ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 24 octombrie 1997 *** Republicatprivind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 18 iunie 1999    --------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 22 din 18 ianuarie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 67 din 24 octombrie 1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 30 octombrie 1997, şi a mai fost modificată prin Legea nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 15 iulie 1998.  +  Articolul 1Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă constituie cadrul general pentru reglementarea organizării, finanţării şi desfăşurării activităţii cinematografice.  +  Articolul 2 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează Oficiul Naţional al Cinematografiei, organ de specialitate al administraţiei publice centrale aflat direct în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Centrului Naţional al Cinematografiei care se desfiinţează. (2) Oficiul Naţional al Cinematografiei are personalitate juridică, iar cheltuielile curente şi cheltuielile de capital se finanţează integral de la bugetul de stat.  +  Articolul 3 (1) Oficiul Naţional al Cinematografiei este condus de un preşedinte, a cărui funcţie este asimilată celei de secretar de stat, precum şi de un vicepreşedinte, a cărui funcţie este asimilată celei de subsecretar de stat. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi de primul-ministru. (2) Preşedintele Oficiului Naţional al Cinematografiei este ordonator principal de credite.  +  Articolul 4Organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 5 (1) Oficiul Naţional al Cinematografiei coordonează activitatea cinematografica din România, administrand patrimoniul cinematografiei naţionale şi resursele financiare alocate în acest scop. (2) Patrimoniul cinematografiei naţionale, aflat în administrarea Oficiului Naţional al Cinematografiei, este format din: a) filmele româneşti de toate genurile: lungmetraj, scurt-metraj, filme documentare, precum şi materiale nemontate ale filmelor documentare, filme de animatie, negativul şi toate materialele primare ale acestora, realizate cu finanţare integrală de la bugetul de stat; b) materialele rămase în urma finalizarii productiilor realizate cu finanţare integrală de la bugetul de stat şi care pot fi utilizate în producerea de noi filme, cum ar fi: obiecte de recuzita, mobilier, costume, arme, decoruri sau elemente de decor, achiziţionate sau confectionate pe costurile respectivelor filme, aflate în depozitele Societăţii Comerciale "Studioul Cinematografic" Bucureşti - S.A. sau în oricare alt loc de depozitare; c) cinematografele aflate în administrarea Oficiului Naţional al Cinematografiei, prin intermediul Regiei Autonome a Distribuţiei şi Exploatării Filmelor - România-film Bucureşti. (3) Oficiul Naţional al Cinematografiei autorizeaza, pe baza unor norme unitare pe care le elaborează, desfăşurarea tuturor activităţilor cinematografice de pe teritoriul tarii, realizate de persoane fizice sau juridice, române sau străine. (4) În scopul stabilirii unitare a modului de înregistrare, evidenta şi autorizare a tuturor activităţilor din domeniu, precum şi a modului de clasificare a operelor cinematografice, se instituie Registrul cinematografiei.  +  Articolul 6Oficiul Naţional al Cinematografiei are următoarele atribuţii: a) elaborează proiecte de acte normative în domeniul sau de competenţa; b) emite norme şi instrucţiuni pentru unităţile din subordine; c) asigura participarea cinematografiei româneşti la organisme şi manifestări naţionale şi internaţionale de profil; d) emite normele de organizare şi funcţionare a Registrului cinematografiei, precum şi normele de clasificare a operelor cinematografice; e) administrează şi exploatează patrimoniul mobil şi imobil al cinematografiei naţionale; f) organizează sau sprijină organizarea de festivaluri şi alte manifestări cinematografice în România; g) sprijină participarea unor producţii cinematografice româneşti la festivaluri sau la alte manifestări internaţionale; h) organizează activităţi de formare şi de perfecţionare a personalului de specialitate; i) preia datele necesare de la persoanele fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei şi le transmite Comisiei Naţionale pentru Statistica în vederea elaborării "statisticii cinematografice"; j) controlează respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei; k) participa la iniţierea şi la negocierea convenţiilor, a acordurilor şi a altor înţelegeri internaţionale sau bilaterale în domeniul cinematografiei, potrivit legii; l) poate edita publicaţii de specialitate şi de informare în domeniu; m) acorda în fiecare an Premiul Naţional al Cinematografiei şi poate institui şi alte premii pentru fiecare dintre domeniile specifice creatiei şi tehnicii cinematografice.  +  Articolul 7 (1) Se înfiinţează Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei, organism de coordonare a strategiei Oficiului Naţional al Cinematografiei. (2) Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei este alcătuit din preşedintele şi vicepreşedintele Oficiului Naţional al Cinematografiei şi din 13 membri. (3) În cadrul Consiliului Oficiului Naţional al Cinematografiei 11 membri sunt numiţi de către preşedintele Oficiului Naţional al Cinematografiei dintr-un număr de doua propuneri pentru fiecare loc, formulate de următoarele persoane juridice: a) asociaţiile şi uniunile de creatori, existente: 4 membri; b) societăţile comerciale care au ca obiect de activitate exploatarea filmelor în sălile de cinematograf: un membru; c) societăţile comerciale a căror activitate principala este producţia de film: 2 membri; d) societăţile comerciale a căror activitate principala este distribuţia de filme: un membru; e) Societatea Română de Televiziune: un membru; f) societăţile de televiziune private pe unde hertziene, cu transmisie terestra sau prin satelit, şi societăţile de televiziune prin cablu: un membru; g) publicaţiile cu specific cinematografic: un membru. (4) Ministrul culturii şi ministrul finanţelor desemnează fiecare câte un membru în Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei. (5) Secretariatul lucrărilor Consiliului Oficiului Naţional al Cinematografiei este asigurat de personalul Oficiului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 8 (1) Mandatul membrilor Consiliului Oficiului Naţional al Cinematografiei este de 2 ani; membrii consiliului nu pot sa exercite mai mult de doua mandate, acestea neputând fi succesive. (2) Membrii Consiliului Oficiului Naţional al Cinematografiei vor fi remuneraţi conform anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9 (1) Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei are următoarele atribuţii: a) stabilirea strategiei de dezvoltare a industriei cinematografice româneşti; b) promovarea şi reprezentarea pe plan internaţional a intereselor cinematografiei naţionale; c) stabilirea unui program naţional de cultura cinematografica; d) coordonarea unor proiecte şi programe specifice diverselor forme ale creatiei cinematografice; e) acordarea Premiului Naţional al Cinematografiei şi a altor premii instituite de Oficiul Naţional al Cinematografiei; f) stabilirea strategiei, a principiilor şi a prioritatilor de alocare a sumelor din Fondul cinematografic naţional pentru sprijinirea producţiei şi distribuirii filmului românesc. (2) Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei ia hotărâri în prezenta a minimum 11 membri, cu majoritatea simpla a voturilor celor prezenţi. (3) Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei stabileşte regulamentul pentru acordarea anuală a Premiului Naţional al Cinematografiei pentru fiecare dintre domeniile specifice.  +  Articolul 10 (1) Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei stabileşte componenta juriului de acordare a sprijinului financiar pentru producţia, distribuirea şi încurajarea filmului românesc. (2) Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei se întruneşte trimestrial în şedinţe ordinare, la convocarea preşedintelui Oficiului Naţional al Cinematografiei sau, în absenta acestuia, a vicepreşedintelui. (3) Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui Oficiului Naţional al Cinematografiei sau, în absenta acestuia, a vicepreşedintelui, precum şi la cererea a cel puţin 6 membri ai consiliului.  +  Articolul 11 (1) Pentru realizarea scopurilor şi atribuţiilor Oficiului Naţional al Cinematografiei se constituie Fondul cinematografic naţional, care este administrat de către oficiu. (2) Fondul cinematografic naţional se constituie din surse alocate de la bugetul de stat şi din surse extrabugetare.  +  Articolul 12 (1) Sursele extrabugetare ale Fondului cinematografic naţional se constituie din sumele realizate de către Oficiul Naţional al Cinematografiei prin: a) organizarea de manifestări culturale, studii şi proiecte, precum şi exploatarea unor bunuri aflate în dotare; b) perceperea taxelor pentru efectuarea operaţiunilor de clasificare, înregistrare şi autorizare în cadrul Registrului cinematografiei; c) o contribuţie de 1,5% din preţul de vânzare angro al casetelor video înregistrate, care se adauga la preţul acestora, plătibile de către agentul economic care face vânzarea către public şi care este autorizat ca atare. Agenţii economici, distribuitori angro de casete video înregistrate, sunt obligaţi sa transmită Oficiului Naţional al Cinematografiei liste cu contractele de vânzare, cuprinzând valoarea acestora, precum şi denumirea agenţilor economici cumpărători, pentru vânzările efectuate până la data de 25 a lunii în curs pentru luna anterioară; d) o contribuţie de 3% din preţul minutelor de publicitate vândute de Societatea Română de Televiziune şi de posturile de televiziune private cu difuzare pe cale radioelectrica, terestra sau prin satelit, care se adauga la acest preţ. Agenţiile de publicitate şi agenţii economici, care cumpara minute de publicitate de la televiziunile menţionate mai sus, sunt obligaţi sa transmită Oficiului Naţional al Cinematografiei lista cu contractele de cumpărare a minutelor de publicitate, cuprinzând valoarea acestora, precum şi denumirea agenţilor economici vânzători, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna anterioară. În cazul în care între agenţia de publicitate şi postul de televiziune exista un agent economic intermediar, obligaţia de plată a acestei contribuţii revine agentului economic intermediar care a efectuat vânzarea minutelor respective către agenţia de publicitate; e) o contribuţie de 3% din preţul minutelor de publicitate vândute din spaţiul propriului program pentru societăţile de televiziune prin cablu care au licenta pentru producţia de programe, care se adauga acestui preţ; f) o contribuţie din încasările provenite din difuzarea filmelor pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spaţii publice destinate vizionarii cu public, al carei cuantum este de 10% pentru filmele de provenienţă străină şi de 20% pentru filmele care au interdicţie de vizionare pentru minori; g) o contribuţie de 3% din profitul brut obţinut de agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale de alt profil în spaţiile destinate exploatării filmelor şi în anexele acestora; h) cesiunea drepturilor de exploatare a filmelor româneşti realizate cu finanţare integrală de la bugetul de stat, produse înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe; i) sumele provenite din închirierea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa; j) sumele provenite din exploatarea bunurilor aflate în patrimoniul cinematografiei naţionale; k) exploatarea, comercializarea sau închirierea obiectelor de recuzita, a mobilierului, costumelor, armelor, decorurilor sau a elementelor de decor, care au fost achiziţionate sau confectionate şi contabilizate pe costuri în timpul producţiei filmelor finanţate integral de la bugetul de stat şi realizate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu respectarea legislaţiei privind dreptul de autor; l) o taxa de 0,5% din bugetul aferent filmarilor în România pentru autorizarea de către Oficiul Naţional al Cinematografiei a echipelor străine; aceeaşi taxa se aplică şi asupra bugetelor filmelor realizate prin prestări de servicii pentru parteneri străini, care se adauga acestor bugete. Se considera prestări de servicii şi coproductiile la care aportul în numerar al părţii române este mai mic de 5% din valoarea bugetului de producţie a filmului; m) alte activităţi realizate direct de către Oficiul Naţional al Cinematografiei; (2) Definirea spaţiilor menţionate la alin. (1) lit. g) şi stabilirea cuantumului contribuţiei se vor face de către Oficiul Naţional al Cinematografiei în termen de 90 de zile de la înfiinţarea sa. (3) Sumele provenite din contribuţiile stabilite la alin. (1) lit. c)-g) reprezintă cheltuiala deductibilă la calculul profitului impozabil al agenţilor economici respectivi.  +  Articolul 13 (1) Contribuţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) se pot reduce cu 50%, la cererea agentului economic respectiv, cu obligaţia utilizării integrale de către acesta a sumelor provenite din aceasta reducere, pentru participarea directa la realizarea unor filme, în condiţiile art. 28 alin. (1), destinate proiectării în cinematografe sau în alte spaţii definite ca atare de Oficiul Naţional al Cinematografiei. (2) Cererile formulate în acest scop vor fi depuse la Oficiul Naţional al Cinematografiei până la data de 31 decembrie pentru anul următor. (3) Suma rămasă disponibilă, neutilizata până la data de 31 decembrie a anului în curs, se va vira Oficiului Naţional al Cinematografiei cel mai târziu până la data de 25 ianuarie a anului următor celui pentru care s-a solicitat reducerea.  +  Articolul 14 (1) Agenţii economici sunt obligaţi sa declare şi sa vireze Oficiului Naţional al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b)-g) şi l) până la data de 25 a lunii în curs pentru luna anterioară, cu excepţiile prevăzute la art. 13. (2) Nedeclararea sau nevirarea la termen a sumelor prevăzute la alin. (1), precum şi nedeclararea valorii contractelor, potrivit art. 12 alin. (1) lit. c) şi d), se sancţionează potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Veniturile extrabugetare, rămase în Fondul cinematografic naţional la sfârşitul anului după acoperirea cheltuielilor, se reportează în anul următor, pastrandu-şi aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 15 (1) Pentru virarea cu întârziere a sumelor datorate de către agenţii economici, potrivit prevederilor art. 12, se percep penalităţi în conformitate cu reglementările privind impozitele şi taxele datorate bugetului de stat. (2) Pentru urmărirea încasării sumelor datorate Oficiul Naţional al Cinematografiei este autorizat să aplice procedurile de executare silită, conform dispoziţiilor legale.  +  Articolul 16 (1) Sumele gestionate de către Oficiul Naţional al Cinematografiei prin Fondul cinematografic naţional vor fi utilizate cu prioritate pentru acordarea de sprijin financiar producătorilor şi distribuitorilor de filme de toate genurile: scurtmetraj şi lungmetraj de ficţiune, documentar, film experimental sau de animatie, pe orice fel de suport, cu condiţia ca filmul să fie realizat potrivit prevederilor art. 28 alin. (1). (2) Sprijinul financiar se acordă sub forma de credite rambursabile fără dobânda, astfel: a) credit pentru producţie şi/sau distribuire; b) credit pentru dezvoltarea scenariului; c) credit pentru succes. (3) Creditele rambursabile, cu excepţia creditului pentru succes, se acordă exclusiv pe bază de concurs organizat de către Oficiul Naţional al Cinematografiei, astfel: a) pentru sprijinirea financiară a producerii şi distribuirii de filme, sub forma de credite pentru producţie şi/sau distribuire; b) pentru sprijinirea financiară a agenţilor economici producători de film sau, individual, a autorilor, pentru pregătirea şi realizarea de scenarii cinematografice, sub forma de credite pentru dezvoltarea scenariului.  +  Articolul 17 (1) Concursurile pentru acordarea creditelor pentru producţie şi/sau distribuire şi a creditelor pentru dezvoltarea scenariului se organizează de doua ori pe an. (2) Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei desemnează un juriu, diferit pentru fiecare sesiune de concurs, alcătuit din 5 persoane. (3) Desemnarea juriului se face în maximum 3 zile după expirarea termenului de prezentare a proiectelor pentru concurs. (4) Juriul îşi desfăşoară activitatea şi deliberează potrivit regulamentului şi criteriilor aprobate de către Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei. (5) Hotărârile juriului se iau prin vot deschis, cu majoritatea simpla din numărul total de membri, urmând ca în argumentarea hotărârii sale juriul sa redacteze o motivare scrisă în termen de 10 zile de la deliberare. (6) Hotărârile juriului pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare la Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei. (7) Hotărârile Consiliului Oficiului Naţional al Cinematografiei pot fi contestate, potrivit legii, la instanţa judecătorească competenţa. (8) Acordarea creditului pentru dezvoltarea scenariului este condiţionată de o scrisoare de intenţie a unui agent economic producător de film, în care să se precizeze intenţia acestuia de achizitionare a dreptului de producţie a filmului după scenariul realizat cu acest sprijin, la un preţ cel puţin egal cu valoarea creditului solicitat.  +  Articolul 18 (1) Creditul pentru producţie şi/sau distribuire, acordat de către Oficiul Naţional al Cinematografiei producătorului sau distribuitorului de film, nu poate depăşi 49% din valoarea totală a bugetului de cheltuieli al proiectului prezentat de solicitant. (2) Valoarea creditului acordat pentru un film nu poate depăşi 20% din sumele alocate în acest scop din Fondul cinematografic naţional. (3) Creditul pentru producţie şi/sau distribuire se acordă exclusiv pentru proiectul de film prezentat la concurs şi nu este transmisibil. (4) Oficiul Naţional al Cinematografiei poate acorda, pe bază de concurs, şi forme speciale de finanţare din Fondul cinematografic naţional, astfel: a) până la 75% din totalul bugetului necesar pentru producţia unui film de debut, cu condiţia sa nu depăşească bugetul mediu al unui film realizat în anul precedent cu sprijinul Oficiului Naţional al Cinematografiei; b) până la 75% din totalul bugetului necesar pentru producţia şi distribuirea de filme experimentale, de scurtmetraj de ficţiune, documentare sau de animatie.  +  Articolul 19 (1) Persoana fizica sau juridică română care solicită credite pentru producţie şi/sau distribuire ori credite pentru succes trebuie să facă dovada unui aport direct la finanţarea proiectului, în valoare de minimum 5% din bugetul total al producţiei sau al distribuirii filmului, în numerar, în natura sau în servicii, la preţul pieţei. (2) Acest aport poate fi sub forma de credite sau scrisoare de garanţie bancară ori de garanţii echivalente. (3) Creditul pentru producţie şi/sau distribuire ori creditul pentru succes se poate acorda numai o singură dată pentru un film, la solicitarea reprezentantului autorizat al coproducatorilor. (4) Persoanele fizice sau juridice române care solicită sprijin financiar sub forma de credit trebuie să facă dovada ca au obţinut cesiunea drepturilor de realizare a adaptării, ca opera derivata, obiect al solicitării, iar în cazul agenţilor economici producători sau distribuitori de film, drepturile de exploatare exclusiva a filmului pentru care s-a solicitat acest sprijin, de la toţi titularii de drepturi asupra acestuia, în condiţiile legislaţiei în materie.  +  Articolul 20 (1) Atât creditul pentru producţie şi/sau distribuire, cat şi creditul pentru succes se acordă pe baza unui contract încheiat între Oficiul Naţional al Cinematografiei şi agentul economic producător sau distribuitor al filmului. (2) Contractul se încheie numai după verificarea dosarului financiar al proiectului de către Oficiul Naţional al Cinematografiei, dosar prin care trebuie să se ateste faptul ca finanţarea integrală a proiectului, atât ca surse, cat şi ca termene, este pe deplin asigurata. (3) Creditul pentru dezvoltarea scenariului se atribuie pe bază de contract încheiat între agentul producător de film sau autorul solicitant şi Oficiul Naţional al Cinematografiei. (4) Termenul de predare a scenariului, realizat cu ajutorul creditului pentru dezvoltarea scenariului, este de un an de la data acordării acestuia. (5) Producţia unui film realizat cu ajutorul creditului pentru producţie şi/sau distribuire ori al creditului pentru succes trebuie să înceapă în termen de cel mult un an de la acordarea acestora, iar realizarea copiei standard nu trebuie să depăşească 3 ani de la această dată. (6) Creditul pentru producţie şi/sau distribuire şi creditul pentru succes pot fi cumulate, cu condiţia de a nu depăşi în total 60% din cheltuielile de producţie şi distribuire. (7) În condiţiile stabilite la alin. (6) solicitarea unui credit pentru producţie şi/sau distribuire se poate face numai în măsura în care sumele cuvenite drept credit pentru succes nu acoperă integral procentul de 60% . (8) În cazuri bine justificate Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei poate prelungi termenele prevăzute la alin. (5). (9) În bugetele filmelor realizate cu sprijin financiar, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă trebuie să fie prevăzute, la cererea Oficiului Naţional al Cinematografiei, primele pentru următoarele asigurări care se încheie de către producători cu societăţile de asigurare specializate: asigurarea împotriva deteriorării negativului filmului sau a benzii video; asigurarea de boala sau de deces pentru realizatorii principali, regizor, actorii principali sau alţii asimilaţi acestora; asigurarea recuzitei, mobilierului şi a decorului; asigurarea faţă de terţi; asigurarea sumelor în numerar. Oficiul Naţional al Cinematografiei poate cere producătorului încheierea unei asigurări pentru terminarea filmului.  +  Articolul 21 (1) Cota din Fondul cinematografic naţional ce poate fi acordată anual creditelor pentru succes nu poate depăşi o treime din totalul sumelor ce constituie acest fond. (2) Creditul pentru succes se calculează prin stabilirea unei sume fixe pentru fiecare dintre spectatorii plătitori ai unui film realizat în condiţiile art. 28 alin. (1), dacă filmul de referinţa a avut cel puţin 40.000 de spectatori plătitori. (3) Cuantumul sumei acordate în condiţiile alin. (2) se stabileşte anual de către Oficiul Naţional al Cinematografiei. (4) La calcularea cuantumului creditului pentru succes se va lua în considerare numai numărul de spectatori plătitori în sali de cinematograf sau în alte sali destinate unei vizionari cu public, definite şi autorizate ca atare de către Oficiul Naţional al Cinematografiei. (5) Creditul pentru succes se acordă unui producător numai pentru producerea unui film nou, realizat în condiţiile art. 28 alin. (1). (6) În cazul în care cota din Fondul cinematografic naţional, repartizata pentru anul respectiv, nu este suficienta pentru acoperirea cuantumului creditului pentru succes, cuvenit unui film în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, sumele neacoperite vor fi transferate agentului economic din fondurile Oficiului Naţional al Cinematografiei pentru anul următor.  +  Articolul 22 (1) Oficiul Naţional al Cinematografiei poate lua în considerare, cu avizul Consiliului Oficiului Naţional al Cinematografiei, şi alte forme de sprijin financiar din surse extrabugetare pentru realizarea scopurilor sale, în conformitate cu dispoziţiile art. 5. (2) Oficiul Naţional al Cinematografiei poate utiliza fondurile extrabugetare aflate la dispoziţia sa şi pentru efectuarea cheltuielilor de capital, de personal, de materiale şi de servicii, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce îi revin potrivit dispoziţiilor art. 5 şi 6.  +  Articolul 23 (1) Creditele acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se rambursează Oficiului Naţional al Cinematografiei din veniturile obţinute prin utilizarea ori exploatarea scenariului sau a filmului, realizate cu aceste credite. (2) Beneficiarii creditelor pentru producţie şi/sau distribuire, precum şi ai creditelor pentru succes garantează cu o cota procentuală din veniturile provenite din exploatarea filmului, corespunzătoare participării Oficiului Naţional al Cinematografiei la bugetul de producţie şi distribuire al filmului respectiv. (3) Creditul pentru dezvoltarea scenariului se garantează de către beneficiar cu partea din veniturile obţinute prin cesionarea drepturilor asupra scenariului, corespunzătoare participării Oficiului Naţional al Cinematografiei la realizarea acestuia. (4) Obligaţia de rambursare se stinge după trecerea a 10 ani de la data începerii utilizării sau exploatării scenariului ori, după caz, a filmului. (5) Suma rămasă nerambursata după această dată se ia în calcul la determinarea profitului impozabil al agentului economic care beneficiază de acest credit. (6) În cazul în care un agent economic, persoana fizica sau juridică, contribuie la producerea sau distribuirea unui film cu mai mult de 10% din buget, recuperarea acestei contribuţii se face cu prioritate.  +  Articolul 24 (1) Beneficiarii creditelor pentru producţie şi/sau distribuire, precum şi ai creditelor pentru succes au obligaţia de a transfera Oficiului Naţional al Cinematografiei, din veniturile realizate prin exploatarea filmului, sumele corespunzătoare cotei procentuale de participare a Oficiului Naţional al Cinematografiei la bugetul de producţie şi distribuire al filmului respectiv. (2) Transferul sumelor menţionate la alin. (1) se face până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare celei în care s-a realizat venitul.  +  Articolul 25 (1) Proprietatea asupra negativului, precum şi toate drepturile de exploatare a filmului aparţin producătorului, inclusiv în situaţia în care acesta a beneficiat de sprijin financiar de la Oficiul Naţional al Cinematografiei. (2) În termen de 30 de zile de la finalizarea copiei standard, negativul şi materialele primare ale filmului realizat cu sprijinul financiar al Oficiului Naţional al Cinematografiei se vor depune într-un laborator de prelucrare a peliculei, acceptat atât de Oficiul Naţional al Cinematografiei, cat şi de producător, pe numele producătorului sau al producătorilor, după caz, şi al Oficiului Naţional al Cinematografiei, costurile depunerii fiind suportate de către producător. Pentru filmele 100% producţie românească, după 3 ani de la premiera materialele prevăzute mai sus se vor depune, în aceleaşi condiţii, la Arhiva Naţionala de Filme, costurile fiind suportate de producător. Negativul se va înapoia producătorului o dată cu restituirea integrală a sumelor acordate.  +  Articolul 26Nu pot beneficia de credite pentru producţie şi/sau distribuire ori de credite pentru dezvoltarea scenariului: a) membrii juriilor, pentru sesiunea de concurs la care au fost desemnaţi; b) preşedintele şi vicepreşedintele Oficiului Naţional al Cinematografiei; c) personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Oficiului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 27 (1) Prin venituri, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege totalitatea sumelor încasate de agentul economic, producător al filmului, din utilizarea sau exploatarea scenariului ori a filmului, după caz, pe plan intern şi internaţional, pentru exploatarea în cinematografe sau în alte sali destinate vizionarii cu public, prin organismele de televiziune sau prin distribuitorii de programe prin cablu, precum şi din drepturile de