LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia(actualizată până la data de 12 decembrie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 privind cinematografia, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) De prevederile prezentei ordonanţe beneficiază persoanele fizice şi juridice române, precum şi cele din statele membre ale Uniunii Europene, autorizate ca atare, cu respectarea principiilor libertăţii de stabilire a domiciliului sau a reşedinţei, al liberei circulaţii a bunurilor şi serviciilor, precum şi al nediscriminării pe motiv de naţionalitate."2. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:"a) dezvoltarea industriei filmului în România şi susţinerea formării profesionale în domeniu;".3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) cinematografie - industria culturală, de importanţă naţională, care creează plusvaloare prin exploatarea şi răspândirea diversităţii culturale, are drept scop realizarea, distribuirea şi exploatarea filmelor cinematografice şi include totalitatea activităţilor şi persoanelor care activează în acest domeniu; b) film cinematografic, denumit în continuare film - produsul finit al unor lucrări artistice şi tehnice specifice domeniului, care au ca rezultat realizarea unor filme de orice durată şi pe orice suport şi care sunt puse iniţial în valoare prin proiecţia pe ecran în săli sau în alte spaţii destinate proiecţiilor publice; după gen, filmele pot fi de ficţiune, documentare şi de animaţie; după durată, filmele pot fi de scurtmetraj, cu durata de până la 40 de minute şi de lungmetraj, cu durata de peste 70 de minute; c) film românesc - filmul realizat cu participare artistică şi tehnică preponderent românească, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă; d) film în coproducţie - filmul realizat în colaborare de 2 sau mai mulţi producători naţionali sau internaţionali şi care respectă reglementările europene şi internaţionale în vigoare referitoare la cota de participare la coproducţie a fiecărui coproducător, precum şi obligaţiile care derivă din acestea, conform înţelegerilor contractuale şi prevederilor din Regulamentul pentru acordarea finanţărilor din Fondul cinematografic; e) film de artă - filmul care, prin calitatea lui artistică, contribuie la dezvoltarea culturii cinematografice şi a diversităţii culturale naţionale, europene şi universale, clasificat ca atare de comisia de pe lângă Registrul cinematografiei; f) producător - persoana fizică sau persoana juridică care iniţiază, organizează şi îşi asumă responsabilitatea pentru întregul proces de realizare a unui film, asigurând, în acest scop, resursele financiare şi tehnice necesare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe; g) coproducător - persoana fizică sau juridică, care participă cu mijloace tehnice şi/sau financiare la realizarea unui film; h) producător delegat (persoană delegată) - persoana fizică desemnată de producător sau, după caz, de toţi coproducătorii, care, în numele acestuia/acestora, conduce toate activităţile specifice realizării filmului; i) producător executiv - persoana fizică sau juridică angajată de producător care, în limita bugetului acordat de acesta, oferă consultanţă de specialitate, colectează, prelucrează şi furnizează informaţii specifice, coordonează şi răspunde de realizarea efectivă a filmului în parametrii artistici, financiari şi organizatorici stabiliţi; j) finanţator - persoana fizică sau juridică care participă la finanţarea unui film şi care nu are drepturi asupra negativului acestuia; k) autori de film - scenaristul, regizorul, autorul muzicii special scrise, precum şi alte persoane fizice care contribuie în mod creativ la realizarea filmului, definite ca atare de dispoziţiile Legii nr. 8/1996privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare; dintre aceştia, regizorul este autorul principal al filmului; l) distribuitor de filme - persoana juridică, autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, al cărei obiect de activitate este distribuirea filmelor; m) distribuire de filme - activitatea care are ca scop prezentarea, prin proiecţii pe ecrane către public, a unui film în cinematografe sau în alte spaţii definite ca atare, vânzări de licenţe către posturile de televiziune, de DVD-uri, discuri blu-ray sau alte suporturi de stocare şi redare a filmelor, inclusiv platforme online, precum şi importul şi/sau exportul de filme; n) cinematograf - orice spaţiu dotat cu echipament cinematografic în vederea prezentării publice, prin proiecţie pe ecrane, a unui film şi unde se încasează contravaloarea biletelor de intrare; o) cinematograf de artă - cinematograful care difuzează film de artă într-o proporţie de minimum 50% din programul anual de spectacole, din care cel puţin jumătate este rezervată filmului european şi/sau românesc; p) filme dificile - opere audiovizuale greu de realizat, respectiv filmele româneşti sau filmele a căror singură versiune originală este limba română, care respectă cel puţin una dintre următoarele condiţii: 1. este din categoria scurtmetrajelor, a filmelor documentare sau a filmelor de microbuget; 2. primul şi al doilea film de lungmetraj al unui regizor; 3. are un potenţial comercial limitat şi, în consecinţă, şanse minime de recuperare a bugetului de producţie, calitate care va fi atestată de Consiliul de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei pe baza informaţiilor transmise de producător şi a unei metodologii prevăzute în Regulamentul pentru acordarea finanţărilor din Fondul cinematografic; q) dezvoltare de proiect - totalitatea activităţilor de preproducţie, respectiv premergătoare producţiei unui film, cum ar fi: scrierea sau rescrierea scenariului, documentarea, întocmirea bugetului şi a planului de finanţare, identificarea surselor de finanţare, precum şi orice alte activităţi dedicate acestui scop; r) producţie de film - totalitatea operaţiunilor desfăşurate din prima zi a pregătirilor până în ultima zi din postproducţie, care au ca finalitate realizarea copiei standard a filmului; s) costuri directe - cheltuielile efectuate, înregistrate, evidenţiate şi justificate pe bază de acte contabile prevăzute, întocmite şi emise potrivit legii; modul de înregistrare în contabilitate se face conform normelor metodologice de aplicare emise în baza prezentei ordonanţe; ş) scenariu cinematografic, denumit în continuare scenariu - text scris preexistent, creat în vederea producţiei unui film şi care conţine o descriere, secvenţă cu secvenţă, a acţiunii filmului şi poate conţine dialogurile personajelor; t) sinopsis - scurtă expunere scrisă a subiectului unui film, care poate sta la baza unui scenariu; ţ) coproducător minoritar/coproducţie minoritară - coproducător care are o participare între 10% şi 49% din planul de finanţare a producţiei respective/coproducţie în care coproducătorul român are o participare între 10% şi 49% din planul de finanţare a producţiei respective; u) postproducţie - proces ce poate începe din faza producţiei şi presupune implicarea departamentelor de montaj, sunet, muzică, efecte vizuale şi colorizare pentru a livra un produs audiovizual finit; v) sprijin financiar - sumele nerambursabile acordate din Fondul cinematografic, sub formă de: sprijin financiar pentru producţie; sprijin financiar pentru dezvoltare de proiect; sprijin financiar pentru calitate artistică; sprijin financiar pentru succes în exploatare; sprijin financiar pentru promovarea naţională şi internaţională şi/sau pentru distribuirea naţională în cinematografe a filmelor româneşti sau cu participare românească; sprijin financiar pentru organizarea sau participarea la festivaluri de film sau târguri de profil interne şi internaţionale; sprijin financiar pentru participarea la programe de formare profesionale; sprijin financiar pentru programe de educaţie cinematografică; sprijin financiar pentru funcţionarea cinematografelor de artă; sprijin financiar pentru retehnologizarea cinematografelor de artă; sprijin financiar pentru restaurarea filmelor româneşti din patrimoniul cultural cinematografic; sprijin financiar pentru arhivare în format digital conform a filmelor produse pe suport digital şi finanţate din Fondul cinematografic înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe; w) sprijin financiar pentru producţie - suma nerambursabilă acordată din Fondul cinematografic pentru producţia de filme, în urma câştigării unui concurs de proiecte cinematografice, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe; x) sprijin financiar pentru dezvoltare de proiect - sprijin financiar pentru preproducţie, respectiv suma nerambursabilă acordată din Fondul cinematografic pentru dezvoltarea de proiecte, în urma câştigării unui concurs de proiecte cinematografice, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe; y) sprijin financiar pentru calitate artistică - sprijin financiar ce se acordă producătorilor şi regizorilor filmelor care au avut un succes artistic remarcabil, fiind selecţionate sau premiate la cele mai importante manifestări cinematografice internaţionale (festivaluri de film şi gale anuale de premiere ale academiilor de cineaşti), stabilite conform prevederilor prezentei ordonanţe. Sprijinul se acordă exclusiv pentru realizarea unui nou proiect cinematografic declarat câştigător al unui concurs de