REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-IA din 25 octombrie 2016"Înmatricularea aeronavelor civile", ediţia 1/2016
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 971 din 5 decembrie 2016  Notă

  ──────────

  Aprobată prin Ordinul nr. 1.338 din 25 octombrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 971 din 5 decembrie 2016.

  ──────────
  Preambul1. Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul aerian civil), prin actele normative interne din domeniu, în conformitate cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago în 1944, şi ale altor convenţii şi acorduri la care România este parte.2. În scopul asigurării, organizării şi desfăşurării activităţilor de registru şi de înmatriculare a aeronavelor civile, Ministerul Transporturilor emite, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, acte normative conforme cu reglementările, standardele, practicile recomandate şi procedurile elaborate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi de alte organisme internaţionale de aviaţie civilă la care România este parte sau acorduri şi convenţii la care a aderat şi asigură controlul respectării acestora.3. Persoanele fizice şi juridice proprietare sau deţinătoare de aeronave civile înmatriculate în România, care îşi propun să se angajeze în operarea aeronavelor, precum şi operatorii aerieni români care organizează şi execută operaţiuni de aviaţie civilă sunt obligaţi să respecte prevederile reglementărilor aeronautice emise de Ministerul Transporturilor şi ale regulamentelor comunitare direct aplicabile, precum şi ale instrucţiunilor şi normelor de aplicare a acestora şi să se supună activităţilor de evaluare, inspecţie şi supraveghere întreprinse în conformitate cu aceste reglementări.4. Prezenta reglementare cuprinde cerinţe specifice activităţilor de registru şi de înmatriculare a aeronavelor civile şi a fost elaborată în conformitate cu prevederile Codului aerian civil, Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională şi anexei 7 la aceasta.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale1.1. DefiniţiiAtunci când sunt folosiţi în prezenta reglementare, termenii de mai jos au următoarele înţelesuri: a) prin deţinător se înţelege acea persoană căreia i se transmit, în condiţiile legii, detenţia şi folosinţa unei aeronave; b) prin documente referitoare la situaţia anterioară a aeronavei în ceea ce priveşte înmatricularea se înţelege:(i) pentru aeronavele care nu au fost înmatriculate în România sau în alt stat:1. în cazul aeronavelor fabricate în România, declaraţia fabricantului privind modul în care aeronava a fost înmatriculată în cadrul zborurilor de fabrică; sau2. în cazul aeronavelor importate, documentul emis de autoritatea aeronautică civilă competentă din ţara fabricantului, din care să rezulte că aeronava nu a fost şi nu este înmatriculată în registrul de înmatriculare al statului respectiv;(ii) pentru aeronavele care au fost înmatriculate într-un alt stat, certificatul de radiere sau un alt document legal emis de autoritatea aeronautică civilă a acelui stat care să ateste că aeronava a fost radiată din registrul de înmatriculare al statului respectiv;(iii) pentru aeronavele care au fost înmatriculate în România şi au fost radiate, originalul certificatului de radiere;(iv) pentru aeronavele care au fost înmatriculate în România şi nu au fost radiate, originalul certificatului de înmatriculare; c) prin modificarea unei sarcini se înţelege orice schimbare survenită cu privire la actul prin care este constituită sarcina, beneficiarul sarcinii, termenul pentru care este constituită sarcina, întinderea sarcinii şi suma garantată; d) prin titlu de deţinere se înţelege actul juridic pe care se întemeiază detenţia şi dreptul de folosinţă al unei persoane fizice sau juridice asupra unei aeronave; e) prin titlu de proprietate se înţelege actul juridic pe care se întemeiază dreptul de proprietate al unei persoane fizice sau juridice asupra unei aeronave; f) prin titular de certificat se înţelege, cu referire la unul dintre certificatele prevăzute în prezenta reglementare, fiecare dintre persoanele indicate drept proprietar, respectiv deţinător al aeronavei, după caz; g) prin revocare a unui certificat se înţelege încetarea definitivă a efectelor juridice produse de certificatul respectiv; h) prin solicitant se înţelege persoana fizică sau juridică ce solicită înmatricularea/modificarea menţiunilor/radierea unei aeronave civile; i) prin suspendare a unui certificat se înţelege încetarea temporară a efectelor juridice produse de certificatul respectiv.1.2. AbrevieriAACR - Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română";RUIAC - Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile din România;MT - Ministerul Transporturilor.1.3. AplicabilitatePrevederile prezentei reglementări se aplică tuturor aeronavelor civile, cu excepţia următoarelor categorii: a) aeronave folosite pentru servicii militare, vamale sau de poliţie; b) aeronave ultrauşoare, aşa cum sunt definite în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România; c) aeronave fără pilot uman la bord cu masa maximă la decolare mai mică sau egală cu 150 kg; d) baloane utilizate exclusiv în scopuri meteorologice şi baloane libere nepilotate fără încărcătură utilă.1.4. Autoritatea de înmatriculare (1) În sensul prezentei reglementări, autoritatea de înmatriculare este AACR, organismul tehnic specializat căruia MT i-a delegat competenţele pentru exercitarea activităţilor de registru şi înmatriculare a aeronavelor civile. (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, AACR are următoarele drepturi: a) dreptul de a verifica respectarea cerinţelor impuse prin documentele emise potrivit prezentei reglementări; b) dreptul de a solicita restituirea de îndată a tuturor documentelor emise potrivit prezentei reglementări, în măsura în care acestea au fost suspendate, revocate sau dacă au intervenit modificări care fac ca respectivele documente să nu mai concorde cu realitatea. (3) În vederea aplicării prevederilor prezentei reglementări, AACR administrează următoarele registre: a) Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile (RUIAC); b) Registrul foilor de sarcini; c) Registrul de radiere. (4) Înscrierea unei aeronave civile în RUIAC, precum şi emiterea certificatului de înmatriculare nu constituie dovada dreptului de proprietate, a deţinerii legale sau a dreptului de folosinţă asupra unei aeronave civile în nicio acţiune juridică în care deţinerea sau proprietatea unei aeronave civile face subiectul unui litigiu. (5) În aplicarea prevederilor prezentei reglementări, AACR emite următoarele documente: a) certificatul de înmatriculare a aeronavei care atestă înscrierea unei aeronave civile într-o foaie matricolă din cadrul RUIAC, secţiunea I; b) certificatul de înmatriculare temporară a aeronavei care atestă înscrierea unei aeronave civile într-o foaie matricolă din cadrul RUIAC, secţiunea a II-a; c) certificatul de radiere a aeronavei care atestă radierea unei aeronave civile din RUIAC; d) foaia de sarcini care atestă sarcinile înscrise cu privire la o aeronavă înmatriculată în RUIAC.  +  Capitolul 2 Înmatricularea aeronavelor civile  +  Secţiunea 1 Dispoziţii comune2.1. Cerinţe generale privind înmatricularea aeronavelor (1) O aeronavă poate fi înscrisă şi menţinută în RUIAC dacă sunt respectate următoarele condiţii: a) nu este înmatriculată în alt stat; b) satisface cerinţele privind nivelul de zgomot şi de emisii toxice; c) aeronava este în stare de navigabilitate; d) proprietarul sau deţinătorul aeronavei este o persoană fizică cu domiciliul sau reşedinţa permanentă într-unul din statele Uniunii Europene sau o persoană juridică cu sediul social într-unul dintre statele Uniunii Europene. (2) Utilizarea unei aeronave înmatriculate în România în operaţiuni de transport aerian public, aviaţie generală sau lucru aerian este condiţionată de: a) deţinerea de către operatorul aeronavei:(i) a unui titlu de proprietate asupra aeronavei sau a unui titlu de deţinere care îi conferă acestuia prerogativa folosinţei aeronavei pentru operaţiunile de zbor respective;(ii) a unui certificat de înmatriculare emis conform prevederilor prezentei reglementări; b) inscripţionarea pe aeronavă a însemnului de naţionalitate şi a mărcii de ordine în conformitate cu prevederile cap. 5; c) existenţa la bordul aeronavei a plăcuţei de identificare cu caracteristicile şi inscripţionările specificate la pct. 5.4. (3) Pe timpul activităţii de zbor este obligatorie prezenţa la bordul aeronavei a certificatului de înmatriculare.  +  Secţiunea a 2-a Înmatricularea aeronavelor civile2.2. Rezervarea mărcii de ordineAnterior depunerii cererii de înmatriculare, proprietarul sau deţinătorul, direct sau prin împuternicit, poate să solicite în scris AACR rezervarea unei mărci de ordine.2.3. Documentaţia de înmatriculareÎn vederea înmatriculării, solicitantul trebuie să depună la AACR, direct sau prin împuternicit, următoarele documente: a) cererea de înmatriculare; b) acordul scris al proprietarului pentru înmatriculare, în original, în cazul în care înmatricularea aeronavei este solicitată de deţinător; c) titlul de proprietate sau de deţinere, după caz; d) documente referitoare la situaţia anterioară a aeronavei în ceea ce priveşte înmatricularea; e) schema de dispunere a însemnelor de înmatriculare, stabilită conform cerinţelor cap. 5 din prezenta reglementare; f) copia certificatului de înregistrare şi a unui certificat constatator complet, pentru persoanele juridice române, respectiv documentaţie echivalentă emisă de autorităţile competente, în cazul persoanelor juridice străine; g) copia actului de identitate sau a dovezii privind rezidenţa în România, pentru persoanele fizice române, respectiv documentaţie echivalentă emisă de către autorităţile competente, în cazul persoanelor fizice străine; h) confirmarea rezervării mărcii de ordine transmisă solicitantului de către AACR, dacă este cazul; i) copia documentului de navigabilitate valabil la data depunerii cererii de înmatriculare; j) dovada achitării tarifului pentru serviciul ce urmează a fi prestat.2.4. Modificarea menţiunilor din RUIAC (1) Modificarea caracteristicilor exterioare ale unei aeronave, schimbarea proprietarului sau a deţinătorului, a domiciliului, reşedinţei permanente sau a sediului social ale acestora, precum şi modificarea schemei de dispunere a însemnelor de înmatriculare sau a schemei de vopsire a aeronavei trebuie aduse la cunoştinţa AACR în termen de cel mult 10 zile de la efectuarea acestora. (2) În vederea înscrierii modificărilor menţionate, solicitantul trebuie să depună la AACR cererea de înscriere a modificărilor în RUIAC completată şi documentele justificative relevante, însoţită de dovada achitării tarifului pentru serviciul ce urmează a fi prestat. (3) Documentaţia de înscriere a modificărilor menţionate poate fi depusă la AACR de către proprietar sau deţinător, direct sau prin împuternicit.  +  Secţiunea a 3-a Radierea aeronavelor civile din RUIAC2.5. Situaţii ce conduc la radierea aeronavelorO aeronavă se radiază din RUIAC în următoarele situaţii: a) aeronava nu mai îndeplineşte una din condiţiile menţionate la pct. 2.1 alin. (1); b) aeronava a fost scoasă din folosinţă sau casată; c) aeronava a fost distrusă; d) aeronava a fost declarată dispărută; e) este formulată o cerere expresă de radiere; f) certificatul de înmatriculare este revocat; g) a expirat valabilitatea certificatului de înmatriculare temporară.2.6. Documentaţia necesară pentru radierea aeronavelor (1) În vederea radierii, solicitantul este obligat să depună la AACR următoarele documente: a) cererea de radiere; b) acordul scris al proprietarului pentru radiere, dacă depunerea se face de către deţinător; c) originalul certificatului de înmatriculare; d) dacă este cazul, documentaţia privind încetarea titlului de deţinere; e) acordul beneficiarului sarcinii pentru radierea aeronavei, dacă aeronava este grevată de sarcini; f) dovada achitării tarifului pentru serviciul ce urmează a fi prestat. (2) Documentaţia de radiere a unei aeronave poate fi depusă la AACR de către proprietar sau deţinător, direct sau prin împuternicit.2.7. Radierea aeronavelor grevate de sarciniRadierea aeronavelor grevate de sarcini se face cu acordul expres şi unanim al tuturor beneficiarilor de sarcină, exprimat în scris.2.8. Alte dispoziţiiPentru cazurile în care solicitantul nu are acces la aeronava ce urmează a fi radiată, AACR poate permite acestuia să procedeze la înlăturarea însemnelor de înmatriculare şi depunerea plăcuţei de identificare ulterior emiterii certificatului de radiere, de îndată ce acesta capătă acces la aeronava în cauză.  +  Capitolul 3 Înmatricularea temporară3.1. Categorii de aeronave cu înmatriculare temporară (1) Următoarele categorii de aeronave pot efectua zboruri în spaţiul aerian naţional, cu înmatriculare temporară: a) aeronave prototip; b) aeronave de serie nou-construite; c) aeronave care au fost radiate din registrele altor state şi sunt supuse unor zboruri în vederea stabilirii stării de navigabilitate. (2) Emiterea certificatelor de înmatriculare temporară poate fi solicitată doar de către următoarele persoane juridice române: a) fabricantul aeronavei; b) organizaţia de management al continuităţii navigabilităţii; c) organizaţia de întreţinere.3.2. Documentaţia pentru înmatricularea temporarăÎn vederea înmatriculării temporare, solicitantul este obligat să depună la AACR, direct sau prin împuternicit, următoarele documente: a) cererea de înmatriculare temporară; b) acordul scris al proprietarului pentru înmatriculare temporară, dacă este cazul; c) documente referitoare la situaţia anterioară a aeronavei în ceea ce priveşte identificarea sau înmatricularea, după caz; d) schema de dispunere a însemnelor de înmatriculare, stabilită conform cerinţelor cap. 4 din prezenta reglementare; e) copia certificatului de înregistrare şi a unui certificat constatator; f) dovada achitării tarifului pentru serviciul ce urmează a fi prestat.  +  Capitolul 4 Sarcinile asupra aeronavelor civile4.1. Înscrierea primară în Registrul foilor de sarcini (1) Sunt înscrise în Registrul foilor de sarcini menţiuni cu privire la drepturile prevăzute de art. 21 lit. d) din Codul aerian civil şi care poartă obligaţii asupra unei aeronave înscrise în RUIAC (aceste menţiuni sunt numite în continuare înscrieri primare). (2) În lipsa altor menţiuni, înscrierea primară a sarcinii, precum şi modificările ulterioare sunt valabile: a) pentru o perioadă de 5 ani de la data înscrierii acestora în Registrul foilor de sarcini, în cazul aeronavelor ce deţin un certificat de înmatriculare; b) pentru perioada de valabilitate înscrisă pe certificatul de înmatriculare temporară, în cazul în care aeronava deţine un astfel de document. (3) Beneficiarul sau debitorul sarcinii, după caz, în baza unor documente justificative, poate reînnoi înscrierea, înainte de expirarea acesteia. (4) După expirarea perioadei de valabilitate menţionate în Registrul foilor de sarcini, în cazul în care beneficiarul sau debitorul sarcinii nu a solicitat reînnoirea valabilităţii, înscrierea primară a sarcinii şi modificările ulterioare se perimează.4.2. Documentaţia de înscriere a sarcinii (1) În vederea înscrierii sarcinii se depun următoarele documente: a) cererea privind înscrierea unei sarcini; b) titlul constitutiv al sarcinii, în original sau copie legalizată conform legii; c) dovada achitării tarifului pentru serviciul ce urmează a fi prestat. (2) Documentaţia de înscriere a sarcinii în Registrul foilor de sarcini se depune de către beneficiarul sarcinii sau de către debitorul sarcinii, direct sau prin împuternicit.4.3. Modificarea menţiunilor din foile de sarcini (1) În vederea înscrierii menţiunilor referitoare la modificări, beneficiarul sarcinii depune o cerere la care anexează documente justificative relevante, precum şi dovada achitării tarifului pentru serviciul ce urmează a fi prestat. (2) Documentaţia de înscriere a modificărilor se depune de către beneficiarul sarcinii, direct sau prin împuternicit. (3) Perimarea înscrierii primare sau a modificărilor ulterioare se menţionează în Registrul foilor de sarcini la cererea beneficiarului sarcinii, a debitorului sau din oficiu.  +  Capitolul 5 Însemnele de înmatriculare  +  Secţiunea 1 Generalităţi5.1. Însemnele de înmatriculareÎnsemnele de înmatriculare ale unei aeronave se compun din însemnul de naţionalitate şi marca de ordine.5.2. Însemnul de naţionalitate (1) Însemnul de naţionalitate este constituit din grupul de litere "YR". (2) Însemnul de naţionalitate a fost notificat către ICAO şi este conform cu prevederile anexei 7 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională.5.3. Marca de ordine (1) Marca de ordine se dispune în continuarea însemnului de naţionalitate, la dreapta acestuia, fiind despărţită de însemnul de naţionalitate printr-o cratimă. (2) Marca de ordine este alocată de către AACR şi este constituită dintr-un grup alfanumeric, de litere şi/sau cifre, după cum urmează: a) pentru aerodine, cu excepţia planoarelor, marca de ordine este constituită dintr-un număr de 3 caractere - litere; b) pentru planoare şi aerostate, marca de ordine este constituită dintr-un număr de 4 caractere - cifre; c) pentru înmatriculările temporare, marca de ordine este constituită din 3 caractere, primul caracter fiind o cifră, iar următoarele două caractere - litere. (3) Nu pot fi alocate următoarele grupuri de litere sau grupuri de cifre: a) grupuri de litere/cifre alocate anterior altor aeronave civile române, ce au fost radiate din RUIAC cu mai puţin de 5 ani înaintea primirii cererii de înmatriculare; fac excepţie aeronavele care se înmatriculează cu aceeaşi marcă avută înaintea radierii, indiferent de intervalul de timp; b) grupurile de litere care reprezintă semnale de pericol sau ajutor, încep cu litera Q sau pot conduce la confuzii de identificare (spre exemplu SOS, XXX, PAN, TTT); c) care reprezintă cuvinte, prescurtări sau abreviaţii cu semnificaţii care lezează morala sau credinţa; d) care încep cu cifra 0 (zero). (4) În cazul înmatriculării temporare, folosirea însemnelor de înmatriculare este supusă următoarelor condiţii: a) organizaţia să deţină un sistem de menţinere a informaţiilor legate de utilizarea înmatriculărilor temporare, aprobat de către AACR; b) mărcile de ordine alocate pot fi folosite doar în cadrul respectivei organizaţii; c) o aceeaşi marcă de ordine nu poate fi folosită în acelaşi timp pe două sau mai multe aeronave.5.4. Plăcuţa de identificare (1) În afara însemnelor de înmatriculare, aeronavele civile române înscrise în RUIAC trebuie să aibă montată la bord o plăcuţă de identificare. (2) Plăcuţa de identificare se confecţionează dintr-un material rezistent la foc şi va conţine în mod obligatoriu următoarele informaţii: a) însemnul de naţionalitate şi marca de ordine; b) tipul aeronavei; c) seria şi data fabricaţiei; d) proprietarul şi deţinătorul, dacă acesta din urmă nu este şi proprietar. (3) Înscrierea informaţiilor pe plăcuţa de identificare este făcută printr-o tehnologie care să asigure rezistenţa la foc. (4) Plăcuţa de identificare se fixează la bordul aeronavei într-un loc vizibil, în aşa fel încât să se preîntâmpine distrugerea, demontarea, pierderea sau ştergerea acesteia în timpul operării normale sau în urma unui accident soldat cu incendiu la bord. (5) În cazul baloanelor libere nepilotate cu încărcătură utilă, plăcuţa de identificare se fixează la exteriorul încărcăturii. Dimensiunile plăcuţei se stabilesc de către AACR sau persoana juridică autorizată, în funcţie de dimensiunile încărcăturii.  +  Secţiunea a 2-a Cerinţe privind inscripţionarea însemnelor de înmatriculare5.5. Inscripţionarea însemnelor de înmatriculare (1) Însemnele de înmatriculare inscripţionate pe aeronavă trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie vopsite pe aeronavă sau aplicate pe aceasta prin orice mijloace care să asigure un grad similar de permanenţă; b) să nu aibă ornamentaţii; c) să contrasteze în culoare cu fondul; d) să fie lizibile. (2) În cazul solicitării înmatriculării temporare, însemnele de înmatriculare se pot aplica pe aeronavă cu un material uşor de îndepărtat. (3) Titularul certificatului de înmatriculare temporară are obligaţia să înlăture însemnele de înmatriculare de pe aeronavă la expirarea valabilităţii certificatului de înmatriculare. (4) Însemnele de înmatriculare trebuie să fie menţinute în mod permanent curate şi vizibile pe aeronavă. (5) Drapelul României şi cel al Uniunii Europene se pot inscripţiona pe fuzelajul aeronavelor în continuarea însemnelor de înmatriculare. Ambele drapele au formă dreptunghiulară, cel al României având lăţimea egală cu 2/3 din lungime, iar dimensiunile fâşiilor culorilor sunt egale. (6) Schema de dispunere a însemnelor de înmatriculare, precum şi schema de vopsire a aeronavei se avizează de către AACR.5.6. Poziţionarea însemnelor de înmatriculare pe aerostate (1) Pe dirijabile, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate pe înveliş sau pe ampenaj: a) dacă marcarea se face pe înveliş, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate de-a lungul ambelor feţe laterale. De asemenea, marcarea trebuie să fie inscripţionată şi pe faţa superioară a dirijabilului, pe linia de simetrie; b) dacă marcarea se face pe ampenaj, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate atât pe ampenajul vertical, cât şi pe cel orizontal. Marcarea pe ampenajul orizontal trebuie să fie dispusă pe extradosul jumătăţii din dreapta şi pe intradosul jumătăţii din stânga, baza literelor sau cifrelor fiind către bordul de fugă; marcarea pe ampenajul vertical trebuie să fie dispusă pe jumătatea inferioară a ambelor feţe ale ampenajului, literele şi cifrele fiind scrise de-a lungul orizontalei. (2) Pe balonul sferic, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate pe două zone diametral opuse, în apropierea circumferinţei maxime orizontale. (3) Pe balonul alungit, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate pe ambele feţe laterale verticale. Marcarea trebuie să fie dispusă în apropierea secţiunii maxime orizontale şi paralel cu aceasta, imediat sub linia punctelor de prindere a cablurilor de suspensie a nacelei. (4) Pentru toate aerostatele, însemnele de înmatriculare dispuse pe feţele laterale ale aerostatelor trebuie să fie vizibile atât din lateral, cât şi de la sol.5.7. Poziţionarea însemnelor de înmatriculare pe aerodine (1) Pe avioane, planoare şi alte aerodine cu o structură exterioară asemănătoare, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate pe aripi (planuri) şi pe fuselaj. (2) Pe aripi, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate pe intrados, de-a lungul anvergurii, însemnul de naţionalitate (YR), cratima (-) şi marca de ordine înscriindu-se pe aripa stângă. Dispunerea lor trebuie să fie astfel făcută încât însemnele de înmatriculare să poată fi citite de la stânga la dreapta când se priveşte de la sol, opus sensului de zbor al aeronavei. Însemnele de înmatriculare trebuie să fie aplicate la aceeaşi distanţă de bordul de atac şi de bordul de fugă al aripilor. În cazul când aeronava este prevăzută cu mai multe rânduri de aripi, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate numai pe intradosul aripii inferioare stânga. (3) Pe fuzelaj, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate pe cele două feţe laterale ale acestuia, între bordul de fugă al aripilor şi ampenaj, la mijlocul distanţei respective. În cazul în care însemnele de înmatriculare nu pot fi inscripţionate pe fuzelaj din cauza configuraţiei acestuia, ele trebuie să fie înscrise pe jumătăţile superioare ale ambelor feţe ale ampenajului vertical. Dacă ampenajul vertical este cu derive multiple, însemnele de înmatriculare trebuie să fie inscripţionate pe suprafeţele exterioare ale derivelor extreme, în jumătatea superioară.5.8. Dimensiunile caracterelor însemnelor de înmatriculare (1) Caracterele (litere şi cifre) conţinute în acelaşi grup de însemne de înmatriculare trebuie să aibă aceeaşi înălţime. (2) Înălţimea caracterelor inscripţionate pe aerostate trebuie să fie de minimum 50 cm. (3) Înălţimea caracterelor inscripţionate pe aerodine se stabileşte după cum urmează: a) minimum 50 cm, când acestea sunt inscripţionate pe aripă, şi maximum 2/3 din coarda medie geometrică a aripii respective; b) minimum 30 cm, când acestea sunt inscripţionate pe fuzelaj şi pe ampenajul vertical, şi maximum 2/3 din înălţimea medie a suprafeţei laterale a fuzelajului, respectiv ampenajului vertical.5.9. Tipuri de caractere utilizate la inscripţionarea însemnelor de înmatriculare sau identificare (1) Inscripţionarea însemnelor de înmatriculare pe corpul aeronavei trebuie să se efectueze utilizând litere de tipar majuscule ale alfabetului latin şi cifre arabe. (2) Trăsătura cu care sunt inscripţionate pe corpul aeronavei însemnele trebuie să fie plină. (3) Proporţiile caracterelor trebuie să fie următoarele: a) literele sau cifrele - cu excepţia literelor I, J, M, W şi cifrei 1 - trebuie să aibă o lăţime egală cu 2/3 din înălţimea acestora, iar linia cu care vor fi scrise pe corpul aeronavei trebuie să fie o linie plină, având lăţimea egală cu 1/6 din înălţimea literei sau cifrei. Fiecare literă, cifră sau cratimă trebuie să fie separată de cea precedentă printr-un spaţiu egal cu 1/6 din înălţimea literelor sau cifrelor respective; b) litera I trebuie să aibă o lăţime egală cu 1/6 din înălţime; litera M trebuie să aibă o lăţime egală cu 7/8 din înălţime; litera W trebuie să aibă baza mare egală cu înălţimea şi baza mică cu 2/5 din înălţime, iar litera J şi cifra 1 trebuie să aibă o lăţime egală cu 1/2 din înălţime; c) cratima trebuie să aibă o lungime egală cu lăţimea unei litere.5.10. Cazuri speciale (1) Pentru aerodinele şi aerostatele cu o configuraţie deosebită (care diferă de cea obişnuită) sau la care nu se pot aplica prevederile prezentei secţiuni, poziţionarea şi/sau dimensiunile însemnelor de înmatriculare se stabilesc de la caz la caz de către AACR în scopul identificării acestor aeronave din aer şi de la sol. (2) Pe gondolele echipamentelor speciale de la bordul aeronavelor civile, legate cu cablu trenant de aeronavă, se inscripţionează, în mod obligatoriu, însemnele de înmatriculare ale aeronavei respective.  +  Secţiunea a 3-a Înlăturarea însemnelor de înmatriculare5.11. Înlăturarea însemnelor de înmatriculare (1) Sub rezerva dispoziţiilor pct. 2.8, însemnele de înmatriculare se înlătură cel mai târziu înainte de emiterea certificatului de radiere. (2) În cazul aeronavelor grevate de sarcini, înlăturarea însemnelor de înmatriculare nu poate fi efectuată fără acordul expres şi unanim al tuturor beneficiarilor de sarcină, exprimat în scris.5.12. Înlăturarea plăcuţei de identificareSub rezerva dispoziţiilor pct. 2.8, plăcuţa de identificare aflată la bordul aeronavei trebuie îndepărtată odată cu însemnele de înmatriculare şi depusă la AACR împreună cu documentaţia de radiere.  +  Capitolul 6 Proceduri6.1. Depunerea de documente la AACR (1) Toate documentele transmise către AACR potrivit prezentei reglementări se depun în original sau în copie legalizată conform legii române. (2) Documentele redactate într-o altă limbă decât limba română se depun împreună cu traducerea legalizată a acestora în limba română. (3) Solicitantul răspunde faţă de AACR cu privire la: a) autenticitatea tuturor documentelor depuse ca originale şi conformitatea cu documentele originale a tuturor documentelor depuse în copie legalizată; b) caracterul complet, corect şi neînşelător al documentelor depuse sau al extraselor reprezentative; c) respectarea condiţiilor de fond şi de formă potrivit legii aplicabile; d) corectitudinea tuturor declaraţiilor sale din aceste documente şi a împrejurărilor sau faptelor acolo menţionate de către acesta. (4) Documentele emise de instituţii sau autorităţi străine se depun apostilate sau supralegalizate, după caz. (5) Împuternicitul unui solicitant în relaţia cu AACR are obligaţia depunerii înscrisului doveditor, în condiţiile legii, al puterilor sale de reprezentare (după caz: procură autentică, apostilată sau supralegalizată, delegaţie avocaţială etc.).6.2. Soluţionarea cererilor depuse la AACR (1) AACR se pronunţă cu privire la cererea înaintată în temeiul prezentei reglementări în termen de 30 de zile de la data primirii informaţiilor şi documentaţiei complete în susţinerea cererii respective. (2) Emiterea sau refuzul emiterii unui certificat sau a unei foi de sarcini se comunică solicitantului, în scris, prin decizie motivată, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1).6.3. Contestarea unei decizii a AACR (1) Solicitantul poate contesta deciziile AACR la AACR sau la MT în termen de 30 de zile de la data comunicării. (2) Depunerea contestaţiei nu suspendă executarea deciziilor AACR. (3) AACR sau, după caz, MT este obligat să soluţioneze contestaţia depusă şi să comunice în scris solicitantului modul de rezolvare a acesteia. (4) În cazul în care solicitantul nu este de acord cu decizia AACR şi/sau a MT se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.6.4. Suspendarea şi revocarea certificatului de înmatriculare (1) AACR dispune suspendarea certificatului de înmatriculare în următoarele cazuri: a) când ia cunoştinţă oficial despre existenţa unui litigiu cu privire la titlul de proprietate sau de deţinere asupra unei aeronave; b) dacă titularul certificatului de înmatriculare nu aduce la cunoştinţa AACR orice litigiu cu privire la titlul de proprietate sau deţinere a aeronavei, în termen de 5 zile de la data la care a luat cunoştinţă, potrivit legii, de acesta; c) nerespectarea termenului prevăzut de pct. 2.4 alin. (1); d) când nu este adusă la cunoştinţa AACR, în termen de 60 de zile, situaţia prevăzută de pct. 2.5 alin. (1) lit. d). (2) Certificatul de înmatriculare se suspendă pe o perioadă de cel mult 6 luni. (3) AACR dispune revocarea certificatului de înmatriculare în următoarele cazuri: a) în cazul în care nu sunt eliminate cauzele care au dus la suspendarea certificatului de înmatriculare, la expirarea perioadei de suspendare; b) în cazul în care este desfiinţat, printr-o sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă, titlul de proprietate prezentat de solicitant la înmatriculare; c) în cazul în care este desfiinţat, printr-o sentinţă judecătorească definitivă şi irevocabilă, titlul de deţinere prezentat de solicitant la înmatriculare, iar proprietarul şi aeronava nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 2.1; d) în cazul în care sunt efectuate operaţiuni de zbor cu o aeronavă care are certificatul de înmatriculare suspendat; e) în cazul în care titularul certificatului de înmatriculare nu poate da informaţii referitoare la poziţionarea aeronavei sau a stării de navigabilitate. (4) Suspendarea şi revocarea certificatului de înmatriculare se comunică titularului acestuia prin decizie motivată. Titularul certificatului de înmatriculare suspendat sau revocat poate contesta decizia AACR, conform procedurii descrise la pct. 6.3. (5) Deţinătorul certificatului de înmatriculare revocat este obligat să depună originalul acestuia la AACR în termen de 10 zile de la primirea înştiinţării. (6) În cazul aeronavelor grevate de sarcini, AACR dispune măsura suspendării valabilităţii certificatului de înmatriculare, chiar şi în situaţiile prevăzute pentru revocarea acestuia. (7) Odată cu comunicarea deciziei de suspendare sau revocare către titularul certificatului de înmatriculare, AACR poate comunica decizia şi oricăror altor persoane fizice sau juridice române ori străine interesate. (8) AACR poate revoca temporar decizia suspendării certificatului de înmatriculare, pentru efectuarea unui zbor de poziţionare, dacă părţile s-au înţeles astfel prin titlul de proprietate sau de deţinere ori ulterior încheierii acestuia sau dacă solicitantul revocării temporare deţine un titlu executoriu emis în jurisdicţia unde se află localizată