LEGE nr. 265 din 7 noiembrie 2008 (**republicată**)(*actualizată*)privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră(actualizată până la data de 29 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 16 iulie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Legea nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 20 noiembrie 2008.

  ──────────
   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileşte cadrul instituţional şi modul de gestionare a siguranţei circulaţiei pe reţeaua rutieră. (2) Prezenta lege se aplică drumurilor noi şi drumurilor existente, după cum urmează: a) autostrăzilor, drumurilor expres, precum şi drumurilor aparţinând reţelei rutiere transeuropene, astfel cum este definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport; b) drumurilor de interes naţional; c) drumurilor de interes judeţean şi străzilor de categoria I şi a II-a.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. (3) Prezenta lege nu se aplică tunelurilor rutiere reglementate de Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinţele minime de siguranţă pentru tunelurile din Reţeaua rutieră transeuropeană. (4) Investitorii şi administratorii oricăror drumuri publice prevăzute la alin. (2) pot aplica prevederile prezentei legi, la cererea lor, şi anterior datei de la care sunt obligaţi conform alin. (2). (5) Reţeaua rutieră care face obiectul prezentei legi cuprinde: a) autostrăzile; b) drumurile expres; c) drumurile internaţionale «E»; d) drumurile naţionale principale; e) drumurile naţionale secundare; f) drumurile de interes judeţean; g) străzile de categoria I şi a II-a.----------Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 2 (1) Scopul prezentei legi constă în asigurarea şi creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, prevenirea pierderii de vieţi şi a vătămării integrităţii corporale a persoanelor, precum şi evitarea producerii pagubelor materiale ca urmare a accidentelor de circulaţie. (2) Aplicarea prezentei legi se realizează cu respectarea următoarelor cerinţe: a) asigurarea independenţei auditorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. b) păstrarea de către auditorul de siguranţă rutieră a confidenţialităţii cu privire la datele şi informaţiile la care a avut acces în cursul realizării auditului; c) auditorul de siguranţă rutieră nu trebuie să fie implicat sub nicio formă în niciuna dintre fazele de realizare şi de execuţie a proiectului de infrastructură rutieră supus auditării.  +  Articolul 3În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) auditul de siguranţă rutieră - verificarea detaliată, tehnică şi sistematică, independentă, din punctul de vedere al siguranţei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de infrastructură rutieră în toate etapele, de la planificare până la momentul imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic;----------Lit. a) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. b) auditorul de siguranţă rutieră - persoana atestată conform prevederilor art. 6 şi 8 să efectueze evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi auditul de siguranţă rutieră în condiţiile prevăzute de art. 5 alin. (1), precum şi inspecţia de siguranţă rutieră, în condiţiile prevăzute de art. 5 alin. (2);----------Lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. c) drumul public - drumul deschis circulaţiei publice, ale cărui elemente constructive sunt cele definite de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) drumul amenajat/strada amenajată - drumul public al cărui carosabil este acoperit cu asfalt, beton de ciment sau macadam; e) clasificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente - metoda de identificare, analizare şi clasificare a tronsoanelor infrastructurii rutiere, care au fost în exploatare mai mult de 3 ani, pe care s-a înregistrat un număr mare de accidente soldate cu persoane decedate, proporţional cu fluxul de trafic; f) clasificarea siguranţei reţelei rutiere - metoda pentru identificarea, analizarea şi clasificarea secţiunilor reţelei rutiere existente, în funcţie de potenţialul de îmbunătăţire a siguranţei şi de reducere a costurilor legate de accidente; g) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere - o analiză comparativă strategică a impactului asupra gradului de siguranţă a reţelei rutiere în cazul unui proiect al unei noi căi rutiere sau în cazul unui proiect privind modificări substanţiale constructive ale reţelei existente; h) abrogată;----------Lit. h) a art. 3 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. i) inspecţia de siguranţă rutieră - verificarea periodică a reţelei rutiere aflate în exploatare, din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei, cu identificarea eventualelor disfuncţionalităţi sau deficienţe de proiectare, construcţie, operare şi/sau de întreţinere a drumului, care pot conduce la producerea de accidente rutiere; j) reţeaua rutieră transeuropeană - reţeaua rutieră definită la pct. 2 din anexa I la Decizia nr. 1.692/96/CE; k) liniile directoare - măsurile adoptate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii care indică etapele de urmat şi elementele de avut în vedere în aplicarea procedurilor de siguranţă rutieră prevăzute în prezenta lege; l) modificarea substanţială - orice modernizare sau reabilitare care impune schimbarea elementelor geometrice ale drumului, după cum urmează:(i) în plan orizontal: aliniamente, curbe, respectiv razele acestora;(ii) în profil longitudinal: declivităţi, curbe verticale pentru racordarea declivităţilor succesive, respectiv razele acestora, pasul de proiectare;(iii) în profil transversal: lăţimi ale elementelor componente ale drumurilor în aliniamente, supralărgiri ale platformei şi părţii carosabile ale drumurilor în curbe, pante transversale (dever-uri), înclinări de taluzuri, precum şi orice schimbare adusă proiectului de reglementare a circulaţiei prin indicatoare şi marcaje;----------Lit. l) a art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. m) proiectul de infrastructură rutieră - proiectul destinat construirii de noi infrastructuri rutiere sau modificării substanţiale a unor reţele rutiere existente; n) punctul negru - segmentul de drum public care prezintă o rată mai mare de accidente rutiere decât rata medie a accidentelor înregistrate pe unitatea de distanţă a drumului respectiv şi pe o perioadă de timp istorică, stabilite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.; o) utilizatorul vulnerabil - categoria de participanţi la traficul rutier care este expusă riscului de accidentare soldată cu morţi şi/sau vătămare corporală gravă într-un grad mai mare decât restul participanţilor. p) inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară - inspecţia efectuată pe drumul public care are ca scop fie identificarea eventualelor cauze legate de infrastructură, care au favorizat sau au cauzat producerea unui accident rutier soldat cu persoane decedate, fie urmărirea modului de respectare a dispoziţiilor cuprinse în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră.----------Lit. p) a art. 3 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Capitolul IIDobândirea şi încetarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră----------Titlul capitolului II a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 4Poate fi auditor de siguranţă rutieră o persoană dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) nu are menţiuni înscrise în certificatul de cazier judiciar; b) îndeplineşte condiţia de a avea competenţă profesională prealabilă în vederea admiterii la cursurile de formare a auditorilor, adică:(i) are studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă şi diplomă de master recunoscute, în una dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi o experienţă profesională de cel puţin 3 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menţionate; sau----------Pct. (i) de la lit. b) a art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. IX, Cap. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.(ii) a activat ca poliţist rutier în grad de ofiţer şi are o experienţă de cel puţin 10 ani în sistematizarea traficului rutier; c) a frecventat cursurile pentru formarea auditorilor de siguranţă rutieră şi a promovat examenul de atestare a calităţii de auditor de siguranţă rutieră, în condiţiile prevăzute de prezenta lege; d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei activităţi; e) nu i s-a interzis exercitarea profesiei în domeniul specialităţii sale prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; f) deţine permis de conducere categoria B.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 5 (1) Auditul de siguranţă rutieră şi evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere se efectuează în regim de liberă practică de către auditori de siguranţă rutieră, desemnaţi de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în condiţiile prezentei legi. (2) Inspecţia de siguranţă rutieră se efectuează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prin echipe formate din personalul de specialitate angajat în cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., cel puţin unul dintre membrii echipei fiind atestat ca auditor de siguranţă rutieră în conformitate cu prevederile prezentei legi. Auditorii de siguranţă rutieră angajaţi ai Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. nu pot efectua audit de siguranţă rutieră şi evaluare de impact asupra siguranţei rutiere conform prevederilor alin. (1). (3) Modalitatea de desfăşurare a activităţii de inspecţie de siguranţă rutieră şi modul de întocmire a raportului de inspecţie de siguranţă rutieră de către personalul din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., ţinând cont de prevederile pct. 3 al anexei nr. 3 la prezenta lege, se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 6 (1) Formarea profesională prevăzută la art. 4 lit. c), precum şi perfecţionarea profesională a auditorilor de siguranţă rutieră se asigură prin organizarea de programe de formare/perfecţionare profesională de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în colaborare cu instituţii de învăţământ superior acreditate, în baza standardului ocupaţional avizat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi aprobat în condiţiile legislaţiei în vigoare. Până la adoptarea standardului ocupaţional menţionat, cursurile de formare şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră se vor desfăşura în baza programelor-cadru aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. (2) Durata şi conţinutul programelor de formare profesională prevăzute la alin. (1) se stabilesc în baza programelor-cadru de formare profesională aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în funcţie de competenţele deţinute anterior de candidaţi. Formarea auditorilor de siguranţă rutieră are ca obiectiv însuşirea de către candidaţi a tuturor competenţelor necesare desfăşurării activităţilor de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, audit de siguranţă rutieră şi inspecţie de siguranţă rutieră.----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. (3) Programele-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, la propunerea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., până la data de 19 decembrie 2011*).----------*) A se vedea Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 20 iulie 2011. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. (5) Auditorii sunt obligaţi să participe o dată la 2 ani la cursurile de perfecţionare profesională organizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în colaborare cu instituţii de învăţământ superior acreditate.----------Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. (6) Participarea la cursurile de perfecţionare profesională este condiţionată de dovada îndeplinirii condiţiilor privind cazierul judiciar şi permisul de conducere, prevăzute la art. 4 lit. a) şi f).----------Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 7 (1) Se înfiinţează, în subordinea ministrului transporturilor şi infrastructurii, Comisia de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, denumită în continuare Comisia, compusă din 9 membri, al cărei regulament de organizare şi funcţionare se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii**).--------**) A se vedea Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 792/2010 pentru aprobarea componenţei, a atribuţiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră, precum şi a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei stabileşte componenţa, atribuţiile şi modalitatea de remunerare a activităţii membrilor acesteia şi a personalului care o deserveşte. (3) Mandatul membrilor Comisiei este de 4 ani. (4) Lucrările Comisiei se desfăşoară în prezenţa a 9 membri, iar deciziile se iau cu votul majorităţii acestora. (5) Un membru plin aflat în imposibilitatea de a participa la lucrările Comisiei va fi înlocuit cu supleantul acestuia. (6) Exercitarea activităţii de auditor este incompatibilă cu cea de membru al Comisiei.  +  Articolul 8 (1) Accesul la profesia de auditor de siguranţă rutieră se realizează conform prevederilor prezentei legi.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. (2) Examinarea candidaţilor în vederea atestării ca auditor de siguranţă rutieră se efectuează de Comisia prevăzută la art. 7 alin. (1) în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. (3) Pentru susţinerea examenului de atestare privind accesul la profesie şi pentru eliberarea atestatului respectiv, fiecare candidat achită câte o taxă, după caz, stabilită prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei, care se face venit la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (4) Comisia comunică conducerii Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. numele şi datele de identificare ale persoanelor care au obţinut atestatul de auditor de siguranţă rutieră, în vederea înscrierii acestora în Registrul auditorilor de siguranţă rutieră, denumit în continuare Registru. Lista auditorilor, actualizată, va fi făcută publică pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.----------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. (5) Pentru cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, care a dobândit calitatea de auditor de siguranţă rutieră în unul dintre aceste state, Comisia recunoaşte certificatul emis de autoritatea competentă din statul de origine, în baza căruia cetăţeanul exercită legal profesia, potrivit prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.(5^1) În situaţia în care prestatorul de servicii de audit de siguranţă rutieră doreşte să îşi desfăşoare activitatea în România în mod ocazional sau temporar, în condiţiile art. 35^3 alin. (1) şi alin. (3) lit. a)-c) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, acesta este înscris într-o secţiune specială a registrului prevăzut la alin. (4).----------Alin. (5^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. (6) Decizia Comisiei de a nu aproba înscrierea în Registrul prevăzut la alin. (4) se notifică persoanelor prevăzute la alin. (4) sau (5), după caz. (7) Contestaţiile persoanelor prevăzute la alin. (6) se pot adresa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în termen de maximum 30 de zile de la notificarea prevăzută la alin. (6).  +  Articolul 9 (1) Calitatea de auditor de siguranţă rutieră încetează în următoarele cazuri: a) la cerere, prin renunţare făcută în scris de către persoana respectivă; b) în cazul în care persoana nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a), d), e) şi f); c) în caz de deces. (2) Încetarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră se dispune de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin rezoluţia de retragere a atestatului, în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), dar numai după notificarea auditorului în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), pentru a elimina cauza într-un termen prestabilit. (3) În caz de încetare a calităţii de auditor de siguranţă rutieră, numele acestuia se radiază din Registru.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Capitolul III Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul de siguranţă rutieră şi inspecţiile de siguranţă rutieră  +  Articolul 10 (1) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrantă a studiului de prefezabilitate sau, după caz, a studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră care se construieşte sau se modifică substanţial, se realizează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 şi se concretizează într-un raport de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere.(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), rapoartele de audit de siguranţă rutieră nu se întocmesc atunci când are loc o modificare de soluţie tehnică a unui drum public ce face obiectul prezentei legi, modificare ce se poate confirma la fazele ulterioare de audit de siguranţă rutieră.----------Alin. (1^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 2 al art. IX, Cap. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (2) Raportul de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere trebuie să indice considerentele în materie de siguranţă rutieră care contribuie la alegerea soluţiei propuse şi să furnizeze toate informaţiile relevante necesare realizării unei analize costuri-beneficii a diverselor opţiuni evaluate. (3) Auditul de siguranţă rutieră este parte integrantă a unui proiect de infrastructură rutieră, se concretizează într-un raport de audit de siguranţă rutieră şi se execută obligatoriu pe capitole, corespunzător pentru fiecare dintre următoarele stadii, cu respectarea prescripţiilor prevăzute în anexa nr. 2: a) studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii; b) proiect tehnic şi detalii de execuţie; c) anterior recepţiei la terminarea lucrărilor la drumul public; d) imediat după darea în exploatare a drumului public, în trafic.(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), raportul de audit de siguranţă rutieră prevăzut la stadiul de la lit. c) se realizează şi se predă investitorului/administratorului drumului în termen de maximum 30 de zile de la data la care a avut recepţia la terminarea lucrărilor. Autoritatea Rutieră Română încheie contractul cu auditorul de siguranţă rutieră şi îl desemnează pentru a participa la recepţia la terminarea lucrărilor, pentru a întocmi raportul de audit de siguranţă rutieră şi pentru a semna procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în calitate de invitat.----------Alin. (3^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 3 al art. IX, Cap. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (4) Raportul rezultat în urma evaluării de impact/auditului de siguranţă rutieră are anexat un set de recomandări privind remedierea eventualelor deficienţe constatate. (5) Inspecţia de siguranţă rutieră se realizează obligatoriu pentru fiecare drum public al reţelei rutiere care face obiectul prezentei legi, din 2 în 2 ani, se concretizează într-un raport de inspecţie de siguranţă rutieră şi cuprinde verificarea periodică a elementelor care influenţează siguranţa rutieră în conformitate cu listele-cadru de verificare şi, după caz, analiza posibilelor efecte ale lucrărilor rutiere în curs de execuţie asupra siguranţei traficului şi identificarea aspectelor legate de prevenirea accidentelor. (6) Raportul rezultat în urma inspecţiei de siguranţă rutieră are anexat un set de recomandări şi/sau un set de dispoziţii privind remedierea eventualelor deficienţe constatate. (7) Dispoziţiile din raportul de inspecţie de siguranţă rutieră privind remedierea eventualelor deficienţe constatate sunt obligatorii pentru administratorul drumului inspectat, în termenele stabilite conform prevederilor alin. (8). (8) Setul de măsuri care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, prin lucrări de intervenţii generale executate de administratorul drumului, precum şi termenele de executare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.----------Alin. (8) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. IX, Cap. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (9) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere sau auditul de siguranţă rutieră se realizează de un auditor sau de o echipă de auditori, după caz, în funcţie de complexitatea lucrării. (10) În cazul unui accident rutier soldat cu persoane decedate, înregistrat pe un drum public, organele de poliţie care anchetează cazul notifică în termen de 15 zile Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu privire la accident, furnizând datele prevăzute în anexa nr. 4. (11) În termen de 90 de zile de la notificarea prevăzută la alin. (10), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. efectuează o inspecţie de siguranţă rutieră suplimentară la locul accidentului cu scopul identificării eventualelor cauze legate de infrastructură care au favorizat sau au cauzat producerea accidentului. (12) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. efectuează, de asemenea, inspecţii de siguranţă rutieră suplimentare pe tronsoanele anterior inspectate, după expirarea termenelor prevăzute la alin. (8), pentru urmărirea modului de respectare a dispoziţiilor cuprinse în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră. (13) În raportul de inspecţie de siguranţă rutieră suplimentară, efectuată în condiţiile prevăzute la alin. (11), un punct distinct îl va constitui analiza eventualelor dispoziţii din rapoartele de inspecţie periodice/suplimentare anterioare, care nu au fost rezolvate în termenul stabilit conform alin. (8) până la data accidentului şi care, eventual, au constituit cauza accidentului.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 11 (1) În vederea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră sau a inspecţiei de siguranţă rutieră se încheie un contract între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., pe de o parte, şi investitor sau administrator, după caz, pe de altă parte, pe baza unui contract-cadru stabilit prin ordin al ministrului transporturilor.(1^1) Pentru proiectele de infrastructură rutieră aflate în implementare, investitorul sau administratorul, dacă a prevăzut obligaţia realizării auditului de siguranţă rutieră în sarcina antreprenorului/proiectantului, poate mandata antreprenorul/proiectantul pe bază de contract de mandat să îl reprezinte în relaţia cu Autoritatea Rutieră Română în vederea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, respectiv a auditului de siguranţă rutieră, inclusiv pentru plata sumelor datorate de investitor sau administrator către Autoritatea Rutieră Română.----------Alin. (1^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 5 al art. IX, Cap. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.(1^2) Pentru proiectele de infrastructură rutieră aflate în implementare, care au auditul de siguranţă rutieră realizat ca urmare a obligaţiei stabilite prin contractele de achiziţie publică încheiate cu antreprenorii/proiectanţii, verificarea conformităţii auditului de siguranţă rutieră se va face în etapa ulterioară realizării auditului, dar nu mai târziu de data recepţiei finale a lucrărilor. Eventualele măsuri necesare pentru conformitatea cu siguranţa rutieră stabilite conform legii şi evidenţiate în mod distinct în raportul de audit de siguranţă vor fi duse la îndeplinire de către antreprenori pe cheltuiala acestora. Raportul de audit de siguranţă rutieră realizat ulterior va evidenţia în mod distinct conformitatea raportului de audit de siguranţă rutieră care a fost stabilit ca obligaţie contractuală a antreprenorului/proiectantului.