ORDONANŢĂ nr. 5 din 22 ianuarie 2013 (*actualizată*)privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural(actualizată până la data de 22 decembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Luând în considerare că monopolurile, în general, pot să conducă la:- maximizarea profiturilor în lipsa elasticităţii cererii, situaţie existentă în mod natural în cazul sectorului energiei electrice şi în cel al gazelor naturale;- exercitarea puterii în piaţă prin creşterea preţurilor mult peste costul marginal, fără ca aceasta să conducă la pierderea clienţilor, chiar şi în cazul existenţei reglementărilor emise de autorităţile de reglementare în domeniu,precum şi necesitatea asigurării fondurilor necesare cofinanţării la proiectele de investiţii finanţate din fonduri europene,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 februarie 2013 se instituie impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural. (2) Impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural reprezintă venit la bugetul de stat.  +  Articolul 2 (1) Impozitul pe monopolul natural este aplicabil operatorilor de transport de energie electrică şi gaze naturale licenţiaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. (2) Impozitul pe monopolul natural se aplică şi operatorilor economici distribuitori de energie electrică şi gaze naturale, licenţiaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, titulari ai unor contracte de concesiune încheiate cu Ministerul Economiei şi Comerţului sau cu autorităţi locale, care aplică prevederile art. 48 alin. (1) şi (2) şi ale art. 136 alin. (1), (2) şi (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012. (3) Sumele aferente impozitului pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, calculat în condiţiile prezentei ordonanţe, reprezintă pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) şi (2) cheltuieli deductibile la stabilirea profitului impozabil, în condiţiile prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural se aplică pe fiecare MWh pentru care se facturează serviciile de transport şi distribuţie energie electrică şi gaze naturale. Valorile impozitului pe monopolul natural aplicabil de operatorii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) şi (2) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 4 (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1) şi (2) au obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la organul fiscal competent până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost facturate serviciile de transport şi distribuţie energie electrică şi gaze naturale. (2) Operatorii economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1) şi (2) calculează şi plătesc lunar impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se calculează impozitul. (3) Impozitul prevăzut la art. 1 se administrează de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Modelul şi conţinutul declaraţiei privind impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 6Prezenta ordonanţă se aplică până la data de 31 decembrie 2017.----------Conform art. 15, Cap. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 22 decembrie 2016, termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

  Daniel Chiţoiu

  Ministrul delegat pentru buget,

  Liviu Voinea

  Ministrul economiei,

  Varujan Vosganian

  Ministrul delegat pentru energie,

  Constantin Niţă
  Bucureşti, 22 ianuarie 2013.Nr. 5.  +  AnexăNivelul impozitului pe monopolul natural din sectorul energiei electriceşi al gazului natural ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐ │ Explicaţii │Valoare impozit│ │ │ (lei/MWh) │ ├─────────────────────────┬──────────────────────────────────┼───────────────┤ │Gaze naturale │Cantitate transportată către │ 0,1 │ │ │sistemele de distribuţie │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │Cantitate distribuită │ 0,75 │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │Cantitate transportată numai prin │ 0,85 │ │ │sistemul de transport │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────┤ │Energie electrică │Cantitate extrasă din sistemul de │ 0,1 │ │ │transport │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │Cantitate distribuită livrată │ 0,75 │ │ │clienţilor finali │ │ │ ├──────────────────────────────────┼───────────────┤ │ │Cantitate extrasă din sistemul de │ 0,85 │ │ │transport şi livrată direct │ │ │ │clientului final sau la export │ │ └─────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────┘------