aeronava, prin care i se acordă acestuia posesia asupra aeronavei.6.5. Radierea aeronavelor (1) În situaţiile prevăzute la pct. 2.5 alin. (1) lit. a) şi b), odată cu comunicarea situaţiei aeronavei şi transmiterea cererii de radiere, titularul certificatului este obligat să anexeze documentul din care să rezulte situaţia aeronavei, să depună originalul certificatului de înmatriculare a aeronavei în cauză şi să confirme înlăturarea însemnelor de înmatriculare. (2) În situaţia în care aeronava a fost distrusă sau este declarată dispărută, titularul certificatului comunică pe propria răspundere AACR situaţia aeronavei şi depune cererea de radiere. (3) AACR poate proceda la radierea unei aeronave distruse sau dispărute şi în lipsa cererii de radiere, dacă deţine dovezile legale privind distrugerea sau dispariţia acesteia. (4) În situaţia descrisă la alin. (3), originalul certificatului de înmatriculare este nul începând cu data radierii aeronavei. (5) În cazul în care titularul certificatului nu mai are informaţii cu privire la o aeronavă, acesta este obligat să comunice imediat în scris această situaţie către AACR. Dacă în termen de 60 de zile de la primirea comunicării AACR nu obţine informaţii cu privire la aeronava în cauză, aceasta este declarată dispărută şi se dispune radierea ei. (6) În situaţia prevăzută de pct. 2.5 alin. (1) lit. e), la primirea cererii de radiere, AACR notifică deţinătorul aeronavei că are obligaţia să depună originalul certificatului de înmatriculare a aeronavei în cauză şi să confirme înlăturarea însemnelor de înmatriculare, în termen de 10 zile de la data primirii notificării. (7) Deciziile privind radierea sau respingerea radierii pot fi contestate potrivit pct. 6.3. (8) Suspendarea certificatului de înmatriculare nu împiedică AACR să procedeze la radierea unei aeronave potrivit pct. 2.5.6.6. Eliberarea de duplicate ale documentelor emise de către AACR (1) AACR poate elibera, la cererea titularului, în situaţia deteriorării, pierderii sau furtului, duplicate ale următoarelor documente: a) certificat de înmatriculare; b) certificat de înmatriculare temporară; c) certificat de radiere; d) foaia de sarcini. (2) Cererea pentru eliberarea unui duplicat trebuie însoţită de: a) originalul documentului, în cazul deteriorării acestuia; sau b) dovada îndeplinirii formalităţilor de publicitate, în cazul în care certificatul a fost pierdut sau furat; şi c) dovada achitării tarifelor pentru serviciile prestate. (3) Eliberarea duplicatului unui certificat se înscrie în RUIAC, Registrul de radiere sau Registrul foilor de sarcini, după caz.6.7. Furnizarea de informaţii de către AACR (1) Informaţiile înscrise în foile matricole ale RUIAC, precum şi în foile de sarcini din Registrul foilor de sarcini au caracter public şi se publică pe website-ul AACR, în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal. (2) AACR furnizează, la cerere, către ICAO sau altor autorităţi de stat din domeniul aviaţiei civile din statele contractante informaţii privind înmatricularea şi proprietatea asupra aeronavelor înscrise în RUIAC, în conformitate cu prevederile art. 21 al Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională. (3) Informaţiile înscrise în foile matricole ale RUIAC, precum şi în foile de sarcini din Registrul foilor de sarcini se pot furniza şi în scris, contra cost, persoanelor interesate, în urma unei solicitări aprobate de către directorului general al AACR, care trebuie să conţină: numele complet şi adresa solicitantului, informaţiile solicitate, motivarea solicitării şi scopul în care vor fi utilizate informaţiile solicitate. (4) AACR poate refuza furnizarea informaţiilor solicitate dacă se constată că sunt afectate siguranţa publică, securitatea naţională, intimitatea şi integritatea cetăţeanului, interesele comerciale ale persoanelor fizice şi juridice, acţiunile în justiţie, avizele juridice şi inspecţiile sau investigaţiile în curs de desfăşurare, alte aspecte relevante derivate din conflictul de interese.6.8. Calculul termenelor (1) Termenele prevăzute în prezenta reglementare, stabilite pe zile, se referă la zile calendaristice şi nu includ ziua când a început şi ziua când se împlineşte termenul. (2) Termenele prevăzute în prezenta reglementare, stabilite pe luni, se împlinesc în ziua corespunzătoare din ultima lună. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlineşte în ultima zi a acelei luni. (3) Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârşitul primei zile lucrătoare care îi urmează. (4) Data comunicării se consideră data la care documentul emis de AACR a fost primit de către destinatar. Această dată se confirmă cu semnătura de primire a destinatarului.  +  Capitolul 7 Certificate7.1. Dispoziţii comune (1) Certificatul de înmatriculare conţine cel puţin următoarele rubrici: a) numele autorităţii emitente şi adresa acesteia; b) numărul certificatului; c) însemnele de naţionalitate şi marca de ordine; d) fabricantul aeronavei şi tipul; e) numărul de fabricaţie al aeronavei dat de fabricant; f) numele proprietarului şi adresa acestuia; g) numele deţinătorului şi adresa acestuia; h) declaraţia privind baza legală pentru emiterea sa; i) observaţii/limitări; j) data emiterii; k) semnătura reprezentantului legal al autorităţii emitente. (2) Certificatul de înmatriculare temporară conţine cel puţin următoarele rubrici: a) numele autorităţii emitente şi adresa acesteia; b) numărul certificatului; c) însemnele de naţionalitate şi marca de ordine; d) fabricantul aeronavei şi tipul; e) numărul de fabricaţie al aeronavei dat de fabricant; f) numele proprietarului şi adresa acestuia; g) declaraţia privind baza legală pentru emiterea sa; h) observaţii/limitări; i) data emiterii; j) perioada de valabilitate; k) semnătura reprezentantului legal al autorităţii emitente. (3) Modelul certificatelor se stabileşte de către AACR cu respectarea recomandărilor anexei 7 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională. (4) Certificatele sunt elaborate în format bilingv, în limbile română şi engleză.7.2. Certificatul de înmatriculare (1) Certificatul de înmatriculare se emite fără perioadă de valabilitate. (2) Evidenţa certificatelor de înmatriculare se păstrează în RUIAC.7.3. Certificatul de înmatriculare temporară (1) Valabilitatea certificatului de înmatriculare temporară este: a) un an, pentru aeronave de serie nou-construite; b) 3 ani, pentru