ORDIN nr. 331 din 19 mai 1999pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 iunie 1999    Ministrul sănătăţii,având în vedere prevederile art. 15 lit. c) din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, ale Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică şi ale art. 2 pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 764/1998,ţinând seama de referatul Direcţiei generale de sănătate publică nr. G.H. 3.348 din 19 mai 1999,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională şi, după caz, penală a persoanelor vinovate, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Direcţia generală de sănătate publică, Inspecţia sanitară de stat, celelalte direcţii de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, institutele de sănătate publică din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, centrele de sănătate publică din Sibiu şi Targu-Mures, ministerele cu reţea sanitară proprie vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sănătăţii nr. 201/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare sanitară şi autorizare sanitară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997.Ministrul sănătăţii,Hajdu Gabor  +  Anexa 1 NORMEde avizare sanitară a proiectelor obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Avizarea sanitară a proiectelor de obiective economice şi social-culturale cu impact asupra sănătăţii publice şi autorizarea sanitară a acestor obiective reprezintă acte de analiza şi investigatie sanitară care condiţioneaza din punct de vedere tehnic şi juridic amplasarea, construcţia, amenajarea şi punerea în funcţiune a obiectivelor şi desfăşurarea activităţilor acestor obiective.  +  Articolul 2Avizul sanitar şi autorizaţia sanitară se emit în baza Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu respectarea atribuţiilor din competenţa direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 3 (1) Avizul sanitar se emite înainte de amplasarea, construcţia sau amenajarea obiectivelor prevăzute la art. 1, iar autorizaţia sanitară se emite înainte de punerea în funcţiune a acestor obiective, scopul lor fiind prevenirea apariţiei oricăror situaţii care ar putea pune în pericol sănătatea publică. (2) Avizul sanitar şi autorizaţia sanitară fiind acte de analiza şi investigatie sanitară, vor fi emise numai în situaţia în care obiectivele care urmează a fi avizate sau autorizate se încadrează în dispoziţiile legale în vigoare. (3) Avizul sanitar şi autorizaţia sanitară au următoarele scopuri: a) stabilirea condiţiilor igienico-sanitare necesare în vederea protejării sănătăţii publice şi a factorilor de mediu; b) obligativitatea tuturor părţilor interesate de a respecta şi de a urmări aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice. (4) Avizul sanitar şi autorizaţia sanitară fac cunoscute exigenţele igienico-sanitare celorlalte autorităţi publice implicate în activităţi de autorizare, licentiere sau control.  +  Articolul 4 (1) Pentru realizarea activităţilor de avizare şi autorizare sanitară în cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, funcţionează biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare. Acest birou are următoarele atribuţii: a) verifica autenticitatea fiecărui dosar întocmit şi prezentat în vederea obţinerii avizului sanitar sau a autorizaţiei sanitare. b) verifica modul în care documentaţia depusa la dosar corespunde standardelor impuse în vederea avizării sau autorizării sanitare. (2) Directorul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, va stabili componenta biroului pentru avize şi autorizaţii sanitare, care va avea următoarea structura de personal: un şef de birou şi referenţi. (3) Şeful biroului pentru avize şi autorizaţii sanitare este medic de specialitatea igiena, epidemiologie sau medicina muncii. (4) Pe perioada absentei, şeful biroului pentru avize şi autorizaţii sanitare va delega un înlocuitor, cu avizul directorului direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care va avea una dintre specialitatile menţionate la alin. (3). (5) Activităţile de avizare şi autorizare sanitară organizate în direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor fi realizate de către personal de specialitate care poate fi format din medici, ingineri şi din alţi specialişti cu studii superioare, cadre