----------Alin. (1^2) al art. 11 a fost introdus de pct. 5 al art. IX, Cap. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.(1^3) Modelul contractelor de mandat prevăzute la alin. (1^1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.----------Alin. (1^3) al art. 11 a fost introdus de pct. 5 al art. IX, Cap. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016. (2) Desemnarea auditorilor de siguranţă rutieră pentru efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere/auditului de siguranţă rutieră se face cu respectarea prevederilor alin. (7), a principiului transparenţei şi al tratamentului egal, precum şi a criteriului desemnării echitabile a auditorilor de siguranţă rutieră, asigurându-se un grad nediscriminatoriu de încărcare a acestora într-un an calendaristic. (3) În cazul în care într-o procedură de desemnare conform celor prevăzute la alin. (2) nu există auditori de siguranţă rutieră disponibili, iar efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere sau a auditului de siguranţă rutieră reclamă urgenţă temeinic justificată, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate desemna auditori de siguranţă rutieră cu derogare de la criteriul desemnării echitabile. (4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. desemnează auditorii de siguranţă rutieră cu respectarea prevederilor alin. (2) şi (3) şi notifică în acest sens auditorii de siguranţă rutieră desemnaţi şi investitorul sau administratorul, după caz, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului prevăzut la alin. (1). (5) Auditorii de siguranţă rutieră nu pot refuza desemnarea decât din motive obiective sau în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (6) şi (7). (6) Auditorul de siguranţă rutieră are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. orice împrejurare de natură a aduce atingere principiului independenţei acestuia faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, imediat ce a luat cunoştinţă de aceasta. (7) Independenţa auditorului de siguranţă rutieră faţă de investitor, proiectant, executant sau administratorul drumului, după caz, este afectată în următoarele cazuri: a) auditorul de siguranţă rutieră, o rudă a sa până la gradul al II-lea sau un angajat al acestuia are relaţii contractuale ori este angajat al uneia dintre părţi; b) auditorul de siguranţă rutieră, o rudă a sa până la gradul al II-lea sau un angajat al acestuia este acţionar ori deţine părţi sociale la una dintre părţi; c) auditorul de siguranţă rutieră, o rudă a sa până la gradul al II-lea sau un angajat al acestuia este membru în organele de conducere ale uneia dintre părţi; d) sunt îndeplinite alte condiţii legale privind conflictul de interese sau incompatibilitatea. (8) În condiţiile întocmirii de către unul sau mai mulţi auditori de siguranţă rutieră a unui raport de audit de siguranţă rutieră/evaluare de impact asupra siguranţei rutiere/inspecţie de siguranţă rutieră, fără respectarea prevederilor alin. (6) şi (7), raportul este nul de drept, iar auditorii de siguranţă rutieră răspund, după caz, administrativ, civil şi/sau penal potrivit legislaţiei în vigoare. (9) În cazul prevăzut la alin. (8), auditorii de siguranţă rutieră care au efectuat activitatea de audit de siguranţă rutieră şi/sau evaluare de impact asupra siguranţei rutiere sunt obligaţi la restituirea onorariului încasat.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 12 (1) Investitorul sau administratorul drumului, după caz, este obligat să depună la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. documentaţia privind fiecare capitol al proiectului de infrastructură rutieră sau al drumului public supus evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, inspecţiei de siguranţă rutieră sau auditului de siguranţă rutieră, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului prevăzut la art. 11 alin. (1). (2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pune la dispoziţia auditorului de siguranţă rutieră sau echipei de auditori de siguranţă rutieră, la cererea acestora, după caz, documentaţia privind: a) evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere; b) documentele conţinute în studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie, dar nu mai puţin decât:(i) planurile generale ale traseului;(ii) planurile de situaţie şi profilurile transversale şi longitudinale ale traseului;(iii) planurile terenurilor pe care este proiectat traseul;(iv) planurile de semnalizare orizontală şi verticală de pe traseu, precum şi ale echipamentelor de tip sistem de transport inteligent;(v) memorii tehnice;(vi) analizele de trafic, existent şi prognozat; c) datele şi informaţiile privind accidentele rutiere înregistrate pe drumuri auditate; d) informaţiile cu privire la recomandările conţinute în raportul anterior; e) alte informaţii necesare. (3) La cererea auditorului de siguranţă rutieră sau a echipei de auditori de siguranţă rutieră, autorităţile cu atribuţii în siguranţa rutieră pun la dispoziţia acestora, în scris, informaţiile necesare realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră sau inspecţiei de siguranţă rutieră, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 13 (1) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi auditul de siguranţă rutieră se realizează la cererea investitorului adresată Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., inspecţia de siguranţă rutieră periodică prevăzută la art. 10 alin. (5) se realizează pe baza unei planificări anuale şi în baza contractelor încheiate pentru o perioadă de doi ani între administratorul drumului public şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., iar inspecţia de siguranţă rutieră suplimentară prevăzută la art. 10 alin. (11) şi (12) se realizează la notificarea organelor de poliţie sau în baza unor programe proprii ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., după caz.----------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. (2) Raportul de audit de siguranţă rutieră cuprinde 4 capitole, câte unul pentru fiecare stadiu menţionat la art. 10 alin. (3), fiecare capitol având anexat, după caz, câte un set de recomandări de remediere a eventualelor deficienţe constatate. (3) Textul fiecărui capitol împreună cu anexele cu recomandări va fi întocmit în două exemplare originale ce vor fi depuse de auditorii de siguranţă rutieră la investitor şi la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu respectarea termenelor prevăzute în contract. (4) Termenele de depunere prevăzute la alin. (3) nu pot depăşi 60 de zile de la data semnării contractului dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi auditor, conform prevederilor art. 17 alin. (1). (5) Prevederile alin. (4) sunt valabile şi pentru cazul depunerii rapoartelor de evaluare de impact.----------Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. (6) În cazul inspecţiilor de siguranţă rutieră prevăzute la art. 10 alin. (5), raportul de inspecţie de siguranţă rutieră se întocmeşte în două exemplare originale, din care unul se transmite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. administratorului drumului, iar în cazul inspecţiilor de siguranţă rutieră prevăzute la art. 10 alin. (11) se întocmeşte în trei exemplare originale, din care unul se transmite organului de poliţie şi unul administratorului drumului.----------Alin. (6) al art. 13 a fost modificat de pct. 6 al art. IX, Cap. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016.  +  Articolul 14 (1) Investitorul are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare pentru a asigura respectarea recomandărilor conţinute în raportul prevăzut la art. 10 alin. (3), înainte de finalizarea stadiului supus auditării sau imediat după rămânerea definitivă a concluziilor raportului, sau, după caz, de a contesta la Comisie prevederile unora sau tuturor recomandărilor, transmiţând în acest sens obiecţiuni în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii raportului de audit de siguranţă rutieră/evaluare de impact asupra siguranţei rutiere. (2) Comisia soluţionează contestaţia şi poate menţine recomandările, le poate modifica sau poate considera obiecţiunile ca fiind întemeiate. Comisia comunică rezultatul soluţionării contestaţiei investitorului, Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi auditorului de siguranţă rutieră. (3) Administratorul este răspunzător pentru daunele produse participanţilor la trafic, care au fost afectaţi de nerezolvarea dispoziţiilor conţinute în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră prevăzut la art. 10 alin. (6) în termenul prevăzut la art. 10 alin. (8). (4) Rezultatul soluţionării contestaţiei prevăzut la alin. (2) poate fi contestat la instanţa de contencios administrativ competentă de către cei interesaţi. O copie a hotărârii instanţei, rămasă definitivă, se anexează la raportul respectiv.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 15Tarifele practicate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă rutieră, onorariile cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră pentru activitatea prestată, precum şi tarifele percepute pentru activităţile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (5) şi art. 20 alin. (2) lit. m) şi n) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 16Sumele încasate potrivit prevederilor ordinului emis în temeiul art. 15 constituie venit la bugetul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi se utilizează pentru plata onorariilor auditorilor pentru activităţile desfăşurate, plata indemnizaţiilor membrilor Comisiei, efectuarea inspecţiilor de siguranţă rutieră prevăzute la art. 10 alin. (11) şi (12), precum şi pentru finanţarea activităţilor proprii ale Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. stabilite prin ordinul respectiv.----------Art. 16 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 17Raporturile dintre Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi auditorii de siguranţă rutieră care desfăşoară activitatea de audit de siguranţă rutieră şi evaluare de impact asupra siguranţei rutiere se stabilesc prin contract de prestări de servicii, semnat de ambele părţi, care prevede drepturile şi obligaţiile părţilor, termenele pentru finalizarea şi predarea rapoartelor, termenele şi modul de plată, în baza unui contract-cadru aprobat prin ordin al ministrului transporturilor.----------Art. 17 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 18 (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. efectuează clasificarea tronsoanelor de drum pe categorii de siguranţă rutieră şi clasificarea siguranţei reţelei pe baza unor analize periodice a informaţiilor conţinute în baza proprie de date, pe care le actualizează cel puţin o dată la 3 ani, conform prescripţiilor anexei nr. 3. (2) Inspecţiile de siguranţă rutieră efectuate la tronsoanele rutiere, cu concentraţia cea mai mare de accidente, conform rezultatelor clasificării, vor avea în vedere elementele menţionate la pct. 3 din anexa nr. 3. (3) Măsurile corective propuse în raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, sub formă de recomandări şi/sau dispoziţii, se vor concentra pe tronsoanele rutiere prevăzute la alin. (2), administratorul drumului acordând prioritate acelor măsuri prevăzute la pct. 3 lit. e) din anexa nr. 3 care prezintă cel mai favorabil raport beneficii-costuri.----------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. (4) Elementele de evaluare minimale care trebuie conţinute în cadrul unui raport privind inspecţia de siguranţă rutieră pe tronsoanele rutiere prevăzute la alin. (2) sunt prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 3.----------Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. (5) Semnalizarea în vederea avertizării utilizatorilor drumurilor cu privire la tronsoanele pe care se execută lucrări de reparaţii şi care astfel pot periclita siguranţa circulaţiei se va face corespunzător, cu elemente de semnalizare conforme cu legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice, vizibile atât ziua, cât şi noaptea, şi care sunt instalate la o distanţă de siguranţă, conform normelor în vigoare. (6) Utilizatorii drumurilor vor fi informaţi permanent de către administratorul drumului de existenţa unui tronson cu o concentraţie mare de accidente sau pe care se execută lucrările prevăzute la alin. (5), prin intermediul unor mijloace adecvate şi/sau sisteme de semnalizare conforme cu legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice.  +  Capitolul IV Cadrul instituţional în domeniul gestionării siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră  +  Articolul 19Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este autoritatea competentă de reglementare şi control, în scopul aplicării prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 20 (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. este singura instituţie competentă să efectueze inspecţia de siguranţă rutieră şi să gestioneze efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, a auditului de siguranţă rutieră, precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră.----------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. (2) În domeniul activităţilor prevăzute la alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) desemnează, în condiţiile prezentei legi, auditorii de siguranţă rutieră în vederea efectuării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere şi a auditului de siguranţă rutieră;----------Lit. a) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. b) elaborează şi propune norme de aplicare a prevederilor prezentei legi, denumite în continuare Norme, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii; c) stabileşte aspectele de ordin contractual cu investitorii/administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră, stabileşte circuitul documentelor şi informaţiilor între părţile implicate în activităţile ce fac obiectul prezentei legi;----------Lit. c) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. d) asigură organizarea cursurilor de formare profesională, în scopul atestării auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi organizarea cursurilor de perfecţionare pentru auditorii de siguranţă rutieră atestaţi;----------Lit. d) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. e) aplică deciziile Comisiei privitoare la atestarea auditorilor de siguranţă rutieră şi emiterea atestatelor respective;----------Lit. e) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. f) organizează periodic informări şi dezbateri ale auditorilor de siguranţă rutieră pe teme legate de rezultatele cercetării şi practicii în domeniu;----------Lit. f) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. g) fundamentează şi elaborează proiecte privind norme, standarde şi ghiduri tehnice în materie, în concordanţă cu evoluţia reglementărilor la nivel european şi internaţional, şi înaintează aceste proiecte spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii; h) participă pe plan naţional şi internaţional la activităţi specifice domeniului gestionării siguranţei rutiere; i) contribuie la elaborarea strategiilor privind gestiunea siguranţei infrastructurii rutiere; j) colectează şi arhivează toate rapoartele de audit de siguranţă rutieră, de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere şi de inspecţie de siguranţă rutieră; k) elaborează şi propune spre aprobare prin ordin al ministrului transporturilor metodologia de lucru şi