ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 8 decembrie 2016pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.009 din 15 decembrie 2016  Având în vedere faptul că prin Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, au fost promovate o serie de măsuri pentru pregătirea punerii în aplicare a noului Cod de procedură civilă, fiind amânată, până la data de 1 ianuarie 2016, aplicarea unor dispoziţii ale acestui cod,ţinând seama de faptul că, ulterior, dispoziţiile mai sus amintite au fost prorogate, până la data de 1 ianuarie 2017, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, aprobată prin Legea nr. 117/2016,dată fiind importanţa desfăşurării cercetării procesului şi, după caz, a dezbaterii fondului în camera de consiliu - subsumată noii concepţii arhitecturale moderne promovate de noul Cod de procedură civilă şi destinată realizării unei administrări mai eficiente a justiţiei civile, în condiţii mai puţin formale, cu asigurarea unei mai mari operativităţi a acestei etape a procesului civil,având în atenţie faptul că aplicarea în condiţii optime a noii reglementări procesual civile, în integralitatea sa, face necesară asigurarea infrastructurii adecvate, ceea ce presupune, între altele, identificarea modalităţilor concrete de asigurare a acesteia, bugetarea corespunzătoare şi realizarea lucrărilor necesare, precum şi achiziţia de bunuri şi servicii, pentru acoperirea necesităţilor identificate, cu implicarea directă a instituţiilor sistemului justiţiei civile,luând în considerare faptul că termenul rămas pentru finalizarea componentei, privitoare la infrastructura instanţelor judecătoreşti, a planului de măsuri administrative care a însoţit soluţiile legislative prevăzute de Legea nr. 2/2013, cu modificările ulterioare, este foarte scurt, ceea ce face necesară o nouă prorogare a intrării în vigoare a acestor dispoziţii, fapt solicitat şi de reprezentanţii sistemului judiciar,ţinând seama de faptul că, în intervalul de timp pentru care se propune noua prorogare, sunt necesare, printr-un demers concertat şi unitar, întocmirea, cu sprijinul instanţelor judecătoreşti, şi aprobarea de către Guvern a unui nou plan de acţiune - care să prevadă măsurile concrete la nivelul infrastructurii instanţelor judecătoreşti -, precum şi implementarea şi monitorizarea fermă şi atentă a punerii în aplicare a acestui plan, dar şi, dacă este cazul, luarea unor măsuri suplimentare necesare realizării obiectivului propus, întrucât neadoptarea, în regim de urgenţă, a măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă poate genera disfuncţionalităţi în activitatea de înfăptuire a justiţiei civile, inclusiv din perspectiva aplicării în timp a legii de procedură civilă, cu consecinţe grave pe planul respectării exigenţelor dreptului la un proces echitabil, în termen rezonabil, luând în considerare că lipsa condiţiilor materiale adecvate va conduce la imposibilitatea obiectivă de desfăşurare a cercetării procesului şi, după caz, a dezbaterii fondului în camera de consiliu, cu afectarea imperativului celerităţii procedurii şi chiar a concepţiei de ansamblu a noului Cod de procedură civilă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul I (1) Termenele prevăzute la art. XII alin. (1), art. XIII teza I, art. XVIII alin. (1) şi art. XIX alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 12 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2019. (2) Dispoziţiile art. XII alin. (2), art. XIV - XVII, art. XVIII alin. (2) şi art. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/2013, cu modificările ulterioare, se aplică şi proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2017 şi până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.  +  Articolul II (1) Până la data de 31 martie 2017, preşedinţii instanţelor judecătoreşti vor estima necesarul de spaţii pentru aplicarea, la data prevăzută la art. I alin. (1), a dispoziţiilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, privitoare la cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu, precum şi sumele necesare asigurării acestora, inclusiv pentru dotările necesare. (2) Până la data de 31 martie 2017, preşedinţii instanţelor judecătoreşti propun, ţinând seama de necesitatea realizării spaţiilor prevăzute la alin. (1) până la data de 31 decembrie 2018, precum şi a asigurării eficienţei şi a rezonabilităţii costurilor, modalităţile concrete de asigurare a acestor spaţii, cum ar fi reamenajarea sau efectuarea de lucrări de extindere a actualelor imobile, identificarea şi alocarea, în condiţiile legii, a imobilelor necesare funcţionării instanţelor judecătoreşti şi amenajarea corespunzătoare a acestora, precum şi, dacă niciuna dintre acestea nu este posibilă, construcţia de noi sedii. Propunerile formulate vor ţine seama de numărul estimativ de procese de competenţa instanţei respective, numărul judecătorilor care funcţionează în cadrul acelei instanţe, infrastructura existentă la nivelul instanţei respective şi altele asemenea. (3) Datele prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit curţilor de apel, care le centralizează şi le comunică Ministerului Justiţiei până la data de 30 aprilie 2017. (4) Până la data de 30 iunie 2017, Ministerul Justiţiei analizează datele transmise de curţile de apel, întocmeşte şi supune Guvernului spre adoptare, prin hotărâre, planul de acţiune cuprinzând necesarul de spaţii şi limitele minime şi maxime pentru acestea, etapele de realizare, sumele necesare implementării soluţiilor identificate, precum şi modalitatea de asigurare, la nivelul Ministerului Justiţiei, a personalului necesar punerii în aplicare a acestuia. (5) În vederea punerii în aplicare a planului de acţiune prevăzut la alin. (4), Ministerul Justiţiei întreprinde demersurile pentru asigurarea, conform art. 138 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a spaţiilor necesare bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti de către Guvern, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, cu sprijinul prefecturilor, şi propune sumele necesare care vor fi alocate, în condiţiile legii, de la bugetul de stat. (6) Ministerul Justiţiei monitorizează punerea în aplicare a planului de acţiune prevăzut la alin. (4) şi informează Guvernul cu privire la stadiul punerii sale în aplicare, până la data de 31 decembrie 2017, precum şi, trimestrial, în cursul anului 2018.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul justiţiei,

  Gabriela Scutea,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 8 decembrie 2016.Nr. 95.-----