ORDIN nr. 3.097 din 24 noiembrie 2016pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 970 din 5 decembrie 2016  Ţinând cont de Avizul Ministerului Finanţelor Publice nr. 714.197 din 8 noiembrie 2016, precum şi de Avizul Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională nr. 3.436 din 30 septembrie 2016,în temeiul prevederilor:- art. 46 alin. (8), art. 47 alin. (9) şi art. 54 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru,

  ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu
  Bucureşti, 24 noiembrie 2016.Nr. 3.097.  +  Anexa 1LISTAactelor administrative fiscale, actelor de executare şialtor acte emise de organul fiscal local ce pot ficomunicate prin mijloace electronice de transmitere ladistanţă sau tipărite prin intermediul unui centru deimprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelorîmputernicite şi ştampila organului fiscal local  +  Articolul 1 (1) Actele administrative fiscale, actele de executare şi alte acte care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi/sau care pot fi tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura şi ştampila organului fiscal local, emise în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:1. Titlu executoriu;2. Somaţie;3. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii;4. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale;5. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;6. Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti;7. Înştiinţare de compensare;8. Înştiinţare de restituire;9. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;10. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;11. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice;12. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate;13. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscale;14. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local;15. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere;16. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii;17. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii;18. Adresă de înfiinţare a popririi;19. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii;20. Înştiinţare privind înfiinţarea popririi;21. Proces-verbal de constatare a contravenţiei;22. Notă de plată;23. Extras de rol;24. Aviz de inspecţie fiscală;25. Invitaţie;26. Certificat de nomenclatură stradală şi adresă;27. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită;28. Proces-verbal de constatare şi declarare a insolvabilităţii;29. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local;30. Raport de inspecţie fiscală;31. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile;32. alte acte emise de organul fiscal local. (2) Actele administrative fiscale, actele de executare şi alte acte emise de organul fiscal local comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sunt valabile şi opozabile contribuabililor sau terţilor fără semnătura olografă şi ştampila conducătorului organului fiscal, însă vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal local.  +  Anexa 2PROCEDURA 24/11/2016