ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 23 noiembrie 2016cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 28 noiembrie 2016  Având în vedere:- analiza execuţiei veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2016;- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;- asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;- asigurarea fondurilor pentru plata integrală a drepturilor de asistenţă socială - indemnizaţii pentru creştere copil, ajutoare sociale, alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii pentru persoanele cu handicap - şi a drepturilor salariale aferente personalului bugetar;- asigurarea fondurilor pentru închiderea proiectului finanţat din credite externe rambursabile destinat finalizării proiectului finanţat conform Acordului de împrumut "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori", ratificat prin Legea nr. 224/2007, cu modificările şi completările ulterioare;- alocarea fondurilor pentru plata pensiilor militare recalculate, precum şi pentru restituirea diferenţelor dintre cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare;- adoptarea unor acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare;- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,şi ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţă ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:- riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele anului, pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a ordonatorilor principali de credite;- riscul neasigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului poate conduce la lipsa fondurilor pentru demararea programului-pilot "Masa caldă", precum şi a programului "Fructe în şcoli", pentru cheltuieli aferente drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap la unele unităţi administrativ-teritoriale;- riscul neasigurării fondurilor necesare plăţii integrale a drepturilor de asistenţă socială - indemnizaţii pentru creştere copil, ajutoare sociale, alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii pentru persoanele cu handicap - şi a drepturilor salariale aferente personalului din unele instituţii şi autorităţi publice;- riscul neasigurării fondurilor pentru închiderea proiectului finanţat din credite externe rambursabile destinat finalizării proiectului finanţat conform Acordului de împrumut "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori", ratificat prin Legea nr. 224/2007, cu modificările şi completările ulterioare;- riscul neasigurării fondurilor necesare pentru plata pensiilor militare recalculate, precum şi pentru restituirea diferenţelor dintre cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010, cu modificările ulterioare;- riscul necorelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi execuţia bugetară pe primele 9 luni ale anului,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii referitoare la rectificarea bugetară pe anul 2016  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2016, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 şi 941 bis din 19 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2016, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2016 pe titluri de cheltuieli, pe capitole şi pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2. (3) Bugetul de stat pe anul 2016 se diminuează la venituri cu suma de 326,7 milioane lei şi se majorează la cheltuieli cu suma de 904,5 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.231,2 milioane lei.  +  Articolul 3Se autorizează Consiliul Concurenţei, în anexa nr. 3/08/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", să majoreze veniturile proprii cu suma de 805 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii".  +  Articolul 4Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe în anexa nr. 3/14/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente", la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 5.000 mii lei, astfel: la alineatul 71.01.02 "Maşini, echipamente şi mijloace de transport" cu suma de 3.500 mii lei şi la alineatul 71.01.03 "Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale" cu suma de 1.500 mii lei.  +  Articolul 5 (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", să majoreze veniturile proprii cu suma de 20.356 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri". (2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă în anexa nr. 3/15/27 "Fişa programului" următoarele modificări: a) la programul bugetar cod 606 "Programul construcţii locuinţe sociale pentru chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate conf. O.U.G. nr. 74/2007" să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anului 2016 cu suma de 4.000 mii lei la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice"; b) la programul bugetar cod 50 "Construcţia de locuinţe sociale conform Legii nr. 114/1996" să majoreze creditele de angajament şi creditele bugetare aferente anului 2016 cu suma de 4.000 mii lei la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice". (3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 3/15/11 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 - sumele alocate din fonduri externe nerambursabile", să efectueze următoarele modificări: a) să introducă capitolul 40.08 "Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate" şi subcapitolul 40.08.15 "Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli" cu suma de 2.615 mii lei; b) să introducă capitolul 42.08 "Subvenţii de la bugetul de stat" şi subcapitolul 42.08.60 "Cofinanţarea publică acordată mecanismului SEE" cu suma de 1.236 mii lei; c) să introducă capitolul 45.08 "Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări" şi subcapitolul 45.08.17 "Mecanismul financiar SEE" cu suma de 380 mii lei.  +  Articolul 6 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/05 "Fişa Programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007", să diminueze pe anul 2016 creditele de angajament cu suma de 192.200 mii lei, pentru proiectul 4091 "Programul de modernizare a administraţiei fiscale - Banca Mondială". (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/21 "Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare", la sursa 08 "Finanţare externă nerambursabilă" să introducă proiectul "Întărirea capacităţii administrative la nivelul ANAF în domeniul stabilirii rezidenţei fiscale şi identificării operaţiunilor derulate fraudulos prin utilizarea entităţilor off-shore", cu credite de angajament în sumă de 159 mii lei, din care la alineatul 56.18.01 "Finanţare naţională" în sumă de 24 mii lei şi la alineatul 56.18.02 "Finanţare externă nerambursabilă" în sumă de 135 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/23 "Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a U.E., Politicii agricole comune şi de pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare" să introducă următoarele modificări: a) să diminueze creditele de angajament pe anul 2016 la proiectul "Dezvoltarea capacităţii de administrare a datoriei publice guvernamentale prin utilizarea instrumentelor financiare derivate" cu suma de 36 mii lei; b) să diminueze creditele de angajament pe anul 2016 cu suma de 143 mii lei la proiectul "Sprijinirea Autorităţii de certificare şi plată în vederea gestionării eficiente a Fondurilor europene structurale şi de investiţii"; c) să diminueze creditele de angajament aferente anului 2013 la proiectul 1237 "Creşterea responsabilizării administraţiei publice prin modernizarea sistemului informatic pentru raportarea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice" cu suma de 501 mii lei la alineatul 56.02.01 "Finanţare naţională", cu suma de 2.838 mii lei la alineatul 56.02.02 "Finanţare externă nerambursabilă" şi cu suma de 802 mii lei la alineatul 56.02.03 "Cheltuieli neeligibile". (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a U.E., Politicii agricole comune şi de pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", să modifice creditele de angajament aferente anului 2014 conform execuţiei Programului RO 10 "Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale", astfel: la articolul 56.35 "Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiari instituţii publice" cu suma de 3.227 mii lei şi la articolul 56.37 "Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiari alţii decât instituţii publice" cu suma de 195 mii lei. (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a U.E., Politicii agricole comune şi de pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", să suplimenteze creditele de angajament pe anul 2016 din cadrul Programului RO 10 "Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale", la articolul 56.23 "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN" cu suma de 416 mii lei şi la articolul 56.35 "Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/beneficiari instituţii publice" cu suma de 2 mii lei. (6) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, în anexa nr. 3/16/27 "Fişa programului", un program nou, respectiv Programul "Introducerea plăţii cu cardul prin intermediul ghişeului virtual de plăţi, denumit SNEP, a impozitelor şi taxelor, ca metodă alternativă de plată, pentru persoanele fizice", în sumă totală de 1.872 mii lei pe perioada 2016-2019, în anul 2016 cu credite de angajament în sumă de 696 mii lei şi credite bugetare în sumă de 58 mii lei, la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 20 "Bunuri şi servicii".  +  Articolul 7 (1) Se autorizează Ministerul Justiţiei, în anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016 - 2019 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" să introducă următoarele modificări: a) să suplimenteze la capitolul 16.10 "Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi", subcapitolul 16.10.03 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare" cu suma de 150 mii lei; b) să diminueze la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate" subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni şi închirieri" cu suma de 94 mii lei; c) să diminueze la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi" subcapitolul 33.10.05 "Taxe şi alte venituri din învăţământ" cu suma de 123 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Justiţiei, în anexa nr. 3/17/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2016-2019", la capitolul 61.10 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", să majoreze alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" cu suma de 820 mii lei şi să diminueze alineatul 51.01.51 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate", cu suma de 9 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Justiţiei ca, în bugetul fondurilor externe nerambursabile, să diminueze capitolul 42.08 "Subvenţii de la bugetul de stat", subcapitolul 42.08.61 "Cofinanţare publică acordată în cadrul mecanismului norvegian" cu suma de 675 mii lei şi capitolul 45.08 "Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", subcapitolul 45.08.18 "Mecanismul financiar norvegian" cu suma de 3.825 mii lei. (4) Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în anexa nr. 3/17/21 "Fişa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare" următoarele modificări: a) la proiectul 5374 "Îmbunătăţirea sistemului de management al cauzelor ECRIS" să diminueze în anul 2016 creditele de angajament cu suma de 4.500 mii lei; b) la proiectul 6313 "Consolidarea capacităţii Penitenciarului pentru minori şi tineri Bacău de a respecta instrumentele internaţionale relevante privind drepturile omului" să diminueze în anul 2016 creditele de angajament cu suma de 290 mii lei; c) la proiectul 8484 "COPTHREE - cooperare România-Moldova" să diminueze în anul 2016 creditele de angajament cu suma de 90 mii lei; d) la proiectul 8485 "DELTA" să diminueze în anul 2016 creditele de angajament cu suma de 113 mii lei. (5) Se autorizează Ministerul Justiţiei în anexa nr. 3/17/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 61.10 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.03 "Reparaţii capitale aferente activelor fixe", la fişa cod obiectiv 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege", să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 283 mii lei.  +  Articolul 8 (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale, în anexa nr. 3/18/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 - sumele alocate din bugetul de stat", să majoreze la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 9 mii lei. (2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" următoarele modificări: a) să majoreze la capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni şi închirieri" cu suma de 20 mii lei; b) să diminueze la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 570 mii lei; c) să introducă capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.32 "Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi", paragraful 36.10.32.01 "Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi" cu suma de 907 mii lei; d) să diminueze la capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.01 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice" cu suma de 178.386 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale în anexa nr. 3/18/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 60.01 "Apărare", titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.30 "Alte active fixe", la fişa cod obiectiv 5 "e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", să majoreze creditele de angajament cu suma de 5.000.000 mii lei. (4) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2016, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, se pot aloca Ministerului Apărării Naţionale sume pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor ce derivă din contractele de achiziţii de materiale, active fixe, servicii, lucrări pentru efectuarea de reparaţii curente şi reparaţii capitale la tehnica de luptă şi echipamente militare. (5) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2016, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze virări de credite bugetare şi de angajament, între capitole bugetare şi între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finalizării unor achiziţii de echipamente militare.  +  Articolul 9 (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 - sumele alocate de la bugetul de stat", să diminueze la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", cu suma de 179 mii lei alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" şi cu suma de 178 mii lei alineatul 51.01.52 "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare"; (2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să introducă în anexa nr. 3/19/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", la partea de venituri, următoarele modificări: a) să introducă capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.32 "Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi", paragraful 36.10.32.01 "Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi", cu suma de 40 mii lei; b) să diminueze capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii", cu suma de 317 mii lei; c) să diminueze capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea unor bunuri", subcapitolul 39.10.02 "Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare", cu suma de 193.764 mii lei.  +  Articolul 10Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în anexa nr. 3/20/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 - sumele alocate din bugetul de stat", la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", să majoreze alineatele 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 12.900 mii lei şi 51.01.31 "Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social" cu suma de 3.000 mii lei.  +  Articolul 11Se autorizează Ministerul Tineretului şi Sportului să diminueze în anexa nr. 3/21/02a "Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anul 2016", la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 1.069 mii lei şi să suplimenteze cu aceeaşi sumă titlul 20 "Bunuri şi servicii".  +  Articolul 12Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în anexa nr. 3/22/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.01 "Construcţii", să introducă două obiective de investiţii noi - "Centrul local de tip modular A.P.I.A. Moineşti - judeţul Bacău", cu credite de angajament în sumă de 963 mii lei şi credite bugetare în sumă de 26 mii lei şi "Centrul local de tip modular A.P.I.A. Videle - judeţul Teleorman", cu credite de angajament în sumă de 991 mii lei şi credite bugetare în sumă de 29 mii lei, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 13 (1) În bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la capitolul 74.01 "Protecţia mediului", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" este prevăzută şi suma de 473 mii lei, reprezentând transferuri către instituţii publice aferente finanţării Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate. (2) Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să introducă anexa nr. 3/23/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2016-2019" în bugetul propriu pentru aplicarea Legii nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.  +  Articolul 14 (1) În bugetul Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 59 "Alte cheltuieli", alineatul 59.17 "Despăgubiri civile", este cuprinsă suma de 18.107 mii lei, destinată achitării hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile stabilite în sarcina Ministerului Transporturilor. (2) Din sumele aprobate pentru Ministerul Transporturilor, la titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.12 "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat", se va plăti suma de 6.830 mii lei în contul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., conform Sentinţei civile nr. 1.049 din 12 februarie 2015, precum şi a Deciziei irevocabile nr. 5.834 din 2 decembrie 2015, sumă ce a fost utilizată de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. pentru achitarea din surse proprii a datoriilor restante către furnizorii de investiţii şi a majorărilor de întârziere aferente. (3) Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2016, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 71 "Active nefinanciare", suma de 4.969 mii lei se repartizează Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă. (4) În bugetul Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.14 "Susţinerea infrastructurii de transport" este cuprinsă suma de 5.500 mii lei, sumă necesară pentru decontarea cheltuielilor aferente unor operaţiuni de dragare a fluviului Dunărea, precum şi a altor acţiuni specifice pe sectorul de Dunăre, cuprins între km 610 şi km 375. (5) Cu suma de 55.000 mii lei, prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 72 "Active financiare", articolul 72.01 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăţilor comerciale", se majorează contribuţia statului la capitalul social al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A., cu respectarea prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a procedurilor în domeniul ajutorului de stat. (6) Suma prevăzută la alin. (5) se încasează de Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează pentru acoperirea ratei aferente anului 2016, la creditul comercial contractat de la CEC Bank, având ca obiect plata prestaţiilor cu mentenanţa materialului rulant din perioada 2009-2010.  +  Articolul 15 (1) În cadrul influenţei aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", se majorează alineatul 51.01.02 "Finanţarea de bază a învăţământului superior" cu suma de 39.955 mii lei şi se diminuează alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice" cu suma de 19.455 mii lei. (2) Suma de 39.955 mii lei prevăzută la alin. (1) va fi utilizată exclusiv pentru aplicarea în anul 2016 a prevederilor Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011, de către instituţiile de învăţământ universitar de stat. (3) Suma prevăzută la alin. (2) şi neutilizată până la finele anului de către instituţiile de învăţământ superior de stat se restituie la bugetul de stat. (4) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, la anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", să efectueze următoarele modificări la partea de venituri: a) să diminueze capitolul 33.10 "Venituri din prestări şi servicii şi alte activităţi", cu suma de 217.955 mii lei; b) să suplimenteze capitolul 48.10 "Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020" cu suma de 217.955 mii lei. (5) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (4), inclusiv prin introducerea de subcapitole noi.  +  Articolul 16Se autorizează Ministerul Sănătăţii să asigure de la bugetul de stat, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", sumele necesare unităţilor sanitare din subordinea acestuia pentru decontarea cheltuielilor efectuate pentru finalizarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile în cadrul perioadei de programare a Uniunii Europene 2007-2013.  +  Articolul 17 (1) Se autorizează Ministerul Culturii ca, în anexa nr. 3/27/21 "Fişa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare", la proiectul 6685 "Europa pentru Cetăţeni 2014-2020", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", să suplimenteze creditele de angajament şi creditele bugetare cu suma de 20 mii lei la alineatul 56.01.01 "Finanţare naţională". (2) Se autorizează Ministerul Culturii ca, în anexa nr. 3/27/21 "Fişa Proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare", la proiectul 5333 "Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural PA16/RO12", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", să introducă alineatul 56.01.03 "Cheltuieli neeligibile" cu credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 150 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Culturii ca, în anexa nr. 3/27/23 "Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a UE, Politicii agricole comune şi de pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare", la proiectul 8773 "E - Cultura Biblioteca Digitală a României", capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.01 "Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)", să diminueze creditele bugetare cu suma de 1.475 mii lei la alineatul 58.01.01 "Finanţare naţională", respectiv cu suma de 12.975 mii lei la alineatul 58.01.02 "Finanţare externă nerambursabilă". (4) Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/27 "Fişa programului" diminuarea creditelor bugetare şi creditelor de angajament aferente programului cod 128 "Restaurarea monumentelor istorice" cu suma de 11.000 mii lei la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice". Suma de 11.000 mii lei se va utiliza pentru acoperirea cheltuielilor curente şi de capital de către instituţiile subordonate Ministerului Culturii finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (5) Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la fişa cod obiectiv 1078 "Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege", la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 1.544 mii lei.  +  Articolul 18 (1) Cu suma de 172.356 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională la capitolul 85.01 "Comunicaţii", titlul 72 "Active financiare" alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăţilor comerciale" ministerul poate majora contribuţia statului la capitalul social al Companiei Naţionale "Poşta Română"- S.A. proporţional cu cota de participare deţinută doar în condiţiile în care Fondul Proprietatea va participa la majorarea capitalului social proporţional cu cota de participare deţinută, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează de către Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Companiei Naţionale "Poşta Română"- S.A. într-un cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului şi se utilizează pentru achitarea datoriilor restante la bugetul general consolidat.  +  Articolul 19 (1) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii, în anexa nr. 3/31/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 - sumele alocate din bugetul de stat", să majoreze cheltuielile la capitolul 68.01 "Asigurări şi asistenţă socială", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" cu suma de 10 mii lei. (2) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii, în anexa nr. 3/31/21 "Fişa proiectului cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare", să efectueze următoarele modificări: a) la proiectul 6720 "Setting-up an Air Marshal Training Center - ARMLET", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", la sursa de finanţare 08 "Fonduri externe nerambursabile", să majoreze creditele bugetare pe coloana "Execuţie preliminată 2015" cu suma de 177 mii lei şi să diminueze pe anul 2016 creditele bugetare cu suma de 177 mii lei; b) la proiectul 9715 "Consolidarea securităţii aviatice prin utilizarea Computer Based Training", să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare pe anul 2016 cu suma de 17 mii lei; c) la proiectul 9716 "Panouri de protecţie balistică pentru limitarea exploziilor în aeroporturi", să diminueze creditele de angajament şi creditele bugetare pe anul 2016 cu suma de 131 mii lei. (3) Se autorizează Serviciul Român de Informaţii, în anexa nr. 3/31/23 "Fişa Proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a U.E., Politicii agricole comune şi de pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", să efectueze următoarele modificări: a) să modifice denumirea proiectului cod 8775 din "Sistem informatic integrat de analiză avansată a volumelor mari de date şi avertizare timpurie - SII ANALYTICS" în "SII ANALYTICS - Sistemul informatic de integrare şi valorificare operaţională şi analitică a volumelor mari de date"; b) la proiectul cod 8775 din "SII ANALYTICS - Sistemul informatic de integrare şi valorificare operaţională şi analitică a volumelor mari de date", să diminueze, pentru anul 2016, creditele de angajament cu suma de 567 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 35.383 mii lei, cu încadrare în valoarea totală a proiectului.  +  Articolul 20 (1) Se autorizează Serviciul de Protecţie şi Pază în anexa nr. 3/33/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii" să suplimenteze veniturile proprii cu suma de 16 mii lei la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", prin diminuarea subcapitolului 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 4 mii lei şi majorarea subcapitolului 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi" cu suma de 20 mii lei. (2) Se autorizează Serviciul de Protecţie şi Pază, în anexa nr. 3/33/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la capitolul 61.01 "Ordine publică şi siguranţă naţională", la titlul 71 "Active nefinanciare", să suplimenteze creditele de angajament cu suma de 232 mii lei la fişa cod obiectiv 2 "Dotări independente" şi cu suma de 10 mii lei la fişa cod obiectiv 5 "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor".  +  Articolul 21 (1) Prin derogare de la art. 52 alin. (1), (3)-(8) şi (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să angajeze, să ordonanţeze şi să efectueze plăţi în anul 2016, reprezentând chirii aferente anului 2017 pentru spaţiile tehnice şi spaţiile pe piloni, închiriate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale de la terţi proprietari de amplasamente de telecomunicaţii. (2) Lichidarea cheltuielilor angajate, ordonanţate şi plătite conform alin. (1), se realizează în anul 2017, pe baza documentelor justificative care atestă prestarea efectivă a serviciilor.  +  Articolul 22Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în anexa nr. 3/35/29 "Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" să introducă la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 71 "Active nefinanciare" la poziţia "C - Alte cheltuieli de investiţii" fişa cod obiectiv 4 "d. cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale - cutremure, inundaţii, alunecări, prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, accidente tehnice, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege", cu credite bugetare şi credite de angajament în sumă de 130 mii lei.  +  Articolul 23 (1) În bugetul Ministerului Energiei la capitolul 81.01 "Combustibili şi energie", titlul 40 "Subvenţii", este cuprinsă şi suma de 200.000 mii lei destinată închiderii a două mine de huilă necompetitive din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se virează, în condiţiile legii, după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, Complexului Energetic Hunedoara de către Ministerul Energiei.  +  Articolul 24Se autorizează Academia Română, la anexa nr. 3/37/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", să majoreze partea de venituri cu suma de 9.239 mii lei, prin majorarea capitolului 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.04 "Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare" cu suma de 12 mii lei, subcapitolul 33.10.05 "Taxe şi alte venituri în învăţământ" cu suma de 5 mii lei, subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări servicii" cu suma de 381 mii lei, subcapitolul 33.10.20 "Venituri din cercetare" cu suma de 8.779 mii lei, subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi" cu suma de 54 mii lei şi a capitolului 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri" cu suma de 8 mii lei.  +  Articolul 25Se autorizează Agenţia Naţională de Presă "Agerpres" să introducă, în anexa nr. 3/43/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2016-2019 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii", la partea de venituri, capitolul 37.10 "Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile", subcapitolul 37.10.01 "Donaţii şi sponsorizări" cu suma de 16 mii lei.  +  Articolul 26În anexa nr. 3/46/02a "Bugetul pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2016 - destinaţia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat", la bugetul Societăţii Române de Televiziune, titlul 20 "Bunuri şi servicii", articolul 20.01 "Bunuri şi servicii", alineatul 20.01.09 "Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional", poziţia "Producţia TV pentru postul TVR Moldova - Grila a II-a TVRi" se diminuează cu suma de 1.000 mii lei şi se introduce la titlul 71 "Active nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 71.01.30 "Alte active fixe" o nouă poziţie cu titulatura "Producţia TV pentru postul TVR Moldova - Grila a II-a TVRi - licenţe" cu suma de 1.000 mii lei.  +  Articolul 27 (1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca, în anexa nr. 3/54/24 "Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a U.E., Politicii agricole comune şi de pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare", în cadrul Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, să majoreze creditele de angajament la articolul 56.23 "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN" cu suma de 5.100 mii lei. (2) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Fondurilor Europene pe anul 2016 la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri", suma de 257 mii lei se virează Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii sumelor utilizate de către Ministerul Finanţelor Publice ca urmare a plăţii Notei de debit nr. 3241604890 din data de 12 aprilie 2016. (3) Ministerul Fondurilor Europene virează suma de 257 mii lei în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Suma de 257 mii lei virată de către Ministerul Fondurilor Europene se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.  +  Articolul 28 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2016 pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 1.289.600 mii lei, astfel: a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cu suma de 180.616 mii lei, potrivit anexei nr. 3; b) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti cu suma de 568.066 mii lei, potrivit anexei nr. 4; c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 938.272 mii lei; d) se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea învăţământului particular sau confesional acreditat pe anul 2016 cu suma de 19.936 mii lei, potrivit anexei nr. 6; e) se diminuează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, cu suma de 377.418 mii lei, reprezentând sume nesolicitate de către unităţile administrativ-teritoriale, aflate în sold. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate: a) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; b) finanţării cheltuielilor determinate de implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru preşcolarii din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore, în anul 2016; c) finanţării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din învăţământul special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; d) finanţării drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. (3) Finanţarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (2) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii. (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate: a) finanţării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; b) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora din învăţământul special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2016, pentru preşcolarii din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate cu program normal de 4 ore, în anul 2016; d) finanţării cheltuielilor privind acordarea unui suport alimentar, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat. (5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) lit. a)-c) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, iar pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi standardele de cost aferente şi de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. (6) Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special, din centrele de resurse şi asistenţă educaţională şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi cele înregistrate la plata drepturilor stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2016, din unităţile de învăţământ special, din centrele de resurse şi asistenţă educaţională şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, pentru aceeaşi categorie de personal. (7) Economiile înregistrate la finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor, cu excepţia celor prevăzute la alin. (6), pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanţează din aceeaşi sursă, fără a afecta finanţarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată. (8) Economiile înregistrate la una dintre categoriile de cheltuieli prevăzute în coloanele 7 şi 8 din anexa nr. 3, respectiv în coloanele 5 şi 6 din anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016, pot fi utilizate la finanţarea celeilalte categorii, cu încadrare în sumele totale aprobate. (9) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. c) au următoarea destinaţie: a) suma de 919.108 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor potrivit anexei nr. 5. Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale se va face potrivit prevederilor art. 4 alin. (2)-(4) din Legea nr. 339/2015, cu modificările ulterioare, după formula pusă la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor Publice în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; b) suma de 19.164 mii lei potrivit anexei nr. 5a, pentru achitarea debitelor restante ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, reprezentând rate de capital şi dobânzi aferente împrumutului extern, contractat pentru realizarea Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava", potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011.  +  Articolul 29 (1) Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 7. (2) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în anexa nr. 12/03 "Fişa programului", să diminueze creditele de angajament pe anul 2016 la "Programul naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate" cod 659 cu suma de 300.000 mii lei, şi să majoreze cu aceeaşi sumă "Programele naţionale de sănătate curative" cod 530. (3) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în anexa nr. 12/03 "Fişa programului", să majoreze creditele de angajament pe anul 2016 cu suma de 2.218.307 mii lei, pentru "Programul naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate", cod 659, pentru încheierea unor noi contracte cost-volum-rezultat în aria terapeutică hepatită cronică, la capitolul 66.05 "Sănătate", titlul 20 "Bunuri şi servicii".  +  Capitolul II Dispoziţii finale  +  Articolul 30Sumele rambursate României pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave, sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară, rămase neutilizate după aplicarea prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 56 din Legea nr. 339/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează pentru returnarea la bugetul de stat a sumelor utilizate din bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a sumelor de la Comisia Europeană, reîntregirea veniturilor din privatizare şi a datoriilor programelor operaţionale la alte programe operaţionale, precum şi pentru efectuarea reglajelor financiare cu Comisia Europeană în contextul închiderii programelor operaţionale.  +  Articolul 31 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, să efectueze virări de credite bugetare şi/sau credite de angajament neutilizate în bugetul aprobat şi în anexele la acesta şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate. (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice, după caz, în anexele la bugetele acestora, creditele de angajament aferente influenţelor corespunzătoare creditelor bugetare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 32 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale instituţiilor publice subordonate, finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă (FEN) şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii publice". (2) Se autorizează instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională să introducă modificări în volumul şi în structura bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al instituţiilor de învăţământ superior militar subordonate, finanţate integral din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal şi proiecte cu finanţare externă nerambursabilă, cu încadrare în prevederile aprobate la alineatul 51.01.59 "Transferuri din sumele alocate de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională".  +  Articolul 33Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate între/în cadrul programelor, precum şi între/în cadrul poziţiilor "Obiective/Proiecte de investiţii în continuare", "Obiective/Proiecte de investiţii noi" şi "Alte cheltuieli de investiţii", în limita prevederilor bugetare aprobate, precum şi să efectueze corecţii în coloanele de cheltuieli aferente anilor anteriori şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate.  +  Articolul 34Sumele rămase în conturile de disponibil deschise la Trezoreria operativă centrală codificate cu codul de identificare fiscală al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, după stingerea obligaţiilor de plată aferente împrumuturilor contractate în baza art. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 171/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 40/2016, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu completări prin Legea nr. 124/2016, se restituie de Ministerul Finanţelor Publice, în conturile de cheltuieli bugetare de unde au provenit, indicate de titulari.  +  Articolul 35Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) şi art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 338/2015 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de -10.212,2 milioane lei.  +  Articolul 36Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, precum şi ale art. 3 alin. (5)-(7) din Legea nr. 338/2015: a) pentru anul 2016, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi plafonul nominal al soldului bugetului de stat se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) pentru anul 2016, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 26.210,1 milioane lei.  +  Articolul 37Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu
  Bucureşti, 23 noiembrie 2016.Nr. 86.
