LEGE nr. 104 din 11 iunie 1999privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 56/1997
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 16 iunie 1999  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă următoarele ordonanţe ale Guvernului, emise în temeiul art. 1 lit. j) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe:I. Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 28 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 30 iulie 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Salarizarea magistraţilor şi a personalului din instanţele judecătoreşti şi parchete se face ţinându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea, caracterul justiţiei de putere în stat, de pregătirea şi competenţa profesională, precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute de Constituţie şi de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, pentru magistraţi."2. La articolul I punctul 3, articolul 3 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Avansarea magistraţilor în funcţii se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, pe bază de examen.Modul de organizare şi de desfăşurare a examenului se stabileşte prin regulament aprobat de ministrul justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii."3. La articolul I punctul 11, articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Procurorii care efectuează activitate de supraveghere a urmăririi penale beneficiază de o majorare cu 20% a salariului de baza brut, iar procurorii care efectuează urmărire penală proprie beneficiază de o majorare cu 25% a salariului de baza brut."4. La articolul I punctul 13, articolul 9^3 se abroga.5. La articolul I, punctul 15 va avea următorul cuprins:"15. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins: lt; lt;(3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi magistraţilor care beneficiază de pensie de serviciu, potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată. gt; gt;"6. La articolul I, după punctul 17 se introduce punctul 17^1 cu următorul cuprins:"17^1. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins: lt; lt;(3) Personalul auxiliar de specialitate prevăzut la alin. (1) beneficiază de spor de stabilitate în condiţiile art. 5, care se aplică în mod corespunzător. gt; gt;"7. La articolul I punctul 19, alineatele (2) şi (3) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:"(2) Grefierii beneficiază de indemnizaţia de şedinţa de judecată în condiţiile art. 9, care se aplică în mod corespunzător. De aceste dispoziţii beneficiază şi grefierii-dactilografi, dacă participa în locul grefierilor în şedinţele de judecată. (3) Grefierii care participa la efectuarea actelor privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, a actelor de publicitate imobiliară, a actelor comisiei pentru cetăţenie, precum şi cei care sunt secretari ai comisiilor de cercetare a averii beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 13 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător. De aceeaşi indemnizaţie beneficiază şi conducătorii de carte funciară."8. La articolul I punctul 20, articolul 19 se abroga.9. La articolul I, după punctul 20 se introduce punctul 20^1 cu următorul cuprins:"20^1. După articolul 21 se introduce articolul 21^1 cu următorul cuprins: lt; lt;Art. 21^1. - (1) Experţii criminalisti beneficiază de spor de stabilitate în condiţiile art. 5, care se aplică în mod corespunzător. (2) Experţii criminalisti care poseda titlul ştiinţific de doctor sau de doctor docent beneficiază de un spor de 15% la salariul de baza brut. gt; gt;"10. La articolul I punctul 23, articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Personalul militar din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor, precum şi personalul militar din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia, din Direcţia medicală şi din Serviciul independent de protecţie şi anticoruptie este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului militar din Ministerul de Interne."11. La articolul I punctul 24, articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Personalul din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor şi a Serviciului independent de protecţie şi anticoruptie, precum şi personalul din cadrul acestui serviciu, din cadrul Direcţiei Generale a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia şi din Direcţia medicală beneficiază de sporuri şi de alte drepturi salariale pentru activităţi ce solicita incordare psihică foarte ridicată sau care se desfăşoară în condiţii deosebite de muncă. Categoriile de personal, locurile de muncă, mărimea concretă a sporurilor şi condiţiile de acordare a acestora sunt prevăzute în anexele nr. 6 şi 7."12. La articolul I punctul 32, articolul 42^1 va avea următorul cuprins:"Art. 42^1. - Pentru risc şi suprasolicitare neuropsihica magistraţii, precum şi personalul auxiliar de specialitate beneficiază de un spor de 50% la salariul de baza brut lunar."13. La articolul I, după punctul 32 se introduce punctul 32^1 cu următorul cuprins:"32^1. La articolul 43, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins: lt; lt;(4) Experţii criminalisti beneficiază de sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihica în condiţiile art. 42^1. Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică experţilor criminalisti. gt; gt;"14. La articolul I, după punctul 36 se introduc punctele 36^1 şi 36^2 cu următorul cuprins:"36^1. Articolul 51 se completează, după alineatul (1), cu alineatul (2) cu următorul cuprins: lt; lt;(2) Magistraţii militari pot opta între pensia de serviciu stabilită în condiţiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, şi pensia militară de serviciu, putând beneficia de prevederile legale mai favorabile. gt; gt;"36^2. Articolul 52 va avea următorul cuprins: lt; lt;Art. 52. - (1) Judecătorii financiari, procurorii financiari, judecătorii financiari inspectori, procurorii financiari inspectori, magistraţii-asistenţi, precum şi personalul auxiliar aferent activităţii jurisdicţionale din cadrul Curţii de Conturi beneficiază de sporurile salariale prevăzute pentru magistraţi şi personalul auxiliar de specialitate din prezenta lege. (2) Controlorii financiari beneficiază de sporul de stabilitate în raport cu vechimea efectivă în funcţii economice de specialitate şi de control financiar, de sporul pentru titlul ştiinţific de doctor sau doctor docent, precum şi de sporul de risc şi suprasolicitare neuropsihica. gt; gt;"15. La articolul I punctul 38, articolul 56^1 se abroga.16. La articolul I, după punctul 41 se introduce punctul 41^1 cu următorul cuprins:"41^1. La anexa nr. 4 - Coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul laboratoarelor de expertiza criminalistica -, litera A va avea următorul cuprins:
    "«A. Funcţii de execuţie de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare a salariilor de bază gradaţiaVechimea minimă în specialitate
    1234
    1.Expert criminalist gradul IS5,455,555,655,7510 ani
    2.Expert criminalist gradul IIS5,005,105,205,307 ani
    3.Expert criminalist gradul IIIS4,504,604,704,804 ani
    4.Asistent criminalistS3,603,804,00-1 an
    5.Asistent criminalist debutantS2,50---- »"
  17. La articolul I punctul 43, Nota anexei nr. 4, punctul 1^1 va avea următorul cuprins:"1^1. La Laboratorul Central de Expertize Criminalistice şi la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate prevăzut la lit. B sunt mai mari cu 7% ."18. La articolul I, punctul 46 va avea următorul cuprins:"46. Anexa nr. 6 se intituleaza: lt; lt;Sporuri specifice personalului militar din Direcţia Generală a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia, din Direcţia medicală şi din Serviciul independent de protecţie şi anticoruptie gt; gt;."19. La articolul I, punctul 47 va avea următorul cuprins:"47. Anexa nr. 7 se intituleaza: lt; lt;Sporuri specifice personalului civil din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control al activităţii penitenciarelor şi a Serviciului independent de protecţie şi anticoruptie, precum şi personalului civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor, din unităţile subordonate acesteia şi din Direcţia medicală gt; gt;".20. La articolul I punctul 48, la anexa nr. 7, punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. Personalul civil din Ministerul Justiţiei cu atribuţii de coordonare şi control şi cel care efectuează lucrări în legătură cu activitatea penitenciarelor şi a Serviciului independent de protecţie şi anticoruptie, precum şi personalul civil din Direcţia Generală a Penitenciarelor, Direcţia medicală şi din unităţile subordonate acestora beneficiază de un spor la salariul de baza de până la 30% .Magistraţii civili care îndeplinesc atribuţiile prevăzute la alineatul precedent beneficiază de o majorare a salariului de baza cu până la 30%. Aceasta majorare face parte din salariul de baza."21. La anexa nr. 1, capitolul II "Indemnizaţiile de conducere la curţile de apel, tribunale, judecătorii şi parchetele de pe lângă aceste instanţe", după numărul curent 9 se introduce numărul curent 9^1 cu următorul cuprins:
    "91.  Preşedinte secţie maritimă la judecătorie, procuror şef secţie maritimă la parchetul de pe lângă judecătorie18% 22%"
  22. La anexa nr. 1, capitolul II, nota va avea următorul cuprins:"NOTĂ:Indemnizaţiile de conducere pentru instanţele şi parchetele din municipiul Bucureşti sunt mai mari cu 10% .Funcţiile prevăzute la nr. crt. 9^1 se folosesc numai în cazul în care ministrul justiţiei stabileşte, conform art. 13 alin. (2) şi art. 30 alin. (2) din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, înfiinţarea de secţii maritime la unele judecătorii şi parchete corespunzătoare."23. La anexa nr. 1, capitolul III, punctul 2 din nota va avea următorul cuprins:"2. Pentru ocuparea funcţiei de grefier prevăzute la nr. crt. 5-8 sunt necesare studii superioare juridice.Pentru ocuparea funcţiei de grefier analist-programator cu studii superioare se iau în considerare şi studiile în domeniile: informatica, automatica, cibernetica, electronică, matematica. În acest caz, vechimea prevăzută de lege pentru încadrarea şi promovarea în grade profesionale se majorează cu 3 ani."24. La anexa nr. 1, capitolul III, punctul 5 din nota se abroga.25. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:2"
             
    "INDEMNIZAŢIILE pentru personalul de conducere din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi din Ministerul Justiţiei
    Nr. crt.Funcţia   Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază
    minimmaxim
    1.Secretar general, director general, consilierul ministrului justiţiei, procuror consilier al procurorului generalSalariul de bază corespunzător funcţiei de execuţie45%55%
    2.Director, procuror şef secţie la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   45%50%
    3.Director adjunct, procuror şef secţie adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   40%45%
    4.Inspector general judecătoresc, inspector general notarial, inspector general de penitenciare, procuror inspector   38%42%
    5.Şef serviciu, procuror şef serviciu   30%35%
    6.Şef birou, procuror şef birou   25%30%
    7.Grefier şef secţie din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   20%25%
    8.Grefier şef serviciu din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie   15%20%"
  II. Ordonanţa Guvernului nr. 56 din 28 august 1997 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCU-------------