proiecte organizat de către Centrul Naţional al Cinematografiei; z) agent de vânzări - persoana fizică sau juridică, autorizată de producătorul delegat al producţiei să gestioneze comercializarea filmului sub orice formă de exploatare în diferite teritorii; aa) exploatant - organizatorul comunicării publice a filmelor, care emite bilete şi încasează contravaloarea acestora pentru respectiva comunicare publică; bb) film de microbuget - filmul care are o durată de minimum 40 de minute şi care are un buget de maximum 60.000 euro; cc) proiect cinematografic - totalitatea activităţilor artistice, tehnice şi organizatorice care, pornind de la un sinopsis, duc la realizarea copiei standard a unui film. Cele două etape ale realizării proiectului cinematografic sunt dezvoltarea de proiect şi, respectiv, producţia de film; dd) buget de producţie - costul previzionat necesar producţiei filmului; ee) copie standard - varianta finală şi completă a filmului (incluzând imaginea montată, sunetul mixat şi genericele) transpusă pe un suport stabil şi de calitate care permite realizarea de copii ale filmului pe orice fel de suport derivat în vederea exploatării, precum şi stocarea filmului în condiţii de calitate; ff) excedent/deficit din activitatea de exploatare - veniturile totale ce revin producătorului din exploatarea filmului, după deducerea aportului propriu direct al societăţii producătoare la producţia filmului (la valoarea certificată de raportul de audit) şi a cheltuielilor proprii de distribuţie neacoperite din alte surse; gg) producţii transfrontaliere - coproducţiile de film finanţate de două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene şi care implică producători din două sau mai multe state membre; hh) promovare - publicitatea sau/şi reclama făcute unui film, prin orice mijloc, în scopul distribuirii acestuia şi al atragerii publicului pentru vizionare; ii) film de televiziune - film de ficţiune, de animaţie sau documentar, cu o durată de peste 50 minute, sau miniserie cu maximum 8 episoade, realizat în mod specific pentru a fi difuzat la televiziune; jj) sprijin financiar pentru succes în exploatare - sprijin financiar ce se acordă producătorilor şi regizorilor filmelor de lungmetraj care au avut un succes financiar deosebit în urma exploatării filmului prin distribuţie şi vânzare în ţară şi în străinătate, conform prevederilor prezentei ordonanţe. Sprijinul se acordă exclusiv pentru realizarea unui nou proiect cinematografic declarat câştigător al unui concurs de proiecte organizat de către Centrul Naţional al Cinematografiei; kk) costuri eligibile pentru producţia de filme - costurile totale aferente producţiei de filme, inclusiv costurile aferente îmbunătăţirii accesibilităţii pentru persoanele cu handicap."----------Art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.4. La articolul 6 alineatul (1), punctul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. elaborează, sub coordonarea Ministerului Culturii, strategia şi politicile sectoriale în domeniul cinematografiei, pe care le supune spre aprobare Guvernului;2. elaborează şi propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Culturii, proiecte de acte normative pentru domeniul său de activitate;3. emite, potrivit prezentei ordonanţe, norme şi metodologii privind desfăşurarea activităţilor din domeniul cinematografiei;4. participă, împreună cu Ministerul Culturii şi Ministerul Afacerilor Externe, la iniţierea şi la negocierea convenţiilor, acordurilor şi a altor înţelegeri internaţionale din domeniul cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe;5. propune Ministerului Culturii încheierea unor convenţii, acorduri şi a altor înţelegeri de cooperare internaţională, precum şi aderarea sau, după caz, ratificarea convenţiilor internaţionale din domeniul său de competenţă;6. emite norme şi asigură organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei, ca instrument unitar de evidenţă pentru persoanele fizice şi juridice române sau persoanele juridice înfiinţate într-un alt stat membru al Uniunii Europene cu filială permanentă sau agenţie în România care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei în România;7. emite norme şi asigură, prin Registrul cinematografiei, clasificarea filmelor, precum şi a cinematografelor, în funcţie de nivelul dotărilor tehnice şi al facilităţilor de confort şi de vizionare oferite publicului;8. suspendă sau retrage clasificările stabilite, în cazul nerespectării condiţiilor prevăzute prin normele şi metodologiile emise;9. asigură colectarea şi administrarea eficientă a Fondului cinematografic, controlează şi asigură respectarea reglementărilor şi aplicarea contravenţiilor şi sancţiunilor referitoare la colectarea sumelor la Fondul cinematografic, potrivit prezentei ordonanţe;10. iniţiază reglementările necesare şi asigură organizarea şi desfăşurarea evaluării şi selecţionării, într-un sistem concurenţial deschis, a proiectelor cinematografice, în vederea acordării sprijinului financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe;11. organizează concursul de proiecte cinematografice şi acordă, din Fondul cinematografic, în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe, sprijin financiar pentru dezvoltarea de proiect şi producţia de film;12. acordă, din Fondul cinematografic, sprijin financiar: a) producătorilor şi regizorilor de filme cu succes de calitate artistică şi cu succes în exploatare; b) pentru promovarea şi distribuirea naţională în cinematografe sau pentru promovarea în străinătate a filmelor româneşti; c) pentru retehnologizarea cinematografelor de artă; d) pentru funcţionarea şi programarea cinematografelor de artă; e) pentru programe de cultură şi educaţie cinematografică; f) pentru restaurarea filmelor româneşti din patrimoniul cultural cinematografic; g) pentru arhivare în format digital conform a filmelor produse pe suport digital şi finanţate din Fondul cinematografic înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe; h) pentru editarea de publicaţii de specialitate.13. analizează modul de utilizare a sprijinului financiar alocat din Fondul cinematografic şi ia măsurile legale ce se impun pentru recuperarea acestora în situaţia nerespectării prevederilor legale şi a clauzelor contractelor de creditare;14. poate acorda sprijin financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe, pentru organizarea unor festivaluri cinematografice, participarea filmelor şi a cineaştilor români la manifestări interne şi internaţionale de profil, prin organizarea de standuri, manifestări şi acţiuni promoţionale în cadrul acestora;15. iniţiază, organizează sau participă, în condiţiile prezentei ordonanţe, la alte forme de punere în valoare a creaţiei cinematografice româneşti;16. acordă anual Premiul Naţional al Cinematografiei şi poate institui premii pentru creaţia şi producţia de filme româneşti;17. elaborează indicatori statistici de specialitate şi asigură colectarea datelor statistice pentru domeniul său de activitate;18. editează, publică şi comercializează Anuarul Statistic al Cinematografiei şi alte publicaţii de specialitate şi poate sprijini editarea unor asemenea publicaţii;19. stabileşte, cu aprobarea Ministerului Culturii, preţurile şi tarifele pentru serviciile pe care le prestează;20. organizează şi finanţează activităţile de formare şi perfecţionare profesională a persoanelor care exercită meserii specifice domeniului cinematografiei şi pentru care nu există forme speciale de şcolarizare şi eliberează în acest scop atestate profesionale;21. colaborează, în condiţiile prezentei ordonanţe, cu organizaţiile neguvernamentale, sindicatele şi patronatele din domeniul cinematografiei, precum şi cu alte structuri ale societăţii civile, controlează şi asigură respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei, aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta ordonanţă;22. acordă sprijin de specialitate producătorilor, distribuitorilor şi exploatanţilor de cinematografe pentru accesul la formele de finanţare interne şi internaţionale;23. propune Ministerului Culturii reprezentanţi ai României în organismele internaţionale sau interguvernamentale din domeniul cinematografiei;24. avizează şi aprobă, în calitate de autoritate naţională competentă, cererile de acceptare la regimul juridic de coproducţie cinematografică europeană;25. organizează şi finanţează programe proprii de educaţie cinematografică;26. poate aloca, din Fondul cinematografic, în urma unor acorduri încheiate cu organisme similare din alte state europene, resurse pentru finanţarea realizării unor proiecte cinematografice în regim de coproducţie, în condiţiile prezentei ordonanţe;27. susţine un program naţional în vederea dezvoltării unei reţele funcţionale de cinematografe la nivelul României prin acordarea de asistenţă de specialitate exploatanţilor de cinematografe privind modernizarea, funcţionarea şi programarea cinematografelor. (2) Cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea unei scheme de ajutor de stat, Centrul Naţional al Cinematografiei are obligaţia de a demara procedurile pentru aprobarea şi eliberarea, în condiţiile legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat, a unei noi scheme, cu scopul de a asigura continuitatea activităţii. (3) Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale, în scopul dezvoltării cinematografiei naţionale şi al promovării filmului românesc."