LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 **)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 20 iulie 2004  (la 15-02-2008, Titlul legii a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2008 ) (la 30-12-2014, Titlul legii a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014 ) (la 10-11-2016, Titlul legii a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC LEGEA nr. 199 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I
  Revoluția română din decembrie 1989
  (la 15-02-2008, Cap. I a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2008. )  +  Articolul 1Revoluția Română din Decembrie 1989, declanșată prin revolta populară de la Timișoara, continuată în municipiul București și în alte localități ale României, unde revoltele cetățenilor români au fost reprimate de forțele de ordine și s-au soldat cu morți, răniți sau arestați, a condus la dobândirea libertății și la instaurarea democrației în România, constituie un moment crucial în istoria țării. (la 30-12-2014, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 2Prezenta lege reglementează modalitățile de exercitare a recunoștinței față de eroii-martiri, persoanele care au avut un rol determinant pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și luptătorii participanți la acțiunile desfășurate pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și grija față de urmașii eroilor-martiri, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987. (la 30-12-2014, Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 3(1) Pentru cinstirea memoriei celor care și-au jertfit viața și în semn de gratitudine față de cei care au luptat pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, se instituie următoarele titluri:a) Erou-Martir al Revoluției Române din Decembrie 1989 - atribuit celor care s-au jertfit în lupta pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 sau au decedat în legătură cu aceasta; (la 30-12-2014, Lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. ) b) Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989:1. Luptător Rănit - atribuit celor care au fost răniți în luptele pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta, dacă au fost răniți prin utilizarea armelor de foc ori a tehnicii de luptă de către forțele represive, prin loviri sau alte violențe comise de reprezentanți ai acestora.2. Luptător Reținut - atribuit celor care au fost puși în detenție preventivă, până în data de 22 decembrie 1989, de forțele de represiune, ca urmare a participării la acțiunile pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989.3. Luptător cu Rol Determinant - atribuit celor care în perioada 14-22 decembrie 1989 au avut un rol determinant la declanșarea și victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, și-au pus viața în pericol în confruntările cu forțele de represiune, au ocupat și apărat obiectivele de importanță deosebită, care au aparținut regimului totalitar, doar în localitățile în care, în urma acestor acțiuni și confruntări au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului.4. Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat și au condus grupuri sau mulțimi de oameni, au construit și au menținut baricade împotriva forțelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanță vitală pentru rezistența regimului totalitar și le-au apărat până la data judecării dictatorului, în localitățile unde au luptat pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, precum și celor care au avut acțiuni dovedite împotriva regimului și însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989. (la 30-12-2014, Lit. b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. ) c) Participant la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 - calitate onorifică. (la 30-12-2014, Lit. c) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. ) (2) Titlurile instituite la alin. (1) se vor acorda în condițiile prezentei legi, avându-se în vedere calitățile și titlurile atestate, potrivit Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată, cu modificările ulterioare, doar pentru cazurile în care solicitantul este posesor al certificatului și titular al brevetului de atestare a titlului acordat de către Președintele României, prin decret prezidențial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 30-12-2014, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. ) (3) În semn de recunoștință față de persoanele care au dobândit titlurile prevăzute la alin. (1), Președintele României poate conferi acestora Ordinul "Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989", în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/1996 privind instituirea Ordinului "Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989", precum și alte ordine și medalii, potrivit Legii nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare.(4) Pentru eternizarea memoriei eroilor căzuți în lupta pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989, consiliile locale, la propunerea organizațiilor și a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, cu avizul Ministerului Culturii și Cultelor, vor construi în orașele țării monumente dedicate acestora.