   +  Anexa 1TOTALInfluenţe asupra veniturilor bugetului de statpe anul 2016detaliate pe capitole şi subcapitole*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ -326.757││0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ -1.404.813││0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ -1.350.038││0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ 220.018││0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ ││ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ -50.000││0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ -71.916││ 01 │Impozit pe profit de la agenţii economici │ -71.916││0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ 21.916││ 02 │Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale │ ││ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia │ ││ │consumatorului │ -359││ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 22.025││ 04 │Impozitul pe reprezentanţe │ 250││0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE │ 252.386││0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 570.920││ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor │ 23.000││ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 370.000││ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 125.418││ 07 │Impozit pe veniturile din premii │ 7.000││ 16 │Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza│ ││ │contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit │ ││ │Codului civil precum şi a contractelor de agent │ -24.498││ 60 │Regularizări │ 70.000││0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT │ ││ │(SE SCAD) │ -318.534││ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │ -318.534││0500 01 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL │ 17.632││0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ ││ │CAPITAL │ 17.632││ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele │ ││ │nerezidente │ 17.636││ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din │ ││ │capital │ -4││0600 01 │A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ 498││0601 │IMPOZIT PE SALARII - TOTAL │ 498││ 01 │Impozit pe salarii │ 498││0700 01 │A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ 1.030││0701 │IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ 1.030││ 02 │Impozit pe terenuri │ 26││ 03 │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru │ ││ │activitatea notarială şi alte taxe de timbru │ 1.004││1000 01 │A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII │ -1.508.431││1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ -71.062││1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │ -1.289.600││ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │judeţelor (se scad) │ -180.616││ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ ││ │comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ ││ │Municipiului Bucureşti (se scad) │ -568.066││ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ ││ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -560.854││ 09 │Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru │ ││ │finanţarea învăţământului particular sau confesional │ ││ │acreditat (se scad) │ 19.936││1201 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII │ -33.633││ 04 │Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor │ ││ │noi din import │ 3││ 05 │Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, │ ││ │băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a │ ││ │cafelei │ 28││ 11 │Taxa pe venituri suplimentare obţinute ca urmare a │ ││ │dereglementării preţurilor din sectorul gazelor │ ││ │naturale. │ -30.891││ 12 │Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale │ -2.131││ 13 │Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice şi a│ ││ │gazului metan │ -642││1501 │TAXE PE SERVICII SPECIFICE │ 4││ 50 │Alte taxe pe servicii specifice │ 4││1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ ││ │BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI │ -114.140││ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ -115.284││ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi │ ││ │autorizaţii de funcţionare │ -515││ 05 │Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi │ ││ │din publicitatea lor │ -103││ 07 │Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea│ ││ │autorizaţiilor de transport în trafic internaţional │ 159││ 08 │Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule la │ ││ │prima înmatriculare în România │ 3.057││ 10 │Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/ │ ││ │restituit │ -1.442││ 50 │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea │ ││ │utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi │ -12││1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE │ ││ │INTERNAŢIONALE │ -65.359││1701 │VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ ││ │UNIUNII EUROPENE │ -65.359││ 01 │Taxe vamale │ -65.439││ 03 │Contribuţii în sectorul zahărului │ 80││1800 01 │A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE │ 2.206││1801 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE │ 2.206││ 01 │Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, │ ││ │taxelor agricole şi taxelor antidumping │ 540││ 02 │Taxe vamale din sumele datorate până la data de │ ││ │31.12.2006 │ 1.663││ 50 │Alte impozite şi taxe │ 3││2000 01 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ -178.410││2001 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 53.715││ 05 │Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu│ ││ │handicap neîncadrate │ 53.344││ 50 │Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de │ 371││ │angajatori (+restanţe anii anteriori din contribuţia │ ││ │agenţilor economici pentru persoane cu handicap) │ ││2101 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ -232.125││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate │ 2.907││ │de asiguraţi │ ││ 50 │Alte contribuţii pentru asigurări sociale datorate de │ ││ │asiguraţi │ -235.032││2900 01 │C. VENITURI NEFISCALE │ 123.635││3000 01 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ -246.324││3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 4.822││ 04 │Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naţionale a │ ││ │României │ 23.531││ 05 │Venituri din concesiuni şi închirieri │ -94.463││ 08 │Venituri din dividende │ 107.840││ 11 │Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de │ ││ │gaze cu efect de seră │ -34.532││ 50 │Alte venituri din proprietate │ 2.446││3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ -251.146││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ -251.146││3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 369.959││3301 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ -25.136││ 02 │Taxe consulare │ -2.293││ 03 │Venituri din taxe pentru prestaţii vamale │ 19││ 05 │Taxe şi alte venituri în învăţământ │ -33││ 06 │Venituri din expertiza tehnică judiciară şi │ ││ │extrajudiciară │ -129││ 08 │Venituri din prestări de servicii │ -12.467││ 09 │Taxe şi alte venituri din protecţia mediului │ -1.135││ 16 │Venituri din valorificarea produselor obţinute din │ ││ │activitatea proprie sau anexa │ 207││ 17 │Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi │ ││ │conversie profesională, specializare şi perfecţionare │ -64││ 20 │Venituri din cercetare │ -6││ 23 │Venituri din timbrul judiciar │ 4││ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare │ ││ │avansate de stat │ -514││ 26 │Venituri din despăgubiri │ -163││ 29 │Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale │ ││ │individuale anticipate şi pentru emiterea sau │ ││ │modificarea unui acord de preţ în avans │ 294││ 50 │Alte venituri din prestări de servicii şi alte │ ││ │activităţi │ -8.856││3401 │VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE │ -6││ 01 │Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi │ ││ │certificate │ -17││ 02 │Taxe extrajudiciare de timbru la bugetul de stat │ ││ │restanţe anii anteriori │ 11││3501 │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ -202.229││ 01 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ -199.313││ 04 │Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la │ ││ │termen │ 289││ 06 │Încasări rezultate din valorificarea bunurilor │ ││ │confiscate ca urmare a săvârşirii infracţiunilor la │ ││ │regimul drogurilor şi precursorilor │ -222││ 07 │Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plata │ -3.668││ 08 │Penalităţi de nedeclarare │ 1.092││ 50 │Alte amenzi, penalităţi şi confiscări │ -407││3601 │DIVERSE VENITURI │ 597.330││ 02 │Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, │ ││ │imputaţii şi despăgubiri │ 1.702││ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ 6││ 05 │Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile │ ││ │instituţiilor publice │ -1.837││ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ -271││ 14 │Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în │ ││ │cursul procesului de executare silită │ -161││ 16 │Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea│ ││ │laptelui, produselor lactate şi a fructelor în │ ││ │instituţiile şcolare │ 24.309││ 17 │Venituri din sume virate eronat în conturile de │ ││ │disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate│ 16││ 19 │Venituri din recuperarea creanţelor fiscale │ 114││ 20 │Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform│ ││ │Legii nr. 118/2010 │ 2.982││ 21 │Sume restituite aferente veniturilor încasate │ -8││ 24 │Venituri din compensarea creanţelor din despăgubiri │ 275││ 27 │Venituri din comisionul perceput de către │ ││ │inspectoratele teritoriale de muncă, datorat până la │ ││ │data de 31 decembrie 2010 │ 869││ 28 │Comision de risc aferent programului de stimulare a │ ││ │cumpărării de autoturisme │ 6││ 29 │Sume aferente contribuţiilor proprii ale │ ││ │beneficiarilor finali ai proiectelor │ -3││ 32 │Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor │ ││ │precedenţi │ 604.100││ 50 │Alte venituri │ -34.769││3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ -12.536││3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ -12.536││ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ ││ │instituţiilor publice │ 1.214││ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ ││ │stat şi de mobilizare │ -599││ 03 │Venituri din vânzarea locuinţelor construite din │ ││ │fondurile statului │ 6.094││ 06 │Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor│ ││ │bugetare │ 2.807││ 07 │Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând │ ││ │domeniului privat al statului sau a unităţilor │ ││ │administrativ-teritoriale │ -85││ 09 │Venituri rezultate din garanţiile acordate şi │ ││ │plătite instituţiilor de credit în cadrul programului │ ││ │"Prima casă" │ -172││ 50 │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ -21.795││4801 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR│ 1.090.592││ │EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR │ ││ │2014-2020 │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘  +  Anexa 2TOTALTit: 00Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.699.470││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.324.896││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -282.305││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -148.833││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -681.445││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 225.960││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 255.040││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 945.452││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -459.004││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -66.646││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 429.957││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 2.189.027││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 29.719││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -112.026││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -634.450││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -868.806││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 234.356││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.024││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -7.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 16.024││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 904.475││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.217.237││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -286.683││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -96.639││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -681.445││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 225.960││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 255.040││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 945.452││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -479.360││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -38.954││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 429.957││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 1.026.216││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 29.719││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -112.026││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -321.786││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -556.142││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 234.356││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 9.024││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -7.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 16.024││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -466.287││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -426.632││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -39.781││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.888││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -38.629││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -236.334││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -19.750││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -73.006││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -27.020││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -39.655││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -46.655││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 7.000││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ -10.340││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -8.319││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.130││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -6.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -189││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.021││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.021││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 185.281││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 185.299││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 12││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 255.040││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -69.753││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -18││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -18││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ -725.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -750.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -680.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -70.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 25.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 25.000││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ ││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ -114.941││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -114.941││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -114.941││6001 │APĂRARE │ -405.779││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -70.485││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -52.637││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -17.505││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -138││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -205││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -335.294││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -335.294││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -220.910││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -224.360││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -124.163││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 42.023││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -90.307││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.900││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -7.144││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -3││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -35.641││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -59││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -4.166││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.450││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.450││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -24.679││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -33.112││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.287││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.489││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 19.384││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -32.988││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 16.291││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -30.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.433││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.433││6601 │SĂNĂTATE │ -301.032││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -263.981││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -37.778││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -115.714││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -99.458││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -9.780││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.251││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -37.051││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -37.051││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 72.603││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 71.756││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.040││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -9.501││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 27.169││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -813││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 170││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -14.450││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 95.141││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -27.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 847││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 847││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 574.599││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 574.599││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.213││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -480││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 125.769││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 463.153││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.630││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -4.000││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 1.265.117││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.311.374││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -874││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -55.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 1.237.395││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 82.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 47.853││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -46.257││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -46.257││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 45.213││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 46.686││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.152││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -660││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -2.527││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 48.721││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -473││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -473││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -1.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -1.000││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -8.450││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7.819││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -450││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 247││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -14.531││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 100││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -18.185││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 15.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 10.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -631││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -631││8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 221.459││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 221.459││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 209.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.459││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ -1.901││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.901││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.901││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 1.135.348││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.150.451││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -9.736││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -18││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 85.700││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -9.329││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -8.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 1.090.592││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 4.242││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.103││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.103││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -7.000││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -7.000││8401 │TRANSPORTURI │ -353.392││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -402.547││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -4.954││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -785││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 791││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 6.975││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -302.716││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -19.403││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 12.507││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -91.962││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 57.131││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.131││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 55.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -7.976││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -7.976││8501 │COMUNICAŢII │ 75.656││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 77.856││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -94.500││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 172.356││8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ -37.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -37.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -40.