REGULAMENT din 5 februarie 2001 de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 6 februarie 2001    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 210 din 5 februarie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 6 februarie 2001.
     +  Capitolul I Organizarea activității executorilor judecătorești  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Executorii judecătorești sunt investiți să îndeplinească un serviciu de interes public constând în executarea silită a dispozițiilor civile din titlurile executorii, precum și alte atribuții date prin lege în competența lor.  +  Articolul 2Actul îndeplinit de executorul judecătoresc în limitele competențelor legale, purtând ștampila și semnătura acestuia, precum și numărul de înregistrare și data, este act de autoritate publică și are forță probantă prevăzută de lege.  +  Articolul 3Executorii judecătorești își îndeplinesc atribuțiile cu respectarea și în limitele competențelor prevăzute de Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, de prezentul regulament de aplicare a legii, de prevederile Statutului profesiei de executor judecătoresc, de Codul de procedură civilă și de alte legi aplicabile în materie. (la 28-11-2006, Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Secţiunea a 2-a Constituirea și funcționarea birourilor de executori judecătorești  +  Articolul 4(1) Executorii judecătorești își desfășoară activitatea în cadrul unor birouri, individual sau prin asociere în baza unui contract de societate civilă. (la 28-11-2006, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (2) În circumscripția unei judecătorii pot funcționa unul sau mai multe birouri de executori judecătorești.(3) Competenta teritoriala a executorului judecătoresc se întinde în întreaga circumscripție a judecătoriei în care își are sediul biroul său, cu excepția municipiului București unde sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (2) din lege.  +  Articolul 5(1) Ministrul justiției stabilește și actualizează numărul executorilor judecătorești, de regulă în primul trimestru al fiecărui an, cu consultarea Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, în funcție de cerințele locale determinate de întinderea teritoriului, de volumul de activitate și de numărul locuitorilor. Stabilirea numărului de executori judecătorești se face astfel încât la 15.000 de locuitori să revină cel puțin un post de executor judecătoresc. Numărul posturilor executorilor judecătorești din circumscripția unei judecătorii nu va fi mai mic de 3. Ordinul de actualizare va cuprinde, pe circumscripția fiecărei judecătorii:a) numărul executorilor judecătorești în funcție;b) numărul executorilor judecătorești stagiari în funcție;c) numărul posturilor vacante pentru examenul de definitivat;d) numărul posturilor vacante pentru schimbări de sediu;e) numărul posturilor vacante pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani o funcție de specialitate juridică și au promovat concursul sau examenul de admitere în profesie și pentru persoanele care au exercitat timp de 5 ani funcția de judecător, procuror sau avocat;f) numărul posturilor vacante pentru executorii judecătorești stagiari.(2) Posturile vacante pentru examenul de definitivat prevăzute la alin. (1) lit. c) se stabilesc, în mod corespunzător, în circumscripțiile judecătoriilor unde executorii judecătorești stagiari și-au efectuat perioada de stagiu. Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești va transmite Ministerului Justiției necesarul de posturi vacante pentru persoanele care vor susține examenul de definitivat, pentru a fi avut în vedere la actualizarea numărului executorilor judecătorești. (la 20-03-2013, Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 875/C din 12 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 20 martie 2013. )  +  Articolul 6(1) Executorul judecătoresc este numit de ministrul justiției, prin ordin, în baza cererii celui interesat și a referatului întocmit de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Justiției privind îndeplinirea condițiilor de numire prevăzute de lege. Referatul direcției de specialitate va fi însoțit, de regula, de propunerea motivată a Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești privind îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor de numire prevăzute de lege și admiterea sau respingerea cererii. (la 28-11-2006, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (1^1) Persoanele care au îndeplinit timp de 2 ani funcția de executor judecătoresc stagiar și au promovat examenul de definitivat sau, după caz, au exercitat timp de 3 ani o funcție de specialitate juridică și au promovat concursul sau examenul de admitere în profesie sunt numite în funcție în baza hotărârii de validare a Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și a referatului întocmit de direcția de specialitate din Ministerul Justiției. (la 28-11-2006, Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (1^2) Persoanele scutite de examen care au exercitat timp de 5 ani funcția de judecător, procuror sau avocat, cu condiția să fi promovat examenul de definitivat în profesia din care provin, sunt numite pe baza cererii celor interesați și după verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 15 din Legea nr. 188/2000 , cu modificările și completările ulterioare. (la 28-11-2006, Alin. (1^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (2) În ordinul de numire se va specifica judecătoria în a cărei circumscripție își va avea sediul biroul de executor judecătoresc, precum și obligația acestuia ca în termen de 90 de zile să își înregistreze biroul individual sau, după caz, în asociere cu alt executor judecătoresc, în condițiile art. 17 alin. (1) din lege.(3) Prelungirea termenului de 90 de zile pentru înregistrarea biroului poate fi încuviințată de ministrul justiției, pentru motive temeinice, la cererea executorului judecătoresc. Cererea, cuprinzând motivele justificate care îl împiedică să își înregistreze biroul în termenul prevăzut de lege, se depune la Camera executorilor judecătorești, care o înaintează ministrului justiției în termen de 48 de ore de la depunere, împreună cu punctul său de vedere. (la 28-11-2006, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 7(1) Înregistrarea biroului se face, la cererea executorului judecătoresc, într-un registru special ținut de primul-grefier al curții de apel în a cărei circumscripție își are sediul biroul, pe numele executorului judecătoresc sau, după caz, al executorilor judecătorești asociați. Obligația înregistrării exista și în cazul executorului judecătoresc care renunță la asociere și își deschide birou individual.(2) La cererea de înregistrare se vor atașa:– ordinul de numire a executorului judecătoresc;– dovada existentei sediului biroului - act de proprietate, contract de închiriere sau alt act;– confirmarea colegiului director al Camerei executorilor judecătorești cu privire la faptul că biroul dispune de spațiul corespunzător desfășurării activității și conservării arhivei în bune condiții.(3) La înregistrarea biroului executorul judecătoresc va prezenta ștampila și specimenul de semnătură.(4) Documentația prezentată la înregistrare se păstrează în dosare distincte pentru fiecare birou. Dosarul va cuprinde și câte un exemplar al procesului-verbal încheiat cu ocazia depunerii jurământului conform art. 18 alin. (4) din lege.(5) Primul-grefier va elibera în termen de cel mult 3 zile un certificat care atesta efectuarea înregistrării, pe care executorul judecătoresc îl va prezenta de îndată Camerei executorilor judecătorești, iar aceasta îl va comunica Ministerului Justiției și Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.  +  Articolul 8(1) În registrul special prevăzut la art. 7 alin. (1) se vor înscrie și următoarele operațiuni:– modificări în modul de desfășurare a activității în cadrul biroului;– schimbarea sediului biroului;– radierea biroului executorului judecătoresc;– alte operațiuni prevăzute de prezentul regulament și de statutul profesiei.(2) Operațiunile prevăzute la alin. (1) se vor înregistra la cerere, atașându-se confirmarea colegiului director al Camerei executorilor judecătorești care, după caz, poate solicită direct înregistrarea lor.(3) Colegiul director al Camerei executorilor judecătorești va avea acces permanent la registrul special prevăzut la art. 7 alin. (1), având obligația de a-l înștiința pe ministrul justiției și Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești despre toate înregistrările.  +  Articolul 9(1) Stampila executorilor judecătorești cuprinde stema României, numele, prenumele și calitatea de executor judecătoresc, precum și circumscripția judecătoriei în care își are sediul biroul. Modelul și dimensiunea ștampilei sunt propuse de Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și aprobate de ministrul justiției prin ordin. (la 28-11-2006, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (2) Pierderea sau dispariția ștampilei se înscrie în registrul special prevăzut la art. 7 alin. (1) din prezentul regulament, înregistrându-se în termen de 5 zile un nou model de ștampilă, care va conține elemente distinctive față de cea pierdută sau dispărută.  +  Articolul 10(1) Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești întocmește și actualizează anual tabloul executorilor judecătorești, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se transmite curților de apel, care au obligația să îl comunice instanțelor din circumscripția lor. Tabloul executorilor judecătorești se transmite și direcției de specialitate din cadrul Ministerului Justiției.(2) Acest tablou conține numele și prenumele tuturor executorilor judecătorești care au depus jurământul, precum și sediul biroului în care aceștia funcționează.  +  Articolul 11(1) Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești va întocmi și va actualiza permanent liste cuprinzând:- executorii judecătorești incompatibili, indicându-se temeiul incompatibilității;- executorii judecătorești care sunt suspendați din funcție în temeiul art. 23 lit. a) și lit. b) teza a doua, lit. c), d) și e) din lege;- executorii judecătorești a căror calitate a încetat;- executorii judecătorești stagiari, indicând biroul în care sunt angajați și data încheierii contractului individual de muncă.(2) Listele se vor comunica direcției de specialitate din cadrul Ministerului Justiției în termen de 5 zile de la întocmirea, respectiv actualizarea acestora. (la 28-11-2006, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (la 17-03-2006, Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Secţiunea a 3-a Executorii judecătorești stagiari  +  Articolul 12(1) Stagiul reprezintă perioada premergătoare dobândirii calității de executor judecătoresc și are drept scop pregătirea profesională a executorului judecătoresc la începutul exercitării profesiei.(2) Durata stagiului este de 2 ani, calculată de la data încheierii contractului individual de muncă.