ORDIN nr. 1.355 din 28 noiembrie 2016privind componența, atribuțiile, regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 992 din 9 decembrie 2016  Văzând Referatul comun de aprobare nr. V.V.V. 6.497 din 28 noiembrie 2016 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică și al Compartimentului de Integritate din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) și art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) comisia de specialitate a Ministerului Sănătății este un organism consultativ permanent care furnizează expertiza necesară pe baza căreia Ministerul Sănătății coordonează, din punct de vedere științific și metodologic, rețeaua de asistență medicală corespunzător domeniului de specialitate din sfera de competență a comisiei;b) comisia de specialitate multidisciplinară este un organism consultativ temporar constituit, care are atribuții de mediere pentru patologiile comune mai multor specialități medicale;c) activitatea în cadrul comisiei de specialitate reprezintă succesiunea de lucrări personale sau participări la grupurile de lucru în urma cărora este întocmită documentația prin care sunt propuse reglementări pentru condițiile de desfășurare a activității profesionale în domeniul de competență al comisiei de specialitate sau care fundamentează deciziile de politică strategică a Ministerului Sănătății (protocoale terapeutice, ghiduri de practică, studii de cercetare, curricule de pregătire, puncte tehnice de vedere formulate în cadrul activității comisiei);d) propunerea comisiei de specialitate/a comisiei de specialitate multidisciplinară reprezintă expresia punctului tehnic de vedere asumat de majoritatea membrilor acesteia, întruniți în ședința de lucru pe o temă analizată. Propunerea este aplicabilă domeniului de activitate al comisiei respective.e) riscul de conflict de interese reprezintă situația în care s-ar putea afla un membru al comisiei de specialitate care, prin participare la fundamentarea unei propuneri, s-ar putea expune unei situații de conflict de interese.  +  Articolul 2(1) Pentru furnizarea de expertiză în vederea coordonării științifice și metodologice a activității de specialitate din rețeaua de asistență medicală se înființează și funcționează următoarele comisii de specialitate ale Ministerului Sănătății:a) comisiile de specialitate (comisii);b) comisii de specialitate multidisciplinare pentru patologii care aparțin mai multor specialități medicale.(2) Pentru buna desfășurare a comisiilor de specialitate, președintele comisiei de specialitate sau reprezentanții Ministerului Sănătății pot dispune convocarea unor personalități considerate relevante pentru temele supuse discuțiilor.  +  Capitolul II Calitatea de membru al comisiilor de specialitate  +  Articolul 3(1) Membru al comisiei de specialitate poate fi orice profesionist al domeniului medical respectiv având activitate profesională, de cercetare medicală, didactică sau academică apreciată în sistemul de sănătate și care îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către Ministerul Sănătății.(2) Denumirea și structura comisiilor numite prin ordin al ministrului sănătății se regăsesc în anexa nr. 1.(3) Până la organizarea selecției și în vederea funcționării comisiilor de specialitate, pentru fiecare comisie de specialitate se numesc, prin act administrativ individual, un președinte, un vicepreședinte, un secretar și minimum 3 membri. Mandatul acestor comisii încetează după aprobarea prin act administrativ individual a comisiilor de specialitate rezultate în urma procedurii de selecție.(4) Procedura de selecție a membrilor comisiilor de specialitate este inițiată în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin.(5) După finalizarea selecției, mandatul comisiilor de specialitate este valabil pentru 3 ani de la data emiterii actului individual de numire a acestora.(6) Prin selecția organizată de Ministerul Sănătății sunt aleși membrii permanenți și membrii supleanți pentru fiecare comisie de specialitate. În termen de 15 zile de la constituirea comisiei, membrii permanenți și supleanți vor stabili prin procedura de vot secret președintele, vicepreședintele și secretarul comisiei de specialitate.(7) Dobândirea calității de membru sau de membru supleant al comisiei de specialitate este rezultatul unei asumări libere a implicării persoanei respective în activitatea comisiei și a unui proces de selecție transparent derulat de către Ministerul Sănătății.(8) Asumarea liberă este exprimată prin decizia de completare a cererii de includere în lista candidaților înscriși pentru procedura de selecție a membrilor unei comisii de specialitate, prezentată ca model în anexa nr. 2 la prezentul ordin, și prin depunerea unui CV personal în vederea evaluării.(9) Procesul de selecție transparent derulat de către Ministerul Sănătății pentru funcțiile de membru permanent și de membru supleant al comisiei de specialitate cuprinde criterii de competență generală, profesionalism și integritate și este exprimat într-un punctaj individual.(10) Metodologia procesului de selecție, criteriile de competență generală, profesionalism, integritate și de implicare în activitatea comisiilor utilizate în acest proces sunt stabilite conform anexei nr. 3 la prezentul ordin.(11) În situația în care un membru permanent își pierde calitatea în comisia de specialitate, membrul supleant cu cel mai mare punctaj din comisia respectivă devine membru permanent.(12) Dacă președintele sau vicepreședintele își pierde calitatea de membru, numărul membrilor este reîntregit conform procedurii prevăzute la alin. (11), iar pentru desemnarea noului titular în funcția vacantă de președinte sau vicepreședinte se urmează procedura prevăzută la alin. (6).  +  Articolul 4(1) Membrii comisiilor de specialitate prevăzute la art. 2 alin. (1) beneficiază de o indemnizație lunară de 10% din indemnizația secretarului de stat, care se acordă proporțional cu numărul de participări efective la ședințe.(2) Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate este remunerată doar în condițiile în care întâlnirea comisiei, fizică sau pe platforma informatică, se desfășoară la solicitarea Ministerului Sănătății, este documentată printr-un proces-verbal de ședință și se finalizează într-un document care este aprobat de Ministerul Sănătății (raport, analiză, studiu, protocol, ghid etc.).  +  Articolul 5(1) Membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății se supun prevederilor prezentului ordin referitoare la incompatibilități și conflicte de interese, precum și normelor de transparență și confidențialitate.