LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia(actualizată până la data de 25 aprilie 2013*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 privind cinematografia, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) De prevederile prezentei ordonanţe beneficiază persoanele fizice şi juridice române, precum şi cele din statele membre ale Uniunii Europene, autorizate ca atare, cu respectarea principiilor libertăţii de stabilire a domiciliului sau a reşedinţei, al liberei circulaţii a bunurilor şi serviciilor, precum şi al nediscriminării pe motiv de naţionalitate."2. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:"a) dezvoltarea industriei filmului în România şi susţinerea formării profesionale în domeniu;".3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) cinematografie - industria culturală, de importanţă naţională, care creează plusvaloare prin exploatarea şi răspândirea diversităţii culturale, are drept scop realizarea, distribuirea şi exploatarea filmelor cinematografice şi include totalitatea activităţilor şi persoanelor care activează în acest domeniu; b) film cinematografic, denumit în continuare film - produsul finit al unor lucrări artistice şi tehnice specifice domeniului, care au ca rezultat realizarea unor filme de ficţiune, de animaţie, documentare, de orice durată şi pe orice suport, şi care sunt puse iniţial în valoare prin proiecţia pe ecran în săli sau în grădini de spectacol cinematografic ori în alte spaţii destinate acestui scop; c) film românesc - filmul realizat cu participare artistică şi tehnică preponderent românească, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, respectate şi de regulamentul emis pe baza şi pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe, denumit în continuare regulament; d) film în coproducţie - filmul în care participarea românească la costurile totale ale producţiei nu poate fi mai mică de 20% pentru coproducţiile bilaterale şi, respectiv, de 10% pentru coproducţiile multilaterale, cu respectarea condiţiilor prevăzute în regulament; e) film de artă - filmul care, prin calitatea lui artistică, contribuie la dezvoltarea culturii cinematografice şi a diversităţii culturale naţionale, europene şi universale, clasificat ca atare de comisia de pe lângă Registrul cinematografiei; f) producător - persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, care iniţiază şi susţine în nume propriu realizarea unui film, asigurând în acest scop condiţiile financiare, organizatorice şi tehnice necesare; g) coproducător - persoana fizică sau juridică autorizată, care participă cu mijloace tehnice şi/sau financiare la realizarea unui film; h) producător delegat (persoană delegată) - persoana fizică desemnată de toţi coproducătorii, care desfăşoară acţiunile specifice producătorului, în numele acestuia; i) producător executiv - persoana fizică sau juridică angajată de producător, care, în limita bugetului acordat de acesta, oferă consultanţă de specialitate, colectează, prelucrează şi furnizează informaţii specifice, coordonează şi răspunde de realizarea efectivă a filmului în parametrii artistici, financiari şi organizatorici stabiliţi;----------Lit. i) a art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. j) finanţator - persoana fizică sau juridică care participă la finanţarea unui film şi care nu are drepturi asupra negativului acestuia; k) autori de film - scenaristul, regizorul, autorul muzicii special scrise, precum şi alte persoane fizice care contribuie în mod creativ la realizarea filmului, definite ca atare de dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare; l) credit direct - creditul financiar rambursabil, fără dobândă, acordat din Fondul cinematografic în urma câştigării unui concurs pentru producţia de film şi dezvoltarea de proiecte, în conformitate cu prevederile regulamentului; m) sprijin financiar nerambursabil - sumele nerambursabile atribuite din Fondul cinematografic, sprijinul financiar automat pentru succes de public şi calitate artistică, pentru distribuirea şi exploatarea în cinematografe a filmelor româneşti sau cu participare românească ori pentru organizarea sau participarea la festivaluri şi târguri de profil, precum şi pentru susţinerea unor programe de cultură şi educaţie cinematografică sau pentru funcţionarea cinematografului de artă; n) distribuitor de filme - persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, al cărei obiect de activitate este distribuirea filmelor; o) distribuire de filme - activitatea care are ca scop prezentarea, prin proiecţii pe ecrane către public, a unui film în cinematografe sau în alte spaţii definite ca atare, vânzări de licenţe către posturile de televiziune, de casete video sau DVD-uri, precum şi importul şi exportul de filme; p) cinematograf - orice spaţiu dotat cu echipament cinematografic în vederea prezentării publice, prin proiecţie pe ecrane, a unui film şi unde se încasează contravaloarea biletelor de intrare; r) cinematograf de artă - cinematograful care difuzează film de artă într-o proporţie de minimum 50% din programul anual de spectacole, din care cel puţin jumătate este rezervată filmului european şi/sau românesc; s) filme dificile - filmele care pot avea şanse reduse de exploatare cinematografică şi se caracterizează prin: nivel ridicat de risc creativ, înnoirea limbajului cinematografic prin modalităţi narative şi de exprimare inedite, precum şi oferirea unei alternative artistice la cinematograful comercial. Filmele dificile ating cel puţin 3 dintre următoarele obiective: sunt filme de interes cultural de mare complexitate şi a căror realizare prezintă un grad sporit de dificultate, de exemplu filmele istorice; implementează noi tehnologii cinematografice într-un stil