(5) De prevederile prezentei Legi nu beneficiază Luptătorii cu Rol Determinant și Luptătorii Remarcați prin Fapte Deosebite care în decembrie 1989 au acționat ca angajați, în exercitarea sarcinilor de serviciu. (la 30-12-2014, Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. ) (6) De prevederile prezentei Legi nu beneficiază persoanele care au săvârșit infracțiuni de drept comun în timpul Revoluției Române din Decembrie 1989 sau în legătură cu drepturile acordate de Legile recunoștinței, precum și în legătură cu acordarea sau preschimbarea certificatelor de revoluționar, în baza prezentei legi și a Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările ulterioare. (la 30-12-2014, Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 3^1În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) persoanele care au avut un rol determinant pentru victoria Revoluției române din decembrie 1989 - eroii martiri și Luptătorii cu Rol Determinant pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989;b) urmaș de erou-martir - persoanele îndreptățite să beneficieze de prevederile prezentei legi, după caz, soțul supraviețuitor, părinții celui decedat și copiii acestuia;c) obiective de importanță deosebită - clădirile de importanță deosebită, în care se găseau structurile regimului totalitar și alte clădiri publice: Opera din Timișoara, Comitetul Central și comitetele județene sau municipale ale partidului, Televiziunea Română și Radiodifuziunea Română și altele asemenea;d) Secretariatul de Stat - Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;e) Asociațiile de revoluționari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992 - asociațiile care au avut și au ca scop principal apărarea și promovarea idealurilor Revoluției Române din Decembrie 1989 sau apărarea drepturilor revoluționarilor, conform actului de înființare de la data constituirii, până la data de 31 decembrie 1992;f) certificatele preschimbate - certificatele care atestă titlurile obținute potrivit Legii nr. 42/1990, pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar pentru cazurile în care solicitantul este posesor al Certificatului și titular al Brevetului de atestare a titlului acordat de către Președintele României, prin Decret prezidențial, publicat în Monitorul Oficial al României, preschimbate în baza prezentei legi;g) Comisia parlamentară - Comisia parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989. (la 30-12-2014, Art. 3^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 3^2(1) Persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 li se vor elibera noi certificate pentru obținerea calităților și titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, doar dacă îndeplinesc condițiile prezentei legi.(2) Eliberarea certificatelor persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 se face doar la cerere, în baza certificatului preschimbat.(3) Eliberarea certificatelor persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 se efectuează la cererea expresă a titularului de certificat, potrivit modelelor ce vor fi aprobate prin hotărârea de modificare și completare a normelor de aplicare a prezentei legi.(4) Odată cu cererea pentru eliberarea certificatului pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, și pentru obținerea noului certificat, solicitantul va depune certificatul preschimbat în original, împreună cu legitimația aferentă. (la 30-12-2014, Art. 3^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 3^3(1) Calitățile obținute potrivit prezentei legi, pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 și 4 nu pot fi schimbate și se acordă în baza titlurilor acordate de către Președintele României, prin Decret prezidențial, publicat în Monitorul Oficial al României, conform Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Prin excepție de la alin. (1), calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4, poate fi schimbată, la cerere, conform prevederilor art. 3^2. (la 30-12-2014, Art. 3^3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 4(1) După intrarea în vigoare a prezentei legi, beneficiază de drepturile conferite de aceasta doar persoanele care se încadrează în prevederile acesteia.(2) Persoanele care au obținut titlurile prevăzute la art. 3^1 lit. b) primesc o indemnizație lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienților de multiplicare ce sunt aplicați asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:a) soț supraviețuitor al eroului martir - un coeficient de 1,10;b) părinte al eroului martir - un coeficient de 1,10;c) copil al eroului martir - un coeficient de 1,10 până la majorat sau până la terminarea studiilor, fără a depăși vârsta de 26 de ani, indiferent în întreținerea cui se află și un coeficient de 0,50, după vârsta de 26 de ani*).(3) Persoanele care au obținut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 beneficiază de o indemnizație lunară reparatorie, calculată pe baza coeficienților de multiplicare ce vor fi aplicați asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, astfel:a) 2,00 - pentru marii mutilați;b) 1,75 - pentru persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;c) 1,50 - pentru persoanele încadrate în gradul II de invaliditate;d) 1,25 - pentru persoanele încadrate în gradul III de invaliditate;e) 1,10 - pentru persoanele neîncadrate în grad de invaliditate*). (la 22-01-2015, Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 1 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015. ) (4) Persoanele care au obținut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, cărora li s-au eliberat noile certificate potrivit art. 3^2, beneficiază de o indemnizație de gratitudine lunară în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficienților de multiplicare aplicați asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.