(2) Membrii comisiilor sunt obligați, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească și să depună o declarație de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcțiile și activitățile pe care le-au desfășurat în ultimul an calendaristic anterior momentului numirii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, precum și angajamentul de confidențialitate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin.(3) Declarația de interese se actualizează până la data de 31 ianuarie a fiecărui an pentru anul precedent, precum și ori de câte ori intervin modificări ale datelor care fac obiectul acestei declarații, într-un interval de 30 de zile de la modificarea survenită.(4) În situația identificării unui risc de conflict de interese, membrii comisiei au obligația de a informa secretarul, să completeze declarația de abținere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin, și să se retragă de la dezbateri.(5) Declarațiile de interese și de abținere, precum și angajamentul de confidențialitate se depun și se păstrează la secretarul general al Ministerului Sănătății.(6) Declarațiile de interese se publică pe site-ul Ministerului Sănătății.  +  Articolul 6(1) Incompatibilitate în exercitarea calității de membru al comisiei de specialitate este deținerea simultană de funcții remunerate sau neremunerate, părți sociale sau acțiuni într-un procent ce depășește 1% din valoarea individuală sau totală a părților sociale sau acțiunilor în cadrul companiilor producătoare, deținătoare de autorizații de punere pe piață și distribuitoare de medicamente, dispozitive sau echipamente medicale, precum și al asociațiilor, fundațiilor sau al altor organizații neguvernamentale reprezentative pentru acestea.(2) Incompatibilitate este și deținerea calității de membru al comisiei de specialitate simultan cu alte funcții de conducere, părți sociale sau acțiuni într-un procent ce depășește 1% din valoarea individuală sau totală a părților sociale sau acțiunilor în societățile comerciale cu activitate medicală, farmaceutică sau de tehnică medicală, cu excepția persoanelor care dețin sau administrează activități fizice autorizate, cabinete medicale individuale sau societăți comerciale cu statut de microîntreprindere organizate și autorizate conform prevederilor legale în vigoare.(3) Incompatibilitatea este motiv de excludere a oricărui candidat în procesul de selecție derulat de Ministerul Sănătății.(4) Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătății formulează puncte de vedere, în termen de 7 zile de la depunerea candidaturii, și prezintă conducerii ministerului un raport de evaluare.(5) Incompatibilitățile identificate în timpul activității ca membru al comisiei de specialitate, ca urmare a omiterii declarării acestora în cadrul declarației de interese actualizate, conduc la pierderea calității de membru al comisiei de specialitate și sunt sancționate conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 7(1) Conflictul de interese manifestat în activitatea unui membru al comisiei de specialitate este definit prin materializarea unui risc și se supune prevederilor legale în vigoare.(2) Constituie risc de conflict de interese:a) efectuarea oricăror acțiuni subvenționate de companiile producătoare sau distribuitoare de medicamente ale căror produse sunt incluse în lista supusă spre avizare comisiei care să stimuleze prescrierea, distribuirea, vânzarea sau consumul de medicamente;b) deținerea de către soț, soție sau rude de gradul I ale persoanei în cauză de părți sociale sau acțiuni într-un procent ce depășește 1% din valoarea individuală sau totală a părților sociale sau acțiunilor în cadrul companiilor producătoare, deținătoare de autorizații de punere pe piață și distribuitoare de medicamente, dispozitive, sau echipamente medicale ale căror produse sunt incluse în lista supusă spre avizare comisiei, precum și al asociațiilor, fundațiilor sau al altor organizații neguvernamentale reprezentative pentru acestea;c) deținerea de către soț, soție și alte rude de gradul I ale persoanei în cauză de părți sociale sau acțiuni într-un procent ce depășește 1% din valoarea individuală sau totală a părților sociale sau acțiunilor în societăți comerciale sau organizații și fundații cu activitate medicală, farmaceutică sau de tehnică medicală ale căror produse sunt incluse în lista supusă spre avizare comisiei;d) sponsorizarea și/sau finanțarea, personală sau prin soț, soție și rude de gradul I ale persoanei în cauză, pentru participarea la conferințe, congrese și alte tipuri de manifestări, de către companiile care comercializează produse farmaceutice, dispozitive sau echipamente medicale sau de către companiile care reprezintă interesele acestora, în situația în care medicamentul, dispozitivul sau echipamentul firmei este supus avizării sau evaluării în cadrul comisiei;e) orice legătură personală sau prin soț, soție și rude de gradul I ale persoanei în cauză, cu societăți producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, dispozitive sau echipamente medicale ale căror produse sunt incluse în lista supusă spre avizare comisiei, precum și cu reprezentanțele acestora din România, stabilită prin activități de consiliere remunerată sau neremunerată;f) deținerea de bunuri imobile în proprietate sau în concesiune, personal sau prin soț, soție și rudele de gradul I ale persoanei în cauză, cu una dintre persoanele angajate la companiile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente ale căror produse sunt incluse în lista supusă spre avizare comisiei, precum și cu reprezentanțele din România ale companiilor producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente.g) primirea de cadouri și orice beneficii materiale sau avantaje oferite personal sau prin soț, soție sau rudele de gradul I ale persoanei în cauză, de către orice persoană din cadrul societăților producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, dispozitive sau echipamente medicale ale căror produse sunt incluse în lista supusă spre avizare comisiei, precum și din reprezentanțele acestora în România.(3) Pentru evaluarea riscurilor de conflicte de interese în activitatea comisiei de specialitate, fiecare membru al acesteia va depune la secretarul general al Ministerului Sănătății declarația de interese, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin, detaliată în partea I. Interese personale, partea II. Interese ale soțului/soției și partea III. Interese ale rudelor de gradul I (părinți, copii), în termen de 30 de zile de la finalizarea selecției sau de la data implicării în activitatea comisiei de specialitate. Declarația este postată pe site-ul Ministerului Sănătății.