NORME din 22 decembrie 2005 (*actualizate*)pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare*)(actualizate până la data de 10 decembrie 2016*)
EMITENT
  • GUVERNUL




  • ---------- Notă

    ──────────

    *) Aprobate de Ordonanţa de urgenţă nr. 198/2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.

    ──────────
     +  Articolul 1Prezentele norme stabilesc principiile, cadrul general şi procedurile privind constituirea, alimentarea şi utilizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea investiţiilor realizate prin proiecte care beneficiază de asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice, precum şi pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice/datoriei aferente împrumuturilor destinate cofinanţării acestor proiecte.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme, noţiunea de operator sau operator regional înseamnă societatea comercială sau regia autonomă de interes local sau judeţean, care are drept scop asigurarea serviciilor publice prin proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice realizate cu asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene.  +  Articolul 3 (1) Fondul de întreţinere, înlocuire şi Dezvoltare, denumit în continuare Fondul IID, se constituie ca un fond de rezerva. (2) Disponibilităţile aferente Fondului IID se păstrează într-un cont distinct purtător de dobânda, deschis la o unitate a trezoreriei statului, sau, după caz, la o banca comercială. (3) În conformitate cu prevederile Memorandumului de Finanţare sau cu prevederile acordului de împrumut titularul Fondului IID poate fi unitatea administrativ-teritorială sau operatorul care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene.  +  Articolul 4 (1) Operatorul şi unitatea administrativ-teritorială care realizează proiecte cu asistenţa financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene au obligaţia ca de la semnarea memorandumului de finanţare sau acordului de împrumut pentru cazurile specificate la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă să constituie potrivit art. 3 Fondul IID pe întreaga perioadă de viaţă a investiţiei.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. XVI, Secţiunea a 13-a, Partea a II-a din ORDONANŢA nr. 28 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006. (2) Unitatea administrativ teritorială contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale sau judeţene, după caz, cel puţin egale cu: a) vărsămintele din profitul net de la regia autonomă de interes local sau judeţean care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene; b) dividendele de la societatea comercială cu capital integral sau majoritar de stat care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene; c) redevenţa aferentă bunurilor concesionate societăţii comerciale care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene. În cazul în care împrumutatul este unitatea administrativ-teritorială, redevenţa anuala va fi stabilită la un nivel care să acopere cel puţin serviciul datoriei publice pentru anul respectiv aferent împrumutului de cofinanţare contractat de unitatea administrativ-teritorială; d) impozitul pe profit plătit de operator unităţii administrativ-teritoriale; e) dobânzi aferente disponibilităţilor Fondului IID. f) TVA-ul plătit din Fondul IID şi recuperat ulterior de la bugetul de stat, în maximum 30 de zile lucrătoare.------------Lit. f) a alin. (2) al art. 4 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2009.(2^1) În cazul în care Fondul IID este creat şi gestionat la nivelul operatorului/operatorului regional al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, sursele prevăzute la alin. (2) sunt considerate alte surse proprii de finanţare ale operatorului/operatorului regional.------------Alin. (2^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 4 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014. (3) În cazul operatorilor regionali, toate unităţile administrativ-teritoriale care sunt acţionari ai respectivilor operatori, trebuie să vireze în Fondul IID sumele aferente acestora conform defalcării prevăzute la alin. (2). (4) În cazul în care sursele datorate potrivit alin. (2) nu sunt suficiente pentru a acoperi serviciul datoriei publice/datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumutului datorat pentru următorul an al fiecărui exerciţiu financiar, operatorul contribuie la Fondul IID, până la concurenţa sumei necesare acoperirii serviciului datoriei publice/datoriei pe baza situaţiilor sale financiare anuale, cu sume repartizate din profitul net la fondul de rezervă, care pot fi:------------Partea introd. a alin. (4) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 4 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014. a) sursele proprii de finanţare necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor externe, constituite pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe; b) profitul net contabil rămas nerepartizat după acoperirea destinaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare. (5) În cazul în care sursele datorate conform alin. (4) nu sunt suficiente pentru a acoperi serviciul datoriei publice constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumutului datorat pentru următorul an al fiecărui exerciţiu financiar, unitatea administrativ-teritorială contribuie cu alte sume din bugetele proprii.-------------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. XVI, Secţiunea a 13-a, Partea a II-a din ORDONANŢA nr. 28 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006.  +  Articolul 5Operatorul/unitatea administrativ-teritorială care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene utilizează Fondul IID în următoarea ordine de priorităţi pentru: a) plata serviciului datoriei publice guvernamentale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de stat, destinate cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;------------Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014. b) plata serviciului datoriei publice locale constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate sau garantate de autoritatea administrativ-teritorială, destinate cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;-------------Lit. b) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014.b^1) plata serviciului datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor contractate de operatorul/operatorul regional, destinate cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;------------Lit. b^1) a art. 5 a fost introdusă de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 4 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014. c) cheltuieli neeligibile reprezentând cheltuielile de achiziţie sau producţie a activelor corporale utilizate pentru implementarea proiectelor care beneficiază de asistenţă tehnică nerambursabilă din partea Uniunii Europene dacă autoritatea responsabilă execută pregătirea terenului şi a lucrărilor de construcţie pe cont propriu, cheltuielile cu achiziţia sau închirierea altor active care sunt considerate neeligibile, închirierea activelor fixe care sunt parte a cheltuielilor de capital, cheltuielile cu funcţionarea unităţii de implementare a proiectului, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli neeligibile necesare proiectului;------------Lit. c) a art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2009. d) întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabila din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare. e) plata TVA-ului aferent lucrărilor de construcţie, întreţinerii, înlocuirii şi dezvoltării activelor realizate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare.------------Lit. e) a art. 5 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 76 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2009. f) plata cofinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă.----------Lit. f) a art. 5 a fost introdusă de art. unic din LEGEA nr. 249 din 5 decembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 7 decembrie 2016.  +  Articolul 6 (1) Alimentarea contului deschis potrivit art. 3 alin.(1) se efectuează după cum urmează: a) de către unitatea administrativ-teritorială în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor datorate de către operator; b) de către operator în termen de 5 zile lucrătoare de la constatarea insuficienţei surselor datorate potrivit alin. (2) al art. 4, dar în orice caz nu mai târziu de data scadentei serviciului datoriei. (2) În anul angajării împrumutului sumele datorate Fondului IID se determina proporţional cu numărul lunilor rămase până la sfârşitul anului după semnarea acordului de împrumut aplicat la sursele prevăzute la art. 4. (3) Pentru a evita situaţia în care sumele plătite de unitatea administrativ-teritorială şi operator nu sunt suficiente pentru acoperirea cerinţelor minime stabilite potrivit art. 9, operatorul sau unitatea administrativ-teritorială, procedează la acţiunile necesare fie prin reducerea costurilor de operare, şi/sau creşterea tarifelor cu ajustarea la rata inflaţiei, efectuată cel puţin o data pe an dar nu mai târziu de 30 iunie şi în conformitate cu prevederile memorandumului de finanţare existent, a acordului sau contractului de împrumut încheiat sau recalcularea tarifelor pe baza tuturor componentelor Fondului IID, urmărindu-se în acelaşi timp corelarea acestor acţiuni cu gradul de suportabilitate a utilizatorului. (4) Creşterile stabilite la alin. (3) reprezintă creşteri minime necesare pentru a permite operatorului să-şi îndeplinească obligaţiile în conformitate cu acordul de împrumut pentru necesarul de flux de lichidităţi şi plăţi către Fondul IID.  +  Articolul 7În cazul în care sumele nu sunt plătite integral şi la termenele stabilite în Fondul IID, astfel încât cerinţele minime stabilite conform art. 9 să fie îndeplinite, majorările de întârziere calculate pentru sumele neachitate în termen, în conformitate cu reglementările în vigoare în materie de colectare a creanţelor bugetare, dacă legea nu prevede altfel, vor constitui creanţe ale bugetului local şi vor fi executate conform dispoziţiilor legale în vigoare.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 51 al articolului unic din LEGEA nr. 266 din 29 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2006, care modifică pct. 3 al art. XVI, Secţiunea a 13-a, Partea a II-a din ORDONANŢA nr. 28 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006.  +  Articolul 8Soldul neutilizat al contului la sfârşitul anului va fi reportat cu aceeaşi destinaţie în anul următor. După rambursarea împrumutului, a plăţii dobânzilor şi comisioanelor, eventualul sold rămas este reportat în anul următor şi utilizat până la lichidarea contului potrivit art. 5 lit. d).  +  Articolul 9Soldul minim al Fondului IID la sfârşitul fiecărui semestru potrivit art. 11 trebuie să acopere: a) cel puţin serviciul datoriei publice/datoriei constând în rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente împrumutului datorat pentru următorul an al fiecărui exerciţiu financiar până când împrumutul sau împrumuturile pentru cofinanţarea proiectelor finanţate prin asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene sunt lichidate sau anulate pentru cazul în care proiectele sunt finanţate/cofinanţate prin împrumuturi;-------------Lit. a) a art. 9 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 32 din 4 iunie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 6 iunie 2014. b) întreţinerea activelor date în administrare/ concesionare în conformitate cu sumele stabilite în studiile de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, astfel cum au fost aprobaţi prin hotărâre a Guvernului sau hotărâre a consiliului local, şi înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare/concesionare, astfel cum au fost stabilite prin legislaţia în vigoare pentru cazul în care proiectele nu sunt finanţate/cofinanţate prin împrumuturi.