PROCEDURĂ din 25 noiembrie 2016de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.000 din 13 decembrie 2016  Notă

  ──────────

  Aprobată prin Ordinul nr. 5.819 din 25 noiembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1000 din 13 decembrie 2016.

  ──────────
   +  Articolul 1Prin prezenta se reglementează: a) procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; b) condiţiile în baza cărora se emite avizul conform al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; c) documentele care stau la baza emiterii avizului conform privind schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.  +  Articolul 2Avizul conform al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice se emite la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale/judeţene pentru imobilele aflate în administrarea acestora.  +  Articolul 3Avizul conform al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice se emite ţinând cont de următoarele aspecte:1. În imobilele/spaţiile pentru care se solicită schimbarea destinaţiei nu se mai desfăşoară activităţi de învăţământ sau acestea au fost restrânse şi nu există perspectiva creşterii efectivului populaţiei şcolare.2. Imobilele/Spaţiile respective pot fi folosite în vederea funcţionării altor instituţii în care se desfăşoară activitate de educaţie extraşcolară.3. Imobilele/Spaţiile pot fi folosite în vederea funcţionării altor instituţii aflate în subordinea consiliului local/consiliului judeţean;4. Imobilele/Spaţiile pot fi folosite în vederea funcţionării unor instituţii care desfăşoară activităţi de utilitate publică.5. Imobilele/Spaţiile pot fi folosite pentru desfăşurarea altor activităţi de strictă necesitate pentru comunitate, definite ca atare de către consiliul local/consiliul judeţean, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare specifice domeniului de activitate, şi care nu afectează, după caz, revenirea la destinaţia iniţială.6. Alte situaţii în care schimbarea de destinaţie este temeinic justificată.7. Imobilele/Spaţiile pentru care se solicită schimbarea destinaţiei nu fac obiectul unui litigiu (aflat pe rol).  +  Articolul 4Schimbarea destinaţiei imobilelor se va face pe o perioadă determinată, în funcţie de felul activităţii desfăşurate, după cum urmează: a) maximum 25 de ani pentru alte instituţii/unităţi de învăţământ preuniversitar/universitar de stat; b) maximum 20 de ani pentru activităţi de utilitate publică, aşa cum sunt definite de lege; c) maximum 10 ani pentru activităţi de educaţie şcolară/extraşcolară desfăşurate de către alte unităţi/instituţii de învăţământ privat; d) maximum 10 ani pentru activităţi desfăşurate de către alte instituţii publice; e) maximum 10 ani pentru activităţi desfăşurate de către instituţii aflate în subordinea consiliului local/consiliului judeţean; f) maximum 5 ani pentru desfăşurarea altor activităţi, cu excepţia cazului în care se accesează fonduri structurale pentru modernizarea şi dotarea imobilului, caz în care schimbarea de destinaţie se va face pentru o perioadă echivalentă cu perioada de eligibilitate prevăzută în ghidul solicitantului.  +  Articolul 5În situaţii temeinic justificate, schimbarea destinaţiei se poate face pe perioadă nedeterminată când imobilul nu mai poate fi utilizat în procesul instructiv-educativ şi poate fi alocat unor instituţii publice pentru desfăşurarea activităţilor specifice acestora.  +  Articolul 6După expirarea perioadei, imobilele vor reveni la destinaţia iniţială - spaţiu de învăţământ - şi se vor afla într-o stare tehnică cel puţin similară cu cea din momentul schimbării destinaţiei.  +  Articolul 7În cazul demolării construcţiilor existente, schimbarea de destinaţie a imobilului se face pe perioada desfăşurării lucrărilor de demolare, urmând ca după finalizarea lucrărilor terenul să rămână în domeniul public al localităţii, făcând parte din baza materială a învăţământului preuniversitar de stat.  +  Articolul 8În situaţii temeinic justificate, schimbarea destinaţiei imobilelor se face pe perioadă nedeterminată în cazul edificării de către autorităţile/instituţiile publice, în condiţiile legii, a unor clădiri care să deservească interesului temeinic justificat al comunităţii.  +  Articolul 9Solicitarea emiterii avizului conform va fi însoţită de următoarele documente:1. hotărârea consiliului local/consiliului judeţean prin care se propune schimbarea destinaţiei unui imobil (construcţie şi/sau teren) sau a unei părţi din imobil;2. acordul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;3. acordul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau al unităţii de învăţământ care a preluat patrimoniul unei alte unităţi şcolare în urma comasării/desfiinţării acesteia, cu excepţia unităţilor şcolare ale căror terenuri şi clădiri au fost preluate de către autorităţile publice locale în urma desfiinţării;4. extras de carte funciară sau extras din domeniul public al localităţii pe raza căreia se află unitatea de învăţământ;5. caracteristicile tehnice ale imobilului - construcţii şi teren aferent, construcţii, teren (anul în care a fost edificată construcţia, regim de înălţime, suprafaţă construită, suprafaţă desfăşurată, suprafaţă totală de teren);6. plan de situaţie şi plan de amplasament;7. fotografii ale construcţiilor;8. expertiza tehnică a clădirii, în cazul în care se solicită schimbarea destinaţiei clădirii, în vederea demolării;9. memoriu justificativ, detaliat, din care să reiasă necesitatea schimbării de destinaţie. Se va avea în vedere: starea tehnică a clădirii - descriere; ce utilizare urmează să primească clădirea/terenul pentru care se solicită schimbare de destinaţie; cum se realizează accesul la unitatea de învăţământ în situaţia în care se propune schimbarea destinaţiei unui spaţiu situat în incinta unităţii de învăţământ; dacă sunt solicitări ale altor unităţi din sfera învăţământului pentru spaţiul respectiv, perioada pentru care se solicită schimbare de destinaţie; dacă în incintele respective se mai desfăşoară proces de învăţământ şi dacă nu, anul din care nu se mai desfăşoară proces de învăţământ şi unde au fost mutaţi elevii/preşcolarii care îşi desfăşurau activitatea în aceste spaţii; cum se desfăşoară procesul de învăţământ la nivel local (numărul unităţilor de învăţământ, efectivele şi grupele de copii/elevi care frecventează unităţile şcolare); alte informaţii suplimentare în vederea susţinerii propunerii de schimbare de destinaţie etc. Se precizează dacă imobilul - construcţii a beneficiat de fonduri de la bugetul de stat pentru edificare, reabilitare etc.  +  Articolul 10Etapele procedurii de elaborare a avizului conform sunt următoarele:1. Autorităţile administraţiei publice locale/judeţene solicită, printr-o adresă transmisă Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, emiterea avizului conform pentru schimbarea destinaţiei unui imobil/spaţiu dintr-un imobil. Adresa va fi însoţită de documentele prevăzute la art. 9.2. În cazul în care direcţia de specialitate constată că documentaţia este neconformă sau incompletă, se solicită, în termenul legal de 30 de zile, completări/clarificări necesare analizării din punct de vedere tehnic sau, după caz, se restituie documentaţia.3. După primirea tuturor clarificărilor/documentelor solicitate de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, se elaborează proiectul avizului conform şi, împreună cu documentaţia, se supune aprobării conducerii ministerului.4. Avizul conform sau adresa de respingere a solicitării se emite în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete sau, după caz, a răspunsului la ultima clarificare solicitată de către direcţia de specialitate.----