----------Art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.5. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Angajaţii Arhivei Naţionale de Filme beneficiază de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2005, cu modificările ulterioare."6. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Arhiva Naţională de Filme are următoarele atribuţii principale: a) asigură evidenţa, cercetarea, conservarea, colecţionarea, clasificarea, catalogarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cinematografic naţional, parte a patrimoniului cultural naţional şi a patrimoniului cinematografic internaţional, în scopul prezervării, promovării artei şi culturii cinematografice şi al încurajării cercetărilor istorico-documentare asupra tuturor aspectelor artei cinematografice; b) administrează şi exploatează patrimoniul naţional al cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe; c) poate închiria sau concesiona bunuri aflate în administrarea sa, conform prevederilor legale; d) poate iniţia şi comercializa, direct sau în colaborare, transpuneri ale filmelor româneşti din patrimoniul cinematografiei naţionale, pe orice fel de suport, cu respectarea legislaţiei privind drepturile de autor şi drepturile conexe; e) iniţiază, organizează şi sprijină financiar, în condiţiile prezentei ordonanţe, orice alte forme de punere în valoare a patrimoniului naţional al cinematografiei; f) stabileşte, cu aprobarea Ministerului Culturii, preţurile şi tarifele pentru serviciile pe care le prestează; g) îndeplineşte funcţia de depozit legal şi voluntar, conform prevederilor prezentei ordonanţe. (2) Persoanele fizice şi juridice române, înregistrate în Registrul cinematografiei şi care distribuie filme cinematografice pe teritoriul României, pot depune la Arhiva Naţională de Filme, cu titlu de depozit voluntar, câte o copie de film pentru fiecare titlu de film prezentat în sălile de cinematograf din ţară. (3) Depunerea copiilor de film, cu titlu de depozit voluntar, se va face cu respectarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Arhiva Naţională de Filme constituie depozit legal pentru filmele româneşti de toate genurile, lungmetraje şi scurtmetraje de ficţiune, documentare sau de animaţie, precum şi materialele primare de imagine şi sunet, mixajele de sunet şi intermediarele acestora, realizate până în anul 1997 cu finanţare de la bugetul de stat sau de la bugetul unor instituţii publice, precum şi cele realizate ulterior acestei date cu finanţare de la Centrul Naţional al Cinematografiei. (5) Arhiva Naţională de Filme poate asigura păstrarea şi conservarea, în mod voluntar, a materialelor primare şi intermediare şi a filmelor realizate de producători care nu au beneficiat de finanţare conform alin. (4)."----------Art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare dezvoltării activităţii cinematografice, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Centrului Naţional al Cinematografiei este instituit Fondul cinematografic. (2) Fondul cinematografic se constituie din resursele financiare stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. (3) Cheltuielile de capital, de personal, precum şi cheltuielile materiale necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce revin Centrului Naţional al Cinematografiei, potrivit prezentei ordonanţe, precum şi cheltuielile de administrare a Fondului cinematografic se suportă din fonduri alocate de la bugetul de stat şi din venituri proprii."8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Fondul cinematografic se constituie din următoarele surse: a) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul de vânzare şi/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, al DVD-urilor sau al oricărui suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, care se adaugă la preţul acestora, plătibilă de operatorul economic care face vânzarea şi/sau închirierea angro; operatorii economici distribuitori angro de casete video înregistrate, DVD-uri sau orice alt suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, sunt obligaţi să transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista contractelor de vânzare şi/sau de închiriere încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi datele de identificare a partenerilor contractuali, prezentând şi licenţele pentru titlurile respective; în cazul filmelor clasificate în Registrul cinematografiei în categoria XXX, cu interdicţie de proiecţie publică, contribuţia este de 15%; b) colectarea unei contribuţii de 4% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de către posturile de televiziune publice şi private, contribuţie care se adaugă la preţul minutului de publicitate şi care se încasează de la persoana care a achiziţionat spaţiul de publicitate (agentul de publicitate, firma intermediară cumpărătoare a minutelor de publicitate sau operatorul economic cumpărător al minutelor de publicitate) în baza facturii ce va fi emisă de către furnizor către beneficiarul publicităţii televizate; persoana care achiziţionează spaţiu publicitar este obligată să transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista cu contractele încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi denumirea agenţilor vânzători; c) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul minutelor de publicitate vândute din spaţiul programului propriu de către societăţile de televiziune prin cablu, care au licenţa pentru producţia de programe şi care se adaugă acestui preţ; plata contribuţiei către Fondul cinematografic se face de către titularul licenţei audiovizuale; d) colectarea unei contribuţii de 4% din încasările provenite din comunicarea publică a filmelor, de orice gen şi pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spaţii destinate vizionării cu public; obligaţia de plată revine exploatanţilor care asigură minimum 15% din numărul anual de spectacole cu filme româneşti sau cu participare românească şi în cazul cărora cel puţin 15% din numărul anual de spectacole difuzate la orele de maximă audienţă reprezintă filme româneşti sau cu participare românească. În cazul exploatanţilor care nu asigură cotele prevăzute, contribuţia la Fond va fi de 8% din încasări; e) colectarea unei contribuţii de 1% aplicată asupra veniturilor realizate lunar de operatorii economici pentru retransmisia emisiunilor de televiziune, indiferent de tehnologie: transmisie terestră analogică sau digitală, cablu, inclusiv prin fibră optică sau fire telefonice, prin satelit, prin internet etc.; f) un procent de 2% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc, direcţionat anual către Fondul cinematografic pentru încurajarea şi susţinerea industriei cinematografice. Suma este virată anual Fondului cinematografic până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul precedent şi nu se supune regularizării conform prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; g) dobânda aferentă disponibilităţilor din contul Fondului cinematografic aflat în Trezoreria Statului; h) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul de vânzare şi/sau închiriere a filmelor pe platforme de streaming video online de tipul VoD, SvoD, TvoD, PayPerView, care se adaugă la acest preţ, plătibilă de operatorul economic care face vânzarea şi/sau închirierea; i) sumele provenite din plăţile efectuate de către producători, în cazul în care filmele înregistrează excedent din activitatea de exploatare, în condiţiile prevederilor prezentei ordonanţe şi a contractelor de finanţare încheiate cu Centrul Naţional al Cinematografiei; j) alte venituri dobândite în condiţiile legii. (2) Sumele datorate pentru contribuţiile stabilite la alin. (1) lit. a)-f), h) şi i) reprezintă cheltuială deductibilă la calculul rezultatului fiscal al operatorilor economici respectivi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Contribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-j) se aplică asupra încasărilor totale realizate, exclusiv TVA aferentă şi/sau impozitul pe spectacol, precum şi, în cazul contribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), taxa de timbru cinematografic. (4) Veniturile proprii ale Centrului Naţional al Cinematografiei se constituie din următoarele surse: a) venituri obţinute din închirierea şi concesionarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa, conform prevederilor legale; b) tarifele pentru efectuarea operaţiunilor de clasificare şi înregistrare în cadrul Registrului cinematografiei şi costul etichetelor de clasificare pentru filmele destinate comercializării şi/sau închirierii de videograme se stabilesc şi se actualizează periodic prin ordin al ministrului culturii, la propunerea directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei; c) venituri obţinute din realizarea altor activităţi specifice, acceptarea de donaţii şi sponsorizări, precum şi orice alte venituri dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe; d) 2% din Fondul cinematografic pentru asigurarea cheltuielilor necesare în vederea colectării şi administrării Fondului Cinematografic, precum şi pentru remunerarea şi decontarea cheltuielilor de transport şi cazare în condiţiile legii, ale membrilor Consiliului, ale membrilor Consiliului consultativ, ale membrilor comisiilor de selecţie, ale lectorilor şi ale celorlalţi specialişti care participă la procedurile de acordare a sprijinului financiar."