ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 23 septembrie 2015 (*actualizată*)privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020(actualizată până la data de 29 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere necesitatea stabilirii cadrului financiar general de gestionare financiară a fondurilor europene structurale şi de investiţii (Fonduri ESI), pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi asigurarea unui management financiar eficient al fondurilor şi al capacităţii de absorbţie,luând în considerare:- prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013;- prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 12 martie 2014;- prevederile Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012;- prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 şi (CE) nr. 67/2010, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 348 din 20 decembrie 2013;- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013,luând în considerare prevederile art. 136 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, conform căruia Comisia Europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program operaţional, care nu a fost utilizată pentru prefinanţarea iniţială şi anuală şi pentru plăţile intermediare până la data de 31 decembrie a celui de al treilea exerciţiu financiar care urmează anului angajamentului bugetar, este imperios necesară adoptarea cadrului legislativ naţional care reglementează gestionarea financiară a proiectelor finanţate din fonduri europene.În absenţa actului normativ nu pot fi încheiate contractele de finanţare cu beneficiarii selectaţi, astfel încât pentru aceste proiecte să se demareze implementarea, fapt de natură să determine evitarea dezangajării sumelor alocate anual, prin programele operaţionale.Ţinând cont că în lipsa reglementării cadrului financiar general aplicabil exerciţiului financiar 2014-2020 nu pot fi încheiate şi implementate proiecte finanţate din FESI, acest fapt vizând interesul general public şi constituind situaţie de urgenţă şi extraordinară a căror reglementare nu poate fi amânată,având în vedere că, în absenţa actului normativ, beneficiarii selectaţi nu pot demara implementarea efectivă a proiectelor, pe cale de consecinţă neputând fi efectuate plăţi către beneficiari, fapt de natură să determine dezangajarea sumelor alocate anual, cumulat 2014 şi 2015, prin programele operaţionale, în cuantum de aproximativ 5.310 mii euro, deoarece până la 31 decembrie 2018 aceste proiecte trebuie implementate, precum şi faptul că sumele aferente cheltuielilor eligibile autorizate şi plătite trebuie cuprinse ulterior în declaraţii de cheltuieli, înaintate Comisiei Europene,luând în considerare prevederile art. 22a din Regulamentul (UE) 2015/779 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.304/2013, în ceea ce priveşte acordarea unei sume de prefinanţare iniţială suplimentară către programele operaţionale sprijinite de Iniţiativa "Locuri de Muncă pentru Tineri", în cazul acestor finanţări, România va trebui să transmită către Comisia Europeană, până la data de 23 mai 2016, cereri de rambursare în valoare de cel puţin 15,1 milioane euro, în caz contrar trebuind să ramburseze Comisiei întreaga sumă suplimentară acordată la prefinanţarea ILMT, respectiv 30,2 milioane euro, precum şi faptul că este imperios necesară semnarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, în cel mai scurt timp, pentru a se putea demara efectiv implementarea proiectelor astfel încât să se poată justifica, până cel mai târziu la 23 mai 2016, sumele aferente din prefinanţarea suplimentară,în considerarea faptului că în lipsa reglementării cadrului financiar general aplicabil exerciţiului financiar 2014-2020 nu pot fi încheiate şi implementate proiecte finanţate din fonduri europene, acest fapt generând riscul dezangajării de sume alocate României, fiind astfel vizat interesul general public şi constituind o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Obiectul reglementat. Definiţii  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în perioada de programare 2014-2020, precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al acestor fonduri.  +  Articolul 2 (1) Termenii «program», «operaţiune», «autoritate de management», «organism intermediar», «beneficiar», «fond de fonduri» au înţelesurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.(1^1) Termenul «instrumente financiare» are înţelesul prevăzut în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului.----------Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. (2) Termenii "neregulă", "creanţe bugetare rezultate din nereguli", "autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene" au înţelesurile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) fonduri europene - reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european, Fondului de coeziune şi Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane; b) Autoritate de certificare - structura organizatorică în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, primirea de la Comisia Europeană a fondurilor europene şi transferarea acestora către unităţi de plată din cadrul autorităţilor de management; c) unitate de plată - structura la nivelul autorităţii de management, având responsabilitatea efectuării plăţilor către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri; d) cofinanţare publică - orice contribuţie din fonduri publice naţionale destinată finanţării cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului; e) cofinanţare privată - orice contribuţie a unui beneficiar la finanţarea cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului, alta decât cea prevăzută la lit. d); f) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea proiectelor finanţate în cadrul programelor operaţionale, conform reglementărilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale; g) contribuţia publică naţională - fondurile publice necesare implementării programelor/proiectelor, care cuprind cofinanţarea publică şi fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanţare; h) valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor reprezentând contravaloarea contribuţiei din fonduri europene, valoarea cofinanţării publice şi/sau private, precum şi contravaloarea cheltuielilor publice şi/sau private, altele decât cele eligibile; i) cerere de plată - cererea depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicită autorităţii de management virarea sumelor necesare pentru plata cheltuielilor eligibile, rambursabile conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare, în baza facturilor, facturilor de avans; j) cerere de rambursare aferentă cererii de plată - documentul depus de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se justifică utilizarea sumelor solicitate prin cererea de plată; k) cerere de rambursare - cerere depusă de către un beneficiar/lider al unui parteneriat prin care se solicită autorităţii de management virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare sau prin care se justifică utilizarea prefinanţării; l) prefinanţare - sumele rambursabile transferate din fonduri europene şi din cofinanţarea publică asigurată din bugetul de stat, în tranşe, de către unităţile de plată către beneficiari/lider de parteneriat/parteneri pentru cheltuielile salariale, cheltuielile aferente subvenţiilor, burselor, premiilor, onorariilor aferente activităţilor independente desfăşurate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cheltuielilor