ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (**republicată**)privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 16 aprilie 2008    **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 354/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 7 decembrie 2007, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, și ulterior adoptării a mai fost modificată și completată prin:- Legea nr. 201/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 22 mai 2003;- Ordonanța Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 507/2004, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004;- Ordonanța Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 146/2005, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 28 ianuarie 2005;- Ordonanța Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 97/2006, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 28 iulie 2005;- Ordonanța Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 266/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2006.  +  Capitolul I Definiții  +  Articolul 1În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:a) trezoreria statului - un sistem unitar și integrat prin care statul asigură efectuarea operațiunilor de încasări și plăți privind fonduri publice, inclusiv cele privind datoria publică, și a altor operațiuni ale statului, în condiții de siguranță și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;b) cont escrow - cont deschis de instituții publice la instituții de credit, în baza unei înțelegeri între două sau mai multe părți, în care sunt păstrate la dispoziția acestora anumite sume în lei sau în valută, într-o limită și în condiții convenite;c) bilet la ordin - înscris prin care emitentul se obligă să plătească beneficiarului, la scadență sau la ordinul acestuia, o sumă de bani;d) abrogată;------------Lit. d) a art. 1 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.e) cont corespondent în valută - cont curent deschis de Ministerul Economiei și Finanțelor la o instituție de credit, cu scopul efectuării de operațiuni de încasări, plăți și/sau alte operațiuni în valută.  +  Capitolul II Operațiuni derulate prin trezoreria statului  +  Articolul 2(1) Prin trezoreria statului se derulează operațiunile de încasări și plăți privind fonduri publice care privesc, după caz, fără a se limita la acestea:a) veniturile și cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetului trezoreriei statului;b) veniturile și cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, care se constituie și se utilizează potrivit reglementărilor legale;c) veniturile și cheltuielile bugetelor instituțiilor publice;d) răscumpărarea certificatelor de trezorerie pentru populație, transformate în certificate de depozit;e) datoria publică în lei și valută, inclusiv serviciul datoriei publice;f) alte venituri și cheltuieli privind fonduri publice, reglementate prin dispoziții legale, inclusiv drepturile de încasat și obligațiile de plată ale statului, la baza cărora stau acorduri și convenții guvernamentale și comerciale.(2) Statul garantează efectuarea operațiunilor financiare prin trezoreria statului în condiții de siguranță și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și păstrarea integrității disponibilităților bănești.(3) În cazul afectării integrității disponibilităților bănești păstrate la Trezoreria Statului, prejudiciul creat se acoperă din bugetul Trezoreriei Statului, în baza documentelor justificative care atestă obligația de plată a statului.(4) Sumele rezultate din derularea procedurilor judiciare legale de recuperare a prejudiciului creat ca urmare a afectării integrității disponibilităților bănești păstrate la Trezoreria Statului constituie venit al bugetului Trezoreriei Statului.(5) Prin trezoreria operativă centrală se pot efectua operațiuni de încasări și plăți în lei și valută.------------Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.  +  Capitolul III Administrarea resurselor contului curent general al trezoreriei statului  +  Articolul 3(1) Contul curent general al Trezoreriei Statului funcționează la Banca Națională a României și este deschis pe numele Ministerului Economiei și Finanțelor .(2) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene pot încheia convenții cu instituțiile de credit selectate de acestea pentru prestarea de servicii de casierie pentru unitățile Trezoreriei Statului care nu au organizată casierie-tezaur. La selectarea instituțiilor de credit se vor avea în vedere cele mai avantajoase oferte din punctul de vedere al bonității instituțiilor de credit, precum și al comisionului practicat de acestea, pe baza unui punctaj la care preponderent va fi al doilea criteriu.(3) În contul curent general al trezoreriei statului Banca Națională a României înregistrează încasările și efectuează plățile în limita disponibilităților existente în cont.(4) Funcționarea contului curent general al trezoreriei statului și înregistrarea operațiunilor în acest cont se stabilesc prin convenție încheiată între Ministerul Economiei și Finanțelor și Banca Națională a României.(5) Este interzisă preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului fără acordul persoanelor din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor și al unităților trezoreriei statului din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, a municipiului București și administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București, autorizate să administreze acest cont.(6) Pentru toate operațiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului, precum și prin conturile de valută deschise în evidențele Băncii Naționale a României, pe numele Ministerului Finanțelor Publice, se plătesc comisioane din bugetul Trezoreriei Statului Băncii Naționale a României. Comisioanele se stabilesc prin reglementări ale Băncii Naționale a României și prin regulile de sistem aplicabile participanților la sistemul electronic de plăți.------------Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.(7) Prin derogare de la alin. (5), precum și de la art. 24 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, plata comisioanelor se efectuează prin debitarea directă de către Banca Națională a României a contului curent general al Trezoreriei Statului.  +  Articolul 4Operațiunile de încasări și plăți prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt evidențiate în contabilitatea trezoreriei statului potrivit planului de conturi aprobat prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.  +  Articolul 5(1) Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, efectuează operațiunile de încasări și plăți prin unitățile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal, cu excepția instituțiilor publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali și secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale și instituțiilor publice autonome cu sediul în municipiul București, precum și a Consiliului General al Municipiului București, care efectuează operațiunile de încasări și plăți prin Trezoreria Municipiului București.(2) Operațiunile de încasări și plăți dispuse de Ministerul Economiei și Finanțelor în contul și în numele statului se efectuează prin trezoreria operativă centrală.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), prin trezoreria operativă centrală pot fi efectuate și alte operațiuni de încasări și plăți stabilite prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.