ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016  Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. (C.N.A.I.R.) este administratorul autostrăzilor şi drumurilor naţionale pe bază de contract de concesiune încheiat în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, având drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce îi revin în această calitate, potrivit reglementărilor interne şi actelor juridice internaţionale la care România este parte.În vederea asigurării cadrului legal, precum şi a condiţiilor necesare realizării obligaţiilor C.N.A.I.R., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, pentru desfăşurarea activităţilor de interes public naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale şi autostrăzilor,întrucât principalele obiective ale Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A. (C.N.I.R.) pentru perioada următoare sunt reprezentate de dezvoltarea reţelei de autostrăzi, construirea unei reţele de drumuri expres, realizarea de centuri şi variante ocolitoare pentru oraşele mari, conexiunea municipiilor reşedinţă de judeţ şi a localităţilor urbane limitrofe la autostrăzi şi drumuri expres, dar şi de a asigura implementarea proiectelor de infrastructură de transport transeuropene pe care le gestionează în prezent, aşa cum acestea sunt definite de legislaţia în vigoare,având în vedere că proiectele de infrastructură de transport sunt investiţii publice de importanţă strategică pentru România, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport transeuropene şi creşterea mobilităţii populaţiei şi a mărfurilor,deoarece întârzierea implementării proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană are impact direct asupra pierderii de sume alocate României prin Programul operaţional Infrastructură mare, estimate la aproximativ 6,8 miliarde euro, context care impune reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru diminuarea acestei categorii de risc,având în vedere drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile care îi revin Companiei Naţionale de Căi Ferate "CFR" - S.A. (CFR - S.A.) în calitate de administrator al infrastructurii feroviare primite în concesiune de la statul român prin Ministerul Transporturilor în calitate de titular al dreptului de administrare, specificul activităţii CFR - S.A. din care rezultă sursele de realizare a veniturilor proprii şi necesitatea utilizării acestora pe destinaţii, sursele de finanţare alocate de la bugetul de stat pentru întreţinerea şi reparaţia curentă a infrastructurii feroviare şi necesitatea utilizării acestora pe destinaţii, sursele de finanţare a reparaţiilor capitale (reînnoiri), a reabilitărilor, a modernizărilor şi a dezvoltărilor infrastructurii feroviare,ţinând seama de reglementările legale în vigoare, interne şi internaţionale, şi de necesitatea asigurării cadrului legal şi a condiţiilor necesare realizării obiectivelor şi obligaţiilor CFR - S.A.,întrucât întârzierea realizării intervenţiilor la infrastructura feroviară transeuropeană are impact direct asupra pierderii de sume alocate României prin Programul operaţional Infrastructură mare, estimate la aproximativ 3,1 miliarde euro pentru sectorul feroviar, context care impune reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru diminuarea acestei categorii de risc,ţinând cont că executarea silită a sumelor datorate conform titlurilor executorii, prin înfiinţarea de popriri pe veniturile proprii ale CFR - S.A., determină blocarea activităţii acesteia, cu consecinţe grave asupra activităţii de întreţinere şi reparaţie a căii ferate şi de implementare a proiectelor de investiţii, se impune necesitatea instituirii unor reglementări care să permită reîntregirea de la bugetul de stat a plăţilor efectuate din venituri proprii ale CFR - S.A. Această situaţie are un caracter extraordinar, întrucât determină măsuri pentru evitarea de întârzieri şi blocaje în procesul de implementare a proiectelor de infrastructură de interes strategic pentru România.Deoarece sursele de finanţare alocate în anul 2016 pentru investiţiile în infrastructura de metrou sunt insuficiente în raport cu necesarul, fapt ce conduce implicit la întârzierea termenului de finalizare a lucrărilor la obiectivele de investiţii "Magistrala IV - Metrou" cu termen de punere în funcţiune în trimestrul IV al anului 2016, Magistrala V Metrou, etapa I-A Drumul Taberei-Universitate, cu termen de punere în funcţiune în anul 2017, precum şi întârzieri majore în demararea achiziţiei serviciilor de consultanţă exproprieri şi începere lucrări de structură staţii şi tunele, cu consecinţe directe în respectarea termenului de punere în funcţiune a magistralei "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă-Otopeni", programat pentru anul 2021.Finanţarea insuficientă faţă de necesarul real în derularea normală a contractelor conduce implicit la întârzierea lucrărilor contractate pentru realizarea acestor obiective, prelungirea disconfortului cetăţenilor creat de existenţa şantierelor, imposibilitatea decongestionării traficului auto şi reducerea nivelului de poluare aferent, precum şi imposibilitatea utilizării eficiente a fondurilor externe nerambursabile, alocate obiectivelor de investiţii ale METROREX - S.A., în cadrul financiar 2014-2020 (prin nerespectarea termenelor asumate pentru finalizarea lucrărilor).Întrucât mecanismul actual de deschidere a creditelor bugetare generează întârzieri în asigurarea plăţilor către executanţii de lucrări datorită sistemului greoi de asigurare cu resurse din bugetul de stat, aspect care conduce de cele mai multe ori la plata unor penalităţi/majorări de întârziere cu impact negativ asupra bugetului de stat, iar în acest context se impune schimbarea mecanismului de deschidere a creditelor bugetare prin trecerea la deschideri de credite bugetare pe bază de estimări, pentru ca, ulterior, creditele bugetare să fie justificate pe bază de documente justificative prin grija beneficiarului,întrucât măsurile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se referă la proiecte de infrastructură de transport care se află în implementare pentru care sezonul de execuţie lucrări a început în cursul lunii mai 2016, ceea ce conferă regim de urgenţă măsurilor care urmează a fi adoptate, iar în lipsa acestor măsuri s-ar produce o serie de consecinţe imediate dintre care amintim: a) penalizări şi majorări de întârziere pentru bugetul de stat ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale încheiate cu executanţii de lucrări; b) blocaje şi întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură cu consecinţe imediate asupra nerespectării graficelor de execuţie lucrări; c) pierderea unor sume de bani din bugetul UE alocate pentru sectorul de transport estimate pentru anul 2016 la suma de 1,0 miliarde euro,întrucât Misiunea de audit a Curţii de Conturi desfăşurată la Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transportului Rutier - ISCTR a constatat imposibilitatea punerii în aplicare, în forma actuală, a Legii nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, prin care s-a stabilit schimbarea statutului personalului cu atribuţii de control şi s-a recomandat "efectuarea demersurilor necesare, oficiale şi formalizate pentru iniţierea, susţinerea şi aprobarea unui act normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 352/2015 şi eliminarea disfuncţionalităţilor prezentate, fie pentru declanşarea procedurilor legale de abrogare a legii", iar acest fapt nu mai poate fi materializat până la data intrării în vigoare a legii (1 ianuarie 2017),având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Transportul pe căile ferate române  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(9) Activităţile de transport feroviar public sau în interes propriu sunt realizate de către operatori de transport feroviar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."2. La articolul 1 alineatul (10), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) administratorul infrastructurii - compania naţională care are ca obiect principal de activitate dezvoltarea, administrarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare, inclusiv managementul traficului, monitorizarea şi comanda semnalizării;".3. La articolul 1 alineatul (10), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) gestionar de infrastructură feroviară - orice persoană juridică sau grup de persoane juridice care au ca obiect de activitate întreţinerea şi exploatarea infrastructurii feroviare neinteroperabile închiriate de la administratorul infrastructurii feroviare, în condiţiile legii. Pe perioada închirierii infrastructurii feroviare neinteroperabile administratorul infrastructurii feroviare exercită drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru infrastructura feroviară închiriată;".4. La articolul 1 alineatul (10), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) transport