ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 26 octombrie 2016 (*actualizată*)privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat(actualizată până la data de 6 decembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere situaţia identificată la nivelul sistemului educaţional preuniversitar de creştere rapidă şi alarmantă a numărului de elevi aflaţi în situaţie de eşec şcolar şi a numărului elevilor care abandonează şcoala, situaţii direct corelate cu condiţiile climaterice şi de mediu defavorabile - dat fiind numărul mare de preşcolari şi de elevi care, de la domiciliu până la şcoală, au de străbătut distanţe foarte mari şi nu pot participa, neavând masa de prânz asigurată la şcoală, la activităţile educaţionale curriculare sau extracurriculare, date care reies şi din comunicările Eurostat privind gradul de părăsire timpurie a şcolii, aceasta având pentru România o creştere alarmantă a procentului de copii şi tineri care abandonează şcoala, 19,1%,date fiind particularităţile de mediu şi climaterice specifice României şi condiţiile de locuire care impietează asupra capacităţii multora dintre familiile din medii defavorizate de a susţine şcolarizarea copiilor lor şi care impun cu celeritate implementarea unor măsuri de sprijin, particularităţi care au stat la baza selecţiei unităţilor de învăţământ-pilot,în contextul în care nu se instituie cu celeritate măsuri de remediere a situaţiei cu iminenţă de agravare, România riscă să nu îşi realizeze obiectivul asumat - asigurarea echităţii în participarea la educaţie - obiectiv derivat din statutul de membru al Uniunii Europene.Pentru o intervenţie corectă şi fiabilă în sensul remedierii situaţiei identificate, printr-o etapă-pilot de evaluare a măsurii instituite,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) În anul şcolar 2016-2017, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în perioada desfăşurării activităţii didactice, preşcolarilor şi elevilor din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 7 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată. (2) Limita valorică prevăzută la alin. (1) cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, de distribuţie şi de depozitare a acestora, după caz. (3) La cererea motivată a părinţilor, formulată în scris şi susţinută de documente-suport, înregistrată la secretariatul unităţii de învăţământ în care este înmatriculat elevul, preşcolarii şi elevii care, din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă, nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă vor beneficia de produse alimentare adecvate situaţiei acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la alin. (1). (4) Pentru menţinerea sănătăţii preşcolarilor şi elevilor prevăzuţi la alin. (1), în cadrul programului-pilot se vor distribui numai produse alimentare preparate în conformitate cu cerinţele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 139 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare. (5) Produsele distribuite vor respecta cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.  +  Articolul 2 (1) În vederea aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile-pilot le vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau din alte surse de finanţare, legal prevăzute, în următoarele situaţii: a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută la art. 1 alin. (1); b) creşterea, în cursul anului şcolar, a numărului de preşcolari/elevi beneficiari din unităţile-pilot. (3) Reflectarea în bugetele unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat primite, precum şi a creditelor destinate implementării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar se va face cu ajutorul indicatorilor distincţi prevăzuţi în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 3 (1) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi se stabileşte potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. (2) Unităţile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care dispun de mijloacele necesare preparării şi distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde, în scopul creşterii calităţii acestora, pot utiliza în acest scop sumele alocate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1). (3) Pentru obţinerea unor preţuri cât mai competitive, autorităţile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziţie publică fie pe întreg/întreaga pachetul alimentar/masă caldă, fie pe loturi distincte pe categorii de produse ce intră în componenţa pachetului alimentar/mesei calde, potrivit legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, faza finală a procedurii de atribuire fiind organizată, în mod obligatoriu, prin licitaţie electronică. (4) Responsabilii pentru efectuarea plăţilor către furnizori sunt primarii unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau persoanele împuternicite, după caz. (5) Plata produselor şi a serviciilor contractate se efectuează de către ordonatorii principali de credite, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, întocmite şi aprobate de unităţile-pilot. (6) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se regularizează cu bugetul din care au fost alocate.  +  Articolul 4 (1) Dreptul de a beneficia de prevederile art. 1 alin. (1) îl au elevii/preşcolarii prezenţi la activităţile didactice. (2) Autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile şi autorităţile cu atribuţii în domeniul educaţiei au obligaţia să urmărească şi să verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare privind distribuţia către elevi/preşcolari a pachetului alimentar/mesei calde. (3) Controlul respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind condiţiile igienico-sanitare ale distribuţiei către elevi/preşcolari a pachetului alimentar/mesei calde, precum şi a alimentaţiei sănătoase în unităţile de învăţământ preuniversitar se exercită de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5 (1) Unităţile-pilot sunt prevăzute în anexă. (2) Prezentul program-pilot se desfăşoară pe durata anului şcolar 2016-2017. (3) La închiderea programului-pilot, la finalul anului şcolar 2016-2017, în urma analizei realizate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pe baza rezultatelor obţinute şi interpretate lunar, pe parcursul derulării proiectului, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre a Guvernului, se va decide asupra oportunităţii extinderii acestui program la nivel naţional, respectiv asupra modalităţii de implementare. (4) După finalizarea procedurilor de atribuire a contractului de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde, pe durata derulării programului-pilot, elevii/preşcolarii din unităţile-pilot prevăzute în anexă în care se acordă suportul alimentar nu mai beneficiază de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările şi completările ulterioare, procedurile vizând punerea în aplicare a măsurii instituite fiind descrise în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice are atribuţii de monitorizare şi evaluare a programului-pilot. (6) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Ministrul educaţiei naţionale

