ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (**republicată**)(*actualizată*)privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române(actualizată până la data de 29 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2003 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 22 decembrie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 128/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 28 aprilie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998 şi a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 89/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 1 iunie 1999, şi a mai fost modificată prin:

  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 182/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 15 noiembrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 235/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 30 aprilie 2002;

  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 215/1999 privind modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999, respinsă prin Legea nr. 285/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 11 iunie 2001;

  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 547/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001 şi abrogată prin Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată. Legea nr. 345/2002 a fost abrogată prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003;

  - Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, cu modificările ulterioare, şi abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 24 iunie 2004.

  ──────────
   +  Titlul I Organizarea şi efectuarea transporturilor pe căile ferate române  +  Capitolul I Organizarea transporturilor feroviare  +  Articolul 1 (1) Prin transport pe căile ferate române, denumit în continuare transport feroviar, se înţelege orice deplasare de persoane şi de bunuri, realizată cu vehicule feroviare de către operatori de transport pe infrastructura feroviară. Transportul feroviar, precum şi serviciile adiacente sau conexe acestuia sunt considerate operaţiuni de transport feroviar. (2) Transportul feroviar poate fi public sau în interes propriu. (3) Transportul feroviar public constituie, prin natura sa, un sector strategic de interes naţional, reprezintă un serviciu public esenţial pentru societate, contribuie la libera circulaţie, la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la deplasarea persoanelor, mărfurilor şi a altor bunuri, în interiorul ţării şi în trafic internaţional, cu un grad înalt de siguranţă, în condiţii ecologice, eficiente, şi îndeplineşte sarcini specifice pentru nevoile de apărare a ţării, potrivit legii. (4) Serviciile conexe transportului sunt activităţile ce se desfăşoară în legătură nemijlocită cu sau în timpul transportului. (5) Serviciile adiacente transportului sunt activităţile ce au ca obiect asigurarea desfăşurării în siguranţă a transportului. (6) Transporturile feroviare publice se efectuează numai pe bază de contract de transport. (7) Contractul de transport se încheie şi se execută în conformitate cu prevederile Codului civil, ale Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005, republicată, ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte şi ale actelor normative date în aplicarea acestora.-------------Alin. (7) al art. 1 a fost modificat de art. 194, Secţiunea a 3-a, Cap. VII din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. (8) Transportul feroviar în interes propriu este transportul efectuat în interesul activităţilor proprii, cu mijloace de transport deţinute în proprietate sau închiriate. (9) Activităţile de transport feroviar public sau în interes propriu sunt realizate de către operatori de transport feroviar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.----------Alin. (9) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 20166, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (10) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii de specialitate se definesc după cum urmează: a) operator de transport feroviar - orice agent economic, cu capital de stat sau privat, care a obţinut o licenţă în conformitate cu legislaţia în vigoare, a cărui activitate principală constă în efectuarea de prestaţii de transport de marfă şi/sau de călători pe calea ferată, tracţiunea fiind asigurată obligatoriu de acest agent economic; acest termen include, de asemenea, şi agenţii economici care asigură numai tracţiunea; b) administratorul infrastructurii - compania naţională care are ca obiect principal de activitate dezvoltarea, administrarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare, inclusiv managementul traficului, monitorizarea şi comanda semnalizării;----------Lit. b) a alin. (10) al art. 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.b^1) gestionar de infrastructură feroviară - orice persoană juridică sau grup de persoane juridice care au ca obiect de activitate întreţinerea şi exploatarea infrastructurii feroviare neinteroperabile închiriate de la administratorul infrastructurii feroviare, în condiţiile legii. Pe perioada închirierii infrastructurii feroviare neinteroperabile administratorul infrastructurii feroviare exercită drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru infrastructura feroviară închiriată;----------Lit. b^1) a alin. (10) al art. 1 a fost introdusă de pct. 3 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. c) serviciu de transport feroviar internaţional de călători - serviciul de transport feroviar de călători în cadrul căruia trenul traversează cel puţin o frontieră a unui stat membru şi al cărui scop principal este acela de a transporta călători între staţii aflate în state membre diferite, în cadrul căruia se pot realiza introducerea şi/sau scoaterea de vagoane din compunerea trenului, iar diferitele segmente ale acestuia pot avea origini şi destinaţii diferite, cu condiţia ca toate vagoanele să traverseze cel puţin o frontieră de stat;----------Lit. c) a alin. (10) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009. d) serviciu de transport internaţional de marfă - serviciul de transport în cadrul căruia trenul trece cel puţin odată frontiera de stat; trenul poate fi compus şi/sau descompus şi diferitele părţi care îl compun pot proveni şi pot avea destinaţii diferite, cu condiţia ca toate vagoanele să treacă cel puţin o frontieră. e) tranzit - traversarea teritoriului comunitar, realizată fără încărcare sau descărcare de bunuri şi/sau fără îmbarcarea ori debarcarea călătorilor pe teritoriul comunitar.----------Lit. e) a alin. (10) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009. f) transport feroviar public de călători - serviciul public de interes naţional de transport feroviar de călători, prestat către public în mod nediscriminatoriu şi continuu de operatorii de servicii publice, cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, în baza contractului de serviciu public încredinţat;----------Lit. f) a alin. (10) al art. 1 a fost modificată de pct. 4 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. g) transport feroviar de călători - servicii de transport de călători care sunt prestate de operatorii feroviari de călători care deţin licenţă de transport şi operează pe infrastructura feroviară, în condiţiile legii;----------Lit. g) a alin. (10) al art. 1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. h) transport feroviar de marfă - servicii de transport de marfă care sunt prestate de operatorii feroviari de marfă care deţin licenţă de transport şi operează pe infrastructura feroviară, în condiţiile legii;----------Lit. h) a alin. (10) al art. 1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. i) drept exclusiv - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. f) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;----------Lit. i) a alin. (10) al art. 1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. j) obligaţie de serviciu public - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. e) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;----------Lit. j) a alin. (10) al art. 1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. k) contract de servicii publice - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;----------Lit. k) a alin. (10) al art. 1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. l) compensaţie de serviciu public - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. g) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;----------Lit. l) a alin. (10) al art. 1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. m) operator de serviciu public - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;----------Lit. m) a alin. (10) al art. 1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. n) serviciu public de interes naţional - serviciu public de transport feroviar de călători prestat la nivelul reţelei naţionale de cale ferată sub coordonarea Ministerului Transporturilor;----------Lit. n) a alin. (10) al art. 1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. o) transport intermodal de marfă - serviciile de transport de marfă în care activitatea specifică transportului se realizează prin intermediul a cel puţin două moduri de transport, utilizând aceeaşi unitate de încărcare pe tot parcursul expediţiei de marfă.----------Lit. o) a alin. (10) al art. 1 a fost introdusă de pct. 5 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.  +  Articolul 2Pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public sau în interes propriu pot obţine licenţă operatorii economici care îndeplinesc condiţiile prevăzute în legislaţia naţională în vigoare.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.  +  Articolul 3Licenţa pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar prevăzute la art. 1 se acordă de către organismul desemnat în acest scop conform legislaţiei în vigoare.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.  +  Articolul 4Pe parcursul desfăşurării activităţii, operatorii de transport feroviar licenţiaţi sunt obligaţi să realizeze, la termenele şi la parametrii tehnici prevăzuţi în prescripţiile pentru siguranţa circulaţiei feroviare, toate operaţiunile de verificare, întreţinere şi reparaţii pentru materialul rulant aflat sau introdus în circulaţie, sub sancţiunea suspendării sau retragerii licenţei.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Transporturilor şi alte autorităţi competente acţionează în domeniul transportului de călători pe calea ferată şi garantează prestarea de servicii de interes general care sunt mai performante decât cele pe care le-ar fi permis o piaţă concurenţială. În acest scop, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, Ministerul Transporturilor încheie, în condiţiile legii, contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar, în cadrul cărora se stabilesc obligaţiile de serviciu public de interes naţional în vederea furnizării de servicii de transport adecvate. (2) Până la termenul stabilit prin art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, în limita bugetului aprobat prevăzut la alin. (8), contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) se atribuie conform prevederilor art. 5 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. Până la acest termen, Ministerul Transporturilor stabileşte şi aplică măsuri privind creşterea eficienţei economice şi a calităţii serviciilor publice de transport feroviar de călători, inclusiv prin asigurarea cadrului de creştere a competiţiei pe această piaţă. (3) Prin contractele de servicii publice, prevăzute la alin. (1), se stabilesc condiţiile în care Ministerul Transporturilor compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate şi/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public. (4) Compensaţia de serviciu public pentru transportul feroviar public de călători se acordă operatorilor de transport feroviar de călători pe baza contractelor de servicii publice prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007. În conformitate cu prevederile pct. 2 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, compensaţia de serviciu public acordată în cazul contractelor de serviciu public atribuite conform alin. (2) nu poate depăşi o sumă care corespunde efectului financiar net echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării cu obligaţia de serviciu public asupra costurilor şi veniturilor operatorului de serviciu public. Efectele se evaluează comparând situaţia în care obligaţia de