feroviar public de călători - serviciul public de interes naţional de transport feroviar de călători, prestat către public în mod nediscriminatoriu şi continuu de operatorii de servicii publice, cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, în baza contractului de serviciu public încredinţat;".5. La articolul 1 alineatul (10), după litera f) se introduc nouă noi litere, literele g)-o), cu următorul cuprins:"g) transport feroviar de călători - servicii de transport de călători care sunt prestate de operatorii feroviari de călători care deţin licenţă de transport şi operează pe infrastructura feroviară, în condiţiile legii; h) transport feroviar de marfă - servicii de transport de marfă care sunt prestate de operatorii feroviari de marfă care deţin licenţă de transport şi operează pe infrastructura feroviară, în condiţiile legii; i) drept exclusiv - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. f) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007; j) obligaţie de serviciu public - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. e) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007; k) contract de servicii publice - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. i) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007; l) compensaţie de serviciu public - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. g) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007; m) operator de serviciu public - are înţelesul prevăzut la art. 2 lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007; n) serviciu public de interes naţional - serviciu public de transport feroviar de călători prestat la nivelul reţelei naţionale de cale ferată sub coordonarea Ministerului Transporturilor; o) transport intermodal de marfă - serviciile de transport de marfă în care activitatea specifică transportului se realizează prin intermediul a cel puţin două moduri de transport, utilizând aceeaşi unitate de încărcare pe tot parcursul expediţiei de marfă."6. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar public sau în interes propriu pot obţine licenţă operatorii economici care îndeplinesc condiţiile prevăzute în legislaţia naţională în vigoare."7. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Licenţa pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar prevăzute la art. 1 se acordă de către organismul desemnat în acest scop conform legislaţiei în vigoare."8. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Ministerul Transporturilor şi alte autorităţi competente acţionează în domeniul transportului de călători pe calea ferată şi garantează prestarea de servicii de interes general care sunt mai performante decât cele pe care le-ar fi permis o piaţă concurenţială. În acest scop, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, Ministerul Transporturilor încheie, în condiţiile legii, contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar, în cadrul cărora se stabilesc obligaţiile de serviciu public de interes naţional în vederea furnizării de servicii de transport adecvate. (2) Până la termenul stabilit prin art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, în limita bugetului aprobat prevăzut la alin. (8), contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) se atribuie conform prevederilor art. 5 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. Până la acest termen, Ministerul Transporturilor stabileşte şi aplică măsuri privind creşterea eficienţei economice şi a calităţii serviciilor publice de transport feroviar de călători, inclusiv prin asigurarea cadrului de creştere a competiţiei pe această piaţă. (3) Prin contractele de servicii publice, prevăzute la alin. (1), se stabilesc condiţiile în care Ministerul Transporturilor compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate şi/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu public. (4) Compensaţia de serviciu public pentru transportul feroviar public de călători se acordă operatorilor de transport feroviar de călători pe baza contractelor de servicii publice prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007. În conformitate cu prevederile pct. 2 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, compensaţia de serviciu public acordată în cazul contractelor de serviciu public atribuite conform alin. (2) nu poate depăşi o sumă care corespunde efectului financiar net echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării cu obligaţia de serviciu public asupra costurilor şi veniturilor operatorului de serviciu public. Efectele se evaluează comparând situaţia în care obligaţia de serviciu public este îndeplinită cu situaţia care ar fi existat dacă obligaţia nu ar fi fost îndeplinită. (5) Efectul financiar net se calculează conform următorului mecanism:Efectul financiar net = costurile suportate minus efecte financiare pozitive minus sumele încasate din tarife sau orice alte venituri plus profit de maximum 3%, în care semnificaţia termenilor este următoarea: a) costurile suportate = costurile suportate şi evidenţiate distinct în legătură cu o obligaţie de serviciu public sau cu un set de obligaţii de serviciu public conţinute într-un contract de servicii publice prevăzut la alin. (1) şi/sau într-o normă generală; b) efecte financiare pozitive = eventualele efecte financiare generate în cadrul reţelei exploatate în temeiul obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză; c) sumele încasate din tarife sau orice alte venituri = sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public în cauză; d) profitul de maximum 3% este calculat la costurile suportate. (6) Metodologia de calcul, evidenţiere şi acordare a compensaţiei de serviciu se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (7) După aprobarea în conformitate cu prevederile art. 39 a contractelor prevăzute la alin. (1), modificarea în cursul anului a parametrilor pe baza cărora s-a stabilit compensaţia de serviciu public în conformitate cu prevederile alin. (4) nu conduce la majorarea şi suportarea din bugetul de stat sau din bugetele locale, după caz, a unor compensaţii de serviciu public suplimentare faţă de cele prevăzute prin contractele de servicii publice. (8) Sumele aferente compensaţiei de serviciu public prevăzute la alin. (4) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie, potrivit legii. (9) Sumele prevăzute la alin. (8) se asigură în mod nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de transport feroviar care au contracte de servicii publice legal încheiate. (10) În cazul în care un operator de transport feroviar realizează atât servicii compensate care fac obiectul unor obligaţii de serviciu public de transport feroviar, cât şi alte activităţi, conturile aferente serviciilor publice sus-menţionate trebuie separate astfel încât să îndeplinească condiţiile prevăzute la pct. 5 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. (11) Prevederile alin. (1), (3), (4) şi (8) se aplică de către Ministerul Transporturilor până la preluarea acestor atribuţii de către Autoritatea de Reformă Feroviară, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare."9. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - (1) În cazul prestării de servicii de transport de marfă, operatorii de serviciu pot beneficia de măsuri de sprijin, cu respectarea prevederilor în domeniul ajutorului de stat. (2) În cazul prestării de servicii de transport intermodal de marfă, operatorii de servicii pot beneficia de subvenţii, în baza unor scheme de ajutor de stat aprobate conform legii."10. La articolul 7 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) elaborează strategiile de dezvoltare a infrastructurii feroviare şi strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport feroviar, astfel încât să asigure creşterea competitivităţii transportului feroviar pe piaţa transporturilor de persoane şi bunuri;"11. La articolul 7 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) asigură alocarea fondurilor publice necesare pentru implementarea programelor prevăzute la lit. b) în condiţiile existenţei în prealabil a bazei legale pentru efectuarea acestor alocări din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor;".12. La articolul 7 alineatul (2), literele c)-f), k) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"c) asigură, în condiţii identice, tuturor operatorilor feroviari acces egal şi nediscriminatoriu pe infrastructura feroviară publică, conform reglementărilor interne, legislaţiei Uniunii Europene, precum şi acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte; d) asigură beneficiarilor de transport feroviar dreptul de a apela la un operator de transport liber ales; e) sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului feroviar public, în vederea susţinerii mobilităţii persoanelor şi a bunurilor prin intermediul unui sistem naţional de servicii publice de transport cu nivel ridicat