOARA - VARIANTA ││ │ │ │ │ │ │TIMIŞOARA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│229 │Drum naţional│DN69 │6 + 430 - 31 + 540 │ 4.073.536│ 25,110│VARIANTA TIMISOARA-VINGA ││ │ │ │ │ │ │(DC98) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│230 │Drum naţional│DN69 │31 + 540 - 46 + 200 │ 4.696.734│ 14,660│VINGA - M. ARAD │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│231 │Drum naţional│DN71 │15 + 0 - 44 + 130 │ 4.197.408│ 29,130│CONTEŞTI - M. TÂRGOVIŞTE │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│232 │Drum naţional│DN71 │51 + 41 - 68 + 900 │ 3.709.457│ 17,859│M. TÂRGOVIŞTE - PUCIOASA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│233 │Drum naţional│DN72 │0 + 0 - 15 + 700 │ 3.582.682│ 15,700│DN7 - DJ702B │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│234 │Drum naţional│DN72 │15 + 700 - 24 + 352 │ 4.338.832│ 8,652│DJ702B - M. TÂRGOVIŞTE │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│235 │Drum naţional│DN72 │48 + 100 - 76 + 180 │ 4.702.826│ 28,080│DJ720A - DN1 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│236 │Drum naţional│DN72A │5 + 370 - 25 + 800 │ 3.203.023│ 20,430│M. TÂRGOVIŞTE - DJ712A │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│237 │Drum naţional│DN73 │1 + 285 - 6 + 950 │ 7.338.725│ 5,665│M. PITEŞTI - DN73D ││ │ │ │ │ │ │(4 BENZI) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│238 │Drum naţional│DN73 │54 + 50 - 57 + 500 │ 3.261.384│ 3,450│M. CÂMPULUNG - DN72A │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│239 │Drum naţional│DN73 │92 + 0 - 112 + 600 │ 3.386.516│ 20,600│DRDP BUCUREŞTI - ││ │ │ │ │ │ │TOHANU NOU │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│240 │Drum naţional│DN73 │118 + 810 - 128 + 250│ 4.049.422│ 9,440│DN73A - M. BRAŞOV │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│241 │Drum naţional│DN73D │0 + 0 - 11 + 749 │ 4.089.372│ 11,749│DN73 - DJ704B │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│242 │Drum naţional│DN76 │0 + 0 - 4 + 770 │ 3.863.365│ 4,770│DN7 - DJ706A │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│243 │Drum naţional│DN76 │177 + 150 - 179 + 311│ 5.819.825│ 2,161│SÂNMARTIN - M. ORADEA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│244 │Drum naţional│DN79 │4 + 150 - 12 + 325 │ 4.817.723│ 8,175│M. ARAD - ZIMANDU NOU ││ │ │ │ │ │ │(DJ791) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│245 │Drum naţional│DN79 │12 + 325 - 21 + 452 │ 3.124.515│ 9,127│ZIMANDU NOU - DJ792C │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│246 │Drum naţional│DN79 │21 + 452 - 41 + 557 │ 3.704.974│ 20,105│DJ792C - CHIŞINEU-CRIŞ ││ │ │ │ │ │ │(DN79A) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│247 │Drum naţional│DN79 │101 + 619 - 107 + 745│ 3.864.872│ 6,126│DJ792A (LEŞ) - M. ORADEA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│248 │Drum naţional│V.CJ │0 + 0 - 3 + 0 │ 3.409.659│ 3,000│DN1 (M. CLUJ-NAPOCA) - M.││ │ │ │ │ │ │CLUJ-NAPOCA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│249 │Drum naţional│V.CJ │17 + 800 - 23 + 622 │ 3.980.583│ 5,822│DN1C (SÂNICOARĂ) - DN1C ││ │ │ │ │ │ │(APAHIDA) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│250 │Drum naţional│V.BH │0 + 0 - 1 + 450 │ 4.127.764│ 1,450│DN19 (M. ORADEA) - DN1 ││ │ │ │ │ │ │(M. ORADEA) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│251 │Drum naţional│V.BH │1 + 450 - 5 + 870 │ 5.874.191│ 4,420│DN1 (M. ORADEA) - DN79 ││ │ │ │ │ │ │(M. ORADEA) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│252 │Drum naţional│V.BH │5 + 870 - 11 + 180 │ 7.444.208│ 5,310│DN79 (M. ORADEA) - DN76 ││ │ │ │ │ │ │(M. ORADEA) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│253 │Drum naţional│V.BH │11 + 180 - 14 + 120 │ 4.003.480│ 2,940│DN76 (M. ORADEA) - DN1 ││ │ │ │ │ │ │(M. ORADEA) │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│254 │Drum naţional│DN3ACC│0 + 0 - 3 + 870 │ 9.556.032│ 3,870│DN2A - DN3C │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│255 │Centura │ │ │ │ │ ││ │Bucureşti │C B │0 + 0 - 12 + 444 │ 7.395.204│ 12,444│DN1 - DN2 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│256 │Centura │ │ │ │ │ ││ │Bucureşti │C B │12 + 444 - 18 + 535 │ 5.081.038│ 6,091│DN2 - DN3 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│257 │Centura │ │ │ │ │ ││ │Bucureşti │C B │18 + 535 - 23 + 600 │ 6.335.421│ 5,065│DN3 - A2 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│258 │Centura │ │ │ │ │ ││ │Bucureşti │C B │23 + 600 - 30 + 200 │ 4.408.166│ 6,600│A2 - DN4 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│259 │Centura │ │ │ │ │ ││ │Bucureşti │C B │30 + 200 - 40 + 531 │ 5.339.189│ 10,331│DN4 - DN5 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│260 │Centura │ │ │ │ │ ││ │Bucureşti │C B │40 + 531 - 49 + 95 │ 7.896.517│ 8,564│DN5 - DN6 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│261 │Centura │ │ │ │ │ ││ │Bucureşti │C B │49 + 95 - 55 + 250 │ 3.652.528│ 6,155│DN6 - A1 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│262 │Centura │ │ │ │ │ ││ │Bucureşti │C B │55 + 250 - 64 + 246 │ 6.958.001│ 8,996│A1 - DN7 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│263 │Centura │ │ │ │ │ ││ │Bucureşti │C B │65 + 836 - 68 + 472 │ 3.449.845│ 2,636│DN7 - DN1A │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│264 │Centura │ │ │ │ │ ││ │Bucureşti │C B │69 + 459 - 73 + 900 │ 4.554.098│ 4,441│DN1A - DN1 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│265 │Drum judeţean│ │ │ │ │ ││ │jud. Prahova │DJ102 │3 + 083 - 4 + 920 │ 5.176.795│ 1,837│M. PLOIEŞTI - DN1B │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│266 │Drum judeţean│ │ │ │ │ ││ │judeţul │ │ │ │ │ ││ │Hunedoara │DJ687 │0 + 000 - 7 + 580 │ 4.110.995│ 7,580│DN7 (SÂNTUHALM) - ││ │ │ │ │ │ │M. HUNEDOARA │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│267 │Drum judeţean│ │ │ │ │ ││ │jud. Prahova │DJ102 │4 + 920 - 12 + 870 │ 3.956.235│ 7,950│DN 1B - DJ 100F │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│268 │Drum judeţean│ │ │ │ │ ││ │judeţul Ilfov│DJ200B│3 + 000 - 8 + 800 │ 3.725.555│ 5,800│PIPERA - DN CB │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│269 │Drum judeţean│ │ │ │ │ ││ │jud. Prahova │DJ156 │3 + 200 - 4 + 400 │ 3.505.460│ 1,200│M. PLOIEŞTI - DN1 │├────┼─────────────┼──────┼─────────────────────┼───────────────────┼────────┼─────────────────────────┤│270 │Drum judeţean│ │ │ │ │ ││ │judeţul Timiş│DJ592 │5 + 100 - 16 + 800 │ 3.143.380│ 11,700│M. TIMIŞOARA - DJ592A │└────┴─────────────┴──────┴─────────────────────┴───────────────────┴────────┴─────────────────────────┘Tabelul nr. 3: Căile ferate principale (sursa datelor de trafic: Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A.)*Font 7*┌────┬──────────────────┬────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬────────────┬────────────────┬───────┐│Nr. │ Denumire │ Cod │Autoritatea care │Tronsonde cale ferată│Trafic anual│ Trafic anual │Lungime││crt.│ cale ferată │cale ferată │administrează calea│(poziţia kilometrică)│mediu pentru│ mediu estimat │tronson││ │ │(magistrală)│ ferată │ │2010 (nr. │ pentru 2011 │ (m) ││ │ │ │ │ │trenuri/an) │(nr. trenuri/an)│ │├────┼──────────────────┼────────────┼───────────────────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────┤│ 1. │Bucureşti Nord - │ 300 │Compania Naţională │0 + 000 - 51 + 457 │ 77.984│ 78.542│ 51.457││ │Brazi (inclusiv │ │de Căi Ferate "CFR"│ │ │ │ ││ │toate staţiile CF │ │- S.A. sub autori- │ │ │ │ ││ │de pe acest sector│ │tatea Ministerului │ │ │ │ ││ │de cale ferată) │ │Transporturilor şi │ │ │ │ ││ │ │ │Infrastructurii │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴────────────┴───────────────────┴─────────────────────┴────────────┴────────────────┴───────┘Tabelul nr. 4: Aeroporturile mari care sunt administrate de operatori economici care se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (sursa: Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA")┌────┬─────────────┬───────────────────────┬────────┬──────────┬───────────┐│Nr. │ │ Autoritatea care │Cod ICAO│ Trafic în│ Trafic ││crt.