(5) Marii mutilați și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate beneficiază, pe lângă indemnizația prevăzută la alin. (3), și de o indemnizație de îngrijire ce se acordă lunar, calculată prin aplicarea coeficientului de multiplicare 0,50 asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.(6) Persoanele care au obținut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2 beneficiază de o indemnizație lunară reparatorie în coeficient de 1,10, calculată prin aplicarea acestui coeficient de multiplicare asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata*). (la 22-01-2015, Alin. (6) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 1 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015. ) (la 30-12-2014, Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 4^1(1) Indemnizațiile prevăzute la art. 4 alin. (4) se vor acorda în baza certificatului și a unei adeverințe tipizate. (la 22-01-2015, Alin. (1) al art. 4^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 1 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015. ) (2) Cererile pentru adeverințele tipizate se depun la Secretariatul de Stat, după obținerea certificatului.(3) Dovada datei la care a fost depusă cererea pentru certificatele preschimbate se va face cu adeverința, eliberată și transmisă de secretariatul de stat direct plătitorilor de drepturi. (la 22-01-2015, Alin. (3) al art. 4^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 1 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015. ) (4) Indemnizația lunară reparatorie prevăzută pentru beneficiarii ale căror certificate au fost preschimbate se acordă la cerere, începând cu luna următoare celei în care a fost depusă la Secretariatul de Stat documentația care a stat la baza preschimbării certificatului. (la 31-12-2016, Articolul 4^1 din Capitolul I a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 252 din 23 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1057 din 28 decembrie 2016 ) (la 30-12-2014, Art. 4^1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 4^2Abrogat. (la 30-12-2014, Art. 4^2 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 4^3(1) Abrogat. (la 22-01-2015, Alin. (1) al art. 4^3 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 1 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015. ) (2) Reglementările prevăzute de legislația privind pensiile, proprie fiecărui plătitor, referitoare la stabilire, plată, modificare, suspendare, reluare, încetare, expertizare, revizuire, contestare și recuperare a sumelor încasate necuvenit, se aplică și indemnizațiilor prevăzute de lege, dacă aceasta nu dispune altfel. (la 30-07-2006, Art. 4^3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 347 din 21 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 5(1) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum și la art. 3^1 lit. b), care îndeplinesc condițiile prezentei legi beneficiază și de următoarele drepturi:a) prioritate în asigurarea unei locuințe din fondul disponibil de locuințe sociale, în localitatea de domiciliu, dacă nu au deținut în proprietate o altă locuință până la data atribuirii;b) stabilirea chiriei la nivelul minim prevăzut de lege pentru locuințele din fondul locativ de stat;c) acordarea gratuită de proteze, orteze și scaune cu rotile pentru invalizii care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, costul integral al acestora fiind suportat de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul Secretariatului de Stat;d) accesul gratuit al copiilor la creșele și grădinițele din subordinea administrațiilor locale, precum și asigurarea gratuită a rechizitelor pentru școlari;e) acordarea unei subvenții de stat egale cu 50% din dobânda aferentă unui credit bancar de până la 20.000 euro, contractat pentru cumpărarea sau construirea unei locuințe în localitatea de domiciliu, dacă nu au deținut sau nu dețin o proprietate locativă, precum și posibilitatea garantării creditelor contractate cu indemnizația calculată conform prevederilor prezentei legi;f) transportul urban gratuit cu mijloacele de transport în comun și, anual, 12 călătorii gratuite pe calea ferată, la clasa I, dus-întors, cu toate categoriile de trenuri de călători; anual - 12 călătorii gratuite dus-întors până în localitatea reședință de județ, cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele care domiciliază în mediul rural. În limita celor 12 călătorii gratuite pot călători și membrii familiei titularului. De aceste gratuități beneficiază și însoțitorul pensionarilor, persoanelor cu grad de invaliditate, marelui mutilat sau al persoanei care, din motive medicale, are nevoie de însoțitor;g) accesul gratuit la tratamente și medicamente în spitalele, policlinicile, bazele de tratament și unitățile din stațiuni balneoclimaterice, aparținând Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, cheltuielile urmând a fi suportate din bugetele ministerelor respective și al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;h) accesul gratuit