----------Art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.9. Articolul 14 va avea următorul cuprins:«Art. 14. - Operatorii economici sunt obligaţi să declare şi să vireze Centrului Naţional al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-e) şi h) până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, precum şi să depună lista contractelor încheiate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c), cu menţionarea valorii acestora.»----------Art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct.10. La articolul 15, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Pentru virarea cu întârziere a sumelor datorate de operatorii economici, potrivit prevederilor art. 13, Centrul Naţional al Cinematografiei percepe dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu reglementările legale privind regimul impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat.----------Alin. (1) al art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.............................................................. (3) Dobânzile şi penalităţile de întârziere, încasate în conformitate cu prevederile alin. (1), constituie surse la Fondul cinematografic şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe."----------Alin. (3) al art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.11. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d) pot opta pentru finanţarea directă a producţiilor de filme cinematografice realizate în condiţiile prezentei ordonanţe, cu până la 25% din suma datorată drept contribuţie la Fondul cinematografic, la solicitarea producătorilor şi după notificarea adresată Centrului Naţional al Cinematografiei. (2) Persoanele juridice prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) pot opta pentru finanţarea directă, cu până la 25% din suma datorată, a producţiei şi a distribuirii de filme cinematografice realizate în condiţiile prezentei ordonanţe, la solicitarea producătorilor şi după notificarea adresată Centrului Naţional al Cinematografiei, respectiv cu până la 25% din suma datorată a producţiei de filme de televiziune, definite conform prezentei ordonanţe, la solicitarea posturilor de televiziune şi după notificarea adresată Centrului Naţional al Cinematografiei. (3) Sumele neutilizate conform alin. (1) şi (2) se virează în contul Fondului cinematografic până la data de 31 decembrie a anului în curs. (4) După depunerea notificărilor, conform prevederilor alin. (1) şi (2), trimestrial, la Centrul Naţional al Cinematografiei sunt depuse lunar copiile actelor doveditoare privind efectuarea plăţilor aferente contractelor încheiate cu operatorii economici. Lipsa documentelor de plată atrage pentru operatorii economici obligativitatea de a vira sumele respective la Fondul cinematografic, în conformitate cu prevederile art. 13. (5) Sumele investite potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) vor fi scăzute din cuantumul contribuţiei datorate Fondului cinematografic în condiţiile prezentei ordonanţe. (6) Contribuţia persoanelor fizice şi juridice prevăzute la alin. (1) şi (2) reprezintă participarea operatorilor economici respectivi la producţia sau distribuirea filmului, nefiind incluse în cuantumul sprijinului financiar pentru producţie acordat conform prevederilor prezentei ordonanţe. (7) Posturile de televiziune care au solicitat şi beneficiat, conform alin. (2), de finanţare directă pentru producţia unui film de televiziune au obligaţia depunerii la Centrul Naţional al Cinematografiei, în termen de maximum 24 luni de la notificarea privind alocarea acestui sprijin financiar, a unui raport privind modul de utilizare a sumelor alocate. Nerealizarea la termen a obligaţiei de raportare reprezintă contravenţie şi se sancţionează conform art. 68^1."----------Art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.12. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Pentru susţinerea producţiei de film cinematografic, Societatea Română de Televiziune va contribui cu o sumă reprezentând 15% din veniturile proprii realizate din publicitate. (2) Societatea Română de Televiziune poate opta pentru finanţarea directă a producţiei de filme, în condiţiile prezentei ordonanţe, cu până la jumătate din suma datorată Fondului cinematografic, la solicitarea producătorilor şi după notificarea adresată Centrului Naţional al Cinematografiei. (3) Sumele neutilizate se virează în contul Fondului cinematografic până cel mai târziu la data de 31 martie a anului în curs pentru anul precedent."13. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - La sfârşitul fiecărui an, suma rămasă neutilizată din Fondul cinematografic se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie."14. La articolul 20, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Sunt exceptate de la limita prevăzută la alin. (3) filmele dificile şi filmele de buget redus."15. La articolul 21 alineatul (1), literele c) şi g) vor avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Pot solicita sprijin financiar pentru producţie şi pentru dezvoltare de proiect persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei; b) au un capital social de minimum 20.000 lei sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, prezintă o scrisoare de garanţie bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Naţional al Cinematografiei; c) asigură o contribuţie proprie de minimum 6% din bugetul total al producţiei filmului, în numerar, servicii sau în natură; d) în cazul coproducţiilor cinematografice, contribuţia proprie de minimum 6% se referă la participarea părţii române; e) au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului, precum şi dreptul de exploatare al filmului produs; f) prezintă dosarul de concurs întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru acordarea finanţărilor din Fondul cinematografic, denumit în continuare Regulament; g) includ în bugetul de producţie al filmului cheltuieli care nu pot depăşi următoarele procente din costurile directe: 10% pentru cheltuielile de regie ale societăţilor producătoare; 10% pentru cheltuieli neprevăzute; 20% pentru totalitatea cesiunilor drepturilor consimţite de autorii filmului; h) fac dovada că nu au datorii la bugetul general consolidat, precum şi la Fondul cinematografic. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), pot solicita sprijin financiar pentru producţie şi pentru dezvoltare de proiect persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate din statele membre ale Uniunii Europene care nu au filială permanentă sau agenţie în România care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei, cu condiţia ca, în situaţia obţinerii unui sprijin financiar în condiţiile prezentei ordonanţe, să îşi înfiinţeze o filială permanentă sau agenţie în România care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei şi să se înscrie în Registrul cinematografic în vederea contractării. (3) Producătorul este obligat să cheltuie pe teritoriul României minimum 60% din valoarea ajutorului primit sub formă de sprijin financiar pentru producţie. (4) Sprijinul financiar pentru producţia unui film se acordă exclusiv pentru proiectele declarate câştigătoare în cadrul concursurilor de proiecte cinematografice şi nu este transmisibil, cu excepţia cazurilor speciale prevăzute de prezenta ordonanţă."----------Art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.18. Articolul 23 va avea următorul cuprins:Art. 23Abrogat.----------Art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016."Art. 24. - Centrul Naţional al Cinematografiei poate acorda sprijin financiar în cazul producţiilor transfrontaliere de film care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) cel puţin unul dintre coproducători este persoană juridică română, autorizată ca atare şi înscrisă în Registrul cinematografiei; b) coproducătorii români au participat şi au câştigat o sesiune de selecţie, în condiţiile prezentei ordonanţe; c) coproducătorii români au o participare de minimum 10% din bugetul de producţie al filmului, în cazul coproducţiilor multilaterale, respectiv de minimum 20% din bugetul de producţie al filmului, în cazul coproducţiilor bilaterale, în condiţiile prevăzute în Regulament; d) coproducătorii români deţin, pe baza contractului de coproducţie încheiat, o cotă corespunzătoare contribuţiei fiecăruia din drepturile de proprietate intelectuală cesionate coproducătorilor şi sunt deţinători ai drepturilor de exploatare a filmului pe teritoriul României; e) coproducătorii români îşi asumă obligaţia ca, pe genericul filmului şi în toate materialele publicitare, să menţioneze faptul că filmul a fost realizat cu sprijinul financiar al Centrului Naţional al Cinematografiei; f) sprijinul financiar pentru producţiile transfrontaliere nu poate depăşi 60% din costurile eligibile de producţie ale filmului. În cazul coproducţiilor minoritare, sprijinul financiar se referă la bugetul părţii române la realizarea filmului."----------Art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.21. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Centrul Naţional al Cinematografiei acordă din Fondul cinematografic sprijin financiar, pentru alte activităţi decât producţia de filme şi dezvoltarea de proiecte, persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate înscrise în Registrul cinematografiei, precum şi persoanelor fizice, pentru acestea din urmă exclusiv pentru participarea la festivaluri şi la programe de formare profesională. (2) Prin excepţie de la alin. (1), persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care solicită sprijin financiar pentru editarea unor lucrări şi publicaţii de specialitate nu au obligaţia înscrierii în Registrul cinematografiei."----------Art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.22. La articolul 26 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Sprijinul financiar se acordă în condiţiile prezentei ordonanţe şi cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul ajutorului de stat pentru: a) realizarea unei noi producţii, regizorilor şi producătorilor filmelor care au avut succes artistic, acordat ca sprijin financiar pentru calitate artistică, respectiv regizorilor şi producătorilor filmelor care au avut un succes în exploatare, acordat ca sprijin financiar pentru succes în exploatare; b) promovarea şi distribuirea naţională a filmelor româneşti de toate genurile, inclusiv accesibilizarea lor pentru persoanele cu dizabilităţi, precum şi promovarea filmelor româneşti de toate genurile în străinătate; c) funcţionarea şi programarea cinematografelor de artă, precum şi retehnologizarea cinematografelor de artă; d) organizarea, în ţară şi străinătate, de festivaluri şi târguri de filme; e) participarea la festivalurile internaţionale stabilite anual, prin hotărâre, de către Consiliu; f) participarea la programe de formare profesională; g) susţinerea unor programe de cultură şi educaţie cinematografică, precum şi editarea de publicaţii de specialitate; h) susţinerea restaurărilor filmelor româneşti din patrimoniul cinematografic naţional; i) sprijin financiar pentru arhivare în format digital conform, stabilit prin Regulament, a filmelor produse pe suport digital în perioada 2000-2016 care fac obiectul depozitului legal. (2) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) lit. a) se acordă pentru realizarea unei noi producţii, în urma câştigării concursului de proiecte cinematografice, iar cel prevăzut la alin. (1) lit. b)-i) se acordă de către Consiliu, în limita bugetului alocat cu această destinaţie, conform prevederilor prezentei ordonanţe şi ale Regulamentului. (3) Pentru acordarea sprijinului financiar prevăzut la alin. (1) lit. c), d), g) şi h), Centrul Naţional al Cinematografiei organizează, anual, două sesiuni de finanţare, care trebuie anunţate public cu cel puţin 45 de zile înainte de data-limită de depunere a dosarelor de concurs. La data anunţării publice a concursului, Centrul Naţional al Cinematografiei comunică fondul total alocat pentru respectiva sesiune şi cuantumul procentual maxim stabilit de Consiliu ce poate fi acordat unui singur solicitant în cadrul sesiunii. (4) Procentul maxim care se poate aloca unui solicitant în cadrul unei sesiuni pentru acordarea de sprijin financiar aferent alin. (1) lit. d) şi g) este stabilit de către Consiliul de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei şi nu poate depăşi 20% din suma totală alocată în respectiva sesiune de concurs. Modul de organizare a sesiunilor de finanţare se stabileşte prin Regulament. (5) Materialele arhivate conform alin. (1) lit. i) sunt depuse de beneficiarul sprijinului financiar la Arhiva Naţională de Filme."----------Art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.23. La articolul 27 alineatul (6) va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Sprijinul financiar pentru succes în exploatare se acordă producătorilor şi regizorilor filmelor care îndeplinesc una din următoarele condiţii: a) pentru filmele care au înregistrat performanţe excepţionale la nivelul încasărilor din exploatarea în sălile de cinematograf din România, aşa cum apar din datele certificate de Centrul Naţional al Cinematografiei; b) pentru filmele cu succes deosebit în exploatare în România şi/sau în străinătate care returnează către Centrul Naţional al Cinematografiei în primul an de exploatare a acestora cel puţin 10% din sprijinul financiar pentru producţie primit pentru realizarea lor. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), sprijinul financiar pentru succes în exploatare se acordă producătorilor şi regizorilor filmelor care depăşesc pragul stabilit anual prin hotărâre a Consiliului, în baza Regulamentului, care nu poate fi mai mic decât echivalentul a 100.000 de bilete vândute, calculat în raport cu tariful mediu ponderat al biletelor de intrare înregistrate în aceeaşi perioadă, aşa cum apar din datele certificate de Centrul Naţional al Cinematografiei. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), sprijinul financiar pentru succes în exploatare este de 50% din suma rambursată către Centrul Naţional al Cinematografiei în primul an de exploatare a filmului. (4) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) lit. a) şi b) nu este cumulativ. Regizorul şi producătorul care îndeplinesc concomitent condiţiile prevăzute la alin. (1) vor beneficia de sprijinul cu valoarea cea mai ridicată. (5) Sprijinul financiar pentru succes în exploatare se acordă separat, în proporţie egală, producătorului şi regizorului filmului românesc, exclusiv pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câştigător al concursului organizat în condiţiile prezentei ordonanţe. (6) În cazul coproducţiilor minoritare, sprijinul pentru succes comercial se acordă doar regizorilor români. (7) Cuantumul sprijinului pentru succes în exploatare alocat conform alin. (1) lit. a) se stabileşte prin hotărâre a Consiliului, în baza Regulamentului. Consiliul este abilitat să stabilească cuantumuri diferite de sprijin pentru diverse praguri de încasări realizate."----------Art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.24. La articolul 29, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Pot solicita sprijin financiar pentru promovarea şi/sau distribuirea, precum şi pentru exploatarea în România a filmelor româneşti sau cu participare românească persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei; b) au un capital social de minimum 10.000 lei sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, prezintă o scrisoare de garanţie bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Naţional al Cinematografiei; c) asigură un aport propriu de 6% din valoarea devizului în numerar sau în echivalent servicii; d) au obţinut, în condiţiile prezentei ordonanţe, acordul scris al producătorului în vederea distribuirii şi exploatării filmului; e) prezintă dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului; f) includ în deviz costuri care nu pot să depăşească următoarele cote maximale: 7,5% pentru cheltuielile de regie ale societăţilor de distribuire; 5% cheltuieli neprevăzute. (2) Sprijinul financiar pentru promovarea, distribuirea şi exploatarea unui film nu este transmisibil. (3) Sprijinul financiar pentru promovarea şi/sau distribuirea unui film românesc sau cu participare majoritar românească se poate acorda cu cel mult 6 luni înainte de data distribuirii acestuia. Modul de acordare a acestui sprijin este stabilit prin Regulament. (4) Modul de acordare a sprijinului financiar pentru promovarea filmelor cinematografice în afara României, pentru filmele româneşti sau filmele cu participare românească este stabilit prin Regulament."----------Art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL 3nr. 999 din 12 decembrie 2016.25. La articolul 30, litera d) va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Pot solicita sprijin financiar pentru retehnologizarea, funcţionarea şi programarea cinematografelor de artă persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei; b) au un capital social de minimum 10.000 lei sau, în cazul persoanelor fizice autorizate, prezintă o scrisoare de garanţie bancară în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Naţional al Cinematografiei; c) prezintă dosarul întocmit în conformitate cu Regulamentul; d) difuzează, respectiv, în cazul cinematografelor în curs de reabilitare, îşi asumă să difuzeze film de artă în proporţie de minimum 50% din programul anual, din care cel puţin jumătate este consacrat filmului european sau românesc. (2) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul solicitării de sprijin financiar de către entităţi publice. (3) Modul de acordare a sprijinului financiar pentru cinematografele de artă este stabilit prin Regulament."----------Art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL 3nr. 999 din 12 decembrie 2016.26. La articolul 34, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) La concursurile de proiecte cinematografice pot participa persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 21 alin. (1). (2) Persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate care nu au respectat prevederile prezentei ordonanţe şi obligaţiile stabilite prin contractele aflate în derulare cu Centrul Naţional al Cinematografiei nu pot solicita sprijin financiar pentru producţie şi pentru dezvoltare de proiecte din Fondul cinematografic."