(3) Colegiul director al Camerei executorilor judecătorești poate aproba, la cerere, reducerea perioadei de stagiu la un an pentru executorii stagiari care se remarcă în activitatea profesională pe baza rezultatelor obținute la conferințele de stagiu și a referatului executorului judecătoresc îndrumător, în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 13(1) Durata stagiului se suspenda pe timpul serviciului militar sau al concentrării, al concediului de maternitate și de creștere a copilului până la vârsta de 2 ani ori în alte cazuri prevăzute de lege. Durata stagiului se suspenda de drept până la preluarea executorului judecătoresc stagiar de către alt executor judecătoresc îndrumător, dacă executorul judecătoresc îndrumător este suspendat. (la 28-11-2006, Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (2) Perioada de stagiu efectuată anterior suspendării intră în calculul perioadei de stagiu prevăzute la art. 12 alin. (2).(3) Suspendarea prevăzută la alin. (1) se constată de către colegiul director al Camerei executorilor judecătorești în circumscripția căreia are sediul biroului executorul judecătoresc care a încheiat contract individual de muncă cu executorul judecătoresc stagiar. (la 17-03-2006, Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 14(1) Colegiul director va solicită, în ultimul trimestru al anului, executorilor judecătorești din cadrul fiecărei Camere a executorilor judecătorești să își exprime opțiunea privind angajarea în anul următor a unor executori judecătorești stagiari în cadrul birourilor lor. (la 17-03-2006, Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. ) (2) După centralizarea opțiunilor, colegiul director al fiecărei Camere a executorilor judecătorești propune spre aprobare Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești numărul executorilor judecătorești stagiari care pot fi angajați în anul următor în birourile de executori judecătorești. Până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se fac propunerile, Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești va transmite Ministerului Justiției necesarul de posturi vacante de executor judecătoresc stagiar, pentru a fi avut în vedere la actualizarea numărului executorilor judecătorești. (la 17-03-2006, Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. ) (3) Cel care a promovat examenul de admitere în profesie devine executor judecătoresc stagiar prin încheierea unui contract individual de muncă cu executorul judecătoresc în al cărui birou își va desfășura activitatea. Contractul de muncă se încheie pe durată determinată, egală cu durata stagiului.(4) Angajarea executorului stagiar în cadrul unui birou în care funcționează mai mulți executori judecătorești asociați se face de către executorul judecătoresc desemnat titular al biroului prin contractul de societate civilă. (la 17-03-2006, Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. ) (5) Pe durata suspendării din funcție a executorului judecătoresc îndrumător, executorul judecătoresc stagiar poate fi preluat de către un alt executor judecătoresc care îndeplinește condițiile. (la 28-11-2006, Alin. (5) al art. 14 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 15(1) În perioada de stagiu Camera executorilor judecătorești va verifica lunar stadiul de pregătire și formare profesională a executorului judecătoresc stagiar, precum și modul în care acesta și-a îndeplinit atribuțiile care i-au fost delegate de executorul judecătoresc îndrumător.(2) Conferințele de stagiu reprezintă o forma de pregătire profesională a executorului stagiar și sunt organizate de colegiul director al Camerei executorilor judecătorești potrivit tematicii orientative comunicate de Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești.(3) Conferințele de stagiu se desfășoară pe baza unui program aprobat de colegiul director al Camerei executorilor judecătorești, care cuprinde cunoașterea legislației la zi, dezbateri de spețe, expuneri asupra problemelor ivite în activitatea executorilor, studiul doctrinei.(4) Constatările verificărilor periodice vor fi consemnate în procese-verbale semnate de reprezentantul Camerei executorilor judecătorești și de executorul judecătoresc în al cărui birou își exercită activitatea executorul judecătoresc stagiar și vor fi aduse la cunoștința celui verificat.  +  Secţiunea a 4-aOrganizarea și desfășurarea concursului sau a examenului de admitere în profesie și a examenului de definitivat (la 28-11-2006, Titlul Secțiunii a 4-a din Cap. I a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Paragraful §1. Organizarea și desfășurarea concursului sau examenului de admitere în profesie pentru executorii judecătorești stagiari (la 17-03-2006, Titlul paragrafului 1 din Secțiunea a 4-a a Cap. I a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 16Selecția candidaților pentru admiterea în profesie se face pe baza unui concurs sau examen organizat anual sau ori de câte ori este necesar de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, la solicitarea ministrului justiției. Concursul sau examenul se va desfășura sub coordonarea și controlul Ministerului Justiției. (la 17-03-2006, Art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 17Se pot înscrie la examen pentru ocuparea posturilor de executori judecătorești stagiari persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 15 lit. a)-f) din lege.  +  Articolul 18(1) Cererea de înscriere împreună cu dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 15 lit. a)-f) din lege se depun, cu cel puțin 20 de zile înainte de data susținerii concursului sau examenului, la Camera executorilor judecătorești în a cărei circumscripție se afla localitatea unde domiciliază candidatul. (la 21-03-2007, Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 656/C din 7 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007. ) (2) După expirarea termenului de mai sus cererile vor fi considerate ca tardiv formulate și nu vor mai fi primite.  +  Articolul 19(1) În termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru depunerea dosarului, colegiul director al Camerei executorilor judecătorești verifică îndeplinirea cerințelor legale pentru înscrierea la concurs sau examen și pentru dobândirea calității de executor judecătoresc stagiar, întocmind pentru fiecare candidat referatul de admitere sau, după caz, de respingere a cererii de înscriere la examen. Referatul de admitere sau de respingere este consultativ. Referatul de respingere trebuie motivat. În a 3-a zi se va afișa la sediul Camerei, la loc vizibil și accesibil publicului, lista cu numele candidaților și dosarele admise sau respinse. Despre aceasta se va întocmi proces-verbal, care va consemna data și ora afișării și care va fi afișat împreună cu lista. La cererea candidaților ale căror dosare au fost respinse, li se va înmâna acestora copie certificată de pe referatul de respingere.(2) În termen de două zile de la afișarea listei, candidații ale căror cereri de înscriere au fost respinse pot completa dosarul de înscriere pentru a remedia, dacă este posibil, cele constatate în referatul de respingere. (la 28-11-2006, Art. 19 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 20(1) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului de completare a dosarului de înscriere, se trimit, se înregistrează și se centralizează la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești toate dosarele de înscriere, cuprinzând cererea de înscriere, dovezile anexate și referatul de admitere sau de respingere.(2) Odată cu dosarele de înscriere ale candidaților, Camera executorilor judecătorești va înainta situația centralizată privind datele de identificare a candidaților și circumscripția pentru care candidează. (la 28-11-2006, Art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 21(1) Data și locul concursului sau examenului vor fi stabilite prin ordin al ministrului justiției, cu consultarea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, și vor fi comunicate Camerelor executorilor judecătorești cu 30 de zile înainte de această dată, în vederea înștiințării candidaților, fiind publicate și în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. În aceleași condiții va fi publicată și lista cuprinzând posturile vacante. De asemenea, acestea vor fi publicate și pe paginile de internet ale Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și Ministerului Justiției. (la 21-03-2007, Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 656/C din 7 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007. ) (2) Cu cel puțin 10 zile înainte de data concursului sau examenului, Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești va stabili adresa exactă și ora începerii concursului sau examenului și le va comunica Camerelor executorilor judecătorești și Ministerului Justiției. De asemenea, se va dispune afișarea acestora la loc vizibil și accesibil publicului, la sediul tuturor Camerelor executorilor judecătorești, fiind publicate și pe paginile de internet ale Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și Ministerului Justiției. (la 21-03-2007, Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 656/C din 7 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007. ) (la 17-03-2006, Art. 21 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 22(1) În vederea susținerii concursului sau examenului, Ministerul Justiției și Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești vor stabili tematica cu caracter teoretic din materiile: drept civil, drept procesual civil și organizarea profesiei de executor judecătoresc. (la 21-03-2007, Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 656/C din 7 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007. ) (2) Tematica va fi transmisa Camerelor executorilor judecătorești cu cel puțin 30 de zile înaintea datei concursului sau examenului și va fi afișată de îndată, la loc vizibil și accesibil publicului, la sediul acestora. De asemenea, va fi publicată pe paginile de internet ale Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și Ministerului Justiției. (la 21-03-2007, Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 656/C din 7 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007. ) (la 17-03-2006, Art. 22 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 23(1) Comisia prevăzută la art. 28 lit. c) va elabora subiectele și procedura de notare a lucrărilor.(2) Subiectele vor fi stabilite cu 24 de ore înaintea datei concursului sau examenului și vor fi redactate astfel încât să acopere întreaga tematica, formulându-se câte 10 subiecte din fiecare materie. (la 21-03-2007, Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 656/C din 7 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007. ) (3) După redactare subiectele se introduc în plicuri sigilate și se păstrează la sediul Ministerului Justiției.  +  Articolul 24(1) În ziua concursului sau examenului, cu 30 de minute înainte de ora începerii acestuia, comisia care a redactat subiectele va proceda la alegerea prin tragere la sorți a unui set de subiecte, câte două din fiecare materie, acestea constituind subiectele de concurs sau de examen, și va întocmi un proces-verbal constatator semnat de membrii comisiei. (la 21-03-2007, Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 656/C din 7 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007. ) (2) Extragerea prin tragere la sorți se va face de către președintele comisiei.(3) Durata concursului sau examenului este de 4 ore, începând cu ora și minutul în care a fost dictat ultimul subiect, acestea consemnându-se în procesul-verbal semnat de cei desemnați cu organizarea și supravegherea desfășurării regulamentare a concursului sau examenului. (la 17-03-2006, Art. 24 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 25(1) Repartizarea candidaților pe săli, acolo unde este cazul, se va afișa la locul desfășurării concursului sau examenului, cu 3 zile înainte de data acestuia.