la toate medicamentele, prin medicul de familie, costul integral al acestora fiind suportat din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate;i) atribuirea în proprietate, fără plată, a locului de veci;j) scutirea de la plata taxelor și impozitelor pentru o locuință și terenul aferent acesteia, pentru un autoturism hycomat sau hidramat (cutie de viteze automată) și mototriciclu, aflate în proprietate sau în coproprietate cu soțul/soția, precum și scutirea de taxe la înmatricularea unui singur autoturism tip hycomat sau hidramat; atribuirea gratuită, în proprietate, a unui mijloc de transport autonom corespunzător standardelor internaționale pentru marii mutilați și persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1, care au un grad de invaliditate locomotorie;k) cumpărarea sau închirierea cu prioritate, fără licitație, din fondul de stat a unui spațiu comercial ori de prestări de servicii corespunzător, cu o suprafață utilă de până la 100 mp, inclusiv în indiviziune, sau concesionarea ori închirierea cu prioritate, fără licitație, a unei suprafețe de teren de până la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui spațiu comercial sau de prestări de servicii;l) pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard, prevăzută de lege;m) scutirea de la plata taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune și de televiziune;n) atribuirea, în limita posibilităților, în proprietate a 10.000 mp de teren în extravilan și 500 mp de teren în intravilan - acesta din urmă pentru destinația de locuință, dacă nu a avut sau nu are în proprietate un alt spațiu locativ;o) acordarea unei indemnizații lunare, adăugată la pensia pentru limită de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6, calculată pe baza coeficienților de multiplicare aplicați asupra câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.(2) Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează și nu afectează acordarea altor drepturi.(3) Secretariatul de Stat, după analizarea dosarelor persoanelor ce solicită preschimbarea certificatelor, cu avizul Comisiei parlamentare pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, va elibera noul tip de certificat preschimbat, care va avea un format unic, cu elemente de securizare - singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.(4) Dosarele persoanelor care solicită preschimbarea certificatelor sau eliberarea noilor certificate în baza legilor recunoștinței trebuie să conțină documentația prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din Decembrie 1989, cu modificările ulterioare, pentru fiecare categorie, precum și avizul reactualizat al unei organizații de revoluționari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992. Certificatele eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat și de către președintele Comisiei parlamentare.(5) Secretariatul de Stat, cu avizul Comisiei parlamentare, face propuneri Președintelui României pentru acordarea titlurilor.(6) Eliberarea certificatelor care atestă calitatea de Luptător cu Rol Determinant se face doar dacă dosarele, care au stat la baza preschimbării certificatelor conțin documentația care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege.(7) Secretariatul de Stat, după analizarea cererilor și verificarea dosarelor persoanelor care solicită acordarea calității prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, va elibera certificatul, cu avizul Comisiei parlamentare, singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi. (la 30-12-2014, Art. 5 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 5^1Sumele reprezentând indemnizații, rămase neîncasate de către titularul decedat pentru luna în care a avut loc decesul, și, după caz, sumele cuvenite și neachitate până la deces se plătesc moștenitorilor, în condițiile legii. (la 22-01-2015, Art. 5^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA nr. 1 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015. )  +  Articolul 6Operatorii economici care angajează persoanele ce îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum și la art. 3^1 lit. b) beneficiază de facilitățile prevăzute de lege pentru operatorii economici care angajează șomeri și tineri absolvenți. (la 30-12-2014, Art. 6 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 7Dispozițiile prezentei legi se aplică și militarilor și salariaților civili din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne, care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pentru dobândirea titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b). (la 22-01-2015, Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 1 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015. )  +  Articolul 8De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoanele care sunt dovedite a fi fost implicate în activitățile fostei securități ca poliție politică, au dezinformat sau au folosit mijloace de informare în masă în scop de diversiune ori au acționat, sub orice formă, împotriva Revoluției Române din Decembrie 1989, au emis ordine și dispoziții în favoarea menținerii structurilor fostului partid comunist și pentru apărarea dictatorului. (la 30-12-2014, Art. 8 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 8^1(1) Dovada îndeplinirii condițiilor prezentei legi pentru persoanele prevăzute la art. 7 se face și cu înscrisurile din jurnalul de luptă al unității din care a făcut parte solicitantul.