cu deplasările, aşa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor de finanţare, pe baza statelor estimative privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor estimative pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor sau a estimărilor de sume aferente deplasărilor interne/externe prevăzute conform contractelor/ordinelor/ deciziilor de finanţare; m) cerere de prefinanţare - cererea depusă de către un beneficiar/lider de parteneriat prin care se solicită autorităţii de management virarea sumelor rambursabile necesare pentru plata cheltuielilor salariale, cheltuielilor aferente subvenţiilor, burselor, premiilor, onorariilor aferente activităţilor independente desfăşurate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cheltuielilor cu deplasările, aşa cum sunt prevăzute în bugetele contractelor/ordinelor/deciziilor de finanţare, pe baza statelor estimative privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor estimative pentru acordarea burselor, subvenţiilor, onorariilor şi premiilor sau a estimărilor de sume aferente deplasărilor interne/externe prevăzute conform contractelor/ordinelor/ deciziilor de finanţare; n) INEA - Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele instituită în baza Deciziei Comisiei Europene 2013/801/UE din data de 23 decembrie 2013, responsabilă cu implementarea Mecanismului pentru interconectarea Europei; o) acord de finanţare - document juridic încheiat în vederea implementării instrumentelor financiare, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, între autoritatea de management şi instituţia financiară care implementează instrumentul financiar/instituţia financiară desemnată ca fond de fonduri.----------Lit. o) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.  +  Capitolul II Managementul financiar al fondurilor europene  +  Articolul 3Fondurile europene se alocă şi se derulează în baza prevederilor regulamentelor Uniunii Europene şi ale programelor aprobate prin decizii ale Comisiei Europene.  +  Articolul 4 (1) Pentru maximizarea impactului fondurilor europene asupra dezvoltării economiei naţionale, Ministerul Fondurilor Europene asigură coordonarea implementării şi gestionării acestora în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, cooperează cu toate instituţiile/structurile cu atribuţii în domeniul fondurilor europene structurale şi de investiţii, precum şi cu beneficiarii în vederea asigurării unui management eficient al acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, putând propune, în acest sens, prin hotărâri ale Guvernului, măsuri pentru accelerarea absorbţiei fondurilor europene. (2) Ministerul Finanţelor Publice asigură gestionarea fondurilor europene prin conturi deschise la Banca Naţională a României şi/sau Trezoreria Statului, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, putând emite în acest sens instrucţiuni cu caracter obligatoriu pentru autorităţile de management, organismele intermediare, beneficiari, lideri de parteneriat şi/sau parteneri, în domeniul financiar-contabil. (3) Sumele aferente derulării proiectelor finanţate din fonduri europene, existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, cu excepţia situaţiei în care executarea silită priveşte creanţe bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene, să efectueze pe parcursul întregului an redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării proiectelor/programelor finanţate din fonduri europene la nivelul fiecărui ordonator principal de credite, precum şi în funcţie de modificările determinate de realocările de fonduri între programele operaţionale, efectuate în conformitate cu procedurile comunitare. (5) Pentru proiectele preluate integral sau parţial din perioada de programare 2007-2013 în perioada de programare 2014-2020, beneficiarii prevăzuţi la art. 6 şi 7 sunt autorizaţi să introducă în buget creditele de angajament şi creditele bugetare respective, repartizate pe ani, în conformitate cu prevederile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 5 (1) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare în lei şi în valută, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului şi contul curent în valută al Ministerului Finanţelor Publice deschis la Banca Naţională a României, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru asigurarea plăţilor aferente cererilor de rambursare/cererilor de plată pentru cheltuielile eligibile rambursabile din fonduri europene. (2) Pe tot parcursul exerciţiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autorităţii de certificare, determinat ca diferenţă între totalul sumelor alocate şi totalul sumelor restituite Ministerului Finanţelor Publice, nu poate depăşi plafonul maxim de 6 miliarde lei sau echivalent şi include plăţile aferente cheltuielilor eligibile finanţate din instrumente structurale 2007-2013 şi fonduri europene 2014-2020.----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 59 din 9 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 14 decembrie 2015. (3) Pentru neachitarea sumelor datorate la termenul de scadenţă, prevăzut în hotărârile Guvernului de alocare a sumelor din venituri din privatizare, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate potrivit prevederilor legale în vigoare. Dobânzile şi penalităţile de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului şi se asigură de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din bugetele proprii.  +  Articolul 5^1 (1) În scopul derulării operaţiunilor financiare aferente gestionării instrumentelor financiare, autoritatea de management deschide un cont, în euro, la o instituţie financiar-bancară. (2) La solicitarea autorităţii de management, Autoritatea de certificare efectuează transferul, în euro, al sumelor aferente instrumentelor financiare, în contul prevăzut la alin. (1). (3) Autoritatea de management transferă suma dedicată implementării instrumentelor financiare în contul instituţiei financiare care implementează instrumentul financiar/instituţiei financiare desemnate ca fond de fonduri, conform prevederilor acordului de finanţare.----------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.  +  Capitolul III Contribuţia publică naţională  +  Articolul 6 (1) În bugetele beneficiarilor care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii finanţate din fonduri europene, cu respectarea prevederilor art. 11. (2) În bugetul Ministerului Transporturilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 şi a prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor de investiţii de infrastructură de transport din domeniul public al statului, ai căror beneficiari identificaţi în ghidurile solicitantului sunt unităţile care funcţionează sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Transporturilor. (3) În bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 şi a prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament şi creditele bugetare aferente proiectelor de investiţii din domeniul public al statului, ai căror beneficiari identificaţi în ghidurile solicitantului sunt unităţile care funcţionează sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. (4) În bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 11 şi a prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat, creditele de angajament şi creditele bugetare necesare finanţării Proiectului paneuropean de cercetare "Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP)", al cărui beneficiar este Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN - HH. (5) În bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii finanţate din fonduri europene, cu respectarea prevederilor art. 11. (6) Cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi a legislaţiei Uniunii Europene privind ajutorul de stat se pot asigura de la bugetul de stat, în cadrul titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la o poziţie distinctă de transferuri, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene, sume necesare finanţării proiectelor aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei pentru beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (7) şi (8). Categoriile de cheltuieli asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene şi mecanismul de implementare a proiectelor aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016. (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru proiectele aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetele beneficiarilor finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare asigurării cofinanţării publice, finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum şi cele aferente continuării proiectelor până la rambursarea tranşei finale de către INEA.----------Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016. (8) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale cuprind sumele care se primesc în avans de la Comisia Europeană/INEA pentru implementarea proiectelor proprii aferente Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetul fondurilor externe nerambursabile.----------Alin. (8) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016. (9) Pentru proiectele aprobate la finanţare în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, în bugetele beneficiarilor prevăzuţi la alin. (5), la art. 7 alin. (1) şi (2), precum şi în bugetele beneficiarilor instituţii publice autonome se cuprind creditele de angajament şi creditele bugetare aferente valorii totale a proiectelor proprii.----------Alin. (9) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.  +  Articolul 7 (1) În bugetele beneficiarilor ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind creditele de angajament şi creditele bugetare necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii, precum şi a proiectelor ai căror beneficiari sunt entităţi finanţate integral din bugetele acestora, cu respectarea prevederilor art. 11. (2) În bugetele beneficiarilor instituţii publice locale finanţate integral din venituri proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetele locale se cuprind creditele de angajament şi creditele bugetare necesare finanţării valorii totale a proiectelor proprii, cu respectarea prevederilor art. 11. (3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare prevăzute la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale pot aproba contractarea de finanţări rambursabile, inclusiv pentru proiectele implementate de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, proporţional cu contribuţia asumată.  +  Articolul 8 (1) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, cuprinderea în bugetul propriu de către liderul de parteneriat, precum şi de către partenerii acestuia a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare prevăzute la art. 6 şi 7 se realizează în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la contractul/ordinul/decizia de finanţare. (2) Beneficiarul/Liderul de parteneriat şi partenerii acestuia instituţii publice pot cuprinde în bugetele proprii sume pentru ordonatorii de credite secundari sau terţiari, instituţii aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora, cu rol în implementarea proiectului, aşa cum sunt prevăzuţi în cererea de finanţare.----------Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. (3) Cheltuielile efectuate de instituţiile cu rol în implementare prevăzute la alin. (2) sunt eligibile în condiţiile prevăzute în contractul/decizia/ordinul de finanţare fără a exista obligativitatea acestor instituţii de a fi partener în proiect în sensul acordului de parteneriat.----------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.  +  Articolul 9În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se cuprind: a) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanţate din fonduri europene ai căror beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri sunt alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) şi (6); b) sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene şi/sau bugetului de stat, ca urmare a unor nereguli sau corecţii financiare, în cadrul programului gestionat, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilităţii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari; c) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile proprii în conturile beneficiarilor şi/sau în contul instituţiei financiare care implementează instrumentul financiar/instituţiei financiare desemnate ca fond de fonduri;----------Lit. c) a art. 9 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. d) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor rezultate la închiderea parţială/finală a programelor, ca urmare a depăşirii sumelor alocate în euro la nivel de program, prin încheierea contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, potrivit prevederilor art. 12; e) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăţilor de către Autoritatea de certificare sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene; f) sumele necesare pentru acoperirea consecinţelor financiare ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare; g) sumele necesare reîntregirii conturilor Autorităţii de certificare, în cazul aplicării prevederilor art. 139 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, la solicitarea Autorităţii de certificare; h) sumele necesare rambursării cheltuielilor/achitării cererilor de plată pentru beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) şi (6), conform prevederilor cadrului legal naţional şi autorizate de autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. b); i) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate prin cereri de plată/rambursare de beneficiari, pentru care s-au întocmit titluri de creanţă prin care s-au aplicat corecţii financiare ori pentru care s-au aplicat reduceri procentuale, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ori s-au stabilit cheltuieli neeligibile în cazul în care instanţele de judecată au suspendat executarea acestora; j) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare/cereri de plată, pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă. Aceste sume se pot achita până la punerea în mişcare a acţiunii penale. Pentru beneficiarii, alţii decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, şi cei prevăzuţi la art. 6 şi 7, aceste sume se vor achita în baza unui instrument de garantare, emis în condiţiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări, în cuantumul total al sumelor rambursate şi/sau plătite prin cereri de plată, inclusiv al sumei solicitate la rambursare/plată prin cererea curentă; k) sumele necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se admit parţial sau integral pretenţiile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, inclusiv dobânzi penalizatoare şi cheltuieli de judecată în cuantumul stabilit prin hotărâre; l) sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanţelor bugetare aferente sumelor prevăzute la