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.500││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ -590││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -590││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -752││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -11││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 173││9901 │DEFICIT │ -1.231.232││5006 │CREDITE EXTERNE │ 1.100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.100││6106 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 1.100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.100││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 1.135.119││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.135.119││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -27.692││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 1.162.811││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -4.118││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.118││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.818││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -2.300││6108 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -4.677││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.677││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -4.677││8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -21.197││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -21.197││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -21.197││8308 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE │ 1.165.111││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.165.111││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 1.165.111││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -341.224││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -27.460││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.378││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -52.194││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 20.356││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -313.764││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -313.764││5110 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 805││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 805││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.055││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -250││5310 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 9.239││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.483││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.428││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.055││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.756││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.756││6010 │APĂRARE │ -177.459││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -19.980││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -19.980││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -157.479││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -157.479││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -417││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -140││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -105││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -35││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -277││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -277││6710 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 16││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16││7010 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 20.356││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.356││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 20.356││8010 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -193.764││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -36.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -36.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -157.764││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -157.764│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂTit: 01Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -3.582││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -282││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.600││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.600││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -3.582││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -282││ │PUBLICE │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.600││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.600││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -3.300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 300││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.600││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.600││6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ -282││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -282││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -282│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SENATUL ROMÂNIEITit: 02Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -5.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -600││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -200││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -2.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -5.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -600││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -200││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -2.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -3.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.500││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -600││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -200││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -2.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -2.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CAMERA DEPUTAŢILORTit: 03Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -6.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -6.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -6.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -3.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -3.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIETit: 04Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -2.432││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.432││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -1.472││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 40││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -2.432││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.432││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -1.472││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 40││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -960││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -960││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 40││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -1.472││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.472││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -1.472│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CURTEA CONSTITUŢIONALĂTit: 05Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 600││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 600││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 600││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 600││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 600││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 600│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL LEGISLATIVTit: 06Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -369││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -369││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -31││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -31││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -369││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -369││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -31││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -31││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -369││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -369││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -31││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -31│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CURTEA DE CONTURITit: 07Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -4.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -10.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 5.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 200││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -4.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -10.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 5.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 200││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -4.800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -10.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 5.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 200││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 200│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL CONCURENŢEITit: 08Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -795││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -795││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -795││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.600││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.600││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.600││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.600││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.600││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 805││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 805││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 805││5110 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 805││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 805││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 805│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AVOCATUL POPORULUITit: 09Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -764││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -415││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -415││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -349││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -349││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -764││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -415││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -415││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -349││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -349││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -764││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -415││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -415││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -349││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -349│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL AL AUDIOVIZUALULUITit: 11Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -159││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -360││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 201││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 159││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 159││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -159││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -360││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 201││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 159││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 159││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -159││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -360││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 201││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 159││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 159│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUITit: 13Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 90.868││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 92.340││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.081││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 420││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 121││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -4.161││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -3.490││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 101.531││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.472││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.472││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 92.681││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 94.153││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.081││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 420││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 121││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.348││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -3.490││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 101.531││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.472││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.472││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -8.332││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.913││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -881││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.175││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -100││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 121││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -2.348││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -3.490││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 960││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -1.419││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -1.419││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 96.886││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 96.939││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 90││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 520││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 96.329││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -53││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -53││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 275││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 275││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -450││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 725││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 3.852││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.852││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -840││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 450││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 4.242││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -1.813││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.813││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.813││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.813││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.813││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -1.813│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AFACERILOR EXTERNETit: 14Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 64.499││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 64.499││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.950││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.750││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 690││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 68.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -9.700││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -191││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 66.799││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 66.799││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 690││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 68.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -7.400││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -191││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 66.750││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 66.750││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 450││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 68.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -7.400││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 49││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 49││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 240││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -191││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -2.300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.300││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -2.300││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -2.300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.300││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -2.300││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 250││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -250││5110 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 250││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -250│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICETit: 15Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.244.012││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.268.612││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.580││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -55.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.198.424││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 104.356││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -6.197││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -15.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -244││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 47.853││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -24.600││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -24.600││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.244.853││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.269.453││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.580││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -55.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.198.424││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 84.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 15.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -15.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -244││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 47.853││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -24.600││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -24.600││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -69.795││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -69.795││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.580││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -38.971││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -25.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -244││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 1.289.648││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.314.248││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -55.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 1.237.395││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 84.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 47.853││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -24.600││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -24.600││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 25.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 15.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 10.000││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -21.197││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -21.197││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -21.197││8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -21.197││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -21.197││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -21.197││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 20.356││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.356││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 20.356││7010 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 20.356││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.356││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 20.356│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICETit: 16Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -138.128││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -103.128││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -25.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.829││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 173││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -12.130││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -70.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -35.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -35.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -138.128││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -103.128││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -25.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.829││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 173││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -12.130││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -70.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -35.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -35.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -68.301││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -33.301││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -25.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.829││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -12.130││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -35.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -35.000││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -70.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -70.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -70.000││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 173││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 173││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 173│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL JUSTIŢIEITit: 17Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -38.317││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -38.317││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 50.195││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -118││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -82.187││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -10.858││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 7.081││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -2.430││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -33.594││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -33.594││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 50.300││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -82.187││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -6.358││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 7.081││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -2.430││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -33.444││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -33.444││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 50.300││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -82.037││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -6.358││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 7.081││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -2.430││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -150││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -150││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -150││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -4.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.500││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││6108 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -4.