(2) Apelul candidaților la locul desfășurării concursului sau examenului se va face cu cel mult 30 de minute înaintea orei stabilite, în vederea îndeplinirii masurilor prealabile (verificarea identității, primirea foilor pentru examen).(3) În sala în care are loc concursul sau examenul și pe toată durata desfășurării acestuia candidaților le este permis să aibă pe masa numai colile de hârtie și instrumentele de scris.(4) Nerespectarea obligației prevăzute la alin. (3) va avea drept urmare eliminarea din concurs sau examen a candidatului și anularea lucrării.(5) După verificarea identității candidaților, ieșirea din sala a acestora, sub orice motiv, atrage eliminarea din concurs sau examen. Părăsirea temporară a sălii se face numai în cazuri excepționale, cu însoțitor.(6) După începerea comunicării subiectelor, accesul candidaților în sala de concurs sau examen, precum și al oricăror alte persoane, în afara membrilor comisiilor prevăzute la art. 28 lit. b) și c), este interzis. (la 28-11-2006, Alin. (6) al art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (7) Candidatul are obligația să predea lucrarea comisiei de coordonare și supraveghere din acea sala, semnând în borderoul special întocmit.(8) După predarea lucrării este interzisă revenirea în sala a candidatului. (la 17-03-2006, Art. 25 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 26(1) Notarea lucrărilor se face de comisia de examinare, în componenta prevăzută la art. 28 lit. c), de regula în termen de 15 zile de la data susținerii concursului sau examenului. (la 28-11-2006, Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (2) Notarea fiecărui subiect se face prin punctaj conform baremului întocmit de comisia pentru elaborarea subiectelor și notarea lucrărilor.(3) La fiecare proba nota se va stabili prin însumarea punctajului obținut pentru tratarea fiecărui subiect al probei.(4) Media lucrării constituie media aritmetica a notelor obținute la fiecare materie.(5) Pentru a promova concursul sau examenul, candidatul trebuie să obțină cel puțin media 7,00, iar nota obținută la fiecare materie să nu fie mai mica de 5,00. (la 28-11-2006, Alin. (5) al art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (6) Lucrările candidaților care au fost surprinși copiind sau lucrările cu însemnări vădit efectuate în scopul identificării candidatului nu se mai notează, făcându-se mențiunea "anulat" pe lucrare și în borderou.(7) Lucrările apreciate ca având însemnări conform alin. (6) nu se deschid decât după examinarea și aprecierea acestei situații cu majoritatea de voturi a membrilor comisiei pentru elaborarea subiectelor și notarea lucrărilor de examen.  +  Articolul 27(1) Pentru buna desfășurare a concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești și Ministerul Justiției își vor desemna reprezentanți în condițiile prevăzute în prezentul regulament. (la 28-11-2006, Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (2) Reprezentanții Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești vor fi desemnați în compunerea comisiilor dintre executorii licențiați în drept, care s-au remarcat prin probitate și competență profesională, recomandați de Camerele executorilor judecătorești. Desemnarea acestora se va face de către Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. (la 28-11-2006, Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (3) Abrogat. (la 28-11-2006, Alin. (3) al art. 27 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (la 17-03-2006, Alin. (3) al art. 27 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 28În vederea organizării și desfășurării concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc se vor constitui și vor funcționa următoarele comisii:a) Comisia pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de înscriere la concurs sau examen, formată din 2 executori judecătorești și 3 reprezentanți ai Ministerului Justiției. În termen de 5 zile de la expirarea termenului de completare la Cameră a dosarului de înscriere, comisia va verifica îndeplinirea condițiilor de înscriere și va dispune, prin hotărâre luată cu majoritate de voturi, admiterea sau respingerea cererii de înscriere. Respingerea cererilor de înscriere se va motiva. În termen de 24 de ore de la sfârșitul termenului de 5 zile, hotărârea va fi afișată la sediile Camerelor unde s-au depus cererile de înscriere, la loc vizibil și accesibil publicului, precum și pe pagina de internet a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. Despre afișarea la sediul Camerei se va întocmi proces-verbal care va consemna data și ora afișării și care va fi afișat împreună cu hotărârea. Candidații ale căror cereri de înscriere au fost respinse pot formula contestație împotriva hotărârii comisiei, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de afișare. Contestația se depune la sediul Camerei unde s-a depus cererea de înscriere și se comunică Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești în termen de 24 de ore de la sfârșitul termenului de depunere. Contestațiile se soluționează de către Comisia pentru soluționarea contestațiilor, prevăzută la lit. a^1), constituită în acest scop pe lângă Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești;a^1) Comisia pentru soluționarea contestațiilor formulate împotriva hotărârii comisiei prevăzute la lit. a) de către cei respinși la înscrierea la concurs sau examen. Comisia este formată din 2 executori judecătorești și 3 reprezentanți ai Ministerului Justiției, alții decât cei din comisia prevăzută la lit. a). Comisia va examina contestațiile în termen de 48 de ore la de centralizarea și primirea acestora, pronunțându-se prin hotărâre motivată numai asupra acelor cereri de înscriere care au fost respinse și împotriva cărora candidatul a formulat contestație. Comisia, prin hotărâre luată cu majoritate de voturi, poate admite contestația și poate declara candidatul admis la înscrierea la examen sau poate respinge contestația și declara candidatul respins, menținând astfel soluția dată anterior prin hotărâre de către comisia prevăzută la lit. a). Hotărârea Comisiei pentru soluționarea contestațiilor este definitiva. În termen de 24 de ore de la sfârșitul termenului de soluționare a contestațiilor, hotărârea va fi afișată la sediile Camerelor unde s-au depus cererile de înscriere, la loc vizibil și accesibil publicului, precum și pe pagina de internet a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. Despre afișarea la sediul Camerei se va întocmi proces-verbal, care va consemna data și ora afișării și care va fi afișat împreună cu hotărârea;b) Comisia pentru organizarea și supravegherea concursului sau examenului, compusă din 2 reprezentanți ai Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și 2 reprezentanți ai Ministerului Justiției. În cazul în care exista un număr mare de candidați, din comisie pot face parte mai mulți membri, păstrându-se însă paritatea reprezentanților celor două instituții. Pe lângă activitatea de supraveghere, această comisie asigură verificarea identității candidaților, distribuirea colilor de concurs sau examen în condițiile prezentului regulament, respectarea de către candidați a condițiilor regulamentare cu privire la desfășurarea concursului sau examenului, preluarea lucrărilor predate de candidați și predarea lor, pe bază de proces-verbal, Comisiei pentru elaborarea subiectelor și notarea lucrărilor de concurs sau examen. La primirea lucrărilor și, respectiv, la predarea lor se verifică dacă este sigilată partea de lucrare pe care candidatul și-a înscris datele de identificare. Lucrările predate de candidați vor fi semnate, pe fiecare filă, spre neschimbare, de 2 membri ai comisiei, un reprezentant al Ministerului Justiției și un reprezentant al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. Suportul de scris va fi pregătit de această comisie în seturi de câte 5 coli, având pe fiecare filă ștampila Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și a direcției de specialitate din cadrul Ministerului Justiției;c) Comisia pentru elaborarea subiectelor și notarea lucrărilor de concurs sau examen, formată din: un membru al Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, desemnat de președintele acestuia; 2 reprezentanți ai Ministerului Justiției; două cadre didactice universitare de la facultățile de drept din țară; 2 executori judecătorești desemnați de Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, licențiați în drept, care s-au remarcat prin probitate și competență profesională. Președintele comisiei, care este reprezentantul Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, nu participă la elaborarea subiectelor și nici la notarea lucrărilor și veghează ca desfășurarea activității comisiei să fie în conformitate cu prezentul regulament;d) Comisia pentru soluționarea contestațiilor, formată din: 2 executori judecătorești numiți prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, licențiați în drept, care s-au remarcat prin probitate și competență profesională; 2 reprezentanți ai Ministerului Justiției; un cadru didactic universitar de la o facultate de drept, alții decât cei care au alcătuit comisia prevăzută la lit. c). (la 28-11-2006, Art. 28 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 29(1) După comunicarea subiectelor comisia pentru elaborarea subiectelor și notarea lucrărilor de examen, cu participarea obligatorie a tuturor membrilor săi, se întrunește în ședință, stabilind baremul de notare, având în vedere complexitatea și gradul de dificultate al fiecărui subiect și aptitudinea de a reflecta capacitatea de înțelegere și de sinteza a candidatului.(2) Baremul de notare se va întocmi, în condițiile alin. (1), în timpul desfășurării concursului sau examenului și va fi afișat la sfârșitul duratei concursului sau examenului pentru consultare de către candidați. (la 28-11-2006, Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (3) Fiecare membru al comisiei va primi câte un exemplar al baremului de notare.  +  Articolul 30(1) Comisia pentru elaborarea subiectelor și notarea lucrărilor de examen primește, pe bază de proces-verbal, prin președintele sau, lucrările de examen de la comisia prevăzută la art. 28 lit. b) și procedează la notarea acestora.(2) Înainte de începerea notarii lucrările se numerotează, fără să fie desfăcut coltul unde sunt înscrise datele de identificare a candidaților.  +  Articolul 31(1) După terminarea notarii se va proceda la desigilarea lucrărilor de către președintele comisiei, în prezenta tuturor membrilor acesteia.(2) La fiecare lucrare se citesc numărul acesteia, numele și prenumele candidatului, notele și media obținute.(3) Datele prevăzute la alin. (2) se înscriu în centralizatorul final care constituie lista cuprinzând rezultatele concursului sau examenului. Fiecare pagină a acestei liste va fi semnată de toți membrii comisiei. (la 17-03-2006, Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 32(1) Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești va proceda la comunicarea către Camerele executorilor judecătorești a centralizatoarelor finale cu rezultatul concursului sau examenului pentru candidații din fiecare Cameră a executorilor judecătorești.