ORDIN nr. 4.181/C din 18 octombrie 2016pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului justiţiei în scopul corelării cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 6 decembrie 2016  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul ILa articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013, cu modificările ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) dovada îndeplinirii condiţiei privind vechimea de cel puţin 6 ani într-o funcţie de specialitate juridică, ce se face, în condiţiile legii, cu copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe carnetul de muncă, adeverinţă eliberată de către angajator şi, după caz, de inspectoratul teritorial de muncă sau de organizaţia profesională din care face parte ori a făcut parte candidatul, precum şi cu orice alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare;".  +  Articolul IIRegulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.494/C/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 22 aprilie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), literele d), j) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în drept obţinută în România, însoţită de foaia matricolă, respectiv suplimentul la diplomă, sau, în cazul obţinerii în altă ţară, copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de autorităţile române;..................................................................... j) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe certificatul de naştere şi, dacă este cazul, de pe certificatul de căsătorie;..................................................................... l) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe atestatul de cunoaştere a limbii române, eliberat de catedrele de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior de specialitate, pentru examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar. Cunoaşterea limbii române se prezumă la persoanele cu cetăţenie română;".2. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) Copiile de pe documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), j) şi l) se realizează de Camera notarilor publici, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentelor prezentate se restituie după realizarea copiilor. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează."3. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Prevederile prezentului titlu sunt aplicabile candidaţilor care au exercitat cel puţin 6 ani funcţii de specialitate juridică."4. La articolul 27 alineatul (3), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:"j) are cel puţin 6 ani vechime într-o funcţie de specialitate juridică;".5. La articolul 27 alineatul (4), literele c), f), j) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în drept obţinută în România, însoţită de foaia matricolă, respectiv suplimentul la diplomă, sau, în cazul obţinerii în altă ţară, copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de autorităţile române;............................................................... f) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe contractul de muncă sau, după caz, de pe carnetul de muncă, adeverinţă eliberată de angajator şi, după caz, de inspectoratul teritorial de muncă sau de organizaţia profesională din care face parte ori a făcut parte candidatul ori de pe alte documente oficiale prevăzute de legislaţia în vigoare, din care să rezulte că a exercitat timp de 6 ani funcţii de specialitate juridică, eliberate de instituţii publice sau private din ţară sau străinătate. Documentele care atestă vechimea în specialitate juridică eliberate în străinătate trebuie recunoscute de autorităţile române, caz în care se ataşează o copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentul de recunoaştere;............................................................... j) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe atestatul de cunoaştere a limbii române, eliberat de catedrele de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior de specialitate. Cunoaşterea limbii române se prezumă la persoanele cu cetăţenie română; k) copii certificate pentru conformitate cu originalul de pe actele de identitate eliberate de autorităţile române competente, din care să rezulte domiciliul şi cetăţenia, precum şi copii certificate pentru conformitate cu originalul de pe certificatul de naştere şi, dacă este cazul, de pe certificatul de căsătorie."6. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:"Art. 27^1. - (1) Copiile de pe documentele prevăzute la art. 27 alin. (4) lit. c), f), j) şi k) se realizează de Camera notarilor publici, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentelor prezentate se restituie după realizarea copiilor. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează."7. La articolul 35 alineatul (1), literele c), k) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în drept obţinută în România, însoţită de foaia matricolă, respectiv suplimentul la diplomă, sau, în cazul obţinerii în altă ţară, copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de autorităţile române;................................................................... k) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe certificatul de naştere şi, dacă este cazul, de pe certificatul de căsătorie;................................................................... m) copii certificate pentru conformitate cu originalul de pe actele de identitate eliberate de autorităţile române competente, din care să rezulte şi cetăţenia candidatului."8. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:"Art. 35^1. - (1) Copiile de pe documentele prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. c), k) şi m) se realizează de Camera notarilor publici, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentelor prezentate se restituie după realizarea copiilor. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează."  +  Articolul IIIRegulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 6 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 46^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cererea, în care se poate exprima o opţiune principală şi mai multe opţiuni secundare pentru un post vacant, se depune la Camera executorilor judecătoreşti în a cărei circumscripţie se află localitatea în care domiciliază candidatul, însoţită de următoarele documente: a) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în studii juridice; b) copia actului de identitate; c) declaraţie pe propria răspundere că are capacitate deplină de exerciţiu; d) cazierul judiciar; e) recomandare de la ultimul loc de muncă; f) adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei de executor judecătoresc; g) dovada că nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani anteriori anului depunerii cererii de numire în funcţia de executor judecătoresc şi nici în anul respectiv; dacă nu mai este în funcţie, dovada că nu şi-a încetat activitatea din motive imputabile; h) dovada că a absolvit cursuri de specializare, acolo unde este cazul; i) dovada că a desfăşurat o perioadă de cel puţin 5 ani funcţia de judecător, procuror sau avocat şi că a promovat examenul de definitivat în această profesie."2. După articolul 46^1 se introduce un nou articol, articolul 46^2, cu următorul cuprins:"Art. 46^2. - (1) Copia de pe diploma de licenţă în studii juridice prevăzută la art. 46^1 alin. (2) lit. a) se realizează de Camera executorilor judecătoreşti, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie după realizarea copiei. (2) Documentul prevăzute la alin. (1) poate fi depus şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează."  +  Articolul IVRegulamentul privind atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obţinut în România, şi a experienţei în profesie dobândite în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 606/C/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 martie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în domeniul drept, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată în România; c) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe cartea de muncă sau de pe adeverinţa eliberată de angajator, conform anexei nr. 1, din care să rezulte că solicitantul a exercitat profesia de consilier juridic pe teritoriul României. Responsabilitatea pentru autenticitatea şi legalitatea datelor înscrise în copia cărţii de muncă sau în adeverinţă aparţine angajatorului."2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - (1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează."  +  Articolul VRegulamentul privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.813/C/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iulie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 7 alineatul (1), punctele 4, 6 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"4. copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentele eliberate de autorităţile competente din statul al cărui cetăţean este solicitantul, prin care face dovada că nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege, şi traducerea legalizată a acestor documente;..................................................................6. copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentul organismului profesional sau al autorităţii publice din statul al cărui cetăţean este solicitantul, din care să rezulte că solicitantul are calificarea de consilier juridic în statul membru de origine sau de provenienţă, şi traducerea legalizată a acestuia;7. copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma emisă de o universitate, prin care se certifică încheierea de către titular a unui ciclu de studii superioare de drept cu durata minimă de 3 ani, însoţită de dovada recunoaşterii acesteia în condiţiile legii, precum şi traducerea legalizată a acesteia;".2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) pct. 4, 6 şi 7 se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează."  +  Articolul VIRegulamentul privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 1.322/C/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 1 septembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe atestatul de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;....................................................................... e) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ superior. Dacă diploma a fost obţinută într-un stat membru al UE ori aparţinând SEE, altul decât România, se va depune şi dovada recunoaşterii diplomei potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;".2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi e) se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează."3. La articolul 9^1 alineatul (2), literele b), d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentul cu care se face dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. a), b) sau c), după caz. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;.................................................................. d) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe atestatul de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;.................................................................. f) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ superior. Dacă diploma a fost obţinută într-un stat membru al UE ori aparţinând SEE, altul decât România, se va depune şi dovada recunoaşterii diplomei potrivit Legii nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;".4. După articolul 9^3 se introduce un nou articol, articolul 9^4, cu următorul cuprins:"Art. 9^4. - (1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 9^1 alin. (2) lit. b), d) şi f) se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează."5. La articolul 10^1 alineatul (3), literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentul care atestă dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în statul de origine;................................................................... e) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe atestatul de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;".6. La articolul 10^2 alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe atestatul de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; c) copia legalizată sau certificată pentru conformitate cu originalul de pe documentul care atestă dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în statul de origine;".7. După articolul 10^2 se introduc două noi articole, articolele 10^3 şi 10^4, cu următorul cuprins:"Art. 10^3. - (1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 10^1 alin. (3) lit. b) şi e) se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează.Art. 10^4. - (1) Copia de pe documentele prevăzute la art. 10^2 alin. (2) lit. b) şi c) se realizează de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de persoana desemnată. Originalul documentului prezentat se restituie solicitantului după realizarea copiei. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează."  +  Articolul VIIRegulamentul privind atribuirea calităţii de expert criminalist autorizat, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justiţiei, nr. 2.985/C/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, literele c), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a atestatului de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori al Confederaţiei Elveţiene. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; d) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a diplomei de absolvire a instituţiei de învăţământ superior. Dacă diploma a fost obţinută într-un stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană, se va depune şi dovada recunoaşterii diplomei potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; e) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată, prin care se face dovada, conform legislaţiei ţării emitente, că îndeplineşte condiţia privind desfăşurarea activităţii de cel puţin 4 ani sau a efectuării studiilor de specialitate, dovedite cu diplomă, altele decât cele menţionate la lit. d), în domeniul genului de expertiză criminalistică pentru care candidează. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv. În ceea ce priveşte recunoaşterea diplomei, se aplică prevederile Legii nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile lit. d) aplicându-se în mod corespunzător;".2. La articolul 11^1 alineatul (3), literele b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată care atestă dobândirea calităţii de expert criminalist în statul de origine;................................................................... e) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a atestatului de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori al Confederaţiei Elveţiene. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;".3. La articolul 11^2 alineatul (2), literele b), c), e), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"b) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a atestatului de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori al Confederaţiei Elveţiene. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; c) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a documentului care atestă dobândirea calităţii de expert criminalist în statul de origine;..................................................................... e) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a documentului prin care se atestă că solicitantul este legal stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană în scopul desfăşurării de astfel de activităţi. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; f) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a documentului prin care se atestă că solicitantului nu îi este interzis să practice profesia, chiar şi cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv; g) copia certificată pentru conformitate cu originalul de către funcţionarul competent sau legalizată a documentului cu care se face dovada că a desfăşurat o activitate specifică profesiei de expert criminalist timp de cel puţin 2 ani în decursul ultimilor 10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul în care este stabilit. Dacă documentul este emis în altă limbă decât limba română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv."4. După articolul 11^2 se introduce un nou articol, articolul 11^3, cu următorul cuprins:"Art. 11^3. - Copiile de pe documentele prevăzute la art. 3 lit. c), d) şi e), art. 11^1 alin. (3) lit. b) şi e), precum şi la art. 11^2 alin. (2) lit. b), c), e), f) şi g) se realizează şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către persoana desemnată din cadrul Ministerului Justiţiei. După certificarea copiei, originalul documentului prezentat se restituie solicitantului."  +  Articolul VIIIDirecţia resurse umane şi Serviciul profesii juridice conexe din Ministerul Justiţiei, precum şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul IXPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul justiţiei,

  Gabriela Scutea,

  secretar de stat
  Bucureşti, 18 noiembrie 2016.Nr. 4.181/C.-------