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.500││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -4.500││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -223││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -223││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -105││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -118││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -223││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -223││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -105││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -118│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALETit: 18Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -537.219││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -20.178││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -66.753││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -38.942││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -4.729││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -328││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 90.327││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 247││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -517.041││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -517.041││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -359.760││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -198││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -66.753││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -18.962││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -4.729││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -328││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 90.327││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 247││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -359.562││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -359.562││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -481││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -446││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -149││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 31││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -328││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -35││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -35││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 259││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 259││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 12││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 247││6001 │APĂRARE │ -405.779││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -70.485││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -52.637││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -17.505││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -138││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -205││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -335.294││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -335.294││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -12.480││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -9.639││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -9.253││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -383││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -3││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.841││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.841││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -3.678││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -3.611││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.287││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -11││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 675││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 12││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -67││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -67││6601 │SĂNĂTATE │ -4.050││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -4.382││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -214││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -232││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -3.936││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 332││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 332││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -1.339││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.339││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -1.339││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 90.319││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 90.319││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -213││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 9││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 90.523││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ -22.531││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -874││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -874││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -21.657││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -21.657││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -177.459││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -19.980││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -19.980││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -157.479││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -157.479││6010 │APĂRARE │ -177.459││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -19.980││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -19.980││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -157.479││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -157.479│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AFACERILOR INTERNETit: 19Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -91.325││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 80.180││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -94.384││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -20.052││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ -11.243││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.605││ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 220.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -7.800││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.736││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -171.505││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -171.505││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 101.616││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 116.180││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -94.384││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 15.948││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -11.243││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.605││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 220.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -7.800││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.736││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -14.564││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -14.564││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 13.759││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 14.256││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 15.361││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.100││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -5││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -497││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -497││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -123.281││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -109.845││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -105.745││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 18.006││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -8.270││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4.600││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -7.500││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -1.736││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -13.436││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -13.436││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -6.843││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.843││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -4.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -2.673││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -170││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -300││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -300││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 219.390││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 219.390││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -480││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 220.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -130││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -1.109││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -478││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -478││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -631││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -631││5006 │CREDITE EXTERNE │ 1.100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.100││6106 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 1.100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.100││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ -194.041││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -36.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -36.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -158.041││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -158.041││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -277││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -277││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -277││8010 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -193.764││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -36.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -36.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -157.764││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -157.764│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICETit: 20Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -9.168││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -9.168││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -25.668││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 30.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.500││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -4.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -9.168││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -9.168││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -25.668││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 30.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.500││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -4.000││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE │ ││ │NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI │ -151.568││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -151.568││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -151.568││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 142.400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 142.400││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 125.900││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 30.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -1.500││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -4.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUITit: 21Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 907││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -907││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 907││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -907││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 907││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 907││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 907││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -1.907││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.907││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -907│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALETit: 22Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 2.255.703││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.262.703││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 85.700││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -63.700││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -8.000││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 2.255.703││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -7.000││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -7.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.090.592││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.097.592││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 85.700││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -63.700││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -8.000││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.090.592││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -7.000││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -7.000││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -7.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -7.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -7.000││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 1.137.592││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.144.592││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 85.700││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -23.700││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -8.000││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.090.592││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -7.000││ 80 │TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI │ -7.000││8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ -40.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -40.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -40.000││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 1.165.111││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.165.111││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.165.111││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││8308 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 1.165.111││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.165.111││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.165.111││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILORTit: 23Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -49.604││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -48.131││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -6.944││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -660││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -2.527││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.500││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -33.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -1.500││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -473││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -473││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -1.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -1.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -49.604││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -48.131││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -6.944││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -660││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -2.527││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3.500││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -33.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -1.500││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -473││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -473││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -1.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -1.000││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ -2.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2.000││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ -36.508││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -35.035││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.152││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -660││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ -2.527││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -33.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -473││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -473││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -1.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -1.000││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ -11.096││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -11.096││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.096││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.500││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ -1.500││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL TRANSPORTURILORTit: 24Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                  - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -254.049││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -303.204││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -4.954││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -785││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 791││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 6.318││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -302.716││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -19.403││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 100.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 12.507││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -91.962││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 57.131││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.131││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 55.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -7.976││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -7.976││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -254.049││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -303.204││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -4.954││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -785││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 791││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 6.318││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -302.716││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -19.403││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 100.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 12.507││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -91.962││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 57.131││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.131││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 55.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -7.976││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -7.976││6601 │SĂNĂTATE │ -657││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -657││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -657││ │PUBLICE │ ││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 100.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 100.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 100.000││8401 │TRANSPORTURI │ -353.392││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -402.547││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -3.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -4.954││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -785││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 791││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 6.975││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -302.716││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -19.403││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 12.507││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -91.962││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 57.131││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.131││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 55.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ -7.976││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ -7.976│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICETit: 25Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -20.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -28.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 16.000││ │PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -33.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 16.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -30.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.500││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -20.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -28.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 16.000││ │PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -33.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 16.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -30.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.500││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ -6.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -6.000││ │PUBLICE │ ││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ -15.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -24.000││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 20.500││ │PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -33.000││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 16.000││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -30.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.500││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 8.500││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 1.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 1.500││ │PUBLICE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL SĂNĂTĂŢIITit: 26Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -261.719││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -224.336││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -37.564││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -115.482││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ -60.259││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -9.780││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.251││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -37.383││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -37.383││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -261.719││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -224.336││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -37.564││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -115.482││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ -60.259││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -9.780││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.251││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -37.383││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -37.383││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ 36.627││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 36.627││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 36.627││ │PUBLICE │ ││6601 │SĂNĂTATE │ -298.346││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -260.963││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -37.564││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -115.482││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -96.886││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -9.780││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -1.251││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -37.383││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -37.383│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL CULTURIITit: 27Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -14.450││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -14.450││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 26.830││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 170││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -14.450││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -27.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -14.450││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -14.450││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 26.830││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 170││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -14.450││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -27.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -14.450││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -14.450││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ 26.830││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 170││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -14.450││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 65 │TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ -27.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂTit: 28Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 75.467││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.389││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 500││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -189││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 77.856││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -94.500││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 172.356││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 75.467││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.389││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 500││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -189││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 77.856││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -94.500││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 172.356││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ -189││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -189││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -189││8501 │COMUNICAŢII │ 75.656││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.200││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.700││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 500││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 77.856││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -94.500││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 172.356│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL PUBLICTit: 29Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -29.960││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -30.360││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -32.885││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.205││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 320││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 400││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -29.960││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -30.360││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -32.885││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.205││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 320││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 400││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -29.960││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -30.360││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -32.885││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.205││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 320││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 400│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATETit: 30Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -849││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -849││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 849││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 849││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -849││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -849││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 849││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 849││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -849││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -849││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 849││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 849│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢIITit: 31Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -11.249││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.757││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -15.