lit. h) şi k), stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare; m) sumele aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial mediu 2007-2013, suportate în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu completările ulterioare, în cazul proiectelor preluate integral sau parţial din perioada de programare 2007-2013 în perioada 2014-2020; n) sumele necesare pentru plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere pentru neachitarea în termenul de scadenţă a sumelor alocate din venituri din privatizare, precum şi a diferenţelor de curs valutar rezultate ca urmare a neutilizării integrale a sumelor alocate din venituri din privatizare. o) sumele pentru finanţarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată neeligibile plătite, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene, pentru operatori regionali de apă, definiţi în baza art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru autorităţi ale administraţiei publice locale, care implementează proiecte finanţate prin Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 în domeniul gestionării deşeurilor şi modernizării sistemelor de termoficare;----------Lit. o) a art. 9 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016. p) sumele necesare pentru plata cheltuielilor neeligibile aferente instrumentelor financiare, inclusiv cele prevăzute în clauza 8 «Cheltuieli suplimentare» din acordul de finanţare;----------Lit. p) a art. 9 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. q) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar, aferente gestionării instrumentelor financiare;----------Lit. q) a art. 9 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. r) sumele necesare asigurării cheltuielilor cu taxele notariale, incluzând onorariul notarial şi oricare alte taxe aferente autentificării acordului de finanţare;----------Lit. r) a art. 9 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. s) sumele reprezentând cofinanţarea publică asigurată de la bugetul de stat aferentă instrumentelor financiare care se vor reflecta la o poziţie distinctă în clasificaţia bugetară.----------Lit. s) a art. 9 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.  +  Articolul 9^1 (1) În bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene pot fi cuprinse sume necesare asigurării cofinanţării pentru proiecte aprobate spre finanţare în cadrul programelor comunitare gestionate de către Comisia Europeană ai căror beneficiari sunt alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1). (2) Domeniile şi criteriile de eligibilitate pe baza cărora se acordă sumele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului fondurilor europene.----------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.  +  Articolul 10În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la o poziţie globală distinctă se cuprind: a) sumele necesare asigurării, prin intermediul autorităţilor de management, a prefinanţării proiectelor pentru beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) şi (6), şi/sau continuării finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene; b) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Finanţelor Publice în conturile unităţilor de plată; c) sumele necesare pentru finanţarea diferenţelor nefavorabile de curs valutar, aferente operaţiunilor financiare efectuate de Autoritatea de certificare; d) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor declarate eligibile de Autoritatea de certificare şi care nu sunt considerate eligibile de către Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la art. 9 lit. b).  +  Articolul 11 (1) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 9 lit. a) se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pe baza valorii proiectelor aprobate şi/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanţate în cadrul programelor. (2) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(5), art. 7 şi 8 se stabilesc de către aceştia pe baza fişelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanţare/finanţate în cadrul programelor. Fişele de fundamentare întocmite de beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) sunt avizate de principiu de către autorităţile de management, inclusiv în funcţie de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare. (3) Avizul de principiu al autorităţii de management se acordă pe baza informaţiilor din fişa de fundamentare a proiectului propus la finanţare şi se referă la eligibilitatea activităţilor din cadrul proiectului, fără a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finanţare proiectul respectiv. (4) Propunerile de credite de angajament şi bugetare prevăzute la art. 6-10 se includ la titlul din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020. (5) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, conform prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor finanţate din fonduri europene şi nu pot fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor de altă natură prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat. (6) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuţi la art. 6 şi 8 să efectueze, în condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, redistribuiri de fonduri între proiectele finanţate/propuse la finanţare în cadrul titlului din clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, precum şi virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte şi/sau să se asigure finanţarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice de către ordonatorii principali ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, însoţite de anexele corespunzătoare la bugetul acestora. (7) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a modificărilor prevăzute la alin. (6). (8) În bugetele ordonatorilor de credite din care asigură finanţarea proiectelor beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2) şi (3) se introduc obiective de investiţii noi, cu finanţare din fonduri europene, numai după obţinerea acordului autorităţii de management a Programului Infrastructura mare, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) beneficiarul proiectului are calitatea de beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare; b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului Infrastructura mare şi îndeplineşte cerinţele tehnico-economice pentru a fi finanţat din fonduri europene şi se încadrează în valoarea totală la nivel de axă prioritară, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1).(8^1) În bugetele ordonatorilor de credite din care asigură finanţarea proiectelor beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2) şi (3) se pot introduce obiective de investiţii în continuare pentru care sursa de finanţare a fost asigurată din bugetul de stat sau din fonduri externe rambursabile, numai după obţinerea acordului Autorităţii de management a Programului operaţional Infrastructura mare, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) beneficiarul proiectului are calitatea de potenţial beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare; b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului operaţional Infrastructura mare şi îndeplineşte cerinţele tehnico-economice pentru a fi finanţat din fonduri europene şi se încadrează în valoarea totală la nivel de program pentru sectorul transport, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1); c) proiectul este prevăzut în documentele strategice naţionale din transport aprobate conform legii; d) obiectivele de investiţii în continuare au proceduri de achiziţie legale în curs sau au contracte de achiziţie publică legal încheiate ori, după caz, au proceduri/contracte de achiziţie publică pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice.----------Alin. (8^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 1 al art. V, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (9) În cazul contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare semnate pentru finanţarea drepturilor de natură salarială din fondurile alocate asistenţei tehnice, beneficiarii includ la titlul prevăzut la alin. (4) valoarea cheltuielilor totale aferente drepturilor de natură salarială pentru personalul prevăzut în proiect. (10) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament şi bugetare de la acelaşi titlu sau de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, în condiţiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 9. Aceste modificări se comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 12 (1) Autorităţile de management sunt autorizate să încheie contracte/decizii/ordine de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de axă prioritară din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi cofinanţare de la bugetul de stat în limita a 20% din valoarea acestei alocări, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale. (2) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management dezangajează, în vederea contractării, fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii şi/sau finalizării contractelor de achiziţie publică aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, în condiţiile legii. (3) Beneficiarii proiectelor finanţate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane care au încheiat contracte de finanţare cu autorităţile de management, potrivit prevederilor prezentului articol, şi care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în condiţiile în care Comisia Europeană a agreat în prealabil realocările de fonduri între obiectivele specifice din cadrul axelor Programului POIM - domeniul transport, se autorizează Autoritatea de management POIM să încheie contracte/decizii a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de alocare din POIM aferentă domeniului transport, din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul de coeziune şi cofinanţare de la bugetul de stat, în limita a 20% din valoarea acestei alocări şi cofinanţării de la bugetul de stat aferente acesteia şi cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinaţie prin legile bugetare.----------Alin. (4) al art. 12 a fost introdus de pct. 2 al art. V, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (5) Autoritatea de management POIM are obligaţia să depună la Comisia Europeană o cerere de modificare a alocărilor la nivelul axelor, în termen de 90 de zile de la depăşirea nivelului stabilit la nivel de axă conform alin. (1).----------Alin. (5) al art. 12 a fost introdus de pct. 2 al art. V, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (6) Prevederile alin. (4) şi (5) se vor aplica de către Autoritatea de management POIM cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a acordului de delegare încheiat.----------Alin. (6) al art. 12 a fost introdus de pct. 2 al art. V, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.  +  Articolul 12^1 (1) În cazul proiectelor de infrastructură de transport reprezentând a doua fază a proiectelor ce se finanţează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, precum şi celor preluate integral în finanţare din perioada de programare bugetară a UE 2007-2013, cuprinse în buget în baza avizului de principiu al autorităţii de management, care au contractele de execuţie lucrări încheiate, dar ale căror contracte de finanţare nu au fost încheiate cu autoritatea de management, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite al beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2) aflaţi sub autoritatea sau coordonarea Ministerului Transporturilor solicită din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului note justificative pentru plata cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului de finanţare. (2) Notele justificative prevăzute la alin. (1) sunt documente aprobate de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor în baza cărora se pot efectua plăţi din bugetul de stat, care vor cuprinde informaţii privind eligibilitatea cheltuielilor şi necesitatea plăţii acestora pentru implementarea proiectului. (3) Prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de organism intermediar pentru sectorul de transport se aprobă depunerea de cereri de rambursare pentru proiecte majore din domeniul transport, după stabilirea admisibilităţii sau a altei forme de confirmare a depunerii proiectului cu toate documentele necesare, de către Comisia Europeană, proiecte care respectă criteriile aprobate de comitetul de monitorizare pentru Programul operaţional Infrastructură mare, în vederea includerii pe declaraţii de cheltuieli transmise către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene. (4) Cheltuielile realizate în cadrul proiectelor majore din domeniul transport, pentru care s-a stabilit admisibilitatea de către Comisia Europeană, dar pentru care nu s-a emis o decizie a Comisiei Europene în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene, sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc următoarele condiţii specifice: a) a fost emis ordinul de aprobare a depunerii cererilor de rambursare de către beneficiari/contractul de finanţare cu clauză rezolutorie în conformitate cu prevederile alin. (1); b) sunt în conformitate cu prevederile cererii de finanţare pentru care a fost stabilită admisibilitatea de către Comisia Europeană. (5) Cheltuielile efectuate şi plătite în cazul proiectelor prevăzute la alin. (1) se consideră cheltuieli definitive ale bugetului de stat, în condiţiile în care cererile de finanţare sunt respinse de către Comisia Europeană. Finalizarea proiectelor se va realiza în conformitate cu baza legală naţională de finanţare şi cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie.----------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 3 al art. V, Cap. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.  +  Articolul 13 (1) Sumele prevăzute la art. 10 lit. a) utilizate temporar din bugetul de stat se regularizează, de către Autoritatea de certificare, din fonduri europene primite de la Uniunea Europeană şi se virează la bugetul de stat la solicitarea Ministerului Finanţelor Publice sau până la închiderea programului. (2) Din sumele prevăzute la art. 9 lit. g), autoritatea de management reîntregeşte conturile Autorităţii de certificare cu echivalentul sumelor returnate Comisiei Europene în cazul aplicării prevederilor art. 139 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 şi, după efectuarea de către Comisia Europeană a plăţii finale în cadrul programului operaţional, recuperează aceste sume de la Autoritatea de certificare şi le virează în conturile de venituri ale bugetului de stat.  +  Articolul 14 (1) Disponibilităţile din fondurile europene destinate finanţării/prefinanţării, rămase la sfârşitul exerciţiului bugetar în conturile Autorităţii de certificare şi unităţilor de plată, precum şi disponibilităţile din fonduri europene şi/sau cofinanţare de la bugetul de stat rămase la sfârşitul exerciţiului bugetar în conturile beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor de proiecte, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4), se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie. (2) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite ca avans pentru implementarea proiectelor în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei, rămase disponibile la sfârşitul anului în conturile beneficiarilor instituţii publice, se reportează şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016.  +  Capitolul IV Prefinanţarea  +  Articolul 15 (1) Pentru cheltuielile salariale, cheltuielile aferente subvenţiilor, burselor, premiilor, onorariilor aferente activităţilor independente desfăşurate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cheltuielile cu deplasările, se acordă beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) şi (6), în tranşe, o prefinanţare care reprezintă contravaloarea acestor cheltuieli calculată pentru o perioadă de maximum 3 luni, la solicitarea acestora. (2) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanţare, iar autoritatea de management virează valoarea cheltuielilor solicitate în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care urmează să le utilizeze, conform contractului/ordinului/deciziei de finanţare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia. (3) Cu excepţia primei tranşe de prefinanţare acordate conform alin. (1), următoarele tranşe de prefinanţare se acordă cu deducerea sumelor necheltuite din tranşa anterior acordată. În situaţia în care autoritatea de management constată erori în raportul de justificare a prefinanţării, aferent tranşei/tranşelor anterioare, aceasta poate sista acordarea următoarelor tranşe de prefinanţare. (4) Sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare, beneficiarul/liderul de parteneriat care a depus cerere de prefinanţare are obligaţia depunerii, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei pentru care a fost acordată tranşa de prefinanţare, fără a depăşi durata contractului de finanţare, a unei cereri de rambursare care să cuprindă toate cheltuielile efectuate, pentru care s-a acordat prefinanţarea.----------Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016. (5) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a prefinanţării acordate, în cazul în care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea corespunzătoare a acesteia. (6) Sumele recuperate potrivit prevederilor alin. (5) din prefinanţarea acordată din fonduri europene se utilizează pentru continuarea finanţării programului operaţional. (7) Prefinanţarea acordată beneficiarilor prevăzuţi la art. 7 alin. (1) şi (2), rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local/al instituţiei publice locale, după caz, şi va fi utilizată în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 16 (1) Autorităţile de management notifică beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la obligaţia restituirii sumelor prevăzute de art. 15 alin. (5). (2) În cazul în care beneficiarii nu restituie autorităţilor de management sumele prevăzute la alin. (1) în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare a prefinanţării, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda naţională. Decizia constituie titlu de creanţă şi cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În titlul de creanţă se indică şi contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata. (3) Titlul de creanţă prevăzut la alin. (2) se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. (4) Împotriva titlului de creanţă se poate formula contestaţie în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă contestat şi nu este supusă taxelor de timbru. (5) Introducerea contestaţiei nu suspendă executarea titlului de creanţă. (6) Debitorii au obligaţia efectuării plăţii sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanţării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia. (7) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6). (8) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (1), din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6) până la data stingerii acesteia. (9) În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării, autorităţile de management comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum şi procedura de compensare potrivit titlului VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (10) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum şi sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanţă. (11) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (8), autorităţile de management care au emis decizia de recuperare a prefinanţării au obligaţia de a calcula cuantumul acesteia şi de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanţă şi se comunică debitorului. Dispoziţiile alin. (9) sunt aplicabile în mod corespunzător. (12) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de politică monetară a Băncii Naţionale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanţării. (13) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor prevăzute în titlul de creanţă se virează conform prevederilor alin. (10). Dobânzile aferente fondurilor europene se utilizează pentru continuarea finanţării programului operaţional, iar dobânzile aferente cofinanţării publice se fac venit la bugetul de stat. (14) Acolo unde prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune, dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 17În cazul pronunţării unor hotărâri judecătoreşti definitive, prin care sunt admise integral/parţial pretenţiile autorităţilor de management, acestea aplică dispoziţiile privind constituirea şi recuperarea debitelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 18Recuperarea sumelor cu respectarea prevederilor art. 15-17 şi art. 20 se efectuează în conturile de disponibil/conturile de cheltuieli bugetare ale autorităţilor de management din care au fost acordate sau la titlul 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent", după caz, cu excepţia dobânzii prevăzute la art. 16 alin. (13).  +  Capitolul V Rambursarea cheltuielilor eligibile/ Mecanismul decontării cererilor de plată  +  Articolul 19În procesul de implementare a programelor, autorităţile de management pot utiliza atât mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, cât şi pe cel al decontării cererilor de plată.  +  Articolul 20Mecanismul decontării cererilor de plată (1) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanţate din fonduri europene, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(4) şi (6). (2) După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plată şi documentele justificative aferente acesteia. (3) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de plată, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care le-au angajat, fără a aduce atingere contractului/ordinului/deciziei de finanţare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia. (4) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7, au obligaţia de a achita integral contribuţia proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată. (5) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată cu respectarea prevederilor alin. (2) şi (4), organismul intermediar/autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, autoritatea de management virează beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceştia. (6) Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de către autoritatea de management sau de către organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (5) poate fi întrerupt, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare. (7) Sumele primite de beneficiar/lider de parteneriat/ parteneri în baza cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate. (8) În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management conform alin. (5), beneficiarii au obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât şi partenerului/partenerilor.