(4) În vederea efectuării cheltuielilor instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, au obligația de a transmite unităților Trezoreriei Statului la care au conturile deschise bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, potrivit reglementărilor legale în vigoare.----------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 316 din 11 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 decembrie 2015, care modifică pct. 1 al art. VI din ORDONANȚA nr. 17 din 15 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.(5) La decontarea sumelor în numerar sau prin virament din conturile instituțiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, unitățile Trezoreriei Statului verifică existența bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor respective, urmărind respectarea încadrării în prevederile bugetare și în creditele bugetare deschise și repartizate și/sau în disponibilitățile de fonduri, după caz, precum și alte obiective stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.----------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. VI din ORDONANȚA nr. 17 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.(6) Din conturile de cheltuieli sau de disponibilități, după caz, ale instituțiilor publice, deschise la trezoreria statului, se pot elibera sume pentru efectuarea de plăți în numerar, reprezentând drepturi salariale, precum și pentru alte cheltuieli care nu se justifică a fi efectuate prin virament.(7) Instituțiile publice au obligația să organizeze activitatea de casierie, astfel încât încasările și plățile în numerar să fie efectuate în condiții de siguranță, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și în limita plafonului de casă stabilit de către unitățile trezoreriei statului pentru fiecare instituție publică.(8) Sumele achitate în numerar de către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetului de stat sau venituri cuvenite altor bugete administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, se încasează de unitățile Trezoreriei Statului. Sumele achitate în numerar, cuvenite bugetului de stat, reprezentând taxe, tarife sau alte obligații stabilite de instituții publice, pot fi încasate și prin casieriile proprii ale instituțiilor publice respective, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice.------------Alin. (8) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.(8^1) Sumele achitate în numerar de către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale instituțiilor publice, precum și venituri cuvenite altor bugete, cu excepția celor prevăzute la alin. (8), se încasează prin casieriile proprii ale instituțiilor care gestionează bugetele respective, dacă legea nu prevede altfel.------------Alin. (8^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.(8^2) Prin excepție de la prevederile alin. (8), sumele achitate în numerar de către contribuabili persoane fizice, reprezentând impozitul și contribuțiile aferente veniturilor din activități agricole, se pot încasa și prin compartimentele de specialitate ale unității administrativ-teritoriale din localitățile în care își au domiciliul fiscal contribuabilii, dacă în această localitate nu există o unitate teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu respectarea prevederilor art. 35^1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.------------Alin. (8^2) al art. 5 a fost introdus de art. III din ORDONANȚA nr. 28 din 27 august 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 30 august 2013.(9) Veniturile bugetelor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot fi încasate în numerar și prin instituții de credit, pe bază de convenții încheiate cu persoanele abilitate, cu condiția asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operațiuni.(10) Transferurile și subvențiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale și de la alte bugete regiilor autonome, societăților sau companiilor naționale și societăților comerciale, după caz, se virează în conturi deschise în numele acestora la unitățile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal și se utilizează numai potrivit destinațiilor aprobate prin lege, neputând fi executate silit.(11) Instituțiile publice pot deschide, conturi escrow la o instituție de credit agreată de instituțiile finanțatoare externe sau interne, în condiții stabilite prin convenții încheiate între părți.----------Alin. (11) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. 22 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015.(12) Este interzis instituțiilor publice să efectueze operațiunile de încasări și plăți prin instituții de credit, cu excepția încasărilor și plăților efectuate în valută, precum și a prevederilor alin. (11).(13) La trezoreria statului se deschide contul în lei în numele Comisiei Europene, denumit "Contul de resurse proprii în numele Comisiei Europene", prevăzut la art. 9 din Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 1.150/2000 pentru implementarea Deciziei 94/728/CE, Euratom asupra sistemului de resurse proprii ale Comunităților, modificat prin Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 2.028/2004.(14) Pe numele beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare, cu excepția persoanelor fizice, pot fi deschise la unitățile Trezoreriei Statului conturi de disponibilități pentru gestionarea sumelor provenite din fonduri externe nerambursabile, inclusiv a fondurilor aferente finanțării naționale, în cazul în care prin reglementări specifice gestionării fondurilor respective se prevede astfel.------------Alin. (14) al art. 5 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.(15) Sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, care se plătesc de către operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat, din subvențiile sau transferurile încasate în conturile prevăzute la alin. (10), se virează în conturile operatorilor economici beneficiari, deschise la Trezoreria Statului, dacă legea nu prevede altfel. Sumele astfel încasate de operatorii economici beneficiari se utilizează în ordinea prevăzută la art. 6 alin. (2).------------Alin. (15) al art. 5 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 20 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010, cu un nou punct.  +  Articolul 5^1(1) Ministerul Finanțelor Publice poate să deschidă, pe bază de convenții încheiate între părți, conturi tranzitorii la instituții de credit, în vederea colectării veniturilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat de la contribuabilii persoane fizice, plătitori de impozite, contribuții, taxe sau alte venituri bugetare, clienți ai instituțiilor de credit respective.(2) Contribuabilii persoane fizice prevăzuți la alin. (1) pot fi numai contribuabilii pentru care codul de identificare fiscală valabil pentru plata obligațiilor bugetare care se achită în contul tranzitoriu este codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale.(3) Contribuabilii persoane fizice pot dispune plăți în contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la aceeași instituție de credit la care aceștia își au deschise conturile curente, pentru achitarea obligațiilor bugetare care fac obiectul convențiilor încheiate de Ministerul Finanțelor Publice cu instituțiile de credit respective, fără perceperea de comisioane bancare.