LEGE nr. 238 din 28 noiembrie 2016privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 29 noiembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 29 august 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.1 din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 31 august 2016, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 2, punctul 13 al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"13. trimitere poştală - bun adresat, aflat în forma finală în care urmează să fie transportat şi livrat la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine, pe ambalaj sau într-o listă de distribuţie. Pe lângă trimiterile de corespondenţă, în această categorie sunt incluse, de exemplu, imprimatele, sacii "M", pachetele mici, coletele poştale care conţin bunuri cu sau fără valoare comercială şi mandatele poştale pe suport hârtie. În această categorie nu sunt incluse trimiterile hibrid;".2. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:"5^1. La articolul 2, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 23^1, cu următorul cuprins:«23^1. trimiteri hibrid - trimiteri prezentate de către expeditor în formă fizică sau electronică (poştă electronică, SMS, fax etc.) şi în cazul cărora furnizorul a procesat mesajul (decompactare, decriptare, arhivare etc.), transportul acestuia realizându-se în principal prin transmiterea în format electronic către punctele din reţeaua furnizorului de servicii poştale mai apropiate de destinatar, de unde trimiterile sunt distribuite destinatarului în formă fizică sau în formă electronică în cazul trimiterilor prezentate în formă fizică; serviciile care au ca obiect trimiterile hibrid sunt servicii conexe serviciilor poştale;»".3. La articolul I, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:"11^1. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:«(1^1) În cazul partajării costului net între furnizorii de servicii poştale şi/sau utilizatori conform prevederilor alin. (1) lit. b), nu vor fi luate în calcul serviciile care au ca obiect trimiteri poştale care le exclud din sfera serviciului universal şi nici serviciile care prezintă caracteristici suplimentare faţă de cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal, astfel cum acestea au fost stabilite de autoritatea de reglementare.»"4. La articolul I punctul 12, articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) În vederea aplicării prevederilor art. 22 alin. (1), în termen de 160 de zile de la primirea unei cereri de compensare a costului net corecte şi complete, autoritatea de reglementare va comunica Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională decizia privind cuantumul costului net determinat în urma analizării acestuia, iar Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională are obligaţia de a iniţia proiectul de hotărâre a Guvernului privind mecanismul de compensare. (2) Guvernul stabileşte utilizarea uneia dintre cele două surse de finanţare a costului net cu respectarea principiilor transparenţei, al minimei atingeri aduse concurenţei, al nediscriminării şi al proporţionalităţii. (3) Partajarea costului net între furnizorii de servicii poştale, prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. b), poate fi utilizată doar în măsura în care cuantumul sumelor care ar trebui colectate pentru compensarea costului net determinat potrivit alin. (1) ar fi rezonabil şi nu ar aduce atingere viabilităţii economice a furnizorilor, fără a putea depăşi limita maximă de 0,6% din cifra de afaceri din furnizarea serviciilor stabilite conform art. 22 alin. (1^1), înregistrată în anul pentru care se face compensarea costului net, cifră de afaceri calculată de autoritatea de reglementare şi comunicată Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională în termenul prevăzut la alin. (1). (4) Partajarea costului net între utilizatori, prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. b), se poate realiza doar cu condiţia menţinerii accesibilităţii tarifelor pentru serviciile stabilite conform art. 22 alin. (1^1), condiţie a cărei respectare va fi stabilită de autoritatea de reglementare şi comunicată Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională în termenul prevăzut la alin. (1). (5) Cifra de afaceri prevăzută la alin. (3) se calculează luând în considerare cifra de afaceri din furnizarea serviciilor stabilite conform art. 22 alin. (1^1), înregistrată în anul pentru care se face compensarea costului net, a tuturor furnizorilor de servicii poştale care au avut această calitate în cursul anului pentru care se datorează contribuţia, calitate care subzistă şi la data calculării cifrei