creativ şi inovator; promovează noi şi inventive idei în forma şi conţinutul lor; au şanse minime sau chiar sunt lipsite de posibilitatea unui succes comercial datorită stilului experimental în care sunt realizate; promovează debuturi în filme de lung metraj, scurt metraj sau filme-pilot sub 10 minute, cu excepţia reclamelor care pot avea potenţial comercial; sprijină dezvoltarea comunităţilor de creaţie şi de realizare a filmelor din cel puţin două ţări; ş) filme de buget redus - filmele care au bugete considerabil mai mici decât bugetul mediu al unui film din aceeaşi categorie, realizat în anul precedent; t) dezvoltare de proiect - constă în activităţile care au ca scop realizarea unui proiect cinematografic, precum: scrierea sau rescrierea scenariului, documentare, întocmirea bugetului şi a planului de finanţare, identificarea surselor de finanţare, precum şi orice alte activităţi dedicate acestui scop; ţ) producţie de film - totalitatea operaţiunilor desfăşurate din prima zi a pregătirilor până în ultima zi din postproducţie, care au ca finalitate realizarea copiei standard a filmului; u) costuri directe - cheltuielile efectuate, înregistrate, evidenţiate şi justificate pe bază de acte contabile prevăzute, întocmite şi emise potrivit legii; modul de înregistrare în contabilitate se face conform normelor metodologice de aplicare emise în baza prezentei ordonanţe."4. La articolul 6 alineatul (1), punctul 13 va avea următorul cuprins:"13. alocă resurse financiare în vederea conservării, restaurării şi valorificării filmelor cinematografice româneşti, precum şi a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei naţionale, în condiţiile prezentei ordonanţe."5. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Angajaţii Arhivei Naţionale de Filme beneficiază de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare."6. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Persoanele fizice şi juridice române, înregistrate în Registrul cinematografiei şi care distribuie filme cinematografice pe teritoriul României, pot depune la Arhiva Naţională de Filme, cu titlu de depozit voluntar, câte o copie pozitivă de film pentru fiecare titlu de film prezentat în sălile de cinematograf din ţară. (3) Depunerea copiilor de film, cu titlu de depozit voluntar, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare."7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare dezvoltării activităţii cinematografice, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Centrului Naţional al Cinematografiei este instituit Fondul cinematografic. (2) Fondul cinematografic se constituie din resursele financiare stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. (3) Cheltuielile de capital, de personal, precum şi cheltuielile materiale necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin Centrului Naţional al Cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe, precum şi cheltuielile de administrare a Fondului cinematografic se suportă din fonduri alocate de la bugetul de stat şi din venituri proprii."8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:«Art. 13. - (1) Fondul cinematografic se constituie din următoarele surse: a) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul de vânzare şi/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, al DVD-urilor sau al oricărui suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, care se adaugă la preţul acestora, plătibilă de operatorul economic care face vânzarea şi/sau închirierea angro; operatorii economici distribuitori angro de casete video înregistrate, DVD-uri sau orice alt suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, sunt obligaţi să transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista contractelor de vânzare şi/sau de închiriere încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi datele de identificare a partenerilor contractuali, prezentând şi licenţele pentru titlurile respective; în cazul filmelor clasificate în Registrul cinematografiei în categoria XXX, cu interdicţie de proiecţie publică, contribuţia este de 15%; b) colectarea unei contribuţii de 4% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice şi private, contribuţie care se adaugă la acest preţ şi care se încasează de la agentul de publicitate, de la firma intermediară cumpărătoare a minutelor de publicitate sau de la operatorul economic cumpărător al minutelor de publicitate care este obligat să transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista cu contractele încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi denumirea agenţilor vânzători; c) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul minutelor de publicitate vândute din spaţiul programului propriu de către societăţile de televiziune prin cablu, care au licenţa pentru producţia de programe şi care se adaugă acestui preţ; plata contribuţiei către Fondul cinematografic se face de postul de televiziune prin cablu; d) colectarea unei contribuţii de 4% din încasările provenite din exploatarea filmelor cinematografice, de orice gen şi pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spaţii destinate vizionării cu public; obligaţia de plată revine exploatanţilor; e) colectarea unei contribuţii de 1% aplicate asupra veniturilor realizate lunar de operatorii economici pentru retransmisia prin cablu, prin satelit şi prin retransmisia digitală a emisiunilor de televiziune; f) abrogată;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost abrogată de lit. d) a art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009. g) dobânda aferentă disponibilităţilor din contul Fondului cinematografic aflat în Trezoreria Statului; h) colectarea lunară a unei contribuţii de 3% din preţul filmelor descărcate contra