│ Denumire │ administrează │ │ anul 2010│ estimat în││ │ │ aeroportul │ │ │ anul 2011 │├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤│ 1. │Aeroportul │Compania Naţională │ LROP │ 78.002│ 82.060││ │Internaţional│"Aeroporturi Bucureşti"│ │ │ ││ │Henri Coandă │- S.A. sub autoritatea │ │ │ ││ │ │Ministerului │ │ │ ││ │ │Transporturilor şi │ │ │ ││ │ │Infrastructurii │ │ │ │└────┴─────────────┴───────────────────────┴────────┴──────────┴───────────┘Tabelul nr. 5: Aeroporturi urbane identificate în interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 (sursa: Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA")┌────┬─────────────┬───────────────────────┬────────┬──────────┬───────────┐│Nr. │ │ Autoritatea care │Cod ICAO│ Trafic în│ Trafic ││crt.│ Denumire │ administrează │ │ anul 2010│ estimat în││ │ │ aeroportul │ │ │ anul 2011 │├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤│ 1.│Aeroportul │Compania Naţională │ LRBS │ 36.636│ 38.550││ │Internaţional│"Aeroporturi Bucureşti"│ │ │ ││ │Bucureşti │- S.A. sub autoritatea │ │ │ ││ │Băneasa - │Ministerului │ │ │ ││ │Aurel Vlaicu │Transporturilor şi │ │ │ ││ │ │Infrastructurii │ │ │ │├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤│ 2.│Aeroportul │Regia Autonomă │ LRCL │ 16.672│ 17.540││ │Internaţional│"Aeroportul Cluj- │ │ │ ││ │Cluj-Napoca │Napoca" în subordinea │ │ │ ││ │ │Consiliului Judeţean │ │ │ ││ │ │Cluj │ │ │ │├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤│ 3.│Aeroportul │Regia Autonomă │ LRIA │ 10.441│ 10.990││ │Internaţional│"Aeroportul Iaşi" în │ │ │ ││ │Iaşi │subordinea Consiliului │ │ │ ││ │ │Judeţean Iaşi │ │ │ │├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤│ 4.│Aeroportul │Regia Autonomă │ LRCV │ 4.464│ 4.700││ │Internaţional│"Aeroportul Craiova" în│ │ │ ││ │Craiova │subordinea Consiliului │ │ │ ││ │ │Judeţean Dolj │ │ │ │├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤│ 5.│Aeroportul │Regia Autonomă │ LROD │ 6.972│ 7.340││ │Internaţional│"Aeroportul Oradea" în │ │ │ ││ │Oradea │subordinea Consiliului │ │ │ ││ │ │Judeţean Bihor │ │ │ │├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤│ 6.│Aeroportul │Regia Autonomă │ LRSB │ 7.102│ 7.480││ │Internaţional│"Aeroportul │ │ │ ││ │Sibiu │Internaţional Sibiu" în│ │ │ ││ │ │subordinea Consiliului │ │ │ ││ │ │Judeţean Sibiu │ │ │ │├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤│ 7.│Aeroportul │Regia Autonomă │ LRTM │ 6.715│ 7.070││ │Internaţional│"Aeroport Transilvania │ │ │ ││ │Transilvania │Târgu Mureş" în │ │ │ ││ │Târgu Mureş │subordinea Consiliului │ │ │ ││ │ │Judeţean Mureş │ │ │ │├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤│ 8.│Aeroportul │Regia Autonomă │ LRBM │ 1.277│ 1.350││ │Internaţional│"Aeroportul │ │ │ ││ │Baia Mare │Internaţional Baia │ │ │ ││ │ │Mare" │ │ │ │├────┼─────────────┼───────────────────────┼────────┼──────────┼───────────┤│ 9.│Aeroportul │Societatea Comercială │ LRBC │ 5.291│ 5.570││ │Internaţional│"Blueaero" - S.R.L. │ │ │ ││ │"George │ │ │ │ ││ │Enescu" Bacău│ │ │ │ │└────┴─────────────┴───────────────────────┴────────┴──────────┴───────────┘NOTĂ:Administraţiile fiecărui aeroport menţionat în tabelele nr. 4 şi 5 au obligaţia de a utiliza următoarele date atunci când realizează hărţi strategice de zgomot:- atribuirea numărului de mişcări ale aeronavelor în funcţie de perioadele de zi, seară şi noapte pentru diferite clase de aeronave;- aterizarea şi decolarea aeronavelor într-o anumită direcţie determinată din date reale;- lungimile de coridor stabilite din date reale pe cât posibil, şi nu din date estimate;- descrierea poziţiei aeroportului şi a rutelor;- tipurile de aeronave care aterizează şi decolează pe/de pe respectivul aeroport.Tabelul nr. 6: Porturi maritime şi/sau fluviale identificate în interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 (sursa: Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A., Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi şi Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu)┌────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumire │ Autoritatea care administrează portul │├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 1. │Portul Constanţa │Compania Naţională "Administraţia ││ │(Port Constanţa şi Port Tomis)│Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. ││ │ │sub autoritatea Ministerului ││ │ │Transporturilor şi Infrastructurii │├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 2. │Portul Galaţi (Port Docuri, │Compania Naţională "Administraţia ││ │Port Bazinul Nou şi Port │Porturilor Dunării Maritime" - S.A. ││ │Mineralier) │Galaţi sub autoritatea Ministerului ││ │ │Transporturilor şi Infrastructurii │├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 3. │Portul Brăila (Port Harşoia, │Compania Naţională "Administraţia ││ │Port Turcoaia, Port Măcin şi │Porturilor Dunării Maritime" - S.A. ││ │Port Gura Arman) │Galaţi sub autoritatea Ministerului ││ │ │Transporturilor şi Infrastructurii │└────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘În baza prevederilor prezentei hotărâri, hărţile strategice de zgomot realizate de autorităţile administraţiei publice locale şi de operatorii economici conform prezentei hotărâri reprezintă hărţi strategice ale imisiei de zgomot care se realizează separat pentru fiecare dintre următoarele: a) traficul aeroportuar, în cazul aeroporturilor prevăzute în tabelele nr. 4 şi 5; b) amplasamentele din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1, unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cumodificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare; c) traficul trenurilor şi tramvaielor din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1, iar pentru zgomotul produs de traficul tramvaielor poate fi necesară caracterizarea surselor de emisie prin măsurători; d) traficul rutier din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1; e) traficul rutier în cazul drumurilor principale cu un trafic mai mare de 3.000.000 de treceri de vehicule pe an, identificate conform tabelului nr. 2; f) traficul trenurilor în cazul căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 30.000 de treceri de trenuri pe an, identificate conform tabelului nr. 3; g) porturile prevăzute în tabelul nr. 6.-----------Anexa 8 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.260 din 12 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 9 ianuarie 2013, conform modificării aduse de pct. 20 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 9Aglomerările, drumurile principale, căileferate principale, aeroporturile urbane şi aeroporturile mari, precum şiporturile maritime şi/sau fluviale pentru care trebuierealizate hărţile strategice de zgomotpână la data de 30 iunie 2017 şi planurile de acţiune aferentepână la data de 18 iulie 2018 potrivit prevederilor prezentei hotărâriTabelul nr. 1. Aglomerări identificate cu o populaţie de peste 100.000 locuitori, sursa datelor statistice: Institutul Naţional de Statistică┌────┬────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Aglomerare │ Autoritatea administraţiei publice locale │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Municipiul Bucureşti │Primăria Generală a Municipiului Bucureşti │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Municipiul Iaşi │Primăria Municipiului Iaşi │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Municipiul Cluj-Napoca │Primăria Municipiului Cluj-Napoca │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Municipiul Timişoara │Primăria Municipiului Timişoara │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Municipiul Constanţa │Primăria Municipiului Constanţa │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Municipiul Craiova │Primăria Municipiului Craiova │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Municipiul Galaţi │Primăria Municipiului Galaţi │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Municipiul Braşov │Primăria Municipiului Braşov │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Municipiul Ploieşti │Primăria Municipiului Ploieşti │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Municipiul Piteşti │Primăria Municipiului Piteşti │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Municipiul Bacău │Primăria Municipiului Bacău │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Municipiul Oradea │Primăria Municipiului Oradea │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Municipiul Botoşani │Primăria Municipiului Botoşani │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Municipiul Brăila │Primăria Municipiului Brăila │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Municipiul Buzău │Primăria Municipiului Buzău │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Municipiul Târgu Mureş │Primăria Municipiului Târgu Mureş │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 17.