prototipuri de aeronave. (2) Certificatul de înmatriculare temporară este valabil numai în spaţiul aerian naţional. (3) Evidenţa certificatelor de înmatriculare temporară se păstrează în RUIAC.7.4. Certificatul de radiereCertificatul de radiere cuprinde cel puţin informaţiile menţionate la pct. 7.1 alin. (1) lit. a)-f), j) şi k).7.5. Foaia de sarciniFoaia de sarcini cuprinde următoarele informaţii: a) tipul aeronavei; b) însemnele de înmatriculare; c) proprietar/deţinător; d) domiciliul/reşedinţa permanentă pentru proprietar sau deţinător, persoană fizică, sau sediul social pentru proprietar sau deţinător, persoană juridică; e) tipul sarcinii (ipotecă sau garanţie reală mobiliară); f) informaţii suplimentare (alte componente grevate de sarcini etc.); g) beneficiarul sarcinii; h) suma garantată prin titlul constitutiv al sarcinii; i) numărul foii de sarcini şi data emiterii; j) durata sarcinii (în cazul în care aceasta depăşeşte 5 ani); k) semnătura reprezentantului legal al organismului emitent.  +  Capitolul 8 Cereri8.1. Dispoziţii comuneModelul formularelor de cerere se stabileşte de către AACR şi se publică pe pagina proprie de internet.8.2. Cererea de rezervare a mărcii de ordineCererea de rezervare a mărcii de ordine a unei aeronave cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) pentru proprietar şi deţinător, persoană fizică, numele, prenumele, naţionalitatea, domiciliul/reşedinţa permanentă, alte date de contact ale proprietarului aeronavei şi ale deţinătorului, dacă este cazul; b) pentru proprietar şi deţinător, persoană juridică, denumirea, naţionalitatea, sediul social ale proprietarului aeronavei şi ale deţinătorului, dacă este cazul; c) clasa şi tipul aeronavei, precum şi destinaţia sa; d) numele fabricantului aeronavei şi numărul de fabricaţie; e) culoarea în care este vopsită aeronava şi culoarea însemnelor de înmatriculare; f) numele şi prenumele persoanei care a completat cererea, calitatea sa, semnătura şi data prezentării cererii.8.3. Cererea de înmatriculareCererea de înmatriculare a unei aeronave cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) pentru proprietar şi deţinător, persoană fizică, numele, prenumele, cetăţenia, domiciliul/reşedinţa permanentă, alte date de contact ale proprietarului aeronavei şi ale deţinătorului, dacă este cazul; b) pentru proprietar şi deţinător, persoană juridică, denumirea, cetăţenia, sediul social ale proprietarului aeronavei şi ale deţinătorului, dacă este cazul; c) tipul aeronavei şi modelul; d) numele fabricantului aeronavei şi numărul de fabricaţie; e) marca de ordine rezervată pentru aeronava respectivă de către AACR; f) culoarea în care este vopsită aeronava şi culoarea însemnelor de înmatriculare; g) numele şi prenumele persoanei care a completat cererea, calitatea sa, semnătura şi data prezentării cererii.8.4. Cererea de înmatriculare temporarăCererea de înmatriculare temporară a unei aeronave cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) pentru proprietar şi deţinător, persoană fizică, numele, prenumele, cetăţenia, domiciliul/reşedinţa permanentă, alte date de contact ale proprietarului aeronavei şi ale deţinătorului, dacă este cazul; b) pentru proprietar şi deţinător, persoană juridică, denumirea, cetăţenia, sediul social ale proprietarului aeronavei şi ale deţinătorului, dacă este cazul; c) denumirea şi sediul social ale solicitantului; d) tipul aeronavei şi modelul; e) numele fabricantului aeronavei şi numărul de fabricaţie; f) culoarea în care este vopsită aeronava şi culoarea însemnelor de identificare; g) numele şi prenumele persoanei care a completat cererea, calitatea sa, semnătura şi data prezentării cererii.8.5. Cererea de radiereCererea de radiere a unei aeronave cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) pentru proprietar sau deţinător, persoană fizică, numele, prenumele, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa permanentă, alte date de contact ale proprietarului aeronavei şi ale deţinătorului, dacă este cazul; b) pentru proprietar sau deţinător, persoană juridică, denumirea, cetăţenia, sediul social ale proprietarului aeronavei şi ale deţinătorului aeronavei, dacă este cazul; c) tipul aeronavei şi modelul; d) numele fabricantului aeronavei şi numărul de fabricaţie; e) însemnele de înmatriculare sau de înmatriculare temporară, după caz; f) numărul şi data certificatului de înmatriculare; g) numele şi prenumele persoanei care a completat cererea, calitatea sa, semnătura şi data prezentării cererii.8.6. Cererea de înscriere a menţiunilor referitoare la constituirea unei sarciniCererea de înscriere a menţiunilor referitoare la constituirea unei sarcini cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) identificarea beneficiarului (numele şi denumirea) sarcinii şi adresa acestuia; b) denumirea sarcinii şi a tipului aeronavei; c) însemnele de înmatriculare; d) proprietarul şi deţinătorul (dacă este cazul) aeronavei şi adresele lor; e) denumirea titlului constitutiv al sarcinii, numărul şi data acestuia; f) dispoziţiile titlului constitutiv al sarcinii privind motoarele, echipamentele, subansamblele, piesele de schimb etc.; g) dispoziţiile titlului constitutiv al sarcinii privind datoria principală cu sau fără accesoriile acesteia (dobânzi, penalităţi, daune-interese etc.), precum şi durata pentru care este constituită; h) numele şi prenumele persoanei care a completat cererea, calitatea sa, semnătura şi data prezentării cererii.8.7. Cererea de înscriere a menţiunilor referitoare la modificările sarcinilorCererea de înscriere a menţiunilor referitoare la modificările sarcinilor cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) numele beneficiarului sarcinii sau al solicitantului, după caz, adresa şi calitatea sa; b) felul modificării şi temeiul său; c) sarcina la care se referă (indicarea numărului foii de sarcini, data înscrierii iniţiale şi titlul constitutiv al sarcinii); d) numele şi prenumele persoanei care a completat cererea, calitatea sa, semnătura şi data prezentării cererii.8.8. Cererea de înscriere a modificărilor în RUIACCererea de înscriere a modificărilor în RUIAC cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) tipul aeronavei şi modelul; b) numele fabricantului aeronavei şi numărul de fabricaţie; c) însemnele de înmatriculare sau de înmatriculare temporară, după caz; d) numărul şi data certificatului de înmatriculare; e) modificările