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.865││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 10││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -963││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 26.362││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -35.531││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.508││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.508││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -11.072││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.580││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -15.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.865││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 10││ │PUBLICE │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -786││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 26.362││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -35.531││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.508││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.508││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -37.444││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -41.952││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -15.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.865││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -786││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -35.531││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.508││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.508││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 26.372││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.372││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 10││ │PUBLICE │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 26.362││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -177││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -177││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -177││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ ││6108 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ -177││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -177││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -177││ │NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNETit: 32Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -300││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.100││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -6.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -300││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.100││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5.800││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -8.500││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 3.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.100││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -300││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -300││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -300│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂTit: 33Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 483││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.633││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.220││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.413││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.150││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.150││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.550││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.220││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.330││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.150││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.150││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ │ 400││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.550││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.220││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.330││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.150││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.150││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 83││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 83││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 83││6110 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 83││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 83││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 83│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALETit: 34Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 15.999││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.130││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 40││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -110││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.869││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.869││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 15.999││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.130││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 40││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -110││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.869││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.869││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 15.959││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.090││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.000││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ -110││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.869││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.869││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 40││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 40││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 40│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERITit: 35Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -33.715││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -42.284││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -6.401││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.874││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -14.531││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 89││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -12.738││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -16.602││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 25││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.569││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.569││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 7.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -33.715││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -42.284││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -6.401││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.874││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -14.531││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 89││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -12.738││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ -16.602││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 25││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.569││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.569││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 7.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -5.482││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -14.069││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -6.401││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 8.626││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 283││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -16.602││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 25││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 8.587││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.587││ 72 │TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE │ 7.000││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ -18││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -18││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -18││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ -25.616││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -25.616││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ -14.531││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 100││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -11.185││8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 65││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 65││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 65││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ -1.901││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.901││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1.901││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ -763││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -763││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -752││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -11││ │PUBLICE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL ENERGIEITit: 36Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 222.394││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 222.794││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.100││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 209.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 14.894││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -400││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 222.394││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 222.794││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.100││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 209.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 14.894││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -400││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.100││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -400││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -400││8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 221.394││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 221.394││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 209.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.394││8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 2.500││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.500││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.500│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ACADEMIA ROMÂNĂTit: 37Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 7.239││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.504││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.428││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.055││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 2.021││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -265││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -265││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -2.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 21││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 2.021││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.021││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.021││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ -4.021││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.000││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -2.021││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -2.021││6601 │SĂNĂTATE │ 2.021││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.021││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 2.021││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 9.239││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.483││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.428││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.055││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.756││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.756││5310 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 9.239││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.483││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.428││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.055││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.756││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.756│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELORTit: 38Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.103││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -468││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 14.371││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.103││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.103││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.103││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -468││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 14.371││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.103││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.103││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 5.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.103││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -468││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ ││ │PUBLICE │ 14.371││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -8.103││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -8.103│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILORTit: 40Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -752││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -752││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -750││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -752││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -752││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -750││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -752││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -752││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -750││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -2│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STATTit: 41Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -120││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -120││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -220││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 100││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -120││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -120││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -220││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 100││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -120││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -120││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -220││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRIITit: 42Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -34││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -46││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 72││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -60││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 34││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 34││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -34││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -46││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 72││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -60││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 34││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 34││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -34││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -46││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 72││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -60││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 34││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 34│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AGENŢIA NAŢIONALĂ DE PRESĂ AGERPRESTit: 43Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 16││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16││5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 16││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16││6710 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 16││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 16│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘INSTITUTUL CULTURAL ROMÂNTit: 44Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 1.230││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.330││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 950││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 470││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -90││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -100││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 1.230││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.330││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 950││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 470││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -90││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -100││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 1.230││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.330││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 950││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 470││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -90││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNETit: 46Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -8.784││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -9.784││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.971││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -813││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -8.784││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -9.784││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.971││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -813││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000││6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ -8.784││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -9.784││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -8.971││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -813││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.000││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURIITit: 47Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 844││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 844││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 830││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -115││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -33││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -805││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 971││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 849││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 849││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 830││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -115││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -33││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -4││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -800││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 971││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 414││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 414││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 830││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -115││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -8││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -3││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -800││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 510││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 435││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 435││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -25││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -1││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 461││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ -5││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -5││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ ││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -5││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -5││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -5││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂTit. 48Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -2.905││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.875││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.875││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.780││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.780││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -2.905││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.875││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.875││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.780││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.780││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -2.905││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.875││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.875││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -4.780││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -4.780│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONALTit. 50Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 25││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 25││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 25││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 25││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 25││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 25│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL ECONOMIC SOCIALTit. 51Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.100││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.100││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.100││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.100││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.100│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILORTit: 52Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 580││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 280││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 180││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 300││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 300││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 580││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 280││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 180││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 300││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 300││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 580││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 280││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 180││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 300││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 300│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUITit: 53Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -800││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -800││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -800││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -800││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -800│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FONDURILOR EUROPENETit: 54Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ 47.573││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 47.704││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.513││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -107││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 25.800││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 56.735││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -33.211││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -131││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -131││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ 47.573││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 47.704││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.513││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -107││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 25.800││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 56.735││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -33.211││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -131││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -131││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -34.148││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -34.017││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -1.513││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -107││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 25.800││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ -24.986││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ -33.211││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -131││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -131││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 81.721││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 81.721││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 81.721││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILORTit: 55Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -2.595││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.252││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.172││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -80││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -343││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -343││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -2.595││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.252││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.172││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -80││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -343││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -343││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -2.595││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -2.252││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -2.172││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -80││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -343││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -343│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIATit: 56Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -130││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -130││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -130││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -130││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -130││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -130││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ -130││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -130││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -130│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ ŞI DIALOG CIVICTit: 57Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -1.740││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.541││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -306││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.235││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -199││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -199││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -1.740││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.541││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -306││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.235││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -199││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -199││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -1.740││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -1.541││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -306││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ -1.235││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ -199││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ -199│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI GENERALETit: 65Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetarepe anul 2016pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatoriprincipali de credite*Font 8*                                                                                   - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │ -799.960││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -824.960││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -680.000││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 255.040││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -70.000││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -330.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 25.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 25.000││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │ -799.960││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -824.960││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -680.000││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 255.040││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -70.000││ │PUBLICE │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -330.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 25.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 25.000││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ -330.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -330.000││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ -330.000││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 255.040││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 255.040││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 255.040││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ -725.000││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -750.000││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ -680.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ -70.000││ │PUBLICE │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 25.000││ 81 │TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 25.000│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘  +  Anexa 3SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţareacheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2016*Font 7*                                                                                                                          mii lei┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ din care, pentru finanţarea cheltuielilor cu: ││ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ din care: ││ ───────────────── ││Nr. Judeţul TOTAL susţinerea susţinerea fructe învăţământul Salarii, Drepturile ││crt. sistemului centrelor de conform special şi sporuri, copiilor cu Cămine ││ de protecţie asistenţă prevederilor centrele indemnizaţii cerinţe pentru ││ a copilului socială a OUG judeţene şi alte educaţionale persoane ││ persoanelor nr. 66/ de resurse drepturi speciale vârstnice ││ cu handicap 2016 şi asistenţă salariale integraţi în ││ educaţională în bani învăţământul ││ stabilite de masă ││ prin lege, ││ precum şi ││ contribuţiile ││ aferente ││ acestora │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ TOTAL 180.616 93.200 *1) 71.889 *1) 4.084 4.567 4.567 6.912 -36 ││ ││ 1 ALBA 5.539 2.061 2.549 78 851 851 0 0 ││ 2 ARAD 3.494 1.902 900 92 600 600 0 0 ││ 3 ARGEŞ 8.673 2.600 2.630 144 1.975 1.975 1.300 24 ││ 4 BACĂU 7.322 2.930 3.438 139 800 800 15 0 ││ 5 BIHOR 5.104 2.718 2.257 129 0 0 0 0 ││ 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 3.442 1.621 1.098 81 642 642 0 0 ││ 7 BOTOŞANI 3.842 2.038 1.699 105 0 0 0 0 ││ 8 BRAŞOV 3.494 2.576 566 108 268 268 0 -24 ││ 9 BRĂILA 2.038 1.384 563 78 13 13 0 0 ││10 BUZĂU 3.854 3.331 406 117 0 0 0 0 ││11 CARAŞ-SEVERIN 3.773 2.036 763 68 0 0 906 0 ││12 CĂLĂRAŞI 3.108 1.821 1.205 82 0 0 0 0 ││13 CLUJ 3.833 1.794 1.402 87 0 0 550 0 ││14 CONSTANŢA 6.163 3.041 2.375 137 610 610 0 0 ││15 COVASNA 2.149 1.743 145 52 209 209 0 0 ││16 DÂMBOVIŢA 4.415 1.872 1.063 109 557 557 814 0 ││17 DOLJ 4.518 2.401 1.816 131 170 170 0 0 ││18 GALAŢI 4.900 2.265 895 98 1.355 1.355 287 0 ││19 GIURGIU 1.808 964 702 62 22 22 58 0 ││20 GORJ 3.730 1.628 1.374 78 650 650 0 0 ││21 HARGHITA 4.123 2.596 673 76 778 778 0 0 ││22 HUNEDOARA 3.575 1.120 1.693 77 685 685 0 0 ││23 IALOMIŢA 2.133 1.135 697 67 234 234 0 0 ││24 IAŞI 10.620 7.403 2.441 216 596 596 0 -36 ││25 ILFOV 2.225 674 1.493 58 0 0 0 0 ││26 MARAMUREŞ 4.587 1.930 1.597 110 950 950 0 0 ││27 MEHEDINŢI 3.137 1.598 647 58 834 834 0 0 ││28 MUREŞ 6.830 2.114 4.275 141 0 0 300 0 ││29 NEAMŢ 7.029 2.616 2.661 110 692 692 950 0 ││30 OLT 3.867 1.976 1.765 116 10 10 0 0 ││31 PRAHOVA 7.404 2.881 4.319 153 51 51 0 0 ││32 SATU MARE 3.566 1.527 1.850 71 118 118 0 0 ││33 SĂLAJ 3.908 1.666 1.647 60 535 535 0 0 ││34 SIBIU 5.909 1.836 2.997 77 117 117 882 0 ││35 SUCEAVA 7.012 3.122 3.697 193 0 0 0 0 ││36 TELEORMAN 2.771 1.551 491 75 654 654 0 0 ││37 TIMIŞ 9.629 3.469 2.774 100 3.286 3.286 0 0 ││38 TULCEA 4.236 1.665 2.430 51 90 90 0 0 ││39 VASLUI 8.380 5.039 1.860 113 1.368 1.368 0 0 ││40 VÂLCEA 6.468 2.515 2.456 97 550 550 850 0 ││41 VRANCEA 4.150 2.041 1.580 90 439 439 0 0 ││ ││ Sume rezervate ││ care se ││42 repartizează -16.142 -16.142 -16.142 0 0 ││ pe judeţe prin ││ hotărâri ale ││ Guvernului, ││ în baza ││ solicitărilor ││ şi ││ fundamentărilor ││ prezentate de ││ autorităţile ││ administraţiei ││ publice locale │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) reprezintă limita minimă care poate fi majorată cu sume alocate din suma totală aprobată pe judeţ, fără a afecta finanţarea celorlalte servicii care se asigură din această sumă

  ──────────
   +  Anexa 4SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilordescentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,sectoarelor şi Municipiului Bucureşti, pe anul 2016*Font 7*                                                                                                                              mii lei┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ din care, pentru: ││ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ din care: ││ ───────────────── ││Nr. Judeţul TOTAL finanţarea salarii, sporuri, drepturile plata acordarea ││crt. de bază a indemnizaţii asistenţilor stimulentelor suplimentului cămine ││ unităţilor de şi alte personali ai educaţionale alimentar din pentru ││ învăţământ drepturi persoanelor cu acordate unităţile pilot, persoane ││ preuniversitar salariale handicap grav, copiilor din potrivit vârstnice ││ de stat în bani sau familii prevederilor ││ stabilite indemnizaţiile defavorizate în O.U.G. nr. ││ prin lege, lunare scopul stimulării 72/2016 ││ precum şi participării în ││ contribuţiile învăţământul ││ aferente preşcolar, potrivit ││ acestora prevederilor ││ Lg. 248/2015 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ TOTAL 568.066 165.433 165.433 392.344 -14.960 14.694 -660││ ││ 1 ALBA 25.116 18.547 18.547 6.746 -278 101 0││ 2 ARAD 19.332 9.886 9.886 9.603 -187 141 -111││ 3 ARGEŞ 42.614 31.454 31.454 11.285 -552 451 -24││ 4 BACĂU 35.453 25.315 25.315 10.815 -956 279 0││ 5 BIHOR 33.231 22.126 22.126 11.002 -389 492 0││ 6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 22.542 15.625 15.625 6.938 -224 203 0││ 7 BOTOŞANI 19.193 13.020 13.020 6.128 -314 359 0││ 8 BRAŞOV 20.322 12.040 12.040 8.492 -250 143 -103││ 9 BRĂILA 20.461 14.986 14.986 5.406 -93 162 0││ 10 BUZĂU 24.651 16.167 16.167 8.501 -552 535 0││ 11 CARAŞ-SEVERIN 18.537 12.087 12.087 6.236 -102 316 0││ 12 CĂLĂRAŞI 13.636 7.264 7.264 6.807 -574 139 0││ 13 CLUJ 39.067 26.945 26.945 11.676 -100 546 0││ 14 CONSTANŢA 21.909 9.232 9.232 12.067 -309 919 0││ 15 COVASNA 12.722 9.411 9.411 3.219 -189 281 -││ 16 DÂMBOVIŢA 27.878 15.653 15.653 12.580 -476 163 -42││ 17 DOLJ 37.628 28.757 28.757 8.689 -64 246 0││ 18 GALAŢI 20.605 12.450 12.450 8.423 -420 152 0││ 19 GIURGIU 8.859 2.000 2.000 7.046 -421 234 0││ 20 GORJ 23.625 16.264 16.264 7.437 -228 152 0││ 21 HARGHITA 17.459 13.341 13.341 4.160 -191 164 -15││ 22 HUNEDOARA 26.296 14.322 14.322 12.101 -219 92 0││ 23 IALOMIŢA 9.974 3.617 3.617 5.921 -117 553 0││ 24 IAŞI 18.940 6.059 6.059 12.436 -323 768 0││ 25 ILFOV 7.141 -1.869 -1.869 9.106 -649 553 0││ 26 MARAMUREŞ 30.641 20.965 20.965 9.086 -83 673 0││ 27 MEHEDINŢI 18.616 11.345 11.345 8.286 -1.085 88 -18││ 28 MUREŞ 30.865 23.408 23.408 8.070 -1.010 397 0││ 29 NEAMŢ 25.633 17.037 17.037 8.360 -134 452 -82││ 30 OLT 28.660 19.241 19.241 9.698 -398 119 0││ 31 PRAHOVA 28.169 10.501 10.501 17.396 51 221 0││ 32 SATU MARE 24.932 15.475 15.475 9.440 -91 131 -23││ 33 SĂLAJ 18.674 12.500 12.500 6.513 -626 287 0││ 34 SIBIU 18.297 13.550 13.550 5.817 -2.391 1.321 0││ 35 SUCEAVA 30.639 18.950 18.950 11.763 -174 143 -43││ 36 TELEORMAN 12.063 3.400 3.400 7.949 473 241 0││ 37 TIMIŞ 29.085 15.790 15.790 12.722 25 747 -199││ 38 TULCEA 6.324 3.450 3.450 5.111 -2.294 57 0││ 39 VASLUI 22.634 9.774 9.774 11.663 752 445 0││ 40 VÂLCEA 23.123 10.012 10.012 13.230 -292 173 0││ 41 VRANCEA 24.194 15.291 15.291 8.023 484 396 0││ 42 MUNICIPIUL ││ BUCUREŞTI 84.246*1) 45.965 45.965*2) 26.397 10 659 0││ ││ Sume rezervate ││ care se ││ 43 repartizează -455.920 -455.920 -455.920 0 0 0 0││ pe judeţe şi ││ municipiul ││ Bucureşti, ││ prin ││ hotărâri ale ││ Guvernului, ││ în baza ││ solicitărilor ││ şi ││ fundamentărilor ││ prezentate de ││ autorităţile ││ administraţiei ││ publice locale │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) din care: 8.312 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, 2.843 mii lei pentru susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap şi 60 mii lei pentru încurajarea consumului de fructe proaspete în grădiniţă

  *2) include şi cheltuielile cu salariile aferente învăţământului special şi centrelor de resurse şi asistenţă educaţională

  ──────────
   +  Anexa 5SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentruechilibrarea bugetelor localepe anul 2016                                -mii lei-┌────┬─────────────────────────┬────────────┐│Nr. │ Judeţul │ Propuneri ││crt.│ │ 2016 │├────┴─────────────────────────┼────────────┤│ TOTAL │ 919.108│├────┬─────────────────────────┼────────────┤│ 1│ALBA │ 16.908│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 2│ARAD │ 19.159│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 3│ARGEŞ │ 21.645│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 4│BACĂU │ 36.986│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 5│BIHOR │ 24.924│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 6│BISTRIŢA-NĂSĂUD │ 18.329│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 7│BOTOŞANI │ 31.978│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 8│BRAŞOV │ 18.282│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 9│BRĂILA │ 17.535│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 10│BUZĂU │ 24.146│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 11│CARAŞ-SEVERIN │ 23.495│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 12│CĂLĂRAŞI │ 18.910│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 13│CLUJ │ 18.465│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 14│CONSTANŢA │ 25.712│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 15│COVASNA │ 11.528│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 16│DÂMBOVIŢA │ 25.112│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 17│DOLJ │ 28.112│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 18│GALAŢI │ 25.534│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 19│GIURGIU │ 15.766│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 20│GORJ │ 16.055│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 21│HARGHITA │ 18.870│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 22│HUNEDOARA │ 21.029│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 23│IALOMIŢA │ 16.728│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 24│IAŞI │ 35.660│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 25│ILFOV │ 5.394│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 26│MARAMUREŞ │ 27.105│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 27│MEHEDINŢI │ 17.506│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 28│MUREŞ │ 23.017│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 29│NEAMŢ │ 35.534│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 30│OLT │ 24.392│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 31│PRAHOVA │ 23.264│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 32│SATU MARE │ 17.355│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 33│SĂLAJ │ 13.209│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 34│SIBIU │ 14.356│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 35│SUCEAVA │ 46.400│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 36│TELEORMAN │ 23.673│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 37│TIMIŞ │ 22.086│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 38│TULCEA │ 17.184│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 39│VASLUI │ 34.142│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 40│VÂLCEA │ 19.862│├────┼─────────────────────────┼────────────┤│ 41│VRANCEA │ 23.761│└────┴─────────────────────────┴────────────┘  +  Anexa 5aSumedefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentruechilibrarea bugetelor locale alocate judeţului Suceavapotrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privindunele măsuri financiar-bugetare, aprobată prinLegea nr. 240/2011                                                        - mii lei -┌────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────┐│Nr. │Unitatea administrativ-teritorială│Rate de capital şi dobânzi││Crt.│ │ │├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ │ TOTAL │ 19.164│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 1│Municipiul Câmpulung Moldovenesc │ 4.576│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 2│Municipiul Vatra Dornei │ 3.548│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 3│Oraşul Gura Humorului │ 3.746│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 4│Oraşul Siret │ 752│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 5│Oraşul Broşteni │ 304│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 6│Oraşul Cajvana │ 342│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 7│Oraşul Dolhasca │ 187│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 8│Oraşul Liteni │ 131│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 9│Oraşul Milişăuţi │ 83│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 10│Oraşul Solca │ 138│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 11│Oraşul Vicovu de Sus │ 786│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 12│Comuna Adâncata │ 170│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 13│Comuna Arbore │ 342│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 14│Comuna Bosanci │ 106│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 15│Comuna Botoşana │ 269│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 16│Comuna Cacica │ 206│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 17│Comuna Ciprian Porumbescu │ 111│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 18│Comuna Dorneşti │ 111│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 19│Comuna Drăgoieşti │ 91│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 20│Comuna Drăguşeni │ 46│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 21│Comuna Dumbrăveni │ 324│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 22│Comuna Fundu Moldovei │ 191│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 23│Comuna Horodniceni │ 32│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 24│Comuna Iacobeni │ 109│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 25│Comuna Ipoteşti │ 79│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 26│Comuna Marginea │ 328│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 27│Comuna Mălini │ 125│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 28│Comuna Mănăstirea Humorului │ 62│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 29│Comuna Mitocu Dragomirnei │ 69│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 30│Comuna Moara │ 75│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 31│Comuna Moldoviţa │ 231│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 32│Comuna Pârteştii de Jos │ 175│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 33│Comuna Poiana Stampei │ 108│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 34│Comuna Pojorâta │ 45│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 35│Comuna Preuteşti │ 157│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 36│Comuna Rădăşeni │ 38│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 37│Comuna Râşca │ 44│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 38│Comuna Sadova │ 114│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 39│Comuna Siminicea │ 54│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 40│Comuna Suceviţa │ 180│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 41│Comuna Udeşti │ 125│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 42│Comuna Vadu Moldovei │ 63│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 43│Comuna Vama │ 273│├────┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────┤│ 44│Comuna Volovăţ │ 118│└────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────┘  +  Anexa 6SUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru finanţarea învăţământului particularsau confesional acreditat pe anul 2016*Font 9*                                                                             - mii lei - ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                      din care:                                            ───────────────────────────────────────────── Nr. Judeţul Total an 2016 Salarii, sporuri, Cheltuieli cu bunuri crt. indemnizaţii şi şi servicii pentru                                            alte drepturi întreţinerea curentă                                            salariale în bani a unităţilor de                                            stabilite prin lege, învăţământ particular                                            precum şi contribuţiile sau confesional                                            aferente acestora acreditat ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      TOTAL -19.936 -18.234 -1.702 1 BIHOR 1.011 900 111 2 BRAŞOV 111 82 29 3 BRĂILA -131 -114 -17 4 CLUJ -6.159 -5.500 -659 5 COVASNA -97 -81 -16 6 GALAŢI -844 -681 -163 7 GIURGIU 177 164 13 8 TELEORMAN -45 -41 -4 9 TULCEA 41 37 4 10 Sume rezervate      care se reparti-      zează pe judeţe      prin hotărâri ale -14.000 -13.000 -1.000      Guvernului, în baza      solicitărilor şi      fundamentărilor      prezentate de      autorităţile      administraţiei      publice locale ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 7CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATEInfluenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuielipe anul 2016al Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate*Font 8*                                                                                    - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤│0001 05 │VENITURI - TOTAL │ ││0002 05 │I. VENITURI CURENTE │ -53.000││2000 05 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ -53.000││2005 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ -187.915││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate │ ││ │de angajatori │ -187.915││2105 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 134.915││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate │ 134.915││ │de asiguraţi │ ││4100 05 │IV SUBVENŢII │ 53.000││4200 05 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│ 53.000││4205 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ 52.180││ 23 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane │ ││ │care execută o pedeapsă privativă de libertate sau │ -179││ │arest preventiv │ ││ 26 │Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic │ ││ │de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare │ 36.627││ 27 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele│ ││ │aflate în concediu pentru creşterea copilului │ 12.919││ 47 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele│ ││ │beneficiare de ajutor social │ 3.000││ 48 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru cetăţenii │ ││ │străini aflaţi în centrele de cazare │ -178││ 50 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele│ -9││ │care se află în executarea măsurilor prevăzute la art.│ ││ │105, 113, 114 din Codul penal, precum şi pentru │ ││ │persoanele care se află în perioada de amânare sau │ ││ │întrerupere a executării pedepsei privative de │ ││ │libertate │ ││4305 │SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAŢII │ 820││ 02 │Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane │ 820││ │care execută o pedeapsă privativă de libertate sau │ ││ │arest preventiv │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘-------