serviciu public este îndeplinită cu situaţia care ar fi existat dacă obligaţia nu ar fi fost îndeplinită. (5) Efectul financiar net se calculează conform următorului mecanism:Efectul financiar net = costurile suportate minus efecte financiare pozitive minus sumele încasate din tarife sau orice alte venituri plus profit de maximum 3%, în care semnificaţia termenilor este următoarea: a) costurile suportate = costurile suportate şi evidenţiate distinct în legătură cu o obligaţie de serviciu public sau cu un set de obligaţii de serviciu public conţinute într-un contract de servicii publice prevăzut la alin. (1) şi/sau într-o normă generală; b) efecte financiare pozitive = eventualele efecte financiare generate în cadrul reţelei exploatate în temeiul obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză; c) sumele încasate din tarife sau orice alte venituri = sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public în cauză; d) profitul de maximum 3% este calculat la costurile suportate. (6) Metodologia de calcul, evidenţiere şi acordare a compensaţiei de serviciu se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (7) După aprobarea în conformitate cu prevederile art. 39 a contractelor prevăzute la alin. (1), modificarea în cursul anului a parametrilor pe baza cărora s-a stabilit compensaţia de serviciu public în conformitate cu prevederile alin. (4) nu conduce la majorarea şi suportarea din bugetul de stat sau din bugetele locale, după caz, a unor compensaţii de serviciu public suplimentare faţă de cele prevăzute prin contractele de servicii publice. (8) Sumele aferente compensaţiei de serviciu public prevăzute la alin. (4) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, potrivit legii. (9) Sumele prevăzute la alin. (8) se asigură în mod nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de transport feroviar care au contracte de servicii publice legal încheiate. (10) În cazul în care un operator de transport feroviar realizează atât servicii compensate care fac obiectul unor obligaţii de serviciu public de transport feroviar, cât şi alte activităţi, conturile aferente serviciilor publice sus-menţionate trebuie separate astfel încât să îndeplinească condiţiile prevăzute la pct. 5 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. (11) Prevederile alin. (1), (3), (4) şi (8) se aplică de către Ministerul Transporturilor până la preluarea acestor atribuţii de către Autoritatea de Reformă Feroviară, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.  +  Articolul 5^1 (1) În cazul prestării de servicii de transport de marfă, operatorii de serviciu pot beneficia de măsuri de sprijin, cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat. (2) În cazul prestării de servicii de transport intermodal de marfă, operatorii de servicii pot beneficia de subvenţii, în baza unor scheme de ajutor de stat aprobate conform legii.----------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.  +  Articolul 6Transportul feroviar public va fi organizat astfel încât să se asigure un sistem unitar, echilibrat şi funcţional, în conformitate cu cerinţele siguranţei circulaţiei, confortului şi tehnologiilor specifice de transport pe calea ferată, în condiţii de compatibilitate şi interoperabilitate cu sistemul de transport feroviar european.  +  Capitolul II Autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare  +  Articolul 7 (1) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare care asigură dezvoltarea şi siguranţa transporturilor feroviare. (2) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are următoarele atribuţii principale în domeniul transporturilor feroviare: a) elaborează strategiile de dezvoltare a infrastructurii feroviare şi strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport feroviar, astfel încât să asigure creşterea competitivităţii transportului feroviar pe piaţa transporturilor de persoane şi bunuri;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 10 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. b) elaborează şi supune aprobării Guvernului programele de dezvoltare şi de modernizare a infrastructurii feroviare deschise accesului public;b^1) asigură alocarea fondurilor publice necesare pentru implementarea programelor prevăzute la lit. b) în condiţiile existenţei în prealabil a bazei legale pentru efectuarea acestor alocări din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor;----------Lit. b^1) a alin. (2) al art. 7 a fost introdusă de pct. 11 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. c) asigură, în condiţii identice, tuturor operatorilor feroviari acces egal şi nediscriminatoriu pe infrastructura feroviară publică, conform reglementărilor interne, legislaţiei Uniunii Europene, precum şi acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;----------Lit. c) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 12 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. d) asigură beneficiarilor de transport feroviar dreptul de a apela la un operator de transport liber ales;----------Lit. d) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 12 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. e) sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului feroviar public, în vederea susţinerii mobilităţii persoanelor şi a bunurilor prin intermediul unui sistem naţional de servicii publice de transport cu nivel ridicat de performanţă, calitate şi eficienţă economică;----------Lit. e) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 12 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. f) asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în transportul feroviar, precum şi condiţii echitabile între modurile de transport;----------Lit. f) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 12 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. g) asigură efectuarea transporturilor militare, a transporturilor speciale şi a transporturilor de intervenţie în caz de calamităţi naturale sau în alte situaţii deosebite; h) asigură dezvoltarea cercetării în transportul feroviar, în corelare cu programele naţionale de cercetare; i) elaborează politica economică în domeniul transportului feroviar; j) elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat; k) elaborează politici de dezvoltare echilibrată a transportului feroviar în raport cu alte moduri de transport;----------Lit. k) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 12 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. l) asigură gestionarea proprietăţii publice şi private a statului din domeniul transportului feroviar; m) asigură gestionarea resurselor financiare alocate prin bugetul de stat; n) avizează cadrul de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice prevăzut în contractul de activitate al companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară, încheiat cu Ministerul Transporturilor;----------Lit. n) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 12 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. o) clasifică infrastructura de transport feroviar în conformitate cu standardele naţionale şi internaţionale; p) stabileşte regulile de acces pe infrastructura căilor ferate române pentru operatorii feroviari; q) este depozitarul normelor, metodologiilor, prescripţiilor şi instrucţiunilor cu specific feroviar, care se aplică în domeniul transporturilor feroviare; r) emite normative privind construcţia şi protecţia căii ferate. (3) Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, are următoarele atribuţii principale: a) reprezintă Guvernul în organismele internaţionale şi în relaţiile bilaterale cu alte state în domeniul transporturilor feroviare; b) elaborează şi promovează reglementări specifice, destinate asigurării compatibilităţii sistemului naţional de transport feroviar cu sistemele de transport internaţionale; c) emite norme tehnice obligatorii pentru construcţia, modernizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi verificarea tehnică a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant; d) stabileşte nomenclatorul de funcţii al personalului care lucrează sau concură la siguranţa circulaţiei trenurilor; e) emite norme obligatorii de atestare, certificare şi licenţiere a personalului din transporturile feroviare, care lucrează în siguranţa circulaţiei, şi stabileşte condiţiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor sau a licenţelor acordate; f) organizează examene şi emite atestate, certificate şi licenţe pentru personalul din siguranţa circulaţiei; g) emite norme obligatorii de licenţiere a operatorilor de transport feroviar care efectuează sau vor efectua activităţi de transport feroviar şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor; h) emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile feroviare, precum şi pentru transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora; i) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe calea ferată; j) aprobă organizarea regională a transporturilor feroviare; k) exercită activitatea de registru, de inspecţie şi de control în transporturile feroviare; l) stabileşte condiţiile şi asigură înmatricularea materialului rulant; m) asigură omologarea tehnică de tip a vehiculelor feroviare, precum şi certificarea de conformitate, omologarea, agrementarea tehnică a materialelor, componentelor şi echipamentelor utilizate la construirea, repararea şi întreţinerea materialului rulant şi a infrastructurii feroviare; n) autorizează efectuarea de lucrări care se execută în zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurii căilor ferate române; o) asigură cercetarea administrativă a evenimentelor sau accidentelor grave, produse în activităţile de transport feroviar; p) asigură, prin reţeaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguranţei circulaţiei şi controlul sanitar-veterinar specific activităţilor de transport feroviar şi emite autorizaţii sanitar-veterinare; q) autorizează, din punct de vedere tehnic, agenţii economici care efectuează lucrările de construcţie, întreţinere şi reparaţie a elementelor infrastructurii feroviare şi a materialului rulant; r) aprobă norme şi regulamente obligatorii pentru deţinătorii de linii ferate industriale şi de mijloace de transport pe calea ferată proprietate privată, indiferent de obiectul de activitate, care au acces pe infrastructura feroviară deschisă accesului public, după caz, precum şi pentru beneficiarii de transport; s) autorizează înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de pregătire, perfecţionare şi autorizare a personalului din transporturile feroviare; t) analizează şi decide asupra sesizărilor privind modul de alocare a capacităţilor infrastructurii feroviare, între operatorii feroviari, şi supraveghează desfăşurarea activităţilor de transport feroviar în condiţii de concurenţă loială; u) stabileşte norme de repartizare nediscriminatorie a capacităţilor infrastructurii feroviare; v) concesionează, în numele statului, serviciul public de transport feroviar de călători. (4) Ministerul Transporturilor exercită atribuţiile de autoritate de stat, direct sau prin delegare de competenţe către o autoritate feroviară organizată ca instituţie publică, finanţată din venituri extrabugetare.  +  Capitolul III Infrastructura feroviară şi asigurarea funcţionării acesteia  +  Articolul 8 (1) Prin infrastructură feroviară se înţelege ansamblul elementelor necesare circulaţiei şi manevrei materialului rulant, clădirile staţiilor de cale ferată, cu facilităţile aferente, precum şi celelalte clădiri şi facilităţi destinate desfăşurării transportului feroviar. (2) Infrastructura feroviară cuprinde infrastructura feroviară proprietate publică a statului, denumită în continuare infrastructură feroviară publică, precum şi cea aflată în proprietate privată, denumită în continuare infrastructură feroviară privată. (3) Infrastructura feroviară publică sau privată a statului cuprinde infrastructura care se poate conecta la infrastructura feroviară transeuropeană, precum şi pe cea care nu poate fi conectată la aceasta, după cum urmează: a) infrastructura feroviară interoperabilă - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului naţional şi internaţional, administrată în concordanţă cu prevederile legislaţiei privind liberul acces al operatorilor de transport feroviar şi care se dezvoltă în conformitate cu normele tehnice de interoperabilitate adoptate pe plan european şi preluate în legislaţia din România; b) infrastructura feroviară neinteroperabilă - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului local, conectată sau nu la infrastructura feroviară interoperabilă şi care este administrată şi se dezvoltă pe baza unor reglementări specifice interne.  +  Articolul 9 (1) Administrarea infrastructurii feroviare, proprietate publică sau proprietate privată a statului, se asigură de către o companie naţională rezultată ca urmare a reorganizării Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, căreia i se atribuie în concesiune, fără plata redevenţei, infrastructura feroviară publică şi care deţine în proprietate alte elemente ale infrastructurii feroviare preluate de la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, stabilite prin hotărâre a Guvernului. (2) Contractul de concesiune se încheie, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor, pentru o perioadă de 49 de ani. (3) Părţi ale infrastructurii feroviare publice a statului pot fi concesionate, în condiţiile legii, şi altor companii naţionale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, cu respectarea reglementărilor naţionale şi comunitare.----------Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009.  +  Articolul 10 (1) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze, cu acordul Ministerului Transporturilor, părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile publice către alte persoane juridice, în vederea administrării acesteia pentru organizarea transporturilor publice de mărfuri şi persoane. (2) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze bunuri proprietate privată necesare organizării şi desfăşurării procesului de transport feroviar, aferente acelor părţi din infrastructura feroviară neinteroperabilă publică, închiriată altor persoane juridice. (3) Închirierea unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se face prin licitaţie publică, potrivit condiţiilor specifice de închiriere aprobate prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Transporturilor.----------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (4) Veniturile obţinute din închirierea unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se încasează de către compania naţională care administrează infrastructura feroviară în scopul folosirii acestora exclusiv pentru executarea de lucrări de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii capitale/reînnoire, reabilitare şi modernizare la infrastructura feroviară publică interoperabilă, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat.----------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (5) Condiţiile specifice de administrare a infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi condiţiile de închiriere a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 11 (1) Infrastructura feroviară publică se compune din: a) liniile ferate de circulaţie, terenul aferent pe care sunt construite, precum şi terenurile situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, care constituie zona de siguranţă a infrastructurii feroviare; b) podurile, tunelurile, viaductele şi alte lucrări de artă, care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei publice, precum şi terenurile aferente acestora; c) lucrările geotehnice de protecţie şi de consolidare, plantaţiile de protecţie a liniilor ferate şi terenurile aferente pe care sunt amplasate; d) instalaţiile fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare; e) triajele de reţea ale căii ferate şi terenurile aferente acestora; f) alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare. (2) Elementele concrete ale infrastructurii feroviare publice, prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Celelalte elemente ale ansamblului infrastructurii feroviare, neprevăzute la alin. (1), constituie proprietate privată a companiei care administrează infrastructura feroviară publică sau, după caz, a societăţilor naţionale şi a societăţilor comerciale, rezultate din reorganizare, precum şi a Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, rămasă după reorganizare.  +  Articolul 11^1 (1) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze către filiala sa S.C. Electrificare C.F.R. - S.A., cu acordul Ministerului Transporturilor, instalaţiile de tracţiune electrică şi de electroalimentare cu echipamentele aferente, aparţinând infrastructurii feroviare publice, pentru asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare în scopul realizării transportului feroviar public. (2) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze către filiala sa S.C. Electrificare C.F.R. - S.A., cu acordul Ministerului Transporturilor, bunuri proprietate privată necesare organizării şi desfăşurării procesului de transport feroviar, aferente instalaţiilor de tracţiune electrică şi de electroalimentare, cu echipamentele aferente. (3) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze către S.C. Telecomunicaţii C.F.R. - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, cu acordul Ministerului Transporturilor, reţeaua de telecomunicaţii C.F.R., cu excepţia reţelei GSM-R, cu echipamentele aferente, parte a infrastructurii feroviare publice, în vederea administrării acesteia. (4) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze către S.C. Telecomunicaţii C.F.R. - S.A., cu acordul Ministerului Transporturilor, bunuri proprietate privată necesare organizării şi desfăşurării procesului de transport feroviar, aferente reţelei de telecomunicaţii C.F.R., cu echipamentele aferente. (5) Pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, condiţiile de închiriere se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară. (6) Veniturile obţinute din închirierea activelor care fac obiectul prezentului articol se încasează de către compania naţională care administrează infrastructura feroviară în scopul folosirii acestora exclusiv pentru executarea de lucrări de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii capitale/reînnoire, reabilitare şi modernizare la infrastructura feroviară publică interoperabilă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.----------Art. 11^1 a fost modificat de pct. 14 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.  +  Articolul 12Administratorul infrastructurii răspunde de modul în care exercită propria conducere, gestiune şi controlul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 13Listele secţiilor de circulaţie ale infrastructurii feroviare ce constituie infrastructură feroviară interoperabilă sau neinteroperabilă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 14Exploatarea infrastructurii feroviare publice se realizează de către compania naţională care administrează infrastructura feroviară, prin: a) îndeplinirea ansamblului funcţiilor tehnice şi economice necesare; b) asigurarea stării de funcţionare a liniilor, instalaţiilor şi celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare la parametrii stabiliţi conform art. 16; c) conducerea operativă a circulaţiei trenurilor şi autorizarea manevrei pe liniile deschise circulaţiei publice sau cu acces la aceasta; d) repartizarea capacităţilor infrastructurii feroviare şi alocarea traselor, pe baza normelor stabilite de Ministerul Transporturilor şi a contractului de acces pe infrastructura feroviară.  +  Articolul 15Compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate efectua pe aceasta transporturi în interes propriu, pentru menţinerea sau readucerea în parametri a infrastructurii feroviare, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (9) şi la art. 2, fără plata tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare prevăzut la art. 23 alin. (1).  +  Articolul 16Parametrii elementelor infrastructurii feroviare române trebuie să corespundă normelor interne şi internaţionale sau celor stabilite prin acorduri şi convenţii internaţionale la care România este parte. Aceşti parametri trebuie să asigure compatibilitatea infrastructurii feroviare române, în întregul ei sau pe direcţii şi coridoare de transport, cu ansamblul internaţional al căilor ferate.  +  Articolul 17Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum şi terenurile destinate acestui scop sunt scutite de orice taxe şi impozite.  +  Articolul 18 (1) Accesul şi circulaţia pe infrastructura feroviară publică sunt permise dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) operatorul de transport feroviar deţine o licenţă în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; b) operatorul de transport feroviar deţine un certificat de siguranţă în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; c) există un contract de acces pe infrastructura feroviară, încheiat între operatorul de transport feroviar şi administratorul/ gestionarul infrastructurii feroviare, în condiţiile legii.----------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 15 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.(1^1) Condiţiile care reglementează contractul de acces prevăzut la alin. (1) sunt nediscriminatorii şi transparente, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004.-----------Alin. (1^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 155 din 20 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2005. (2) Operatorii de transport feroviar străini care efectuează transport feroviar sunt acceptaţi pentru circulaţie pe infrastructura feroviară în condiţiile legii, acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.----------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009.(2^1) Operatorilor de transport feroviar străini, care deţin o licenţă într-un stat membru al Uniunii Europene conform legislaţiei aplicabile în Comunitate, li se acordă dreptul de acces, în condiţii echitabile, pe infrastructura feroviară din România, în scopul exploatării oricărui tip de serviciu de transport feroviar de marfă.----------Alin. (2^1) al art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009. (3) Accesul la infrastructură şi furnizarea de servicii în terminalele şi porturile legate de activităţile de transport feroviar, inclusiv servicii de transport internaţional feroviar de marfă şi servicii de transport combinat internaţional de marfă, care deservesc sau este posibil să deservească mai mult de un client final, se asigură tuturor operatorilor de transport feroviar în mod nediscriminatoriu şi transparent, iar solicitările operatorilor de transport feroviar pot fi supuse unor restricţii numai dacă există alternative viabile pe calea ferată în condiţii de piaţă.-----------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 155 din 20 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 25 mai 2005. (4) Fără a încălca prevederile legale privind concurenţa şi activitatea instituţiilor/autorităţilor publice competente în domeniu, Consiliul de supraveghere înfiinţat în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003*) privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă monitorizează concurenţa pe piaţa de servicii de transport feroviar, inclusiv pe piaţa de transport feroviar de marfă. (5) Dacă în executarea transportului solicitantul sau orice altă parte interesată se consideră că a fost tratată incorect, a fost obiectul unei discriminări sau a fost prejudiciată în alt fel, poate depune o contestaţie la Consiliul de supraveghere, în condiţiile art. 30 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004. (6) Ca urmare a contestaţiei primite şi, dacă este cazul, din proprie iniţiativă, Consiliul de supraveghere decide cât mai curând posibil asupra unor măsuri necesare pentru corectarea unor evoluţii nedorite de pe aceste pieţe, în conformitate cu reglementările în vigoare. (7) Pentru asigurarea controlului judiciar, în condiţiile legii, precum şi a cooperării în domeniul specific de activitate a Consiliului de supraveghere cu organismele de supraveghere similare din alte state, se aplică prevederile art. 30 alin. (9) şi ale art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003. Notă

  ──────────

  *) Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 2 martie 2004.

  ──────────
  (8) Pentru activitatea depusă, persoanele din componenţa Consiliului de supraveghere prevăzut la alin. (4) au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, care nu poate depăşi 20% din indemnizaţia lunară a funcţiei de secretar de stat.------------Alin. (8) al art. 18 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 21 din 23 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011.