de afaceri prevăzute la alin. (3). (6) În vederea compensării costului net prin partajarea costului net între furnizorii de servicii poştale, ANCOM va percepe de la furnizorii serviciilor poştale stabilite conform art. 22 alin. (1^1), având o cifră de afaceri mai mare ori egală cu 500.000 lei, înregistrată în anul pentru care se face compensarea costului net, o contribuţie proporţională cu veniturile provenite din furnizarea serviciilor stabilite conform art. 22 alin. (1^1) în cursul anului pentru care se datorează contribuţia. (7) Persoanele obligate la plata contribuţiei prevăzute la alin. (6) sunt cele care au avut calitatea de furnizor de servicii poştale în cursul anului pentru care se datorează contribuţia, calitate care subzistă şi la data stabilirii contribuţiei prevăzute la alin. (6). (8) În vederea determinării cuantumului contribuţiilor individuale, ANCOM va utiliza informaţiile cu privire la veniturile obţinute din furnizarea serviciilor poştale stabilite conform art. 22 alin. (1^1), aşa cum au fost puse la dispoziţia autorităţii de către furnizorii de servicii poştale, potrivit procedurii stabilite prin decizie a preşedintelui ANCOM. (9) În situaţia în care furnizorii prevăzuţi la alin. (6) nu transmit informaţiile prevăzute la alin. (8), la determinarea contribuţiilor individuale se va lua în calcul întreaga cifră de afaceri a acestora înregistrată în cursul anului pentru care se datorează contribuţia. (10) Ţinând cont de prevederile alin. (3)-(9), prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. b) se vor stabili modalitatea şi termenul de plată a contribuţiilor datorate de furnizorii de servicii poştale sau a sumelor colectate de furnizorii de servicii poştale de la utilizatori, modalitatea şi termenul de plată a sumelor virate furnizorilor de serviciu universal pentru compensarea costului net, precum şi orice alte elemente necesare în vederea funcţionării mecanismului de compensare. (11) Dispoziţiile alin. (3)-(9) se aplică în mod corespunzător şi în cazul partajării costului net între furnizorii de servicii poştale şi utilizatori, prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. b). (12) Contribuţiile datorate de furnizorii de servicii poştale sau sumele colectate de furnizorii de servicii poştale de la utilizatori pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, în temeiul prezentului articol, constituie creanţe bugetare asimilate creanţelor fiscale şi sunt administrate de autoritatea de reglementare, fiind aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. (13) În cazul în care s-a realizat compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, autoritatea de reglementare publică un raport anual privind acest cost şi mecanismul de compensarea a acestuia."5. La articolul I, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 15^1, cu următorul cuprins:"15^1. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:«(2^1) Contractului prevăzut la alin. (2) i se aplică în mod corespunzător prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.»"6. La articolul I, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 19^1, cu următorul cuprins:"19^1. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 50. - (1) ANCOM poate solicita în scris furnizorilor de servicii poştale, altor persoane care desfăşoară activităţi în domenii conexe pieţei serviciilor poştale sau utilizatorilor persoane juridice orice informaţii necesare în vederea exercitării atribuţiilor stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă, inclusiv informaţii financiare ori informaţii care vizează furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, respectând, dacă este cazul, caracterul confidenţial al informaţiilor primite.»"7. La articolul I, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 23^1, cu următorul cuprins:"23^1. La articolul 57 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:«Art. 57. - (1) ANCOM poate obliga furnizorii de servicii poştale, alte persoane care desfăşoară activităţi în domenii conexe pieţei serviciilor poştale sau utilizatorii persoane juridice la plata unor amenzi administrative de la 100 lei la 15.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, pentru a-i determina:»."8. La articolul II, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile art. I pct. 11, 11^1 şi 12 sunt aplicabile începând cu prima decizie a preşedintelui ANCOM emisă după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, prin care se va realiza o compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului universal."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 28 noiembrie 2016.Nr. 238.--------