HOTĂRÂRE nr. 1.239 din 20 noiembrie 1996 (*actualizată*)privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar(actualizată până la data de 3 decembrie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă înfiinţarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, instituţie publică cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 1.411 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009. (2) Organizarea şi funcţionarea Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar sunt prevăzute în statutul-anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Îndrumarea activităţii Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar se face de către Ministerul Învăţământului în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului.  +  Articolul 3Scopul Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar îl constituie transpunerea în practică, în domeniul sportului şcolar şi universitar, a strategiei generale privind organizarea şi dezvoltarea sportului în România.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 770 din 29 octombrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 25 noiembrie 1998.  +  Articolul 4Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar este instituţie publică finanţată integral de la bugetul de stat.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 1.411 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009.  +  Articolul 5 (1) Structura organizatorică şi statul de funcţii al Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (2) Numărul maxim de posturi al Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar este de 6 şi se încadrează în numărul maxim de posturi aprobat pentru unităţile şi activităţile Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării finanţate integral de la bugetul de stat.----------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. VII din HOTĂRÂREA nr. 1.411 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 3 decembrie 2009. (3) Salarizarea personalului se face în conformitate cu anexele nr. VII/6, VIII/1, VIII/2, IX/1 şi IX/2 la Legea nr. 154/1998privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 278 din 8 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 20 aprilie 1999.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 770 din 29 octombrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 25 noiembrie 1998.  +  Articolul 6Abrogat.----------Art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 770 din 29 octombrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 25 noiembrie 1998.

  PRIM-MINISTRU

  NICOLAE VĂCĂROIU

  Contrasemnează:

  ----------------

  Ministrul tineretului şi sportului,

  Alexandru Mironov

  Ministrul învăţămîntului,

  Liviu Maior

  Ministru de stat, ministrul finanţelor,

  Florin Georgescu
   +  AnexăSTATUT 20/11/1996---------