(2) Persoanele care solicită eliberarea certificatului pentru Luptător cu Rol Determinant depun, odată cu cererea, o declarație pe propria răspundere, autentificată, că nu se încadrează în prevederile alin. (1), sub sancțiunea legii penale. (la 30-12-2014, Art. 8^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 9(1) Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 și de Comisia pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din decembrie 1989, după verificare, potrivit art. 5 alin. (3), (4) și (5), se vor preschimba, la cererea titularului, de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, până la data de 30 aprilie 2010 inclusiv. (la 01-01-2010, Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 391 din 28 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 29 decembrie 2009, care modifică ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 30 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 1 iulie 2009. ) (2) Persoanele care solicită preschimbarea documentelor care atestă titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), potrivit prezentei legi, precum și președinții organizațiilor nominalizate la art. 5 alin. (4) poartă răspunderea penală pentru corectitudinea întocmirii dosarelor, care vor fi verificate de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 și avizate de Comisia parlamentară a revoluționarilor din decembrie 1989, în vederea eliberării de către acesta a certificatelor doveditoare, preschimbate conform alin. (1).(3) Certificatele eroilor-martiri se eliberează și se acordă la propunerea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989, cu avizul Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989, și se atribuie urmașilor acestora, conform normelor metodologice.(4) Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 și de Comisia pentru cinstirea și sprijinirea eroilor Revoluției din decembrie 1989, pe perioada preschimbării, maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, își păstrează valabilitatea*).(5) Contestațiile privind preschimbarea ori neefectuarea preschimbării certificatelor, conform prezentei legi, se fac cu nominalizarea persoanelor în cauză și se vor adresa Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989, care le soluționează potrivit normelor metodologice stabilite în acest sens.(6) Abrogat. (la 30-12-2014, Alin. (6) al art. 9 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 9^1(1) Termenul final de solicitare a preschimbării certificatelor doveditoare calității de revoluționar este 31 iulie 2006*).(2) Termenul final de depunere a documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revoluționar, în vederea îndeplinirii condițiilor stabilite prin lege, este 31 decembrie 2006**). (la 30-07-2006, Art. 9^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 347 din 21 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 9^2(1) Persoanele care solicită eliberarea certificatelor potrivit prezentei legi poartă răspunderea penală pentru corectitudinea întocmirii dosarelor, a documentelor și probelor aflate în acestea.(2) Cererile care privesc eliberarea noului certificat de Luptător cu Rol Determinant, depuse conform art. 3^2, sunt analizate de o comisie alcătuită din cel mult 5 membri, angajați din cadrul Secretariatului de Stat, numită prin ordin al secretarului de stat, care este și președintele comisiei.(3) Comisia prevăzută la alin. (2) procedează la soluționarea cererilor, verificând actele dosarelor care au fost depuse în termenele și condițiile prevăzute de lege pentru calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 și care îndeplinesc condițiile și criteriile pentru eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant.(4) După admiterea cererilor se procedează la eliberarea certificatului de Luptător cu Rol Determinant, potrivit metodologiei stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al comisiei, aprobat prin ordin al secretarului de stat.(5) Secretariatul de Stat, cu avizul Comisiei parlamentare, va înainta periodic Președintelui României propunerile de atribuire a titlurilor pentru persoanele ale căror cereri au fost admise, în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României.(6) Soluțiile vor fi comunicate în termen de 120 de zile lucrătoare de la depunerea cererii. În cazul comunicărilor prin poștă, cu confirmare de primire, care nu sunt ridicate de către destinatar, termenul de 30 de zile pentru contestație curge de la data publicării deciziei Comisiei prin postare pe site-ul instituției. (la 20-07-2015, Alin. (6) al art. 9^2 a fost modificat de art. I din ORDONANȚA nr. 16 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 535 din 17 iulie 2015. ) (7) Contestațiile privind noile certificate - Luptător cu Rol Determinant se depun în termen de 30 de zile de la comunicare cu nominalizarea persoanelor în cauză și se vor adresa Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989, care le soluționează potrivit normelor metodologice stabilite în acest sens.