de performanţă, calitate şi eficienţă economică; f) asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în transportul feroviar, precum şi condiţii echitabile între modurile de transport;...................................................................... k) elaborează politici de dezvoltare echilibrată a transportului feroviar în raport cu alte moduri de transport;...................................................................... n) avizează cadrul de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice prevăzut în contractul de activitate al companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară, încheiat cu Ministerul Transporturilor;".13. La articolul 10, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Închirierea unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se face prin licitaţie publică, potrivit condiţiilor specifice de închiriere aprobate prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Transporturilor. (4) Veniturile obţinute din închirierea unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se încasează de către compania naţională care administrează infrastructura feroviară în scopul folosirii acestora exclusiv pentru executarea de lucrări de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii capitale/reînnoire, reabilitare şi modernizare la infrastructura feroviară publică interoperabilă, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat."14. Articolul 11^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze către filiala sa S.C. Electrificare C.F.R. - S.A., cu acordul Ministerului Transporturilor, instalaţiile de tracţiune electrică şi de electroalimentare cu echipamentele aferente, aparţinând infrastructurii feroviare publice, pentru asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare în scopul realizării transportului feroviar public. (2) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze către filiala sa S.C. Electrificare C.F.R. - S.A., cu acordul Ministerului Transporturilor, bunuri proprietate privată necesare organizării şi desfăşurării procesului de transport feroviar, aferente instalaţiilor de tracţiune electrică şi de electroalimentare, cu echipamentele aferente. (3) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze către S.C. Telecomunicaţii C.F.R. - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, cu acordul Ministerului Transporturilor, reţeaua de telecomunicaţii C.F.R., cu excepţia reţelei GSM-R, cu echipamentele aferente, parte a infrastructurii feroviare publice, în vederea administrării acesteia. (4) Compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze către S.C. Telecomunicaţii C.F.R. - S.A., cu acordul Ministerului Transporturilor, bunuri proprietate privată necesare organizării şi desfăşurării procesului de transport feroviar, aferente reţelei de telecomunicaţii C.F.R., cu echipamentele aferente. (5) Pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, condiţiile de închiriere se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară. (6) Veniturile obţinute din închirierea activelor care fac obiectul prezentului articol se încasează de către compania naţională care administrează infrastructura feroviară în scopul folosirii acestora exclusiv pentru executarea de lucrări de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii capitale/reînnoire, reabilitare şi modernizare la infrastructura feroviară publică interoperabilă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."15. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Accesul şi circulaţia pe infrastructura feroviară publică sunt permise dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) operatorul de transport feroviar deţine o licenţă în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; b) operatorul de transport feroviar deţine un certificat de siguranţă în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; c) există un contract de acces pe infrastructura feroviară, încheiat între operatorul de transport feroviar şi administratorul/ gestionarul infrastructurii feroviare, în condiţiile legii."16. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Veniturile proprii ale companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară se constituie din: a) veniturile obţinute din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare, în lei şi în valută; b) veniturile obţinute din activitatea de închiriere a secţiilor neinteroperabile; c) veniturile obţinute din alte activităţi de închiriere a activelor; d) veniturile obţinute din activităţi conexe activităţii de transport feroviar; e) veniturile obţinute din activităţi de valorificare a activelor; f) veniturile obţinute din exploatarea bunurilor proprietate publică a statului concesionate companiei în baza contractului de concesionare încheiat, în numele statului, cu Ministerul Transporturilor; g) veniturile obţinute din executarea garanţiilor de participare la licitaţii, a garanţiilor aferente sumelor reţinute, a garanţiilor tehnice pentru asigurarea calităţii lucrărilor executate sau a altor garanţii constituite conform contractelor încheiate şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, precum şi veniturile obţinute din penalităţile şi dobânzile contractuale pentru întârzieri în executarea contractelor finanţate din bugetul statului şi din fonduri externe nerambursabile, cu condiţia utilizării acestora pentru proiectele de infrastructură de transport în favoarea căruia au fost constituite; h) veniturile din imobilizări financiare, investiţii pe termen scurt, investiţii financiare cedate, diferenţe de curs valutar, dobânzi, sconturi primite în urma unor reduceri financiare, precum şi alte venituri financiare, aferente activităţii companiei."17. La articolul 22, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:"(3) Veniturile obţinute potrivit alin. (2) lit. a), c), d), e) şi h) se utilizează pentru: a) proiectarea, repararea, administrarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurii feroviare, precum şi pentru remedierea din punctul de vedere al mediului a amplasamentelor afectate de poluare ca urmare a desfăşurării activităţii, precum şi în situaţii cum ar fi accidente, incidente, la scoaterea din funcţiune, abandonarea unor tronsoane; b) plata cheltuielilor suplimentare, ce depăşesc valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute din devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţii, aferente lucrărilor rezultate în urma schimbării, în condiţiile legii, a soluţiilor tehnice şi/sau constructive şi a exproprierilor aferente acestora; c) finanţarea investiţiilor proprii; d) rambursarea ratelor de capital, plăţilor de dobânzi şi de comisioane aferente creditelor contractate de stat şi a creditelor contractate de companie în nume propriu; e) plata penalităţilor, dobânzilor de întârziere, precum şi a altor cheltuieli aferente acestora stabilite pe baza contractului de achiziţie publică legal încheiat ori de instanţă sau comisiile de adjudecare a disputelor conform clauzelor contractuale, inclusiv pentru obiectivele de investiţii finanţate de la bugetul de stat; f) acoperirea cheltuielilor de personal, administrare şi funcţionare a companiei; g) cheltuieli de investiţii în domeniul public al statului, inclusiv exproprieri potrivit prevederilor legale în vigoare; h) cheltuieli stabilite prin decizii ale comisiilor de adjudecare a disputelor pentru obiective de investiţii din domeniul public al statului şi a căror finanţare este asigurată de la bugetul de stat conform prevederilor legale, cu excepţia celor prevăzute la lit. e); i) stingerea obligaţiilor stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi arbitrale care constituie titluri executorii aferente obiectivelor de investiţii din domeniul public al statului şi a căror finanţare este asigurată de la bugetul de stat, cu excepţia dobânzilor, penalităţilor şi altor cheltuieli aferente acestora. (4) Veniturile obţinute potrivit alin. (2) lit. f) se utilizează pentru lucrări şi servicii de întreţinere şi reparaţie curentă a bunurilor proprietate publică a statului primite în concesiune, pentru lucrări de intabulare a terenurilor proprietate publică a statului primite prin concesionare. (5) Veniturile obţinute potrivit alin. (2) lit. g), precum şi veniturile obţinute din penalităţile şi dobânzile contractuale pentru întârzieri în executarea contractelor finanţate din bugetul statului şi din fonduri externe nerambursabile se utilizează, cu prioritate, pentru lucrări, indiferent de natura acestora, necesare continuării şi finalizării obiectivelor pentru atingerea cărora au fost încheiate respectivele contracte, inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor suplimentare care pot apărea în vederea atingerii obiectivelor contractelor, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Transporturilor poate aloca anual sume de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie, companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară, care reprezintă diferenţa dintre costurile totale pentru întreţinerea şi asigurarea funcţionării infrastructurii feroviare publice şi veniturile proprii ale companiei, cu respectarea procedurilor în domeniul ajutorului de stat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare."18. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Operatorii de transport feroviar plătesc un tarif de utilizare a infrastructurii feroviare, calculat conform cadrului de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare, prevăzut în contractul de activitate al companiei naţionale care administrează infrastructura, încheiat cu Ministerul Transporturilor."19. La articolul 23, alineatul (2) se abrogă.20. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Promovarea proiectelor pentru construcţii de tronsoane noi de cale ferată, pentru modernizarea şi/sau dezvoltarea unor tronsoane existente, precum şi pentru magistralele destinate circulaţiei cu viteze mari se face de către Ministerul Transporturilor, la propunerea fundamentată a companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară, după consultarea operatorilor de transport feroviar."21. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Cheltuielile pentru investiţii, reparaţii, modernizări, reabilitări, consolidări ale infrastructurii feroviare publice sunt finanţate de la bugetul de stat, din fonduri externe nerambursabile, din surse proprii realizate din amortizarea mijloacelor fixe şi din veniturile obţinute potrivit art. 22 alin. (2) lit. b)."22. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:"Art. 25^1. - (1) Din sumele alocate de la bugetul de stat pentru întreţinerea şi reparaţia curentă a infrastructurii feroviare, compania naţională care administrează infrastructura feroviară poate deconta: a) lucrările şi serviciile realizate în regie proprie, cu respectarea prevederilor legale, prin intermediul sucursalelor, potrivit reglementărilor şi normelor specifice activităţii de întreţinere a infrastructurii feroviare; b) materialele necesare realizării lucrărilor şi serviciilor potrivit lit. a), achiziţionate cu respectarea prevederilor legale în vigoare; c) lucrările şi serviciile realizate prin intermediul societăţilor afiliate pe baza contractelor încheiate cu acestea cu respectarea prevederilor legale în vigoare; d) lucrările şi serviciile realizate prin intermediul societăţilor terţe pe baza contractelor încheiate cu acestea cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) De la bugetul de stat se alocă sumele necesare: a) reîntregirii veniturilor proprii ale companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară care au fost supuse executărilor silite în baza deciziilor definitive emise de Curtea Internaţională de Arbitraj sau de oricare dintre instituţiile abilitate pentru proiectele finanţate din fonduri ex-ISPA, fără existenţa culpei companiei care administrează infrastructura feroviară; b) decontării penalităţilor, dobânzilor, accesoriilor neimputabile companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară aferente realizării investiţiilor finanţate din fonduri nerambursabile, dacă sunt emise titluri executorii de către instanţele de judecată sau, după caz, de instanţele de arbitraj; c) finalizării procedurilor de expropriere pentru investiţiile finanţate din fonduri nerambursabile. (3) Fondurile externe nerambursabile ale companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară se utilizează, dar fără a se limita la aceste destinaţii, pentru proiectarea, asistenţa tehnică, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii feroviare, pentru dotarea cu echipamente şi utilaje necesare lucrărilor executate în regie proprie şi pentru alte cheltuieli de investiţii, în conformitate cu prevederile contractelor/memorandumurilor de finanţare încheiate potrivit legii. (4) Creditele interne şi externe contractate de compania naţională care administrează infrastructura feroviară se utilizează pentru proiectarea, exploatarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea şi construcţia infrastructurii feroviare şi pentru alte cheltuieli de investiţii. Elementele contractului de creditare încheiat de companie în nume propriu referitoare la valoarea creditului, destinaţia acestuia, dobânzi şi garanţiile creditului se aprobă prin memorandum de către Guvern. Aceste credite interne şi/sau externe pot fi garantate cu bunurile care fac parte din proprietatea companiei şi nu pot depăşi 30% din valoarea acestor bunuri. (5) Veniturile obţinute din executarea garanţiilor de bună execuţie, din executarea garanţiilor aferente sumelor reţinute, din executarea garanţiilor tehnice pentru asigurarea calităţii lucrărilor executate, din alte garanţii constituite conform contractelor încheiate, precum şi veniturile obţinute din penalităţile şi dobânzile contractuale pentru întârzieri în executarea contractelor finanţate din bugetul statului şi din fonduri externe nerambursabile se utilizează pentru lucrări, indiferent de natura acestora, necesare continuării şi finalizării obiectivelor pentru atingerea cărora au fost încheiate respectivele contracte, inclusiv pentru finanţarea cheltuielilor suplimentare care pot apărea în vederea atingerii obiectivelor contractelor, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (6) Sumele alocate de la bugetul de stat conform prevederilor alin. (2) se transferă în conturile proprii ale companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară deschise la bănci comerciale autorizate în condiţiile legii şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a companiei, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului transporturilor."23. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice cuprinde fâşiile de teren, în limită de 20 m fiecare, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, necesare pentru amplasarea instalaţiilor de semnalizare şi de siguranţă a circulaţiei şi a celorlalte instalaţii de conducere operativă a circulaţiei trenurilor, precum şi a instalaţiilor şi lucrărilor de protecţie a mediului. În zona de siguranţă a infrastructurii feroviare este interzisă executarea oricăror construcţii sau instalaţii neferoviare supraterane, cu excepţia proiectelor de infrastructuri publice şi a celor pentru care s-a emis aviz favorabil de către Ministerul Transporturilor şi care nu pun în pericol siguranţa circulaţiei. În zona de siguranţă a infrastructurii feroviare publice este interzisă închirierea terenurilor, proprietate publică a statului, în vederea executării unor construcţii sau instalaţii neferoviare supraterane. Prin excepţie, în zona de siguranţă, cu avizul companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară, se pot închiria astfel de terenuri în vederea amplasării de construcţii provizorii în condiţiile prevăzute la art. 11^1 alin. (3)."24. La articolul 29, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:"(2^1) În scopul prevenirii evenimentelor de cale ferată determinate de căderea de masă lemnoasă - copaci, arbori peste elemente ale căii ferate, administratorul infrastructurii feroviare execută lucrări de toaletare/tăiere a vegetaţiei lemnoase şi de înlăturare a potenţialelor pericole identificate în limita zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare, cu respectarea reglementărilor specifice domeniului silvic.(2^2) În cazul căderilor accidentale de material lemnos peste elemente ale căii ferate, administratorul infrastructurii feroviare execută imediat lucrări de toaletare/tăiere a vegetaţiei lemnoase şi de înlăturare a potenţialelor pericole identificate în limita zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare, în vederea restabilirii condiţiilor de circulaţie normală pe calea ferată, masa lemnoasă rezultată urmând a fi exploatată conform reglementărilor specifice domeniului silvic.(2^3) Ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional pentru intervenţii cu caracter urgent în scopul remedierii unor deranjamente sau avarii la liniile de cale ferată se aprobă de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, potrivit prevederilor art. 40 alin. (2)-(4) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare."25. La articolul 29, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Zona de protecţie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte şi de alta a axei căii ferate, indiferent de proprietar, în limita a maximum 100 m de la axa căii ferate, precum şi terenurile destinate sau care servesc, sub orice formă, la asigurarea funcţionării acesteia. Pentru zonele de protecţie a infrastructurii feroviare publice noi, administratorul infrastructurii feroviare va notifica eventualii proprietari de terenuri afectate."26. La articolul 30, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) amplasarea oricăror construcţii, fie şi cu caracter temporar, fără aprobarea administratorului infrastructurii feroviare, cu respectarea regimului juridic al zonei de protecţie, respectiv de siguranţă, după caz;".27. La articolul 30, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) depozitarea de materiale sau înfiinţarea de plantaţii care împiedică vizibilitatea liniei şi a semnalelor feroviare;".28. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Traversarea căii ferate de către alte căi de comunicaţii sau de către Sistemul naţional de transport al petrolului - gaze naturale/ţiţei, proprietate publică a statului, se realizează şi se menţine în conformitate cu reglementările emise de către Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de celelalte ministere implicate şi de către organele administraţiei publice locale, după caz, cu suportarea de către beneficiarul căii de comunicaţie/ Sistemul naţional de transport al petrolului a oricăror daune produse la infrastructura feroviară."29. La articolul 37, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Contractul prevăzut la alin. (1) respectă cel puţin principiile şi parametrii de bază prevăzuţi în legislaţia naţională în vigoare, inclusiv Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european. Contractul cuprinde şi următoarele elemente:".30. La articolul 37 alineatul (2), literele a), b) şi e)-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) indicatori de calitate privind funcţionarea infrastructurii feroviare, cu impact asupra calităţii serviciilor de transport feroviar de călători şi marfă; b) obiective precise cu efect cuantificat în nivelul veniturilor şi cheltuielilor care privesc performanţa economică a companiei care administrează infrastructura feroviară;.......................................................................... e) cadrul de tarifare a infrastructurii feroviare publice; f) lista completă a denumirii şi nivelul tarifelor ce pot fi percepute de administratorul infrastructurii de la operatorii de transport pentru activităţile conexe activităţii de transport feroviar; g) capacităţile de infrastructură care trebuie asigurate de administratorul infrastructurii pentru a permite îndeplinirea obligaţiilor de serviciu public definite de Ministerul Transporturilor conform prevederilor ordinului ministrului transporturilor prevăzut la art. 5 alin. (6)."31. La articolul 38, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, contractele de servicii publice prevăzute la art. 5 se încheie între Ministerul Transporturilor, pentru şi în numele statului, şi operatorii de transport feroviar care efectuează transport public de călători pe calea ferată şi se conformează obligaţiilor de serviciu public. (2) Contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) trebuie întocmite/redactate în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. (3) Prin contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1), Ministerul Transporturilor solicită operatorilor de servicii publice să respecte anumite condiţii de performanţă şi calitate, care sunt cuprinse în caietele de sarcini şi/sau în contractele de servicii publice."32. La articolul 38, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Elementele principale ale contractelor de servicii prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordinul ministrului transporturilor prevăzut la art. 5 alin. (6), asigurând conformitatea cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, cu avizul Consiliului Concurenţei."33. La articolul 38, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Operatorii de transport feroviar de călători care au încheiat un contract de servicii publice în baza prevederilor prezentului articol primesc lunar, prin bugetul Ministerului Transporturilor, sumele corespunzătoare compensaţiei pentru serviciul public realizat, conform prevederilor din contractele de servicii publice, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului transporturilor prevăzut la art. 5 alin. (6) şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007. (5) Activele implicate în furnizarea serviciilor de transport ce fac obiectul contractului de servicii publice prevăzut la alin. (1) pot aparţine operatorului de transport feroviar sau pot fi puse la dispoziţia sa, conform prevederilor legale în vigoare."34. La articolul 38, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică de către Ministerul Transporturilor până la preluarea acestor atribuţii de către Autoritatea de Reformă Feroviară, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare."35. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Contractul de activitate prevăzut la art. 37 se încheie pentru o durată de minimum 5 ani, se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare. Contractele de servicii publice prevăzute la art. 38 se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare. Stabilirea duratei acestor contracte se face cu respectarea prevederilor art. 4 şi 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007."36. La articolul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Prevederile celei de-a doua teze a alin. (1) se aplică de către Ministerul Transporturilor până la preluarea acestor atribuţii de către Autoritatea de Reformă Feroviară, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare."37. Articolul 40 se abrogă.38. La articolul 53, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) să introducă sau să retragă servicii de transport, servicii din staţiile de călători sau de mărfuri, cu respectarea condiţiilor contractului de activitate, respectiv a contractului de servicii publice prevăzute la art. 37 şi 38, şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare;".  +  Articolul IIPrevederile contractelor de servicii publice încheiate cu operatorii de transport feroviar şi aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică până la împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, iar compensaţia se acordă în condiţiile stabilite prin acestea şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Capitolul II Proiecte de interes public din domeniul infrastructurii de transport. Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră  +  Articolul IIIPrin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, se pot închiria cu aprobarea Ministerului Transporturilor, în calitate de ordonator principal de credite, la propunerea administratorului de infrastructură feroviară sau rutieră, fără licitaţie, autorităţilor publice locale, la solicitarea acestora, terenuri aflate în proprietatea publică a statului din zona de siguranţă şi/sau zona de protecţie feroviară şi rutieră, pentru realizarea unor proiecte de interes public din domeniul infrastructurii de transport, fără a se afecta siguranţa circulaţiei transporturilor.  +  Articolul IVDupă articolul 12^8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 12^9, cu următorul cuprins:"Art. 12^9. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12, din sumele obţinute în urma scoaterii la licitaţie prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 234.000 mii lei Ministerului Transporturilor pentru finanţarea în anul 2016 a proiectelor de investiţii: Magistrala IV - Metrou cu suma de 64.000 mii lei, Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă-Otopeni cu suma de 130.000 mii lei şi Magistrala V Metrou, Etapa I-A Drumul Taberei - Universitate, cu suma de 40.000 mii lei. (2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5). (3) Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1)."  +  Capitolul III Gestionarea financiară a proiectelor de infrastructură de transport cu finanţare din fonduri europene  +  Articolul VOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 11, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:"(8^1) În bugetele ordonatorilor de credite din care asigură finanţarea proiectelor beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2) şi (3) se pot introduce obiective de investiţii în continuare pentru care sursa de finanţare a fost asigurată din bugetul de stat sau din fonduri externe rambursabile, numai după obţinerea acordului Autorităţii de management a Programului operaţional Infrastructura mare, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) beneficiarul proiectului are calitatea de potenţial beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare; b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului operaţional Infrastructura mare şi îndeplineşte cerinţele tehnico-economice pentru a fi finanţat din fonduri europene şi se încadrează în valoarea totală la nivel de program pentru sectorul transport, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1); c) proiectul este prevăzut în documentele strategice naţionale din transport aprobate conform legii; d) obiectivele de investiţii în continuare au proceduri de achiziţie legale în curs sau au contracte de achiziţie publică legal încheiate ori, după caz, au proceduri/contracte de achiziţie publică pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice."2. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:"(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în condiţiile în care Comisia Europeană a agreat în prealabil realocările de fonduri între obiectivele specifice din cadrul axelor Programului POIM - domeniul transport, se autorizează Autoritatea de management POIM să încheie contracte/decizii a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro la nivel de alocare din POIM aferentă domeniului transport, din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul de coeziune şi cofinanţare de la bugetul de stat, în limita a 20% din valoarea acestei alocări şi cofinanţării de la bugetul de stat aferente acesteia şi cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinaţie prin legile bugetare. (5) Autoritatea de management POIM are obligaţia să depună la Comisia Europeană o cerere de modificare a alocărilor la nivelul axelor, în termen de 90 de zile de la depăşirea nivelului stabilit la nivel de axă conform alin. (1). (6) Prevederile alin. (4) şi (5) se vor aplica de către Autoritatea de management POIM cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a acordului de delegare încheiat."3. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) În cazul proiectelor de infrastructură de transport reprezentând a doua fază a proiectelor ce se finanţează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, precum şi celor preluate integral în finanţare din perioada de programare bugetară a UE 2007-2013, cuprinse în buget în baza avizului de principiu al autorităţii de management, care au contractele de execuţie lucrări încheiate, dar ale căror contracte de finanţare nu au fost încheiate cu autoritatea de management, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite al beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2) aflaţi sub autoritatea sau coordonarea Ministerului Transporturilor solicită din partea departamentului/structurii responsabil/responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului note justificative pentru plata cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării contractului de finanţare. (2) Notele justificative prevăzute la alin. (1) sunt documente aprobate de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor în baza cărora se pot efectua plăţi din bugetul de stat, care vor cuprinde informaţii privind eligibilitatea cheltuielilor şi necesitatea plăţii acestora pentru implementarea proiectului. (3) Prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de organism intermediar pentru sectorul de transport se aprobă depunerea de cereri de rambursare pentru proiecte majore din domeniul transport, după stabilirea admisibilităţii sau a altei forme de confirmare a depunerii proiectului cu toate documentele necesare, de către Comisia Europeană, proiecte care respectă criteriile aprobate de comitetul de monitorizare pentru Programul operaţional Infrastructură mare, în vederea includerii pe declaraţii de cheltuieli transmise către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene. (4) Cheltuielile realizate în cadrul proiectelor majore din domeniul transport, pentru care s-a stabilit admisibilitatea de către Comisia Europeană, dar pentru care nu s-a emis o decizie a Comisiei Europene în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene, sunt considerate eligibile dacă îndeplinesc următoarele condiţii specifice: a) a fost emis ordinul de aprobare a depunerii cererilor de rambursare de către beneficiari/contractul de finanţare cu clauză rezolutorie în conformitate cu prevederile alin. (1); b) sunt în conformitate cu prevederile cererii de finanţare pentru care a fost stabilită admisibilitatea de către Comisia Europeană. (5) Cheltuielile efectuate şi plătite în cazul proiectelor prevăzute la alin. (1) se consideră cheltuieli definitive ale bugetului de stat, în condiţiile în care cererile de finanţare sunt respinse de către Comisia Europeană. Finalizarea proiectelor se va realiza în conformitate cu baza legală naţională de finanţare şi cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate anual cu această destinaţie."  +  Articolul VI (1) Creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor, aferente proiectelor cu finanţare nerambursabilă postaderare pentru perioada de programare bugetară a UE 2014-2020, vor fi deschise de ordonatorul principal de credite pe baza estimărilor lunare de cheltuieli prezentate de beneficiari. (2) Metodologia de deschidere şi justificare lunară a creditelor bugetare deschise potrivit alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul VII (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin lucrări executate în regie proprie se înţelege acele categorii de lucrări care sunt executate de administratorul/dezvoltatorul infrastructurii de transport cu respectarea normelor tehnice şi de calitate în vigoare, prin utilizarea de forţă de muncă, echipamente şi utilaje deţinute sub orice formă de către companie, prin utilizarea de materiale achiziţionate conform legii, care conduc la costuri sub nivelul celor existente pe piaţă, pe baza unei analize de rentabilitate, care au ca finalitate recepţia şi punerea în funcţiune a unui proiect de infrastructură de transport. (2) Pentru lucrările executate în regie proprie, conform legii, de către administratorii de infrastructură rutieră şi feroviară, se alocă de la bugetul de stat credite bugetare Ministerului Transporturilor în cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" aferente proiectelor cu finanţare nerambursabilă postaderare pentru perioadele de programare bugetară 2014-2020 pentru următoarele categorii de cheltuieli eligibile din fonduri europene: a) achiziţia de stocuri de materiale specifice pentru executarea lucrărilor; b) cheltuieli cu resursa umană utilizată în executarea lucrărilor; c) achiziţionarea de echipamente şi utilaje cu sursa de finanţare din fonduri structurale, precum şi cheltuielile cu amortizarea utilajelor utilizate pentru executarea lucrărilor; d) alte categorii de cheltuieli eligibile. (3) Categoriile de cheltuieli menţionate la alin. (2) sunt eligibile pentru decontare din fonduri structurale. (4) Modalitatea de decontare din fonduri europene pentru lucrările executate în regie proprie se stabileşte prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului fondurilor europene, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Obiectivele de investiţii executate în regie proprie se introduc la finanţare din bugetul de stat numai după obţinerea avizului Autorităţii de management şi în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate conform legii, numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) beneficiarul proiectului are calitatea de potenţial beneficiar în cadrul Programului Infrastructura mare; b) proiectul se încadrează în obiectivele Programului Infrastructura mare şi îndeplineşte cerinţele tehnico-economice pentru a fi finanţat din fonduri europene şi se încadrează în valoarea totală la nivel de program, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare; c) proiectul este prevăzut în documentele strategice naţionale din transport aprobate conform legii.  +  Articolul VIIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport transeuropeană de transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 18 martie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul VII alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) a fost încheiat/este în derulare/a fost finalizat un contract de execuţie lucrări/prestări servicii legal încheiat;........................................................................... c) executanţii de lucrări şi/sau prestatorii de servicii acceptă, prin act adiţional la contractele în vigoare, renunţarea la plata accesoriilor aferente disputelor, precum şi la plata accesoriilor care fac parte din disputele contractuale astfel cum acestea au fost stabilite prin comisiile de adjudecare a disputelor;".2. La articolul XI, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul XII, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. XII. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele de infrastructură de transport derulate de beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, beneficiarii pot efectua plăţi în avans de până la 15% din valoarea contractelor de execuţie lucrări/prestări servicii/livrare bunuri, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate, care se justifică prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, până la termenul stabilit conform contractelor de execuţie lucrări/prestări de servicii/livrări de bunuri legal încheiate, dar nu mai târziu de data de eligibilitate finală a programului operaţional, cu condiţia recuperării din fiecare plată a unei cote-părţi cel puţin egale cu procentul în limita căruia a fost acordat avansul, până la recuperarea integrală a acestuia. În cazul nelivrării bunurilor, neefectuării lucrărilor şi serviciilor angajate pentru care s-au plătit avansuri, recuperarea sumelor de către beneficiar se face cu perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, calculate pentru perioada cuprinsă între data acordării şi data recuperării."4. La articolul XII, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Beneficiarii achită avansul prevăzut la alin. (1) şi (2) numai după constituirea garanţiei de returnare a avansului de către executanţii de lucrări/prestatorii de servicii/furnizorii de bunuri care au această obligaţie şi numai dacă sunt asigurate condiţiile pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor rezultate din contract. Garanţia de returnare a avansului trebuie să acopere valoarea avansului acordat, inclusiv valoarea dobânzilor, penalităţilor şi a altor asemenea accesorii prevăzute în contract, cât şi eventualele prejudicii ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului, în limita unui procent maxim de 30% din valoarea avansului acordat. Limita garanţiei de returnare a avansului se stabileşte prin contractul de achiziţie publică legal încheiat."  +  Capitolul IV Mecanisme pentru gestionarea infrastructurii rutiere  +  Articolul IXLegea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 23 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 litera b), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(i) are studii superioare dovedite cu diplomă de licenţă şi diplomă de master recunoscute, în una dintre specialităţile construcţiei şi proiectării drumurilor şi podurilor, respectiv din domeniile inginerie civilă, ingineria transporturilor sau ingineria autovehiculelor rutiere ori studii echivalente potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi o experienţă profesională de cel puţin 3 ani dovedită în unul sau mai multe dintre domeniile menţionate; sau".2. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), rapoartele de audit de siguranţă rutieră nu se întocmesc atunci când are loc o modificare de soluţie tehnică a unui drum public ce face obiectul prezentei legi, modificare ce se poate confirma la fazele ulterioare de audit de siguranţă rutieră."3. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), raportul de audit de siguranţă rutieră prevăzut la stadiul de la lit. c) se realizează şi se predă investitorului/administratorului drumului în termen de maximum 30 de zile de la data la care a avut recepţia la terminarea lucrărilor. Autoritatea Rutieră Română încheie contractul cu auditorul de siguranţă rutieră şi îl desemnează pentru a participa la recepţia la terminarea lucrărilor, pentru a întocmi raportul de audit de siguranţă rutieră şi pentru a semna procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în calitate de invitat."4. La articolul 10, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) Setul de măsuri care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, prin lucrări de intervenţii generale executate de administratorul drumului, precum şi termenele de executare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor."5. La articolul 11, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:"(1^1) Pentru proiectele de infrastructură rutieră aflate în implementare, investitorul sau administratorul, dacă a prevăzut obligaţia realizării auditului de siguranţă rutieră în sarcina antreprenorului/proiectantului, poate mandata antreprenorul/proiectantul pe bază de contract de mandat să îl reprezinte în relaţia cu Autoritatea Rutieră Română în vederea realizării evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, respectiv a auditului de siguranţă rutieră, inclusiv pentru plata sumelor datorate de investitor sau administrator către Autoritatea Rutieră Română.(1^2) Pentru proiectele de infrastructură rutieră aflate în implementare, care au auditul de siguranţă rutieră realizat ca urmare a obligaţiei stabilite prin contractele de achiziţie publică încheiate cu antreprenorii/proiectanţii, verificarea conformităţii auditului de siguranţă rutieră se va face în etapa ulterioară realizării auditului, dar nu mai târziu de data recepţiei finale a lucrărilor. Eventualele măsuri necesare pentru conformitatea cu siguranţa rutieră stabilite conform legii şi evidenţiate în mod distinct în raportul de audit de siguranţă vor fi duse la îndeplinire de către antreprenori pe cheltuiala acestora. Raportul de audit de siguranţă rutieră realizat ulterior va evidenţia în mod distinct conformitatea raportului de audit de siguranţă rutieră care a fost stabilit ca obligaţie contractuală a antreprenorului/proiectantului.(1^3) Modelul contractelor de mandat prevăzute la alin. (1^1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."6. La articolul 13, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) În cazul inspecţiilor de siguranţă rutieră prevăzute la art. 10 alin. (5), raportul de inspecţie de siguranţă rutieră se întocmeşte în două exemplare originale, din care unul se transmite de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. administratorului drumului, iar în cazul inspecţiilor de siguranţă rutieră prevăzute la art. 10 alin. (11) se întocmeşte în trei exemplare originale, din care unul se transmite organului de poliţie şi unul administratorului drumului."  +  Articolul X (1) Sumele stabilite prin titluri executorii de către instanţele de judecată prin sentinţe definitive în sarcina Ministerului Transporturilor şi achitate în prealabil de către operatorii economici cu capital de stat de sub autoritatea acestui minister se pot asigura de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. (2) Sumele rambursate operatorilor economici cu capital de stat de sub autoritatea Ministerului Transporturilor potrivit alin. (1) constituie venituri proprii ale acestora. (3) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita creditelor bugetare aprobate prin legile bugetare, pot fi asigurate sume pentru majorarea capitalului social al operatorilor economici cu capital integral de stat de sub autoritate, cu respectarea legislaţiei privind ajutorul de stat şi a Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Începând cu anul 2017, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita creditelor bugetare prevăzute prin legile bugetare anuale, pot fi alocate sume Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă pentru repararea pistelor de decolare-aterizare din domeniul public al statului date în administrarea acestei instituţii sau pentru orice alte obiective de investiţii necesare desfăşurării activităţii acesteia stabilite de ordonatorul principal de credite.  +  Articolul XI (1) Pentru categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii în domeniul infrastructurii publice de transport finanţate din fonduri structurale, referitoare la cheltuielile privind protecţia mediului, cheltuielile privind relocările de utilităţi, cheltuielile privind descărcarea de sarcini arheologice, precum şi alte categorii de cheltuieli asemenea, care sunt independente de voinţa beneficiarului sau a executantului de lucrări sau care nu pot fi prevăzute cu exactitate la data organizării procedurii legale de achiziţie publică, dar care devin strict necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional strategic, beneficiarii pot include, odată cu iniţierea procedurilor de achiziţie publică, rezerve de implementare a proiectelor, care fac parte din investiţia de bază, exprimate în procente din valoarea estimată a cheltuielilor pentru investiţia de bază sau în sume fixe, dacă este cazul, din care urmează a fi finanţate aceste categorii de cheltuieli. (2) Rezervele de implementare a proiectelor sunt evidenţiate distinct de către autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire a lucrărilor ca articole generale sau sub orice altă formă considerată de către beneficiar în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi fac parte din valoarea estimată a contractului. (3) Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de către executanţii de lucrări/prestatorii de servicii se face pe baza unei metodologii aprobate de beneficiar cu avizul prealabil al Ministerului Transporturilor în calitate de ordonator principal de credite şi cu respectarea principiilor de transparenţă şi eficienţă a utilizării fondurilor. Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor face parte din documentaţia de achiziţie publică, ce se comunică ofertanţilor odată cu organizarea procedurii de achiziţie publică. (4) Lista categoriilor de cheltuieli care se finanţează din rezervele de implementare a proiectelor, precum şi sumele alocate fiecărei categorii de cheltuieli se evidenţiază distinct în documentaţia de atribuire a lucrărilor odată cu iniţierea procedurilor de achiziţie publică. (5) Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate face numai pentru contractele de execuţie lucrări/prestare de servicii, dacă aceste sume sunt prevăzute distinct în contractele legal încheiate.  +  Articolul XII (1) Creanţele rezultate din drepturile executanţilor de lucrări, prestatorilor de servicii, furnizorilor de bunuri, furnizorilor de materiale, subcontractorilor care deţin contracte legal încheiate cu autoritatea contractantă sau cu antreprenorul general al proiectului de infrastructură de transport pot face obiectul unor contracte de cesionare legal încheiate cu terţe părţi sau cu instituţiile financiare, după caz, pentru a asigura disponibilităţile necesare implementării proiectelor de infrastructură de transport sau pentru derularea oricăror operaţiuni necesare implementării proiectelor cu acordul autorităţii contractante sau al antreprenorului general după caz. În situaţia încheierii contractelor de cesiune de creanţe autoritatea contractantă sau, după caz, antreprenorul general are calitatea de debitor cedent conform legii. (2) Creanţele rezultate din drepturile executanţilor de lucrări, prestatorilor de servicii, furnizorilor de bunuri, furnizorilor de materiale, subcontractorilor cesionate potrivit alin. (1) pot face obiectul unor garanţii mobiliare pentru înscrierea de ipotecă conform legii. În această situaţie contractele de achiziţie publică trebuie să prevadă datele de identificare ale subcontractanţilor/prestatorilor de servicii/furnizorilor de materiale, precum şi orice ale date necesare pentru înscrierea de ipotecă în sistemul de garanţii mobiliare pentru obţinerea de credite bancare.  +  Capitolul V Contracte de performanţă. Măsuri pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură de transport  +  Articolul XIII (1) Între Ministerul Transporturilor şi companiile din domeniul transportului rutier şi feroviar aflate sub autoritatea sa se încheie contracte de performanţă, până la data de 15 decembrie 2016, în baza cărora se stabilesc drepturile şi obligaţiile companiilor, drepturile şi obligaţiile privind depunerea aplicaţiilor de finanţare, drepturile şi obligaţiile privind monitorizarea proiectelor de infrastructură de transport, drepturile şi obligaţiile privind depunerea cererilor de rambursare, precum şi indicatorii de rezultat care se fundamentează pe relaţia directă dintre modul de utilizare a fondurilor structurale şi rezultatele obţinute din utilizarea acestora. (2) Contractele de performanţă vor cuprinde în mod obligatoriu, fără a se limita la acestea, următoarele: a) denumirea părţilor contractante; b) obiectul contractelor de performanţă; c) durata contractelor de performanţă; d) drepturile şi obligaţiile părţilor privind încheierea contractelor de finanţare; e) drepturile şi obligaţiile părţilor privind monitorizarea implementării proiectelor, inclusiv sistemul de raportare; f) drepturile şi obligaţiile părţilor privind depunerea cererilor de rambursare; g) drepturile şi obligaţiile rezultate din întreţinerea/ mentenanţa infrastructurii de transport; h) indicatorii de rezultat/performanţă care se referă la rezultatul direct dintre modul de utilizare a fondurilor structurale şi rezultatele obţinute; i) alte drepturi şi obligaţii ale beneficiarilor de fonduri structurale.  +  Articolul XIVModelul contractelor de performanţă prevăzute la art. XIII alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul XV (1) Pentru realizarea unor obiective de investiţii în domeniul infrastructurii de transport care privesc variantele ocolitoare ale localităţilor urbane sau conexiunea localităţilor urbane la autostrăzi, drumuri expres şi/sau drumuri naţionale, administratorul/dezvoltatorul infrastructurii rutiere, cu aprobarea consiliului de administraţie, poate încheia protocoale de colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi/sau cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară existente la nivel local, cu aprobarea consiliilor locale/consiliilor judeţene/structurilor de conducere ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice de execuţie şi/sau a documentaţiilor tehnice necesare pentru emiterea autorizaţiilor de construire, prevăzute de lege, dar şi pentru a asigura monitorizarea implementării proiectelor de infrastructură de transport. (2) Contractarea documentaţiilor tehnico-economice prevăzute la alin. (1) se face potrivit prevederilor legale în vigoare. (3) Protocoalele de colaborare prevăzute la alin. (1) sunt documente justificative pentru înregistrarea în evidenţele contabile ale autorităţilor administraţiei publice locale/asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară existente la nivel local a categoriilor de cheltuieli generate de elaborarea documentaţiilor tehnico-economice. (4) Documentaţiile tehnico-economice se predau administratorului/dezvoltatorului de infrastructură rutieră numai după obţinerea avizului comisiei tehnico-economice din cadrul acestuia. La obţinerea avizului autorităţile administraţiei publice locale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară au obligaţia de a răspunde observaţiilor formulate de administratorul/dezvoltatorul infrastructurii rutiere, astfel încât documentaţiile tehnico-economice să fie completate la standardele prevăzute de normativele tehnice în vigoare. (5) Autoritatea Rutieră Română are obligaţia de a încheia contracte pentru realizarea auditului de siguranţă rutieră cu autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară existente la nivel local. (6) Predarea/primirea documentaţiilor tehnico-economice are loc pe bază de protocol încheiat între autorităţile administraţiei publice locale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară existente la nivel local şi administratorul/dezvoltatorul infrastructurii de transport, care va cuprinde: a) date referitoare la prestatorul de servicii; b) valoarea contractelor încheiate; c) valoarea plăţilor efectuate; d) procesele-verbale de recepţie; e) alte documente şi informaţii pe care părţile le consideră necesare. (7) Protocolul de predare-primire încheiat conform alin. (6) are valoare de document justificativ pentru administratorul/ dezvoltatorul infrastructurii pentru înregistrarea în evidenţele contabile a contravalorii documentaţiilor tehnico-economice elaborate. (8) Administratorul/Dezvoltatorul infrastructurii rutiere se poate subroga în drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractele încheiate legal de către autorităţile administraţiei publice locale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pe bază de act adiţional, prin voinţa părţilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (9) Responsabilitatea pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice rămâne aceeaşi cu cea prevăzută de lege pentru proiectanţi/consultanţi, după caz, pe durata implementării proiectelor de infrastructură de transport pentru care s-a încheiat protocol de colaborare potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (10) Pe baza protocoalelor de colaborare menţionate la alin. (1) pentru monitorizarea proiectelor de infrastructură de transport rutier, autorităţile administraţiei publice locale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară la nivel local pot emite rapoarte de monitorizare pe care le comunică periodic administratorului/dezvoltatorului de infrastructură rutieră.  +  Articolul XVIDupă alineatul (15^3) al articolului 7 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (15^4), cu următorul cuprins:"(15^4) Pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional, verificarea încadrării lucrărilor corespunzătoare modificărilor de temă de proiectare în limitele avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială se realizează de Ministerul Transporturilor, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, pentru fiecare cerinţă esenţială de calitate în construcţii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare afectate de modificări. Convocarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare se face de către Ministerul Transporturilor. Minuta şedinţei împreună cu toate documentele solicitate de lege stau la baza emiterii autorizaţiei de construire."  +  Capitolul VI Prorogarea unor termene  +  Articolul XVIITermenul prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul XVIIIOperatorii de transport feroviar care deţin licenţă conform legii, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii până la data expirării duratei licenţei pe care o deţin.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi

  administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi

  relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  p. Ministrul fondurilor europene,

  Radu Mihaiu,

  secretar de stat

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Erika Stanciu,

  secretar de stat

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Marius Cristian Bădescu,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc

  Ministrul energiei,

  Victor Vlad Grigorescu
  Bucureşti, 16 noiembrie 2016.Nr. 83.-------