REGULAMENT din 23 februarie 2010 (*actualizat*)privind atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obţinut în România, şi a experienţei în profesie dobândite în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European(actualizat până la data de 6 decembrie 2016*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • ---------- Notă

    *) Aprobat de Ordinul nr. 606 din 23 februarie 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 140 din 3 martie 2010.
     +  Articolul 1În vederea accesului sau exercitării profesiei de consilier juridic sau a unei alte profesii similare celei de consilier juridic într-un stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, cetăţenii români ori cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, deţinători ai acestui titlu oficial de calificare, vor adresa o cerere Ministerului Justiţiei - Direcţia servicii conexe, prin care vor solicita eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte calificarea profesională de consilier juridic şi exercitarea acestei profesii în România în decursul unei perioade de timp.  +  Articolul 2Cererea va fi însoţită de următoarele acte: a) copia actului de identitate din care rezultă cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European; b) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în domeniul drept, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată în România;-----------Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. IV din ORDINUL nr. 4.181/C din 18 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016. c) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe cartea de muncă sau de pe adeverinţa eliberată de angajator, conform anexei nr. 1, din care să rezulte că solicitantul a exercitat profesia de consilier juridic pe teritoriul României. Responsabilitatea pentru autenticitatea şi legalitatea datelor înscrise în copia cărţii de muncă sau în adeverinţă aparţine angajatorului.-----------Lit. c) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. IV din ORDINUL nr. 4.181/C din 18 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016.  +  Articolul 2^1 (1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează.-----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 2 al art. IV din ORDINUL nr. 4.181/C din 18 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016.  +  Articolul 3Ministerul Justiţiei - Direcţia servicii conexe eliberează o adeverinţă, conform anexei nr. 2, care atestă calificarea de consilier juridic în România şi experienţa dobândită de solicitant în această profesie în România, în vederea admiterii şi practicării acestei profesii în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1la regulamentModel adeverinţă eliberată de angajatorAntetul unităţii angajatoareNr. de înregistrare/data- Model -ADEVERINŢĂSe adevereşte prin prezenta că doamna/domnul .............................. a fost încadrată/încadrat în funcţia de consilier juridic de la data de.......(zi, lună, an)..... până la data de.....(zi, lună, an)...., exercitând efectiv, legal şi neîntrerupt *1) această activitate pe această durată.Funcţia .........................................Numele şi prenumele persoanei abilitate ..............Semnătura şi ştampila ...........................--------*1) Acolo unde este cazul, se vor menţiona perioadele privind concediile medicale/creştere îngrijire copil/concedii fără plată, suspendare contract de muncă sau orice întrerupere a raporturilor de muncă/de serviciu.(SIGLA MINISTERUL JUSTIŢIEI)  +  Anexa 2la regulamentMINISTERUL JUSTIŢIEIDIRECŢIA SERVICII CONEXENr. de înregistrare/data ..............- Model -ADEVERINŢĂSe adevereşte prin prezenta că doamna/domnul ............... a obţinut în România calificarea profesională de consilier juridic în temeiul Diplomei de licenţă nr. ....../............., eliberată de Universitatea ................. din ............, ca urmare a absolvirii Facultăţii de Drept din ..............., profilul..............., specializarea .................., şi a exercitării profesiei reglementate de consilier juridic în România pentru o perioadă de ....... ani, .... luni, ....... zile.Actul/Actele normativ(e) care reglementează profesia de consilier juridic în România este/sunt ...................., publicat(e) în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ............ .DirectorNumele şi prenumele ...........................Semnătura şi ştampila ..........................Direcţia servicii conexe------