solicitate şi temeiul lor; f) numele şi prenumele persoanei care a completat cererea, calitatea sa, semnătura şi data prezentării cererii.8.9. Cererea de eliberare a unui duplicat al unui certificatCererea de eliberare a unui duplicat al unui certificat cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) numele solicitantului şi adresa; b) motivaţia solicitării; c) tipul de certificat pentru care se solicită eliberarea unui duplicat; d) numele şi prenumele persoanei care a completat cererea, calitatea sa, semnătura şi data prezentării cererii.8.10. Cererea de furnizare de informaţii de către AACRCererea de furnizare de informaţii cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) numele solicitantului, adresa şi calitatea sa; b) adresa la care AACR va transmite informaţiile solicitate; c) motivaţia solicitării; d) dovada achitării tarifului pentru serviciul ce urmează a fi prestat; e) numele şi prenumele persoanei care a completat cererea, calitatea sa, semnătura şi data prezentării cererii.  +  Capitolul 9 Registre9.1. Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile (RUIAC) (1) RUIAC este gestionat de către AACR. (2) RUIAC este alcătuit din foi matricole cu numerotare unică şi este structurat pe două secţiuni: a) Secţiunea I - Înmatriculări; b) Secţiunea II - Înmatriculări temporare. (3) Fiecare foaie matricolă conţine informaţii referitoare la o aeronavă civilă căreia i s-a acordat, prin înmatriculare, naţionalitatea română. (4) Foaia matricolă cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) rubrici în care se înscriu datele iniţiale necesare înmatriculării:(i) numărul şi data eliberării certificatului;(ii) însemnul de naţionalitate şi marca de ordine;(iii) clasa şi tipul aeronavei;(iv) numele fabricantului;(v) numărul de fabricaţie al aeronavei;(vi) pentru proprietar şi deţinător, persoană fizică, numele şi domiciliul/reşedinţa permanentă ale deţinătorului şi, în cazul în care deţinătorul nu este şi proprietar, cele ale proprietarului;(vii) pentru proprietar şi deţinător, persoană juridică, denumirea şi sediul social ale deţinătorului şi, în cazul în care deţinătorul nu este şi proprietar, cele ale proprietarului;(viii) titlul în baza căruia este deţinută aeronava (în cazul în care deţinătorul nu este şi proprietar);(ix) menţiuni speciale cu privire la sarcini asupra aeronavei;(x) semnătura persoanei care a făcut înscrierea în registru; b) rubrici în care se înscriu date ulterior înmatriculării:(i) schimbarea deţinătorului sau a proprietarului aeronavei;(ii) radierea aeronavei;(iii) sarcini asupra aeronavei;(iv) suspendări, revocări şi eliberări de duplicate ale certificatului de înmatriculare;(v) menţiuni speciale;(vi) modificări ale titlului de deţinere a aeronavei. (5) Foaia matricolă dedicată înmatriculărilor temporare cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) numărul şi data eliberării certificatului de înmatriculare; b) însemnul de naţionalitate şi marca de ordine; c) clasa şi tipul aeronavei; d) numele fabricantului; e) numărul de fabricaţie al aeronavei; f) denumirea şi sediul social ale proprietarului; g) semnătura persoanei care a făcut înscrierea în registru; h) radierea aeronavei. (6) În cazuri justificate, în baza unei proceduri aprobate de către AACR, la nivelul organizaţiilor de producţie sau întreţinere autorizate, se poate constitui un registru pentru înmatriculări temporare. (7) Foile matricole din registrul pentru înmatriculări temporare constituit la nivelul organizaţiilor trebuie să conţină informaţiile prevăzute la alin. (5). (8) Deţinerea de către o organizaţie a unui registru pentru înmatriculări temporare, aprobat de către AACR, nu conferă dreptul de reprezentare a MT sau a AACR în relaţia cu terţii şi nu constituie o modalitate paralelă de a înmatricula aeronave civile în România.9.2. Registrul de radiere a aeronavelor (1) Evidenţa certificatelor de radiere emise se păstrează în Registrul de radiere a aeronavelor. (2) Registrul se păstrează de către AACR şi cuprinde următoarele informaţii: a) numărul şi data eliberării certificatului; b) însemnul de naţionalitate şi marca de ordine; c) tipul şi fabricantul aeronavei; d) numărul de fabricaţie; e) numele solicitantului.9.3. Registrul foilor de sarcini (1) Evidenţa foilor de sarcini emise se păstrează în Registrul foilor de sarcini. (2) Registrul este gestionat de către AACR şi cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) numărul şi data eliberării certificatului de înmatriculare; b) însemnul de naţionalitate şi marca de ordine; c) tipul şi fabricantul aeronavei; d) numărul de fabricaţie; e) numele solicitantului; f) tipul sarcinii şi documentul în baza căruia este constituită; g) bunurile asupra cărora este constituită (aeronavă, motoare, elice, echipamente etc.); h) suma garantată; i) beneficiarul sarcinii; j) durata pentru care este constituită sarcina.  +  AnexăCLASIFICAREA AERONAVELOR*Font 9*                                                        ┌ Balon liber sferic                                          ┌ Balon liber ┤                           ┌ Nemotorizate ┤ └ Balon liber nesferic            ┌ Aeronave mai │ balon │            │ uşoare decât ┤ └ Balon captiv ┌ Balon captiv sferic   AERONAVE ┤ aerul │ ┤            │ │ └ Balon captiv nesferic            │ │            │ │ ┌ ┌ Dirijabil rigid            │ └ Motorizate ┤ Dirijabil ┤ Dirijabil semirigid            │ └ └ Dirijabil nerigid            │            │ ┌ ┌ Planor terestru            └ Aeronave mai┌ Nemotorizate ┤ Planor ┤              grele decât ┤ └ └ Hidroplanor              aerul │                          │ ┌ Avion terestru                          │ ┌ Avion ┤ Hidroavion                          └ Motorizate ┤ └ Amfibiu                                       │ ┌ Autogir terestru                                       │ ┌ Autogir ┤ Hidroautogir                                       │Aeronavă ┤ └ Autogir amfibiu                                       │cu aripă │                                       │rotativă │ Elicopter ┌ Elicopter terestru                                       │ └ ┤ Hidroelicopter                                       │ └ Elicopter amfibiu                                       │                                       │ ┌ Ornitopter terestru                                       └ Ornitopter ┤ Hidroornitopter                                                    └ Ornitopter amfibiu-----