----------Art. 34 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL 3nr. 999 din 12 decembrie 2016.27. La articolul 40, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Componenţa comisiilor de selecţie se aprobă, pentru fiecare sesiune de concurs, prin hotărâre, de către Consiliu, pe baza propunerilor înaintate de către cineaşti, asociaţii şi uniuni ale cineaştilor. (2) Membrii comisiilor de selecţie, precum şi cei ai comisiei de lectori, soţul sau soţia, ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude nu pot participa în nicio calitate la realizarea unui proiect cinematografic înscris în secţiunea respectivă de concurs. (3) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor, membrii acestora vor primi o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin hotărâre de către Consiliu, în funcţie de numărul de proiecte evaluate şi care nu poate depăşi echivalentul a două salarii brute ale directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei."----------Art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL 3nr. 999 din 12 decembrie 2016.28. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Rezultatele concursului, inclusiv valoarea sprijinului financiar alocat fiecărui proiect câştigător, vor fi anunţate public prin afişare la sediul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe pagina de internet a acestuia, precum şi într-un ziar cu acoperire naţională, în termen de 3 zile de la redactarea hotărârii comisiei de selecţie şi a avizului Consiliului. (2) Lista finală privind proiectele câştigătoare va fi anunţată public în termen de 3 zile de la data soluţionării contestaţiilor conform art. 50 alin. (3). (3) Hotărârea de acordare a sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect este valabilă 6 luni de la data comunicării, interval în care trebuie încheiat contractul de finanţare. Hotărârea de acordare a sprijinului financiar pentru producţie de film este valabilă 24 de luni de la data comunicării, interval în care trebuie asigurată finanţarea proiectului şi trebuie încheiat contractul de finanţare. (4) Beneficiarii sprijinului financiar pentru producţie şi ai sprijinului financiar pentru dezvoltare de proiect, precum şi persoanele desemnate în calitate de producător nu pot solicita un nou sprijin financiar în cazul în care au fost încălcate termenele legale pentru realizarea proiectelor anterioare. (5) În cazuri bine justificate, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenelor prevăzute la alin. (3) de maximum 6 luni."----------Art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL 3nr. 999 din 12 decembrie 2016.29. La articolul 51, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Sprijinul financiar pentru producţie de film şi, respectiv, pentru dezvoltare de proiecte de film se acordă pe baza unui contract încheiat între Centrul Naţional al Cinematografiei şi persoana juridică sau persoana fizică autorizată care l-a solicitat. (2) Contractele se încheie numai după verificarea dosarului financiar al proiectului de film de către Consiliu, dosar prin care trebuie să se ateste faptul că finanţarea integrală a proiectului, atât ca sume, cât şi ca termene, este asigurată. (3) Contractul de finanţare pentru producţia de film trebuie să prevadă, sub sancţiunea nulităţii: a) obligaţia producătorului de a preda Centrului Naţional al Cinematografiei, la finalizarea filmului, o copie standard a acestuia, sub forma unui pachet cinematografic digital (DCP) pe un suport de arhivare digital, stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe; b) obligaţia producătorului de a depune în custodia Arhivei Naţionale de Filme, pentru conservare, un master digital pe un suport de arhivare digital, stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe, precum şi alte materiale specifice, stabilite prin Regulament. În cazul filmelor produse pe suport de peliculă, producătorul are obligaţia suplimentară de a depune, la cererea Arhivei Naţionale de Filme, negativul brut în custodia Arhivei Naţionale de Filme, sub formă de depozit voluntar cu titlu gratuit; c) obligaţia producătorului de a prezenta filmul la premieră prin proiecţie publică pe ecrane, pe un suport tehnologic de cea mai înaltă calitate, în conformitate cu Regulamentul; d) formatele şi suporturile specifice menţionate la lit. a) şi b), care se stabilesc şi se actualizează, pentru corelarea cu evoluţia tehnologiilor de conservare, prin Regulament; e) dreptul Centrului Naţional al Cinematografiei şi al Arhivei Naţionale de Filme ca la expirarea primilor 3 ani de exploatare a filmului să poată prezenta public, pe orice suport de distribuţie, în cadrul unor proiecte educaţionale sau necomerciale, inclusiv în cadrul programelor Arhivei Naţionale de Filme, filmul finanţat conform prezentei ordonanţe. Producătorul filmului poate solicita Consiliului, motivat, amânarea cu un termen specific a prezentării necomerciale a filmului în cazul în care aceasta ar putea afecta negativ exploatarea comercială a filmului. (4) Termenul de finalizare şi depunere a copiei standard a unui film realizat cu ajutorul sprijinului financiar pentru producţie trebuie să nu depăşească 2 ani de la data semnării contractului cu Centrul Naţional al Cinematografiei. (5) Prin excepţie de la alin. (4), pentru filmele de animaţie de lungmetraj, termenul de finalizare şi depunere a copiei standard trebuie să nu depăşească 3 ani de la data semnării contractului cu Centrul Naţional al Cinematografiei. (6) În cazuri bine justificate, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate acorda, cu aprobarea Consiliului, o prelungire a termenului de predare a copiei standard de maximum 6 luni. (7) În cazul în care producătorul unui proiect cinematografic câştigător al concursului decide înlocuirea regizorului, aflat în imposibilitatea de a continua realizarea filmului, această înlocuire se face numai prin modificarea corespunzătoare a contractului de finanţare şi în baza avizului conform al Consiliului, numai în cazuri bine justificate, conform Regulamentului, şi doar în măsura în care noul regizor are cel puţin aceeaşi calitate conform criteriilor care au asigurat proiectului punctajul câştigător. (8) Beneficiarii sprijinului financiar pentru producţie şi/sau ai sprijinului financiar pentru promovarea şi/sau distribuirea unui film românesc sau cu participare românească sunt scutiţi de achitarea vreunei contribuţii şi/sau taxe de imprimare virtuală (VPF) sau de orice altă natură către exploatanţii de săli de cinematograf."----------Art. 51 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL 3nr. 999 din 12 decembrie 2016.30. La articolul 52 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"Art. 52. - (1) Sprijinul financiar pentru producţie se alocă astfel: a) până la 50% din suma alocată la începutul perioadei de pregătire; b) diferenţa de până la 50% se alocă pe parcursul realizării proiectului, astfel: până la 20%, la solicitarea producătorului sau a producătorului delegat, la jumătatea filmărilor, respectiv la jumătatea procesului de producţie pentru filmul de animaţie, pe baza rapoartelor de producţie semnate de regizor şi producător sau, în funcţie de caz, de producătorul delegat; până la 20%, la solicitarea producătorului sau a producătorului delegat, la sfârşitul filmărilor, respectiv la încheierea procesului de producţie pentru filmul de animaţie, pe baza rapoartelor de producţie şi a procesului-verbal de încheiere a filmărilor, semnate de regizor şi producător sau, în funcţie de caz, de producătorul delegat; 10%, la solicitarea producătorului sau a producătorului delegat, numai după îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative: predarea copiei standard, în conformitate cu art. 51 alin. (3) lit. a); predarea unui master digital pe un suport de arhivare, în conformitate cu art. 51 alin. (3) lit. b); predarea unui audit financiar care să certifice corecta utilizare a sprijinului financiar pentru producţie, participarea financiară a coproducătorilor/ finanţatorilor proiectului, precum şi aportul producătorului; şi prezentarea unui contract de distribuire; c) în situaţia în care tranşa iniţială acordată potrivit dispoziţiilor prevăzute la lit. a) este mai mică de 50% din suma alocată, diferenţa va fi redistribuită la tranşele doi şi trei prevăzute la lit. b). (2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru filmele de microbuget, plata ultimei tranşe se face după predarea copiei standard şi predarea unui decont de cheltuieli. În situaţii motivate, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei poate solicita predarea unui audit financiar care să certifice corecta utilizare a sprijinului financiar pentru producţie."----------Art. 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL 3nr. 999 din 12 decembrie 2016.31. La articolul 55, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:Art. 55Abrogat.