│Municipiul Sibiu │Primăria Municipiului Sibiu │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 18.│Municipiul Arad │Primăria Municipiului Arad │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 19.│Municipiul Baia Mare │Primăria Municipiului Baia Mare │├────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 20.│Municipiul Satu Mare │Primăria Municipiului Satu Mare │└────┴────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘Tabelul nr. 2. Drumurile principale, sursa: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.*Font 8*┌────┬────────┬──────────────────────┬────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ │Lungimea│ Total │ ││crt.│ Drumul │ Poziţia kilometrică │(metri) │ vehicule │ Limitele sectorului │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 1.│ DN1 │ 12 + 461-16 + 000 │ 3539 │ 24194390│ DNCB-Otopeni │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 2.│ DN1 │ 16 + 000-36 + 110 │ 20110 │ 10551420│ Otopeni-DJ101C │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 3.│ DN1 │ 36 + 110-53 + 650 │ 17540 │ 11437275│ DJ101C-M. Ploieşti │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 4.│ DN1 │ 53 + 650-5 + 750 │ 6100 │ 6957265 │ Municipiul Ploieşti-DN1A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 5.│ DN1 │ 59 + 750-67 + 284 │ 7534 │ 12411460│ DN1A-DN1B │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 6.│ DN1 │ 67 + 284-79 + 580 │ 12296 │ 10701070│ DN1B-DJ100F (Băicoi) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 7.│ DN1 │ 79 + 580-95 + 450 │ 15870 │ 10013410│ DJ100F-DJ101R (Câmpina) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 8.│ DN1 │ 95 + 450-122 + 000 │ 26.550│ 8788835 │ DJ101R-Sinaia │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 9.│ DN1 │ 122 + 000-125 + 000 │ 3000 │ 4277435 │ Sinaia-Sinaia (ieşire) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 10.│ DN1 │ 125 + 000-138 + 000 │ 13000 │ 8469825 │ Sinaia-DRDP Braşov │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 11.│ DN1 │ 138 + 000-140 + 923 │ 2923 │ 5756050 │ DRDP Bucureşti-DN73A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 12.│ DN1 │ 140 + 923-160 + 798 │ 19875 │ 4391315 │ DN73A-Municipiul Braşov │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 13.│ DN1 │ 173 + 375-175 + 205 │ 1830 │ 5711155 │ Municipiul Braşov-DN73B (4 benzi) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 14.│ DN1 │ 175 + 205-179 + 700 │ 4495 │ 4024125 │ DN73B-Municipiul Codlea (4 benzi) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 15.│ DN1 │ 220 + 010-232 + 600 │ 12590 │ 3557655 │ DN73A-Municipiul Făgăraş │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 16.│ DN1 │ 236 + 100-258 + 618 │ 22518 │ 4101870 │ Municipiul Făgăraş -DJ105C │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 17.│ DN1 │ 258 + 618-267 + 152 │ 8534 │ 4411755 │ DJ105C-DN7C │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 18.│ DN1 │ 267 + 152-296 + 150 │ 28998 │ 4256995 │ DN7C-DN7 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 19.│ DN1 │ 296 + 150-307 + 050 │ 10900 │ 5608590 │ DN7-Municipiul Sibiu (4 benzi) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 20.│ DN1 │ 315 + 500-320 + 505 │ 5005 │ 3168930 │ Municipiul Sibiu - Cristian │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 21.│ DN1 │ 370 + 000-375 + 930 │ 5930 │ 5847300 │ Municipiul Sebeş-Municipiul Alba Iulia │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 22.│ DN1 │ 385 + 160-397 + 049 │ 11889 │ 6955440 │ Municipiul Alba Iulia-DN14B (Teiuş) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 23.│ DN1 │ 397 + 049-406 + 950 │ 9901 │ 6021770 │ DN14B (Teiuş)-DJ107I (Municipiul Aiud) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 24.│ DN1 │ 412 + 000-441 + 640 │ 29640 │ 4136545 │ Municipiul Aiud (DJ107I)-A3 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 25.│ DN1 │ 441 + 640-444 + 650 │ 3010 │ 3554005 │ A3-Municipiul Turda │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 26.│ DN1 │ 450 + 000-465 + 105 │ 15105 │ 6163390 │ Turda-VOCE │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 27.│ DN1 │ 465 + 105-473 + 600 │ 8495 │ 6363775 │ Municipiul Turda-Municipiul Cluj-Napoca │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 28.│ DN1 │ 481 + 500-491 + 413 │ 9913 │ 6030530 │ Municipiul Cluj-Napoca-A3 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 29.│ DN1 │ 491 + 413-500 + 000 │ 8587 │ 4284005 │ A3-DN1J │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 30.│ DN1 │ 500 + 000-514 + 050 │ 14050 │ 3576635 │ DN1J-DJ108C │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 31.│ DN1 │ 514 + 050-527 + 027 │ 12977 │ 3723000 │ DJ108C-DN1G (Huedin) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 32.│ DN1 │ 527 + 027-548 + 835 │ 21808 │ 3449615 │ DN1G (Huedin)-DJ108A (Ciucea) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 33.│ DN1 │ 548 + 835-567 + 200 │ 18365 │ 3557290 │ DJ108A (Ciucea)-Corniţel │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 34.│ DN1 │ 567 + 200-590 + 575 │ 23375 │ 3644525 │ Corniţel-DN1H (Aleşd) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 35.│ DN1 │ 590 + 575-604 + 751 │ 14176 │ 4610680 │ DN1H (Aleşd)-DN1P (Uileacu de Criş) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 36.│ DN1 │ 604 + 751-622 + 000 │ 17249 │ 7567180 │ DN1P (Uileacu de Criş) - Municipiul Oradea │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 37.│ DN1 │ 637 + 500-642 + 327 │ 4.27 │ 4860340 │ Municipiul Oradea-PCTF Borş (4 benzi) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 38.│ DN2 │ 11 + 540-18 + 330 │ 6790 │ 8605970 │ DNCB-Afumaţi (4 benzi) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 39.│ DN2 │ 18 + 330-40 + 166 │ 21836 │ 6624750 │ Afumaţi-DJ302 (Moviliţa) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 40.│ DN2 │ 40 + 166-55 + 800 │ 15634 │ 7670840 │ DJ302-DN2A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 41.│ DN2 │ 55 + 800-95 + 353 │ 39553 │ 5614065 │ DJ102H-DN2C (Costeşti) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 42.│ DN2 │ 95 + 353-104 + 828 │ 9475 │ 5587785 │ DN2C-DN1B │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 43.│ DN2 │ 104 + 828-106 + 790 │ 1962 │ 5662610 │ DN1B-Municipiul Buzău │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 44.│ DN2 │ 114 + 500-117 + 834 │ 3334 │ 11752270│ Municipiul Buzău-DJ203K │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 45.│ DN2 │ 117 + 834-144 + 070 │ 26236 │ 4792815 │ DJ203K-Municipiul Râmnicu Sărat │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 46.│ DN2 │ 147 + 870-152 + 430 │ 4560 │ 4397155 │ Municipiul Râmnicu Sărat-DRDP Iaşi │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 47.│ DN2 │ 152 + 430-163 + 630 │ 11200 │ 4715435 │ DRDP Bucureşti-DN2N │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 48.│ DN2 │ 163 + 630-180 + 250 │ 16620 │ 3189005 │ DN2N-Municipiul Focşani │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 49.