(4) Evaluarea riscurilor în cursul activității comisiei se face de către Compartimentul de integritate al Ministerului Sănătății. În acest sens, înainte cu 5 zile de fiecare ședință a comisiei de specialitate, secretarul transmite lista membrilor comisiei de specialitate convocați și temele supuse discuției.(5) Identificarea unui risc de conflict de interese este notificat de Compartimentul de integritate, iar membrul este înlocuit cu un membru supleant.(6) În situația identificării în cadrul ședinței a unui risc de conflict de interese, membrul comisiei are obligația să completeze declarația de abținere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin, și să se retragă de la dezbateri.(7) Membrul comisiei pentru care s-a identificat un risc de conflict de interese are obligația să nu influențeze decizia celorlalți membri.(8) Conflictul de interese identificat în activitatea unui membru al comisiei de specialitate ca urmare a omiterii declarării riscurilor în cadrul declarației de interese actualizate, conduce la pierderea calității de membru al comisiei de specialitate și este sancționat conform prevederilor legale în vigoare.(9) Influențarea pe orice cale a deciziei altor membri ai comisiei este considerată trafic de influență și este sancționată conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul III Comisiile de specialitate  +  Articolul 8 Comisia de specialitate se întrunește la sediul Ministerului Sănătății sau într-o altă locație stabilită de președintele comisiei. În vederea întrunirii, membrii comisiei de specialitate pot utiliza și mijloacele informatice de comunicare, dar cu înregistrarea discuțiilor purtate.  +  Articolul 9(1) Comisia de specialitate este subordonată ministrului sănătății.(2) Coordonarea activității comisiilor de specialitate este asigurată de ministrul sănătății, prin Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică a Ministerului Sănătății.(3) În vederea îndeplinirii obiectivelor strategice ale Ministerului Sănătății, Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică transmite comisiei de specialitate temele de interes public, condițiile și termenele de elaborare a documentelor de către comisie.(4) Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică gestionează comunicarea cu comisiile de specialitate, asigură informarea ministrului despre rezultatele obținute și publică în platforma informatică dedicată acestui obiectiv subiectele care necesită dezbatere publică.  +  Articolul 10(1) Comisia de specialitate este formată dintr-un președinte, un vicepreședinte, un secretar și 5 membri permanenți, persoane alese prin procedura de selecție a Ministerului Sănătății, din rândul specialiștilor din domeniu. Nominalizarea membrilor se face prin act administrativ individual.(2) Comisia de specialitate dispune de maximum 8 membri supleanți, aleși în ordinea punctajelor prin procedura de selecție a Ministerului Sănătății.(3) La ședințele comisiei de specialitate poate participa, în calitate de invitat permanent, un reprezentant desemnat de asociațiile pacienților care activează în domeniul ce face obiectul activității comisiei.(4) Reprezentanții asociațiilor de pacienți se vor supune acelorași reguli privind confidențialitatea ca și ceilalți membri ai comisiilor de specialitate.  +  Articolul 11 Atribuțiile președintelui comisiei de specialitate sunt următoarele:a) dispune convocarea comisiei de specialitate, prin intermediul secretarului, la solicitarea ministrului sănătății sau a secretarului de stat desemnat;b) prezidează ședințele comisiei de specialitate, iar în cazul în care în urma votului membrilor comisiei de specialitate se înregistrează o situație de paritate, votul președintelui este decisiv;c) avizează, prin semnătură, documentele emise de către comisia de specialitate și rapoartele financiare ale membrilor comisiei;d) informează conducerea Ministerului Sănătății despre punctele tehnice de vedere asumate în cadrul comisiei de specialitate.  +  Articolul 12 Vicepreședintele comisiei de specialitate asigură conducerea comisiei de specialitate în situația în care președintele nu este prezent.  +  Articolul 13 Atribuțiile secretarului comisiei de specialitate sunt următoarele:a) asigură redactarea minutelor de întâlnire, înregistrarea și evidența corespondenței, a documentelor care fundamentează punctele de vedere ale comisiei;b) organizează întâlnirea comisiei de specialitate la solicitarea președintelui, prin convocarea membrilor și, după caz, prin invitarea altor persoane considerate relevante în domeniul vizat, cu cel puțin 7 zile înaintea întrunirilor. Persoanele invitate vor semna declarația de interese și angajamentul de confidențialitate ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 4 și 5 la prezentul ordin;c) asigură comunicarea componenței comisiei de specialitate și a temei aflate în discuție către Compartimentul de integritate în vederea evaluării riscului de conflict de interese, cu 5 zile înaintea ședinței comisiei;d) informează membrii comisiei de specialitate aflați în risc de conflict de interese în vederea abținerii de la întâlnire și pentru completarea declarației de abținere prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul ordin;e) asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal, care pot influența deciziile în cadrul întrunirii comisiei de specialitate;f) înaintează Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică, cu avizul președintelui, documentele și deciziile ce fundamentează punctul de vedere al comisiei de specialitate.g) înaintează Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică foile de prezență lunare ale membrilor comisiei, procesele-verbale ale ședințelor și centralizatorul participărilor, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 7-9 la prezentul ordin.  +  Articolul 14(1) Comisia de specialitate își desfășoară activitatea în ședințe organizate ori de câte ori este necesar.(2) Ședințele comisiei de specialitate se convoacă de către secretarul comisiei la solicitarea președintelui sau vicepreședintelui, după caz, conform dispoziției ministrului sănătății. Ședințele sunt anunțate prin publicarea unei informări pe site-ul Ministerului Sănătății cu cel puțin 7 zile înainte de desfășurarea acestora. Anunțul va cuprinde denumirea comisiei, data și locul întâlnirii și tema avută în vedere.