cost prin intermediul serviciilor de transmisie de date, inclusiv prin internet sau telefonie; obligaţia de a prezenta documentele care certifică sumele încasate, precum şi obligaţia de plată a contribuţiei revin persoanelor juridice care realizează aceste venituri; i) alte venituri dobândite în condiţiile legii. (2) Sumele datorate pentru contribuţiile stabilite la alin. (1) lit. a)-f) reprezintă cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil al operatorilor economici respectivi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Contribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) se aplică asupra încasărilor totale realizate, din care s-au dedus TVA aferentă şi/sau impozitul pe spectacol, precum şi taxa de timbru cinematografic. (4) Veniturile proprii ale Centrului Naţional al Cinematografiei se constituie din următoarele surse: a) venituri obţinute din administrarea şi exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei naţionale, care se află în proprietatea publică sau privată a statului, conform prezentei ordonanţe; b) venituri obţinute din închirierea şi concesionarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa, potrivit prezentei ordonanţe; c) tarifele pentru efectuarea operaţiunilor de clasificare şi înregistrare în cadrul Registrului cinematografiei şi costul etichetelor de clasificare pentru filmele destinate comercializării şi/sau închirierii de videograme se stabilesc şi se actualizează periodic prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, la propunerea directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei; d) colectarea unei contribuţii de minimum 25% din venitul net realizat din cesiunea acordată pe bază de licitaţie, atunci când este cazul, a drepturilor de difuzare şi exploatare a filmelor româneşti din patrimoniul cinematografiei naţionale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare; e) venituri obţinute din realizarea altor activităţi specifice, acceptarea de donaţii şi sponsorizări, precum şi orice alte venituri dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe; f) 5% din Fondul cinematografic, din care 3% pentru Arhiva Naţională de Filme, în vederea conservării, restaurării şi valorificării filmelor cinematografice româneşti, şi 2% pentru cheltuielile de administrare ale Fondului cinematografic.»----------Art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct.9. Articolul 14 va avea următorul cuprins:«Art. 14. - Operatorii economici sunt obligaţi să declare şi să vireze Centrului Naţional al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-e) şi h) până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, precum şi să depună lista contractelor încheiate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c), cu menţionarea valorii acestora.»----------Art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct.10. La articolul 15, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Pentru virarea cu întârziere a sumelor datorate de operatorii economici, potrivit prevederilor art. 13, se percep penalităţi de întârziere, în conformitate cu reglementările legale privind regimul impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.............................................................. (3) Penalităţile de întârziere, încasate în conformitate cu prevederile alin. (1), constituie surse la Fondul cinematografic şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe."11. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Persoanele juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) şi c), pot opta pentru finanţarea directă a producţiei de filme, în condiţiile prezentei ordonanţe, cu până la jumătate din suma datorată, la solicitarea producătorilor, după notificarea adresată Centrului Naţional al Cinematografiei.«(2) Persoanele fizice şi juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d), pot opta, după notificarea Centrului Naţional al Cinematografiei, pentru finanţarea directă, cu până la jumătate din suma datorată, a producţiei şi a distribuirii de filme româneşti, în condiţiile prezentei ordonanţe.----------Alin. (2) al art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. (3) Persoanele juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b), pot opta pentru finanţarea directă a producţiilor de filme de televiziune - documentare şi/sau ficţiune - cu până la 1% din contravaloarea minutelor de publicitate, la solicitarea posturilor de televiziune şi după notificarea Centrului Naţional al Cinematografiei, iar pentru finanţarea directă a producţiilor de filme cinematografice realizate în condiţiile prezentei ordonanţe, cu până la 1,5% din contravaloarea minutelor de publicitate, la solicitarea producătorilor şi după notificarea adresată Centrului Naţional al Cinematografiei.----------Alin. (3) al art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu pct. 2^1. (4) Sumele neutilizate conform alin. (1)-(3) se virează în contul Fondului cinematografic până la data de 31 decembrie a anului în curs. (5) După depunerea notificărilor, conform prevederilor alin. (1)-(3), trimestrial, la Centrul Naţional al Cinematografiei vor fi depuse copiile actelor doveditoare privind efectuarea plăţilor aferente contractelor încheiate cu operatorii economici. Lipsa documentelor de plată atrage pentru operatorii economici obligativitatea de a vira sumele respective la Fondul cinematografic, în conformitate cu prevederile art. 13.----------Alin. (5) al art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. (6) Sumele investite potrivit prevederilor alin. (1)-(3) vor fi scăzute din cuantumul contribuţiei datorate Fondului cinematografic în condiţiile prezentei ordonanţe. (7) Contribuţia persoanelor fizice şi juridice prevăzute la alin. (1)-(3) reprezintă participarea operatorilor economici respectivi la producţia sau distribuirea filmului, nefiind incluse în cuantumul creditului direct acordat conform prevederilor prezentei ordonanţe."12. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Pentru susţinerea producţiei de film cinematografic, Societatea Română de Televiziune va contribui cu o sumă reprezentând 15% din veniturile proprii realizate din publicitate. (2) Societatea Română de Televiziune poate opta pentru finanţarea directă a producţiei de filme, în condiţiile prezentei ordonanţe, cu până la jumătate din suma datorată Fondului cinematografic, la solicitarea producătorilor şi după notificarea adresată Centrului Naţional al Cinematografiei. (3) Sumele neutilizate se virează în contul Fondului cinematografic până cel mai târziu la data de 31 martie a anului în curs pentru anul precedent."13. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - La sfârşitul fiecărui an, suma rămasă neutilizată din Fondul cinematografic se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."14. La articolul 20, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Sunt exceptate de la limita prevăzută la alin. (3) filmele dificile şi filmele de buget redus."15. La articolul 21 alineatul (1), literele c) şi g) vor avea următorul cuprins:"c) asigură o contribuţie proprie de minimum 6% din bugetul total al producţiei filmului, în numerar, servicii sau în natură;............................................................. g) includ în devizul de producţie al filmului costuri care nu pot depăşi următoarele cote maximale:- 10% pentru onorariul societăţilor producătoare;- 10% pentru cheltuieli neprevăzute;- 5% pentru onorariul pentru activitatea de regizor, precum şi pentru cesiunea drepturilor provenite din această activitate;- 4% pentru onorariul pentru scrierea scenariului, precum şi a dialogurilor şi cesiunea drepturilor provenite din această activitate;- 4% pentru producătorul executiv;- 4% pentru onorariul pentru muzica special scrisă;".16. La articolul 21 alineatul (1), litera h) se abrogă.17. La articolul 21 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Producătorul poate cheltui cel puţin 20% din bugetul unui film pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comerţ Liber."18. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Cuantumul maxim de creditare, în cazul filmelor dificile şi al filmelor de buget redus, care se poate acorda în condiţiile prezentei ordonanţe, este de 80% din valoarea devizului filmului."19. La articolul 24, litera f) se abrogă.20. La articolul 24, litera g) va avea următorul cuprins:"g) creditul direct pentru coproducţii internaţionale nu poate depăşi 50% din contribuţia părţii române la realizarea filmului, cu excepţia filmelor prevăzute la art. 20 alin. (4)."21. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Centrul Naţional al Cinematografiei acordă sprijin financiar nerambursabil din Fondul cinematografic, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. a)-d), persoanelor fizice şi juridice autorizate şi înscrise în Registrul cinematografiei. (2) Centrul Naţional al Cinematografiei acordă, de asemenea, din Fondul cinematografic, în condiţiile prezentei ordonanţe, sprijin financiar nerambursabil şi altor persoane fizice şi juridice autorizate."22. La articolul 26 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:"f) susţinerea unor programe de cultură, educaţie cinematografică, editare de publicaţii de specialitate, precum şi susţinerea altor activităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor Centrului Naţional al Cinematografiei, conform prevederilor art. 6 alin. (1)."23. La articolul 27 alineatul (6) va avea următorul cuprins:Art. 27 (1) În vederea acordării sprijinului financiar automat pentru succes de public, Centrul Naţional al Cinematografiei stabileşte la începutul fiecărui an pentru anul precedent două praguri de referinţă, după cum urmează: a) pragul de referinţă al premierelor filmelor româneşti sau realizate în coproducţie, cu participare românească, reprezentând media numărului de spectatori plătitori aferent premierelor cinematografice; b) pragul de referinţă al titlurilor filmelor româneşti sau realizate în coproducţie, cu participare românească, cu excepţia celor prevăzute la lit. a), reprezentând media numărului de spectatori plătitori aferent titlurilor rulate în cinematografe. (2) Pentru perioada anterioară anului 2006, pragurile de referinţă vor fi stabilite de către Centrul Naţional al Cinematografiei până la organizarea primei sesiuni de concurs pentru proiecte cinematografice din anul 2007. (3) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă producătorilor şi regizorilor unui film românesc sau realizat în coproducţie, cu participare românească, care a realizat în sălile de cinematograf ori în alte săli destinate vizionării cu public un număr de spectatori plătitori mai mare decât pragul de referinţă corespunzător. (4) Modalitatea de calcul al pragurilor de referinţă, respectiv al sprijinului financiar automat, este prevăzută în regulament. (5) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producţia unui nou film, în condiţiile prezentei ordonanţe. (6) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă separat, în proporţie egală, producătorului şi regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câştigător al concursului de selecţie organizat în condiţiile prezentei ordonanţe. (7) Sprijinul financiar automat pentru succes de public se acordă regizorilor în situaţia filmelor în coproducţie, cu participare românească, doar în cazul în care au încheiat contracte ferme. (8) Sprijinul financiar automat pentru succes de public este un sprijin financiar nerambursabil.