│ DN2 │ 180 + 250-185 + 910 │ 5660 │ 7783625 │ Centura Municipiului Focşani │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 50.│ DN2 │ 185 + 910-200 + 600 │ 14690 │ 5957165 │ Municipiul Focşani-DN24 (Tişiţa) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 51.│ DN2 │ 200 + 600-228 + 470 │ 27870 │ 4267215 │ DN24-Municipiul Adjud │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 52.│ DN2 │ 257 + 667-278 + 717 │ 21050 │ 3760960 │ DJ206B-Municipiul Bacău │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 53.│ DN2 │ 292 + 350-311 + 660 │ 19310 │ 5124965 │ Municipiul Bacău-DJ159 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 54.│ DN2 │ 311 + 600-321 + 537 │ 9877 │ 3635765 │ DJ159-DJ158 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 55.│ DN2 │ 321 + 537-328 + 692 │ 7155 │ 4917645 │ DJ158-Municipiul Roman │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 56.│ DN2 │ 333 + 775-341 + 885 │ 8110 │ 4245315 │ Municipiul Roman-DN28 (Săbăoani) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 57.│ DN2 │ 375 + 541-379 + 367 │ 3826 │ 3075855 │ DN28A-DN15B │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 58.│ DN2 │ 403 + 500-410 + 000 │ 6500 │ 3774465 │ DN15C-Municipiul Fălticeni │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 59.│ DN2 │ 415 + 000-431 + 400 │ 16400 │ 3559845 │ Municipiul Fălticeni-Municipiul Suceava │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 60.│ DN2 │ 441 + 500-457 + 100 │ 15600 │ 3298870 │ Municipiul Suceava-DN2H │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 61.│ DN3 │ 242 + 800-254 + 350 │ 11550 │ 6348810 │ DN22C (Murfatlar)-Nod rutier A4 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 62.│ DN3 │ 254 + 350-256 + 000 │ 1650 │ 9381230 │ Nod rutier A4-Municipiul Constanţa │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 63.│ DN4 │ 12 + 500-39 + 100 │ 26600 │ 3713875 │ DNCB-DJ301 (Budeşti) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 64.│ DN5 │ 10 + 356-19 + 700 │ 9344 │ 6299900 │ DNCB-Intr. V. Ad. C. │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 65.│ DN5 │ 19 + 700-23 + 200 │ 3500 │ 4511400 │ DN5 (Intr. V. Ad. C)-DN5 (Ies. V. Ad. C) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 66.│ DN5 │ 23 + 200-51 + 290 │ 28090 │ 5045030 │ DN5 (Ies. V. Ad. C)-DN41 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 67.│ DN5 │ 51 + 290-55 + 100 │ 3810 │ 5220595 │ DN41-DC94 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 68.│ DN5 │ 55 + 100-59 + 00 │ 3900 │ 5226435 │ DC94-Municipiul Giurgiu │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 69.│ DN6 │ 11 + 120-23 + 300 │ 12180 │ 9126095 │ DNCB-DJ412A (Mihăileşti) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 70.│ DN6 │ 23 + 300-39 + 418 │ 16118 │ 4831505 │ DJ412A-DN61 (Ghimpaţi) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 71.│ DN6 │ 61 + 316-86 + 300 │ 24984 │ 3244120 │ DJ503-Municipiul Alexandria │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 72.│ DN6 │ 233 + 000-238 + 350 │ 5350 │ 5575375 │ Municipiul Craiova-4 benzi (Işalniţa) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 73.│ DN6 │ 238 + 350-265 + 000 │ 26650 │ 4203705 │ Işalniţa (4 benzi)-DN66 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 74.│ DN6 │ 332 + 190-343 + 200 │ 11010 │ 5096495 │ DN56A-Municipiul Drobeta-Turnu Severin │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 75.│ DN6 │ 343 + 200-358 + 000 │ 14800 │ 4138370 │ Municipiul Drobeta-Turnu Severin - ││ │ │ │ │ │ DRDP Timişoara │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 76.│ DN6 │ 358 + 000-364 + 607 │ 6607 │ 3065270 │ DRDP Craiova-Municipiul Orşova (DN57) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 77.│ DN6 │ 364 + 607-380 + 665 │ 16058 │ 3033150 │ Municipiul Orşova-DN67D │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 78.│ DN6 │ 435 + 203-453 + 000 │ 17797 │ 3434285 │ Slatina-Timiş-Municipiul Caransebeş │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 79.│ DN6 │ 455 + 340-458 + 740 │ 3400 │ 4094570 │ DN58-Intersecţia cu centura municipiului ││ │ │ │ │ │ Caransebeş (DN6) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 80.│ DN6 │ 481 + 679-500 + 435 │ 18756 │ 3595615 │ DJ681-Intrare A6 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 81.│ DN6 │ 500 + 435-514+988 │ 14553 │ 4862165 │ Intrare A6-Intrare DJ609A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 82.│ DN6 │ 514 + 988-540 + 222 │ 25234 │ 5180445 │ Costeiu DJ609B-Intrare A1 (Remetea) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 83.│ DN6 │ 540 + 222-550 + 060 │ 9838 │ 4762155 │ Intrare A1-Municipiul Timişoara │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 84.│ DN6 │ 560 + 100-583 + 946 │ 23846 │ 4285830 │ Municipiul Timişoara-Biled (DJ693) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 85.│ DN7 │ 13 + 100-30+808 │ 17708 │ 5411490 │ DNCB-DN71 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 86.│ DN7 │ 30 + 808-45 + 235 │ 14427 │ 3151410 │ DN71-DJ711A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 87.│ DN7 │ 58 + 409-72+535 │ 14126 │ 3125495 │ DJ721-DN72 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 88.│ DN7 │ 72 + 535-95 + 010 │ 22475 │ 3129145 │ DN72-DJ702 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 89.│ DN7 │ 95 + 010-112 + 000 │ 16990 │ 4020110 │ DJ702-Municipiul Piteşti │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 90.│ DN7 │ 119 + 250-144 + 320 │ 25070 │ 5341045 │ DN7C-DJ703A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 91.│ DN7 │ 144 + 320-156 + 250 │ 11930 │ 4686600 │ DJ703A-DRDP Craiova │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 92.│ DN7 │ 156 + 250-170 + 750 │ 14500 │ 5591070 │ DRDP Bucureşti-DN67 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 93.│ DN7 │ 170 + 750-178+500 │ 7750 │ 6399180 │ Varianta Nord (DN67) - Municipiul ││ │ │ │ │ │ Râmnicu Vâlcea │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 94.│ DN7 │ 178 + 500-196 + 000 │ 17500 │ 5406380 │ Municipiul Râmnicu Vâlcea-Călimăneşti │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 95.│ DN7 │ 196 + 000-207 + 523 │ 11523 │ 4770915 │ Călimăneşti-DN7A (Brezoi) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 96.│ DN7 │ 207 + 523-239 + 400 │ 31877 │ 4771645 │ DN7A-DRDP Braşov │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 97.│ DN7 │ 239 + 925-259 - 305 │ 19380 │ 4298970 │ DRDP Craiova-DN1 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 98.│ DN7 │ 377 + 525-386 + 200 │ 8675 │ 7785085 │ DN66-Municipiul Deva │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│ 99.│ DN7 │ 393 + 000-412 + 155 │ 19155 │ 4174140 │ Municipiul Deva-Săcămaş (DN68A) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│100.│ DN7 │ 512 + 820-526 + 450 │ 13630 │ 3093375 │ Lipova-Sâmbăteni (DJ708C) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│101.│ DN7 │ 526 + 450-538 + 600 │ 12150 │ 7371540 │ Sâmbăteni-Municipiul Arad │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│102.│ DN7 │ 544 + 300-553 + 600 │ 9300 │ 3543055 │ DN79-intrare A11 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│103.│ DN7 │ 553 + 600-557 + 050 │ 3450 │ 3665330 │ A11-DN7B │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│104.│ DN10 │ 2 + 100-7+127 │ 5027 │ 3923385 │ Municipiul Buzău-DJ205 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│105.│ DN11 │ 3 + 867-10+280 │ 6413 │ 6024325 │ Municipiul Braşov-DN10 (4 benzi) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│106.│ DN11 │ 10 + 280-21 + 090 │ 10810 │ 4394600 │ DN10-DN12 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│107.│ DN11 │ 115 + 946-125 + 100 │ 9154 │ 3233535 │ DJ116-DN12A (municipiul Oneşti) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│108.│ DN12 │ 0 + 000-8 + 280 │ 8280 │ 3101040 │ DN11-Municipiul Sfântu Gheorghe │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│109.│ DN13 │ 6 + 100-9 + 727 │ 3627 │ 4777485 │ Municipiul Braşov-DJ112A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│110.