(3) Ședința se desfășoară în prezența unui reprezentant din cadrul Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică care va prezenta tema ședinței, precum și a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi cu drept de vot. În situația în care, din motive obiective, președintele nu poate participa la lucrările comisiei de specialitate, acesta notifică secretariatul comisiei cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință, iar atribuțiile sale sunt preluate de vicepreședinte.(4) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, comisia de specialitate emite puncte de vedere.(5) Cvorumul necesar pentru a formula propuneri valide este de cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi cu drept de vot, iar propunerea se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în situația în care numărul membrilor cu drept de vot este par și există egalitate privind votul, votul președintelui este decisiv.(7) Președintele comisiei de specialitate are dreptul la un singur vot. Secretarul comisiei și persoanele care sunt invitate să participe la ședințele acesteia nu au drept de vot.(8) Consultările privitoare la diferitele teme încredințate comisiei de către Ministerul Sănătății se pot face și pe platforma informatică dedicată.(9) Membrii comisiei au obligația să respecte termenul-limită încredințat, care va fi stabilit în funcție de complexitatea sarcinii, dar nu mai puțin de 10 zile lucrătoare din momentul primirii solicitării. În situația în care au nevoie de date suplimentare pentru a formula o propunere, termenul se prelungește, cu acordul Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică. Se pot face maximum 3 prelungiri ale termenului, dar termenul final de execuție nu trebuie să depășească dublul termenului inițial.(10) Situația privind prezența la ședințele comisiei de specialitate se întocmește de secretarul comisiei și se certifică prin semnătura președintelui comisiei respective și se depune de către secretarul comisiei de specialitate la Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică a Ministerului Sănătății, lunar, până la data de 2 a lunii curente pentru luna anterioară, în vederea întocmirii referatului lunar aprobat de ministrul sănătății.(11) La fiecare ședință a comisiei de specialitate se întocmește un proces-verbal care este semnat de participanți.(12) Documentele elaborate de membrii comisiei sunt arhivate de către secretarul comisiei, pe baza documentelor elaborate și a înregistrărilor discuțiilor purtate pe platforma informatică.(13) Punctele tehnice de vedere ale comisiei de specialitate sunt comunicate numai cu semnătura președintelui acesteia, cu excepția situației în care riscul de conflict de interese împiedică acest lucru; în acest caz se însoțesc de procesele-verbale de ședință semnate de toți membrii comisiei.(14) Neparticiparea la proiectele încredințate de ministerul sănătății timp de 3 luni consecutive, din alte motive decât cele ce țin ce conflictul de interese, determină excluderea membrului din cadrul comisiei de specialitate.(15) Neonorarea a 3 invitații succesive de către un membru supleant duce la pierderea acestei calități.  +  Articolul 15(1) Comisia de specialitate are următoarele atribuții:a) elaborează protocoalele standardizate la nivel național sau adaptează conținutul protocoalelor internaționale în domeniu, pe care le supune aprobării ministrului sănătății;b) fundamentează deciziile ministrului sănătății cu privire la politicile, strategiile și programele de acțiune în domeniul sănătății populației din sfera sa de competență, în acord cu Programul de guvernare;c) identifică și propune ministrului sănătății prioritățile naționale pe termen scurt, mediu și lung, corespunzător domeniului de specialitate din sfera sa de competență;d) elaborează propuneri pentru pachetele de servicii medicale care se asigură în cadrul sistemului de sănătate;e) colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății pentru elaborarea programelor de pregătire profesională, organizarea și desfășurarea activității de învățământ;f) colaborează cu societățile științifice sau asociațiile profesional-științifice în problemele majore ori de interes național din sfera sa de competență;g) evaluează, la solicitarea Ministerului Sănătății, recomandările formulate de către comisiile de specialitate teritoriale pentru trimiterea la tratament medical în străinătate a unor categorii de bolnavi;h) colaborează cu structurile de specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea elaborării și transmiterii răspunsurilor la întrebările/interpelările parlamentarilor, precum și a punctelor de vedere asupra propunerilor legislative, cu impact în domeniul sănătății, cu respectarea termenelor legale în vigoare, în funcție de obiectul de activitate specific al fiecărei comisii.i) stabilește competențele incluse în pregătirea pentru specialitate;j) alcătuiește tematicile examenului de medic specialist și primar și bibliografiile aferente;k) îndeplinește și alte sarcini stabilite de ministrul sănătății, în acord cu specificul domeniului de activitate pe care îl coordonează.(2) În domeniul programelor naționale de sănătate, comisia de specialitate colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății pentru:a) identificarea și rezolvarea cu prioritate a problemelor de sănătate specifice domeniului său de competență, în conformitate cu Strategia națională de sănătate a Ministerului Sănătății;b) evaluarea nevoilor populației, evidențiate din date obiective;c) asigurarea concordanței programelor naționale de sănătate cu politicile, strategiile și recomandările instituțiilor și organizațiilor internaționale în domeniu;d) definirea structurii, obiectivelor, activităților, precum și a oricăror altor condiții și termene necesare implementării și derulării programelor naționale de sănătate;e) elaborarea criteriilor de selecție a unităților de specialitate prin care se implementează programele naționale de sănătate;f) estimarea și fundamentarea necesarului de resurse financiare în raport cu obiectivele și activitățile cuprinse în programele naționale de sănătate, precum și cu politicile, strategiile și recomandările instituțiilor și organizațiilor internaționale în domeniu;g) stabilirea măsurilor necesare în vederea îmbunătățirii modului de derulare a programelor naționale de sănătate;h) propunerea unităților de asistență tehnică și management al programelor naționale de sănătate;i) elaborarea de criterii, standarde și metodologii pentru evaluarea impactului, oportunității și eficienței programelor naționale de sănătate;j) analiza modului de aplicare de către personalul medical cu responsabilități în implementarea programelor naționale de sănătate a ghidurilor de practică medicală, protocoalelor de diagnostic și a protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobate în condițiile legii.