(8) În termen de 45 de zile după acordarea titlurilor de către Președintele României și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, Secretariatul de Stat transmite către casele de pensii adeverințele prevăzute la art. 4^1 pentru persoanele ale căror cereri au fost admise. (la 30-12-2014, Art. 9^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 9^3(1) Indemnizațiile prevăzute de prezenta lege se achită persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, începând cu 1 ianuarie 2015, după emiterea noilor tipuri de certificate și transmiterea adeverințelor tipizate conform art. 9^2 alin. (8). (la 22-01-2015, Alin. (1) al art. 9^3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 1 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015. ) (2) Abrogat. (la 22-01-2015, Alin. (2) al art. 9^3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA nr. 1 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 19 ianuarie 2015. ) (la 30-12-2014, Art. 9^3 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 10(1) Persoanele care nu se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) și ale art. 9 alin. (5) și care, în termen de 6 luni, nu fac contestație își pierd calitatea deținută anterior.(2) Persoanelor care au participat la Revoluție, dar nu se încadrează în criteriile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 566/1996, cu modificările ulterioare, li se va atribui calitatea onorifică de participant la Revoluția română din decembrie 1989, în condițiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 11Comisia parlamentară își continuă activitatea, conform prevederilor prezentei legi. (la 30-12-2014, Art. 11 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 12Prefecturile vor transmite Secretariatului de Stat, la solicitarea acestuia, liste nominale cu situația acordării drepturilor ce revin persoanelor prevăzute prin prezenta lege sau a drepturilor acordate acestora în baza legilor recunoștinței în vigoare la acel moment, precum și motivarea neacordării acestora. (la 30-12-2014, Art. 12 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 13(1) Ministerele și celelalte instituții ale administrației publice centrale sunt obligate să urmărească și să asigure aplicarea prevederilor prezentei legi.(2) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală a celor vinovați, în condițiile legii.(3) Persoanele beneficiare ale prezentei legi, care au deținut drepturi prin atribuire de proprietate, concesionare sau închiriere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990, nu vor mai beneficia de aceleași drepturi conform prezentei legi.  +  Articolul 13^1Sumele aferente plății indemnizațiilor pentru beneficiarii prezentei legi se suportă de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. (la 30-12-2014, Art. 13^1 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 14Abrogat. (la 17-12-2004, Art. 14 a fost abrogat de art. 11 din LEGEA nr. 556 din 7 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 14 decembrie 2004. )  +  Articolul 15Fundația Fondul Libertatea, constituită prin Decretul-lege nr. 124/1990, cu modificările ulterioare, își continuă activitatea în subordinea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor, sub controlul comisiei parlamentare constituite potrivit art. 11 și în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 16În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.
   +  Capitolul II
  Revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987
  (la 15-02-2008, Cap. II a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2008. )  +  Articolul 18(1) Pentru cinstirea memoriei celor care și-au jertfit viața și în semn de gratitudine față de persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, se instituie următoarele calități:a) persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987;b) soț al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, dacă îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta lege;c) urmași ai persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987.(2) Nu pot beneficia de prevederile prezentei legi persoanele prevăzute la alin. (1) care au făcut parte din aparatul de represiune, securitate și miliție sau au desfășurat activități de poliție politică. (la 30-12-2014, Art. 18 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 19(1) Dovada calității prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) se face de către persoana interesată, cu înscrisuri oficiale eliberate de către organele competente, din care să rezulte privarea de libertate în locuri de deținere, pentru efectuarea de cercetări, care a avut una dintre următoarele consecințe:a) stabilirea domiciliului obligatoriu;b) strămutarea într-o altă localitate;c) deportarea.(2) Dovada calității prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. b) se face de către persoana interesată, cu înscrisuri oficiale eliberate de organele competente, din care să rezulte supunerea la presiuni, din partea securității sau a miliției, pentru stabilirea domiciliului în localitatea în care se afla deportat soțul, indiferent dacă această urmare s-a produs sau nu. (la 30-12-2014, Art. 19 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 20(1) Prin urmași ai persoanelor care au decedat în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 se înțelege soțul supraviețuitor, copii și părinții celui decedat.