│ DN13 │ 9 + 727-18 + 101 │ 8374 │ 3439030 │ DJ112-DN13E │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│111.│ DN13 │ 18 + 101-28 + 470 │ 10369 │ 3049940 │ DN13E-DJ131 (Măieruş) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│112.│ DN13 │ 104 + 896-111 + 600 │ 6704 │ 3143380 │ DN13C-Municipiul Sighişoara │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│113.│ DN13 │ 146 + 220-156 + 900 │ 10680 │ 3887980 │ DN13A-DJ151D │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│114.│ DN13 │ 156 + 900-165 + 000 │ 8100 │ 3678835 │ DJ151D-Municipiul Târgu Mureş │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│115.│ DN14 │ 3 + 500-15 + 885 │ 12385 │ 3516045 │ Municipiul Sibiu-DJ107B │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│116.│ DN15 │ 0 + 000-6 + 050 │ 6050 │ 3699640 │ Municipiul Turda-Municipiul Câmpia Turzii │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│117.│ DN15 │ 11 + 600-21 + 000 │ 9400 │ 3483925 │ Municipiul Câmpia Turzii-DRDP Braşov │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│118.│ DN15 │ 21 + 000-32 + 110 │ 11110 │ 4961080 │ DRDP Cluj-DJ151 (Luduş) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│119.│ DN15 │ 32 + 110-46 + 742 │ 14632 │ 4815445 │ DJ151-DN14A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│120.│ DN15 │ 46 + 742-63 + 980 │ 17238 │ 4943195 │ DN14A-DJ151B │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│121.│ DN15 │ 63 + 980-69 + 500 │ 5520 │ 5308195 │ DJ151B-Municipiul Târgu Mureş │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│122.│ DN15 │ 78 + 780-103 + 700 │ 24920 │ 5898765 │ Municipiul Târgu Mureş-Municipiul Reghin │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│123.│ DN15 │ 286 + 850-308 + 860 │ 22010 │ 3331720 │ DN12C-Municipiul Piatra-Neamţ │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│124.│ DN15 │ 318 + 300-325 + 650 │ 7350 │ 4753030 │ Municipiul Piatra-Neamţ-4 Benzi (Săvineşti)│├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│125.│ DN15 │ 325 + 650-348 + 480 │ 22830 │ 4211370 │ Săvineşti-DJ158 (Buhuşi) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│126.│ DN17 │ 2 + 610-22 + 535 │ 19925 │ 3127320 │ Municipiul Dej- DN17D (Beclean) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│127.│ DN17 │ 51 + 898-59 + 292 │ 7394 │ 5058170 │ DN15A-V. Bistriţa (intrare) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│128.│ DN17 │ 64 + 500-84 + 461 │ 19961 │ 5203805 │ DN17C (municipiul Bistriţa)-DJ173A ││ │ │ │ │ │ (Prundu Bârgăului) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│129.│ DN17 │ 179 + 580-183 + 400 │ 3820 │ 3075125 │ DJ175-Municipiul Câmpulung │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│130.│ DN17 │ 193 + 400-202 + 680 │ 9280 │ 3103595 │ Municipiul Câmpulung-DJ176 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│131.│ DN18 │ 3 + 522-9 + 803 │ 6281 │ 3308360 │ Municipiul Baia Mare-DJ184 (Baia Sprie) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│132.│ DN19 │ 5 + 835-12 + 278 │ 6443 │ 4301525 │ Municipiul Oradea-DN19E (Biharia) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│133.│ DN19 │ 117 + 620-127 + 850 │ 10230 │ 3920830 │ DJ195B (Doba)-Municipiul Satu Mare │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│134.│ DN19 │ 135 + 600-149 + 978 │ 14378 │ 3155060 │ Municipiul Satu Mare-DN1C │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│135.│ DN21 │ 1 + 000-7 + 500 │ 6500 │ 3793445 │ Municipiul Brăila-sector 4 benzi │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│136.│ DN21 │ 57 + 780-87 + 850 │ 30070 │ 3193385 │ DN21A-Municipiul Slobozia │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│137.│ DN21 │ 90 + 750-105 + 550 │ 14800 │ 3318215 │ Municipiul Slobozia-DN3A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│138.│ DN22 │ 153 + 960-172 + 850 │ 18890 │ 4857055 │ DJ229A-Municipiul Tulcea (DN22G) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│139.│ DN22 │ 178 + 000-186 + 900 │ 8900 │ 3206160 │ Municipiul Tulcea (DN22G)-DN22A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│140.│ DN22 │ 268 + 000-287 + 456 │ 19456 │ 5588515 │ Palazu Mic-DN2A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│141.│ DN24 │ 183 + 730-188 + 150 │ 4420 │ 3094105 │ DJ248D-Municipiul Iaşi │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│142.│ DN25 │ 49 + 590-68 + 197 │ 18607 │ 3269305 │ DJ255-DN2B │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│143.│ DN26 │ 4 + 910-8 + 000 │ 3090 │ 10595220│ Municipiul Galaţi-4 benzi │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│144.│ DN28 │ 26 + 350-48 + 800 │ 22450 │ 6421810 │ DN28A-DJ282D (Podu Iloaiei) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│145.│ DN28 │ 48 + 800-65 + 150 │ 16350 │ 5768825 │ DJ282D-4 benzi municipiul Iaşi │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│146.│ DN28 │ 65 + 150-75 + 797 │ 10647 │ 7962110 │ Municipiul Iaşi (4 benzi)-Municipiul Iaşi ││ │ │ │ │ │ (DN24) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│147.│ DN39 │ 5 + 635-13 + 200 │ 7565 │ 10805460│ Municipiul Constanţa-sector 4 benzi │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│148.│ DN39 │ 13 + 200-31 + 000 │ 17800 │ 5175700 │ Sector 4 benzi-23 August │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│149.│ DN56 │ 000 + 400-5 + 428 │ 5028 │ 5291405 │ Municipiul Craiova-DJ561 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│150.│ DN59 │ 10 + 000-14 + 230 │ 4230 │ 4340580 │ Municipiul Timişoara-Şag (4 benzi) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│151.│ DN59 │ 14 + 230-36 + 150 │ 21920 │ 3186815 │ Şag-Voiteg (DN58B) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│152.│ DN61 │ 69 + 700- 78 + 529 │ 8829 │ 3601455 │ A1-DN7 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│153.│ DN64 │ 105 + 970-115 + 480 │ 9510 │ 4918740 │ 4 benzi-Municipiul Râmnicu Vâlcea │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│154.│ DN65 │ 3 + 866-7 + 650 │ 3784 │ 8252650 │ Municipiul Craiova - 4 benzi │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│155.│ DN65 │ 7 + 650-25 + 170 │ 17520 │ 4298970 │ 4 benzi- DJ643 (Balş) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│156.│ DN65 │ 25 + 170-30 + 450 │ 5280 │ 4181075 │ DJ643 (Balş)-DJ644 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│157.│ DN65 │ 30 + 450-42 + 364 │ 11914 │ 3210905 │ DJ644-DN64 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│158.│ DN65 │ 42 + 364-49 + 000 │ 6636 │ 3823375 │ DN64-Municipiul Slatina │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│159.│ DN65 │ 54 + 000-70 + 800 │ 16800 │ 4011715 │ Municipiul Slatina-DJ703C │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│160.│ DN65 │ 70 + 800-90 + 050 │ 19250 │ 3451075 │ DJ703C-DRDP Bucureşti │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│161.│ DN65 │ 90 + 50-107 + 135 │ 17085 │ 4319775 │ DRDP Craiova-DN65A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│162.│ DN65 │ 107 + 135-116 + 850 │ 9715 │ 6117035 │ DN65A-Municipiul Piteşti │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│163.│ DN67 │ 83 + 970-99 + 470 │ 15500 │ 3718985 │ Municipiul Târgu Jiu-DN67B │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│164.│ DN67 │ 136 + 720-152 + 700 │ 15980 │ 6116670 │ DJ605A-DN65C │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│165.│ DN67 │ 178 + 770-193 + 014 │ 14244 │ 3085710 │ DJ649-DN64 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│166.│ DN67 │ 194 + 543-198 + 764 │ 4221 │ 4052595 │ DN64-DN7 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│167.│ DN69 │ 3 + 300-6 + 430 │ 3130 │ 4448985 │ Municipiul Timişoara-Varianta Timişoara │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│168.│ DN71 │ 000 + 000-15 + 000 │ 15000 │ 3257260 │ DN7-Conteşti │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│169.│ DN71 │ 15 + 000-44 + 130 │ 29130 │ 3810600 │ Conteşti-Municipiul Târgovişte │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│170.