(4) Pentru operațiunile de plăți efectuate conform prevederilor alin. (3), momentul plății este cel prevăzut la art. 114 alin. (3) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mesajele electronice de plată fiind transmise de către instituția de credit inițiatoare Ministerului Finanțelor Publice în sistem informatic, concomitent cu transferul sumelor colectate zilnic în contul deschis la Trezoreria operativă centrală.(5) Suma colectată zilnic în contul prevăzut la alin. (1) se transferă de către instituția de credit în contul Ministerului Finanțelor Publice deschis la Trezoreria operativă centrală, cel târziu în prima zi lucrătoare următoare de la încasare.(6) Ministerul Finanțelor Publice asigură transferul sumelor încasate de la instituțiile de credit, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilități, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data creditării contului deschis la Trezoreria operativă centrală, în baza informațiilor transmise prin mesajele electronice de plată.(7) Informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile care vor fi cuprinse în mesajul electronic de plată care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.(8) Ministerul Finanțelor Publice va restitui instituției de credit sumele aferente mesajelor electronice de plată nedecontate în termenul prevăzut la alin. (5) sau care nu sunt completate conform alin. (7).(9) Pentru operațiunile de transfer al soldului prevăzut la alin. (5), Trezoreria Statului va plăti instituției de credit comisioane din bugetul Trezoreriei Statului la nivelul comisioanelor percepute de Societatea Națională de Transfer de Fonduri și Decontări - TRANSFOND - S.A.(10) În vederea colectării veniturilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat instituțiile de credit pot pune la dispoziția contribuabililor persoane fizice prevăzuți la alin. (2), care nu sunt clienți ai instituției de credit respective, precum și pentru clienții proprii persoane fizice posibilitatea achitării în numerar sau la terminale de plată instalate de acestea a obligațiilor fiscale, bugetare sau a altor sume colectate de instituțiile publice, cu condiția transferării sumelor astfel achitate în contul tranzitoriu. (la 06-12-2016, Articolul 5^1 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016 ) (11) În scopul încasării sumelor în condițiile prevăzute la alin. (10), instituțiile de credit care au încheiat convenții pentru deschiderea contului tranzitoriu pot solicita încheierea de acte adiționale la acestea, iar celelalte instituții de credit pot solicita încheierea de convenții cu Ministerul Finanțelor Publice în acest scop. (la 06-12-2016, Articolul 5^1 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016 ) (12) Pentru sumele achitate în condițiile alin. (10) instituția de credit poate percepe comisioane plătitorilor conform politicii proprii de comisionare. (la 06-12-2016, Articolul 5^1 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016 ) (13) Pentru sumele achitate în condițiile alin. (10), momentul plății este cel prevăzut la art. 163 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, numai cu condiția creditării cu aceeași dată a contului tranzitoriu, mesajele electronice de plată fiind transmise de către instituția de credit inițiatoare Ministerului Finanțelor Publice în sistem informatic, concomitent cu transferul sumelor colectate zilnic în contul deschis la Trezoreria operativă centrală, în ziua lucrătoare imediat următoare. (la 06-12-2016, Articolul 5^1 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016 ) (14) În cazul operațiunilor de plăți efectuate în condițiile alin. (10), instituțiile de credit vor stabili mecanisme eficiente de identificare a contribuabililor persoane fizice, astfel încât eventualele sume achitate eronat și/sau returnate de Ministerul Finanțelor Publice să poată fi restituite către aceștia. (la 06-12-2016, Articolul 5^1 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016 ) (15) Prevederile alin. (5)-(9) se aplică instituțiilor de credit în mod corespunzător și pentru sumele achitate în condițiile alin. (10). (la 06-12-2016, Articolul 5^1 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016 ) (16) În aplicarea prevederilor alin. (10) se modifică corespunzător ordinul ministrului finanțelor publice emis în baza prevederilor alin. (7). (la 06-12-2016, Articolul 5^1 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016 ) (17) Sumelor colectate în contul tranzitoriu li se aplică prevederile art. 224 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-12-2016, Articolul 5^1 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016 ) ------------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010.  +  Articolul 5^2 Abrogat (la 06-12-2016, Articolul 5^2 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016 )  +  Articolul 5^3(1) Ministerul Finanțelor Publice, prin Trezoreria Statului, poate oferi instituțiilor publice servicii de acceptare de plăți electronice cu carduri de plată ale veniturilor bugetului general consolidat, cu condiția autorizării trezoreriei în cel puțin unul dintre sistemele de plăți Mastercard, VISA sau alte sisteme de plăți similare. În vederea autorizării trezoreriei, Ministerul Finanțelor Publice primește de la entitățile de plăți Mastercard, Visa sau altele asemenea un acord prin care acestea acceptă autorizarea acesteia, în condițiile prevăzute la alin. (2).(2) Trezoreria Statului acceptă conectarea la un sistem de plată în următoarele condiții cumulative:a) nu se constituie niciun fel de garanții de către Trezoreria Statului și instituții publice;b) comisioanele solicitate de emitenții cardurilor și de către sistemele de plăți se exprimă în procent și nu depășesc cumulat 0,3% din valoarea fiecărei tranzacții. Nu se acceptă comisioane fixe sau alte costuri suplimentare pentru Trezoreria Statului și instituții publice;c) nu se acceptă solicitarea de alte costuri sau comisioane, inclusiv licențe, mentenanțe, update sau upgrade, de către emitenții cardurilor sau sistemele de plăți pentru Trezoreria Statului și instituții publice;d) sistemele de plăți acceptă desfășurarea anuală, împreună cu Trezoreria Statului, de acțiuni de promovare și educare a contribuabililor în scopul utilizării sistemelor electronice de plăți. La solicitarea sistemelor de plăți, Trezoreria Statului poate accepta și participarea la alte acțiuni de promovare a sistemelor de plăți electronice;e) furnizarea serviciilor de acceptare de plăți la nivelul instituțiilor publice se poate realiza și direct, prin intermediul Trezoreriei Statului, fără conectarea sau definirea instituțiilor publice drept comercianți și fără solicitarea de comisioane sau alte costuri de către emitenții cardurilor sau sistemele de plăți pentru Trezoreria Statului și instituții publice;f) sistemele de plăți acceptă normele și procedurile emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice;g) restituirea sumelor către plătitori, inclusiv operațiunile de tip refuz la plată, se efectuează potrivit legislației naționale în vigoare și normelor metodologice aprobate potrivit alin. (13);h) plata comisioanelor prevăzute la lit. b) se realizează prin debitare directă și/sau prin plata facturilor emise la termenele stabilite de către sistemele de plată, fără a depăși valoarea comisionului datorat pentru tranzacțiile dintr-o lună calendaristică, cu încadrarea în limita maximă stabilită la lit. b). În cazul plăților comisionului prin debitare directă, sistemele de plăți emit la data debitării și documentele justificative.(3) Modalitatea de furnizare a serviciilor prevăzute la alin. (1) către instituții publice se stabilește prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.