(2) Constatarea calităților prevăzute la art. 18 alin. (1) se face de către Secretariatul de Stat, la cererea persoanei interesate, pe baza înscrisurilor oficiale eliberate de organele competente și pe baza avizului reactualizat al Asociației «15 Noiembrie 1987». (la 30-12-2014, Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. ) (3) Verificarea actelor în vederea acordării calităților prevăzute la art. 18 alin. (1) se va face de comisia constituită conform art. 9^2. (la 30-12-2014, Alin. (3) al art. 20 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. ) (4) Comisia prevăzută la art. 9^2 procedează la soluționarea cererilor, verificând actele dosarelor care au fost depuse în termenele și în condițiile în vederea acordării calităților prevăzute la art. 18 alin. (1). Secretariatul de Stat, în urma admiterii cererii pentru acordarea uneia dintre calitățile prevăzute la art. 18 alin. (1) va elibera beneficiarilor un certificat. (la 30-12-2014, Alin. (4) al art. 20 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. ) (la 15-02-2008, Art. 20 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 6 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 15 februarie 2008. )  +  Articolul 21(1) Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 19 alin. (1) și (2) și obțin certificat conform prevederilor art. 20 beneficiază de drepturile prevăzute la art. 4 alin. (4) și la art. 5.(2) Indemnizațiile se vor acorda beneficiarilor cărora le-au fost eliberate certificate, în baza adeverinței tipizate, conform art. 4^1. Adeverința va fi transmisă direct caselor de pensii, de către Secretariatul de Stat.(3) Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) și obțin certificat conform prevederilor art. 20 beneficiază de drepturile prevăzute la art. 4 alin. (2) și la art. 5. (la 30-12-2014, Art. 21 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 22(1) Persoanele care solicită eliberarea certificatului depun, odată cu cererea, o declarație pe propria răspundere, autentificată, că nu se încadrează în prevederile art. 18 alin (2), sub sancțiunea legii penale. Secretariatul de Stat, după analizarea cererilor și verificarea dosarelor persoanelor care solicită acordarea unei calități dintre cele prevăzute la art. 18, va elibera certificatul, singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.(2) Contestațiile privind respingerea cererilor pentru acordarea calităților prevăzute la art. 18 și obținerea certificatului se pot ataca în instanța de contencios administrativ conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-12-2014, Art. 22 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 23Operatorii economici care angajează persoanele ce îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și obțin certificat conform prevederilor art. 20 beneficiază de facilitățile prevăzute de lege pentru operatorii economici care angajează șomeri și tineri absolvenți. (la 30-12-2014, Art. 23 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 24(1) Sumele aferente plății indemnizațiilor reparatorii pentru categoriile prevăzute la art. 18 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(2) Persoanele care solicită certificatul, care atestă calitățile prevăzute la art. 18, precum și persoana împuternicită de Asociația «15 Noiembrie 1987» să acorde reactualizarea avizului poartă răspunderea penală pentru corectitudinea întocmirii dosarelor, care vor fi verificate de către Secretariatul de Stat.(3) Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează și nu afectează acordarea altor drepturi. (la 30-12-2014, Art. 24 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 95 din 29 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 30 decembrie 2014. )  +  Articolul 25(1) Termenul final de solicitare a constatării calității menționate la art. 19 alin. (1) sau (3) și de depunere a documentelor menționate la art. 19 alin. (2) ori (4) este de 31 decembrie 2012.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere. (la 22-10-2012, Art. 25 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 178 din 18 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012. )
   +  Capitolul III
  Revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977
  (la 10-11-2016, Capitolul III cuprinzând art. 25^1-25^5 a fost introdus de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 199 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016 )  +  Articolul 25^1(1) Pentru cinstirea memoriei și în semn de gratitudine față de persoanele care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 se instituie următoarele calități:a) persoană care a avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977;b) soț al persoanei care a avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, dacă îndeplinește condițiile prevăzute la art. 25^2 alin. (2);c) copii ai persoanelor care au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste din Valea Jiului - Lupeni - august 1977, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 25^2 alin. (2).(2) Nu pot beneficia de prevederile prezentei legi persoanele prevăzute la alin. (1) care au făcut parte din aparatul de represiune, securitate și miliție sau au desfășurat activități de poliție politică. (la 10-11-2016, Articolul 25^1 a fost introdus de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 199 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016 )  +  Articolul 25^2(1) Dovada calității prevăzute la art. 25^1 alin. (1) lit. a) se face de către persoana interesată, cu înscrisuri oficiale eliberate de către organele competente, din care să rezulte privarea de libertate în locuri de deținere, pentru efectuarea de cercetări sau constrângerea, atât prin monitorizarea neîntreruptă, cu toate mijloacele securității, cât și prin presiuni sau ordine directe, care a determinat una dintre următoarele consecințe:a) condamnarea la închisoare;b) strămutarea într-o altă localitate.