(2) Colegiul director al fiecărei Camere a executorilor judecătorești va afișa la sediul acesteia, la loc vizibil și accesibil publicului, lista cuprinzând rezultatele concursului sau examenului, în termen de 24 de ore de la primirea acesteia, întocmind procesul-verbal de afișare, cu precizarea datei și orei. De asemenea, lista va fi publicată și pe paginile de Internet ale Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și Ministerului Justiției. (la 17-03-2006, Art. 32 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 33(1) După afișarea rezultatelor candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor la sediul Camerei executorilor judecătorești, sub sancțiunea decăderii.(2) Contestațiile se depun la Camera executorilor judecătorești unde s-a depus cererea de înscriere la concurs sau examen și se centralizează la sediul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești în termen de două zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1). (la 17-03-2006, Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 34(1) Contestațiile vor fi soluționate de comisia prevăzută la art. 28 lit. d) în cel mult 5 zile de la centralizare, comisia fiind ținută să se pronunțe doar cu privire la materia invocată în contestație.(2) Comisia nu poate diminua nota obținută inițial, în astfel de situații contestațiile urmând să fie respinse.(3) Comisia decide pentru fiecare contestație, pe baza baremului folosit la notarea lucrărilor de comisia prevăzută la art. 28 lit. c).(4) Abrogat. (la 28-11-2006, Alin. (4) al art. 34 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (5) Dispozițiile art. 32 se vor aplica în mod corespunzător. (la 17-03-2006, Art. 34 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 35În termen de 10 zile de la soluționarea contestațiilor, Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești va proceda la validarea rezultatelor, pe care le va înainta Ministerului Justiției în termen de 5 zile de la validare. (la 28-11-2006, Art. 35 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 36(1) Ocuparea posturilor de executor judecătoresc stagiar se va face, la nivelul întregii țări, în ordinea mediilor candidaților, în funcție de opțiunile exprimate în cererea de înscriere.(2) În cazul în care au fost exprimate mai multe opțiuni pentru același post, are prioritate candidatul care a obținut cea mai mare medie, iar la egalitate de medii, în această ordine:a) candidatul care are titlul de doctor în drept;b) candidatul cu activitate mai îndelungată în funcții de specialitate juridică de la obținerea licenței;c) candidatul care a obținut medie mai mare la examenul de licență. (la 17-03-2006, Art. 36 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 37(1) În termen de 20 de zile de la validarea rezultatelor se va proceda la încheierea contractului de muncă în condițiile art. 19 și 21 din lege și ale art. 14 din prezentul regulament.(2) Executorul judecătoresc care refuza încheierea contractului individual de muncă, deși și-a exprimat opțiunea de a angaja în anul respectiv în cadrul biroului său un executor judecătoresc stagiar și această opțiune a fost aprobata de Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și cuprinsă în ordinul de actualizare emis de ministrul justiției, răspunde disciplinar conform art. 44 lit. c) din lege. (la 17-03-2006, Art. 37 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Paragraful §2. Organizarea și desfășurarea examenului de definitivat (la 28-11-2006, Titlul paragrafului 2 din Secțiunea a 4-a a Cap. I a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 38(1) După expirarea perioadei de stagiu executorii judecătorești stagiari sunt obligați să se înscrie pentru susținerea examenului de definitivat.(2) Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești organizează sub coordonarea și controlul Ministerului Justiției, o dată pe an, examenul de definitivat pentru executorii judecătorești stagiari care au împlinit durata de stagiu, în condițiile prezentului regulament.(3) Nepromovarea sau, după caz, neprezentarea nejustificată a executorului judecătoresc stagiar la două sesiuni de examene de definitivat consecutive atrage de drept încetarea contractului său de muncă și pierderea calității de executor judecătoresc stagiar. Prin neprezentare justificată se înțelege acea neprezentare datorată unor situații, împrejurări insurmontabile, pe care persoana nu putea și nici nu avea cum să le prevadă pentru a preîntâmpina apariția lor sau a le evita. (la 28-11-2006, Art. 38 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 39(1) Examenul de definitivat va consta într-o proba teoretică și o proba practica. Ministerul Justiției și Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești vor stabili tematica cu caracter teoretic din materiile: drept civil, drept procesual civil, drept comercial și organizarea profesiei de executor judecătoresc, dispozițiile art. 22 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător. Proba practica va consta în întocmirea unui act procedural. (la 21-03-2007, Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 656/C din 7 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007. ) (2) Notarea la proba practica se face prin acordarea unei note de la 0 la 10. Media examenului de definitivat se stabilește pe baza mediei aritmetice dintre media obținută la proba teoretică și nota obținută la proba practica. Pentru a promova examenul, candidatul trebuie să obțină cel puțin media 7,00 la proba teoretică, iar nota obținută la fiecare materie să nu fie mai mica de 5,00. De asemenea, nota obținută la proba practica trebuie să nu fie mai mica de 5,00. (la 28-11-2006, Art. 39 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 40(1) Cererile candidaților, împreună cu dovezile de îndeplinire a condițiilor prevăzute la art. 15 din lege și cu referatul executorului judecătoresc îndrumător se vor depune cu 20 de zile înainte de data examenului la Camera executorilor judecătorești în a cărei circumscripție candidatul a efectuat stagiul. (la 21-03-2007, Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 656/C din 7 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007. ) (2) Referatul executorului judecătoresc angajator va cuprinde:a) data angajării executorului judecătoresc stagiar;b) conduita executorului judecătoresc stagiar pe durata stagiului;c) preocuparea pentru pregătirea profesională;d) volumul de activitate, pe categorii de operațiuni;e) comportamentul executorului judecătoresc stagiar;f) propunerea motivată de admitere sau de respingere a cererii de înscriere la examenul de definitivat. (la 28-11-2006, Litera f) a alin. (2) al art. 40 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (la 17-03-2006, Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. ) (3) Abrogat. (la 28-11-2006, Alin. (3) al art. 40 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (4) Abrogat. (la 28-11-2006, Alin. (4) al art. 40 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (5) Abrogat. (la 28-11-2006, Alin. (5) al art. 40 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (6) Camera executorilor judecătorești va comunica, odată cu dosarele candidaților, situația centralizată a acestora, datele de identificare, circumscripția pentru care candidează, precum și opțiunile exprimate în cererea de înscriere. (la 17-03-2006, Alin. (6) al art. 40 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. ) (7) Abrogat. (la 28-11-2006, Alin. (7) al art. 40 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 41(1) Abrogat. (la 17-03-2006, Alin. (1) al art. 41 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. ) (2) Dispozițiile art. 19-21 și 23-36 se aplică în mod corespunzător. (la 21-03-2007, Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 656/C din 7 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007. )  +  Articolul 42Abrogat. (la 17-03-2006, Art. 42 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 43Abrogat. (la 17-03-2006, Art. 43 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 44În termen de 5 zile de la validarea rezultatelor, Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești va înainta ministrului justiției propunerile de numire a executorilor judecătorești. Acestea vor fi însoțite de situația centralizată pe Camere, de dosarele candidaților declarați admiși în urma validării rezultatelor, precum și de cererile lor de numire în funcție, indicându-se postul obținut în urma opțiunii exprimate, în funcție de poziția de pe lista corespunzătoare notei obținute. (la 28-11-2006, Art. 44 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Paragraful §3. Organizarea și desfășurarea concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică (la 17-03-2006, Titlul paragrafului 3 din Secțiunea a 4-a a Cap. I a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 45Pe locurile vacante prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. e), Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, sub coordonarea și controlul Ministerului Justiției, organizează concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcții de specialitate juridică. (la 20-03-2013, Art. 45 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 875/C din 12 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 20 martie 2013. )  +  Articolul 46Dispozițiile art. 18-21, 23-36, 39 și 44 din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător. (la 21-03-2007, Art. 46 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 656/C din 7 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007. )  +  Paragraful §4. Admiterea în profesie pentru persoanele scutite de examen în condițiile art. 15 lit. g) teza finala din lege (la 28-11-2006, Paragraful 4 din Secțiunea a 4-a a Cap. I a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 46^1(1) Pentru ocuparea posturilor rămase vacante după numirea în funcția de executor judecătoresc a persoanelor care au promovat concursul sau examenul de admitere în profesie pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani o funcție de specialitate juridică, pot formula cerere persoanele prevăzute la art. 15 lit. g) teza finală din lege. (la 20-03-2013, Alin. (1) al art. 46^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 875/C din 12 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 20 martie 2013. ) (2) Cererea, în care se poate exprima o opțiune principală și mai multe opțiuni secundare pentru un post vacant, se depune la Camera executorilor judecătorești în a cărei circumscripție se află localitatea în care domiciliază candidatul, însoțită de următoarele documente:a) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licență în studii juridice;b) copia actului de identitate;c) declarație pe propria răspundere că are capacitate deplină de exercițiu;d) cazierul judiciar;e) recomandare de la ultimul loc de muncă;f) adeverință medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de executor judecătoresc;g) dovada că nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani anteriori anului depunerii cererii de numire în funcția de executor judecătoresc și nici în anul respectiv; dacă nu mai este în funcție, dovada că nu și-a încetat activitatea din motive imputabile;h) dovada că a absolvit cursuri de specializare, acolo unde este cazul;i) dovada că a desfășurat o perioadă de cel puțin 5 ani funcția de judecător, procuror sau avocat și că a promovat examenul de definitivat în această profesie. (la 06-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 46^1 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDINUL nr. 4.181/C din 18 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 06 decembrie 2016 ) (la 28-11-2006, Art. 46^1 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 46^2(1) Cererea se depune la Camera executorilor judecătorești în a cărei circumscripție se află localitatea în care domiciliază candidatul, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a listei posturilor vacante. Lista se afișează la sediul camerelor, la loc vizibil și accesibil publicului, și se publică pe paginile de internet ale Ministerului Justiției și Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. (la 20-03-2013, Alin. (1) al art. 46^2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 875/C din 12 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 20 martie 2013. ) (2) Camerele executorilor judecătorești formează dosarele cuprinzând fiecare cererea și anexele acesteia, pe care le comunică Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești în termen de 5 zile de la data înregistrării.