LEGE nr. 103 din 11 iunie 1999privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 52/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 16 iunie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 52 din 22 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1997 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 22 decembrie 1998, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 2, articolul 1 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"ART. 1. - (1) Salariaţii societăţilor comerciale la care statul deţine cel puţin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală, cei ai societăţilor comerciale constituite cu avizul Fondului Proprietăţii de Stat, la care capitalul majoritar aparţine societăţilor cu capital majoritar de stat, precum şi ai regiilor autonome care înregistrează pierderi sau arierate, ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a unor concedieri colective, efectuate în procesul de restructurare, privatizare, lichidare, beneficiază de măsurile de protecţie prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă."2. La articolul I punctul 4, articolul 3 litera C va avea următorul cuprins:"C. În cazul privatizării societăţilor comerciale: a) data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a societăţilor comerciale care se privatizează, dacă acesta cuprinde clauze referitoare la disponibilizarile de personal sau, după caz, alte termene prevăzute în contract pentru disponibilizari de personal, dacă acestea se fac în etape; b) data raportului privind rezultatele ofertei publice de vânzare de valori mobiliare, dacă aceasta conţine informaţii referitoare la disponibilizarile de personal şi dacă procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public este de cel puţin 33,3% ."3. La articolul I punctul 4, la articolul 3 litera D se introduce litera c) cu următorul cuprins:"c) data debarcarii sau data emiterii deciziei de repatriere luate de lichidator pentru personalul navigant aflat pe navele în curse internaţionale sau aflate sub stare de arest, sechestru, reţinere sau avarie în porturi străine, în cazul societăţilor comerciale sau al companiilor naţionale de transporturi maritime sau fluviale, care se lichidează judiciar în condiţiile prevăzute la lit. b), inclusiv al celor pentru care hotărârea de lichidare judiciară a fost pronunţată anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."4. La articolul I punctul 11, după alineatul (5) al articolului 19 se introduce alineatul (5^1 ) cu următorul cuprins:"(5^1) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. (5) beneficiarii de plati compensatorii care fac parte din personalul necesar pentru desfăşurarea procesului de lichidare potrivit Legii nr. 64/1995."5. La articolul I punctul 17, articolul 24 alineatul (1) litera a) va avea următorul cuprins:"a) scutirea pe o perioadă de 2 ani de la plata impozitului pe profit, pentru cei care au înfiinţat societăţi comerciale, şi de la plata impozitului pe venit, pentru cei care sunt autorizaţi sa desfăşoare activităţi economice pe baza liberei iniţiative ca persoane fizice independente sau ca asociaţii familiale. De aceasta prevedere beneficiază şi cei disponibilizaţi în cursul anului 1998."  +  Articolul 2Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 9/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 31 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 1 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCU-------------