(2) Dovada calității prevăzute la art. 25^1 alin. (1) lit. b) și c) se face de către persoana interesată, cu înscrisuri oficiale eliberate de organele competente, din care să rezulte strămutarea odată cu soțul sau părintele, cu participarea directă a ofițerilor de securitate, folosindu-se autovehiculele respectivei instituții sau sub supravegherea și urmărirea securității. (la 10-11-2016, Articolul 25^2 a fost introdus de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 199 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016 )  +  Articolul 25^3(1) Constatarea calităților prevăzute la art. 25^1 alin. (1) se face de către Secretariatul de Stat, la cererea persoanei interesate, pe baza înscrisurilor oficiale eliberate de organele competente.(2) Verificarea actelor în vederea acordării calităților prevăzute la art. 25^1 alin. (1) se va face de comisia constituită conform art. 9^2 alin. (2).(3) Comisia prevăzută la art. 9^2 procedează la soluționarea cererilor, verificând actele dosarelor care au fost depuse în termenele și în condițiile prevăzute de lege în vederea acordării calităților menționate la art. 25^1 alin. (1). Secretariatul de Stat, în urma admiterii cererii pentru acordarea uneia dintre calitățile prevăzute la art. 25^1 alin. (1), va elibera beneficiarilor un certificat.(4) Cererile se depun în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(5) Termenul prevăzut la alin. (4) este termen de decădere. (la 10-11-2016, Articolul 25^3 a fost introdus de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 199 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016 )  +  Articolul 25^4(1) Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 25^2 și obțin certificat conform prevederilor art. 25^3 alin. (3) beneficiază de drepturile prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. e) și la art. 5.(2) Indemnizațiile se vor acorda beneficiarilor cărora le-au fost eliberate certificate, în baza adeverinței tipizate, conform art. 4^1. Adeverința va fi transmisă direct caselor de pensii de către Secretariatul de Stat. (la 10-11-2016, Articolul 25^4 a fost introdus de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 199 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016 )  +  Articolul 25^5(1) Persoanele care solicită eliberarea certificatului depun, odată cu cererea, o declarație pe propria răspundere, autentificată, că nu se încadrează în prevederile art. 25^1 alin. (2), sub sancțiunea legii penale. Secretariatul de Stat, după analizarea cererilor și verificarea dosarelor persoanelor care solicită acordarea unei calități dintre cele prevăzute la art. 25^1, va elibera certificatul, singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.(2) Contestațiile privind respingerea cererilor pentru acordarea calităților prevăzute la art. 25^1 și obținerea certificatului se pot ataca în instanța de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-11-2016, Articolul 25^5 a fost introdus de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 199 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016 )  +  Articolul 25^6Operatorii economici care angajează persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 25^1 alin. (1) și obțin certificat conform prevederilor art. 25^3 alin. (3) beneficiază de facilitățile prevăzute de lege pentru operatorii economici care angajează șomeri și tineri absolvenți. (la 10-11-2016, Articolul 25^6 a fost introdus de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 199 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016 )  +  Articolul 25^7(1) Sumele aferente plății indemnizațiilor reparatorii pentru categoriile prevăzute la art. 25^1 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(2) Persoanele care solicită certificatul și cele care atestă calitățile prevăzute la art. 25^1 poartă răspunderea penală pentru corectitudinea întocmirii dosarelor, care vor fi verificate de Secretariatul de Stat.(3) Drepturile acordate conform prezentei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează și nu afectează acordarea altor drepturi. (la 10-11-2016, Articolul 25^7 a fost introdus de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 199 din 4 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 07 noiembrie 2016 )  +  Articolul 26Prin derogare de la dispozițiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, litigiile legate de aplicarea dispozițiilor prezentei legi, în care acțiunea este formulată în contradictoriu cu Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 sau Comisia parlamentară a revoluționarilor din decembrie 1989, se soluționează, în fond, de secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului, iar în recurs, de secția de contencios administrativ și fiscal a curții de apel. (la 15-02-2013, Art. 26 a fost introdus de art. V din LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 12 februarie 2013. )
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 12 iulie 2004.Nr. 341.--------