ORDIN nr. 3.454 din 25 noiembrie 2016pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 29 noiembrie 2016  Având în vedere dispoziţiile art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Procedura de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Se aprobă următoarele formulare: a) "Cerere privind aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare", prevăzută în anexa nr. 2; b) "Atestat", prevăzut în anexa nr. 3; c) "Înştiinţare privind aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare", prevăzută în anexa nr. 4; d) "Decizie prin care se ia act de retragerea cererii privind aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare", prevăzută în anexa nr. 5; e) "Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice", prevăzută în anexa nr. 6; f) "Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice", prevăzută în anexa nr. 7. (3) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale centrale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

  Eugen-Dragoş Doroş
  Bucureşti, 25 noiembrie 2016.Nr. 3.454.  +  Anexa 1PROCEDURA 25/11/2016  +  Anexa 2CEREREprivind aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privindCodul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioareSubsemnatul/Subscrisa .........................., cu domiciliul fiscal în ................., str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap ....., judeţul/sectorul ............, cod de identificare fiscală ........................, solicit prin prezenta aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că am de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la ...........................*1), astfel cum reiese din Atestatul nr. ........... din data de ...................., ataşat la prezenta, eliberat de ...................... ..............................................(numele şi prenumele debitorului sau alereprezentatului legal al acestuia)..................................(semnătura) Notă

  ──────────

  *1) Se va menţiona denumirea autorităţii sau instituţiei publice care a eliberat atestatul.

  ──────────
   +  Anexa 3Denumirea autorităţii sau instituţiei publice .............Adresa ....................................................Codul de identificare fiscală .............................Nr. ............. din data de .............................ATESTATCa urmare a Cererii nr. .............. din data de ............., depusă de contribuabilul ......................, cu domiciliul fiscal în localitatea ................, str. ...................... nr. ........, bl. ......., sc. ......, ap... ..., judeţul/sectorul ..............., cod de identificare fiscală ........................, certificăm că acesta figurează în evidenţa noastră cu sume certe, lichide şi exigibile existente în sold la data eliberării prezentului atestat, în cuantum total de ...................... lei.Prezentul atestat se eliberează în temeiul art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Precizăm că în prezentul atestat nu sunt cuprinse sumele aflate în litigiu, întrucât acestea nu sunt considerate exigibile.De la data eliberării prezentului atestat, pentru sumele cuprinse în acesta ne angajăm să nu efectuăm plăţi către debitor până la achitarea sumelor pentru care urmează să ni se comunice adresa de înfiinţare a popririi sau până la comunicarea de către organul fiscal central a deciziei de ridicare a măsurii de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice ori a înştiinţării că nu sunt în curs noi măsuri de executare silită, după caz.Conducătorul autorităţii sau instituţiei publiceFuncţia ..................Numele şi prenumele ............Semnătura ......................L.S.  +  Anexa 4ANTET*1)Dosar de executare nr. ..........Nr. ............ din ............Către*2) ........................ÎNŞTIINŢAREprivind aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privindCodul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioareÎn temeiul art. 230 alin. (3)-(6) şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, având în vedere Atestatul eliberat de dumneavoastră sub nr. ........... din data de ..................... şi Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice nr. .... din data de ..............., având numărul de evidenţă a plăţii.................................., vă înştiinţăm că asupra debitorului ...........................*3), cu domiciliul fiscal în localitatea ..............., str. ................ nr. ..., bl. ....., sc. ....., ap. ...., judeţul/sectorul .................., cod de identificare fiscală .......................*4), nu s-au întreprins noi măsuri de executare silită.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele .......................Semnătura .................................L.S.Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759. Notă

  ──────────

  *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

  *2) Se vor menţiona denumirea autorităţii sau instituţiei publice şi datele de identificare ale acesteia.

  *3) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.

  *4) Se vor menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

  ──────────
   +  Anexa 5ANTET*1)Dosar de executare nr. ................Nr. ............ din ..................Către*2) ...............................cod de identificare fiscală ............str. ............... nr. ..., bl. ...,sc. ..., et. ...., ap. ..., sectorul ...,localitatea ........ judeţul ...........,cod poştal ..............DECIZIEprin care se ia act de retragerea cererii privind aplicareaprevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul deprocedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioareÎn temeiul prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice,având în vedere Cererea privind aplicarea prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nr. ......... din data de ..............., înregistrată la organul fiscal cu nr. .................... din data de ....................,precum şi Cererea de retragere a cererii dumneavoastră nr. ............. din data de ................., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .......................,am luat act de retragerea cererii dumneavoastră.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele ................Semnătura .........................L.S.Număr de operator de date cu caracter personal - 759. Notă

  ──────────

  *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

  *2) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea debitorului, după caz.

