HOTĂRÂRE nr. 904 din 29 noiembrie 2016privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 15 decembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 3 iulie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele p) și u) se modifică și vor avea următorul cuprins: p) Comitetul de management pentru coordonarea fondurilor ESI reprezintă structura interinstituțională de analiză și identificare a soluțiilor pentru problemele operaționale cu relevanță orizontală ce rezultă din implementarea fondurilor ESI, care reunește șefii structurilor prevăzute la art. 6, 9, 11 și 20 și care se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie;...............................................................................................u) Sistemul unic de management al informației privind instrumentele structurale 2007-2013 din cadrul obiectivului convergență, denumit în continuare SMIS-CSNR, reprezintă sistemul informatic centralizat care are rolul de a asigura colectarea informațiilor referitoare la implementare, necesare managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditului și evaluării programelor din cadrul obiectivului convergență, în conformitate cu prevederile art. 60 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, precum și de a facilita utilizarea SMIS2014+;2. La articolul 2, după litera aa) se introduce o nouă literă, litera ab), cu următorul cuprins: ab) programe de cooperare teritorială europeană - programe de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională finanțate în cadrul politicilor de coeziune, de extindere și de vecinătate ale Uniunii Europene.3.  La articolul 3, litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin direcția specializată și Ministerul Fondurilor Europene, prin cele 8 structuri subordonate acestuia, cu personalitate juridică, organizate la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004, cu modificările și completările ulterioare, drept organisme intermediare pentru Programul operațional sectorial «Dezvoltarea resurselor umane.4. La articolul 4, literele d), j), m), n) și p) se modifică și vor avea următorul cuprins: d) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca autoritate de management pentru Programul operațional regional, Programul operațional «Capacitate administrativă», Programul operațional «Inițiativa pentru IMM-uri», Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Programul Interreg V-A România-Ungaria, Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020, Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020 și Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;...................................................................j) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, ca organisme intermediare pentru Programul operațional «Capital uman»;...............................................................................................m) Ministerul Transporturilor ca organism intermediar pentru Programul operațional «Infrastructură mare»; n) Ministerul Finanțelor Publice ca autoritate de certificare pentru Programul operațional «Infrastructură mare», Programul operațional «Capital uman», Programul operațional «Competitivitate», Programul operațional «Asistență tehnică», Programul operațional regional, Programul operațional «Capacitate administrativă», Programul operațional «Pescuit și afaceri maritime» și Programul operațional «Inițiativa pentru IMM-uri»...............................................................................................p) Ministerul Finanțelor Publice, ca organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană pentru Programul operațional «Infrastructură mare», Programul operațional «Capital uman», Programul operațional «Competitivitate», Programul operațional «Asistență tehnică», Programul operațional regional, Programul operațional «Capacitate administrativă» și Programul operațional «Inițiativa pentru IMMuri», conform art. 96 alin. (5) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;5. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1Instituțiile prevăzute la art. 4 sunt nominalizate în condițiile art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, ale art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013, ale art. 20 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 și ale art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.6. La articolul 6 alineatul (2), punctele 8, 23, 28, 39 și 45 se modifică și vor avea următorul cuprins: 8 elaborează legislația privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate din instrumentele structurale 2007-2013, precum și din instrumentele structurale 2014-2020, cu excepția programelor de cooperare teritorială europeană 2014-2020 și a Programului Național de Dezvoltare Rurală, și propune modificări ale legislației privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate din instrumentele structurale 2007-2013, respectiv din fondurile ESI, și totodată avizează orice propunere de reglementare;...............................................................................................23. coordonează elaborarea rapoartelor anuale/finale de implementare solicitate prin regulamentele Uniunii Europene, din punctul de vedere al îndeplinirii regulilor europene și naționale aplicabile, al coerenței informațiilor introduse și al respectării recomandărilor Comisiei Europene;................................................................................................28. asigură realizarea, dezvoltarea și funcționarea sistemelor SMIS-CSNR, SMIS2014+, MySMIS și MySMIS2014, cu contribuția instituțiilor utilizatoare, precum și gestionarea drepturilor de acces în aceste sisteme informatice, deținând, în condițiile legii, toate drepturile de proprietate asupra acestor sisteme, inclusiv codul-sursă;.................................................................................................39. gestionează procesul de dezvoltare și funcționare a Centrului de informare privind instrumentele structurale și fondurile ESI, asigurând, în colaborare cu autoritățile de management, accesul potențialilor beneficiari de finanțare și al publicului larg la informații actualizate specifice;............................................................................................... 45. cu excepția programelor de cooperare teritorială europeană, elaborează, în colaborare cu autoritatea de certificare, previziunile cererilor de plată aferente perioadei de programare 2014-2020, pentru exercițiul financiar în curs și pentru cel următor, întocmite în baza informațiilor menționate la art. 9 pct. 42, și propune Guvernului aprobarea acestora prin memorandum;7. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) În calitate de coordonator responsabil cu desemnarea și monitorizarea desemnării autorităților și organismelor cu rol în gestionarea instrumentelor structurale 2014-2020, FEPAM, IPA II și ENI, Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește atribuțiile ce decurg din prevederile art. 124 alin. (1) și (4)-(6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, inclusiv prin prisma prevederilor art. 36 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014, precum și din prevederile art. 20 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014.