----------Art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006.24. La articolul 29, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(2) Distribuitorul poate cheltui cel puţin 20% din bugetul de distribuire al unui film românesc pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comerţ Liber.............................................................. (4) Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea unui film românesc sau cu participare românească se poate acorda cu cel mult 6 luni înainte de data distribuirii acestuia."25. La articolul 30, litera d) va avea următorul cuprins:"d) difuzează film de artă în proporţie de minimum 50% din programul anual, din care cel puţin jumătate este consacrat filmului european sau românesc."26. La articolul 34, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) La concursurile de selecţie a proiectelor cinematografice pot participa persoane fizice şi juridice, rezidente în România, potrivit legii, şi care sunt autorizate ca producători de filme, sunt înregistrate în Registrul cinematografiei şi ale căror proiecte îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute în regulament."27. La articolul 40, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Componenţa comisiilor de selecţie a proiectelor cinematografice se stabileşte prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei, după consultarea uniunilor şi asociaţiilor din domeniul industriei cinematografice."----------Alin. (1) al art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008. (2) Membrii comisiilor de selecţie sunt desemnaţi pentru fiecare sesiune de concurs."28. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Rezultatele concursului, inclusiv valoarea creditului direct alocat fiecărui proiect câştigător, vor fi făcute publice prin afişare la sediul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe site-ul acestuia, precum şi într-un ziar cu acoperire naţională, în termen de 5 zile de la redactarea hotărârii finale a comisiei de selecţie şi a Consiliului. (2) Hotărârea de acordare a creditelor directe pentru producţie este valabilă 18 luni de la data comunicării, interval în care trebuie asigurată finanţarea proiectului şi trebuie încheiat contractul de creditare. (3) Beneficiarii creditelor, precum şi persoanele desemnate în calitate de producător nu pot solicita noi credite în cazul în care au fost încălcate termenele legale pentru realizarea proiectelor anterioare. (4) În cazuri bine justificate, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului prevăzut la alin. (2) de maximum 6 luni."29. La articolul 51, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) Producţia unui film realizat cu ajutorul creditului pentru producţie, al sprijinului financiar automat pentru succes de public, precum şi al sprijinului pentru calitatea artistică trebuie să înceapă în maximum un an de la semnarea contractului, iar realizarea copiei standard nu trebuie să depăşească 2 ani de la acea dată. (4) În cazuri bine justificate, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului de predare a copiei standard de maximum 6 luni."30. La articolul 52 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) în situaţia în care tranşa acordată potrivit dispoziţiilor prevăzute la lit. a) este mai mică de 50% din suma alocată, diferenţa va fi redistribuită la tranşele doi şi trei de la lit. b)."31. La articolul 55, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"(3) Durata de rambursare a creditului direct pentru producţie este de 10 ani. (4) În cazul nerambursării integrale a creditului direct pentru producţie, după expirarea perioadei de 10 ani, Centrul Naţional al Cinematografiei va prelua, în baza unui protocol încheiat cu beneficiarul creditului, dreptul de valorificare a filmului respectiv, până la recuperarea cuantumului nerambursat din valoarea creditului acordat, pe baza unei «scrisori de acces» la laborator pentru efectuarea de noi copii, semnată de producător."32. Articolul 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot susţine, în condiţiile prezentei ordonanţe, construirea de noi cinematografe cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin închirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice care doresc să investească în acest domeniu. (2) În cazul filmelor româneşti sau realizate cu participare românească, în sensul prevederilor din anexa nr. 2, autorităţile administraţiei publice locale acordă scutiri pentru diverse activităţi din domeniul cinematografiei, pentru desfăşurarea filmărilor, precum şi pentru plata locaţiilor de filmare, cu excepţia clădirilor aflate în proprietatea sau în administrarea lor. (3) În sensul prevederilor alin. (2), autorităţile publice locale pot acorda scutiri şi/sau facilităţi pentru desfăşurarea filmărilor în interiorul clădirilor aflate în proprietatea sau în administrarea lor."33. Articolul 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) Exploatanţii de săli şi de grădini de cinematograf au obligaţia de a asigura minimum 5% din numărul anual de spectacole cu filme cinematografice realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, din care cel puţin 1% la orele de maximă audienţă, şi beneficiază în aceste condiţii de sprijin financiar nerambursabil. (2) Sălile de cinematograf care vor asigura minimum 10% din numărul anual de spectacole cu filme cinematografice realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe vor beneficia de o reducere de 50% a contribuţiei prevăzute la art. 13."34. Articolul 61 va avea următorul cuprins:"Art. 61. - Televiziunile care difuzează filme au obligaţia să asigure anual minimum 2% din spaţiul destinat acestora pentru difuzarea de opere audiovizuale, inclusiv filme