de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră;----------Lit. k) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. l) ţine Registrul cu toate secţiunile acestuia şi operează modificările care se impun; m) realizează documentaţii şi publicaţii de specialitate periodice pentru auditorii de siguranţă rutieră din evidenţa Registrului;----------Lit. m) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. n) distribuie auditorilor de siguranţă rutieră documentaţiile şi publicaţiile prevăzute la lit. g) şi m), precum şi alte reglementări de interes;----------Lit. n) a alin. (2) al art. 20 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. o) efectuează prin proprii angajaţi inspecţiile de siguranţă rutieră/inspecţiile de siguranţă rutieră suplimentară;----------Lit. o) a alin. (2) al art. 20 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. p) stabileşte proceduri proprii de lucru pentru personalul de specialitate care formează echipele de inspecţie de siguranţă rutieră;----------Lit. p) a alin. (2) al art. 20 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. q) întocmeşte programe proprii pentru efectuarea inspecţiilor de siguranţă rutieră suplimentară, prevăzute la art. 10 alin. (11);----------Lit. q) a alin. (2) al art. 20 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. r) pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice colaborează cu alte organisme şi instituţii din ţară sau străinătate care desfăşoară activităţi în domeniul siguranţei rutiere.----------Lit. r) a alin. (2) al art. 20 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. (3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin prezenta lege şi prin alte acte normative privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe reţeaua rutieră.  +  Capitolul V Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 21 (1) Sancţiunile disciplinare se dispun şi se aplică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în raport cu gravitatea abaterii şi constau în: a) suspendarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră pe o durată de 30 de zile, în cazul nedepunerii în termen a rapoartelor pentru activităţile contractate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;----------Lit. a) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. b) suspendarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră pe o durată de la o lună la 6 luni:(i) pentru încetarea îndeplinirii uneia dintre condiţiile de obţinere a atestatului de auditor prevăzute la art. 4, până la îndeplinirea integrală a condiţiilor respective. Dacă după 6 luni condiţiile respective nu sunt îndeplinite integral, suspendarea se prelungeşte corespunzător;(ii) pentru depăşirea nejustificată, cu cel puţin un an, a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (5);----------Lit. b) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. c) suspendarea calităţii de auditor de siguranţă rutieră pe o perioadă de un an, pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) şi art. 11 alin. (6) şi (7), dacă încălcarea nu este considerată infracţiune.----------Lit. c) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. (2) Procedura de cercetare a abaterilor disciplinare se realizează potrivit legii.  +  Articolul 22 (1) Decizia Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. de aplicare a uneia dintre sancţiunile prevăzute la art. 21 alin. (1) poate fi contestată la Comisie în termen de 15 zile de la comunicare. (2) Contestaţia exercitată potrivit alin. (1) suspendă executarea deciziei atacate, până la rămânerea definitivă a deciziei. (3) Comisia este obligată ca în termen de maximum 30 de zile să emită o decizie în legătură cu contestaţia. Decizia va fi respectată şi executată întocmai de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (4) Decizia Comisiei, prevăzută la alin. (3), poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile de la comunicare. Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în această situaţie.  +  Articolul 23Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, aplicată salariatului Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. responsabil, pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (2) -(4); b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, aplicată auditorului de siguranţă rutieră, pentru nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) şi c), art. 11 alin. (6) şi (7), pentru nerespectarea metodologiei privind realizarea raportului, precum şi pentru depunerea raportului cu depăşirea nejustificată a termenului contractat de depunere;----------Lit. b) a art. 23 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. c) cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicată administratorului drumului pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (7), în termenul stabilit prin art. 10 alin. (8);----------Lit. c) a art. 23 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. d) abrogată;----------Lit. d) a art. 23 a fost abrogată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. e) cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei, aplicată beneficiarului auditului, pentru nerespectarea, fără justificări scrise depuse comisiei, a obligaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1);----------Lit. e) a art. 23 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. f) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată beneficiarului evaluării de impact asupra siguranţei rutiere sau a auditului de siguranţă rutieră, pentru nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) privind solicitarea efectuării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere sau a auditului de siguranţă rutieră, după caz.----------Lit. f) a art. 23 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 24 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 23 se fac, după caz, de către: a) personalul împuternicit în acest sens din cadrul Ministerului Transporturilor şi Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru contravenţiile prevăzute la art. 23 lit. a)-f), în limita competenţelor acestora; b) ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, pentru contravenţiile prevăzute la art. 23 lit. c) şi e).----------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 23, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 25 (1) Persoanele, altele decât cele prevăzute la art. 8 alin. (5), care până la data intrării în vigoare a prezentei legi au obţinut certificate de absolvire a unor cursuri de formare a auditorilor de siguranţă rutieră cu o durată de minimum 3 luni vor fi recunoscute ca auditori de siguranţă rutieră şi vor obţine, la cerere, atestatul de auditor de siguranţă rutieră prevăzut de prezenta lege. (2) Cererea împreună cu documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se depun la secretariatul Comisiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 7 alin. (1). (3) Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute şi atestă calitatea de auditor de siguranţă rutieră în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dispunând înscrierea în Registrul prevăzut de prezenta lege.  +  Articolul 26 (1) Până la data de 19 octombrie 2011, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. elaborează şi înaintează spre aprobare un proiect de ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind adoptarea liniilor directoare. (2) Până la data de 19 decembrie 2011, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii adoptă prin ordin al ministrului liniile directoare, urmând ca până la data de 19 martie 2012 să le comunice Comisiei Europene*).