exploatare separată pentru muzica, coloana sonora, scenariu sau text, prin producerea de publicaţii, fonograme, casete audio şi video, alte opere derivate, obiecte, jocuri şi altele asemenea, care folosesc, ca opera preexistenta sau ca sursa, filmul respectiv şi ale căror drepturi de exploatare au fost obţinute de agentul economic producător, cu respectarea legislaţiei în materia dreptului de autor şi a drepturilor conexe. (2) Agentul economic care produce sau distribuie un film cu sprijinul financiar al Oficiului Naţional al Cinematografiei este obligat să evidenţieze separat în contabilitatea sa veniturile şi cheltuielile pentru acest film şi să raporteze periodic veniturile realizate din utilizarea şi exploatarea acestuia. (3) Raportarea se va face, în primul an de exploatare, lunar, până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, apoi trimestrial, până la împlinirea termenului de 3 ani, şi apoi anual, până la împlinirea termenului de 10 ani. (4) Nerespectarea de către agentul economic producător a prevederilor art. 23 şi 24 privind rambursarea sprijinului acordat, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, atrage rezilierea contractului de creditare şi obligarea la restituirea, în termen de maximum 30 de zile, a sumelor acordate ca sprijin financiar.  +  Articolul 28 (1) Pot beneficia de credite persoanele fizice sau juridice române care prezintă proiecte de film sau de scenariu ce îndeplinesc cel puţin două dintre următoarele condiţii: a) cel puţin 2 dintre autorii filmului (scenarist, regizor sau compozitor), jumătate din numărul actorilor din rolurile principale, jumătate din numărul tehnicienilor şi jumătate din numărul muncitorilor să fie cetăţeni români; b) filmarile să aibă loc, în proporţie de două treimi, în România, cu excepţia filmarilor în studio, care trebuie efectuate integral în România; în cazul în care subiectul filmului impune altfel, compensarea se face prin alte servicii de specialitate efectuate în România, cum sunt: montaj, sonorizare, lucrări de laborator, precum şi alte operaţiuni tehnice; c) în cazul coproductiilor, partea română trebuie să aibă o cota de participare de minimum 51% din bugetul filmului, fără a include în acesta costurile pentru scenariu, muzica, regie, producător şi interpreţii principali, cu excepţia productiilor realizate în cadrul programelor Consiliului Europei, ale Comisiei Europene şi ale organismelor subordonate acestora. (2) Detalierea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte de către Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei. (3) Nu pot beneficia de creditele acordate de Oficiul Naţional al Cinematografiei: a) filmele care propaga defăimarea tarii sau a naţiunii ori care incita la război de agresiune, la ura naţionala, rasială, de clasa sau religioasă, la discriminare pe criterii etnice, religioase sau de sex, la separatism teritorial; b) filmele care prejudiciază demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi dreptul la propria imagine; c) filmele care au ca scop incitarea directa sau indirecta la violenta publică; d) filmele cu conţinut obscen, contrar bunelor moravuri; e) filmele care, potrivit clasificarii Oficiului Naţional al Cinematografiei, au interdicţie de vizionare pentru minori.  +  Articolul 29Agenţii economici care beneficiază de sprijin financiar din partea Oficiului Naţional al Cinematografiei pentru realizarea unui film au obligaţia de a preda Arhivei Naţionale de Film o copie a acestuia, în limba română, pe suportul pe care a fost realizată versiunea originala, în termen de 60 de zile de la data finalizarii copiei standard.  +  Articolul 30Nepredarea copiei filmului la Arhiva Naţionala de Filme în termenul prevăzut la art. 29 se sancţionează cu plata unei penalităţi reprezentând 0,5% din valoarea bugetului aprobat filmului.  +  Articolul 31În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, personalul cinematografic este constituit din persoanele care participa, sub forma artistică sau tehnica, la organizarea producţiei cinematografice, personalul laboratoarelor cinematografice, precum şi personalul angajat în distribuţia şi exploatarea filmului.  +  Articolul 32Persoanele fizice şi juridice care produc, comercializează sau difuzează în sali de cinematograf ori în alte sali destinate vizionarii cu public, definite ca atare şi autorizate de către Oficiul Naţional al Cinematografiei, filme pe orice fel de suport sau care desfăşoară orice alte activităţi în domeniul cinematografiei au obligaţia să se înregistreze la Registrul cinematografiei şi să obţină autorizaţie de funcţionare.  +  Articolul 33 (1) Desfăşurarea unor activităţi de natura celor prevăzute la art. 32 fără autorizaţie de funcţionare eliberata de Registrul cinematografiei se sancţionează cu suspendarea activităţii şi cu plata unei penalităţi cuprinse între 5 milioane lei şi 25 milioane lei. (2) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (1) agentul economic nemulţumit se poate adresa cu plângere la judecătoria în a carei raza teritorială îşi are sediul.  +  Articolul 34 (1) Agenţii economici care au ca obiect de activitate exploatarea filmelor pe orice fel de suport, în sali de cinematograf sau în alte sali destinate vizionarii cu public, au obligaţia sa difuzeze filme, produse în condiţiile art. 28 alin. (1), în proporţie de minimum 5% din totalul anual al orelor de proiectie. (2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) se penalizeaza cu 10 milioane lei pentru fiecare ora nedifuzata. (3) Constatarea situaţiilor prevăzute în prezentul articol se face de către împuterniciţi ai Oficiului Naţional al Cinematografiei, care aplica şi penalităţile. (4) Împotriva constatărilor şi penalitatilor aplicate agenţii economici se pot adresa cu plângere la judecătoriile în a căror rază teritorială îşi au sediul.  +  Articolul 35 (1) Sumele provenite din aplicarea penalitatilor se fac venit la bugetul Oficiului Naţional al Cinematografiei şi se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Cuantumul şi procentele de aplicare a penalitatilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă pot fi actualizate periodic, la propunerea Oficiului Naţional al Cinematografiei, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 36În scopul dezvoltării cinematografiei româneşti, consiliile locale şi alte autorităţi publice sprijină, în limitele competentei lor, construirea de noi cinematografe, cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin închirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele care doresc să investească în acest domeniu.  +  Articolul 37 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Centrul Naţional al Cinematografiei, care se desfiinţează, va asigura predarea-preluarea patrimoniului şi a întregii activităţi de către Oficiul Naţional al Cinematografiei. (2) Personalul de specialitate existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă în cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei va fi preluat, prin transfer, de către Oficiul Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 38 (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Arhiva Naţionala de Filme trece în subordinea Ministerului Culturii. (2) Reorganizarea şi funcţionarea Arhivei Naţionale de Filme se vor face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului culturii.  +  Articolul 39Pentru agenţii economici care realizează filme finanţate cu capital integral privat depunerea unei copii la Arhiva Naţionala de Filme nu este obligatorie.  +  Articolul 40 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Oficiul Naţional al Cinematografiei va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului normele şi instrucţiunile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia. (2) Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în normele ce vor fi elaborate de Oficiul Naţional al Cinematografiei, potrivit art. 6 lit. d), cu privire la Registrul cinematografiei, Guvernul va stabili, o dată cu aprobarea acestora, şi cuantumul contravenţiilor şi regimul de aplicare a acestora.  +  Articolul 41În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Oficiul Naţional al Cinematografiei va prezenta Guvernului propuneri pentru reorganizarea activităţii regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital de stat din domeniul producţiei, distribuţiei, difuzării filmului şi al prelucrării peliculei.  +  Articolul 42 (1) În scopul integrării europene Oficiul Naţional al Cinematografiei, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu Ministerul Finanţelor, va acţiona, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru înscrierea României în programele specializate ale Uniunii Europene EURIMAGES, precum şi în alte organisme şi programe internaţionale, inclusiv pentru unităţile subordonate. (2) Taxele de înscriere, precum şi plata contribuţiei anuale aferente se vor asigura din bugetul de stat prin Oficiul Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 43La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Decretul-lege nr. 80/1990 privind organizarea activităţii cinematografice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 10 februarie 1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare.--------