cinematografice, realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe."35. La articolul 62, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:"Art. 62. - (1) În vederea sprijinirii activităţii cinematografice, operatorii economici care au în obiectul de activitate producţia de film cinematografic şi sunt implicaţi în producţia şi/sau finanţarea, distribuirea şi exploatarea de filme cinematografice, beneficiază de dispoziţiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Operatorii economici direct implicaţi în producţia, distribuirea şi exploatarea filmelor cinematografice, înscrişi ca atare în Registrul cinematografiei, beneficiază de scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de utilaje, echipamente cinematografice, peliculă, substanţe de procesare şi alte bunuri folosite în industria cinematografică, care nu sunt produse în ţară. (3) Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor alin. (1), precum şi ale art. 77^1, Centrul Naţional al Cinematografiei va emite un «Certificat de investitor» pentru producător, respectiv un «Certificat de finanţator» pentru coproducător sau finanţator, în care sunt precizate următoarele date: a) numele persoanei juridice şi datele de identificare; b) numărul de înscriere în Registrul cinematografiei, în cazul producătorului şi coproducătorului, sau contractul, în cazul finanţatorului; c) valoarea creditului direct obţinut; d) valoarea totală a bugetului estimativ al producţiei şi valoarea costurilor directe de producţie; e) valoarea totală a investiţiei sau a finanţării."36. La articolul 63, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Bunurile din patrimoniul public al statului, enumerate la alin. (1) lit. a) şi c), se află în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, iar cele enumerate la alin. (1) lit. b), d) şi e) se află în administrarea Arhivei Naţionale de Filme."37. Articolul 64 va avea următorul cuprins:"Art. 64. - Mixajele magnetice, materialele şi bunurile rămase în urma producţiilor româneşti, realizate în condiţiile art. 63 alin. (1) lit. a), sau din prestaţii internaţionale, care pot fi utilizate la realizarea altor filme, cum ar fi: obiecte de recuzită, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor, achiziţionate şi confecţionate pe costurile filmelor respective şi aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat: Studioul Cinematografic «Sahia Film» - S.A., Studioul Cinematografic «Rofilm» - S.A. şi Studioul Cinematografic «Animafilm» - S.A. se află în patrimoniul privat al statului şi în administrarea societăţilor respective."38. Articolul 65 va avea următorul cuprins:"Art. 65. - (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 fost abrogat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 4^1. (2) Se află în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film» Laboratorul de Prelucrare a Peliculei Mogoşoaia din municipiul Bucureşti."39. La articolul 66, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor «România-Film» se află sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor." (3) Eliminat.----------Alin. (3) al art. 66 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost eliminat prin abrogarea de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008 de catre pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008. (4) Eliminat.----------Alin. (4) al art. 66 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost eliminat prin abrogarea de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008 de catre pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008.40. Articolul 67 va avea următorul cuprins:Art. 67Abrogat.----------Art. 67 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost abrogat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 6.41. La articolul 73, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În termenul prevăzut la alin. (1), Centrul Naţional al Cinematografiei va elabora şi va supune spre aprobare Ministerului Culturii şi Cultelor normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I."42. La articolul 75, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 75. - (1) Centrul Naţional al Cinematografiei organizează activităţi de formare şi perfecţionare profesională şi eliberează certificate de atestare de liberă practică în meseriile specifice domeniului cinematografiei pentru care nu există forme de şcolarizare în învăţământul din România."43. După articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 77^1, cu următorul cuprins:"Art. 77^1. - În vederea dezvoltării cinematografiei în România se introduce sprijinul indirect, astfel: a) de la data stabilită potrivit prevederilor art. 38 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă sprijin indirect în valoare de 150% pentru producătorii, coproducătorii şi finanţatorii implicaţi în producţia de film, acordat din impozitul pe profit corespunzător sumei investite, sumă care nu poate depăşi 10% din costurile directe de producţie efectuate pe teritoriul României, şi reprezintă maximum 50% din profitul brut; această prevedere nu se aplică pentru aportul prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. c); b) în situaţia filmelor comandate, condiţionat de cheltuirea în România a minimum 40% din bugetul filmului, se acordă sprijin indirect în valoare de 30% din totalul taxelor aferente bugetului cheltuit pe teritoriul României, sprijin ce se acordă persoanei juridice autorizate, înscrisă în Registrul cinematografiei, rezidentă în România, potrivit legii, şi care participă la realizarea filmului; sprijinul indirect va fi folosit pentru acoperirea costurilor directe de producţie, efectuate pe teritoriul României, şi nu poate depăşi 10% din acestea; în cazul filmelor la comandă, prevederile prezentului articol se pot completa de drept