(4) Cheltuielile privind implementarea, dezvoltarea și mentenanța aplicațiilor pentru serviciile de acceptare de plăți electronice cu carduri de plată se suportă din bugetul de stat sau, după caz, din bugetul Trezoreriei Statului, în funcție de aprobarea cheltuielilor cu această destinație în bugetele respective. Cheltuielile privind prestarea serviciilor de procesare, decontare, comunicații și alte servicii sau resurse necesare activității de acceptare de plăți electronice cu carduri de plată se suportă din bugetul de stat sau, după caz, din bugetul Trezoreriei Statului, în funcție de aprobarea cheltuielilor cu această destinație în bugetele respective.(5) Comisioanele prevăzute la alin. (2) lit. b), pentru veniturile bugetului general consolidat achitate de către persoanele fizice, se suportă de la bugetul de stat.(6) Diferențele de curs nefavorabile aferente tranzacțiilor cu cardul, în valută, se suportă din bugetul de stat. Diferențele de curs favorabile aferente tranzacțiilor cu cardul, în valută, se fac venit la bugetul de stat.(7) Procedura și termenele de decontare și înregistrare a tranzacțiilor în lei și valută se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.(8) Sistemele de plăți pot participa la dezvoltarea aplicațiilor Trezoreriei Statului, cu condiția transferării către Ministerul Finanțelor Publice a dreptului de proprietate intelectuală, a codului-sursă și a cunoștințelor aferente aplicațiilor dezvoltate, fără a solicita costuri și fără a limita în vreun fel utilizarea, modificarea, distribuirea aplicației dezvoltate și numărul de utilizatori.(9) Serviciile de acceptare de plată prevăzute în prezentul articol sunt aplicabile pentru veniturile bugetului general consolidat, achitate de persoanele fizice.(10) Ministerul Finanțelor Publice poate presta serviciile de acceptare de plăți electronice cu carduri de plată a veniturilor bugetului general consolidat și de la persoane juridice. Tipurile de venituri care pot fi achitate de către persoanele juridice, nivelul comisioanelor, entitatea care suportă comisionul, în acest caz, se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice, pe baza analizei funcționale efectuate de minister în vederea stabilirii tipurilor de venituri a căror plată se poate face prin sistem.(11) Ministerul Finanțelor Publice poate presta serviciile de acceptare de plăți electronice cu carduri de plată și pentru alte persoane juridice care încasează venituri ale bugetului general consolidat sau alte sume prevăzute de lege, de la persoane fizice sau juridice. Tipurile de venituri prevăzute de lege sau sumele care pot fi achitate către aceste persoane juridice, nivelul comisioanelor, entitatea care suportă comisionul, în acest caz, se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.(12) Modalitatea și fluxurile de plată a comisioanelor prevăzute la alin. (2) lit. b), reconstituirea sumelor reținute prin debitare directă, documentele justificative acceptate și termenele de plată se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.(13) În aplicarea prevederilor prezentului articol se emit norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.------------Art. 5^3 a fost introdus de art. unic ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 6 octombrie 2014.  +  Articolul 5^4(1) Sumele reprezentând venituri ale bugetului general consolidat achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminale de plată electronice instalate la sediile unităților Trezoreriei Statului sunt înregistrate ca venituri în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului sau în contul unic către care s-a efectuat plata, la data la care a fost efectuată tranzacția, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia.(2) Sumele înregistrate în conturile de venituri bugetare potrivit alin. (1) reprezintă venituri încasate definitiv la bugetele către care s-a efectuat plata la data la care a fost efectuată tranzacția, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia, și se iau în calcul la determinarea deficitului bugetar cu aceeași dată.(3) În perioada cuprinsă între data la care a fost efectuată și autorizată tranzacția și data încasării efective de la instituția de credit a sumelor aferente tranzacției în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului în acest scop, sumele aferente tranzacțiilor sunt evidențiate de către unitățile Trezoreriei Statului în debitul unui cont distinct al contului corespondent al Trezoreriei Statului 61.50 «Cont corespondent al Trezoreriei Statului - Operațiuni în curs de decontare aferente încasărilor prin POS» și reprezintă debite din operațiuni în curs de decontare în sarcina instituțiilor de credit.(4) Cu sumele aferente tranzacțiilor, încasate de la instituțiile de credit în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului, se sting debitele din operațiuni în curs de decontare evidențiate de unitățile Trezoreriei Statului.(5) Obligațiile fiscale și/sau bugetare ale contribuabililor aferente plăților efectuate potrivit alin. (1) se sting la data la care a fost efectuată tranzacția, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția încasării acestora la termenele și potrivit clauzelor stabilite prin convențiile încheiate cu instituțiile de credit.(6) Sumele înregistrate la data la care a fost efectuată tranzacția în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului sau în contul unic către care s-a efectuat plata care nu sunt încasate de la instituția de credit în termenele prevăzute la alin. (5) se stornează, iar plățile aferente acestor tranzacții sunt anulate.----------Art. 5^4 a fost introdus de pct. VIII al art. 14, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 5^5(1) Sumele reprezentând venituri ale bugetelor locale, venituri proprii ale instituțiilor publice sau venituri cuvenite altor bugete, achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminale de plată electronice instalate la sediile instituțiilor publice beneficiare, se evidențiază ca venituri încasate la bugetele către care s-a efectuat plata, la data încasării sumelor respective în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la Trezoreria Statului.(2) În perioada cuprinsă între data la care a fost efectuată și autorizată tranzacția și data încasării efective de la instituția de credit a sumelor aferente tranzacției, în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele instituției publice beneficiare, sumele aferente tranzacțiilor efectuate se evidențiază în contabilitatea proprie a instituțiilor publice beneficiare ca debite pe seama instituțiilor de credit, în structura clasificației indicatorilor privind finanțele publice - venituri, după caz.(3) Obligațiile fiscale și/sau bugetare ale contribuabililor aferente plăților efectuate potrivit alin. (1) se sting la data la care a fost efectuată tranzacția, astfel cum este confirmată prin procedura de autorizare a acesteia, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția încasării acestora la termenele și potrivit clauzelor stabilite prin convențiile încheiate cu instituțiile de credit.(4) Obligațiile fiscale și/sau bugetare ale contribuabililor stinse la data la care a fost efectuată tranzacția și care nu sunt încasate de la instituția de credit în termenele prevăzute la alin. (3) se reînregistrează în contabilitatea instituțiilor publice beneficiare, iar plățile aferente acestor tranzacții sunt anulate.