   +  Articolul 18^1 (1) Începând cu 1 ianuarie 2010, operatorii de transport feroviar din statele membre ale Uniunii Europene au drept de acces la infrastructura feroviară din România în scopul furnizării serviciului de transport feroviar internaţional de călători, astfel: a) pe parcursul derulării serviciului de transport feroviar internaţional de călători, aceştia au dreptul să îmbarce călători din orice staţie situată pe ruta internaţională respectivă şi să îi debarce în altă staţie, inclusiv în staţii situate pe teritoriul aceluiaşi stat; b) în cazul în care în România ponderea transportului feroviar internaţional de călători constituie mai mult de jumătate din cifra aferentă fluctuaţiei călătorilor clienţi ai operatorilor de transport feroviar, dreptul de acces al operatorilor străini se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2012; c) în urma unei solicitări înaintate de autorităţile competente şi/sau de operatorii de transport feroviar, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar, înfiinţat în conformitate cu prevederile art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare, trebuie să stabilească dacă scopul principal al serviciului prestat este acela de a transporta călători între staţii situate în state membre diferite. (2) Dacă între un punct de plecare şi o destinaţie există unul sau mai multe contracte de servicii publice, dreptul de acces la serviciile prevăzute la alin. (1) poate fi limitat prin hotărâre a Guvernului, astfel: a) o astfel de limitare nu trebuie să aibă ca efect restrângerea dreptului de îmbarcare a călătorilor în orice staţie situată pe ruta unui serviciu internaţional şi de debarcare a acestora în altă staţie, inclusiv în staţiile situate în acelaşi stat membru, cu excepţia cazului în care exercitarea acestui drept ar periclita echilibrul economic al unui contract de servicii publice; b) în urma unei solicitări din partea autorităţii sau autorităţilor competente care a/au încheiat contractul de servicii publice, precum şi a oricărei alte autorităţi competente interesate, care are dreptul de a limita accesul, în înţelesul prezentului articol, al administratorului infrastructurii sau al operatorului de transport feroviar care execută contractul de servicii publice, Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar trebuie să stabilească, pe baza unei analize economice obiective şi a unor criterii predeterminate, dacă echilibrul economic respectiv ar fi periclitat; c) autorităţile competente şi operatorii de transport feroviar care prestează aceste servicii publice trebuie să pună la dispoziţia Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar informaţiile necesare, în limite rezonabile, pentru a putea lua o decizie; d) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar analizează informaţiile puse la dispoziţie, cu consultarea tuturor părţilor implicate, şi informează părţile cu privire la decizia sa motivată în termen de 30 de zile şi, în orice caz, în maximum două luni de la primirea tuturor informaţiilor relevante; e) Consiliul de supraveghere din domeniul feroviar prezintă motivele deciziei sale şi specifică termenul şi condiţiile în care autoritatea sau autorităţile competentă/competente în materie, administratorul infrastructurii, operatorul de transport feroviar care execută contractul de servicii publice ori operatorul de transport feroviar care solicită accesul pot contesta decizia, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Dreptul de îmbarcare şi de debarcare a călătorilor în staţiile situate pe teritoriul României pe ruta unui serviciu de transport internaţional de călători poate fi limitat în cazul în care a fost acordat dreptul exclusiv de a transporta călători între staţiile respective conform unui contract de concesiune atribuit înainte de 4 decembrie 2007, pe baza unei proceduri competitive de atribuire, desfăşurată în condiţii de competitivitate şi echitate şi în conformitate cu principiile aplicabile de drept comunitar. Această limitare poate continua pe durata iniţială a contractului, dar nu mai mult de 15 ani. (4) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu impun acordarea, înainte de 1 ianuarie 2010, a dreptului de acces prevăzut la alin. (1) operatorilor de transport feroviar şi filialelor lor controlate direct sau indirect, care deţin licenţă de transport feroviar într-un stat membru în care nu sunt acordate drepturi de acces similare. (5) Deciziile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) sunt supuse controlului judecătoresc, în conformitate cu Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea responsabilă pentru transportul feroviar de călători aplică un tarif operatorilor de transport feroviar care oferă servicii pentru călători pentru exploatarea rutelor care intră în competenţa autorităţii respective, între două staţii pe teritoriul naţional, în următoarele condiţii: a) operatorilor de transport feroviar care oferă servicii de transport feroviar intern sau internaţional de călători le este aplicat acelaşi tarif pentru exploatarea rutelor care intră în competenţa autorităţii respective; b) tariful se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, atunci când condiţiile de dezvoltare a pieţei de transport feroviar internaţional de călători o impun; c) tariful are scopul de a compensa autoritatea pentru obligaţiile de serviciu public stabilite în contracte de servicii publice atribuite potrivit prevederilor în vigoare; d) venitul obţinut din aceste tarife şi plătit cu titlu de compensaţie nu poate depăşi ceea ce este necesar pentru a acoperi în tot sau în parte costurile ocazionate de executarea obligaţiilor de serviciu public relevante, ţinându-se cont de încasările pertinente şi de un nivel rezonabil de profit pentru executarea obligaţiilor respective; e) tariful se stabileşte potrivit legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare, cu respectarea principiilor echităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii între preţul mediu al serviciului pentru călător şi nivelul tarifului perceput. Tarifele totale percepute în temeiul prezentului alineat nu trebuie să pericliteze viabilitatea economică a serviciului de transport feroviar internaţional de călători căruia îi sunt aplicate; f) informaţiile necesare în vederea identificării originii şi utilizării tarifelor trebuie să fie păstrate de către autorităţile competente şi vor fi puse la dispoziţia Comisiei Europene. (7) Prevederile prezentului articol nu se aplică serviciului de transport feroviar de călători prestat în tranzit, care începe şi se încheie în afara teritoriului comunitar.----------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 3 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 12 iunie 2009.  +  Articolul 19 (1) Reţeaua de transport feroviar de marfă din România care se include în Reţeaua transeuropeană de transport feroviar de marfă, precum şi porturile aferente se aprobă prin hotărâre a Guvernului şi constă în următoarele componente: a) liniile de cale ferată; b) rutele ocolitoare, dacă este cazul, în special din jurul zonelor cu infrastructură feroviară saturată, astfel cum este definită prin art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003. În situaţia în care aceste rute sunt acordate în conformitate cu reglementările aplicabile, se respectă, cât mai mult posibil, timpii generali de transport; c) liniile de acces la infrastructură în terminalele care servesc sau pot să servească mai mult decât un utilizator final, inclusiv liniile de acces către şi de la alte locaţii şi facilităţi; d) liniiile de acces la infrastructură spre şi dinspre porturile aferente, inclusiv liniile de legătură. (2) Liniile de acces, prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), trebuie să acopere la fiecare capăt al parcursului fie 50 km, fie 20% din lungimea parcursului respectiv, pe liniile de cale ferată menţionate la alin. (1) lit. a), în funcţie de valoarea care este mai mare. (3) Statul sprijină dezvoltarea transportului combinat şi multimodal, inclusiv realizarea centrelor logistice integrate, în scopul asigurării sistemului de transport feroviar din România în sistemul de transport feroviar european. (4) În vederea îndeplinirii prevederilor alin. (3), Guvernul aprobă realizarea centrelor logistice integrate, inclusiv prin credite şi alocaţii de la bugetul de stat.  +  Articolul 20Realizarea de noi infrastructuri feroviare publice sau a unor proiecte majore de modificări structurale şi/sau tehnologice ale infrastructurii feroviare publice se supune legislaţiei privind lucrările publice şi se avizează de către Ministerul Apărării Naţionale, în scopul încadrării acestora în infrastructura sistemului naţional de apărare.  +  Articolul 21Persoanele juridice sau persoanele fizice pot construi infrastructuri feroviare proprii, cu aprobarea Ministerului Transporturilor şi cu avizele autorităţilor publice locale şi Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 21^1Costurile anuale de funcţionare a infrastructurii feroviare din România se stabilesc de către compania naţională care administrează infrastructura feroviară pe baza traficului contractat cu operatorii feroviari, a normativelor tehnice de întreţinere şi reparaţie a infrastructurii feroviare şi a proiectelor de reabilitare şi/sau de modernizare a infrastructurii. Compania naţională care administrează infrastructura feroviară va prezenta anual Ministerului Transporturilor în vederea aprobării: a) justificarea tuturor elementelor de cost din bugetul de venituri şi cheltuieli necesare pentru a asigura în condiţii de securitate funcţionarea infrastructurii feroviare şi desfăşurarea traficului feroviar contractat cu operatorii feroviari; b) justificarea veniturilor prognozate din tarifarea serviciilor oferite operatorilor feroviari prin tariful de utilizare a infrastructurii şi alte tarife specifice; c) justificarea sumelor necesare a fi alocate de la bugetul de stat în completarea veniturilor proprii pentru acoperirea cheltuielilor pentru investiţii, reparaţii, modernizări şi/sau dezvoltări ale infrastructurii feroviare.--------------Art. 21^1 a revenit la forma anterioară ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 92 din 22 noiembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 27 noiembrie 2006 prin abrogarea art. I din acest act normativ de către pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 46 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007.  +  Articolul 22 (1) Întreţinerea şi asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare publice se realizează de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pe baza veniturilor proprii şi, în completare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din fonduri alocate de la bugetul de stat.--------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 16 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011. (2) Veniturile proprii ale companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară se constituie din: a) veniturile obţinute din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare, în lei şi în valută; b) veniturile obţinute din activitatea de închiriere a secţiilor neinteroperabile; c) veniturile obţinute din alte activităţi de închiriere a activelor; d) veniturile obţinute din activităţi conexe activităţii de transport feroviar; e) veniturile obţinute din activităţi de valorificare a activelor; f) veniturile obţinute din exploatarea bunurilor proprietate publică a statului concesionate companiei în baza contractului de concesionare încheiat, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor; g) veniturile obţinute din executarea garanţiilor de participare la licitaţii, a garanţiilor aferente sumelor reţinute, a garanţiilor tehnice pentru asigurarea calităţii lucrărilor executate sau a altor garanţii constituite conform contractelor încheiate şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi veniturile obţinute din penalităţile şi dobânzile contractuale pentru întârzieri în executarea contractelor finanţate din bugetul statului şi din fonduri externe nerambursabile, cu condiţia utilizării acestora pentru proiectele de infrastructură de transport în favoarea căruia au fost constituite; h) veniturile din imobilizări financiare, investiţii pe termen scurt, investiţii financiare cedate, diferenţe de curs valutar, dobânzi, sconturi primite în urma unor reduceri financiare, precum şi alte venituri financiare, aferente activităţii companiei.