ORDIN nr. 330 din 19 mai 1999pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 iunie 1999    Ministrul sănătăţii,având în vedere prevederile art. 12 lit. d) din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică şi ale art. 2 pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 764/1998,ţinând seama de referatul Inspecţiei sanitare de stat nr. G.H. 3.349 din 19 mai 1999,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspecţia sanitară de stat, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Hajdu Gabor  +  Anexa 1 NORMEprivind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat  +  Articolul 1Inspecţia sanitară de stat este activitatea de exercitare a controlului de stat al respectării condiţiilor igienico-sanitare prevăzute de reglementările legale în domeniul sănătăţii publice şi al aplicării unitare a acestora în cadrul agenţilor economici din sectorul public, privat şi cooperatist, inclusiv cu capital străin, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, al autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi în locuinţe.  +  Articolul 2 (1) Prezentele norme se referă la activitatea de inspecţie sanitară necesară pentru garantarea protecţiei stării de sănătate a comunităţii şi individului în relaţie cu mediul de viaţa şi de muncă, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. (2) Activitatea de inspecţie sanitară de stat este separată de activităţile de avizare şi de autorizare sanitară. După acordarea avizului sanitar sau a autorizaţiei sanitare, biroul pentru avize şi autorizaţii din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, va preda lunar inspectorului sanitar de stat şef judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, lista cuprinzând unităţile avizate sau autorizate sanitar.  +  Articolul 3 (1) Inspecţia sanitară de stat se exercită, potrivit Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, de către personalul de specialitate din Inspecţia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi de către personalul de specialitate din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împuternicit de către Ministerul Sănătăţii pentru a exercita aceasta activitate. Aceste persoane sunt denumite în continuare inspectori sanitari de stat. (2) Legitimatiile nominale pentru inspectorii sanitari de stat se tiparesc şi se gestionează de Ministerul Sănătăţii. Legitimatiile nominale se semnează de către secretarul de stat desemnat prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Responsabilitatea organizării şi coordonării activităţii de inspecţie sanitară de stat se realizează de către secretarul de stat desemnat potrivit alin. (2). (4) Normarea inspectorilor sanitari de stat din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, este de 4 posturi pentru 100.000 de locuitori.  +  Articolul 4 (1) Inspectorii sanitari de stat au, potrivit Legii nr. 100/1998, următoarele obligaţii: a) să solicite unităţilor controlate documentele şi informaţiile necesare, în vederea evaluării riscurilor pentru sănătate, precum şi înlăturarea deficienţelor de igiena constatate; b) sa dispună suspendarea temporară a activităţii până la remedierea deficienţelor, precum şi retragerea autorizaţiei sanitare de funcţionare; c) sa dispună suspendarea lucrărilor de construcţii, montaj, amenajări, în cazul în care nu se respecta clauzele stabilite prin avizul sanitar sau în normele de igiena; d) sa oprească sau sa condiţioneze darea în consum public a alimentelor care nu corespund normelor de igiena, precum şi folosirea obiectelor, a materialelor şi a substanţelor care prin natura sau prin modul lor de utilizare periclitează sănătatea populaţiei; e) sa recolteze probe necesare în vederea evaluării riscului pentru sănătate; f) sa oprească folosirea preparatelor biologice, de diagnostic, profilaxie, tratament, care se dovedesc necorespunzătoare sau nocive sănătăţii; g) să constate şi sa sanctioneze contravenţiile la normele de igiena, conform legii; h) sa participe la alte activităţi specifice, impuse de riscul deteriorării stării de sănătate a populaţiei. (2) Inspectorii sanitari de stat au dreptul să între în unităţi de orice tip din raza lor de activitate şi în locuintele cetăţenilor numai cu acordul celor care ocupa locuinta sau cu autorizarea procurorului, pentru efectuarea controlului sanitar sau pentru instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile. (3) Concluziile activităţii inspecţiei sanitare de stat, abaterile de la normele legale constatate, precum şi orice alte măsuri legale aplicate se consemnează în procese-verbale sau în acte legale de sancţionare şi se comunică celor în cauza şi, respectiv, Ministerului Sănătăţii sau Guvernului, după caz.  +  Articolul 5 (1) Îndrumarea şi coordonarea activităţii de inspecţie sanitară de stat se realizează de către personalul de specialitate din Inspecţia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii. (2) Conducerea activităţii de inspecţie sanitară de stat din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se realizează de către directorii adjuncţi, împuterniciţi pentru exercitarea inspecţiei sanitare de stat, denumiţi în continuare inspectori sanitari de stat şefi. (3) Inspectorii sanitari de stat şefi, prevăzuţi la alin. (2), sunt medici care au specialitatea igiena, epidemiologie, medicina muncii sau sănătate publică şi sunt subordonaţi directorilor direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi Inspecţiei sanitare de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, în faţa cărora răspund pentru activitatea de inspecţie sanitară de stat din teritoriul arondat. (4) În anumite situaţii (concediu de odihnă, concediu medical, deplasări în ţara sau în străinătate şi alte asemenea situaţii) inspectorii sanitari de stat şefi pot numi, în condiţiile legii, un înlocuitor din rândul personalului de specialitate din subordine, cu acordul directorilor direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 6 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor de inspecţie sanitară de stat pot fi împuterniciţi medici, farmacisti, biologi, chimisti, ingineri, fizicieni, asistenţi principali de igiena şi asistenţi principali de farmacie, încadraţi în funcţii de specialitate în Ministerul Sănătăţii şi în direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Propunerile pentru împuternicirea persoanelor de specialitate care urmează sa exercite activitatea de inspecţie sanitară de stat sunt făcute după cum urmează: a) de către inspectorul sanitar de stat şef al Inspecţiei sanitare de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru inspectorii sanitari de stat din minister, pentru inspectorii sanitari de stat şefi judeţeni şi pentru inspectorul sanitar de stat şef al municipiului Bucureşti; b) de către inspectorii sanitari de stat şefi judeţeni, respectiv de către inspectorul sanitar de stat şef al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 7Inspectorul sanitar de stat şef al Inspecţiei sanitare de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii are următoarele atribuţii: a) conduce activitatea de inspecţie sanitară de stat la nivel naţional; b) evalueaza şi aproba programele anuale de activitate în domeniul inspecţiei sanitare de stat, întocmite de inspectorii sanitari de stat şefi judeţeni şi de inspectorul sanitar de stat şef al municipiului Bucureşti; c) propune secretarului de stat coordonator nominalizarea persoanelor care urmează să fie împuternicite cu atribuţii de inspector sanitar de stat şef judeţean şi de inspector sanitar de stat şef al municipiului Bucureşti; d) întocmeşte fişa postului pentru inspectorul sanitar de stat şef judeţean şi al municipiului Bucureşti; e) nominalizarea inspectorilor sanitari de stat şefi judeţeni şi al municipiului Bucureşti se va obţine în urma sustinerii unui concurs organizat în condiţiile legii; f) realizează evaluarea performantelor profesionale individuale, potrivit legii, a inspectorului sanitar de stat şef judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi acorda calificative periodice; g) propune secretarului de stat retragerea împuternicirii inspectorului sanitar de stat care, în urma aprecierilor periodice, nu se încadrează în criteriile de activitate şi performanta cuprinse în fişa postului; h) constata şi sancţionează contravenţiile la normele igienico-sanitare, normele de radioprotectie, normele de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile şi profesionale, în conformitate cu dispoziţiile legale; i) rezolva sesizările şi reclamaţiile adresate Inspecţiei sanitare de stat, potrivit competentelor legale; j) asigura, după caz, formarea unor comisii de analiza a reclamatiilor care privesc calitatea inspecţiei sanitare de stat la nivel teritorial.Aceste comisii vor fi compuse din specialişti aparţinând institutelor de sănătate publică şi direcţiilor de sănătate publică; k) organizează intalniri periodice cu inspectorii sanitari de stat din teritoriu; l) colaborează cu structuri similare din alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; m) în situaţii speciale (sezon turistic, epidemii, calamitati naturale etc.) organizează şi supraveghează acţiuni suplimentare de inspecţie sanitară de stat.  +  Articolul 8Personalul de specialitate din Inspecţia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii are următoarele atribuţii specifice: a) controlează şi evalueaza activitatea de inspecţie sanitară de stat la nivel naţional; b) supraveghează şi evalueaza realizarea programelor anuale de activitate a inspecţiei sanitare de stat din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi răspunde de pregătirea raportarilor periodice către secretarul de stat coordonator; c) acorda asistenţa tehnica şi metodologică inspectorilor sanitari de stat din teritoriu; d) contribuie împreună cu alţi specialişti din Ministerul Sănătăţii şi din unităţile subordonate Ministerului Sănătăţii la elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul activităţii de inspecţie sanitară de stat; e) stabileşte relaţii de colaborare cu alte organizaţii de profil din ţara şi din străinătate; f) colaborează cu personalul de specialitate din structuri similare ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; g) propune directorilor direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, măsuri de sancţionare a inspectorilor sanitari de stat din teritoriu; h) constata şi sancţionează contravenţiile la normele igienico-sanitare, normele de radioprotectie, normele de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile şi profesionale şi aplica sancţiunile contravenţionale în conformitate cu dispoziţiile legale pe întregul teritoriu naţional.  +  Articolul 9Inspectorul sanitar de stat şef din direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, are următoarele atribuţii: a) organizează şi coordonează întreaga activitate de inspecţie sanitară de stat la nivelul teritoriului arondat; b) întocmeşte programul anual al activităţii de inspecţie sanitară de stat din teritoriul arondat, cuprinzând inspecţiile sistematice, periodice şi controalele programate; c) întocmeşte graficele de lucru pentru realizarea programului anual de activitate, completate ori de câte ori este necesar cu activităţi suplimentare de inspecţie sanitară: rezolvarea reclamatiilor şi sesizarilor, intervenţii în situaţii accidentale, controale care nu au fost cuprinse în programul anual, solicitări ale altor compartimente din cadrul direcţiei de sănătate publică judeteana şi a municipiului Bucureşti; d) repartizează personalului din subordine, lunar sau săptămânal, după caz, unitatea sau unităţile care vor fi inspectate, respectând ordinea cronologică din graficul de activitate. Repartizarea se va face pe baza principiului echităţii şi al rotatiei permanente, nefiind permisă nominalizarea permanenta a unui inspector pentru o anumită unitate sau teritoriu; e) păstrează confidenţialitatea privind iminenta inspecţiei sanitare, exceptând unităţile la care sunt necesare pregatiri ale procesului de producţie sau intrarea în funcţiune a unor componente care nu funcţionează permanent, situaţii în care inspecţia este anunţată cu cel mult 24 de ore înainte de efectuare; f) primeşte rapoartele de inspecţie sanitară întocmite de inspectorii sanitari de stat din teritoriu, verifica şi, eventual, corecteaza calculele determinarilor şi evaluarile expunerii şi riscului, verifica raportul din punct de vedere al corectitudinii întocmirii, având în vedere inclusiv respectarea normelor ortografice. În sensul prezentelor norme, raportul de inspecţie este un document scris, întocmit de inspectorul sanitar de stat în urma acţiunii de inspecţie, fiind verificat şi semnat de inspectorul sanitar de stat şef judeţean sau al municipiului Bucureşti; g) asigura securitatea şi confidenţialitatea documentelor referitoare la obiectivele care au fost inspectate; h) controlează anual pe teren activitatea fiecărui inspector sanitar de stat din subordine în cursul a cel puţin două acţiuni de inspecţie; i) apreciază activitatea personalului din subordine şi acorda periodic calificative după criteriile de calitate a inspecţiei şi de etica profesională; j) cu avizul direcţiei de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, înaintează inspectorului sanitar de stat şef din Ministerul Sănătăţii propunerile de nominalizare a persoanelor care urmează să fie împuternicite sa exercite activitatea de inspecţie sanitară de stat; k) întocmeşte fişa postului pentru personalul din subordine; l) prezintă inspectorului sanitar de stat şef din Ministerul Sănătăţii propuneri privind retragerea împuternicirii acordate inspectorilor sanitari de stat a căror activitate nu se încadrează în prevederile fisei postului, în vederea aprobării acesteia de către secretarul de stat coordonator; m) constata şi sancţionează contravenţiile la normele igienico-sanitare, normele de radioprotectie, normele de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile şi profesionale şi aplica sancţiunile contravenţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale, pe teritoriul arondat.  +  Articolul 10Inspectorii sanitari de stat pot solicita serviciile laboratoarelor de analiza ale direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi pot apela la serviciile altor specialişti din compartimentele acestor direcţii, în cazul în care consultarea acestora este necesară pentru activitatea de inspecţie sanitară de stat.  +  Articolul 11Inspectorii sanitari de stat de la nivel teritorial au, pe lângă obligaţiile generale prevăzute de Legea nr. 100/1998, şi următoarele atribuţii: a) studiază dosarul de obiectiv înainte de începerea inspecţiei sanitare de stat; b) păstrează confidenţialitatea privind iminenta inspecţiei sanitare de stat înainte de începerea propriu-zisa a acesteia. Se vor excepta unităţile care necesita pregatiri ale procesului de producţie sau intrarea în funcţiune a unor componente care nu au regim permanent de funcţionare, situaţii în care acţiunea de inspecţie este anunţată cu cel mult 24 de ore înainte de către inspectorul sanitar de stat şef judeţean şi al municipiului Bucureşti; c) stabilesc, din momentul intrării în unitatea ce urmează a fi inspectata, legătură cu conducerea acesteia, care va desemna un reprezentant pentru a-i însoţi în tot timpul efectuării inspecţiei; d) examinează şi investigheaza condiţiile igienico-sanitare din unitatea inspectata, în scopul determinării unui risc prezent sau potenţial pentru sănătate sau în scopul impunerii încadrării în prevederile legislaţiei sanitare în vigoare; e) menţionează în raportul de inspecţie sanitară pe care îl vor prezenta inspectorului sanitar de stat şef al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, caracterul confidenţial al datelor pe care conducerea unităţii inspectate le-a indicat ca fiind, potrivit legii, secret de stat sau secret de serviciu; f) respecta şi aplica principiile de etica şi deontologie medicală; g) respecta cu stricteţe metodologiile specifice de inspecţie sanitară de stat.  +  Articolul 12În situaţiile în care inspectorul sanitar de stat efectuează activitatea de inspecţie sanitară într-un anumit domeniu şi constata existenta unor deficiente care depăşesc limita competentelor specialitatii sale, va comunică în scris inspectorului sanitar de stat şef din direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, sau, după caz, inspectorului sanitar de stat şef din Ministerul Sănătăţii aspectele respective, semnaland totodată necesitatea deplasarii unui alt inspector sanitar de stat în unitatea controlată.  +  Articolul 13 (1) Pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de inspecţie sanitară de stat la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor fi dotate cu mijloacele de transport necesare sau, după caz, se va asigura decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor de deplasare a inspectorilor în interesul serviciului, inclusiv cele efectuate cu autoturismul propriu. (2) Inspectorul sanitar de stat va fi dotat cu aparatura şi instrumentarul necesare pentru efectuarea determinarilor la faţa locului şi pentru recoltarea probelor ce vor fi analizate în laborator.  +  Articolul 14 (1) În funcţie de importanţa aspectelor constatate, inspectorul sanitar de stat şef judeţean şi al municipiului Bucureşti are obligaţia de a comunică în scris concluziile rapoartelor de inspecţie sanitară de stat către biroul pentru avize şi autorizaţii sanitare din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Concluziile activităţii de inspecţie sanitară de stat la nivel judeţean şi în municipiul Bucureşti vor fi aduse trimestrial la cunoştinţa directorului direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi vor fi raportate Inspecţiei sanitare de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 15 (1) În funcţie de importanţa aspectelor constatate şi în conformitate cu reglementările în vigoare, concluziile rezultate din rapoartele de inspecţie sanitară de stat pot fi comunicate de către direcţia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, institutelor de sănătate publică din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, prefecturilor, administraţiei publice locale şi altor autorităţi care ar putea fi interesate. (2) Nu pot fi comunicate datele şi informaţiile care sunt considerate, potrivit legii, secrete de stat şi secrete de serviciu.  +  Articolul 16Conducătorii unităţilor de orice fel, organele administraţiei publice locale şi cetăţenii sunt obligaţi să respecte integral legislaţia sanitară în vigoare, sa pună la dispoziţie inspectorilor sanitari de stat informaţiile solicitate de aceştia şi să aplice măsurile stabilite, în scopul prevenirii imbolnavirilor.------