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. XVI, Secţiunea a 13-a, Partea a II-a din ORDONANŢA nr. 28 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006.  +  Articolul 10Operatorul/unitatea administrativ-teritorială prezintă pentru aprobare autorităţii administraţiei publice locale planul de investiţii aferent activelor date în administrare sau în concesiune care se finanţează din Fondul IID pentru anul următor, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an. Pe baza consultărilor cu operatorul, autoritatea administraţiei publice locale aproba Planul de Investiţii aferent activelor date în administrare sau în concesiune finanţate din fondul IID pentru anul următor până la data de 31 decembrie.  +  Articolul 11Operatorul prezintă autorităţii administraţiei publice locale, băncii cofinanţatoare, Comisiei Europene şi Ministerului Finanţelor Publice sau unitatea administrativ-teritorială prezintă băncii cofinanţatoare, Comisiei Europene şi Ministerului Finanţelor Publice, după caz, nu mai târziu de 60 de zile de la sfârşitul primului semestru al exerciţiului financiar următor datei de execuţie a Acordului de împrumut pentru cofinanţare şi nu mai târziu de 30 de zile de la sfârşitul fiecărui semestru din fiecare exerciţiu financiar, până când împrumutul pentru cofinanţare a fost rambursat sau anulat, o declaraţie reflectând impozitele constituite şi retragerile efectuate din Fondul IID folosind următorul model:  LEI ┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ │ Sume datorate de operator │ Sume plătite de operator │ │ ├───────────────┬──────────────┼───────────────┬──────────────┤ │ │ Cumulate │ Semestru │ Cumulate │ Semestru │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ În contul │ │ │ │ │ │ Unităţii │ │ │ │ │ │administrativ-│ │ │ │ │ │ teritoriale │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │Vărsăminte din│ │ │ │ │ │profitul net │ │ │ │ │ │al regiei │ │ │ │ │ │autonome │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │Dividende ale │ │ │ │ │ │societăţii │ │ │ │ │ │comerciale │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │Redevenţa afe-│ │ │ │ │ │renta contrac-│ │ │ │ │ │tului încheiat│ │ │ │ │ │între operator│ │ │ │ │ │(societatea │ │ │ │ │ │comercială) şi│ │ │ │ │ │unitatea admi-│ │ │ │ │ │nistrativ │ │ │ │ │ │teritorială │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │Impozitul pe │ │ │ │ │ │profit datorat│ │ │ │ │ │şi plătit de │ │ │ │ │ │operator │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘  LEI ┌──────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ │ │ Sume datorate de operator │ Sume plătite de operator │ │ ├───────────────┬──────────────┼───────────────┬──────────────┤ │ │ Cumulate │ Semestru │ Cumulate │ Semestru │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │ În contul │ │ │ │ │ │Operatorului │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │Sursele pro- │ │ │ │ │ │prii de finan-│ │ │ │ │ │tare necesare │ │ │ │ │ │rambursării │ │ │ │ │ │ratelor de ca-│ │ │ │ │ │pital, plăţii │ │ │ │ │ │dobânzilor, │ │ │ │ │ │comisioanelor │ │ │ │ │ │şi altor cos- │ │ │ │ │ │turi aferente │ │ │ │ │ │împrumuturilor│ │ │ │ │ │externe, │ │ │ │ │ │constituite │ │ │ │ │ │pentru proiec-│ │ │ │ │ │tele cofinan- │ │ │ │ │ │tate din │ │ │ │ │ │împrumuturi │ │ │ │ │ │externe │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │Profitul net │ │ │ │ │ │contabil rămas│ │ │ │ │ │nerepartizat │ │ │ │ │ │după acoperi- │ │ │ │ │ │rea destina- │ │ │ │ │ │ţiilor prevă- │ │ │ │ │ │zute de legis-│ │ │ │ │ │laţia în │ │ │ │ │ │vigoare │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │Unitatea │ │ │ │ │ │administrativ-│ │ │ │ │ │teritorială │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │Dobânzi │ │ │ │ │ │aferente dis- │ │ │ │ │ │ponibilităţi- │ │ │ │ │ │lor Fondului │ │ │ │ │ │IID │ │ │ │ │ ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤ │TOTAL │ │ │ │ │ └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Încasări efective în cont Cumulate Semestru ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Unitatea administrativ-              teritorială 2. Operator 3. Dobânzi aferente              disponibilităţilor Fondului IID              Insuficienta veniturilor 4. Unitatea administrativ-              teritorială datorat şi neplătit              din cauza plăţilor neefectuate              de către operator 5. Unitatea administrativ-              teritorială datorat şi neplătit 6. Operator datorat şi neplătit              Rulaje în cont 7. Sold precedent 8. Încasări în cont 9. Plăţi din contul IID total              (9=10+11+12+13) din care 10. Serviciul Datoriei 11. Reînnoirea capitalului (potrivit              art. 5 lit. d) 12. Cheltuieli neeligibile (potrivit              art. 5 lit c) 13. Altele (comisioane pentru              plăţile efectuate din Fondul IID) 14. Sold de închidere (14=7+8-9) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Articolul 12Dacă soldul minim al Fondului IID la finele perioadei, stabilit potrivit art. 9, nu se respecta, declaraţiile prevăzute la art. 11 trebuie să fie însoţite de descrieri detaliate ale motivelor de neconformitate şi a unui plan de acţiune pentru remedierea situaţiei.----