(5) Evidențierea în contabilitatea instituțiilor publice a operațiunilor prevăzute la alin. (1)-(3), precum și raportarea acestora în situațiile financiare se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.----------Art. 5^5 a fost introdus de pct. VIII al art. 14, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 5^6Consolidarea și autorizarea datelor aferente plăților efectuate la terminale de plată electronice potrivit art. 5^4 și 5^5 se realizează de către unitățile Trezoreriei Statului și instituțiile publice la sediile cărora sunt instalate terminalele de plată electronice până la ora 24,00 a fiecărei zile lucrătoare, pentru tranzacțiile din ziua respectivă.----------Art. 5^6 a fost introdus de pct. VIII al art. 14, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 5^7(1) Instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale care colectează venituri bugetare pentru bugetul din care sunt finanțate, precum și instituțiile publice, indiferent de subordonare și de modalitatea de finanțare, care colectează sume reprezentând venituri bugetare pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat decât pentru bugetul propriu sau care colectează sume din care se defalcă cote procentuale către bugetul propriu și către alte bugete componente ale bugetului general consolidat pot solicita Ministerului Finanțelor Publice deschiderea la unitățile Trezoreriei Statului de conturi de disponibilități pentru încasarea sumelor respective, în cazul în care urmărirea încasării creanțelor bugetare respective este în sarcina acestora.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) încasate în numerar prin casieriile proprii ale instituțiilor publice se depun în contul de disponibil deschis la unitățile Trezoreriei Statului, în prima zi lucrătoare de la încasare, cu excepția sumelor încasate în numerar de instituțiile publice care nu se află în aceeași localitate cu unitatea Trezoreriei Statului la care este arondată, pentru care termenul de depunere este de două zile lucrătoare.(3) Sumele colectate în contul de disponibil prevăzut la alin. (1) se virează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare.(4) În conturile de disponibilități prevăzute la alin. (1) pot fi efectuate plăți prin virament bancar, prin mandat poștal, plăți online utilizând cardul bancar în cadrul sistemelor de plată puse la dispoziție de instituții publice sau în cadrul altor sisteme de plată reglementate de acte normative în vigoare, precum și plăți prin intermediul cardurilor bancare la terminale de plată, în condițiile legii. (la 06-12-2016, Articolul 5^7 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 06 decembrie 2016 ) ----------Art. 5^7 a fost introdus de pct. VIII al art. 14, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016.  +  Articolul 6(1) Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare, au obligația să vireze sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate în conturile operatorilor economici beneficiari, deschise la unitățile trezoreriei statului în a căror rază aceștia sunt înregistrați fiscal.(2) Operatorii economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceștia vor utiliza sumele încasate în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului, prevăzute la alin. (1), în următoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de natură salarială, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la instituții de credit, cu excepția impozitelor și contribuțiilor aferente acestora, pentru achitarea obligațiilor către bugetul de stat și celelalte bugete, și, proporțional cu gradul de încasare, pentru plata facturilor recunoscute la plată de către contractorul general către subcontractori, iar sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la instituțiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plăți către furnizori sau creditori cu conturi deschise la Trezoreria Statului ori la instituții de credit, cu condiția ca asupra conturilor respective să nu fi fost înființată poprire prin titluri executorii.------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.(3) Conturile operatorilor economici prevăzute la alin. (1) se supun executării silite prin unitățile trezoreriei statului, pe baza titlurilor executorii emise de organele autorizate să aplice procedura de executare silită, conform prevederilor legale.(4) Din conturile deschise la Trezoreria Statului nu pot fi dispuse plăți pe bază de bilete la ordin, cu excepția celor dispuse pe bază de bilete la ordin emise anterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.  +  Articolul 6^1(1) Operatorii economici pot cesiona drepturile de încasat de la instituții publice aferente bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, prevăzute la art. 6 alin. (1), către alți operatori economici sau alte instituții de credit, denumite în continuare cesionari. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituției publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate.(2) Suma care face obiectul cesionării se achită de către instituțiile publice în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă operatorul economic nu are obligații de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale.(3) Instituțiile publice care plătesc sume reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate datorate operatorilor economici care și-au cesionat drepturile de încasat vor solicita organelor fiscale competente eliberarea certificatelor de atestare fiscală ale operatorilor economici respectivi, conform art. 112 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plății. În acest caz, eliberarea certificatului de atestare fiscală nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.(4) În cazul în care certificatul de atestare fiscală conține obligații de plată ale beneficiarului, instituțiile publice înștiințează operatorul economic și cesionarul cu privire la cuantumul acestor obligații.(5) În termen de 10 zile lucrătoare de la înștiințare, dar nu mai târziu de 20 decembrie, operatorul economic poate prezenta instituției publice un nou certificat de atestare fiscală din care să rezulte că acesta nu mai are obligații către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale.(6) La expirarea termenului prevăzut la alin. (5), instituțiile publice au următoarele obligații:a) virează în contul operatorului economic prevăzut la art. 6 alin. (1) suma aferentă obligațiilor bugetare înscrise în certificatul de atestare fiscală;----------Lit. a) a alin. (6) al art. 6^1 a fost modificată de pct. 2 al art. 22 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015.b) virează în contul cesionarului, deschis la Trezoreria Statului, diferența dintre suma cesionată și suma prevăzută la lit. a).-----------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 125 din 20 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010, cu pct. 1^1.  +  Capitolul IV Utilizarea și fructificarea disponibilităților contului curent general al trezoreriei statului  +  Articolul 7(1) Disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului se pot utiliza pentru:a) finanțarea temporară a deficitelor din anii precedenți ale bugetului de stat, nefinanțate prin împrumuturi de stat;b) finanțarea temporară a deficitelor din anii precedenți ale bugetului asigurărilor sociale de stat, până la alocarea de sume cu această destinație;b^1) finanțarea temporară a deficitelor din anii precedenți ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și ale bugetului asigurărilor pentru șomaj, până la alocarea de sume cu această destinație;------------Lit. b^1) a alin. (1) al art. 7 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 361 din 20 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 24 noiembrie 2009, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009, cu pct. 7^1.c) finanțarea deficitelor temporare ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și ale bugetului asigurărilor pentru șomaj, din exercițiul curent;----------Lit. c) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. 