----------Alin. (8) al art. 20 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016. (9) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora. (10) Nerespectarea prevederilor alin. (8) de către beneficiari/ lideri de parteneriat constituie încălcarea contractului/ ordinului/deciziei de finanţare, autoritatea de management putând decide rezilierea acestuia. (11) Nerespectarea prevederilor alin. (5) şi (6) de către personalul din cadrul autorităţii de management/organismului intermediar cu responsabilităţi în verificarea şi decontarea cererii de plată constituie abatere disciplinară în conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare şi/sau cu prevederile contractelor de finanţare.  +  Articolul 21Cererea de rambursare (1) Beneficiarii/Liderii de parteneriat au obligaţia de a depune la autorităţile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează la art. 20 alin. (8), în termen de maximum 3 luni de la efectuarea acestora. (2) Termenul prevăzut la alin. (1) este obligatoriu şi pentru ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 6. (3) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/ deciziei/ordinului de finanţare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plăţii, autoritatea de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare. (4) Pentru depunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a unor documente adiţionale sau clarificări solicitate de autoritatea de management sau de organismul intermediar, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut la alin. (3) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), notificarea beneficiarilor/liderilor de parteneriat privind plata cheltuielilor autorizate, în cazul aplicării unor reduceri procentuale de către autorităţile de management în conformitate cu art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se va realiza în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii. (6) În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar/liderul de parteneriat în cadrul proiectului, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu durata necesară efectuării tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale, fără a depăşi 90 de zile. (7) Nedepunerea de către beneficiar/liderul de parteneriat a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul/ordinul/decizia de finanţare atrage respingerea parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare. (8) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de rambursare, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile liderilor de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului/ordinului/deciziei de finanţare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia. (9) Nerespectarea prevederilor alin. (3)-(6) de către personalul din cadrul autorităţii de management/organismului intermediar cu responsabilităţi în verificarea şi decontarea cererii de rambursare constituie abatere disciplinară în conformitate cu legislaţia în vigoare şi/sau cu prevederile contractelor de finanţare.  +  Articolul 22 (1) După autorizarea cheltuielilor de către autorităţile de management, conform legislaţiei Uniunii Europene şi celei naţionale, sumele din fonduri europene şi cofinanţare, după caz, cuvenit a fi rambursate în condiţiile art. 21 beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(5) şi art. 7, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează de către autorităţile de management în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective.----------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 77 din 9 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 16 noiembrie 2016. (2) După autorizarea cheltuielilor de către autorităţile de management, conform legislaţiei Uniunii Europene şi celei naţionale, sumele cuvenit a fi rambursate altor beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1)-(5) şi art. 7, conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează de către autorităţile de management în conturile indicate în contractul de finanţare/cererea de rambursare, deschise în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituţii de credit, în funcţie de opţiunea acestora. (3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale care implementează proiecte în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei au obligaţia de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite iniţial din bugetele proprii, în vederea finalizării proiectelor, în conturile distincte de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile.----------Alin. (3) al art. 22 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016.  +  Capitolul VI Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor  +  Articolul 23 (1) Proiectele implementate în cadrul programelor finanţate din fonduri europene sunt considerate acţiuni multianuale. (2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziţii publice, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor finanţate din fonduri europene, pot fi anuale sau multianuale. (3) Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării fiecărui program se stabilesc având în vedere decizia Comisiei Europene de adoptare a acestuia şi în conformitate cu prevederile art. 12 şi se reflectă în anexa la bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru respectivul program. (4) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management efectuează la nivel de program angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (3), precum şi lichidarea, ordonanţarea şi plata acestora şi au responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii şi cele ale beneficiarilor/partenerilor pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor.  +  Articolul 24 (1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pot delega angajarea şi/sau lichidarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor către ordonatorii de credite cu rol de organism intermediar, în limita competenţelor reglementate prin ordin comun al conducătorilor celor două instituţii implicate şi/sau pe baza acordului de delegare de atribuţii, încheiat între autoritatea de management şi organismul intermediar, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene. (2) Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare menţionat la alin. (1). (3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul de credite cu rol de organism intermediar poate angaja cheltuieli în baza creditelor de angajament prevăzute la art. 23 alin. (3), cu avizul autorităţii de management, şi poate efectua unele operaţiuni specifice fazei de lichidare a acestor cheltuieli. (4) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de autoritate de management pentru Programul operaţional regional, poate delega agenţiilor pentru dezvoltare regională, în calitatea acestora de organisme intermediare, angajarea şi/sau lichidarea cheltuielilor aferente proiectelor finanţate în cadrul programului, în baza acordului de delegare de atribuţii încheiat cu fiecare dintre acestea, în conformitate cu prevederile reglementărilor Uniunii Europene. (5) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare menţionat la alin. (4).  +  Capitolul VII Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli  +  Articolul 25 (1) Controlul financiar preventiv şi auditul intern al fondurilor derulate la nivelul programelor operaţionale se exercită la nivelul autorităţii de management/organismului intermediar şi Autorităţii de certificare, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operaţiuni iniţiate la nivelul autorităţii de management/organismului intermediar/Autorităţii de certificare în vederea gestionării financiare a programelor finanţate din fonduri europene, cu excepţia proiectelor pentru care autoritatea de management/organismul intermediar/Autoritatea de certificare are calitatea de beneficiar.----------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016.  +  Articolul 26 (1) Beneficiarul unui proiect finanţat din fonduri europene are obligaţia îndosarierii şi păstrării în bune condiţii a tuturor documentelor aferente proiectului. (2) Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al autorităţilor naţionale cu atribuţii de verificare, control şi audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curţii Europene de Conturi, al reprezentanţilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum şi al reprezentanţilor Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competenţelor ce le revin, în cazul în care aceştia efectuează verificări/controale/audit la faţa locului şi solicită în scris declaraţii, documente, informaţii.----------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016. (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), beneficiarul este obligat să restituie suma rambursată, în cadrul proiectului, aferentă documentelor lipsă. (4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente. (5) Autoritatea de management poate evalua şi controla capacitatea administrativă a beneficiarilor privind îndeplinirea cerinţelor determinate de asigurare a realităţii, legalităţii şi regularităţii cheltuielilor decontate şi respectării instrucţiunilor, procedurilor, reglementărilor, regulamentelor Comisiei Europene, precum şi a altor prevederi legale în domeniul implementării proiectelor finanţate din fonduri europene. (6) Beneficiarii prevăzuţi la art. 9 lit. o) care, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, îşi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale în cadrul programelor operaţionale au obligaţia să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită beneficiarilor potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Alin. (6) al art. 26 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016.  +  Articolul 27 (1) Autoritatea de management este responsabilă de recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Autoritatea de certificare recuperează de la ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management sumele pe care Comisia Europeană le-a diminuat din plăţile efectuate către Autoritatea de certificare, ca urmare a compensării acestora cu sumele necesare plăţii creanţelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene de către autorităţile române. (3) Autoritatea de certificare recuperează de la ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, până cel târziu la data închiderii programului operaţional, orice sume din fonduri europene şi din categoriile prevăzute la art. 10 lit. a), transferate unităţilor de plată, care, ulterior plăţilor efectuate către beneficiari, nu au fost incluse sau au fost deduse de autoritatea de management/Autoritatea de certificare în/din cheltuielile eligibile declarate Comisiei Europene, ca urmare a sesizării unor nereguli, şi nu au fost recuperate de la beneficiari. (4) Autorităţile de management/organismele intermediare au obligaţia de a exclude de la rambursare acele cheltuieli efectuate şi declarate de beneficiari, pentru care în procesul de verificare a cheltuielilor se constată nerespectarea regulilor de eligibilitate stabilite la nivel naţional şi comunitar.  +  Capitolul VIII Proiecte implementate în parteneriat  +  Articolul 28Proiectele finanţate din fonduri europene pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene, cu condiţia desemnării ca lider al parteneriatului a unei entităţi înregistrate fiscal în România, excepţie făcând proiectele pentru care beneficiar este o grupare europeană de cooperare teritorială.  +  Articolul 29 (1) Pentru implementarea proiectelor prevăzute la art. 28, entităţile finanţate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu alte entităţi din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selecţie a acestora, care respectă, cel puţin, principiile transparenţei, tratamentului legal, nediscriminării şi utilizării eficiente a fondurilor publice. (2) Autorităţile de management stabilesc prin ghidurile aferente operaţiunilor finanţate din fonduri europene categoriile de activităţi care nu pot fi realizate de către partenerii entităţi private în implementarea proiectelor prevăzute la alin. (1). (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) şi (2), cheltuielile efectuate de partenerul entitate privată sunt neeligibile.----------Alin. (3) al art. 29 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 40 din 23 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 octombrie 2015. (4) În cazul proiectelor, inclusiv al celor implementate în parteneriat, depuse în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei, se aplică regulile stabilite de INEA, prin apelurile de proiecte.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale  +  Articolul 30La propunerea Ministerului Fondurilor Europene, prin hotărâri ale Guvernului se pot stabili măsuri specifice de reglementare de natură procedurală sau financiară, în scopul accelerării absorbţiei fondurilor europene.  +  Articolul 31În termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se emit norme metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 32Sumele necesare finalizării proiectelor nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară 2007-2013, cu excepţia proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5), se asigură de la bugetul de stat pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) lit. a) şi d) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 33 (1) Decontărilor cererilor de rambursare aferente plăţilor efectuate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă li se aplică dispoziţiile legale în vigoare la momentul plăţii. (2) Ordonatorii principali de credite în calitate de beneficiari care au angajat şi plătit cheltuieli aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile FEDR, FSE, FC şi FEAD 2014-2020, din titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile», potrivit prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu completările ulterioare, vor asigura reîntregirea conturilor din care au fost efectuate plăţile prin deschideri de credite bugetare de la titlul «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020».----------Alin. (2) al art. 33 a fost introdus de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 105 din 26 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  --------------

  Ministrul fondurilor europene,

  Marius Nica

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

  Sirma Caraman,

  secretar de stat

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Radu Podgorean,

  secretar de stat
  Bucureşti, 23 septembrie 2015.Nr. 40.------