(3) Comisiile de specialitate pot solicita, prin intermediul direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, materiale documentare. În funcție de complexitatea sarcinii și într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare, direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății vor oferi răspunsurile solicitate de membrii comisiilor de specialitate.(4) Direcțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății pot solicita de la comisiile de specialitate puncte de vedere și alte informații necesare activității acestora.(5) Ministerul Sănătății, prin direcțiile de specialitate, asigură buna desfășurare a ședințelor comisiilor de specialitate.  +  Capitolul IV Comisiile de specialitate multidisciplinare  +  Articolul 16 Comisiile de specialitate multidisciplinare se întrunesc la sediul Ministerului Sănătății sau într-o altă locație stabilită de președintele comisiei, după caz. În vederea întrunirii, membrii comisiei de specialitate multidisciplinare pot utiliza și mijloacele informatice de comunicare, dar cu înregistrarea discuțiilor purtate.  +  Articolul 17(1) Activitatea comisiei de specialitate multidisciplinare este subordonată ministrului sănătății.(2) Comisia de specialitate multidisciplinară se constituie și se dizolvă la solicitarea expresă a ministrului sănătății fundamentată pe realitățile sistemului de sănătate.(3) Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății coordonează activitatea comisiilor de specialitate multidisciplinare în mod similar cu cea a comisiilor de specialitate.  +  Articolul 18(1) Comisia de specialitate multidisciplinară este formată din 7 membri, un președinte, un vicepreședinte și un secretar, selectați din rândul membrilor permanenți și supleanți ai comisiilor de specialitate din domenii specifice.(2) Președintele, vicepreședintele și secretarul sunt desemnați prin vot de către membrii comisiei.(3) La ședințele comisiei de specialitate multidisciplinare poate participa, în calitate de invitat permanent, un reprezentant desemnat de asociațiile pacienților care activează în unul dintre domeniile ce fac obiectul activității comisiei.(4) Reprezentanții asociațiilor de pacienți se vor supune acelorași reguli privind confidențialitatea ca și ceilalți membri ai comisiilor de specialitate multidisciplinare.  +  Articolul 19 Modul de funcționare și atribuțiile comisiei de specialitate multidisciplinare sunt similare celor ale comisiilor de specialitate.  +  Capitolul V Plata indemnizației membrilor comisiilor  +  Articolul 20(1) Plata lunară a indemnizației membrilor comisiilor de specialitate se acordă proporțional cu numărul de participări efective la ședințe.(2) În situația în care comisia de specialitate nu și-a desfășurat activitatea pe parcursul unei luni, membrii acesteia nu beneficiază de indemnizație în această perioadă.(3) Pentru lunile în care se înregistrează activitate în cadrul comisiei, secretarul acesteia centralizează participările membrilor comisiei, conform anexei nr. 9 la prezentul ordin, în care este specificată proporția participărilor pentru fiecare membru, și le transmite Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică, împreună cu documentele elaborate în cursul lunii respective.(4) În vederea plății indemnizației, membrii comisiilor de specialitate completează procesele-verbale ale ședințelor și foile de prezență, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 7 și 8 la prezentul ordin, și le înaintează secretarului comisiei.(5) Cheltuielile reprezentând plata indemnizației lunare se suportă de la titlul 10 "Cheltuieli de personal" (art. 01 alin. 12) din bugetul Ministerului Sănătății, pe baza referatului lunar semnat de ministrul sănătății sau de secretarul de stat desemnat și aprobat de ordonatorul principal de credite, elaborat de Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică. În vederea efectuării plății, referatul va fi înaintat Direcției generale buget și contabilitate, însoțit de documentele justificative, până pe data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.(6) Cheltuielile de deplasare în alte localități și de cazare, ocazionate de participarea la întâlnirile comisiilor de specialitate convocate de Ministerul Sănătății, sunt suportate de Ministerul Sănătății de la titlul 20 "Bunuri și servicii" (art. 06 alin. 01). În vederea decontării, documentele de transport se depun la Direcția generală buget și contabilitate până la data de 5 a lunii curente pentru luna anterioară.(7) În termen de 5 zile de la publicarea actului administrativ individual privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate, fiecare membru are obligația de a transmite Ministerului Sănătății următoarele date: codul IBAN al contului în care se achită indemnizația, denumirea băncii și codul numeric personal (copie a cărții de identitate).  +  Articolul 21(1) În termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului ordin, direcțiile de specialitate vor publica detaliile privind: termenele de realizare a activităților, metodologia de stabilire a numărului de pacienți eligibili și procedura de colaborare dintre Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate legată de diferitele raportări necesare procesului de negociere a contractelor cost-volum.(2) Membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, precum și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 22 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 398/2013 pentru înființarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 25 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 24 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  București, 28 noiembrie 2016. Nr. 1.355.  +  Anexa nr. 1
  DENUMIREA ȘI STRUCTURA
  comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății
  I. Denumirea comisiilor de specialitate*) Notă
  *) Componența nominală a comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății va fi stabilită prin act administrativ intern.