22 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015.d) finanțarea deficitelor temporare ale bugetului trezoreriei statului din exercițiul curent.----------Lit. d) a alin. (1) al art. 7 a fost introdusă de pct. 4 al art. 22 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015.(2) Disponibilitățile rămase neangajate în contul curent general al trezoreriei statului, după finanțarea deficitelor bugetare prevăzute la alin. (1), pot fi utilizate pentru:a) acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadență sau înainte de scadență, după caz, a împrumuturilor de stat emise pentru finanțarea sau refinanțarea datoriei publice, cu condiția asigurării disponibilităților necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate potrivit legii;a^1) acordarea de împrumuturi pentru refinanțarea deficitului bugetului de stat rezultat ca urmare a executării titlurilor de stat depuse în garanție de instituțiile de credit la care Ministerul Finanțelor Publice a efectuat plasamente financiare colateralizate;------------Lit. a^1) a alin. (2) al art. 7 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.b) acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile și cheltuielile bugetelor locale, cu termen de rambursare în cursul aceluiași exercițiu bugetar;------------Lit. b) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.b^1) acordarea de împrumuturi pentru finanțarea deficitelor temporare ale bugetelor fondurilor speciale;------------Lit. b^1) a alin. (2) al art. 7 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.c) efectuarea de plasamente prin operațiuni specifice la instituții de credit și alte instituții financiare autorizate să efectueze astfel de operațiuni, garantate de acestea cu active eligibile, fără a fi afectate obiectivele politicii monetare adoptate de Banca Națională a României.(3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabilește la nivelul ratei dobânzii de politică monetară stabilită de Banca Națională a României plus până la maximum 4 puncte procentuale. Pentru plasamentele prevăzute la alin. (2) lit. c), nivelul ratei dobânzii se stabilește în condițiile cererii și ofertei pieței monetare.------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.(4) Dobânda încasată pentru disponibilitățile din contul curent general al trezoreriei statului, utilizate conform alin. (1) și (2), reprezintă venit al bugetului trezoreriei statului.(5) Rata dobânzii pentru disponibilitățile utilizate, conform alin. (1) lit. a)-c) și alin. (2) lit. a) și a^1), se determină la nivelul ratei medii lunare a dobânzilor plătite de Trezoreria Statului pentru disponibilitățile și depozitele pe termen constituite din sumele păstrate de titularii de conturi, potrivit legii, în Trezoreria Statului.------------Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.(5^1) Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile acordate, conform alin. (2) lit. b^1) se stabilește prin convenție încheiată între părți.------------Alin. (5^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.(6) Nivelul ratei dobânzilor aferente echivalentului în lei al împrumuturilor externe guvernamentale încasat în contul curent general al trezoreriei statului și utilizat pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetului de stat, începând cu exercițiul financiar al anului 2003, este cel prevăzut la alin. (5). Dobânda calculată reprezintă venit al bugetului trezoreriei statului.(7) Pentru disponibilitățile rămase în contul curent general al trezoreriei statului, Banca Națională a României acordă o dobândă al cărei nivel este stabilit prin convenție. Dobânda încasată reprezintă venit la bugetul trezoreriei statului.  +  Articolul 8(1) Asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului și necesitățile de finanțare se poate realiza prin utilizarea instrumentelor de administrare a lichidităților și fluxului de numerar.(2) Instrumentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 9(1) Operațiunile de încasări și plăți în valută ale Ministerului Economiei și Finanțelor pot fi efectuate prin contul curent în valută deschis la Banca Națională a României sau prin conturi corespondente în valută deschise la instituții de credit, pe bază de convenții încheiate între părți. Selectarea instituțiilor de credit se efectuează prin licitație, în baza legislației în vigoare.(1^1) În cadrul contului curent în valută deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice se pot deschide conturi analitice pe numele instituțiilor publice din administrația publică centrală, potrivit legislației în vigoare.----------Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 2 al art. VI din ORDONANȚA nr. 17 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.(2) Prin conturile prevăzute la alin. (1) se efectuează, fără a se limita la acestea, operațiuni privind datoria publică guvernamentală și fonduri externe nerambursabile.(3) Disponibilitățile în valută pot fi fructificate în mod direct de către Ministerul Economiei și Finanțelor prin plasamente la instituții de credit sau la instituții financiare, în condițiile și utilizând instrumentele stabilite prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(3^1) Dobânzile încasate la plasamentele efectuate din disponibilitățile în valută reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Echivalentul în lei al acestora, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuării operațiunii, se virează la bugetul Trezoreriei Statului în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării.------------Alin. (3^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.(4) Disponibilitățile în valută, altele decât cele prevăzute la alin. (1), care, potrivit reglementărilor în vigoare, privesc fonduri publice gestionate de Ministerul Economiei și Finanțelor, se păstrează în conturi distincte, deschise la instituțiile de credit nominalizate în actul normativ de aprobare a creditelor sau a împrumuturilor nerambursabile ori desemnate conform procedurilor de licitație specifice instituției creditoare internaționale.(5) Instituțiile publice efectuează operațiunile de încasări și plăți în valută prin conturi deschise la instituții de credit selectate de către acestea prin licitație, în baza legislației în vigoare.(6) Pentru disponibilitățile contului curent în valută administrat de Ministerul Finanțelor Publice, păstrate la Banca Națională a României, se bonifică dobândă. Rata dobânzii este stabilită prin convenție încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României.----------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. VI din ORDONANȚA nr. 17 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.(7) Pentru disponibilitățile în valută administrate de Ministerul Finanțelor Publice, păstrate la bănci corespondente, se bonifică dobândă. Dobânzile bonificate pentru aceste disponibilități reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Rata dobânzii se stabilește prin convențiile încheiate.