(3) Dosarele candidaților vor fi înaintate Ministerului Justiției însoțite fiecare de referatul consultativ de admitere sau de respingere întocmit de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești. De asemenea, se va transmite Ministerului Justiției situația centralizată cu candidații, opțiunile acestora și numărul de opțiuni pe fiecare post. (la 28-11-2006, Art. 46^2 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 46^3Când numărul cererilor pentru ocuparea posturilor vacante este mai mare decât numărul posturilor vacante din circumscripția unei judecătorii, ordinea de prioritate a solicitanților se va stabili cu respectarea următoarelor criterii:1. să nu fi fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani anteriori anului depunerii cererii de numire în funcția de executor judecătoresc și nici în anul respectiv. Dacă nu mai este în funcție, trebuie îndeplinită și condiția că acesta să își fi încetat activitatea din motive neimputabile;2. să aibă domiciliul într-o localitate din circumscripția judecătoriei în care solicită numirea;3. să fi absolvit cursuri de specializare;4. alte aspecte relevante. (la 28-11-2006, Art. 46^3 a fost introdus de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 46^4(1) Copia de pe diploma de licență în studii juridice prevăzută la art. 46^1 alin. (2) lit. a) se realizează de Camera executorilor judecătorești, se certifică pentru conformitate cu originalul și se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie după realizarea copiei.(2) Documentul prevăzute la alin. (1) poate fi depus și în copie legalizată, situație în care activitățile de certificare pentru conformitate cu originalul și de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează. (la 06-12-2016, Articolul 46^4 a fost introdus de Punctul 2, Articolul III din ORDINUL nr. 4.181/C din 18 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 06 decembrie 2016, astfel cum a fost acesta modificat prin RECTIFICAREA nr. 4.181/C din 18 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 26 decembrie 2016 )  +  Secţiunea a 5-a Încetarea și suspendarea calității de executor judecătoresc  +  Articolul 47Încetarea calității de executor judecătoresc se constată sau se dispune, după caz, de ministrul justiției, după cum urmează:a) în cazul prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. a) din lege, pe baza cererii celui interesat, care se depune la Camera executorilor judecătorești și se înaintează ministrului justiției prin Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești;b) în cazul prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. b), la data pensionarii, respectiv a constatării incapacității de muncă, potrivit procedurii legale;c) în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. c), d), g) și h) din lege, la sesizarea Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești sau din oficiu; (la 28-11-2006, Litera c) a art. 47 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) d) în cazul prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. e) din lege, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, din oficiu sau la sesizarea Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești; (la 28-11-2006, Litera d) a art. 47 a fost introdusă de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) e) în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. f), numai dacă acestea sunt imputabile executorului judecătoresc. Constatarea imputabilității cazurilor se face de către un inspector de specialitate din Ministerul Justiției. (la 28-11-2006, Litera e) a art. 47 a fost introdusă de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 48Suspendarea exercitării funcției de executor judecătoresc se dispune sau se aprobă, după caz, de ministrul justiției, după cum urmează:a) în cazurile prevăzute la art. 23 lit. a), b) și c) din lege, la solicitarea motivată a Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești sau din oficiu;b) în cazul prevăzut la art. 23 lit. d) din lege, la solicitarea Camerei executorilor judecătorești;c) în cazul prevăzut la art. 23 lit. e) din lege, pe baza cererii executorului judecătoresc, avizată de Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, care va cuprinde motivele justificate ce l-au determinat să solicite suspendarea.  +  Articolul 49Încetarea suspendării executorului judecătoresc se dispune de ministrul justiției din oficiu sau la solicitarea Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești ori a Camerei executorilor judecătorești, dacă au dispărut împrejurările care au determinat-o. (la 28-11-2006, Art. 49 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 50(1) În toate cazurile de încetare sau suspendare a calității de executor judecătoresc ori de schimbare a sediului biroului în circumscripția altei judecătorii, în lipsa unui executor judecătoresc asociat sau a unui alt executor judecătoresc în aceeași circumscripție, colegiul director al Camerei executorilor judecătorești va delega, în termen de 10 zile de la data primirii ordinului de suspendare sau încetare a calității de executor judecătoresc, un executor judecătoresc din circumscripția altei judecătorii situate în raza aceleiași curți de apel, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 7 din lege. (la 28-11-2006, Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (2) Executorul judecătoresc delegat va putea funcționa, dacă este posibil, în sediul biroului de executor judecătoresc căruia i-a încetat această calitate sau, în caz contrar, colegiul director al Camerei executorilor judecătorești va stabili pe perioada delegării un nou sediu pentru birou.  +  Articolul 51(1) Arhiva executorului judecătoresc care și-a încetat activitatea va fi inventariată și sigilată de către o comisie formată din 2 reprezentanți desemnați de colegiul director al Camerei executorilor judecătorești.(2) În situația în care în circumscripția respectivă nu mai funcționează nici un executor judecătoresc, arhiva va fi preluată de Camera executorilor judecătorești până la numirea unui executor judecătoresc în acea circumscripție conform art. 48 din lege.(3) În situația în care în aceeași circumscripție funcționează alt executor judecătoresc, arhiva va fi predată acestuia.(4) În situația în care în circumscripție rămân să funcționeze mai mulți executori judecătorești, colegiul director la Camerei executorilor judecătorești va desemna executorul judecătoresc care va prelua arhiva.  +  Capitolul II Drepturile, îndatoririle și răspunderea executorului judecătoresc  +  Secţiunea 1 Drepturile executorilor judecătorești  +  Articolul 52Executorii judecătorești se bucura de stabilitate în funcție, neputând fi mutați în altă localitate fără acordul lor.  +  Articolul 53(1) Executorul judecătoresc are dreptul la concediu de odihnă anual, în condițiile stabilite prin statut.(2) Executorii judecătorești beneficiază de drepturi de asigurări sociale, pe baza contribuției la sistemele de asigurări sociale, în condițiile prevăzute de legea specială.  +  Articolul 54(1) Dacă în circumscripția unei judecătorii funcționează un singur birou de executori judecătorești și executorul judecătoresc se afla în concediu de odihnă sau absentează mai mult de 5 zile, fără a depăși 6 luni, în lipsa unui executor judecătoresc asociat Camera executorilor judecătorești va delega un alt executor judecătoresc pentru a asigura funcționarea acestui birou, în afară de cazul în care executorul judecătoresc titular se îngrijește personal de substituirea să, încunoștințând în acest scop Camera executorilor judecătorești.(2) În situația în care în circumscripția acelei judecătorii funcționează mai multe birouri de executori judecătorești, pentru cazurile arătate la alin. (1) Camera executorilor judecătorești va lua masuri pentru a se asigura continuarea lucrărilor de către un alt birou din aceeași circumscripție.(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și în situația în care executorul judecătoresc nu își poate exercita profesia pe o perioadă mai mare de 6 luni, dar numai pentru motive apreciate de colegiul director al Camerei executorilor judecătorești ca fiind întemeiate.  +  Articolul 55(1) Executorul judecătoresc are dreptul la onorariu pentru activitatea prestată, stabilit în condițiile legii. (la 28-11-2006, Alin. (1) al art. 55 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (2) Ministrul justiției stabilește, cu consultarea Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, onorariile minimale și maximale pentru activitatea executorilor judecătorești.(3) La stabilirea onorariilor vor fi avute în vedere tarife care să reflecte cheltuiala executorului judecătoresc, efortul intelectual, complexitatea și valoarea actului, precum și răspunderea executorului judecătoresc pentru actul îndeplinit.(4) Pentru persoanele cu venituri sub salariul de baza minim brut pe țară, ministrul justiției va stabili onorarii minimale și maximale speciale, precum și posibilitatea achitării lor în mai multe tranșe.(5) Onorariile se actualizează în aceleași condiții prevăzute de lege pentru stabilirea lor. (la 17-03-2006, Art. 55 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Secţiunea a 2-a Îndatoririle și răspunderea executorilor judecătorești  +  Articolul 56(1) Obligația executorilor judecătorești de a păstra secretul profesional le impune interdicția de a da informații cu privire la actele și faptele despre care au luat cunoștință în cadrul activității lor, precum și de a permite accesul la actele din arhiva biroului a altor persoane, în afara părților, succesorilor și reprezentanților acestora, precum și acelora care justifică un drept sau un interes legitim.(2) Aceeași obligație revine și personalului angajat la biroul executorului judecătoresc.(3) Executorul judecătoresc chemat ca martor în fața unei instanțe judecătorești sau a unui organ de urmărire penală poate fi scutit de păstrarea secretului profesional numai de cei interesați în apărarea secretului sau în condițiile prevăzute de lege.