----------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 16 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (3) Veniturile obţinute potrivit alin. (2) lit. a), c), d), e) şi h) se utilizează pentru: a) proiectarea, repararea, administrarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurii feroviare, precum şi pentru remedierea din punctul de vedere al mediului a amplasamentelor afectate de poluare ca urmare a desfăşurării activităţii, precum şi în situaţii cum ar fi accidente, incidente, la scoaterea din funcţiune, abandonarea unor tronsoane; b) plata cheltuielilor suplimentare, ce depăşesc valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute din devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii, aferente lucrărilor rezultate în urma schimbării, în condiţiile legii, a soluţiilor tehnice şi/sau constructive şi a exproprierilor aferente acestora; c) finanţarea investiţiilor proprii; d) rambursarea ratelor de capital, plăţilor de dobânzi şi de comisioane aferente creditelor contractate de stat şi a creditelor contractate de companie în nume propriu; e) plata penalităţilor, dobânzilor de întârziere, precum şi a altor cheltuieli aferente acestora stabilite pe baza contractului de achiziţie publică legal încheiat ori de instanţă sau comisiile de adjudecare a disputelor conform clauzelor contractuale, inclusiv pentru obiectivele de investiţii finanţate de la bugetul de stat; f) acoperirea cheltuielilor de personal, administrare şi funcţionare a companiei; g) cheltuieli de investiţii în domeniul public al statului, inclusiv exproprieri potrivit prevederilor legale în vigoare; h) cheltuieli stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor pentru obiective de investiţii din domeniul public al statului şi a căror finanţare este asigurată de la bugetul de stat conform prevederilor legale, cu excepţia celor prevăzute la lit. e); i) stingerea obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi arbitrale care constituie titluri executorii aferente obiectivelor de investiţii din domeniul public al statului şi a căror finanţare este asigurată de la bugetul de stat, cu excepţia dobânzilor, penalităţilor şi altor cheltuieli aferente acestora.----------Alin. (3) al art. 22 a fost introdus de pct. 17 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (4) Veniturile obţinute potrivit alin. (2) lit. f) se utilizează pentru lucrări şi servicii de întreţinere şi reparaţie curentă a bunurilor proprietate publică a statului primite în concesiune, pentru lucrări de intabulare a terenurilor proprietate publică a statului primite prin concesionare.----------Alin. (4) al art. 22 a fost introdus de pct. 17 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (5) Veniturile obţinute potrivit alin. (2) lit. g), precum şi veniturile obţinute din penalităţile şi dobânzile contractuale pentru întârzieri în executarea contractelor finanţate din bugetul statului şi din fonduri externe nerambursabile se utilizează, cu prioritate, pentru lucrări, indiferent de natura acestora, necesare continuării şi finalizării obiectivelor pentru atingerea cărora au fost încheiate respectivele contracte, inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor suplimentare care pot apărea în vederea atingerii obiectivelor contractelor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.----------Alin. (5) al art. 22 a fost introdus de pct. 17 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Transporturilor poate aloca anual sume de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie, companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară, care reprezintă diferenţa dintre costurile totale pentru întreţinerea şi asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare publice şi veniturile proprii ale companiei, cu respectarea procedurilor în domeniul ajutorului de stat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.----------Alin. (6) al art. 22 a fost introdus de pct. 17 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.  +  Articolul 23 (1) Operatorii de transport feroviar plătesc un tarif de utilizare a infrastructurii feroviare, calculat conform cadrului de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare, prevăzut în contractul de activitate al companiei naţionale care administrează infrastructura, încheiat cu Ministerul Transporturilor.----------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 18 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (2) Abrogat.----------Alin. (2) al art. 23 a fost abrogat de pct. 19 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.  +  Articolul 24Promovarea proiectelor pentru construcţii de tronsoane noi de cale ferată, pentru modernizarea şi/sau dezvoltarea unor tronsoane existente, precum şi pentru magistralele destinate circulaţiei cu viteze mari se face de către Ministerul Transporturilor, la propunerea fundamentată a companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară, după consultarea operatorilor de transport feroviar.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 20 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.  +  Articolul 25 (1) Cheltuielile pentru investiţii, reparaţii, modernizări, reabilitări, consolidări ale infrastructurii feroviare publice sunt finanţate de la bugetul de stat, din fonduri externe nerambursabile, din surse proprii realizate din amortizarea mijloacelor fixe şi din veniturile obţinute potrivit art. 22 alin. (2) lit. b).----------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 21 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru acele părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile închiriate altor persoane juridice, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.------------Alin. (2) al art. 25 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 25^1 (1) Din sumele alocate de la bugetul de stat pentru întreţinerea şi reparaţia curentă a infrastructurii feroviare, compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate deconta: a) lucrările şi serviciile realizate în regie proprie, cu respectarea prevederilor legale, prin intermediul sucursalelor, potrivit reglementărilor şi normelor specifice activităţii de întreţinere a infrastructurii feroviare; b) materialele necesare realizării lucrărilor şi serviciilor potrivit lit. a), achiziţionate cu respectarea prevederilor legale în vigoare; c) lucrările şi serviciile realizate prin intermediul societăţilor afiliate pe baza contractelor încheiate cu acestea cu respectarea prevederilor legale în vigoare; d) lucrările şi serviciile realizate prin intermediul societăţilor terţe pe baza contractelor încheiate cu acestea cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) De la bugetul de stat se alocă sumele necesare: a) reîntregirii veniturilor proprii ale companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară care au fost supuse executărilor silite în baza deciziilor definitive emise de Curtea Internaţională de Arbitraj sau de oricare dintre instituţiile abilitate pentru proiectele finanţate din fonduri ex-ISPA, fără existenţa culpei companiei care administrează infrastructura feroviară; b) decontării penalităţilor, dobânzilor, accesoriilor neimputabile companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară aferente realizării investiţiilor finanţate din fonduri nerambursabile, dacă sunt emise titluri executorii de către instanţele de judecată sau, după caz, de instanţele de arbitraj; c) finalizării procedurilor de expropriere pentru investiţiile finanţate din fonduri nerambursabile. (3) Fondurile externe nerambursabile ale companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară se utilizează, dar fără a se limita la aceste destinaţii, pentru proiectarea, asistenţa tehnică, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii feroviare, pentru dotarea cu echipamente şi utilaje necesare lucrărilor executate în regie proprie şi pentru alte cheltuieli de investiţii, în conformitate cu prevederile contractelor/memorandumurilor de finanţare încheiate potrivit legii. (4) Creditele interne şi externe contractate de compania naţională care administrează infrastructura feroviară se utilizează pentru proiectarea, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea şi construcţia infrastructurii feroviare şi pentru alte cheltuieli de investiţii. Elementele contractului de creditare încheiat de companie în nume propriu referitoare la valoarea creditului, destinaţia acestuia, dobânzi şi garanţiile creditului se aprobă prin memorandum de către Guvern. Aceste credite interne şi/sau externe pot fi garantate cu bunurile care fac parte din proprietatea companiei şi nu pot depăşi 30% din valoarea acestor bunuri. (5) Veniturile obţinute din executarea garanţiilor de bună execuţie, din executarea garanţiilor aferente sumelor reţinute, din executarea garanţiilor tehnice pentru asigurarea calităţii lucrărilor executate, din alte garanţii constituite conform contractelor încheiate, precum şi veniturile obţinute din penalităţile şi dobânzile contractuale pentru întârzieri în executarea contractelor finanţate din bugetul statului şi din fonduri externe nerambursabile se utilizează pentru lucrări, indiferent de natura acestora, necesare continuării şi finalizării obiectivelor pentru atingerea cărora au fost încheiate respectivele contracte, inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor suplimentare care pot apărea în vederea atingerii obiectivelor contractelor, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (6) Sumele alocate de la bugetul de stat conform prevederilor alin. (2) se transferă în conturile proprii ale companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară deschise la bănci comerciale autorizate în condiţiile legii şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a companiei, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.----------Art. 25^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.  +  Articolul 26 (1) Pentru realizarea de noi elemente ale infrastructurii feroviare publice sau pentru dezvoltarea, modernizarea ori reabilitarea celor existente, a căror finanţare nu se poate asigura de compania prevăzută la art. 9 alin. (1), precum şi pentru exploatarea acestora Ministerul Transporturilor poate încheia contracte de concesionare cu alte persoane juridice, române sau străine, în condiţiile legii. (2) Pe data aprobării concesiunii contractul încheiat de Ministerul Transporturilor cu compania prevăzută la art. 9 alin. (1) se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 27 (1) Liniile ferate aparţinând infrastructurii feroviare publice pot fi închise pentru transport, din considerente tehnologice sau de rentabilitate. (2) Închiderea liniilor ferate din motive tehnologice se face de către compania naţională care administrează infrastructura feroviară, în conformitate cu normele de exploatare a infrastructurii în condiţii de siguranţă a circulaţiei. (3) Închiderea liniilor ferate din motive de rentabilitate, urmată de conservare sau de dezafectare, ori menţinerea în exploatare a liniei respective şi regimul exploatării ei se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Apărării Naţionale şi al administraţiei publice locale. (4) Pierderile rezultate prin menţinerea în exploatare, cât şi costurile ocazionate de conservarea sau de dezafectarea liniilor publice nerentabile se suportă de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.  +  Articolul 28 (1) În cazul unor calamităţi naturale, dezastre sau evenimente de cale ferată, elementele afectate ale infrastructurii căilor ferate române vor fi repuse în funcţiune în cel mai scurt timp, utilizându-se resursele care pot fi mobilizate în acest scop, în condiţiile legii. (2) Cheltuielile ocazionate de repunerea în funcţiune a infrastructurii feroviare publice, afectată ca urmare a unor calamităţi naturale sau dezastre, se acoperă de la bugetul de stat.