  1. Comisia de alergologie și imunologie clinică2. Comisia de anatomie patologică3. Comisia de anestezie și terapie intensivă4. Comisia de boli infecțioase5. Comisia de cardiologie6. Comisia de chirurgie cardiovasculară7. Comisia de chirurgie generală8. Comisia de chirurgie orală și maxilo-facială9. Comisia de chirurgie pediatrică10. Comisia de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă11. Comisia de chirurgie toracică12. Comisia de chirurgie vasculară13. Comisia de dermatovenerologie14. Comisia de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice15. Comisia de endocrinologie16. Comisia de epidemiologie17. Comisia de farmacologie clinică, toxicologie și toxicodependență18. Comisia de gastroenterologie19. Comisia de genetică medicală20. Comisia de geriatrie și gerontologie21. Comisia de hematologie22. Comisia de igienă23. Comisia de medicină alternativă24. Comisia de medicină de familie25. Comisia de medicină de laborator26. Comisia de medicină de urgență și dezastre27. Comisia de medicină dentară28. Comisia de medicină internă29. Comisia de medicină legală30. Comisia de medicina muncii31. Comisia de microbiologie32. Comisia de nefrologie33. Comisia de neonatologie34. Comisia de neurochirurgie35. Comisia de neurologie36. Comisia de neurologie pediatrică37. Comisia de obstetrică-ginecologie38. Comisia de oftalmologie39. Comisia de oncohematologie pediatrică40. Comisia de oncologie41. Comisia de ortopedie pediatrică42. Comisia de ortopedie și traumatologie43. Comisia de otorinolaringologie44. Comisia de paliație45. Comisia de pediatrie46. Comisia de pneumologie47. Comisia de psihiatrie48. Comisia de psihiatrie pediatrică49. Comisia de radiologie imagistică medicală și medicină nucleară50. Comisia de medicină fizică și de reabilitare51. Comisia de reumatologie52. Comisia de sănătate publică și management53. Comisia de transfuzii54. Comisia de urologie
  II. Structura unei comisii de specialitate:– președinte;– vicepreședinte;– secretar;– membri - 5;– supleanți - maximum 8.
   +  Anexa nr. 2 Către MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Subsemnatul, ................., legitimat cu B.I./C.I. seria ..... nr. .........., având calitate de medic/cercetător/cadru didactic/academician, solicit prin prezenta înregistrarea în rândul candidaților pentru selecția membrilor comisiei de specialitate pentru domeniul ......................... . Anexez prezentei cereri următoarele documente:1) CV;2) Declarația de interese - Partea I. Interese personale Data Numele și prenumele ....................... ............................. (semnătura) DOMNULUI MINISTRU AL SĂNĂTĂȚII  +  Anexa nr. 3
  METODOLOGIA DE SELECȚIE
  a membrilor comisiei de specialitate și
  criteriile utilizate în evaluarea candidaților
  I. Inițierea selecției membrilor comisiilor de specialitate și publicarea anunțului de selecție Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică elaborează referatul de necesitate și ordinul privind aprobarea componenței comisiei de evaluare pentru candidaturile membrilor comisiilor de specialitate și o comisie de contestație. Comisia de evaluare a candidaturilor are un număr de 7 membri și 3 supleanți, nominalizați din mai multe structuri ale Ministerului Sănătății (Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică, Direcția generală resurse umane, juridic și contencios, Unitatea de Politici Publice, Direcția politica medicamentului și a dispozitivelor medicale, Direcția management și structuri unități medicale și Serviciul de Medicină de Urgență). Calitatea de membru al comisiei de evaluare se menține în toată perioada de valabilitate a ordinului ministrului privind aprobarea componenței comisiei de evaluare. Comisia de contestație are un număr de 5 membri proveniți din Direcția generală resurse umane, juridic și contencios, Corpul de control și Compartimentul de integritate). După aprobarea ordinului privind aprobarea componenței comisiei de evaluare, Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică anunță pe site-ul Ministerului Sănătății începerea selecției prin publicarea unei informări care va cuprinde: documentele necesare pentru întocmirea dosarului candidatului, termenul de depunere a candidaturii și grila generală de evaluare.II. Procedura de înregistrare a candidaturilor Dosarul fiecărui candidat, conținând cererea de înscriere completată, curriculum vitae (model european), declarația de interese, copia actului de identitate, copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, susținerea de lucrări, publicarea de articole, dovada implicării în proiecte finanțate internațional, dovada colaborării cu organizații civice, cazierul judiciar, certificatul profesional curent (respectiv documentele echivalente eliberate de organismele profesionale internaționale) este transmis prin poștă sau este depus la Compartimentul relații cu presa și relații publice (Registratura) al Ministerului Sănătății. Fiecare candidatură primește un număr de înregistrare, dosarul depus fiind transmis către secretarul comisiei de evaluare, iar lista candidaturilor primite este făcută publică în termen de 48 de ore după finalizarea înscrierilor. Lista conține numărul de înregistrare a candidaturii, numele și prenumele candidatului și comisia de specialitate pentru care a optat.III. Evaluarea candidaturilor și criteriile utilizate în această evaluare și stabilirea componenței comisiei de specialitate Criteriile generale de evaluare cuprind competențele generale, profesionale, de integritate și de implicare necesare activităților în cadrul comisiei de specialitate. În termen de 10 zile de la publicarea listei candidaților, comisia de evaluare a candidaturilor analizează corespondența documentelor cerute în informarea publicată pe site-ul Ministerului Sănătății și va respinge candidaturile neconforme. Candidaturilor valabile li se vor atașa punctajele în conformitate cu criteriile specifice aprobate. La final, în baza punctajelor obținute se va stabili ierarhia pentru fiecare comisie de specialitate, lista fiind publicată cu menționarea calificativelor de: membru al comisiei, supleant sau candidatură respinsă sau neconformă. În termen de 48 de ore, candidații ale căror dosare au fost respinse