medicale cu pregătire medie şi tehnicieni din cadrul acestor direcţii. (6) La nivelul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, directorul va desemna persoanele împuternicite să efectueze activitatea de analiza şi investigatie sanitară, la propunerea directorului adjunct responsabil cu supravegherea stării de sănătate. (7) Şeful biroului pentru avize şi autorizaţii sanitare va repartiza solicitarile de avizare şi autorizare sanitară, în vederea soluţionării lor persoanelor împuternicite, cu acordul directorului adjunct responsabil cu supravegherea stării de sănătate. (8) Activitatea de analiza şi investigatie sanitară în vederea avizării şi autorizării sanitare este separată de cea de inspecţie sanitară. (9) În situaţii deosebite, care depăşesc competenţa specialiştilor direcţiei, directorul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, va solicita consultanţa de specialitate institutelor de sănătate publică.  +  Capitolul 2 Avizarea sanitară  +  Articolul 5 (1) Avizarea sanitară reprezintă activitatea de analiza şi investigatie sanitară prin care direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, impun condiţiile igienico-sanitare care trebuie să fie respectate de către proiectant pentru orice obiectiv economic sau social-cultural care urmează a fi amplasat, construit sau amenajat în teritoriul arondat. (2) Condiţiile impuse pentru avizare sunt cele prevăzute de norme sanitare, standarde, normative şi alte reglementări legale în domeniu. În funcţie de specificul obiectivului de avizat, trebuie luate în considerare posibilităţile de supraveghere postavizare. (3) Pe baza studierii documentaţiei, a analizei şi investigatiei în teren, specialiştii pot impune, în interesul sănătăţii publice, condiţii tehnice speciale.  +  Articolul 6Sunt supuse avizării sanitare, în vederea asigurării condiţiilor igienico-sanitare, proiectele sau documentaţiile tehnice privind: a) amplasarea obiectivelor economice şi social-culturale; b) sistematizarea centrelor populate şi a teritoriului; c) construirea, transformarea, extinderea, schimbarea destinaţiei sau sistematizarea obiectivelor industriale, a depozitelor comerciale, unităţilor de prestări de servicii, de învăţământ, cultura, turism şi recreere, medico-sanitare, nucleare, de transporturi, a locuinţelor, dotărilor urbanistice şi edilitare şi de amenajare a teritoriului, agricole, zootehnice şi a oricăror alte obiective cu impact asupra sănătăţii publice.  +  Articolul 7Avizul sanitar nu este necesar în situaţiile în care proiectele se referă la obiective care prin funcţionarea lor nu prezintă riscuri pentru sănătatea publică şi nu sunt în măsura sa altereze factorii de mediu, după cum urmează: a) obiective de cai ferate, cai rutiere şi lucrări aferente, cu excepţia celor care traverseaza zone populate sau zone rezervate protecţiei sanitare a surselor şi instalaţiilor de apa potabilă sau alte zone protejate; b) linii pentru transportul energiei electrice, cu excepţia celor care traverseaza centre populate; c) conducte pentru transportul gazelor naturale, petrolului şi produselor petroliere, cu excepţia celor care traverseaza centre populate sau zone rezervate protecţiei sanitare a surselor şi instalaţiilor de apa potabilă sau alte zone protejate; d) obiective de hidroamelioratii, de apărare împotriva acţiunii distructive a apelor, cu excepţia acumularilor şi captarilor de apa în scop de a deveni potabilă şi a amenajărilor pentru sport şi agrement; e) obiective privind rezistenta şi stabilitatea construcţiilor.  +  Articolul 8 (1) Avizul sanitar se solicita de către proiectant şi/sau de beneficiar, persoana fizica sau juridică, la direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Cererea proiectantului şi/sau a beneficiarului, însoţită de documentaţia tehnica, este înregistrată la biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare, care în termen de 30 de zile are obligaţia de a o rezolva prin una dintre următoarele forme: a) emiterea avizului sanitar favorabil, cu sau fără cerinţe speciale obligatorii; b) notificarea de returnare a documentaţiei pentru completare, atunci când planurile sau memoriul tehnic nu reflecta integral situaţia din zona ori din obiectivul respectiv sau nu explica în mod clar soluţiile adoptate în rezolvarea cerinţelor sanitare ale obiectivului; c) notificarea de respingere a avizării sanitare, dacă, prin amplasament, tehnologie, produse intermediare sau finite, obiectivul proiectat constituie un pericol prezumtiv pentru sănătatea publică ce nu poate fi înlăturat prin aplicarea tehnologiilor actuale cunoscute.  +  Articolul 9 (1) În scopul elaborării în mod corespunzător a documentaţiilor tehnice necesare în vederea avizării, personalul de specialitate din direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, poate acorda proiectanţilor, persoane fizice sau juridice, la solicitarea acestora, consultaţii tehnice prin care se transmit informaţii de ordin igienico-sanitar ce pot ajuta la alegerea şi adoptarea unor soluţii corecte de protecţie a sănătăţii publice. (2) Consultatiile tehnice sunt prestaţii care se acordă contra cost. (3) Proiectele obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei vor fi avizate sanitar numai pe baza unui studiu de impact asupra stării de sănătate, efectuat de către persoane fizice şi juridice competente, atestate pentru aceasta activitate de către Ministerul Sănătăţii. (4) Studiile de impact asupra mediului, realizate conform reglementărilor legale în vigoare şi prezentate în documentaţia pentru avizul sanitar, vor conţine componenta de impact asupra stării de sănătate. Persoanele prevăzute la alin. (3) vor întocmi un referat care va conţine elementele necesare şi concluziile referitoare la riscurile şi la impactul asupra stării de sănătate, generate de obiectivele pentru care se solicita avizul sanitar.  +  Articolul 10Solicitarea avizului sanitar va fi însoţită de o documentaţie tehnica alcătuită din următoarele piese scrise şi desenate: a) planul general de amplasare a obiectivului, prezentat la o scara din care să se înţeleagă clar încadrarea în zona, în localitate, în cartier, accesul la reţelele de transport, energie şi utilităţi, precum şi caracteristicile terenului; b) memoriul tehnic însoţit de piese desenate pentru explicarea modului de rezolvare a următoarelor: circuitele functionale şi modul lor de structurare; procesul tehnologic la nivelul spaţiilor de lucru, insistandu-se asupra proceselor şi operaţiunilor generatoare de noxe; asigurarea aprovizionarii cu apa potabilă; colectarea şi tratarea apelor uzate şi a deşeurilor lichide şi solide; măsurile prevăzute pentru combaterea poluarii atmosferei, pentru protecţia sanitară a alimentelor, pentru realizarea unor circuite corecte în unităţile sanitare, pentru realizarea circuitelor functionale şi a condiţiilor de viaţa şi de activitate optima în colectivitatile de copii şi tineri, pentru asigurarea condiţiilor impuse de normele de igiena la locul de muncă şi pentru prevenirea bolilor transmisibile; c) certificatul de urbanism, eliberat de autorităţile publice competente, potrivit legii; d) copii de pe actele de identitate ale investitorului sau beneficiarului, încheierea irevocabilă a judecătorului delegat de autorizare şi de înmatriculare a societăţii comerciale sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă, dovada înmatriculării societăţii la oficiul registrului comerţului, actul constitutiv al societăţii comerciale (contract şi/sau statutul societăţii) şi autorizaţia de funcţionare (partea care cuprinde obiectul de activitate), după caz, autorizaţia de exercitare a unei activităţi independente, emisă de organele competente potrivit legii.În cazul instituţiilor publice se solicita actul normativ privind înfiinţarea şi funcţionarea acestora; e) copii de pe actele de deţinere a terenului sau a clădirilor; f) acordul persoanelor juridice sau fizice din vecinătatea obiectivului pentru care se solicita aviz, în situaţiile prevăzute în normele de igiena emise de Ministerul Sănătăţii; g) chitanţa de plată a avizării.  +  Articolul 11Pentru unităţile nucleare avizarea sanitară se efectuează conform Normelor republicane de securitate nucleara, aprobate prin Ordinul comun nr. 122/133/26/1976 al preşedintelui Comitetului de Stat pentru Energie Nucleara, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Consiliului Naţional al Apelor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 48 din 24 mai 1976, şi Ordinului ministrului sănătăţii nr. 51/1983 pentru stabilirea Normelor republicane de radioprotectie privind populaţia şi mediul înconjurător, publicat în Buletinul Ministerului Sănătăţii nr. 2/1983.  +  Articolul 12 (1) După primirea dosarului biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare va proceda la analiza şi la investigarea proiectului prin personalul de specialitate din subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Personalul de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, va analiza proiectul în conformitate cu prevederile normelor de igiena, standardelor, normativelor sau ale altor reglementări legale, iar acolo unde nu exista reglementări poate folosi publicaţii de specialitate sau normative internaţionale şi poate face recomandări.  +  Articolul 13 (1) La sfârşitul activităţii de analiza şi investigatie sanitară fiecare specialist depune la biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare un referat complet asupra aspectelor pe care le-a analizat şi le-a investigat, care trebuie să cuprindă propunerea sa cu privire la avizarea proiectului într-una din variantele prevăzute la art. 8. (2) După ce dosarul proiectului este completat cu referatul specialiştilor cooptati şi cu eventualele studii de impact asupra stării de sănătate, biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare va trece la redactarea avizului sanitar sau, după caz, a documentelor de notificare în legătură cu acesta, care vor fi semnate atât de şeful biroului pentru avize şi autorizaţii sanitare, cat şi de directorul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau, după caz, de înlocuitorii acestora. (3) Avizul sanitar sau actele de notificare în legătură cu avizarea sanitară se eliberează de către biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare. (4) Documentele proiectelor avizate se vor păstra la dosarul obiectivului.  +  Articolul 14Formularul avizului sanitar va cuprinde următoarele: a) datele de identificare a obiectivului şi a proiectantului; b) forma de rezolvare a cererii de eliberare a avizului sanitar; c) descrierea criteriilor sanitare care au stat la baza acordării avizului sanitar; d) cerinţele speciale obligatorii pentru etapele următoare de proiectare şi de realizare a obiectivului; e) semnăturile directorului direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a şefului biroului pentru avize şi autorizaţii sanitare şi ştampila direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 15 (1) După eliberare avizul sanitar va fi deţinut pe toată durata lucrărilor de către proiectant şi de către antreprenor şi va fi prezentat, la cerere, oricărui organ de control abilitat, potrivit legii. (2) În cazul în care cerinţele speciale obligatorii cuprinse în avizul sanitar nu sunt respectate, direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, va dispune suspendarea lucrărilor de construcţie, transformare sau sistematizare prevăzute în proiect. (3) Suspendarea lucrărilor se va face şi în cazul în care proiectul care se aplică nu mai este acelaşi cu cel care a fost avizat sau dacă nu a fost avizat sanitar favorabil.  +  Capitolul 3 Avizarea sanitară a unor proiecte de interes general, precum şi a produselor şi tehnologiilor  +  Articolul 16 (1) Direcţia generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii emite, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentaţiei, aviz sanitar pentru: a) normativele de proiectare şi proiectele-tip pentru construcţii de orice fel; b) proiectele de standarde de stat, standarde şi norme tehnice pentru tehnologii, materii prime şi produse finite; c) proiectele de planuri naţionale de sistematizare şi amenajare a teritoriului; d) produsele noi fabricate în ţara şi produsele importate pentru prima data, care prin natura sau prin modul de utilizare a lor pot influenţa sănătatea populaţiei sau pot afecta mediul de viaţa şi de muncă al oamenilor; e) folosirea de substanţe noi sau introducerea de procese tehnologice noi; f) punerea în circulaţie a substanţelor chimice folosite ca dezinfectante sau pesticide; g) normele tehnice privind condiţiile de calitate pentru produsele alimentare şi tehnologiile utilizate în industria alimentara; h) stabilirea indicaţiilor şi a contraindicatiilor pentru consumul alimentar al apelor minerale imbuteliate. (2) Avizul sanitar emis pentru un produs este valabil pentru toţi agenţii economici care îl comercializează în aceleaşi condiţii cu cele cuprinse în documentaţia tehnica avizată sau care îl importa de la acelaşi producător şi care se înregistrează ca atare la Ministerul Sănătăţii. Agenţii economici au obligaţia să facă dovada acestui lucru prin prezentarea documentaţiei la Ministerul Sănătăţii, care va elibera avizul respectiv fără alte investigaţii tehnice, dacă acestea nu se impun. (3) Avizul sanitar se eliberează în baza unui referat tehnic elaborat de specialiştii din institutele de sănătate publică din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi sau Timişoara.  +  Articolul 17Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor fi informate trimestrial despre avizele emise de către Direcţia generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii.  +  Capitolul 4 Autorizarea sanitară de funcţionare a obiectivelorART.18 (1) Autorizarea sanitară de funcţionare are drept scop prevenirea toxiinfectiilor alimentare şi a intoxicatiilor neprofesionale, a bolilor transmisibile, bolilor cronice cu extindere în masa, accidentelor, bolilor profesionale şi a disconfortului populaţiei. (2) De asemenea, are drept scop promovarea condiţiilor sanogene din mediul înconjurător (mediul comunitar local şi regional, mediul interior din locuinţe, mediul interior profesional, industrial şi neindustrial, mediul interior din mijloacele de transport). (3) În cazurile în care reglementările legale o impun, iar în faza de avizare sanitară nu s-a efectuat studiul de impact asupra sănătăţii populaţiei, autorizarea sanitară va fi precedată de acest studiu.  +  Articolul 19 (1) Autorizaţia sanitară de funcţionare este un act administrativ care se solicita prin cerere sau prin adresa scrisă de către persoana fizica sau juridică pentru obiectivul ce urmează a fi autorizat. (2) Solicitarea se face, cu minimum 30 de zile înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, la direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, pe teritoriul căreia se afla obiectivul pentru care se solicita autorizarea.  +  Articolul 20 (1) O dată cu solicitarea autorizării se depune documentaţia alcătuită din: a) avizul sanitar; b) memoriul tehnic, reprezentând piesa scrisă ce cuprinde date generale, descrierea funcţiunilor, a instalaţiilor sanitare şi a punctelor critice pentru sănătatea publică şi a salariaţilor, descrierea procesului tehnologic de la materia prima până la produsul finit, cu specificarea spaţiilor de lucru şi a utilajelor; c) lista cuprinzând substantele toxice care implica periculozitate pentru manipulatorii expusi profesional sau pentru populaţie (materii prime, produşi intermediari sau produse finite), care se anexează la memoriul tehnic; d) schita sau planul de situaţie, care este piesa desenată, de regula la scara 1:500, în care să figureze încadrarea în zona a obiectivului, vecinătăţile care ar putea fi influentate de acesta sau care ar putea sa îl influenteze, reţelele de drumuri publice, edilitare etc.; în anumite cazuri, la obiectivele mai mari, planurile pot fi la scara 1:1.000 sau 1:2.000, iar în cazul locuinţelor individuale se vor face la scara 1:100; e) schite sau planuri cu detalierea arhitecturala, de structura interioară şi de dotări, în care să figureze dimensiunile încăperilor, amplasarea acestora în circuitele functionale, iluminatul natural şi artificial, ventilatia naturala şi artificiala, reţelele de utilităţi, finisajele, utilajele; f) actul de la serviciul de sistematizare teritorial, din care să reiasă destinaţia iniţială a spaţiului; g) actul constitutiv al agentului economic, actul de pregătire profesională în domeniu, actul de abilitare a reprezentantului legal al agentului economic, dovada înmatriculării la oficiul registrului comerţului, codul fiscal, actul de deţinere a spaţiului sau, după caz, şi a terenului, actul privind destinaţia spaţiului prin construcţie; pentru instituţii publice este necesar actul de înfiinţare şi de funcţionare a instituţiei; cestea vor fi prezentate în copii xerox, pe care biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare din direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, menţionează: "Conform cu originalul"; h) pentru personalul care lucrează în sectoarele: alimentar, de aprovizionare cu apa potabilă şi de tratare a apelor reziduale menajere sau de alta natura, de îngrijire a copiilor în