DECIZIE nr. 371 din 29 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor
EMITENT
 • GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 29 noiembrie 2016  În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul IDecizia prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 27 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În cadrul Comitetului îşi desfăşoară activitatea grupuri de lucru la nivel tehnic, prevăzute în anexa nr. 2, la care participă experţi din cadrul ministerelor, organelor de specialitate şi instituţiilor administraţiei publice centrale care fac parte din Comitet. Pentru fiecare expert desemnat se desemnează şi un membru supleant. (2) În cadrul grupurilor de lucru de la nivel tehnic participă, în calitate de invitaţi permanenţi, reprezentanţi ai societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniul imigraţiei şi drepturilor omului. (3) Grupurile de lucru de la nivel tehnic sunt conduse de o persoana desemnată prin ordin al şefului Cancelariei Prim-Ministrului. Grupul de lucru privind logistica primară şi siguranţa naţională este condus de şeful Cancelariei Prim-Ministrului. (4) În cadrul reuniunilor grupului de lucru privind logistica primară şi siguranţa naţională pot fi dezbătute şi informaţii cu caracter secret, caz în care experţii prevăzuţi la alin. (1) şi invitaţii permanenţi prevăzuţi la alin. (2) trebuie să deţină certificat de securitate sau autorizaţie de acces valabile pentru nivelul de secretizare al informaţiilor discutate în cadrul fiecărei reuniuni. (5) Recomandările şi măsurile convenite la nivelul grupurilor de lucru de la nivel tehnic se înaintează prin secretariatul tehnic membrilor Comitetului, cu 5 zile înainte de întrunire."2. La articolul 5, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Comitetul şi grupurile de lucru la nivel tehnic îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, pe care Comitetul îl aprobă în prima reuniune......................................................................... (3) Secretariatul tehnic al Comitetului şi al grupurilor de lucru este asigurat de către o persoana desemnată de şeful Cancelariei Prim-Ministrului, care trebuie să deţină certificat de securitate sau autorizaţie de acces valabile pentru nivelul de secretizare al informaţiilor discutate în cadrul fiecărei reuniuni. (4) Agenda fiecărei şedinţe a Comitetului şi a grupurilor de lucru se întocmeşte de secretariatul tehnic pe baza propunerilor formulate în acest sens de către membrii acestora şi se aprobă de către coordonatorul Comitetului."3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Grupurile de lucru se întrunesc trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Cancelariei Prim-Ministrului.4. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta decizie.  +  Articolul IIDesemnarea experţilor şi a membrilor supleanţi potrivit art. 4 alin. (1) din Decizia prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta decizie, se realizează în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii prin act administrativ al conducătorului ministerelor, organelor de specialitate şi instituţiilor administraţiei publice centrale.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  --------------

  Secretarul general al Guvernului,

  Florin Marius Tacu
  Bucureşti, 29 noiembrie 2016.Nr. 371.  +  Anexă(Anexa nr. 2 la Decizia nr. 312/2015)GRUPURILE DE LUCRUcare îşi desfăşoară activitatea în cadrul ComitetuluiInterministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor1. Grupul de lucru Armonizare legislativă, integrare socială, economică şi culturală2. Grupul de lucru Integrare locală3. Grupul de lucru Logistică primară şi siguranţă naţională-----