│ DN71 │ 51 + 041-68 + 900 │ 17859 │ 3457280 │ Municipiul Târgovişte-Pucioasa │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│171.│ DN72 │ 15 + 700-24 + 352 │ 8652 │ 4950495 │ DJ702B-Municipiul Târgovişte │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│172.│ DN72 │ 33 + 335-48 + 100 │ 14765 │ 3134620 │ Municipiul Târgovişte-DJ720A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│173.│ DN72 │ 48 + 100-76 + 180 │ 28080 │ 4587685 │ DJ720A-DN1 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│174.│ DN73 │ 1 + 285-6 + 950 │ 5665 │ 9623225 │ Municipiul Piteşti-DN73D (4 benzi) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│175.│ DN73 │ 92 + 000-112 + 600 │ 20600 │ 3074760 │ DRDP Bucureşti-Tohanu Nou │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│176.│ DN73 │ 118 + 797-130 + 900 │ 12103 │ 5524275 │ DN73A-Municipiul Braşov │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│177.│ DN76 │ 000 + 000- 4 + 770 │ 4770 │ 3111990 │ DN7-DJ706A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│178.│ DN76 │ 177 + 135-180 + 911 │ 3776 │ 6768195 │ Sânmartin-Municipiul Oradea │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│179.│ DN79 │ 4 + 150-12 + 325 │ 8175 │ 4410660 │ Municipiul Arad-Zimandu Nou (DJ791) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│180.│ DN79 │ 21 + 452-41 + 557 │ 20105 │ 3455820 │ DJ792C-Chişineu-Criş (DN79A) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│181.│ DN79 │ 101 + 619-112 + 045 │ 10426 │ 3777750 │ DJ792A (Leş)-Municipiul Oradea │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│182.│ DN1A │ 12 + 260-19 + 450 │ 7190 │ 4750110 │ Municipiul Bucureşti-DNCB │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│183.│ DN1A │ 19 + 450-39 + 400 │ 19950 │ 3827025 │ DJ101-DJ711 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│184.│ DN1A │ 70 + 550-84 + 320 │ 13770 │ 3403625 │ Municipiul Ploieşti (DN1)-DN1B │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│185.│ DN1A │ 84 + 320-88 + 930 │ 4610 │ 4503370 │ Supr. cu DN1B │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│186.│ DN1A │ 88 + 930-113 + 860 │ 24930 │ 5333015 │ DN1B-DJ102B (Văleni) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│187.│ DN1B │ 000 + 000-5 + 508 │ 5508 │ 3885060 │ DN1-DN1A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│188.│ DN1B │ 10 + 165-25 + 501 │ 15336 │ 6202810 │ DJ101F-DN1D │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│189.│ DN1B │ 25 + 501-43 - 600 │ 18099 │ 3494145 │ DN1D-DJ102H (Mizil) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│190.│ DN1B │ 43 + 600-71 + 698 │ 28098 │ 3044465 │ Mizil-DN2 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│191.│ DN1C │ 8 + 300-13 + 225 │ 4925 │ 3835420 │ Municipiul Cluj-Napoca-DN16 (Apahida) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│192.│ DN1C │ 16 + 200-43 + 000 │ 26800 │ 5735245 │ DN16 (Apahida)-intrarea Varianta Gherla │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│193.│ DN1C │ 49 + 600-56 + 500 │ 6900 │ 4030330 │ Varianta Gherla (ieşire)-Municipiul Dej │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│194.│ DN1C │ 61 + 500-66 + 980 │ 5480 │ 3400705 │ Municipiul Dej-DN18B (Caseiu) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│195.│ DN1C │ 139 + 539- 147 + 938│ 8399 │ 4944290 │ DJ193-Municipiul Baia Mare │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│196.│ DN1C │ 153 + 851-182 + 198 │ 28347 │ 4902680 │ Municipiul Baia Mare-DN19F (Apa) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│197.│ DN1F │ 4 + 900-16 + 173 │ 11273 │ 4509575 │ Municipiul Cluj-Napoca-DN1J │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│198.│ DN1F │ 91 + 940-93 + 900 │ 1960 │ 3344495 │ Municipiul Zalău-DN1H │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│199.│ DN2A │ 3 + 200-16 + 720 │ 13520 │ 3912800 │ Municipiul Urziceni-DRDP Constanţa │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│200.│ DN2A │ 62 + 850-66 + 828 │ 3978 │ 3358365 │ DN2C-DN21 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│201.│ DN2A │ 185 + 700-196 + 200 │ 10500 │ 3912435 │ Sector 4 benzi-DN22 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│202.│ DN2A │ 196 + 200-205 + 411 │ 9211 │ 13232345│ DN22-Municipiul Constanţa │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│203.│ DN2B │ 103 + 270-108 + 720 │ 5450 │ 3270765 │ DN21-DN23 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│204.│ DN2B │ 125 + 571-128 + 900 │ 3329 │ 4364305 │ DRDP Constanţa-Municipiul Galaţi │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│205.│ DN59A │ 3 + 170-27 + 900 │ 24730 │ 3030595 │ Municipiul Timişoara-Cărpiniş (DN59B) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│206.│ DN65B │ 000 + 000-6 + 237 │ 6237 │ 4570530 │ DN65-A1 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│207.│ DN65F │ 000 + 000-7 + 000 │ 7000 │ 3736870 │ DN65-DN65C │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│208.│ DN73A │ 20 + 975-36 + 500 │ 15525 │ 3451805 │ DN73-Poiana Mărului │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│209.│ DN73D │ 000 + 000-11 + 749 │ 11749 │ 3243025 │ DN73-DJ704B │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│210.│ CALB │ 000 + 000-7 + 831 │ 7831 │ 3551815 │ DN1 (intrare municipiul Alba Iulia) - ││ │ │ │ │ │ DN1 (ieşire municipiul Alba Iulia) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│211.│ CB │ 000 + 000-12 + 444 │ 12444 │ 8162130 │ DN1-DN2 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│212.│ CB │ 12 + 444-18 + 535 │ 6091 │ 6758705 │ DN2-DN3 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│213.│ CB │ 18 + 535-23 + 600 │ 5065 │ 6512330 │ DN3-A2 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│214.│ CB │ 23 + 600- 30 + 200 │ 6600 │ 5671735 │ A2-DN4 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│215.│ CB │ 30 + 200- 40 + 531 │ 10331 │ 3988720 │ DN4-DN5 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│216.│ CB │ 40 + 531-49 + 95 │ 8564 │ 4605935 │ DN5-DN6 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│217.│ CB │ 49 + 95-55 + 250 │ 6155 │ 3493415 │ DN6-A1 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│218.│ CB │ 55 + 250-64 + 246 │ 8996 │ 10213430│ A1-DN7 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│219.│ CB │ 64 + 246-66 + 800 │ 2554 │ 8381860 │ DN7-DN1A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│220.│ CB │ 66 + 800-72 + 000 │ 5200 │ 6714540 │ DN1A-DN1 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│221.│ CBM │ 000 + 000-1 + 436 │ 1436 │ 3161265 │ DN 1C-DN 1C │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│222.│ CORA │ 000 + 000-1 + 350 │ 1350 │ 5179715 │ DN19 (ieşire municipiul Oradea) - ││ │ │ │ │ │ DN1 (ieşire municipiul Oradea) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│223.│ CORA │ 1 + 350-5 + 870 │ 4520 │ 5556030 │ DN1 (ieşire municipiul Oradea) - ││ │ │ │ │ │ DN79 (intrare municipiul Oradea) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│224.│ CORA │ 5 + 870-11 + 180 │ 5310 │ 7341610 │ DN79 (intrare municipiul Oradea) - ││ │ │ │ │ │ DN76 (intrare municipiul Oradea) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│225.│ CORA │ 11 + 180-14 + 120 │ 2940 │ 3977405 │ DN76 (intrare municipiul Oradea) - ││ │ │ │ │ │ DN1 (intrare municipiul Oradea) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│226.│ VGH │ 000 + 000-5 + 047 │ 5047 │ 4330725 │ DN1C (intrare municipiul Gherla) - ││ │ │ │ │ │ DN1C (ieşire municipiul Gherla) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│227.│ VOB1 │ 000 + 000-4 + 200 │ 4200 │ 3055415 │ DN1-DJ103A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│228.│ VOB1 │ 4 + 200-8 + 000 │ 3800 │ 5457115 │ DJ103A-DN11 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│229.│ VOCE │ 17 + 800-20 + 067 │ 2267 │ 3524805 │ DN1C (Sânnicoară)-VOCNE │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│230.│ VOCE │ 20 + 067-23 + 622 │ 3555 │ 4636595 │ VOCNE-Apahida (DN 1C) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│231.