  ──────────
   +  Anexa 6ANTET*1)Dosar de executare nr. ............Nr. ............ din ..............Către ..........................*2)ADRESĂde înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorulle are de încasat de la autorităţi sau instituţii publiceÎn temeiul prevederilor art. 230 alin. (3) şi art. 236 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează poprirea asupra sumelor certe, lichide şi exigibile pe care debitorul ...................*3) le are de încasat de la dumneavoastră, conform Atestatului nr. ............. din data de ............... .Sumele urmăribile vor fi reţinute şi virate în conturile deschise la unitatea de Trezorerie a Statului ...................., pe numele .....................*4), utilizând numărul de evidenţă a plăţii ..................., după cum urmează:*Font 8*┌──────────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬───────────────┬────────────────────────┐│ Denumirea obligaţiei │ Categorie │ Titlul executoriu │ Suma datorată │ Contul în care ││ fiscale/bugetare │ sumă de plată*5) │ nr./data*6) │ (lei) │ urmează a se vira suma │├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├──────────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼───────────────┼────────────────────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │└──────────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴───────────────┴────────────────────────┘Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către dumneavoastră. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi. De la data comunicării prezentei adrese, sunteţi obligaţi: a) dacă nu datoraţi vreo sumă de bani debitorului - să înştiinţaţi organul de executare silită în termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese; b) să plătiţi de îndată sumele pentru care s-a înfiinţat poprirea sau, în cazul în care disponibilităţile băneşti existente la data primirii prezentei adrese sunt insuficiente pentru stingerea sumelor cuprinse în aceasta, să plătiţi cu prioritate, din sumele existente şi cele viitoare, sumele cuprinse în adresă.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă a prezentei adrese, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.Vă mulţumim pentru cooperare,Conducătorul organului de executareNumele şi prenumele ...............Semnătura .........................L.S.Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759.1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.4. Se utilizează în baza prevederilor art. 230 alin. (3) şi art. 236 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 2 exemplare de către organul de executare silită.6. Circulă 1 exemplar la autoritatea sau instituţia publică de la care debitorul are de încasat sume.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită. Notă

  ──────────

  *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act de executare.

  *2) Se vor menţiona denumirea, codul de identificare fiscală şi domiciliul fiscal al autorităţii sau instituţiei publice.

  *3) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare a debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.

  *4) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante conform titlurilor executorii menţionate în tabel, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate pentru care s-a emis titlul executoriu.

  *5) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A- amendă, P- penalitate, PI- penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.

  *6) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

  ──────────
   +  Anexa 7ANTET*1)Dosar de executare nr. ................Nr. ........... din ...................Către ...............................*2)DECIZIE DE RIDICAREa măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le arede încasat de la autorităţi sau instituţii publiceÎn baza prevederilor art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul .....................*3) cu domiciliul fiscal în localitatea ..............., str. .................. nr. ......, bl. ....., sc. ........, ap. ......., judeţul/sectorul ......................, cod de identificare fiscală ..................*4), pentru care a fost comunicată Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice nr. ......./............., având numărul de evidenţă a plăţii .................................., se ridică măsurile de executare silită aplicate, în limita sumei de ........ lei, întrucât obligaţiile fiscale pentru care s-a înfiinţat poprirea au fost stinse integral/parţial prin alte modalităţi prevăzute de lege, iar la data emiterii prezentei decizii nu sunt în curs alte măsuri de executare silită.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Conducătorul organului de executareNumele şi prenumele ....................Semnătura ..............................L.S.Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759.1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează în baza prevederilor art. 234 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.5. Se întocmeşte în 2 exemplare de către organul de executare silită.6. Circulă 1 exemplar la autoritatea sau instituţia publică la care a fost înfiinţată poprirea.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită. Notă

  ──────────

  *1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act de executare.

  *2) Se vor menţiona denumirea şi sediul autorităţii sau instituţiei publice.

  *3) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.

  *4) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

  ──────────
  -----