HOTĂRÂRE nr. 440 din 3 iunie 1999privind Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 18 iunie 1999    În temeiul Legii nr. 30/1994 privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a protocoalelor adiţionale la aceasta convenţie şi al Legii nr. 79/1995 privind ratificarea Protocolului nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la restructurarea mecanismului de control stabilit prin convenţie, încheiat la Strasbourg la 11 mai 1994,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Reprezentarea intereselor statului român în procedurile jurisdicţionale, în procedurile de rezolvare pe cale amiabila şi în procedurile executionale în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Ministrilor se face potrivit Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, amendata prin protocoalele adiţionale la aceasta, ratificate de România prin Legea nr. 30/1994 şi prin Legea nr. 79/1995. (2) Prerogativele de agent guvernamental pentru Consiliul Europei în procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Ministrilor se exercită, în numele Guvernului României, de Ministerul Justiţiei. (3) În cadrul Ministerului Justiţiei funcţionează Agentul guvernamental pentru Consiliul Europei, denumit în continuare agent guvernamental.  +  Articolul 2 (1) Agentul guvernamental este numit şi eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul ministrului afacerilor externe. (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a agentului guvernamental se comunică Grefei Curţii Europene a Drepturilor Omului de către Misiunea Permanenta a României pe lângă Consiliul Europei.  +  Articolul 3Agentul guvernamental informează de îndată Guvernul României, pe primul-ministru sau pe ministrul justiţiei, la cererea acestora sau ori de câte ori este necesar, cu privire la modul în care îşi exercită atribuţiile.  +  Articolul 4 (1) Agentul guvernamental, în perioada în care îndeplineşte aceasta funcţie, face parte din personalul de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei, asimilat magistraţilor potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească. (2) Numirea agentului guvernamental ca membru al personalului de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei, asimilat magistraţilor, se face prin ordin al ministrului justiţiei, pe baza deciziei prevăzute la art. 2, începând cu data numirii în funcţie de către primul-ministru. (3) Agentul guvernamental, în perioada în care îndeplineşte aceasta funcţie, este membru de drept al Corpului Diplomatic şi Consular al României.  +  Articolul 5 (1) Agentul guvernamental este subordonat nemijlocit ministrului justiţiei. (2) Agentul guvernamental se încadrează în funcţia de consilier al ministrului justiţiei şi este echivalat ca funcţie cu secretarul general al Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 6 (1) În cadrul Ministerului Justiţiei funcţionează un compartiment de specialitate privind agentul guvernamental. (2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) se încadrează cu personal de specialitate juridică asimilat magistraţilor, cu traducatori-interpreţi atestaţi şi cu personal economic, administrativ, tehnic şi de întreţinere, în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justiţiei. (3) Organizarea, funcţionarea şi structura de personal ale compartimentului prevăzut la alin. (1), precum şi raporturile acestuia cu celelalte structuri interne ale Ministerului Justiţiei se stabilesc în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea agentului guvernamental.  +  Articolul 7 (1) În cadrul Misiunii Permanente a României pe lângă Consiliul Europei funcţionează un diplomat care colaborează cu agentul guvernamental şi îi acorda sprijinul necesar pentru îndeplinirea funcţiilor acestuia. (2) Misiunea Permanenta a României pe lângă Consiliul Europei acorda agentului guvernamental sprijinul logistic necesar pentru îndeplinirea rolului acestuia în perioada în care se afla în misiune oficială la Strasbourg.  +  Articolul 8 (1) Ministrul justiţiei, la propunerea agentului guvernamental, îl poate desemna pe şeful compartimentului prevăzut la art. 6 sau pe diplomatul prevăzut la art. 7 în calitate de coagent guvernamental, pentru procedurile orale în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. (2) Desemnarea în calitate de coagent guvernamental se face pentru o anumită cauza sau pentru o anumită procedura dintr-o cauza. (3) Coagentul guvernamental acţionează conform instrucţiunilor date de agentul guvernamental. (4) Numirea coagentului guvernamental se comunică de îndată Grefei Curţii Europene a Drepturilor Omului de către Misiunea Permanenta a României pe lângă Consiliul Europei.  +  Articolul 9 (1) Agentul guvernamental poate delega dreptul de semnatura, pentru raporturile cu autorităţile române şi cu persoanele fizice şi juridice, române şi străine, membrilor personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor din compartimentul prevăzut la art. 6. (2) Agentul guvernamental poate delega dreptul de semnatura, pentru raporturile cu organele Consiliului Europei, cu statele şi cu organizaţiile internaţionale interguvernamentale, şefului compartimentului prevăzut la art. 6. (3) Agentul guvernamental poate delega dreptul de semnatura, pentru raporturile cu organele Consiliului Europei, diplomatului prevăzut la art. 7.  +  Articolul 10 (1) Agentul guvernamental sau coagentul guvernamental poate fi ajutat, în procedurile orale în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, de unul sau mai mulţi asistenţi. (2) Desemnarea ca asistent se face de către agentul guvernamental. Pot fi desemnaţi ca asistenţi membrii personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor din compartimentul prevăzut la art. 6. (3) În cazuri excepţionale, când complexitatea cauzei o impune, agentul guvernamental poate desemna ca asistenţi, cu aprobarea ministrului justiţiei, personalităţi recunoscute în domeniul care formează obiectul cauzei. (4) Persoanele prevăzute la alin. (3) îşi desfăşoară activitatea pe bază de convenţie civilă, în condiţiile legii. (5) Desemnarea ca asistent se face pentru o anumită cauza sau pentru o anumită procedura dintr-o cauza.  +  Articolul 11 (1) În cazuri excepţionale, când complexitatea cauzei o impune, agentul guvernamental poate utiliza, în calitate de consultanţi, personalităţi recunoscute în domeniul care formează obiectul cauzei. (2) În raport cu nevoile activităţii, agentul guvernamental poate utiliza traducatori-interpreţi atestaţi, în calitate de colaboratori externi. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) îşi desfăşoară activitatea pe bază de convenţie civilă, în condiţiile legii.  +  Articolul 12Pe lângă agentul guvernamental funcţionează un consiliu consultativ, prezidat de agentul guvernamental şi compus din foştii agenţi guvernamentali. La lucrările consiliului consultativ iau parte şeful compartimentului prevăzut la art. 6 şi alte persoane invitate de agentul guvernamental.  +  Articolul 13Perioada în care o persoană îndeplineşte funcţia de agent guvernamental constituie vechime în magistratura şi stagiu în activitatea diplomatică.  +  Articolul 14 (1) În perioada misiunii oficiale temporare în străinătate agentul guvernamental, coagentul guvernamental şi asistenţii beneficiază de drepturile prevăzute de actele normative în vigoare pentru magistraţi. (2) Celelalte persoane care îl însoţesc pe agentul guvernamental sau pe coagentul guvernamental în misiune oficială temporară în străinătate beneficiază de drepturile prevăzute de actele normative în vigoare pentru personalul instituţiilor publice.  +  Articolul 15În calitate de membru al Corpului Diplomatic şi Consular al României, agentul guvernamental are dreptul la eliberarea şi deţinerea unui pasaport diplomatic.  +  Articolul 16 (1) La audierile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului agentul guvernamental, coagentul guvernamental şi asistenţii poarta roba, baveta şi insigna. Modelele robelor, bavetelor şi insignelor se aproba prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea agentului guvernamental. (2) Robele, bavetele şi insignele se asigura gratuit de către Ministerul Justiţiei. Pentru diplomatul prevăzut la art. 7 roba, baveta şi insigna se asigura gratuit de către Ministerul Afacerilor Externe. (3) Agentul guvernamental are dreptul, la încetarea funcţiei, sa păstreze roba, baveta şi insigna.  +  Articolul 17Dispoziţiile art. 4 şi 13 se aplică şi agentului guvernamental în funcţie.  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga orice dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul afacerilor externe,Andrei Plesu--------