HOTĂRÂRE nr. 881 din 23 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Solicitanţii, entităţi juridice publice/private, au obligaţia de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii contractului de finanţare, o singură dată, în termenul precizat în notificarea AFIR, conform procedurilor AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, termen care curge de la data comunicării notificării privind selecţia proiectului de către AFIR."2. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se abrogă.3. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Selecţia proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, respectiv a acordului de mediu/avizului Natura 2000, obligatoriu a fi prezentat înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR sau, după caz, APIA. Termenul maxim de prezentare a documentului este precizat în notificarea emisă în conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, termen care curge de la data comunicării notificării privind selecţia proiectului."4. La articolul 7, alineatul (6) se abrogă.5. La articolul 8 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare în materia achiziţiilor publice;"6. Articolul 16^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 16^2. - (1) Durata de monitorizare aferentă proiectelor pentru submăsurile 6.1, 6.2, 6.3 este de 3 ani, calculată de la data efectuării plăţii tranşei a doua de plată/ultimei plăţi, după caz. (2) Durata de monitorizare aferentă proiectelor pentru submăsura 6.5 «Schema pentru micii fermieri», denumită în continuare submăsura 6.5, submăsurile 16.4 «Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare» în sectorul agricol şi 16.4a «Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare» în sectorul pomicol, denumite în continuare submăsura 16.4 şi submăsura 16.4a, este de 5 ani, calculată de la data efectuării ultimei plăţi. (3) Durata de valabilitate a contractelor de finanţare pentru proiectele din cadrul submăsurilor 9.1 şi 9.1a încetează odată cu efectuarea plăţii aferente ultimei tranşe de plată."7. La articolul 24, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:"(9^1) Durata de monitorizare aferentă proiectelor din cadrul submăsurii 19.2, care au ca tip de sprijin o sumă forfetară, este cea stabilită pentru submăsurile de bază din PNDR 2014-2020, conform art. 16^2 alin. (1), calculată de la data efectuării plăţii tranşei a doua de plată/ultimei plăţi, după caz."  +  Articolul IIPrevederile prezentei hotărâri se aplică şi proiectelor depuse în cadrul sesiunilor organizate în cursul anului 2016, aflate în etapa de evaluare/selectare, ai căror solicitanţi nu au fost notificaţi, în condiţiile legii, de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale în vederea încheierii contractului de finanţare.  +  Articolul IIIContractele de finanţare încheiate de către Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se pot modifica, în condiţiile legii, conform art. 16^2 şi art. 24 alin. (9^1) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, prin acordul de voinţă al părţilor contractante.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul fondurilor europene,

  Dragoş Cristian Dinu

  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Cristiana Paşca Palmer

  Ministrul afacerilor externe,

  Lazăr Comănescu
  Bucureşti, 23 noiembrie 2016.Nr. 881.---------