HOTĂRÂRE nr. 928 din 8 decembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.006 din 15 decembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 821 din 30 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:"s) monitorizează respectarea acordurilor-cadru şi a contractelor subsecvente - încheiate cu ofertanţi - privind manualele şcolare în vederea achiziţionării, completării stocurilor şi asigurării traducerii în limbile minorităţilor naţionale."2. La articolul 4, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Conducerea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare este asigurată de un director general, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, pe baza rezultatului concursului organizat în condiţiile legii. (3) Numărul maxim de posturi ale Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare este de 50............................................................................. (5) Cele 50 de posturi prevăzute la alin. (3) se încadrează în numărul maxim de posturi aprobate Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru unităţile din subordine finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 8 decembrie 2016.Nr. 928.----