sau au fost considerate neconforme pot face contestație. În termen de 5 zile, membrii comisiei de contestație vor reevalua procedura derulată și punctajele acordate în vederea stabilirii ierarhiei finale. Lista ierarhiei finale conținând numele și prenumele persoanei și calitatea de membru sau de supleant este publicată pe site-ul Ministerului Sănătății.IV. Criterii de selecție a membrilor comisiilor de specialitate Criterii obligatorii:1. persoană fizică cu cetățenia română;2. medic specialist sau minimum 3 ani de studii în domeniul de competență al comisiei, respectiv cadru medical care își desfășoară activitatea de minimum 5 ani în domeniul de competență al comisiei, în cazul în care domeniul respectiv nu face obiectul unei specialități obținute prin rezidențiat;3. cunoașterea unei limbi de circulație internațională;4. abilități de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare;5. prezentarea cazierului judiciar;6. prezentarea Certificatului profesional curent, respectiv a documentelor echivalente eliberate de organismele profesionale internaționale. Criterii de departajare:1. prezența supraspecializărilor și atestatelor înrudite:a) fără supraspecializări sau atestate - 0 puncte;b) fiecare supraspecializare sau atestat obținut în România - 1 punct;c) o supraspecializare/un atestat obținut într-o altă universitate internațională*) - 2 puncte; La acest criteriu nu se pot cumula mai mult de 5 puncte.2. Activitatea clinicăa) fără activitate clinică - 0 puncte;b) cu activitate clinică - 5 puncte. Acest criteriu este valabil doar pentru specialitățile clinice.3. Activitatea didactică, respectiv activitatea de cercetare:a) fără activitate didactică și de cercetare - 0 puncte;b) activitate didactică ca asistent sau șef de lucrări sau de cercetare (CS3, CS2) cu durata de peste un an în ultimii 5 ani, desfășurată în România - 2 puncte;c) activitate didactică de conferențiar, profesor sau de cercetare (CS1, CS2) cu durata de peste un an în ultimii 5 ani, desfășurată în România - 3 puncte;d) contract de angajare pentru activitate didactică sau de cercetare desfășurată în alte universități internaționale* cu durata de peste 1 an în ultimii 5 ani - 4 puncte.4. Titlul de doctor în științe medicale:a) fără titlu de doctor în științe medicale - 0 puncte;b) titlu de doctor în științe medicale obținut în România - 2 puncte;c) titlu de doctor în științe medicale obținut în alte universități internaționale*) - 3 puncte.5. Publicarea, ca prim autor, de articole în publicații recunoscute pe plan internațional (SRI - scor relativ de influență):a) SRI - 0 - puncte;b) SRI 0-3 - 1 punct per articol;c) SRI ≥ 3 - 2 puncte per articol. La acest criteriu nu se pot totaliza mai mult de 5 puncte.6. Susținerea de lucrări la congrese internaționale*) din domeniile de competență:a) fără lucrări susținute - 0 puncte;b) fiecare lucrare susținută la congrese internaționale - 1 punct. La acest criteriu nu se pot totaliza mai mult de 5 puncte.7. Candidatul a lucrat într-un alt sistem medical internațional*):a) mai puțin de 6 luni - 0 puncte;b) 6 luni-2 ani - 1 punct;c) 2-4 ani - 2 puncte;d) peste 4 ani - 3 puncte.8. Autor de cărți/capitole de carte de specialitate:a) fără cărți/capitole de cărți publicate - 0 puncte;b) cărți/capitole în cărți medicale publicate la edituri din România - 1 punct pentru fiecare carte;c) cărți/capitole în cărți medicale publicate la alte edituri internaționale*) - 2 puncte. La acest criteriu nu se pot cumula mai mult de 5 puncte.9. Apartenența la societăți/forumuri/organizații medicale internaționale*):a) fără apartenență în societăți internaționale*) - 0 puncteb) apartenența la societăți, forumuri, organizații medicale internaționale*) - 2 puncte;c) membru în conducerea unei societăți medicale internaționale*) - 3 puncte.10. Implicare în proiecte cu finanțare internațională*) (granturi guvernamentale, Comisia Europeană):a) fără implicare - 0 puncte;b) implicarea ca membru - 2 puncte;c) coordonator - 4 puncte.11. Colaborări cu organizații nonguvernamentale ale pacienților pe teme referitoare la domeniile de competență:a) fără colaborări - 0 puncte;b) prezența colaborărilor - 2 puncte.12. Criterii de integritate în activitatea profesională (confirmarea unei fapte de corupție, a unei incompatibilități sau a unui conflict de interese)a) existența unui incident de integritate - 0 puncte;b) absența vreunui incident de integritate - 5 puncte. Criterii valabile pentru membrii care au făcut parte din comisiile de specialitate interimare, respectiv membrii permanenți și supleanți la sfârșit de mandat:1. participarea la proiectele încredințate de Ministerul Sănătății pe durata mandatului, cu condiția să fi fost solicitați în minimum 6 proiecte:a) implicarea în mai puțin de 60% dintre proiectele în care au fost solicitați - 0 puncte;b) 60-75% dintre proiectele în care au fost solicitați - 1 punct;c) 75-90% dintre proiectele în care au fost solicitați - 2 puncte;d) peste 90% dintre proiectele în care au fost solicitați - 3 puncte.2. Participarea la ședințele convocate de Ministerul Sănătății, cu condiția să fi fost convocați la minimum 6 ședințe:a) participarea la mai puțin de 60% dintre ședințele la care au fost invitați - 0 puncte;b) 60-75% dintre ședințele la care au fost invitați - 1 punct;c) 75-90% dintre ședințele la care au fost invitați - 2 puncte;d) Peste 90% dintre ședințele la care au fost invitați - 3 puncte.3. Participarea la consultările pe platforma informatică privitoare la proiecte sau premergătoare ședințelor:a) participarea la mai puțin de 60% dintre consultări - 0 puncte;b) 60-75% dintre consultări - 1 punct;c) 75-90% dintre consultări - 2 puncte;d) peste 90% consultări - 3 puncte. Criterii eliminatorii: existența unor condamnări pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea activității în cadrul comisiei Notă
  *) Prin internaționale se înțelege alte state membre ale Uniunii Europene, Federația Elvețiană, Israel, Australia, SUA și Canada.
   +  Anexa nr. 4
  DECLARAȚIE DE INTERESE
  a membrilor comisiilor de specialitate
  Comisia de specialitate ....................... Informații generale
  Numele și prenumele
  Funcția
  Locul de muncă
  Adresa profesională
  Adresa
  Strada, nr.