----------Alin. (7) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. VI din ORDONANȚA nr. 17 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.(8) Suma netă pozitivă în valută bonificată de Banca Națională a României pentru disponibilitățile contului curent în valută administrat de Ministerul Finanțelor Publice, prevăzute la alin. (6), reprezintă venit al bugetului de stat, dacă legea nu prevede altfel. Echivalentul în lei al acesteia, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuării operațiunii, se virează la bugetul de stat.----------Alin. (8) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. VI din ORDONANȚA nr. 17 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.(8^1) Suma netă negativă în valută bonificată de Banca Națională a României pentru disponibilitățile contului curent în valută administrat de Ministerul Finanțelor Publice, prevăzute la alin. (6), se asigură de la bugetul de stat. Echivalentul în lei al acesteia, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuării operațiunii, se asigură de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, capitolul 55 "Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi", titlul 30 "Dobânzi", articolul 30.03 "Alte dobânzi", la o poziție distinctă.----------Alin. (8^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 4 al art. VI din ORDONANȚA nr. 17 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.(8^2) Suma netă în valută prevăzută la alin. (8) și (8^1) se determină ca diferență între suma în valută pozitivă și negativă bonificată de Banca Națională a României la contul curent în valută administrat de Ministerul Finanțelor Publice, prevăzut la alin. (6).----------Alin. (8^2) al art. 9 a fost introdus de pct. 4 al art. VI din ORDONANȚA nr. 17 din 15 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015.(9) Trezoreria Statului acordă dobânzi la disponibilitățile în valută care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi. Dobânzile la disponibilitățile în valută reprezintă cheltuieli ale bugetului Trezoreriei Statului.------------Alin. (9) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.(10) Nivelul ratelor dobânzilor acordate la disponibilitățile prevăzute la alin. (9) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.------------Alin. (10) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.(11) Pentru toate operațiunile derulate prin conturile de valută prevăzute la alin. (1) se plătesc comisioane din bugetul trezoreriei statului.(12) Pentru operațiunile de plăți în valută dispuse de instituțiile publice din conturile purtătoare de dobândă deschise la Trezoreria Statului și pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului se percep comisioane care reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Echivalentul în lei al acestora se virează de instituțiile publice la bugetul Trezoreriei Statului în termen de 15 zile lucrătoare de la încheierea lunii, pe baza situației întocmite și transmise de Ministerul Finanțelor Publice. Cuantumul acestora se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.------------Alin. (12) al art. 9 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.  +  Articolul 10(1) Trezoreria Statului acordă dobânzi la disponibilitățile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, cu excepția sumelor provenite din subvenții bugetare.(2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului, cu excepția celor prevăzute la art. 5 alin. (10), operatorii economici și beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuți la art. 5 alin. (14), alții decât instituțiile publice, beneficiază de dobândă.(3) Pentru operațiunile de plăți dispuse din conturile purtătoare de dobândă, prevăzute la alin. (2), derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăților de mică și mare valoare în relația cu instituțiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Națională a României și Societatea Națională de Transfer de Fonduri și Decontări - TRANSFOND - S.A.(4) Din disponibilitățile păstrate în conturile deschise la Trezoreria Statului, prevăzute la alin. (1) și (2), pentru care se acordă dobândă la vedere, se pot constitui depozite la termen, la solicitarea scrisă a titularilor acestora.(5) Instituțiile și autoritățile publice, indiferent de forma de finanțare și subordonare, nu beneficiază de dobândă la vedere, cu excepția disponibilităților acestora prevăzute la alin. (1).(6) La solicitarea scrisă a instituțiilor și autorităților publice finanțate integral din venituri proprii, acestea pot constitui la Trezoreria Statului depozite la termen numai din excedentele bugetelor proprii de venituri și cheltuieli ale anilor precedenți, inclusiv în situația în care acestea cuprind sume primite de la alte bugete, dar pentru care legea nu prevede regularizarea sumelor respective cu bugetele din care provin. Responsabilitatea cu privire la sumele constituite sub formă de depozite revine în totalitate ordonatorului de credite care își gestionează bugetul de venituri și cheltuieli.(7) Nivelul ratelor dobânzilor la vedere și al depozitelor la termen se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.(8) Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie pentru populație, nerăscumpărate la scadență și transformate în certificate de depozit, se plătește de la bugetul de stat.(9) Pentru operațiunile efectuate în contul deschis pe numele Comisiei Europene prevăzut la art. 5 alin. (13), Trezoreria Statului nu percepe comisioane.(10) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea instituțiilor de credit și operatorilor economici se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura și nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.----------Art. 10 a fost modificat de art. I din ORDONANȚA nr. 2 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2015.  +  Capitolul V Bugetul trezoreriei statului  +  Articolul 11(1) Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează, administrează și execută bugetul trezoreriei statului.(2) Bugetul Trezoreriei Statului cuprinde la venituri următoarele:a) dobânzi încasate la disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului utilizate pentru finanțarea temporară a deficitelor bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent și din anii precedenți;b) dobânzi încasate la împrumuturile acordate temporar pentru răscumpărarea la scadență sau înainte de scadență, după caz, a împrumuturilor de stat emise pentru finanțarea ori refinanțarea datoriei publice;c) dobânzi aferente plasamentelor financiare efectuate din echivalentul în lei al împrumuturilor externe guvernamentale încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului și utilizate pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetului de stat;d) dobânzi încasate la împrumuturile acordate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile și cheltuielile bugetelor locale, precum și ale bugetelor fondurilor speciale;e) dobânzi încasate la plasamentele efectuate din disponibilitățile în lei ale contului curent general al Trezoreriei Statului și din disponibilitățile în valută, prin operațiuni specifice, la instituții de credit și alte instituții financiare autorizate să efectueze astfel de operațiuni;f) dobânzi încasate la disponibilitățile în lei rămase în contul curent general al Trezoreriei Statului deschis la Banca Națională a României;g) abrogată;----------Lit. g) a alin. (2) al art. 11 a fost abrogată de pct. 5 al art. 22 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015.h) majorări de întârziere pentru neplata creanțelor Trezoreriei Statului și ale bugetului Trezoreriei Statului;i) dobânzi penalizatoare pentru nerestituirea la termen a plasamentelor colateralizate;j) comisioane percepute pentru operațiunile derulate în lei și în valută prin contul Trezoreriei Statului și pentru alte servicii prestate de către Trezoreria Statului;k) sumele rezultate din recuperarea prejudiciului creat în cazul afectării integrității disponibilităților bănești păstrate la Trezoreria Statului;l) alte venituri.