   +  Capitolul IV Siguranţa şi protecţia infrastructurii feroviare  +  Articolul 29 (1) În scopul desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei feroviare şi al prevenirii evenimentelor de cale ferată, se instituie zona de siguranţă şi zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice. (2) Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâşiile de teren, în limită de 20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţă a circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului. În zona de siguranţă a infrastructurii feroviare este interzisă executarea oricăror construcţii sau instalaţii neferoviare supraterane, cu excepţia proiectelor de infrastructuri publice şi a celor pentru care s-a emis aviz favorabil de către Ministerul Transporturilor şi care nu pun în pericol siguranţa circulaţiei. În zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice este interzisă închirierea terenurilor, proprietate publică a statului, în vederea executării unor construcţii sau instalaţii neferoviare supraterane. Prin excepţie, în zona de siguranţă, cu avizul companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară, se pot închiria astfel de terenuri în vederea amplasării de construcţii provizorii în condiţiile prevăzute la art. 11^1 alin. (3).----------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 23 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.(2^1) În scopul prevenirii evenimentelor de cale ferată determinate de căderea de masă lemnoasă - copaci, arbori peste elemente ale căii ferate, administratorul infrastructurii feroviare execută lucrări de toaletare/tăiere a vegetaţiei lemnoase şi de înlăturare a potenţialelor pericole identificate în limita zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare, cu respectarea reglementărilor specifice domeniului silvic.----------Alin. (2^1) al art. 29 a fost introdus de pct. 24 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.(2^2) În cazul căderilor accidentale de material lemnos peste elemente ale căii ferate, administratorul infrastructurii feroviare execută imediat lucrări de toaletare/tăiere a vegetaţiei lemnoase şi de înlăturare a potenţialelor pericole identificate în limita zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare, în vederea restabilirii condiţiilor de circulaţie normală pe calea ferată, masa lemnoasă rezultată urmând a fi exploatată conform reglementărilor specifice domeniului silvic.----------Alin. (2^2) al art. 29 a fost introdus de pct. 24 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.(2^3) Ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional pentru intervenţii cu caracter urgent în scopul remedierii unor deranjamente sau avarii la liniile de cale ferată se aprobă de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, potrivit prevederilor art. 40 alin. (2)-(4) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.----------Alin. (2^3) al art. 29 a fost introdus de pct. 24 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (3) În cazurile în care limitele astfel stabilite cuprind terenuri aflate în proprietate privată, se poate proceda la expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii. (4) Zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate, precum şi terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcţionării acesteia. Pentru zonele de protecţie a infrastructurii feroviare publice noi, administratorul infrastructurii feroviare va notifica eventualii proprietari de terenuri afectate.----------Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 25 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (5) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice pot fi executate lucrări, potrivit reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor.  +  Articolul 30În zona de protecţie a infrastructurii feroviare se interzice: a) amplasarea oricăror construcţii, fie şi cu caracter temporar, fără aprobarea administratorului infrastructurii feroviare, cu respectarea regimului juridic al zonei de protecţie, respectiv de siguranţă, după caz;----------Lit. a) a art. 30 a fost modificată de pct. 26 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.a^1) depozitarea de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare;----------Lit. a^1) a art. 30 a fost introdusă de pct. 27 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. b) utilizarea indicatoarelor şi a luminilor de culoare roşie, galbenă, verde sau albastră, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviară; c) efectuarea oricăror lucrări, care, prin natura lor, ar putea provoca alunecări de teren, surpări sau afectarea stabilităţii solului, inclusiv prin tăierea copacilor, arbuştilor, extragerea de materiale de construcţii sau prin modificarea echilibrului freatic; d) depozitarea necorespunzătoare de materiale, substanţe sau deşeuri care contravin normelor de protecţie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protecţie a acesteia, precum şi a condiţiilor de desfăşurare normală a traficului feroviar.  +  Articolul 31 (1) În zona de protecţie a infrastructurii feroviare pot fi amplasate, temporar, materiale şi utilaje necesare întreţinerii acesteia, în scopul eliminării consecinţelor evenimentelor de cale ferată sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranţa circulaţiei feroviare. În cazul producerii de pagube, se va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justă despăgubire, stabilită pe bază de negocieri, în termen de maximum 30 de zile de la terminarea lucrării. În caz de neînţelegere, acordarea de despăgubiri şi cuantumul acestora se stabilesc prin hotărâre judecătorească. (2) Dreptul de ocupare temporară a terenului nu este condiţionat de plata prealabilă a despăgubirii.  +  Articolul 32Pe traseul liniilor ferate aparţinând infrastructurii feroviare, supus înzăpezirilor, compania naţională care administrează infrastructura feroviară este în drept să utilizeze zona de protecţie pentru instalarea de parazăpezi. În cazul producerii de pagube cu această ocazie, sunt aplicabile dispoziţiile art. 31 alin. (1).  +  Articolul 33 (1) Traversarea căii ferate de către alte căi de comunicaţii sau de către Sistemul naţional de transport al petrolului - gaze naturale/ţiţei, proprietate publică a statului, se realizează şi se menţine în conformitate cu reglementările emise de către Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de celelalte ministere implicate şi de către organele administraţiei publice locale, după caz, cu suportarea de către beneficiarul căii de comunicaţie/ Sistemul naţional de transport al petrolului a oricăror daune produse la infrastructura feroviară.----------Alin. (1) al art. 33 a fost modificat de pct. 28 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (2) Traversarea liniilor ferate de către pietoni, vehicule sau animale se face numai prin locuri special amenajate şi numai cu respectarea normelor şi a prescripţiilor în vigoare. (3) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară, respectiv operatorii de transport feroviar, nu răspunde pentru pagubele cauzate de nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2).  +  Capitolul V Siguranţa circulaţiei pe căile ferate române  +  Articolul 34Transportul feroviar public trebuie să se desfăşoare într-un climat de disciplină fermă, asigurându-se condiţiile necesare pentru deplina siguranţă a călătorilor şi a bunurilor transportate.  +  Articolul 35Personalul cu sarcini de siguranţă a circulaţiei al companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară şi operatorii de transport feroviar licenţiaţi se supun prevederilor din instrucţiunile de serviciu şi reglementărilor specifice domeniului feroviar, privitoare la siguranţa circulaţiei trenurilor.  +  Articolul 36În scopul realizării circulaţiei feroviare în condiţii de siguranţă, compania naţională care administrează infrastructura feroviară şi operatorii de transport feroviar licenţiaţi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă exercită, în limita competenţelor aprobate, următoarele atribuţii: a) asigură, organizează şi coordonează circulaţia şi manevra, aplică măsurile de siguranţă a circulaţiei pe calea ferată, în scopul prevenirii evenimentelor de cale ferată; b) elaborează şi propun spre aprobare norme, instrucţiuni şi regulamente obligatorii privind activităţile care se desfăşoară pe infrastructura feroviară; c) elaborează instrucţiuni de exploatare tehnică proprii; d) organizează şi exercită, prin organe proprii specializate, controlul permanent al activităţii de producţie şi exploatare şi de siguranţă a circulaţiei feroviare; e) exercită controlul permanent în probleme legate de buna funcţionare, întreţinere, reparare a mijloacelor de transport, a liniilor de cale ferată, a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor şi acţionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbaţii în desfăşurarea transportului feroviar public şi a proceselor de producţie; f) iau măsuri pentru folosirea raţională şi în condiţii de siguranţă a mijloacelor de transport feroviar, a instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor, pentru respectarea normativelor tehnice privind întreţinerea şi repararea acestora, aferente activităţii proprii; g) propun spre aprobare sau aprobă, după caz, în condiţiile legii, studii de fezabilitate pentru modernizări şi obiective de investiţii noi care privesc transporturile pe căile ferate, proiectarea sau execuţia de obiective de investiţii noi şi participă la recepţia şi la punerea în funcţiune a acestora, în conformitate cu programele aprobate; h) avizează caracteristicile de construcţie ale mijloacelor de transport feroviar şi soluţiile tehnice pentru lucrările de construcţie şi de dare în exploatare a liniilor de cale ferată noi, a instalaţiilor de transport pe căile ferate, precum şi în cazul modernizării celor existente; i) avizează funcţionarea mijloacelor de transport feroviar şi exercită controlul tehnic pe liniile de cale ferată care au acces la infrastructura căilor ferate române, verifică personalul care le deserveşte, în condiţiile stabilite de regulamentele proprii căilor ferate române, după caz; j) avizează caracteristicile tehnice ale instalaţiilor complexe ce urmează a fi importate, precum şi ale maşinilor şi instalaţiilor unicat, de mare importanţă, care urmează a fi procurate din ţară sau din străinătate, pentru transporturile pe căile ferate; k) avizează orice fel de lucrări de construcţii şi instalaţii care se execută în zona infrastructurii feroviare sau care pot afecta stabilitatea şi siguranţa căilor ferate şi a instalaţiilor feroviare; l) propun spre aprobare norme tehnice privind exploatarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport; m) aprobă normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu proprii, pentru exploatarea, întreţinerea, siguranţa circulaţiei feroviare, proiectarea şi repararea liniilor de cale ferată, a instalaţiilor şi a tuturor utilajelor din dotare; n) asigură şi urmăresc executarea lucrărilor de construcţii-montaj şi de reparaţie a mijloacelor din dotare; o) organizează recepţia materialului rulant, a liniilor de cale ferată, a instalaţiilor şi echipamentelor la unităţile furnizoare şi de reparaţii, în scopul asigurării unei calităţi corespunzătoare siguranţei circulaţiei feroviare; p) stabilesc, cu respectarea prevederilor legale, normativele de personal, funcţiile şi meseriile din activitatea proprie, precum şi răspunderea acestora faţă de siguranţa circulaţiei; q) elaborează şi propun spre aprobare criteriile de clasificare a echipamentelor, materialelor şi componentelor, în raport cu importanţa lor în siguranţa circulaţiei feroviare; r) elaborează şi propun spre aprobare norme metodologice pentru verificarea şi atestarea calităţii, din punct de vedere al siguranţei feroviare, a tuturor echipamentelor, materialului rulant şi componentelor utilizate în circulaţia pe căile ferate române, care au importanţă pentru siguranţa circulaţiei feroviare; s) elaborează şi propun spre aprobare norme metodologice pentru selecţionarea, şcolarizarea, verificarea cunoştinţelor şi aptitudinilor psihofizice ale întregului personal autorizat, cu atribuţii în siguranţa circulaţiei pe căile ferate române; t) elaborează şi propun spre aprobare norme metodologice şi de calitate pentru întreţinerea şi repararea tuturor echipamentelor, materialului rulant şi componentelor utilizate, cu relevanţă în siguranţa circulaţiei pe căile ferate; u) avizează tehnologiile de producţie, de reparaţii şi de întreţinere pentru instalaţii, echipamente şi material rulant; v) organizează, în condiţiile legii, autorizarea personalului cu răspunderi în siguranţa circulaţiei pe calea ferată, precum şi a celui care îndeplineşte sarcini de verificare şi de îndrumare metodologică pentru siguranţa circulaţiei feroviare; w) exercită controlul propriu, permanent, în orice probleme legate de siguranţa circulaţiei feroviare şi acţionează pentru prevenirea oricăror cauze care pot provoca abateri de la aceasta; x) cooperează, prin organele proprii de specialitate, în conformitate cu reglementările specifice feroviare, cu organele Parchetului, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătăţii şi cu alte organe prevăzute de lege, pentru salvarea şi evacuarea persoanelor sau a bunurilor periclitate de evenimentele de cale ferată, pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor provocate de acestea şi pentru reluarea traficului feroviar, precum şi pentru stabilirea cauzelor, a împrejurărilor şi a vinovaţilor care au condus la producerea unor astfel de evenimente.  +  Capitolul VIContractul de activitate şi contractul de serviciu public------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 7 al art. unic din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 37 (1) Raporturile dintre compania naţională care administrează infrastructura feroviară, pe de o parte, şi instituţiile publice, pe de altă parte, se reglementează prin contract de activitate, încheiat cu Ministerul Transporturilor în numele statului. (2) Contractul prevăzut la alin. (1) respectă cel puţin principiile şi parametrii de bază prevăzuţi în legislaţia naţională în vigoare, inclusiv Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european. Contractul cuprinde şi următoarele elemente:----------Partea introductivă a alin. (2) al art. 37 a fost modificată de pct. 29 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. a) indicatori de calitate privind funcţionarea infrastructurii feroviare, cu impact asupra calităţii serviciilor de transport feroviar de călători şi marfă;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 37 a fost modificată de pct. 30 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. b) obiective precise cu efect cuantificat în nivelul veniturilor şi cheltuielilor care privesc performanţa economică a companiei care administrează infrastructura feroviară;----------Lit. b) a alin. (2) al art. 37 a fost modificată de pct. 30 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. c) principalele lucrări de reparaţii ale infrastructurii feroviare necesare pentru menţinerea stării tehnice la parametrii tehnici proiectaţi şi în concordanţă cu normativele privind uzura şi intensitatea traficului; d) principalele lucrări de reabilitare şi modernizare ale infrastructurii feroviare; e) cadrul de tarifare a infrastructurii feroviare publice;----------Lit. e) a alin. (2) al art. 37 a fost modificată de pct. 30 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. f) lista completă a denumirii şi nivelul tarifelor ce pot fi percepute de administratorul infrastructurii de la operatorii de transport pentru activităţile conexe activităţii de transport feroviar;----------Lit. f) a alin. (2) al art. 37 a fost modificată de pct. 30 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. g) capacităţile de infrastructură care trebuie asigurate de administratorul infrastructurii pentru a permite îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public definite de Ministerul Transporturilor conform prevederilor ordinului ministrului transporturilor prevăzut la art. 5 alin. (6).----------Lit. g) a alin. (2) al art. 37 a fost modificată de pct. 30 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.------------Art. 37 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 38 (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, contractele de servicii publice prevăzute la art. 5 se încheie între Ministerul Transporturilor, pentru şi în numele statului, şi operatorii de transport feroviar care efectuează transport public de călători pe calea ferată şi se conformează obligaţiilor de serviciu public.----------Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 31 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (2) Contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) trebuie întocmite/redactate în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.----------Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 31 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (3) Prin contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1), Ministerul Transporturilor solicită operatorilor de servicii publice să respecte anumite condiţii de performanţă şi calitate, care sunt cuprinse în caietele de sarcini şi/sau în contractele de servicii publice.----------Alin. (3) al art. 38 a fost modificat de pct. 31 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.(3^1) Elementele principale ale contractelor de servicii prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordinul ministrului transporturilor prevăzut la art. 5 alin. (6), asigurând conformitatea cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, cu avizul Consiliului Concurenţei.----------Alin. (3^1) al art. 38 a fost introdus de pct. 32 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (4) Operatorii de transport feroviar de călători care au încheiat un contract de servicii publice în baza prevederilor prezentului articol primesc lunar, prin bugetul Ministerului Transporturilor, sumele corespunzătoare compensaţiei pentru serviciul public realizat, conform prevederilor din contractele de servicii publice, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului transporturilor prevăzut la art. 5 alin. (6) şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.----------Alin. (4) al art. 38 a fost modificat de pct. 33 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (5) Activele implicate în furnizarea serviciilor de transport ce fac obiectul contractului de servicii publice prevăzut la alin. (1) pot aparţine operatorului de transport feroviar sau pot fi puse la dispoziţia sa, conform prevederilor legale în vigoare.----------Alin. (5) al art. 38 a fost modificat de pct. 33 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică de către Ministerul Transporturilor până la preluarea acestor atribuţii de către Autoritatea de Reformă Feroviară, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.----------Alin. (6) al art. 38 a fost introdus de pct. 34 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.----------Art. 38 [iniţial cu alin. (1)-(5)] a fost modificat de pct. 9 al art. unic din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 25 iulie 2005.  +  Articolul 39 (1) Contractul de activitate prevăzut la art. 37 se încheie pentru o durată de minimum 5 ani, se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare. Contractele de servicii publice prevăzute la art. 38 se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare. Stabilirea duratei acestor contracte se face cu respectarea prevederilor art. 4 şi 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.----------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 35 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (2) În scopul asigurării continuităţii serviciului de interes public, în cazul în care contractele prevăzute la alin. (1) se aprobă ulterior începerii anului bugetar, dar nu mai târziu de 30 iunie, serviciile prestate de către operatorii de transport feroviar de călători şi de către operatorul care administrează infrastructura feroviară până la data la care contractele de servicii publice în transportul feroviar public de călători şi contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A. sunt aprobate în condiţiile alin. (1) se decontează în limitele bugetare anuale aprobate prin legea bugetului de stat, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat.----------Alin. (2) al art. 39 a fost introdus de art. 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 martie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 25 martie 2016. (3) Prevederile celei de-a doua teze a alin. (1) se aplică de către Ministerul Transporturilor până la preluarea acestor atribuţii de către Autoritatea de Reformă Feroviară, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.----------Alin. (3) al art. 39 a fost introdus de pct. 36 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.----------Art. 39 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 3 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 5 aprilie 2012.  +  Articolul 40Abrogat.----------Art. 40 a fost abrogat de pct. 37 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.  +  Articolul 41Compania naţională care administrează infrastructura feroviară şi operatorii de transport feroviar licenţiaţi pot avea în structură corpuri de gardieni feroviari, a căror activitate se desfăşoară pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 42Personalul companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară şi cel al operatorilor de transport feroviar licenţiaţi, cu atribuţii de serviciu privind paza, ordinea publică şi controlul trenurilor, gărilor şi al altor unităţi din cadrul acestora este asimilat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice.  +  Capitolul VII Dispoziţii speciale  +  Articolul 43Abrogat.--------------Art. 43 a fost abrogat de art. 70, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 44În cazul nerespectării prevederilor art. 29 alin. (5) şi ale art. 30, compania naţională care administrează infrastructura feroviară va acţiona imediat, în condiţiile legii, pentru oprirea oricăror lucrări sau pentru desfiinţarea construcţiilor interzise de lege, fără plata nici unei despăgubiri, precum şi pentru recuperarea pagubelor produse în zona de protecţie a infrastructurii căilor ferate române.  +  Articolul 45Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 atrage după sine retragerea totală sau parţială a licenţei pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public, precum şi răspunderea penală sau contravenţională, după caz, a persoanei juridice sau fizice răspunzătoare pentru consecinţele generate de astfel de situaţii.  +  Articolul 46Faptele care constituie contravenţii la normele privind transportul feroviar, inclusiv cele care constituie contravenţii la normele de protecţie a infrastructurii feroviare, sancţiunile care se aplică şi organele împuternicite să sancţioneze aceste fapte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
   +  Titlul II Reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 47 (1) Societatea Naţională a Căilor Ferate Române se reorganizează, prin divizare, într-o companie naţională, în societăţi naţionale şi societăţi comerciale, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează: a) Compania Naţională de Căi Ferate - "C.F.R.", cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate administrarea infrastructurii feroviare şi a patrimoniului auxiliar feroviar; b) Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă - "C.F.R. - Marfă", cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de mărfuri; c) Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători - "C.F.R. - Călători", cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de călători; d) Societatea de Administrare Active Feroviare - "S.A.A.F.", cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate administrarea excedentului de active rezultat din divizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române; e) Societatea de Servicii de Management Feroviar - "S.M.F.", cu statut de societate comercială, care are, în principal, ca obiect de activitate asigurarea serviciilor financiar-contabile, administrarea creditelor externe, asigurarea serviciilor juridice. (2) Compania naţională, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, prevăzute la alin. (1), funcţionează pe principii comerciale, specifice economiei de piaţă, cu orientare spre obţinerea de profit. (3) Compania naţională, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, prevăzute la alin. (1), preiau, parţial, patrimoniul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române.  +  Articolul 48Societatea Naţională a Căilor Ferate Române continuă să fiinţeze, având ca obiect principal de activitate gestionarea datoriei şi a creanţelor existente la data reorganizării. După finalizarea procesului de divizare Societatea Naţională a Căilor Ferate Române se va reorganiza prin hotărâre a Guvernului, care va stabili forma juridică, atribuţiile şi patrimoniul acesteia.  +  Articolul 49Compania naţională, societăţile naţionale şi societăţile comerciale prevăzute la art. 47 se organizează şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prin hotărâre a Guvernului, care va stabili forma juridică, atribuţiile şi patrimoniul acestora.  +  Articolul 50Compania naţională, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, rezultate din reorganizare, care au ca obiect de activitate administrarea infrastructurii căilor ferate române, efectuarea transportului de călători, de mărfuri şi de alte bunuri, vor prelua de la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române activele strict necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de eficienţă pentru traficul existent la data reorganizării.  +  Articolul 51Activele care nu se preiau de către compania naţională, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, rezultate din reorganizare, constituie patrimoniul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, rămasă după reorganizare, în limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 52 (1) Compania naţională, societăţile naţionale şi societăţile comerciale rezultate din reorganizare: a) preiau drepturile şi obligaţiile Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, în limitele şi în condiţiile stabilite prin actul de înfiinţare a acestora; b) deţin, în concesiune sau în proprietate, după caz, bunurile imobile şi mobile care le revin prin împărţirea patrimoniului Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române; c) pot constitui societăţi comerciale, filiale, agenţii şi reprezentanţe în ţară şi în străinătate, în condiţiile legii; d) asigură realizarea activităţii de ansamblu a transportului feroviar de interes naţional. (2) Capitalul social iniţial al companiei naţionale, al societăţilor naţionale şi al societăţilor comerciale, rezultate din reorganizare, este subscris şi vărsat integral de statul român, la data înfiinţării acestora. (3) Acţiunile emise iniţial de compania naţională, de societăţile naţionale şi de societăţile comerciale, rezultate din reorganizare, sunt proprietate a statului, iar drepturile acestuia, ca acţionar, sunt exercitate de către Ministerul Transporturilor. (4) Acţiunile emise de compania naţională, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, pot fi cotate la bursă şi tranzacţionate liber pe piaţă. (5) Compania naţională, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, rezultate din reorganizare, precum şi filialele acestora pot fi supuse procesului de privatizare, în condiţiile legii, statul putând păstra pachetul majoritar de acţiuni. (6) În perioada în care statul este acţionar unic la compania naţională, societăţile naţionale şi societăţile comerciale înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, acestea pot fi reorganizate prin hotărâre a Guvernului, în noi companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi comerciale, după caz, capitalul social iniţial fiind subscris şi integral vărsat de statul român ale cărui interese sunt reprezentate de Ministerul Transporturilor. (7) În funcţie de condiţiile locale pot fi înfiinţate societăţi comerciale de transport feroviar public de călători care, în calitate de operatori de transport feroviar public, să asigure transportul numai pentru anumite zone stabilite prin hotărâre a Guvernului. Societăţile comerciale de transport feroviar public de călători se organizează şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili forma juridică, atribuţiile şi patrimoniul acestora. (8) Personalului preluat de noile companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi comerciale, precum şi personalului excedentar i se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 55 şi 56.  +  Articolul 53În realizarea obiectului lor de activitate, compania naţională, societăţile naţionale şi societăţile comerciale, rezultate din reorganizare, pot, după caz: a) să stabilească, în condiţiile legii, şi să adapteze la condiţiile pieţei tarifele pentru transporturile feroviare publice de călători şi de mărfuri, precum şi pentru alte prestaţii şi servicii din domeniul lor de activitate; b) să elaboreze prescripţiile, tehnologiile, normativele şi normele de muncă specifice activităţii proprii, inclusiv cele de prevenire şi stingere a incendiilor; c) să iniţieze şi să încheie convenţii şi contracte de transport intern şi internaţional, potrivit reglementărilor în vigoare; d) să participe, în nume propriu, la organismele internaţionale din domeniul feroviar sau din domenii conexe; e) să acorde unor persoane fizice sau juridice facilităţi şi gratuităţi de călătorii sau de transport; f) să introducă sau să retragă servicii de transport, servicii din staţiile de călători sau de mărfuri, cu respectarea condiţiilor contractului de activitate, respectiv a contractului de servicii publice prevăzute la art. 37 şi 38, şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare;----------Lit. f) a art. 53 a fost modificată de pct. 38 al art. I, Cap. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. g) să negocieze obţinerea de credite garantate de stat sau garantate cu bunurile pe care le au în proprietate, după caz; h) să organizeze structuri proprii de pază şi de păstrare a ordinii, în condiţiile legii; i) să deţină sau să participe cu capital social la alte persoane juridice şi să decidă, în condiţiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine; j) să efectueze activităţi de producţie, turism, comerţ intern şi internaţional, prestări de servicii, precum şi de transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviară, cu respectarea normelor legale care reglementează aceste activităţi; k) să organizeze activităţi proprii de cercetare, proiectare, informatică, învăţământ, asistenţă medicală, medicina şi psihologia muncii, perfecţionare profesională; l) să editeze publicaţii şi lucrări referitoare la prestaţie, producţie, ştiinţă şi tehnică, specifice activităţilor pe care le desfăşoară; m) să facă propuneri privind prescripţiile tehnice în domeniul transporturilor feroviare, al construcţiilor şi realizărilor tehnice în domeniu; n) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli, care include alocaţiile şi compensaţiile de la bugetul de stat şi care se aprobă de Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 54Creditele în curs de derulare sau de contractare la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, care se reorganizează, împreună cu drepturile şi obligaţiile aferente, se repartizează companiei naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale, nou-înfiinţate, prin hotărâre a Guvernului de înfiinţare a acestora, preluându-se corespunzător şi contractele de credit.  +  Articolul 55 (1) Personalul necesar companiei naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale nou-înfiinţate se preia, în mod selectiv, de la Societatea Naţională a Căilor Ferate Române şi se consideră transferat. Criteriile de selecţionare a personalului vor ţine seama, în mod prioritar, de competenţa profesională, disciplina în activitate şi de asigurarea posturilor necesare siguranţei circulaţiei feroviare. (2) În cazul în care, în procesul reorganizării, rezultă un excedent de personal, acesta se disponibilizează de către Societatea Naţională a Căilor Ferate, în condiţiile legii.  +  Articolul 56 (1) Personalul Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, existent la data declanşării procesului de reorganizare, beneficiază de facilităţi de călătorie gratuită pe calea ferată, în aceleaşi condiţii în care a beneficiat ca salariat al Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, indiferent de situaţia acestuia după reorganizare. (2) Pensionarii şi membrii de familie (soţul, soţia şi copiii minori) ai personalului prevăzut la alin. (1), precum şi personalul disponibilizat beneficiază de permise de călătorie gratuită pe calea ferată, în condiţiile legii. (3) La stabilirea vechimii în unităţile de căi ferate pentru acordarea permiselor de călătorie gratuită pe calea ferată pensionarilor şi membrilor de familie ai acestora se ia în considerare şi perioada în care a prestat munca în Ministerul Transporturilor, în Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, în fostul departament al căilor ferate cu unităţile din subordine, până la data desfiinţării acestuia, şi în compartimentele din aparatul propriu al fostului Minister al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, care au efectuat lucrări pentru calea ferată. (4) Compania naţională, societăţile naţionale şi societăţile comerciale rezultate din reorganizare, care au ca obiect de activitate transportul feroviar public de călători, se substituie obligaţiilor Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române privitoare la acordarea legitimaţiilor şi permiselor de călătorie gratuită pe calea ferată.  +  Articolul 57 (1) Compania naţională, societăţile naţionale şi societăţile comerciale nou-înfiinţate sunt conduse de adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţii statului şi ai celorlalţi deţinători de acţiuni. (2) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor. (3) Atribuţiile şi componenţa adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul companiei naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale nou-înfiinţate.  +  Articolul 58 (1) Adunarea generală a acţionarilor alege consiliul de administraţie al companiei naţionale, al societăţilor naţionale şi al societăţilor comerciale nou-înfiinţate. Până la finalizarea procesului de privatizare a companiei naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale nou-înfiinţate, reprezentanţii statului în consiliul de administraţie şi preşedintele consiliului de administraţie sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor. (2) Preşedintele consiliului de administraţie al companiei naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale nou-înfiinţate este şi directorul general al acestora. (3) Atribuţiile consiliului de administraţie, precum şi ale preşedintelui acestuia se stabilesc prin statutul companiei naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale nou-înfiinţate.  +  Capitolul II Dispoziţii finale  +  Articolul 59Începând cu data înfiinţării primei societăţi naţionale/comerciale de transport marfă, rezultată în urma reorganizării Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, tarifele transporturilor feroviare de marfă se formează liber pe piaţă.  +  Articolul 60Investiţiile, modernizările, dezvoltările şi reparaţiile la infrastructura feroviară publică, precum şi investiţiile pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională, care asigură integrarea României în sistemul de transport feroviar european, se finanţează de la bugetul de stat sau din credite garantate de stat şi rambursate de la bugetul de stat.  +  Articolul 61Majorările de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor către stat şi instituţii publice, existente la data înmatriculării în registrul comerţului a companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară, a societăţilor naţionale şi a societăţilor comerciale rezultate din reorganizare, precum şi majorările datorate de Societatea Naţională a Căilor Ferate Române în forma rămasă după reorganizare sunt scutite de la plată.  +  Articolul 62 (1) În scopul ţinerii evidenţei bunurilor imobiliare aflate în proprietatea sau în concesiunea companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară, a societăţilor naţionale şi a societăţilor comerciale, rezultate din reorganizare, şi pentru asigurarea opozabilităţii titlurilor acestora faţă de terţi şi iniţierea acţiunilor necesare pentru recuperarea sau dobândirea de noi valori patrimoniale se întocmesc evidenţe şi documentaţii proprii de cadastru, în condiţiile legii. (2) Sumele necesare întocmirii documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare, în condiţiile legii, pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară se vor aloca de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie.--------------Alin. (2) al art. 62 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 16 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 21 iunie 2011.  +  Articolul 63În perioada în care statul este acţionar unic se pot efectua transferuri de active şi orice alte elemente patrimoniale între compania naţională, societăţile naţionale şi societăţile comerciale înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului transporturilor, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al acestora.  +  Articolul 64Lista produselor şi a serviciilor ale căror preţuri şi tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, anexă la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se execută sau se prestează în ţară în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 2 aprilie 1998, se modifică la liniuţa a treia, coloana întâi, şi va avea următorul cuprins:"- Transport de călători pe calea ferată - deservire generală (exclusiv servicii auxiliare şi transport internaţional)."  +  Articolul 65În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului de înfiinţare a companiei naţionale, a societăţilor naţionale şi a societăţilor comerciale, rezultate din reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, prevăzute la art. 47 alin. (1), Ministerul Transporturilor va supune spre aprobare Guvernului contractele de activitate prevăzute la art. 37 şi 38.  +  Articolul 66 (1) Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 30 octombrie 1996, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 111/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 7 iulie 1997, şi cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 29 august 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă. (2) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 235/1991 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 12 aprilie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, sunt şi rămân în vigoare până la finalizarea procesului de reorganizare.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 182/1999, care nu sunt încorporate în textul republicat al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998:"Art. II. - Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 se aplică în mod corespunzător şi companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale ce se vor înfiinţa în baza prezentei ordonanţe de urgenţă."-------