(2) În vederea monitorizării desemnării, autoritatea desemnată are obligația transmiterii către Ministerul Fondurilor Europene a rapoartelor finale de audit elaborate de autoritatea de audit, a proiectelor de raport de audit și a rapoartelor finale de audit elaborate de Comisia Europeană și de Curtea de Conturi Europeană, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora, precum și a rapoartelor/actelor de control care ar putea avea impact asupra desemnării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora.8. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Ministerul Fondurilor Europene îndeplinește funcția de coordonare pentru fondurile ESI și instrumentele structurale 2007-2013, inclusiv de desemnare și de monitorizare a desemnării, prin structuri distincte de cele care îndeplinesc funcția de autoritate de management.9. La articolul 9, punctele 22 și 36 se modifică și vor avea următorul cuprins:22. transmite autorității de certificare rapoartele cazurilor de nereguli constatate la nivelul programului pe care îl gestionează, elaborate conform prevederilor din partea a IV-a a Regulamentului (CE) nr. 1.828/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, și transmite DLAF, prin sistemul AFIS-IMS, rapoartele cazurilor de nereguli elaborate în baza art. 122 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, a actelor de punere în aplicare și a actelor delegate;..............................................................................................36. utilizează aplicația informatică MySMIS2014 pentru realizarea schimbului de informații cu potențialii beneficiari și beneficiarii, corespunzător funcționalităților acesteia, și asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS-CSNR/MIS-CTE/SMIS2014+/Sisteme de management al informației CTE2014+/Sisteme de management al informației pentru FEPAM, fiind responsabilă de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale;10. La articolul 9, după punctul 41 se introduce un nou punct, punctul 41^1, cu următorul cuprins:41^1. în cazul operațiunilor generatoare de venituri nete ulterior finalizării lor, așa cum sunt acestea definite la art. 61 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, pentru care nu a fost posibilă estimarea veniturilor în avans, asigură recuperarea veniturilor obținute din proiecte, conform dispozițiilor art. 61 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;11. La articolul 11, punctele 3, 4,14,15 și 17 se modifică și vor avea următorul cuprins:3. cu excepția programelor de cooperare teritorială europeană, elaborează, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, previziunile cererilor de plată aferente perioadei de programare 2014-2020 pentru exercițiul financiar în curs și pentru cel următor, întocmite în baza informațiilor menționate la art. 9 pct. 42, și propune Guvernului aprobarea acestora prin memorandum;4. în cazul proiectelor generatoare de venit în care nu a fost posibilă estimarea veniturilor în avans, asigură, în conformitate cu dispozițiile art. 61 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, pe baza informațiilor furnizate de autoritatea de management, deducerea sumelor reprezentând veniturile obținute din proiecte, din declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană;..................................................................................................14. participă la reuniunile COESIF și EGESIF, în situația în care pe ordinea de zi se află subiecte în legătură cu activitatea autorității de certificare;...............................................................................................15. contribuie, în limita atribuțiilor stabilite prin prezenta hotărâre, la dezvoltarea Sistemelor de management al informației CTE2014+, și, în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene, la dezvoltarea SMIS-CSNR/SMIS2014+, fără a aduce atingere competențelor Ministerului Fondurilor Europene prevăzute la art. 6 alin. (2) pct. 28;................................................................................................17. centralizează și comunică Departamentului pentru Lupta Antifraudă (DLAF) neregulile ce i-au fost raportate de către autoritățile de management, aferente perioadei de programare 2007-2013;12. La articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În condițiile art. 123 alin. (6) și (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, autoritatea de management rămâne responsabilă pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor delegate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.13. La articolul 20, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:7. elaborează și/sau avizează, după caz, proceduri pentru gestionarea programului, în vederea asigurării îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;14. Titlul capitolului VI se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VI Mecanismul de asigurare a funcționării sistemelor informatice pentru instrumentele structurale 2014-2020 și FEPAM15. La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În condițiile art. 11 lit. m) din Legea nr. 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cu modificările și completările ulterioare, și în condițiile art. 5 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul de Telecomunicații Speciale, respectiv Serviciul Român de Informații sprijină Ministerul Fondurilor Europene în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) pct. 28 și 29, asigurând dezvoltarea și mentenanța aplicațiilor SMIS2014+ și MySMIS2014, precum și administrarea produselor tehnologice aferente acestora.16. Articolul 25 se modifică și va avea cu următorul cuprins:  +  Articolul 25Exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 24 alin. (2) de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, respectiv de către Serviciul Român de Informații se realizează pe bază de protocol încheiat de către aceste instituții cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de coordonator, cu respectarea dispozițiilor legale.17. La articolul 26, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În scopul de a se asigura că normele europene și cele naționale privind achizițiile publice au fost respectate în efectuarea cheltuielilor declarate de beneficiari, autoritatea de management este sprijinită, în condițiile legii, de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP).18. Articolele 27 și 28 se abrogă.19. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29În condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului și art. 125 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în cazul în care autoritatea de management constată că au existat încălcări ale legislației europene sau naționale privind achizițiile publice, aceasta stabilește și aplică reduceri procentuale/corecții financiare, fără a fi condiționată în luarea deciziilor de activitățile desfășurate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice.20. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31Autoritățile de management și Agenția Națională pentru Achiziții Publice pot încheia protocoale de colaborare care să detalieze modalitatea concretă de colaborare.  +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2015, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Dragoș Cristian Dinu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul transporturilor,
  Petru Sorin Bușe
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
  Mircea Dumitru
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  Ministrul energiei,
  Victor Vlad Grigorescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Marius Cristian Bădescu,
  secretar de stat
  București, 29 noiembrie 2016.Nr. 904.----