  şi cercetării ştiinţifice,

  Mircea Dumitru

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  p. Ministrul agriculturii

  şi dezvoltării rurale,

  Daniela Giurcă,

  secretar de stat

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu
  Bucureşti, 26 octombrie 2016.Nr. 72.  +  AnexăLISTAunităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi aunităţilor-pilot în care se implementează Programul-pilotde acordare a unui suport alimentar şi sumele alocatepentru finanţarea programului*Font 7*┌────┬──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐│Nr. │ │ Unitatea/Subdiviziunea │ Unitatea de învăţământ │ SUMA - mii lei - ││crt.│ Judeţul │administrativ-teritorială│ ├─────────┬───────────────────────┤│ │ │ │ │ Total │ din care: ││ │ │ │ │an şcolar├───────────┬───────────┤│ │ │ │ │2016-2017│ Anul 2016 │ Anul 2017 │├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │4 = 5 + 6│ 5 │ 6 │├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 1 │ALBA │BUCERDEA GRÂNOASĂ │ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN MAIORESCU" │ 238│ 101,00│ 137,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL ALBA │ 238│ 101│ 137│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 2 │ARAD │ARAD │ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ILARION FELEA" │ 333│ 141,00│ 192,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL ARAD │ 333│ 141│ 192│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 3 │ARGEŞ │PITEŞTI │LICEUL TEHNOLOGIC DACIA │ 1.044│ 451,00│ 593,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL ARGEŞ │ 1.044│ 451│ 593│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 4 │BACĂU │DOFTEANA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ "SCARLAT LONGHIN"│ 663│ 279,00│ 384,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL BACĂU │ 663│ 279│ 384│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 5 │BIHOR │SÂNMARTIN │ŞCOALA GIMNAZIALĂ "FLOARE DE LOTUS"│ 1.173│ 492,00│ 681,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL BIHOR │ 1.173│ 492│ 681│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 6 │BISTRIŢA-NĂSĂUD │TIHA BÂRGĂULUI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ 482│ 203,00│ 279,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL BISTRIŢA-NĂSĂUD │ 482│ 203│ 279│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 7 │BOTOŞANI │UNGURENI │LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI │ 848│ 359,00│ 489,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL BOTOŞANI │ 848│ 359│ 489│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 8 │BRAŞOV │PĂRĂU │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ 340│ 143,00│ 197,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL BRAŞOV │ 340│ 143│ 197│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 9 │BRĂILA │CIOCILE │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ 384│ 162,00│ 222,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL BRĂILA │ 384│ 162│ 222│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 10 │BUZĂU │BUZĂU │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 │ 1.269│ 535,00│ 734,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL BUZĂU │ 1.269│ 535│ 734│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 11 │CARAŞ-SEVERIN │BOCŞA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 │ 747│ 316,00│ 431,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL CARAŞ-SEVERIN │ 747│ 316│ 431│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 12 │CĂLĂRAŞI │DRAGALINA │LICEUL TEHNOLOGIC "DUILIU │ │ │ ││ │ │ │ZAMFIRESCU" │ 327│ 139,00│ 188,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL CĂLĂRAŞI │ 327│ 139│ 188│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 13 │CLUJ │VIIŞOARA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ 607│ 255,00│ 352,0│├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 14 │CLUJ │CLUJ-NAPOCA │COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC │ │ │ ││ │ │ │"GHEORGHE LAZĂR" │ 673│ 291,00│ 382,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL CLUJ │ 1.280│ 546│ 734│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 