│ A1 │ 10 + 600-30 + 510 │ 19910 │ 11938055│ Municipiul Bucureşti-DJ401A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│232.│ A1 │ 30 + 510-49 + 208 │ 18698 │ 8489170 │ DJ401A-DJ711A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│233.│ A1 │ 49 + 208-70 + 460 │ 21252 │ 8121615 │ DJ711A-DN61 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│234.│ A1 │ 70 + 460-94 + 393 │ 23933 │ 9092150 │ DN61-DJ703B │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│235.│ A1 │ 94 + 393-106 + 500 │ 12107 │ 10993800│ DJ703B-DN65B │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│236.│ A1 │ 106 + 500-120 + 100 │ 13600 │ 9275015 │ A1-DN7 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│237.│ A1 │ 237 + 432-254 + 240 │ 16808 │ 5301625 │ DN14-DN7H (DJ106B) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│238.│ A1 │ 254 + 240-270 + 345 │ 16105 │ 5877230 │ DN7H (DJ106B)-DN1 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│239.│ A1 │ 292 + 455-303 + 600 │ 11145 │ 4680395 │ Nod rutier Cunta-Nod rutier Sebeş Est ││ │ │ │ │ │ (DN 7) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│240.│ A1 │ 303 + 600-309 + 235 │ 5635 │ 5051600 │ Nod rutier Sebeş Est (DN7)-Nod rutier ││ │ │ │ │ │ Lancrăm (DN1) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│241.│ A1 │ 309 + 235-312 + 246 │ 3011 │ 4215385 │ Nod rutier Lancrăm (DN1)-Nod rutier Sebeş ││ │ │ │ │ │ Vest (DN7) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│242.│ A1 │ 312 + 246-335 + 070 │ 22824 │ 4456650 │ Nod rutier Sebeş Vest (DN7)-Nod rutier ││ │ │ │ │ │ Orăştie (DN7) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│243.│ A1 │ 335 + 070-353 + 666 │ 18596 │ 4380000 │ Nod rutier Orăştie (DN7)-Nod rutier ││ │ │ │ │ │ Simeria (DN7/DN6) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│244.│ A1 │ 504 + 341-517 + 436 │ 13095 │ 3221855 │ Nod rutier Giarmata (DJ691)-Nod rutier ││ │ │ │ │ │ Orţişoara (DJ6) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│245.│ A1 │ 517 + 436-536 + 236 │ 18800 │ 3211635 │ Nod rutier Orţişoara (DJ693)-Nod rutier ││ │ │ │ │ │ Arad (DN69) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│246.│ A1 │ 538 + 136-545 + 936 │ 7800 │ 3550720 │ Nod rutier Arad (DJ682)-Nod rutier Arad ││ │ │ │ │ │ (A11) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│247.│ A2 │ 11 + 950-35 + 400 │ 23450 │ 7316790 │ DNCB-Fundulea │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│248.│ A2 │ 35 + 400-64 + 100 │ 28700 │ 7180645 │ Fundulea-Lehliu │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│249.│ A2 │ 64 + 100-106 + 500 │ 42400 │ 6014105 │ Lehliu-Drajna │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│250.│ A2 │ 106 + 500-143 + 568 │ 37068 │ 4418325 │ Drajna-Feteşti │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│251.│ A2 │ 143 + 568-160 + 980 │ 17412 │ 5126425 │ Feteşti-Cernavodă │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│252.│ A2 │ 160 + 980-192 + 940 │ 31960 │ 4548630 │ Cernavodă-Medgidia │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│253.│ A2 │ 192 + 940-211 + 980 │ 19040 │ 4475265 │ Medgidia-A4 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│254.│ A3 │ 15 + 000-68 + 793 │ 53793 │ 5417695 │ DN CB-Ploieşti │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│255.│ A4 │ 11 + 520-15 + 440 │ 3920 │ 4182535 │ DN3 (Constanţa)-A2 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│256.│ A4 │ 15 + 440-20 + 540 │ 5100 │ 3939810 │ A2-DN39 (Agigea) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│257.│ DJ156 │ 3 + 200-4 + 400 │ 1200 │ 3860240 │ Municipiul Ploieşti-DN 1 │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│258.│ DJ200 │ 3 + 000-6 + 200 │ 3200 │ 3345590 │ Voluntari-DN CB │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│259.│ DJ592 │ 5 + 100-16 + 800 │ 11700 │ 3756215 │ Municipiul Timişoara-DJ 592A │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│260.│ DJ691 │ 2 + 600-10 + 200 │ 7600 │ 3981785 │ Municipiul Timişoara-DC58 (Gearmata) │├────┼────────┼──────────────────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────┤│261.│ DJ797 │ 000 + 000-10 + 000 │ 10000 │ 6890835 │ Varianta Bihor (DN 79)-Tărian │└────┴────────┴──────────────────────┴────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Drumurile naţionale, autostrăzile, drumurile de centură, variantele şi variantele ocolitoare din tabelul nr. 2 se află în administrarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, iar drumurile judeţene prevăzute în tabelul nr. 2 se află în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene, după caz.În cazul în care drumurile prevăzute în tabelul nr. 2 sunt poziţionate şi în interiorul uneia dintre aglomerările prevăzute în tabelul nr. 1, atunci hărţile strategice de zgomot pentru aceste drumuri se realizează atât pentru întreg sectorul de drum, cât şi numai pentru porţiunea de drum care se află în interiorul aglomerării respective.În cazul drumurilor prevăzute în tabelul nr. 2, atunci când se realizează hărţile strategice de zgomot, datele rezultate de expunere la zgomot a populaţiei trebuie să fie evidenţiate separat pentru fiecare localitate prin care trece respectivul drum, aceste date utilizându-se inclusiv pentru elaborarea planurilor de acţiune, iar pe hărţile strategice de zgomot trebuie să fie evidenţiate limitele administrative a acestor localităţi şi denumirea acestora, precum şi toate clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale din interiorul acestor localităţi.Tabelul nr. 3. Căile ferate principale, sursa: Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A.*Font 8*┌────┬──────────────────────────┬──────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumirea tronsonului │ │ Lungimea │ ││crt.│ de cale ferată │ Poziţia kilometrică │tronsonului│ Autoritatea care administrează ││ │ │ │ (metri) │ tronsonul de cale ferată │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┤│ 1.│ Bucureşti Nord-Brazi │ 0 + 000-51 + 457 │ 51457 │ CNCF "CFR" - S.A. │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┤│ 2.│ Ploieşti Vest-Predeal │ 57 + 980-143 + 628 │ 85642 │ CNCF "CFR" - S.A. │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┤│ 3.│ Ploieşti Sud-Buzău │ 59 + 500-127 + 970 │ 68270 │ CNCF "CFR" - S.A. │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┤│ 4.│ Feteşti-Constanţa │ 145 + 004-222 + 422 │ 77418 │ CNCF "CFR" - S.A. │├────┼──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┼────────────────────────────────┤│ 5.│ Roşiori Nord-Filiaşi │ 99 + 952-245 + 492 │ 145540 │ CNCF "CFR" - S.A. │└────┴──────────────────────────┴──────────────────────┴───────────┴────────────────────────────────┘NOTĂ:În cazul în care căile ferate prevăzute în tabelul nr. 3 sunt poziţionate şi în interiorul uneia dintre aglomerările din tabelul nr. 1, atunci hărţile strategice de zgomot pentru aceste căi ferate se realizează atât pentru întreg sectorul de cale ferată, cât şi numai pentru porţiunea de cale ferată care se află în interiorul aglomerării respective.În cazul căilor ferate prevăzute în tabelul nr. 3, atunci când se realizează hărţile strategice de zgomot, datele rezultate de expunere la zgomot a populaţiei trebuie să fie evidenţiate separat pentru fiecare localitate prin care trece respectiva cale ferată, aceste date utilizându-se inclusiv pentru elaborarea planurilor de acţiune, iar pe hărţile strategice de zgomot trebuie să fie evidenţiate limitele administrative a acestor localităţi şi denumirea acestora, precum şi toate clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale din interiorul acestor localităţi.Tabelul nr. 4. Aeroporturile mari, sursa: Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"┌────┬─────────────────────────────┬──────┬────────────────────────────────────┐│Nr. │ │Codul │ Autoritatea care administrează ││crt.│ Denumirea aeroportului │ ICAO │ aeroportul │├────┼─────────────────────────────┼──────┼────────────────────────────────────┤│ 1.