HOTĂRÂRE nr. 459 din 5 mai 2010 (*actualizată*)pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară*)(actualizată până la data de 20 decembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------------------*) Titlul Hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă standardul de cost/an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale organizate şi administrate în condiţiile legii. (2) Standardul de cost prevăzut la alin. (1) stă la baza determinării necesarului anual de fonduri aferente funcţionării unităţilor medico-sociale.  +  Articolul 2 (1) Nivelul standardului de cost/an/pat pentru serviciile acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale este 40.872 lei şi cuprinde următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare; b) cheltuielile de personal pentru celelalte categorii de personal, precum şi cheltuielile pentru hrană şi bunuri şi servicii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor de asistenţă medico-sociale, reparaţii, consolidări, dotări.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, din sume alocate prin transferuri către bugetele locale, în limita sumei de 11.275 lei/an/pat.----------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016. (3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b) se suportă de la bugetul local, în limita sumei de 29.597 lei/an/pat.----------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 932 din 8 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 20 decembrie 2016. (4) În situaţia în care, drept urmare a nevoilor specifice şi situaţiilor particulare ale persoanei internate, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depăşesc nivelul prevăzut de standardul de cost, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor alocă sumele necesare din veniturile proprii.  +  Articolul 3Normarea personalului din unităţile de asistenţă medico-socială se realizează după cum urmează: a) personal medico-sanitar:- un medic la 25 de paturi;- un cadru sanitar mediu la 15 paturi/tură; b) personal auxiliar:- o infirmieră la 12 paturi/tură; c) personal TESA (inclusiv personal de conducere):- 10% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii; d) muncitori şi alt personal de deservire:- 10% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcţii.  +  Articolul 4Pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor, precum şi pentru a se asigura un minimum de calitate asistenţei medicale comunitare, normarea personalului care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară se realizează potrivit următoarelor normative de personal: a) un asistent medical comunitar la 500 de persoane asistate; b) un mediator sanitar rom la 700 de persoane consiliate.  +  Articolul 5Autorităţile administraţiei publice locale care au în administrare unităţile medico-sociale şi care au preluat activitatea de asistenţă medicală comunitară răspund de repartizarea sumelor transferate din bugetul Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea la timp şi în bune condiţii din bugetele proprii a sumelor necesare acestora, precum şi de organizarea lor potrivit prevederilor legale.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul sănătăţii,

  Cseke Attila

  Ministrul finanţelor publice,

  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 5 mai 2010.Nr. 459.-------