cu prevederile lit. a); c) sprijin indirect prin scutirea de la plata taxei pe redevenţă pentru distribuitorii care introduc în România un număr egal sau mai mare de 8 copii de film; d) sprijin indirect în valoare de 150%, aferent impozitului pe profit obţinut în urma realizării investiţiei, pentru operatorii implicaţi în exploatarea de lanţuri de cinematografe, în situaţia în care lanţul este format din cel puţin 10 săli distribuite pe teritoriul României, corespunzător a 10% din investiţia realizată.""Art. 77^2. - (1) Datorită specificului activităţii, prin derogare de la prevederile art. 111 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul angajaţilor implicaţi în producţia de film, durata maximă legală a timpului de muncă poate depăşi 40 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, cu condiţia ca aceste ore să fie compensate cu zilele libere în perioadele în care angajaţii nu participă la producţia de film sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie compensate în bani, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Pentru angajaţii implicaţi în producţia de film, zilele de sâmbătă, duminică şi, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în perioadele în care angajaţii nu participă la producţii de film."----------Art. 77^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 7.44. Articolul 78 va avea următorul cuprins:"Art. 78. - (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune sunt obligate, în cadrul grilelor de programe, să rezerve spaţiu publicitar gratuit în orele de maximă audienţă, necesar promovării filmelor cinematografice româneşti sau realizate cu participare românească, în sensul definiţiilor prevăzute în anexa nr. 2. (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Centrul Naţional al Cinematografiei, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor stabili, în baza unui protocol, modalităţile şi spaţiul acordat în grila de programe pentru promovarea filmelor cinematografice româneşti sau realizate cu participare românească, în sensul definiţiilor prevăzute în anexa nr. 2." (3) Publicitatea difuzată în condiţiile alin. (1) nu constituie publicitate comercială.----------Alin. (3) al art. 78 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu pct. 7.45. După articolul 78 se introduce un nou articol, articolul 78^1, cu următorul cuprins:"Art. 78^1. - Dispoziţiile art. 55 alin. (3)-(5) se aplică şi contractelor încheiate începând cu anul 1997, care se află în derulare, fie în sensul restituirii creditului acordat, fie în sensul continuării finanţării din Fondul cinematografic."46. După articolul 79 se introduce un nou articol, articolul 79^1, cu următorul cuprins:"Art. 79^1. - (1) Măsurile de natura ajutorului de stat, respectiv acordarea creditelor directe pentru producţia de filme, cu excepţia schemelor de minim prevăzute de lege, vor fi notificate şi se vor acorda după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei. (2) Sprijinul financiar nerambursabil, cel sub formă de credit pentru dezvoltare, precum şi cel acordat de autorităţile publice locale în cadrul schemelor de ajutor nu vor depăşi pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată. Normele metodologice emise în baza şi pentru aplicarea prezentei ordonanţe vor cuprinde dispoziţii privind cumulul, monitorizarea, modalităţile de calcul şi solicitarea de informaţii în conformitate cu prevederile art. 3-5 din Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 27/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000. (3) Până la avizarea de către Consiliul Concurenţei a unei scheme de ajutor de stat, sprijinul indirect prevăzut la art. 77^1 nu va depăşi pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, cu respectarea prevederilor alin. (2) cu privire la normele metodologice emise în baza şi pentru aplicarea prezentei ordonanţe, precum şi ale Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 27/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000."47. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, cu următorul cuprins:"ANEXA Nr. 2CRITERIIde definire a filmului românesc, a filmului cu participareromânească, precum şi a filmului original produs în limba românăÎn conformitate cu art. 3 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 şi în sensul Regulamentului de concurs, se consideră:1. film românesc - filmul care întruneşte minimum 65 de puncte dintr-un total de 100, în conformitate cu criteriile de mai jos;2. film cu participare românească - filmul care întruneşte minimum 35 de puncte dintr-un total de 100, în conformitate cu criteriile de mai jos:    a) autori:    - regizor 15    - scenarist 7    - compozitor 3    Total: 25 de puncte    b) producător 15    c) film original produs în limba română conform 10    pct. 3    d) actori (pe film sau sunet):    - roluri principale 10    - roluri secundare 5    Total: 40 de puncte    e) echipa artistică şi tehnică:    - director de imagine sau operator şi echipă 4    - scenografie 1    - costume 1    - inginer de sunet 2    - machiaj 1    - editor de imagine 2    - alţi tehnicieni 2    - zilieri 2    Total: 15 puncte    f) filmări, echipament tehnic şi postproducţie:    - locaţii (cel puţin jumătate în România) 4    - laborator 2    - echipament tehnic 4    - postproducţie sunet 5    - editare şi laborator 5    Total: 20 de puncte    Total general: 100 de puncte;3. filmul original produs în limba română - filmul care îndeplineşte una dintre condiţiile:- versiunea originală va fi prezentată în limba română;- versiunea originală va fi prezentată în două sau mai multe limbi, dar intervalul de timp vorbit în limba română le depăşeşte pe celelalte;- versiunea originală a fost realizată în limba unei minorităţi care trăieşte în România, dacă subiectul se referă la tradiţiile şi cultura respectivei minorităţi."  +  Articolul II1. La data intrării în vigoare a prezentei legi, sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film», împreună cu terenurile şi bunurile mobile aferente, trec în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale locale, comunale, orăşeneşti, municipale şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi în administrarea consiliilor locale respective.2. Bunurile mobile aflate în inventarul sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic trec în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale locale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora*).3. Odată cu transferul imobilelor prevăzute la pct. 1, consiliile locale vor prelua de la Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film» personalul aferent, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.4. Odată cu transferul imobilelor prevăzute la pct. 1, consiliile locale respective vor prelua activul şi pasivul aferente fiecărei săli sau grădini de spectacol cinematografic pe care o primesc în administrare.5. Punerea în aplicare a dispoziţiilor pct. 1-4 se face pe baza unui protocol încheiat între primarul unităţii administrativ-teritoriale beneficiare şi reprezentantul mandatat de către conducerea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film», în acest scop, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Protocolul încheiat va fi asumat de către consiliile locale respective prin hotărâre**).6. Pentru realizarea interesului public general privind accesul la cultură, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să asigure, pentru o perioadă de minimum 15 ani, cu periodicitatea necesară, difuzarea de film cinematografic - cu prioritate a acelor producţii cinematografice realizate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte activităţi culturale.7. Consiliile locale sunt obligate ca în termen de maximum 4 ani să asigure prin investiţiile necesare reabilitarea, dotarea şi modernizarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic preluate.8. În cazul în care se constată nerespectarea de către reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale a obligaţiilor ce le revin, conform protocoalelor de preluare încheiate, precum şi conform prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii şi Cultelor va iniţia procedurile necesare pentru trecerea respectivelor imobile din domeniul public local în domeniul privat al statului.9. Prin derogare de la dispoziţiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, se interzice autorităţilor administraţiei publice locale trecerea imobilelor preluate în baza prezentei legi din domeniul public în domeniul privat al respectivelor autorităţi administrativ-teritoriale.10. Hotărârile emise cu încălcarea dispoziţiilor prevăzute la pct. 9 sunt nule de drept.11. În cazul sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic care la data preluării fac obiectul unui contract de închiriere ce prevede în mod expres obligativitatea difuzării de film cinematografic, autorităţile administraţiei publice locale pot iniţia procedura de privatizare în favoarea contractantului, în baza dispoziţiilor Legii nr. 346/2004privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, dacă difuzarea de film cinematografic s-a făcut constant şi au fost respectate toate clauzele contractuale*).12. În termen de maximum 30 de zile de la preluarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, în baza prezentei legi, beneficiarii contractelor de închiriere pot să notifice intenţia de cumpărare consiliului local al autorităţii administrativ-teritoriale respective, cu respectarea prevederilor în vigoare*).13. După finalizarea procesului de transfer al sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, Ministerul Culturii şi Cultelor va iniţia procesul de reorganizare a Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film», costurile aferente fiind suportate de la bugetul de stat.----------Pct. 13 al art. II a fost repus în vigoare ca urmare a respingerii ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 47 din 11 mai 2011, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 25 mai 2011 de către art. unic din LEGEA nr. 105 din 18 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013.----------Art. II a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care modifică pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008. Notă

  ──────────

  Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 269 din 16 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 aprilie 2010, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. II pct. 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia constatându-se că acestea sunt neconstituţionale, precum şi cu privire la dispoziţiile art. II pct. 2, în măsura în care se referă la bunurile mobile, proprietate a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, aflate în inventarul sălilor şi al grădinilor de spectacol cinematografic.

  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

  Prin urmare, în intervalul 23 aprilie 2010-7 iunie 2010, dispoziţiile invocate mai sus, în măsura în care se referă la bunurile mobile, proprietate a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, aflate în inventarul sălilor şi al grădinilor de spectacol cinematografic, au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice în data de 8 iunie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.

  ──────────
   +  Articolul IIIAbrogat.----------Art. III a fost abrogat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  BOGDAN OLTEANU

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 14 iulie 2006.Nr. 328.-------