----------Art. 55 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost abrogat de pct. 50 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL 3nr. 999 din 12 decembrie 2016.32. Articolul 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale pot susţine, în condiţiile prezentei ordonanţe, construirea de noi cinematografe cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin închirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice care doresc să investească în acest domeniu. (2) În cazul filmelor româneşti sau realizate cu participare românească, în sensul prevederilor din anexa nr. 2, autorităţile administraţiei publice locale acordă scutiri pentru diverse activităţi din domeniul cinematografiei, pentru desfăşurarea filmărilor, precum şi pentru plata locaţiilor de filmare, cu excepţia clădirilor aflate în proprietatea sau în administrarea lor. (3) În sensul prevederilor alin. (2), autorităţile publice locale pot acorda scutiri şi/sau facilităţi pentru desfăşurarea filmărilor în interiorul clădirilor aflate în proprietatea sau în administrarea lor."33. Articolul 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) Exploatanţii de săli şi de grădini de cinematograf au obligaţia de a asigura minimum 10% din numărul anual de spectacole cu filme româneşti sau cu participare românească şi au obligaţia ca cel puţin 10% din numărul anual de spectacole difuzate la orele de maximă audienţă să reprezinte filme româneşti sau cu participare românească. (2) Pentru exploatanţii de săli şi de grădini de cinematograf care asigură minimum 15% din numărul anual de spectacole cu filme româneşti sau cu participare românească şi în cazul cărora cel puţin 15% din numărul anual de spectacole difuzate la orele de maximă audienţă reprezintă filme româneşti sau cu participare românească, contribuţia la Fondul cinematografic din încasările provenite din comunicarea publică a filmelor, conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. d), va fi de 4% din aceste încasări."----------Art. 60 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL 3nr. 999 din 12 decembrie 2016.34. Articolul 61 va avea următorul cuprins:"Art. 61. - Televiziunile care difuzează filme au obligaţia să asigure anual minimum 2% din spaţiul destinat acestora pentru difuzarea de opere audiovizuale, inclusiv filme cinematografice, realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe."35. La articolul 62, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:Art. 62Abrogat.----------Art. 62 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost abrogat de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.36. La articolul 63, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Bunurile din patrimoniul public al statului, enumerate la alin. (1) lit. c), se află în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, cele enumerate la alin. (1) lit. b), d) şi e) se află în administrarea Arhivei Naţionale de Filme, iar cele de la alin. (1) lit. a) trec în administrarea Arhivei Naţionale de Filme."----------Alin. (2) al art. 63 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.37. Articolul 64 va avea următorul cuprins:"Art. 64. - Mixajele magnetice, materialele şi bunurile rămase în urma producţiilor româneşti, realizate în condiţiile art. 63 alin. (1) lit. a), sau din prestaţii internaţionale, care pot fi utilizate la realizarea altor filme, cum ar fi: obiecte de recuzită, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor, achiziţionate şi confecţionate pe costurile filmelor respective şi aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat: Studioul Cinematografic «Sahia Film» - S.A., Studioul Cinematografic «Rofilm» - S.A. şi Studioul Cinematografic «Animafilm» - S.A. se află în patrimoniul privat al statului şi în administrarea societăţilor respective."38. Articolul 65 va avea următorul cuprins:"Art. 65. - (1) Abrogat.----------Alin. (1) al art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 fost abrogat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 4^1. (2) Se află în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film» Laboratorul de Prelucrare a Peliculei Mogoşoaia din municipiul Bucureşti."39. La articolul 66, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Regia Autonomă a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor «România-Film» se află sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor." (3) Eliminat.----------Alin. (3) al art. 66 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost eliminat prin abrogarea de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008 de catre pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008. (4) Eliminat.----------Alin. (4) al art. 66 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost eliminat prin abrogarea de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008 de catre pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008.40. Articolul 67 va avea următorul cuprins:Art. 67Abrogat.----------Art. 67 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost abrogat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 6.41. La articolul 73, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În termenul prevăzut la alin. (1), Centrul Naţional al Cinematografiei va elabora şi va supune spre aprobare Ministerului Culturii normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I."----------Alin. (3) al art. 73 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de lit. a) a alin. (8) al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Culturii şi Cultelor" cu sintagma "Ministerul Culturii".42. La articolul 75, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 75. - (1) Centrul Naţional al Cinematografiei organizează activităţi de formare şi perfecţionare profesională şi eliberează certificate de atestare de liberă practică în meseriile specifice domeniului cinematografiei pentru care nu există forme de şcolarizare în învăţământul din România.""Art. 75^1. - (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Centrul Naţional al Cinematografiei asigură conceperea şi realizarea unui program de educaţie cinematografică adresat elevilor din învăţământul liceal. (2) Programul prevăzut la alin. (1) se implementează de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în colaborare cu Centrul Naţional al Cinematografiei şi cu Arhiva Naţională de Filme şi se realizează sub forma unor cursuri opţionale, compuse din prelegeri şi proiecţii. (3) Cursurile prevăzute la alin. (2) se pot organiza şi desfăşura în spaţiile instituţiilor de învăţământ sau, după caz, în spaţiile aflate în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei sau a Arhivei Naţionale de Filme, în baza unui protocol de colaborare încheiat între părţi."----------Art. 75^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost introdus de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.43. După articolul 77 se introduce un nou articol, articolul 77^1, cu următorul cuprins:"Art. 77^1. - În vederea dezvoltării cinematografiei în România se introduce sprijinul indirect, astfel: a) de la data stabilită potrivit prevederilor art. 38 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă sprijin indirect în valoare de 150% pentru producătorii, coproducătorii şi finanţatorii implicaţi în producţia de film, acordat din impozitul pe profit corespunzător sumei investite, sumă care nu poate depăşi 10% din costurile directe de producţie efectuate pe teritoriul României, şi reprezintă maximum 50% din profitul brut; această prevedere nu se aplică pentru aportul prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. c); b) în situaţia filmelor comandate, condiţionat de cheltuirea în România a minimum 40% din bugetul filmului, se acordă sprijin indirect în valoare de 30% din totalul taxelor aferente bugetului cheltuit pe teritoriul României, sprijin ce se acordă persoanei juridice autorizate, înscrisă în Registrul cinematografiei, rezidentă în România, potrivit legii, şi care participă la realizarea filmului; sprijinul indirect va fi folosit pentru acoperirea costurilor directe de producţie, efectuate pe teritoriul României, şi nu poate depăşi 10% din acestea; în cazul filmelor la comandă, prevederile prezentului articol se pot completa de drept cu prevederile lit. a); c) sprijin indirect prin scutirea de la plata taxei pe redevenţă pentru distribuitorii care introduc în România un număr egal sau mai mare de 8 copii de film; d) sprijin indirect în valoare de 150%, aferent impozitului pe profit obţinut în urma realizării investiţiei, pentru operatorii implicaţi în exploatarea de lanţuri de cinematografe, în situaţia în care lanţul este format din cel puţin 10 săli distribuite pe teritoriul României, corespunzător a 10% din investiţia realizată.""Art. 77^2. - (1) Datorită specificului activităţii, prin derogare de la prevederile art. 111 din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul angajaţilor implicaţi în producţia de film, durata maximă legală a timpului de muncă poate depăşi 40 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, cu condiţia ca aceste ore să fie compensate cu zilele libere în perioadele în care angajaţii nu participă la producţia de film sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie compensate în bani, conform prevederilor legale în vigoare. (2) Pentru angajaţii implicaţi în producţia de film, zilele de sâmbătă, duminică şi, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în perioadele în care angajaţii nu participă la producţii de film."