  Codul poștal
  Localitatea
  Numărul de telefon (serviciu)
  Numărul de telefon (mobil)
  Numărul de fax
  Adresa de e-mail
   +  Partea I Interese personale Indicați mai jos toate legăturile cu companiile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, cu societățile comerciale sau organizațiile și fundațiile cu activitate medicală, farmaceutică sau de tehnică medicală, precum și cu reprezentanțele companiilor din România:1. Participare financiară la capitalul unei societăți din categoriile menționate mai sus [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Natura participării financiare (deținere de părți sociale sau acțiuni în procent de peste 1%)
  2. Activitate/Activități care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată) [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Natura legăturii permanente sau durabile (contract de muncă)
  2.2. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): lucrări științifice finanțate [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Lucrări științifice finanțate
  2.3. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Denumirea raportului/rapoartelor de expertiză
  2.4. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): activități de consiliere [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Activități de consiliere
  2.5. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): conferințe, alte acțiuni de formare [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Conferințe sau alte acțiuni de formare
  2.6. Altele [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Natura activității
  3. Activități care conduc la obținerea unui vărsământ în bugetul unei instituții [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Instituția beneficiară a vărsământului
  4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Natura activității
   +  Partea II Interese ale soțului/soției
  Numele (soțului/soției)
  Prenumele (soțului/soției)
  Indicați mai jos toate legăturile cu companiile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, cu societățile comerciale sau organizațiile și fundațiile cu activitate medicală, farmaceutică sau de tehnică medicală, precum și cu reprezentanțele companiilor din România:1. Participare financiară la capitalul unei societăți din categoriile menționate mai sus [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Natura participării financiare (deținere de părți sociale sau acțiuni în procent mai mare de 1%)
  2. Activitate/Activități care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată) [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Natura legăturii permanente sau durabile (contract de muncă)
  2.2. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): lucrări științifice finanțate [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Lucrări științifice finanțate
  2.3. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Denumirea raportului/rapoartelor de expertiză
  2.4. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): activități de consiliere [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Activități de consiliere
  2.5. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): conferințe, alte acțiuni de formare [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Conferințe sau alte acțiuni de formare
  2.6. Altele [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Natura activității
  3. Activități care conduc la obținerea unui vărsământ în bugetul unei instituții [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Instituția beneficiară a vărsământului
  4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Natura activității
   +  Partea III Interese ale rudelor de gradul I (părinți, copii)
  Tipul de rudenie (părinte/copil)
  Numele
  Prenumele
  Indicați mai jos toate legăturile cu companiile producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, cu societățile comerciale sau organizațiile și fundațiile cu activitate medicală, farmaceutică sau de tehnică medicală, precum și cu reprezentanțele companiilor din România:1. Participare financiară la capitalul unei societăți din categoriile menționate mai sus [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Natura participării financiare (deținere de părți sociale sau acțiuni în procent mai mare de 1%)
  2. Activitate/Activități care conduce/conduc la o remunerare personală2.1. Legătură/Legături durabilă/durabile sau permanentă/permanente (LD) (contract de muncă cu remunerare regulată) [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Natura legăturii permanente sau durabile (contract de muncă)
  2.2. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): lucrări științifice finanțate [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Lucrări științifice finanțate
  2.3. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): rapoarte de expertiză [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Denumirea raportului/rapoartelor de expertiză
  2.4. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): activități de consiliere [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Activități de consiliere
  2.5. Intervenție/Intervenții punctuală/punctuale (IP): conferințe, alte acțiuni de formare [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Conferințe sau alte acțiuni de formare
  2.6. Altele [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Natura activității
  3. Activități care conduc la obținerea unui vărsământ în bugetul unei instituții [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Instituția beneficiară a vărsământului
  4. Altă/Alte legătură/legături (fără remunerare) (FR) [] niciuna
  Nr. crt.Denumirea companiei Natura activității
   +  Anexa nr. 5
  ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE
  al membrilor comisiei de specialitate
  Subsemnatul/Subsemnata, ........................, având profesia de .................. la ................., membru al comisiei de specialitate ....................., mă angajez prin prezenta să păstrez confidențialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul comisiei, cu excepția celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului sănătății. Data .............. Semnătura ..............
   +  Anexa nr. 6 Aprob, Președintele comisiei, ..................
  DECLARAȚIA DE ABȚINERE
  a membrilor comisiei de specialitate
  Subsemnatul/Subsemnata, ......................, având profesia de .................. la ..................., membru al comisiei de specialitate ..................., notific existența unui risc de conflict de interese personal/al soțului sau soției/al unei alte rude de gradul I, în cadrul întâlnirii nr. ...., având tema ........................... . Cunoscând prevederile legale în vigoare, declar că mă retrag de la întâlnire și că nu voi încerca să influențez decizia altor membri ai comisiei de specialitate pe tema menționată mai sus. Data .............. Semnătura .............
   +  Anexa nr. 7 Comisia de specialitate ................
  PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI TEMA ÎNTÂLNIRII
  ........................................
  I. Participanți:
  Nr. crt.Numele și prenumele Funcția Semnătura
  II. Locație și dată:– Instituția: ................................– Localitatea: ...............................– Data: ......................................III. Obiectivele întâlnirii: ...................IV. Discuții, opinii, propuneri: ...............V. Concluzii: ..................................
   +  Anexa nr. 8
  FOAIE DE PREZENȚĂ
  pentru membrii comisiei de specialitate
  Comisia de specialitate: Numele și prenumele:
  Luna: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒Anul:
  Ziua Ore lucrate Descrierea activităților (pe scurt) Observații (dacă e necesar)
  Semnătura membrului comisiei de specialitate Avizul președintelui comisiei de specialitate
  Data: Data:
   +  Anexa nr. 9
  CENTRALIZATOR DE PREZENȚĂ
  pentru membrii comisiei de specialitate
  Comisia de specialitate: Număr de întâlniri:
  Luna: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒Anul:
  Nr.crt.Numele și prenumelemembrului Numărul de participări Procedntul departicipare
  Data: Avizat, Președintele comisiei de specialitate ……………………………………
  -----