HOTĂRÂRE nr. 899 din 29 noiembrie 2016pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 7 decembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDupă alineatul (39) al articolului 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (40) şi (41), cu următorul cuprins:"(40) Faţă de plafonul suplimentar de 500 milioane lei prevăzut la alin. (39), pentru anul 2016 se alocă un plafon suplimentar al garanţiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de 250 milioane lei. (41) În anul 2017 se pot emite garanţii şi din diferenţa rămasă nealocată din plafonul aferent anului 2016, precum şi din diferenţa neutilizată până la data de 31 decembrie 2016 din sumele alocate finanţatorilor din plafonul rămas disponibil în anul 2016. Suma reprezentând diferenţa rămasă nealocată, precum şi cea alocată şi neutilizată din plafonul alocat pentru anul 2016 se publică pe site-ul FNGCIMM şi al Ministerului Finanţelor Publice până la data de 31 ianuarie 2017 şi se utilizează cu prioritate de către finanţatori."

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 29 noiembrie 2016.Nr. 899.-----