ORDIN nr. 974 din 29 noiembrie 2016pentru aprobarea ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2 şi IV.4 din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 15 decembrie 2016  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale pescuit - Autoritate de management pentru Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime nr. 326.832 din 16 noiembrie 2016,în baza prevederilor:- Regulamentului (UE) nr. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;- Regulamentului nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului nr. 1.605/2002 al Consiliului;- art. 11 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016;- art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020;- art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;- Manualului de procedură pentru elaborarea ghidului solicitantului şi lansarea apelului pentru depunerea cererilor de finanţare (cod manual: M 14-e.I.r.0), aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 922/2016*), Notă

  ──────────

  *) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 922/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă Ghidul solicitantului pentru măsura I.6 "Diversificarea veniturilor şi noi forme de venit", prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă Ghidul solicitantului pentru măsura I.23 "Porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele de licitaţii şi adăposturile - investiţiile menite să îmbunătăţească infrastructura porturilor de pescuit şi a halelor de licitaţii sau a locurilor de debarcare şi a adăposturilor, inclusiv investiţiile în instalaţiile de colectare a deşeurilor şi a deşeurilor marine, investiţii pentru construirea sau modernizarea adăposturilor", prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin. (3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă Ghidul solicitantului pentru măsura II.2 "Investiţii productive în acvacultură", prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin (4) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă Ghidul solicitantului pentru măsura IV.4 "Prelucrarea produselor pescăreşti şi de acvacultură", prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin. (5) Ghidurile solicitantului prevăzute în anexele nr. 1-4**) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  **) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1008 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 883/2016***) îşi încetează valabilitatea. Notă

  ──────────

  ***) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 883/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
  (2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu
  Bucureşti, 29 noiembrie 2016.Nr. 974.----