(4) În condițiile legii, înscrisurile originale aflate în arhiva biroului executorului judecătoresc pot fi cercetate de un magistrat, delegat în acest scop de autoritatea judiciară competentă, iar dacă acestea sunt cercetate pentru fals, pot fi ridicate și rămân la dosarul cauzei dacă sunt declarate false, cu obligația comunicării hotărârii sau a ordonanței procurorului; în caz contrar actul se va restitui.(5) Punerea la dispoziție a dosarelor de executare către autoritatea judiciară competentă se va face numai în copii certificate de către executorul judecătoresc ca fiind conforme cu originalul. (la 28-11-2006, Alin. (5) al art. 56 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 57(1) Prestigiul profesional îi impune executorului judecătoresc interdicția de a-și face reclamă prin orice mijloace, în afară de cazurile în care se recurge la anunțuri referitoare exclusiv la existența și sediul biroului, programul de lucru și conținutul activității.(2) Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești este îndreptățită să facă publicitate prin mass-media asupra întregii activități a executorilor judecătorești.  +  Articolul 58Este interzis executorilor judecătorești să dobândească direct sau prin persoane interpuse, pentru ei sau pentru alții, bunurile ce au făcut obiectul activității de executare silită.  +  Articolul 58^1(1) Executorii judecătorești au obligația să participe, cel puțin o dată la 3 ani, la programe de formare profesională continuă organizate de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, de Camerele executorilor judecătorești de pe lângă curțile de apel, de instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate ori la alte forme de perfecționare profesională.(2) Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești aprobă anual, la propunerea Camerelor executorilor judecătorești de pe lângă curțile de apel, programul de formare profesională continuă a executorilor judecătorești.(3) Formarea profesională continuă a executorilor judecătorești se realizează ținându-se seama de necesitatea specializării lor. (la 17-03-2006, Art. 58^1 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 58^2(1) În cadrul fiecărei Camere a executorilor judecătorești de pe lângă curțile de apel se organizează periodic cursuri de formare profesională continuă. Tematica acestora este unitară la nivelul întregii țări și se aprobă de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.(2) Președintele Camerei executorilor judecătorești răspunde de organizarea activității de formare profesională continuă a executorilor judecătorești din circumscripția Camerei și de respectarea tematicii aprobate de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.(3) La cursurile de formare profesională vor participa și reprezentanți ai direcției de specialitate, precum și inspectori de specialitate din Ministerul Justiției, în vederea cunoașterii problemelor teoretice și practice cu care se confrunta executorii judecătorești în activitatea de executare silită.(4) În vederea verificării și evaluării îndeplinirii obligației de formare profesională, direcției de specialitate din Ministerul Justiției i se vor trimite, după fiecare curs, materialele privind tematica, precum și o prezentare a problemelor dezbătute, a punctelor în divergență și a propunerilor de soluționare a acestora. (la 17-03-2006, Art. 58^2 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 59(1) Răspunderea civilă a executorului judecătoresc pentru prejudiciile cauzate prin modul în care își exercită obligațiile profesionale ce îi revin este garantată prin casa de asigurări constituită în condițiile art. 34 din lege.(2) La începutul activității sale executorul judecătoresc devine membru al casei de asigurări pentru garantarea răspunderii civile, care funcționează în cadrul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești potrivit statutului propriu.  +  Articolul 60În cazul abaterilor disciplinare prevăzute de lege colegiul director al Camerei executorilor judecătorești sau ministrul justiției exercită acțiunea disciplinară în termen de 1 an de la data când au luat cunoștință de existența unei abateri, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârșirii ei.  +  Articolul 61(1) Acțiunea disciplinară se judeca de Consiliul de disciplină ales de adunarea generala a Camerei executorilor judecătorești pentru o perioadă de 3 ani, care este format din 3 membri.(1^1) Adunarea generala a fiecărei Camere va alege pe durata mandatului membrilor Consiliului de disciplină un număr de 3 supleanți. (la 28-11-2006, Alin. (1^1) al art. 61 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (2) După confirmarea de către Colegiul director al Camerei executorilor judecătorești, Consiliul de disciplină își desemnează președintele și vicepreședintele. (la 28-11-2006, Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (3) Consiliul de disciplină își desfășoară activitatea în mod independent și nu se subordonează colegiului director al Camerei.(4) Pentru situații excepționale în care Consiliul de disciplină nu poate fi legal constituit, președintele Comisiei superioare de disciplină va asigura legală constituire a acestuia prin delegarea unui număr corespunzător de membri ai comisiei din cadrul membrilor supleanți. (la 28-11-2006, Alin. (4) al art. 61 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 62(1) Ședințele de judecata se țin la sediul Camerei executorilor judecătorești.(2) La ședințele de judecata poate asista orice executor judecătoresc din cadrul Camerei respective.  +  Articolul 63Evidenta lucrărilor Consiliului de disciplină va fi ținută de un secretar.  +  Articolul 64Nu pot fi membri ai Consiliului de disciplină membrii Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, președinții și vicepreședinții colegiilor directoare ale Camerelor executorilor judecătorești.  +  Articolul 65Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor care le revin în calitate de membri ai Consiliului de disciplină executorii judecătorești pot fi revocați de adunarea generală a Camerei.  +  Articolul 66Consiliul de disciplină are competența de a judeca orice executor judecătoresc din cadrul Camerei respective, pentru abaterile prevăzute la art. 44 din lege. (la 28-11-2006, Art. 66 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 67(1) Titularul acțiunii disciplinare este ministrul justiției sau colegiul director al Camerei executorilor judecătorești.(2) În cazul exercitării acțiunii disciplinare, cercetarea prealabilă este obligatorie și se efectuează de inspectori de specialitate din Ministerul Justiției sau de colegiul director al Camerei executorilor judecătorești. (la 28-11-2006, Alin. (2) al art. 67 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (3) Abrogat. (la 28-11-2006, Alin. (3) al art. 67 a fost abrogat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (la 17-03-2006, Art. 67 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 68(1) În vederea cercetării prealabile a executorului judecătoresc, ministrul justiției se autosesizează.(2) Dacă acțiunea disciplinară este exercitată de colegiul director al Camerei executorilor judecătorești, acesta se poate autosesiza sau poate fi sesizat de Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești prin președinte sau înlocuitorul acestuia.(3) În termen de 60 de zile de la data sesizării, respectiv a autosesizării, ministrul justiției, prin inspectori de specialitate, sau colegiul director efectuează cercetarea prealabilă, anchetează executorul judecătoresc în cauza și îi aduc la cunoștință conținutul dosarului, urmând a promova sau nu acțiunea disciplinară.(4) Colegiul director are obligația de a comunica, în cel mai scurt timp, măsurile dispuse prin hotărâre de Consiliul de disciplină atât Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, cât și ministrului justiției. (la 17-03-2006, Art. 68 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 69(1) Executorul judecătoresc împotriva căruia a fost promovată acțiunea disciplinară are dreptul să cunoască toate actele dosarului, să solicite probe în apărare și să fie asistat de un avocat.(2) Refuzul executorului judecătoresc cercetat de a face declarații sau de a se prezenta la cercetări se constată prin proces-verbal și nu împiedică finalizarea cercetării.  +  Articolul 70Dacă se constată că executorul judecătoresc cercetat a săvârșit una dintre abaterile disciplinare prevăzute la art. 44 din lege, ministrul justiției sau colegiul director sesizează Consiliul de disciplină. (la 17-03-2006, Art. 70 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 71(1) În cazul în care Consiliul de disciplină este sesizat, președintele acestuia înregistrează cauza, fixează termenul ședinței, citează părțile și, după caz, martorii.(2) În cazul în care, deși legal citat, executorul judecătoresc nu se prezintă la termen, judecarea se face în lipsa.  +  Articolul 72(1) La termenul fixat, după ce președintele expune conținutul sesizării se asculta părțile, eventualii martori și se administrează alte probe și dovezi necesare rezolvării cauzei.(2) Declarațiile se consemnează în scris și vor fi semnate de părți, precum și de președinte.(3) Părțile au obligația ca la cererea președintelui completului să îi pună la dispoziție toate informațiile și actele solicitate.(4) În caz de amânare a judecății se întocmește un proces-verbal, arătându-se motivele care au determinat amânarea.  +  Articolul 73După administrarea probelor președintele da cuvântul părților, iar când considera necesar, poate da cuvântul și altor persoane care asista la dezbateri, după ce se stabilește identitatea acestora.  +  Articolul 74(1) Dacă se constată că executorul judecătoresc a săvârșit abaterea, completul dispune aplicarea uneia dintre sancțiunile prevăzute la art. 46 din lege.(2) În cazul în care executorul nu a fost găsit vinovat, completul dispune închiderea dosarului.  +  Articolul 75(1) Hotărârea Consiliului de disciplină se ia cu majoritatea voturilor completului și se comunică părților în termen de 15 zile.(2) Hotărârea cuprinde numărul dosarului, numele membrilor completului și al secretarului, numele și, după caz, domiciliul sau sediul părților, susținerile acestora, descrierea pe scurt a abaterii disciplinare, probele administrate, textele de lege aplicate, soluția și data pronunțării, indicarea caii de atac și mențiunea dacă pronunțarea s-a făcut în prezenta sau în lipsa părților.(3) Hotărârea se semnează de președintele completului și de secretar și se comunică părților.  +  Articolul 76Împotriva hotărârii părțile pot face contestație, în termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia Superioară de Disciplina a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, formată din reprezentanții camerelor aleși conform art. 31 alin. (1) lit. d) din lege.  +  Articolul 77Toate cheltuielile efectuate în legătură cu soluționarea cauzei vor fi suportate de Camera executorilor judecătorești în cazul în care acțiunea este respinsă sau de executorul judecătoresc dacă acțiunea este admisă.  +  Capitolul III Biroul și evidența activității executorului judecătoresc  +  Articolul 78(1) Executorul judecătoresc își stabilește sediul biroului într-o localitate din circumscripția judecătoriei în care a fost numit prin ordin al ministrului justiției sau, în caz de asociere, în localitatea în care își are sediul biroului unul dintre executorii judecătorești cu care se asociază. (la 17-03-2006, Alin. (1) al art. 78 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. ) (2) În situația în care într-o anumită perioadă este necesară suplimentarea numărului de executori judecătorești în circumscripția unei judecătorii, colegiul director al Camerei executorilor judecătorești poate dispune delegarea pe o perioadă determinată a unor executori judecătorești din circumscripția altei judecătorii aflate în raza aceleiași Camere a executorilor judecătorești. (la 28-11-2006, Alin. (2) al art. 78 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 79(1) Schimbarea sediului biroului executorului judecătoresc dintr-o circumscripție în alta se face, la cerere, pe locurile vacante prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d). (la 20-03-2013, Alin. (1) al art. 79 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 875/C din 12 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 20 martie 2013. ) (2) Abrogat. (la 28-11-2006, Alin. (2) al art. 79 a fost abrogat de pct. 47 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (3) Cererea de schimbare a sediului biroului executorului judecătoresc se face în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a listei cuprinzând posturile vacante. Lista se publică și pe paginile de internet ale Ministerului Justiției și Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. De asemenea, lista se va afișa la sediul Camerelor executorilor judecătorești, la loc vizibil și accesibil publicului. (la 21-03-2007, Alin. (3) al art. 79 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 656/C din 7 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007. ) (4) Cererea va fi avizată favorabil de Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, cu condiția ca în circumscripția judecătoriei de unde se solicită schimbarea sediului să își desfășoare în continuare activitatea cel puțin un executor judecătoresc. Schimbarea sediului se dispune de ministrul justiției, prin ordin. (la 28-11-2006, Alin. (4) al art. 79 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (5) Executorul judecătoresc a cărui cerere de schimbare de sediu a fost aprobata are obligația de a face înscrierile corespunzătoare, potrivit prevederilor art. 7 și 8; cu privire la arhivă fiind aplicabile dispozițiile art. 51. (la 17-03-2006, Art. 79 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 79^1(1) Când numărul cererilor de schimbare de sediu este mai mare decât numărul posturilor vacante dintr-o circumscripție a judecătoriei, posturile se vor ocupa prin concurs, în ordinea mediilor obținute de candidați.(2) Concursul pentru schimbări de sediu dintr-o circumscripție în alta va fi organizat de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, sub coordonarea și controlul Ministerului Justiției, și va consta într-o proba teoretică și o proba practica. (la 21-03-2007, Alin. (2) al art. 79^1 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 656/C din 7 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007. ) (3) Ministerul Justiției și Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești vor stabili tematica cu caracter teoretic din materiile: drept procesual civil - executare silită și organizarea profesiei de executor judecătoresc. Proba practica va consta în întocmirea unui act procedural. (la 21-03-2007, Alin. (3) al art. 79^1 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 656/C din 7 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007. ) (4) Tematica va fi transmisa Camerelor executorilor judecătorești cu cel puțin 30 de zile înaintea datei concursului și va fi afișată la sediul acestora, la loc vizibil și accesibil publicului. Tematica se publică, în același termen, și pe paginile de internet ale Ministerului Justiției și Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești. (la 28-11-2006, Alin. (4) al art. 79^1 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) (5) Cererile de înscriere la concurs se depun, cu cel puțin 20 de zile înainte de data susținerii acestuia, la Camera executorilor judecătorești în a cărei circumscripție candidatul are sediul biroului. După expirarea termenului menționat mai sus, cererile vor fi considerate ca tardiv formulate și nu vor mai fi primite. (la 21-03-2007, Alin. (5) al art. 79^1 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 656/C din 7 martie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007. ) (6) În ziua examenului, cu 30 de minute înainte de ora începerii acestuia, comisia care a redactat subiectele va proceda la alegerea prin tragere la sorți a unui set de 4 subiecte, întocmindu-se un proces-verbal constatator semnat de membrii comisiei.(7) Extragerea prin tragere la sorți se va face de către președintele comisiei.(8) Durata examenului este de două ore începând cu ora și minutul în care a fost dictat ultimul subiect, acestea consemnându-se în procesul-verbal semnat de cei desemnați cu organizarea și supravegherea desfășurării regulamentare a examenului.(9) Dispozițiile art. 20, 21 și ale art. 23, 25-36 și 44 se aplică în mod corespunzător. (la 17-03-2006, Art. 79^1 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 80(1) Executorul judecătoresc va ține lucrările de registratură, secretariat și arhivă, precum și o evidență financiar-contabilă pentru activitatea desfășurată de biroul său.(2) Biroul va deține spații corespunzătoare pentru desfășurarea lucrărilor. La sediul biroului se va afișa numele executorului judecătoresc sub care a fost înregistrat biroul său, în caz de asociere, numele stabilit prin contractul de societate civilă.  +  Articolul 81În cazul în care în cadrul biroului funcționează mai mulți executori judecătorești asociați, fiecare își exercită personal profesia și răspunde individual pentru lucrările și activitatea sa. (la 28-11-2006, Art. 81 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 82(1) Pentru efectuarea lucrărilor executorul judecătoresc poate încheia contracte de muncă cu unul sau mai mulți secretari și, după caz, cu alt personal auxiliar, având și posibilitatea de a încheia contracte civile și cu colaboratori externi.(2) Angajarea personalului și încheierea contractelor civile cu colaboratori externi în cadrul biroului în care funcționează mai mulți executori judecătorești asociați se vor face de executorul împuternicit prin contractul de societate civilă.  +  Articolul 83Biroul funcționează în toate zilele lucrătoare, asigurându-se în cazuri urgente posibilitatea de a efectua actele solicitate și în afara orelor de program, precum și în zilele nelucrătoare. Programul de funcționare va fi afișat la loc vizibil.  +  Articolul 84(1) Executorul judecătoresc, pentru buna funcționare a biroului său, va ține următoarele registre:1. registrul general;2. opisul registrului general;3. registrul de valori;4. registrul de înregistrare a notificărilor;5. registrul de corespondență.(2) Evidența fiscală a biroului se va organiza potrivit normelor ce vor fi emise în acest sens de Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, cu avizul ministrului justiției.(3) Actele întocmite vor fi evidențiate în aceste registre, menționându-se totodată și onorariul stabilit.(4) Dacă în biroul respectiv funcționează mai mulți executori judecătorești asociați, în aceste registre vor fi evidențiate separat lucrările și onorariile pe numele fiecărui executor judecătoresc, în afară de cazul în care, potrivit contractului de societate civilă, se prevede că registrele menționate să fie ținute separat de fiecare executor judecătoresc.  +  Articolul 85În registrul general se vor înregistra toate lucrările executorului judecătoresc și acesta va cuprinde următoarele rubrici: numărul curent; data înregistrării; organul sau persoana care trimite titlul executoriu, numărul și data sesizării; numele sau denumirea creditorului cu domiciliul/sediul și numele sau denumirea debitorului cu domiciliul/sediul; cuantumul creanței debitorului; natura cauzei (confiscare, sechestru asigurator, evacuare, pretenții etc.); modul de soluționare; observații.  +  Articolul 86(1) Opisul alfabetic cuprinde următoarele rubrici: numărul curent; numele și prenumele debitorului; numele și prenumele creditorului; numărul dosarului și data înregistrării; natura cauzei (sechestru asigurator, evacuare, confiscare etc.).(2) Se opisează atât denumirea/numele tuturor creditorilor, cât și denumirea/numele tuturor debitorilor, iar în cazul în care nu se știe cu exactitate care este numele de familie, se opisează ambele nume.  +  Articolul 87În registrul de valori se vor înscrie, pentru evidență, recipisele de consemnare a sumelor de bani încasate în contul creanțelor, precum și orice alte valori și acesta va cuprinde următoarele rubrici: numărul curent; numărul dosarului; numărul adresei sau al chitanței de încasare; data înregistrării; numele depunătorului; numărul recipisei; unitatea emitentă; valoarea; ce reprezintă; data eliberării; numele beneficiarului; stabilirea identității; semnătura de primire.  +  Articolul 88În registrul de corespondență se înscrie corespondența oficială a executorului judecătoresc, neînregistrată în alte registre.  +  Articolul 89În afara de aceste registre executorii judecătorești vor păstra dosarele cauzelor executate, în funcție de criteriile stabilite de nomenclatorul indicilor de păstrare a documentelor.  +  Articolul 90(1) Înainte de utilizare toate registrele vor fi numerotate, sigilate și semnate de executorul judecătoresc, încheindu-se în acest sens un proces-verbal pe prima pagină a registrului.(2) La terminarea registrului sau a anului calendaristic se va întocmi, sub ultima înregistrare, un proces-verbal de închidere.  +  Articolul 91(1) Înregistrările se fac în momentul și în ordinea primirii lucrărilor.(2) Erorile de înregistrare se îndreaptă fără a se șterge vechiul text, peste care se trage o linie, astfel ca acesta să poată fi citit.  +  Articolul 92(1) Executorul judecătoresc răspunde de depozitarea și conservarea arhivei biroului în condițiile și la termenele stabilite de dispozițiile legale privind fondul arhivistic național.(2) Arhiva se afla în păstrarea unui secretar sau, după caz, a arhivarului angajat de executorul judecătoresc.  +  Capitolul IV Organele reprezentative ale executorilor judecătorești și controlul activității  +  Secţiunea 1 Organele reprezentative  +  Articolul 93(1) Organele reprezentative ale executorilor judecătorești sunt, potrivit legii, la nivel național, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, iar în plan teritorial, în circumscripția fiecărei curți de apel, Camera executorilor judecătorești.(2) Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești funcționează în baza statutului propriu, care după adoptare va fi comunicat și Ministerului Justiției.  +  Articolul 94(1) Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, denumită în continuare Uniune, este organizație profesională cu personalitate juridică. Sediul Uniunii este în municipiul București.(2) Organele de conducere ale Uniunii sunt: congresul, consiliul și președintele.  +  Articolul 95(1) Congresul Uniunii este constituit din delegați ai fiecărei Camere a executorilor judecătorești, aleși de adunarea generală a executorilor judecătorești din Camera respectivă potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, din președinții Camerelor și ceilalți membri ai Consiliului Uniunii.