│Aeroportul Internaţional │ │Compania Naţională "Aeroporturi ││ │"Henri Coandă" │ LROP │Bucureşti" - S.A. │└────┴─────────────────────────────┴──────┴────────────────────────────────────┘Tabelul nr. 5. Aeroporturi urbane identificate în interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1 sau ale căror traiecte de decolare şi/sau aterizare conduc la survolul total sau parţial a aglomerării, sursa: Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │Codul │ ││crt.│ Denumirea aeroportului │ ICAO │ Autoritatea care administrează aeroportul │├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤│ 1.│Aeroportul Internaţional │ │Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti" ││ │Bucureşti Băneasa - "Aurel Vlaicu"│ LRBS │- S.A. sub autoritatea Ministerului ││ │ │ │Transporturilor │├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤│ 2.│Aeroportul Internaţional │ │Regia Autonomă "Aeroportul Cluj-Napoca" în ││ │Cluj-Napoca │ LRCL │subordinea Consiliului Judeţean Cluj │├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤│ 3.│Aeroportul Internaţional Iaşi │ LRIA │Regia Autonomă "Aeroportul Iaşi" în ││ │ │ │subordinea Consiliului Judeţean Iaşi │├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤│ 4.│Aeroportul Internaţional Craiova │ LRCV │Regia Autonomă "Aeroportul Craiova" în ││ │ │ │subordinea Consiliului Judeţean Dolj │├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤│ 5.│Aeroportul Internaţional Oradea │ LROD │Regia Autonomă "Aeroportul Oradea" în ││ │ │ │subordinea Consiliului Judeţean Bihor │├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤│ 6.│Aeroportul Internaţional Sibiu │ LRSB │Regia Autonomă "Aeroportul Sibiu" în ││ │ │ │subordinea Consiliului Judeţean Sibiu │├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤│ 7.│Aeroportul Internaţional │ LRTM │Regia Autonomă "Aeroportul Târgu Mureş" în ││ │Târgu Mureş │ │subordinea Consiliului Judeţean Mureş │├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤│ 8.│Aeroportul Internaţional Baia Mare│ LRBM │Regia Autonomă "Aeroportul Baia Mare" în ││ │ │ │subordinea Consiliului Judeţean Maramureş │├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤│ 9.│Aeroportul Internaţional │ │ ││ │"George Enescu" Bacău │ LRBC │Consiliul Judeţean Bacău │├────┼──────────────────────────────────┼──────┼───────────────────────────────────────────┤│ 10.│Aeroportul Internaţional Satu Mare│ LR │Regia Autonomă "Aeroportul Satu Mare" în ││ │ │ │subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare │└────┴──────────────────────────────────┴──────┴───────────────────────────────────────────┘NOTĂ:Administraţiile fiecărui aeroport prevăzut în tabelele nr. 4 şi 5 au obligaţia de a utiliza următoarele date atunci când realizează hărţi strategice de zgomot: a) atribuirea numărului de mişcări ale aeronavelor în funcţie de perioadele de zi, seară şi noapte pentru diferite clase de aeronave; b) aterizarea şi decolarea aeronavelor într-o anumită direcţie determinată din date reale; c) lungimile de coridor stabilite din date reale; d) descrierea poziţiei aeroportului şi a rutelor; e) tipurile de aeronave care aterizează şi decolează pe/de pe respectivul aeroport.În cazul în care aeroporturile urbane prevăzute în tabelul nr. 5 sunt poziţionate în apropiere de limita administrativă a uneia dintre aglomerările din tabelul nr. 1 sau dacă traiectele de decolare şi/sau aterizare conduc la survolul total sau parţial a aglomerării respective, atunci hărţile strategice de zgomot pentru aceste aeroporturi se realizează astfel încât să fie puse în evidenţă datele rezultate de expunere la zgomot a populaţiei, atât separat pentru fiecare localitate şi aglomerare în parte afectate de activitatea aeroportuară, cât şi cumulat pentru interiorul şi exteriorul limitei administrative a aglomerării, iar pe hărţile strategice de zgomot trebuie să fie evidenţiate limitele administrative ale aglomerării şi ale localităţilor învecinate acesteia, denumirea acestora, precum şi toate clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale din interiorul acestora.În cazul aeroportului mare prevăzut în tabelul nr. 4, dacă traiectele de decolare şi/sau aterizare conduc la survolul total sau parţial a mai multor localităţi, atunci hărţile strategice de zgomot pentru aceste aeroporturi se realizează astfel încât să fie puse în evidenţă datele rezultate de expunere la zgomot a populaţiei, atât separat pentru fiecare localitate în parte, cât şi cumulat pentru toate localităţile, iar pe hărţile strategice de zgomot trebuie să fie evidenţiate limitele administrative ale localităţilor şi denumirea acestora, precum şi toate clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale din interiorul acestor localităţi.Tabelul nr. 6. Porturi maritime şi/sau fluviale identificate în interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1, sursa: Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. şi Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea portului │ Autoritatea care administrează portul │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Portul Constanţa │Compania Naţională "Administraţia Porturilor ││ │ │Maritime Constanţa" - S.A. sub autoritatea ││ │ │Ministerului Transporturilor │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Portul Galaţi │Compania Naţională "Administraţia Porturilor ││ │ │Dunării Maritime" - S.A. Galaţi sub autoritatea││ │ │Ministerului Transporturilor │├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Portul Brăila │Compania Naţională "Administraţia Porturilor ││ │ │Dunării Maritime" - S.A. Galaţi sub autoritatea││ │ │ Ministerului Transporturilor │└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:În cazul în care porturile prevăzute în tabelul nr. 6 sunt poziţionate în apropiere de limita administrativă a uneia dintre aglomerările din tabelul nr. 1, atunci hărţile strategice de zgomot pentru aceste porturi se realizează astfel încât să fie puse în evidenţă datele rezultate de expunere la zgomot a populaţiei, atât separat pentru fiecare localitate şi aglomerare în parte afectate de activitatea portuară, cât şi cumulat pentru interiorul şi exteriorul limitei administrative a aglomerării, iar pe hărţile strategice de zgomot trebuie să fie evidenţiate limitele administrative ale aglomerării şi ale localităţilor învecinate acesteia, denumirea acestora, precum şi toate clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale din interiorul acestora.În cazul în care în interiorul amplasamentului portuar există alte amplasamente unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013, la realizarea hărţilor strategice de zgomot se vor lua în considerare şi acestea.1. În baza prevederilor prezentei hotărâri, hărţile strategice de zgomot realizate de autorităţile administraţiei publice locale şi de operatorii economici reprezintă hărţi strategice ale emisiei de zgomot care se realizează separat pentru fiecare dintre următoarele: a) traficul aeroportuar, în cazul aeroporturilor prevăzute în tabelele nr. 4 şi 5; b) amplasamentele din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1, unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 278/2013; c) traficul trenurilor şi tramvaielor din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1, iar pentru zgomotul produs de traficul tramvaielor poate fi necesară caracterizarea surselor de emisie prin măsurători; d) traficul rutier din interiorul aglomerărilor prevăzute în tabelul nr. 1; e) traficul rutier în cazul drumurilor principale cu un trafic mai mare de 3.000.000 de treceri de vehicule pe an, identificate conform tabelului nr. 2; f) traficul feroviar în cazul căilor ferate principale cu un trafic mai mare de 30.000 de treceri de trenuri pe an, identificate conform tabelului nr. 3; g) porturile prevăzute în tabelul nr. 6.----------Anexa 9 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 944 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 28 decembrie 2016, având conţinutul anexei din acelaşi act normativ.----------