colectivităţi şi în unităţile sanitare, a cărui stare de sănătate (bolnav, convalescent sau purtător sanatos) poate crea riscul de transmitere a unor boli, vor fi prezentate documente referitoare la starea de sănătate (examen medical la angajare sau control medical periodic), conform normelor Ministerului Sănătăţii; i) pentru personalul care lucrează în producţia, depozitarea, transportul şi desfacerea alimentelor, inclusiv în alimentaţia publică şi colectivă, la întreţinerea instalaţiilor de aprovizionare cu apa potabilă, în prestări de servicii (frizerie, coafura, cosmetica), la întreţinerea curăţeniei în hoteluri şi în unităţi de cazare colectivă, care prin manevre neadecvate poate crea riscuri de transmitere a unor boli, vor fi prezentate documente din care să rezulte ca acest personal a fost instruit şi şi-a insusit notiunile fundamentale de igiena specifice meseriei şi locului de muncă. Instruirea şi certificarea însuşirii cunoştinţelor fundamentale de igiena pot fi realizate numai de unităţi avizate de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Educaţiei Naţionale. (2) Dovada instruirii şi însuşirii cunoştinţelor fundamentale de igiena este reprezentată de un certificat emis de unităţi avizate în acest sens de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Educaţiei Naţionale în baza metodologiei comune de avizare a acestor unităţi, aprobată prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei naţionale, după caz, de diploma ori de diploma de licenţă eliberata de instituţii de învăţământ înfiinţate în condiţiile legii care cuprind în programa de studii notiuni de igiena specifice activităţii. Certificatele de însuşire a cunoştinţelor fundamentale de igiena au o valabilitate de 2 ani, după care instruirea trebuie repetată. (3) Cunoştinţele privind notiunile fundamentale de igiena ale absolvenţilor formelor de învăţământ prevăzute la alin. (2) pot fi verificate în cursul controalelor de rutina sau aleatorii de către persoanele împuternicite sa exercite activitatea de inspecţie sanitară de stat din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv din Inspecţia sanitară de stat, precum şi de către inspectorii de specialitate din Direcţia generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii. În cazul în care inspectorii constata ca notiunile fundamentale de igiena nu sunt însuşite, aceştia pot dispune repetarea cursurilor şi o noua reevaluare înainte de limita de 2 ani. (4) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, nu pot emite certificate de însuşire a noţiunilor fundamentale de igiena, întrucât au numai atribuţii de control în acest domeniu. (5) Activitatea desfăşurată de unităţile avizate de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru instruirea şi certificarea cunoştinţelor fundamentale de igiena menţionate la alin. (1) lit. i) va fi controlată şi evaluată periodic de către o comisie mixtă formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi ai Ministerului Educaţiei Naţionale. (6) În funcţie de specificul obiectivului, biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare din direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, poate solicita şi alte date necesare în vederea evaluării riscului sanitar.  +  Articolul 21 (1) O dată cu depunerea dosarului pentru autorizare solicitantul va depune la biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare şi chitanţa de plată pentru autorizarea unităţii. (2) În cazul în care personalul de specialitate din direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, apreciază ca pentru analize şi investigaţii sanitare sunt necesare anumite prestaţii, contravaloarea acestora se achită de către solicitant pe baza devizului, la eliberarea autorizaţiei.  +  Articolul 22 (1) Cererea de autorizare şi documentaţia se depun la biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde sunt verificate şi, în cazul în care documentaţia este completa, se înregistrează şi se reţin spre rezolvare. (2) Rezolvarea solicitării se face în termen de 30 de zile şi poate avea următoarele variante: a) eliberarea autorizaţiei sanitare, dacă obiectivul corespunde integral prevederilor normelor de igiena, de medicina muncii, standardelor, normativelor şi altor reglementări cu caracter normativ, precum şi tuturor cerinţelor formulate de specialiştii din direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în scopul prevenirii oricărei îmbolnăviri; b) notificarea de amânare a eliberării autorizaţiei sanitare, dacă obiectivul nu corespunde integral prevederilor normelor de igiena, de medicina muncii, standardelor, normativelor şi altor reglementări cu caracter normativ. Notificarea va cuprinde explicit deficientele constatate care trebuie remediate, baza legală a amânării eliberării autorizaţiei sanitare, precum şi precizarea ca se va putea solicita autorizarea sanitară după remedierea deficienţelor. În notificare se va specifică, de asemenea, interdicţia de funcţionare până la obţinerea autorizaţiei sanitare. Nici un obiectiv fără autorizaţie sanitară de funcţionare, aflat în lucrări de remediere, nu va primi aprobarea de funcţionare; c) notificarea de respingere a autorizării sanitare, dacă, prin amplasament, structura, tehnologie sau produse, obiectivul constituie un pericol potenţial pentru sănătatea publică, dovedit de către specialiştii din direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, pericol care nu se poate inlatura prin mijloace tehnice şi ştiinţifice actuale cunoscute. Notificarea va cuprinde concluziile analizei şi ale investigatiilor sanitare şi interdicţia de funcţionare a obiectivului. (3) Pentru obiectivele în funcţiune care nu au autorizaţie sanitară şi nu o pot primi în condiţiile existente se va acorda consultanţa pentru remedierea deficienţelor, în conformitate cu normele legale în vigoare. Obiectivul va putea funcţiona în aceste condiţii numai dacă nu prezintă riscuri iminente şi majore pentru populaţie, iar deficientele constatate sunt în curs de remediere. (4) Autorizaţia sanitară se poate acorda separat unor subunitati din structura obiectivului, dacă acestea sunt independente funcţional şi logistic.  +  Articolul 23 (1) Pe întreaga durata a analizei şi a investigatiei sanitare a obiectivului pentru autorizare, documentaţia este gestionata de biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare, care asigura circulaţia documentelor în cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi care răspunde de efectuarea analizelor, a investigatiilor şi de rezolvarea solicitării în termenul prevăzut de prezentele norme. (2) Biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare urmăreşte ca procesele-verbale, notele, referatele, buletinele de analiza şi buletinele de investigare să fie depuse la dosarul de autorizare de către toţi specialiştii sau de echipele de specialişti implicaţi. (3) Autorizaţia sanitară sau actele de notificare se eliberează de către biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare direct solicitantului. (4) Biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare va folosi, la recomandarea Centrului de Calcul, Statistica Sanitară şi Documentare Medicală al Ministerului Sănătăţii, programe pe calculator, în vederea standardizarii. Biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare introduce în baza de date informaţiile prevăzute la art. 26 lit. a), b) şi c).  +  Articolul 24 (1) Analizarea şi investigarea obiectivelor în vederea autorizării sanitare se fac de către personalul de specialitate din direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Activitatea de analiza şi investigatie sanitară se desfăşoară în trei etape: a) etapa de documentare, care consta în studierea datelor de baza din documentaţie, studierea avizului sanitar pentru proiect şi a studiului de impact asupra stării de sănătate elaborat, studierea bibliografiei existente în domeniu şi compararea cu normele de igiena, standardele, normativele sau alte reglementări legale în vigoare; b) etapa de investigare la faţa locului, prin care se constata veridicitatea datelor consemnate în documentaţie şi existenta altor aspecte neprecizate în documentaţie; din aceasta etapa rezultă procese-verbale, note, referate, buletine de analiza şi buletine de expertizare. Pentru obiective complexe constatările şi determinarile se fac în cursul probelor tehnologice; c) etapa de decizie pe baza tuturor informaţiilor obţinute în cursul documentării şi investigarii obiectivului. Compartimentul care va avea în evidenta obiectivul va consemna într-un referat de sinteza principalele date ale dosarului, va stabili dacă obiectivul poate fi autorizat şi va preciza detaliat cerinţele speciale pentru funcţionarea acestuia, completand formularul tipizat.  +  Articolul 25 (1) Autorizaţia sanitară de funcţionare se emite strict pentru obiectivul pentru care a fost solicitată. (2) Pentru obiectivele specifice - medicina nucleara, unităţi nucleare - se aplică Normele republicane de securitate nucleara menţionate la art. 11.  +  Articolul 26Autorizaţia sanitară va cuprinde următoarele: a) numărul de înregistrare din registrul unic de autorizaţii al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; b) datele de identificare a obiectivului (denumirea completa a acestuia, denumirea completa a apartinatorului, persoana fizica sau juridică, sediul); c) obiectul de activitate al obiectivului (producţie industriala, depozitare, transport, comercializare, alimentaţie publică, alimentaţie a colectivităţilor, alimentare cu apa potabilă, servicii, mica producţie mestesugareasca, activităţi edilitare şi de gospodărie comunală, învăţământ, cultura, asistenţa medicală, turism şi recreere, transporturi, activitate agrozootehnica, activităţi de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare etc.); d) structura funcţională, capacitatea şi dimensionarea funcţiunilor descrise pe scurt: se vor nominaliza funcţiunile şi secţiile, capacitatea şi dimensionarea circuitelor şi utilajelor, fără descrierea lor detaliată; e) semnăturile directorului direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţite de ştampila direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 27 (1) Autorizaţia sanitară de funcţionare este valabilă pentru o perioadă de un an de la data emiterii, dacă apartinatorul nu a modificat proiectul obiectivului. (2) După expirarea termenului de valabilitate autorizaţia sanitară va fi vizata anual în urma unei noi analize şi investigaţii sanitare. (3) Cu 30 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei apartinatorul, persoana fizica sau juridică, are obligaţia de a solicita în scris acordarea vizei anuale. (4) Apartinatorul, persoana fizica sau juridică, are obligaţia de a solicita în scris aprobarea oricărei modificări a obiectului de activitate al obiectivului şi a structurii functionale a acestuia. (5) În funcţie de amploarea modificărilor şi în urma referatelor specialiştilor, biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare va putea aviza aceste modificări sau va trece la eliberarea unei alte autorizaţii sanitare. (6) În urma analizei şi investigatiei sanitare, care se efectuează de către specialiştii din compartimentul căruia i s-a repartizat dosarul, după autorizarea sanitară iniţială se întocmeşte un referat prin care se propune acordarea vizei anuale, modificarea autorizaţiei sanitare sau retragerea ei. (7) Autorizaţia sanitară în original şi referatul sunt înaintate compartimentului care hotărăşte şi care o trimite directorului direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru semnatura.  +  Articolul 28 (1) Consilierul juridic al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti va fi consultat de către biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale referitoare la emiterea de acte administrative de către autorităţile publice. (2) Consilierul juridic va consulta dosarul final înaintea semnării autorizaţiei de către directorul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi va aviza din punct de vedere al legalităţii copia de pe autorizaţia sanitară care rămâne împreună cu dosarul la direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în cadrul compartimentului în care a fost analizat şi investigat.  +  Articolul 29Autorizaţia sanitară de funcţionare se păstrează la obiectivul pentru care a fost eliberata, unde poate fi afişată, şi trebuie pusă obligatoriu la dispoziţie oricărui organ de control, dacă acesta o solicita.  +  Articolul 30 (1) Inspecţia sanitară de stat din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, poate proceda la retragerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în cazul oricărei modificări a obiectului de activitate şi a structurii functionale ale obiectivului, neavizate de către direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Din momentul retragerii efective a autorizaţiei sanitare de funcţionare activitatea obiectivului se suspenda.------