------------*) A se vedea Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 358/2012 pentru aprobarea Liniilor directoare cu privire la măsurile de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, în vederea aplicării Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 14 mai 2012. (3) Orice modificare a liniilor directoare se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi se comunică în termen de 90 de zile Comisiei Europene. (4) Fără a aduce atingere liniilor directoare aprobate în temeiul alin. (1)-(3), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. adoptă o serie de linii directoare temporare cu privire la măsurile de siguranţă care trebuie aplicate lucrărilor de construcţie, modernizare, reabilitare, reparare şi întreţinere a infrastructurii rutiere şi un program de inspecţie care are ca scop garantarea aplicării corespunzătoare a liniilor directoare temporare stabilite.  +  Articolul 27 (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. asigură determinarea costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate şi a costului social mediu al unui accident grav, în condiţiile în care ambele se produc în România. (2) Valorile costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate şi ale costului social mediu al unui accident grav sunt publice şi vor fi actualizate periodic, din 5 în 5 ani. (3) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. poate avea în vedere o defalcare mai detaliată a costurilor unitare.  +  Articolul 27^1Activităţile de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, de audit de siguranţă rutieră şi de inspecţie de siguranţă rutieră se pot efectua şi pe alte categorii de drumuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (2), opţional, la cererea investitorului sau administratorului, în condiţiile prezentei legi.----------Art. 27^1 a fost introdus de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Articolul 28În anexa nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, litera h) a literei A se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) profesii în domeniul transporturilor aeriene, maritime, fluviale şi rutiere: comandant, ofiţer punte secund, ofiţer punte, şef mecanic, ofiţer mecanic secund, ofiţer mecanic, şef electrician maritim, ofiţer electrician maritim, pilot de mare largă, pilot maritim, pilot maritim aspirant, meteorolog, meteorolog aeronautic, prognozist, personal aeronautic pentru protecţia navigaţiei aeriene şi telecomunicaţiei (PNA-TC), inginer de recepţie şi control aeronave, inginer de recepţie şi mijloace PNA-TC, auditor de securitate a aviaţiei civile, profesor de legislaţie rutieră, inspector ITP, lector pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, auditor de siguranţă rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranţă rutieră, inspector de siguranţă rutieră;".  +  Articolul 29În direcţia cooperării internaţionale, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. participă la lucrări privind schimbul celor mai bune practici în domeniul gestionării siguranţei rutiere.  +  Articolul 30Organizaţiile neguvernamentale reprezentative care activează în domeniul siguranţei şi gestionării infrastructurii rutiere pot fi consultate cu privire la chestiuni legate de aspectele tehnice ale gestionării siguranţei rutiere.  +  Articolul 31Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 32Prezenta lege transpune prevederile Directivei 2008/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 319 din 29 noiembrie 2008.  +  Articolul 33Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii notifică prezenta lege Comisiei Europene.  +  Anexa 1Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere pentru proiectele de infrastructură rutieră1. Elementele componente ale unei evaluări de impact asupra siguranţei rutiere: a) definirea problemei; b) situaţia actuală şi situaţia în eventualitatea neiniţierii vreunei acţiuni; c) obiectivele specifice siguranţei rutiere; d) analiza impactului alternativelor propuse asupra siguranţei rutiere; e) compararea alternativelor propuse, inclusiv analiza raportului costuri-beneficii;----------Lit. e) a pct. 1 din anexa 1 a fost modificată de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. f) prezentarea tuturor soluţiilor posibile.2. Elementele care trebuie avute în vedere: a) accidente soldate cu decese şi/sau răniri grave; obiectivele de reducere a numărului de accidente în comparaţie cu scenariul care prevede eventualitatea neiniţierii vreunei acţiuni;----------Lit. a) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. b) alegerea traseelor şi studii origine-destinaţie a utilizatorilor pentru noile trasee; c) efecte posibile asupra reţelelor rutiere existente cum ar fi accese, intersecţii, treceri la nivel şi altele asemenea;----------Lit. c) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. d) utilizatorii drumurilor, inclusiv utilizatorii vulnerabili cum ar fi pietoni, biciclişti, motociclişti şi alţii asemenea;----------Lit. d) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. e) trafic (de exemplu, volumul de trafic, trafic clasificat în funcţie de tipul de vehicul); f) condiţii climatice şi sezoniere;----------Lit. f) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. g) prezenţa unui număr suficient de zone de parcări sigure;----------Lit. g) a pct. 2 din anexa 1 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. h) activitatea seismică.  +  Anexa 2Operaţiuni de audit în domeniul siguranţei rutiere pentru proiecte de infrastructură rutieră1. Criterii aplicabile în studiul de fezabilitate: a) localizarea geografică, care include expunerea la alunecările de teren, la inundaţii, la avalanşe şi altele asemenea, condiţii climatice şi sezoniere, precum şi activităţi seismice;----------Lit. a) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. b) tipurile de intersecţii şi distanţa dintre acestea;----------Lit. b) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. c) numărul şi tipul benzilor de circulaţie;----------Lit. c) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. d) structura şi componenţa traficului admis pe noua infrastructură;----------Lit. d) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. e) funcţionalitatea drumului în cadrul reţelei;----------Lit. e) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. f) condiţiile meteorologice; g) viteze de proiectare şi viteze de circulaţie;----------Lit. g) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. h) profile transversale, care cuprind: lăţimea părţii carosabile, piste pentru biciclişti, trotuare;----------Lit. h) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. i) traseul în plan de situaţie şi în profil longitudinal;----------Lit. i) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. j) vizibilitate; k) dispunerea intersecţiilor;----------Lit. k) a pct. 1 din anexa 2 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. l) mijloace de transport în comun şi infrastructurile aferente; m) treceri la nivel cu căi rutiere/calea ferată.2. Criterii aplicabile în stadiul de proiect tehnic şi detalii de execuţie:----------Partea introductivă a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. a) planul de situaţie;----------Lit. a) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. b) semnalizare orizontală şi verticală coerentă;----------Lit. b) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. c) iluminarea căilor rutiere şi a intersecţiilor; d) echipamente poziţionate în ampriza drumului;----------Lit. d) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. e) plantaţia rutieră adiacentă drumului în extravilan şi construcţiile, amenajările şi alte obiective din intravilanul localităţilor;----------Lit. e) a pct. 2 din anexa 2 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. f) obstacole fixe la marginea drumului; g) parcări sigure; h) utilizatori vulnerabili ai căilor rutiere (de exemplu, pietoni, ciclişti, motociclişti); i) adaptarea sistemelor rutiere de restricţionare într-un mod uşor de utilizat (spaţii care separă sensurile de mers şi parapete de siguranţă pentru evitarea pericolelor la care sunt expuşi utilizatorii vulnerabili).3. Criterii aplicabile în stadiul anterior dării în exploatare: a) siguranţa utilizatorilor căilor rutiere şi vizibilitatea în diverse circumstanţe, cum ar fi întunericul, şi în condiţii meteorologice normale; b) lizibilitatea elementelor de semnalizare orizontală şi verticală;----------Lit. b) a pct. 3 din anexa 2 a fost modificată de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. c) starea drumurilor.4. Criterii aplicabile în stadiul imediat după darea în exploatare: evaluarea siguranţei căilor rutiere din perspectiva comportamentului real al utilizatorilorRealizarea unei operaţiuni de audit într-un anumit stadiu poate duce la reanalizarea criteriilor aplicabile în stadiile precedente.  +  Anexa 3Clasificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidente şi clasificarea siguranţei reţelei rutiere----------Partea introductivă a anexei 3 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.1. Identificarea tronsoanelor cu o concentraţie mare de accidenteIdentificarea tronsoanelor cu o concentraţie ridicată a accidentelor ia în considerare cel puţin numărul accidentelor rutiere din anii anteriori, soldate cu persoane decedate pe unitate de distanţă, raportat la fluxul de trafic şi, în cazul intersecţiilor, numărul de astfel de accidente raportat la tipul intersecţiei.2. Identificarea tronsoanelor de drum cu concentraţie mare de accidente în vederea analizei pentru clasificarea nivelului siguranţei reţelei rutiereIdentificarea tronsoanelor pentru analiză în cadrul clasificării siguranţei reţelei rutiere ia în considerare potenţialul de reducere a costurilor legate de accidente. Tronsoanele rutiere se clasifică pe categorii. Pentru fiecare categorie de cale rutieră, tronsoanele se analizează şi se clasifică în funcţie de factori de siguranţă, cum ar fi concentraţia de accidente, volumul de trafic şi tipologia acestuia.Pentru fiecare categorie de cale rutieră, clasificarea siguranţei reţelei rutiere are ca rezultat crearea unei liste de priorităţi care cuprinde tronsoanele rutiere unde se preconizează că îmbunătăţirea infrastructurii va fi deosebit de eficace.3. Elementele de evaluare pentru echipele de experţi la vizitele pe teren pentru efectuarea inspecţiei de siguranţă rutieră:----------Partea introductivă a pct. 3 din anexa 3 a fost modificată de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016. a) descrierea tronsonului rutier; b) trimiterea la eventuale rapoarte anterioare referitoare la acelaşi tronson rutier; c) analiza eventualelor rapoarte de accidente; d) numărul de accidente, de persoane decedate şi de persoane grav rănite în ultimii 3 ani; e) potenţiale măsuri corective care se realizează etapizat, cum ar fi:- eliminarea sau protejarea obstacolelor fixe de la marginea drumului;- reducerea limitelor de viteză şi intensificarea controlului vitezei la nivel local;- îmbunătăţirea vizibilităţii în diferite condiţii meteorologice şi de luminozitate;- îmbunătăţirea stării de siguranţă a echipamentelor poziţionate în ampriza drumului, cum ar fi sistemele de protecţie pasivă;- îmbunătăţirea coerenţei, vizibilităţii, lizibilităţii şi poziţionării marcajelor rutiere, în special aplicarea unor benzi de avertizare sonoră pentru încetinire şi a semnalizării verticale;- îmbunătăţirea aderenţei/rugozităţii suprafeţei de rulare a drumului;- reproiectarea sistemelor de protecţie pasivă;- asigurarea şi îmbunătăţirea protecţiei pasive în zona mediană;- reconsiderarea posibilităţii de efectuare a manevrei de depăşire în condiţii de siguranţă;- îmbunătăţirea amenajării intersecţiilor, inclusiv a trecerilor la nivel cu calea ferată;- modificarea traseului;- modificarea lăţimii drumului, prin prevederea de acostamente consolidate;- instalarea unui sistem de gestionare şi de control al traficului;- reducerea unui posibil conflict cu utilizatorii vulnerabili ai drumurilor;- modernizarea drumurilor în funcţie de standardele de proiectare în vigoare;- reabilitarea şi mărirea capacităţii portante a drumurilor;- utilizarea unor semne de circulaţie inteligente;- îmbunătăţirea sistemelor inteligente de transport şi a serviciilor telematice pentru interoperabilitate, situaţii de urgenţă şi semnalizare.----------Lit. e) a pct. 3 al anexei 3 a fost modificată de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.  +  Anexa 4Informaţii referitoare la accidente de circulaţie, menţionate în rapoartele de accidente soldate cu persoane decedateRapoartele de accidente trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:1. localizarea cât mai precisă a accidentului;----------Pct. 1 al anexei 4 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.2. imagini şi/sau diagrame cu locul accidentului;3. data şi ora accidentului;4. informaţii referitoare la drum, cum ar fi tipul de zonă, categoria de drum, tipul de intersecţie cu semnalizarea aferentă, numărul benzilor de circulaţie, marcajul, suprafaţa de rulare, sistemele de iluminat şi condiţiile meteorologice, limitarea de viteză, şanţuri, rigole, taluzuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin, parapeţi şi alte lucrări de artă, vegetaţie sau alte elemente cu rigiditate ridicată la impact;----------Pct. 4 al anexei 4 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 16 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 22 iunie 2016.5. gravitatea accidentului, cu precizarea numărului de persoane decedate şi vătămate;6. caracteristicile persoanelor implicate în accident, cum ar fi vârsta, sexul, naţionalitatea, nivelul alcoolemiei sau consumul unor substanţe interzise prin Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, utilizarea sau neutilizarea echipamentelor de siguranţă;7. date cu privire la autovehiculele implicate în accident (tip, vechime, ţara în care este înmatriculat/înregistrat, echipament de siguranţă, după caz, date privind ultimele inspecţii tehnice periodice, în conformitate cu legislaţia aplicabilă);8. date referitoare la accidentele de circulaţie, cum ar fi tipul accidentului, tipul coliziunii, manevrarea fiecărui vehicul şi manevrele fiecărui conducător auto;9. ori de câte ori este posibil, informaţii privind timpul dintre momentul accidentului şi constatarea acestuia sau sosirea serviciilor de urgenţă.NOTĂ:Reproducem mai jos dispoziţiile art. II din Legea nr. 125/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţă rutieră, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 265/2008 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale acesteia:"ART. II. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 792/2010 pentru aprobarea componenţei, a atribuţiilor şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţă rutieră, precum şi a Metodologiei de atestare a auditorilor de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 13 octombrie 2010, şi Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 480/2011 pentru aprobarea programelor-cadru de formare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră, a tarifelor pentru efectuarea evaluării de impact, a auditului de siguranţă rutieră şi a inspecţiei de siguranţă, a onorariilor cuvenite auditorilor de siguranţă rutieră, precum şi a contractelor-cadru care se încheie de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. cu investitorii, cu administratorii şi cu auditorii de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 20 iulie 2011, vor fi modificate şi completate în conformitate cu modificările şi completările aduse Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, cu modificările şi completările ulterioare, şi republicate. (2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 8 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător cu ocupaţia de auditor de siguranţă rutieră, auditor de evaluare de impact de siguranţă rutieră şi cea de inspector de siguranţă rutieră."-------