------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.(3) Bugetul Trezoreriei Statului cuprinde la cheltuieli următoarele:a) dobânzi plătite la disponibilitățile păstrate în conturi la vedere sau sub formă de depozite la Trezoreria Statului;b) dobânzi plătite la disponibilitățile în valută;c) abrogată;----------Lit. c) a alin. (3) al art. 11 a fost abrogată de pct. 6 al art. 22 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015.d) comisioane percepute la decontarea operațiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului;e) comisioane cuvenite instituțiilor de credit pentru operațiunile derulate prin conturile în lei și valută și pentru alte servicii prestate Trezoreriei Statului;------------Lit. e) a alin. (3) al art. 11 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 121 din 23 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010.f) abrogată;----------Lit. f) a alin. (3) al art. 11 a fost abrogată de pct. 7 al art. 22 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015.g) abrogată;----------Lit. g) a alin. (3) al art. 11 a fost abrogată de pct. 7 al art. 22 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015.h) cheltuieli pentru acoperirea prejudiciului creat în cazul afectării integrității disponibilităților bănești păstrate la Trezoreria Statului;i) alte cheltuieli.------------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.(3^1) Începând cu anul 2016, cheltuielile pentru funcționarea unităților Trezoreriei Statului, care cuprind cheltuieli de capital precum și cheltuieli materiale și servicii pentru întreținerea și funcționarea Trezoreriei Statului și a sistemelor informatice ale acesteia, taxe poștale, cheltuieli cu transportul și asigurarea numerarului și valorilor, paza sediilor și chirii, cheltuieli cu întreținerea, funcționarea și asigurarea mijloacelor de transport al numerarului și valorilor, cheltuieli de publicitate, se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice. Eventualele obligații de plată aferente cheltuielilor pentru funcționarea unităților Trezoreriei Statului, rămase neachitate din bugetul trezoreriei statului la finele anului 2015, se preiau și se achită de la bugetul de stat.----------Alin. (3^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. 22 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 11 decembrie 2015.(4) Bugetul trezoreriei statului se prezintă spre aprobare Guvernului până la data de 15 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor, în structura clasificației bugetare aprobate de Ministerul Economiei și Finanțelor.(5) Bugetul trezoreriei statului se poate modifica prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Finanțelor.(6) Ministerul Economiei și Finanțelor, în funcție de evoluția volumului disponibilităților și al depozitelor păstrate în contul curent general al trezoreriei statului și de evoluția nivelului ratelor dobânzilor, poate aproba modificarea creditelor bugetare aprobate pentru plata dobânzilor prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) prin virări de credite de la alte subdiviziuni bugetare, în tot cursul anului.(7) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului trezoreriei statului, ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate, se reportează în anul următor și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor aprobate în bugetul trezoreriei statului.  +  Articolul 12(1) Pentru neplata la termen a ratelor și dobânzilor scadente la împrumuturile și plasamentele efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului, în condițiile art. 7 alin. (2) lit. b), b^1) și c), se datorează majorări de întârziere prevăzute de reglementările legale privind colectarea creanțelor bugetare și reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului.------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.(2) Majorările de întârziere calculate potrivit alin. (1) urmează regimul juridic al creanțelor bugetare.(3) Creanțele rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale contractate direct sau garantate de stat, precum și din alte operațiuni, derulate prin trezoreria statului, se urmăresc și se execută în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea creanțelor bugetare.(4) Dreptul de a cere executarea silită privind creanțele prevăzute la alin. (3) se prescrie în termen de 25 de ani de la data la care, potrivit legii, se naște acest drept.(5) Termenul de plată al creanțelor Trezoreriei Statului pentru alte operațiuni, cu excepția celor rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale contractate direct sau garantate de stat, se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice. Pentru neplata la termen se datorează majorări de întârziere prevăzute de reglementările legale privind colectarea creanțelor bugetare și reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului.------------Alin. (5) al art. 12 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 75 din 17 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2009.  +  Articolul 13(1) Ministerul Economiei și Finanțelor elaborează trimestrial și anual bilanțul general al trezoreriei statului în structura stabilită de acesta.(2) Bilanțul general al trezoreriei statului împreună cu contul anual de execuție al bugetului trezoreriei statului se prezintă pentru aprobare Guvernului, până la data de 1 iulie a anului următor celui de execuție.  +  Capitolul VI Contravenții  +  Articolul 14(1) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:a) preluarea de sume din contul curent general al trezoreriei statului și din conturile în valută ale Ministerului Economiei și Finanțelor fără acordul persoanelor autorizate să efectueze operațiuni din aceste conturi, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;b) efectuarea de către instituțiile publice de încasări și plăți în alte conturi decât cele stabilite prin prezenta ordonanță de urgență, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.c) utilizarea sumelor încasate în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului, de către agenții economici prevăzuți la art. 6 alin. (1) sau de către persoanele juridice împuternicite de către aceștia, în altă ordine decât cea prevăzută la alin. (2) al aceluiași articol, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor sau al Curții de Conturi, după caz.(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 15În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Economiei și Finanțelor va elabora norme metodologice în aplicarea prevederilor acesteia.  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 8 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare. Notă
    Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 354/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 7 decembrie 2007:
    "Art. II. - În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător."
    ------