(2) Dacă președintele unei Camere a executorilor judecătorești este și membru al Consiliului Uniunii, atunci Camera respectivă va avea dreptul la un delegat în plus la Congresul Uniunii.(3) Congresul se întrunește anual la convocarea Consiliului Uniunii, în condițiile art. 29 din lege. La cererea unei treimi din numărul membrilor Camerei sau la cererea majorității colegiilor directoare ale Camerelor Consiliul Uniunii va convoca un congres extraordinar.(4) Congresul extraordinar al Uniunii este legal constituit în prezenta a două treimi din numărul membrilor Congresului. În cazul în care nu se realizează acest cvorum, următoarea convocare se face în termen de 7 zile. La această convocare Congresul extraordinar este legal constituit indiferent de numărul membrilor prezenți. Congresul extraordinar se va ține în cel mult 30 de zile de la data convocării.(5) Congresul adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți. Hotărârile Congresului sunt obligatorii pentru toți membrii Uniunii.  +  Articolul 96Consiliul Uniunii este constituit din reprezentanți ai fiecărei Camere a executorilor judecătorești, aleși pentru o durată de 3 ani, de adunarea generală a executorilor judecătorești din acea Cameră a executorilor judecătorești, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut.  +  Articolul 97(1) Dintre membrii Consiliului Uniunii, Congresul alege președintele și 2 vicepreședinți; durata mandatelor acestora este de 3 ani, cu posibilitatea de a fi realeși o singură dată.(2) Președintele reprezintă Uniunea în raporturile cu terții, pe plan intern și internațional.(3) Atribuțiile președintelui și ale vicepreședinților sunt stabilite prin statutul Uniunii.  +  Articolul 98(1) Consiliul Uniunii va înainta ministrului justiției și direcției de specialitate, la începutul fiecărui an, o informare cu privire la activitatea executorilor judecătorești desfășurată în anul precedent, cuprinzând date statistice, aspecte rezultate din verificările efectuate, măsurile luate pentru înlăturarea deficiențelor constatate, precum și propuneri de îmbunătățire a activității sub aspect legislativ și administrativ. (la 17-03-2006, Alin. (1) al art. 98 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. ) (2) Evidentele privind numărul executorilor judecătorești, al executorilor stagiari, al birourilor, numirea, suspendarea și încetarea calității de executor judecătoresc, înregistrarea și radierea birourilor sunt îndeplinite sau, după caz, ținute, potrivit legii, de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justiției.(3) Consiliul Uniunii sau, după caz, colegiul director al Camerei executorilor judecătorești va comunica, potrivit atribuțiilor ce îi revin, datele și documentele necesare în vederea îndeplinirii lucrărilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 99(1) În circumscripția fiecărei curți de apel funcționează câte o Cameră a executorilor judecătorești, cu personalitate juridică. Sediul Camerei executorilor judecătorești se afla în aceeași localitate în care își are sediul curtea de apel în a cărei circumscripție funcționează.(2) Din Camera executorilor judecătorești fac parte toți executorii judecătorești din circumscripția curții de apel respective.(3) Camera executorilor judecătorești este condusă de un colegiu director format dintr-un președinte, un vicepreședinte și 3-7 membri, potrivit art. 26 din lege.  +  Secţiunea a 2-a Controlul activității executorilor judecătorești  +  Articolul 100(1) Actele executorilor judecătorești sunt supuse controlului instanțelor judecătorești, potrivit art. 57 alin. (1) și art. 58 din lege.(2) Controlul profesional al activității executorilor judecătorești se exercită de ministrul justiției, prin inspectori generali de specialitate, și de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, prin consiliul său de conducere.  +  Articolul 101(1) Ministrul justiției exercită controlul activității executorilor judecătorești prin inspectori generali de specialitate, potrivit legii, oricând considera necesar.(2) Controlul privește, în principal, respectarea legii în activitatea profesională a executorilor judecătorești, tinerea corecta a registrelor, conservarea arhivei, calitatea actelor și lucrărilor efectuate de executorii judecătorești și conduita executorului judecătoresc în îndeplinirea atribuțiilor sale, în raport cu autoritățile publice, precum și cu persoanele fizice și juridice. În unele situații ce îi sunt sesizate, ministrul justiției va putea cere, după caz, informări privind activitatea unor executori judecătorești, din partea Consiliului Uniunii sau a colegiului director al Camerei executorilor judecătorești.(3) În cazul constatării de abateri disciplinare, ministrul justiției, prin intermediul inspectorilor de specialitate, va efectua cercetarea prealabilă, promovând acțiunea disciplinară. (la 17-03-2006, Art. 101 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. )  +  Articolul 102(1) Controlul efectuat de Consiliul Uniunii va urmări modul de organizare și funcționare a Camerelor și birourilor executorilor judecătorești, desfășurarea activității executorilor judecătorești, îndeplinirea atribuțiilor de către colegiul director al Camerei executorilor judecătorești, modul de funcționare a birourilor executorilor judecătorești, calitatea lucrărilor, pregătirea executorilor stagiari, gestiunea financiar-contabilă a camerelor și a birourilor executorilor judecătorești, precum și orice alte probleme.(2) Controlul se exercită anual la fiecare Cameră a executorilor judecătorești, iar la birourile de executori judecătorești atunci când se hotărăște de Consiliul Uniunii.  +  Articolul 103(1) Consiliul Uniunii poate delega colegiul director al Camerei executorilor judecătorești să efectueze controlul profesional al executorilor judecătorești din cadrul birourilor aflate în circumscripția sa, în condițiile prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. b) și c) din lege.(2) Controlul se exercită periodic, cel puțin o dată la 2 ani, și privește legalitatea lucrărilor executorilor judecătorești, conservarea arhivei, gestiunea financiar-contabilă și conduita executorilor judecătorești în îndeplinirea atribuțiilor profesionale.  +  Articolul 104Executorii judecătorești verificați au dreptul să facă obiecții scrise, care se vor atașa la actul de control.  +  Articolul 105Actele de control efectuate de inspectorii de specialitate din Ministerul Justiției, de Consiliul Uniunii sau, după caz, de colegiul director al Camerei executorilor judecătorești se vor comunica direcției de specialitate din cadrul Ministerului Justiției în vederea atașării acestora la dosarul profesional. (la 28-11-2006, Art. 105 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Articolul 106Colegiul director al Camerei executorilor judecătorești verifică sesizările părților împotriva executorilor judecătorești în termen de cel mult 20 de zile de la sesizare și ia masuri de îndreptare sau, după caz, exercită acțiunea disciplinară, înștiințând și Consiliul Uniunii. (la 28-11-2006, Art. 106 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. )  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 107(1) Executorii judecătorești în funcție pot opta pentru continuarea activității ca executor judecătoresc în termenul prevăzut la art. 63 alin. (2) din lege. Opțiunile vor fi formulate în scris și vor fi transmise direcției de specialitate din cadrul Ministerului Justiției de către curțile de apel în a căror circumscripție executorul judecătoresc își desfășoară activitatea.(2) În cel mult 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 63 alin. (2) din lege ministrul justiției numește prin ordin executorii judecătorești în funcție care au optat pentru continuarea activității ca executor judecătoresc; numirea se face cu indicarea judecătoriei în a cărei circumscripție urmează să își stabilească sediul fiecare birou.(3) Executorii judecătorești în funcție, care nu îndeplineau vechimea de 2 ani de activitate în această calitate la data intrării în vigoare a legii, dar care îndeplinesc această vechime la data începerii activității în birouri potrivit art. 67 alin. (3) din lege, pot fi numiți executori judecătorești în condițiile alin. (1) și (2), cu dispensă.(4) Executorii judecătorești în funcție, care nu au 2 ani de activitate în această calitate la data începerii activității birourilor executorilor judecătorești conform art. 67 alin. (3) din lege, devin executori judecătorești stagiari la data angajării lor într-un astfel de birou. Activitatea desfășurată înainte de angajare intră în calculul perioadei de stagiu.  +  Articolul 108(1) Executorii judecătorești numiți în condițiile art. 107 alin. (2) și (3), după depunerea jurământului în fața ministrului justiției au obligația de a-și înregistra birourile potrivit dispozițiilor art. 17 din lege.(2) Registrul de înregistrare a birourilor executorilor judecătorești se deschide la fiecare curte de apel după împlinirea termenului prevăzut la art. 107 alin. (2).  +  Articolul 109(1) Executorii judecătorești care au optat pentru continuarea activității ca executor judecătoresc își vor continua activitatea în cadrul birourilor de pe lângă judecătorii și tribunale, până la împlinirea termenului prevăzut la art. 67 alin. (3) din lege. Executorii judecătorești care nu optează pentru continuarea activității ca executor judecătoresc vor fi transferați în interesul serviciului, după împlinirea termenului prevăzut la art. 67 alin. (3) din lege, în alte funcții din subordinea Ministerului Justiției, pentru care îndeplinesc condițiile cerute de lege.  +  Articolul 110Adunarea generală a executorilor judecătorești numiți în condițiile art. 107 alin. (2) și (3) va alege organele de conducere ale Camerei executorilor judecătorești, cu votul majorității membrilor prezenți.  +  Articolul 111(1) La primul congres vor participa președinții fiecărei Camere a executorilor judecătorești, precum și delegați din fiecare Cameră, aleși de adunarea generală a executorilor judecătorești din Camera respectivă, cu votul majorității simple a celor prezenți. Numărul delegaților care vor fi aleși de adunarea generală a fiecărei Camere este egal cu numărul tribunalelor din circumscripția curții de apel în raza căreia funcționează Camera respectivă, cu excepția Camerei executorilor judecătorești din circumscripția Curții de Apel București din care vor fi aleși 8 delegați, dintre care 3 pentru municipiul București și 5 pentru celelalte tribunale.(2) Dispozițiile art. 95 alin. (4) și (5) sunt aplicabile în mod corespunzător.  +  Articolul 112(1) Birourile de executori judecătorești de pe lângă judecătorii și tribunale își încetează activitatea la data prevăzută la art. 67 alin. (3) din lege.(2) Dosarele de executare silită aflate în curs de rezolvare la data începerii activității executorilor judecătorești, potrivit art. 67 alin. (3) din lege, vor fi repartizate între birourile executorilor judecătorești constituite, de către un judecător delegat de la fiecare instanță, cu respectarea dispozițiilor privitoare la competență.(3) Predarea și preluarea dosarelor se fac pe bază de proces-verbal semnat de executorul judecătoresc și de judecătorul delegat.  +  AnexăAbrogată. (la 28-11-2006, Anexa a fost abrogată de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 2.570/C din 17 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 28 noiembrie 2006. ) --------------