----------Art. 77^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 7.44. Articolul 78 va avea următorul cuprins:"Art. 78. - (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune sunt obligate, în cadrul grilelor de programe, să rezerve spaţiu publicitar gratuit în orele de maximă audienţă, necesar promovării filmelor cinematografice româneşti sau realizate cu participare românească, în sensul definiţiilor prevăzute în anexa nr. 2. (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Centrul Naţional al Cinematografiei, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor stabili, în baza unui protocol, modalităţile şi spaţiul acordat în grila de programe pentru promovarea filmelor cinematografice româneşti sau realizate cu participare românească, în sensul definiţiilor prevăzute în anexa nr. 2." (3) Publicitatea difuzată în condiţiile alin. (1) nu constituie publicitate comercială.----------Alin. (3) al art. 78 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu pct. 7.45. După articolul 78 se introduce un nou articol, articolul 78^1, cu următorul cuprins:"Art. 78^1. - Dispoziţiile art. 55 alin. (3)-(5) se aplică şi contractelor încheiate începând cu anul 1997, care se află în derulare, fie în sensul restituirii creditului acordat, fie în sensul continuării finanţării din Fondul cinematografic."46. După articolul 79 se introduce un nou articol, articolul 79^1, cu următorul cuprins:"Art. 79^1. - Măsurile de natura ajutorului de stat care fac subiectul prezentei ordonanţe se supun legislaţiei europene în materie, precum şi legislaţiei privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat în vigoare la data aprobării schemelor de ajutor de stat."----------Art. 79^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 14 iulie 2005 a fost modificat de pct. 61 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.47. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, cu următorul cuprins:"ANEXA Nr. 2CRITERIIde definire a filmului românesc, a filmului cu participareromânească, precum şi a filmului original produs în limba românăÎn conformitate cu art. 3 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 şi în sensul Regulamentului de concurs, se consideră:1. film românesc - filmul care întruneşte minimum 65 de puncte dintr-un total de 100, în conformitate cu criteriile de mai jos;2. film cu participare românească - filmul care întruneşte minimum 35 de puncte dintr-un total de 100, în conformitate cu criteriile de mai jos:    a) autori:    - regizor 15    - scenarist 7    - compozitor 3    Total: 25 de puncte    b) producător 15    c) film original produs în limba română conform 10    pct. 3    d) actori (pe film sau sunet):    - roluri principale 10    - roluri secundare 5    Total: 40 de puncte    e) echipa artistică şi tehnică:    - director de imagine sau operator şi echipă 4    - scenografie 1    - costume 1    - inginer de sunet 2    - machiaj 1    - editor de imagine 2    - alţi tehnicieni 2    - zilieri 2    Total: 15 puncte    f) filmări, echipament tehnic şi postproducţie:    - locaţii (cel puţin jumătate în România) 4    - laborator 2    - echipament tehnic 4    - postproducţie sunet 5    - editare şi laborator 5    Total: 20 de puncte    Total general: 100 de puncte;3. filmul original produs în limba română - filmul care îndeplineşte una dintre condiţiile:- versiunea originală va fi prezentată în limba română;- versiunea originală va fi prezentată în două sau mai multe limbi, dar intervalul de timp vorbit în limba română le depăşeşte pe celelalte;- versiunea originală a fost realizată în limba unei minorităţi care trăieşte în România, dacă subiectul se referă la tradiţiile şi cultura respectivei minorităţi."  +  Articolul II1. La data intrării în vigoare a prezentei legi, sălile şi grădinile de spectacol cinematografic, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film», împreună cu terenurile şi bunurile mobile aferente, trec în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale locale, comunale, orăşeneşti, municipale şi al sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, şi în administrarea consiliilor locale respective.2. Bunurile mobile aflate în inventarul sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic trec în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale locale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora*).3. Odată cu transferul imobilelor prevăzute la pct. 1, consiliile locale vor prelua de la Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film» personalul aferent, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.4. Odată cu transferul imobilelor prevăzute la pct. 1, consiliile locale respective vor prelua activul şi pasivul aferente fiecărei săli sau grădini de spectacol cinematografic pe care o primesc în administrare.5. Punerea în aplicare a dispoziţiilor pct. 1-4 se face pe baza unui protocol încheiat între primarul unităţii administrativ-teritoriale beneficiare şi reprezentantul mandatat de către conducerea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film», în acest scop, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Protocolul încheiat va fi asumat de către consiliile locale respective prin hotărâre**).6. Pentru realizarea interesului public general privind accesul la cultură, autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să asigure, pentru o perioadă de minimum 15 ani, difuzarea cel puţin o dată pe săptămână de film cinematografic - cu prioritate a acelor producţii cinematografice realizate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare.----------Pct. 6 al art. II a fost modificat de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016.7. Consiliile locale sunt obligate ca în termen de maximum 4 ani să asigure prin investiţiile necesare reabilitarea, dotarea şi modernizarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic preluate.8. În cazul în care se constată nerespectarea de către reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale a obligaţiilor ce le revin, conform protocoalelor de preluare încheiate, precum şi conform prevederilor prezentei legi, Ministerul Culturii va iniţia procedurile necesare pentru trecerea respectivelor imobile din domeniul public local în domeniul privat al statului***).----------Pct. 8 al art. II a fost modificat a fost modificat de lit. a) a alin. (8) al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Culturii şi Cultelor" cu sintagma "Ministerul Culturii".9. Prin derogare de la dispoziţiile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, se interzice autorităţilor administraţiei publice locale trecerea imobilelor preluate în baza prezentei legi din domeniul public în domeniul privat al respectivelor autorităţi administrativ-teritoriale.10. Hotărârile emise cu încălcarea dispoziţiilor prevăzute la pct. 9 sunt nule de drept.11. În cazul sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic care la data preluării fac obiectul unui contract de închiriere ce prevede în mod expres obligativitatea difuzării de film cinematografic, autorităţile administraţiei publice locale pot iniţia procedura de privatizare în favoarea contractantului, în baza dispoziţiilor Legii nr. 346/2004privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, dacă difuzarea de film cinematografic s-a făcut constant şi au fost respectate toate clauzele contractuale*).12. În termen de maximum 30 de zile de la preluarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, în baza prezentei legi, beneficiarii contractelor de închiriere pot să notifice intenţia de cumpărare consiliului local al autorităţii administrativ-teritoriale respective, cu respectarea prevederilor în vigoare*).13. După finalizarea procesului de transfer al sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, Ministerul Culturii va iniţia procesul de reorganizare a Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «România-Film», costurile aferente fiind suportate de la bugetul de stat.----------Pct. 13 al art. II a fost modificat a fost modificat de lit. a) a alin. (8) al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Culturii şi Cultelor" cu sintagma "Ministerul Culturii".----------Art. II a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care modifică pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008. Notă

  ──────────

  Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 269 din 16 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 23 aprilie 2010, s-a admis excepţia de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. II pct. 11 şi 12 din Legea nr. 328/2006, astfel cum au fost modificate prin pct. 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia constatându-se că acestea sunt neconstituţionale, precum şi cu privire la dispoziţiile art. II pct. 2, în măsura în care se referă la bunurile mobile, proprietate a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, aflate în inventarul sălilor şi al grădinilor de spectacol cinematografic.

  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.

  Prin urmare, în intervalul 23 aprilie 2010-7 iunie 2010, dispoziţiile invocate mai sus, în măsura în care se referă la bunurile mobile, proprietate a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice de drept privat, aflate în inventarul sălilor şi al grădinilor de spectacol cinematografic, au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice în data de 8 iunie 2010, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate.

  ──────────
   +  Articolul IIIAbrogat.----------Art. III a fost abrogat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  BOGDAN OLTEANU

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 14 iulie 2006.Nr. 328.-------