15 │CONSTANŢA │DOBROMIR │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VĂLENI│ │ │ ││ │ │ │ - LICEUL TEHNOLOGIC "RADU PRIŞCU" │ 825│ 347,00│ 478,0│├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 16 │CONSTANŢA │CONSTANŢA │COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC │ │ │ ││ │ │ │"CONSTANTIN BRĂTESCU" │ 1.342│ 572,00│ 770,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL CONSTANŢA │ 2.167│ 919│ 1.248│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 17 │COVASNA │GHELINŢA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ "JANCSO BENEDEK" │ 669│ 281,00│ 388,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL COVASNA │ 669│ 281│ 388│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 18 │DÂMBOVIŢA │RÂNCĂCIOV │ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÂNCĂCIOV │ 386│ 163,00│ 223,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL DÂMBOVIŢA │ 386│ 163│ 223│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 19 │DOLJ │BÂRCA │LICEUL TEORETIC "ADRIAN PĂUNESCU" │ 581│ 246,00│ 335,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL DOLJ │ 581│ 246│ 335│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 20 │GALAŢI │FRUMUŞIŢA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRU RAREŞ" │ 360│ 152,00│ 208,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL GALAŢI │ 360│ 152│ 208│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 21 │GIURGIU │FLOREŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 │ 555│ 234,00│ 321,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL GIURGIU │ 555│ 234│ 321│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 22 │GORJ │POLOVRAGI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 │ 361│ 152,00│ 209,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL GORJ │ 361│ 152│ 209│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │HARGHITA │ODORHEIU SECUIESC │LICEUL "MARIN PREDA" │ 383│ 164,00│ 219,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL HARGHITA │ 383│ 164│ 219│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 24 │HUNEDOARA │SÂNTĂMĂRIA-ORLEA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ 216│ 92,00│ 124,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL HUNEDOARA │ 216│ 92│ 124 │├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 25 │IAŞI │DAGÂŢA │ŞCOALA PROFESIONALĂ │ 970│ 408,00│ 562,0│├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 26 │IAŞI │IAŞI │LICEUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU" │ 833│ 360,00│ 473,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL IAŞI │ 1.803│ 768│ 1.035│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 27 │IALOMIŢA │SLOBOZIA │LICEUL PEDAGOGIC "MATEI BASARAB" │ 1.293│ 553,00│ 740,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL IALOMIŢA │ 1.293│ 553│ 740│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 28 │ILFOV │CHITILA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PROF.ION VIŞOIU"│ 1.320│ 553,00│ 767,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL ILFOV │ 1.320│ 553│ 767│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 29 │MARAMUREŞ │POIENILE DE SUB MUNTE │LICEUL TEHNOLOGIC │ 1.587│ 673,00│ 914,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL MARAMUREŞ │ 1.587│ 673│ 914│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 30 │MEHEDINŢI │GÂRLA MARE │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ 209│ 88,00│ 121,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL MEHEDINŢI │ 209│ 88│ 121│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 31 │MUREŞ │BAND │LICEUL TEHNOLOGIC │ 941│ 397,00│ 544,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL MUREŞ │ 941│ 397│ 544│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 32 │NEAMŢ │ROMAN │LICEUL CU PROGRAM SPORTIV │ 1.059│ 452,00│ 607,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL NEAMŢ │ 1.059│ 452│ 607│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 33 │OLT │CORBU │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ 282│ 119,00│ 163,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL OLT │ 282│ 119│ 163│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 34 │PRAHOVA │POSEŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA PLOPULUI │ │ │ ││ │ │ │(coordonare Şc. Poseşti) │ 525│ 221,00│ 304,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL PRAHOVA │ 525│ 221│ 304│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 35 │SATU MARE │TEREBEŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ 311│ 131,00│ 180,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL SATU MARE │ 311│ 131│ 180│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 36 │SĂLAJ │SÂG │LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 │ 679│ 287,00│ 392,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL SĂLAJ │ 679│ 287│ 392│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 37 │SIBIU │AVRIG │LICEUL TEORETIC "GHEORGHE LAZĂR" │ 1.105│ 467,00│ 638,0│├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 38 │SIBIU │SĂLIŞTE │LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN LUPAŞ" │ 996│ 421,00│ 575,0│├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 39 │SIBIU │SIBIU │COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC "ANDREI│ │ │ ││ │ │ │ŞAGUNA" │ 1.015│ 433,00│ 582,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL SIBIU │ 3.116│ 1.321│ 1.795│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 40 │SUCEAVA │MOLDOVA SULIŢA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ │ 338│ 143,00│ 195,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL SUCEAVA │ 338│ 143│ 195│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 41 │TELEORMAN │LUNCA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 │ 573│ 241,00│ 332,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL TELEORMAN │ 573│ 241│ 332│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 42 │TIMIŞ │TIMIŞOARA │LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" │ 1.756│ 747,00│ 1.009,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL TIMIŞ │ 1.756│ 747│ 1.009│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 43 │TULCEA │CRIŞAN │ŞCOALA CU CLASE I-VIII CRIŞAN cu │ │ │ ││ │ │ │structurile ŞCOALA CU CLASE I-VIII │ │ │ ││ │ │ │CARAORMAN şi ŞCOALA CU CLASE I-VIII│ │ │ ││ │ │ │MILA 23 │ 135│ 57,00│ 78,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL TULCEA │ 135│ 57│ 78│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 44 │VASLUI │BĂCEŞTI │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 │ 784│ 331,00│ 453,0│├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 45 │VASLUI │BOGDĂNIŢA │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 │ 270│ 114,00│ 156,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL VASLUI │ 1.054│ 445│ 609│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 46 │VÂLCEA │LĂDEŞTI │LICEUL TEORETIC │ 401│ 173,00│ 228,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL VÂLCEA │ 401│ 173│ 228│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 47 │VRANCEA │MĂRĂŞEŞTI │LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA │ │ │ ││ │ │ │GRIGORESCU" │ 929│ 396,00│ 533,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL VRANCEA │ 929│ 396│ 533│├────┼──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 48 │BUCUREŞTI │SECTOR 1 │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 │ 537│ 225,00│ 312,0│├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 49 │BUCUREŞTI │SECTOR 2 │ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 71 │ 498│ 213,00│ 285,0│├────┼──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ 50 │BUCUREŞTI │SECTOR 5 │ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PETRACHE │ │ │ ││ │ │ │POENARU" │ 522│ 221,00│ 301,0│├────┼──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ │TOTAL BUCUREŞTI │ 1.557│ 659│ 898│├────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───────────┼───────────┤│ TOTAL ŢARĂ │ 34.674│ 14.694│ 19.980│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────────┴───────────┘----------Anexa a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 72 din 26 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016.-------