PLANUL din 15 iulie 2015 (*actualizat*)operaţional de acţiuni pentru implementarea, în perioada 2016-2020, a Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020(actualizat până la data de 25 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobat de Hotărârea Guvernului nr. 566 din 15 iulie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 14 august 2015.

  ──────────
   +  Anexa 2 *Font 7*┌────────────────────┬───────────────────────────┬─────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┬────────────┐│Obiective specifice │ Direcţii de acţiune/măsuri│ Termen │ Rezultate │ Indicatori │ Surse de finanţare│ Instituţii ││ │ │ │ │ │ │responsabile│├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│1.1. Consolidarea │1.1.1. Instituirea unui │ 2018 │Act (acte) normativ(e)│Acte normative care │- Buget de stat │MMFPSPV ││sistemului de │program de sprijin pentru │ │modificat(e) şi │reglementează acest │pentru acordarea │MFP ││protecţie socială │populaţia vârstnică lipsită│ │aprobat(e) │aspect, modificate şi │beneficiului şi │ANPIS ││pentru îmbunătăţirea│de venituri, în special din│ │ │aprobate │cheltuielile │ ││calităţii vieţii │mediul rural, care nu este │ │Persoanele vârstnice │ │administrative ale │ ││persoanelor │acoperită de sistemele de │ │neacoperite de │Număr de persoane │sistemului │ ││vârstnice │asigurări sociale, prin │ │sistemele de asigurări│vârstnice cărora li │ │ ││ │acordarea unui beneficiu │ │sociale sunt susţinute│se acordă beneficiul │ │ ││ │universal de asistenţă │ │prin acordarea unui │universal de asistenţă│ │ ││ │socială (VMI) │ │beneficiu universal de│socială (venitul │ │ ││ │ │ │asistenţă socială │minim de incluziune) │ │ ││ │ │ │(venitul minim de │ │ │ ││ │ │ │incluziune) │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│1.2. Modificări ale │1.2.1. Extinderea │2018-2020│Act (acte) normativ(e)│Acte normative care │- Buget de stat │MMFPSPV ││politicilor de │informaţiilor cuprinse în │ │modificat(e) şi │reglementează acest │- Bugetul │CNPP ││resurse umane pentru│baza de date a │ │aprobat(e) │aspect, modificate şi │asigurărilor │ANOFM ││o mai bună integrare│contribuabililor la │ │ │aprobate │pentru şomaj │MFP ││a lucrătorilor │asigurările sociale, │ │Un sistem informatic │ │- Fonduri europene │MS ││vârstnici │incluzând vârsta, istoricul│ │integrat creat şi │Evidenţa detaliată │structurale şi de │MCSI ││ │contribuţiilor acestora, │ │funcţional, incluzând │privind persoanele cu │investiţii (FESI) │INS ││ │pentru a permite │ │un număr de indicatori│risc ridicat de a │pentru realizarea │ ││ │identificarea persoanelor │ │statistici privind │apela la o formă de │sistemului │ ││ │cu risc ridicat de │ │persoanele cu risc │pensionare înainte de │informatic │ ││ │îmbolnăvire, de sărăcie sau│ │ridicat de a apela la │împlinirea vârstei- │ │ ││ │risc de a apela la o formă │ │o formă de pensionare │limită de pensionare │ │ ││ │de pensionare înainte de │ │înainte de împlinirea │sau a stagiului │ │ ││ │împlinirea vârstei-limită │ │vârstei-limită de │complet de cotizare, │ │ ││ │de pensionare sau a │ │pensionare sau a │introduse în sistem │ │ ││ │stagiului complet de │ │stagiului complet de │ │ │ ││ │cotizare, prin: │ │cotizare │Rapoarte statistice │ │ ││ │- elaborarea, în │ │ │produse de sistem │ │ ││ │parteneriat cu Ministerul │ │Rapoartele statistice │ │ │ ││ │Sănătăţii, a actelor │ │anuale privind │ │ │ ││ │normative care stau la baza│ │persoanele cu risc │ │ │ ││ │extinderii programelor │ │ridicat de a apela la │ │ │ ││ │informatice utilizate; │ │o formă de pensionare │ │ │ ││ │- elaborarea, în │ │înainte de împlinirea │ │ │ ││ │parteneriat cu Ministerul │ │vârstei-limită de │ │ │ ││ │Sănătăţii, şi utilizarea │ │pensionare sau a │ │ │ ││ │unui program informatic │ │stagiului complet de │ │ │ ││ │care să extindă │ │cotizare sunt │ │ │ ││ │informaţiile existente şi │ │întocmite la nivel │ │ │ ││ │să permită │ │judeţean şi naţional. │ │ │ ││ │interoperabilitatea bazelor│ │ │ │ │ ││ │de date ale MS,CNPP, ANOFM │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.2.2. Modificarea şi │2018-2020│Act (acte) normativ(e)│Acte normative care │ - │MMFPSPV ││ │completarea legislaţiei │ │modificat(e) şi │reglementează acest │ │MDRAP ││ │muncii şi a legislaţiei │ │aprobat(e) │aspect, modificate şi │ │ANFP ││ │funcţionarilor publici │ │ │aprobate │ │ ││ │astfel încât să fie │ │Creşterea numărului │ │ │ ││ │încurajată continuarea │ │persoanelor vârstnice │Număr de persoane │ │ ││ │activităţii, la cererea │ │care vor rămâne pe │vârstnice care rămân │ │ ││ │persoanei şi cu acceptul │ │piaţa muncii după │pe piaţa muncii după │ │ ││ │angajatorului, până la data│ │împlinirea vârstei │împlinirea vârstei │ │ ││ │la care acesta va opta │ │legale de pensionare │legale de pensionare │ │ ││ │pentru pensionare, precum │ │ │ │ │ ││ │şi să fie permisă │ │Creşterea numărului de│Număr de angajaţi │ │ ││ │flexibilizarea/ajustarea │ │angajaţi vârstnici │vârstnici care │ │ ││ │programului de lucru al │ │care beneficiază de │beneficiază de program│ │ ││ │angajaţilor vârstnici │ │program de lucru │de lucru flexibil/ │ │ ││ │ │ │flexibil/ajustat │ajustat │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.2.3. Introducerea │2016-2020│Minimum 150 de │Număr de angajaţi ai │ - │CNPP ││ │consilierii prepensionare │ │angajaţi ai CNPP şi │CNPP şi caselor │ │ ││ │pentru persoanele/grupurile│ │caselor teritoriale de│teritoriale de pensii │ │ ││ │de angajaţi care îşi │ │pensii beneficiază de │care beneficiază de │ │ ││ │manifestă intenţia de │ │formare profesională │formare profesională │ │ ││ │pensionare, care să fie │ │în vederea furnizării │în vederea furnizării │ │ ││ │oferită prin │ │de servicii de │de servicii de │ │ ││ │compartimentele înfiinţate │ │consiliere │consiliere │ │ ││ │în cadrul CNPP şi al │ │prepensionare. │prepensionare │ │ ││ │structurilor teritoriale │ │ │ │ │ ││ │ │ │50 de compartimente │Număr de compartimente│ │ ││ │ │ │care oferă consiliere │care oferă consiliere │ │ ││ │ │ │prepensionare, │prepensionare, │ │ ││ │ │ │înfiinţate │înfiinţate │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Consilierea tuturor │Număr de persoane │ │ ││ │ │ │persoanelor vârstnice │vârstnice care │ │ ││ │ │ │care solicită servicii│solicită servicii de │ │ ││ │ │ │de consiliere │consiliere pre- │ │ ││ │ │ │prepensionare │pensionare │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.2.4. Îmbunătăţirea │ 2018 │O bază de date │Număr de baze de date │- Buget de stat │ANFP ││ │sistemului informatic şi a │ │funcţională, │funcţionale, │- Fonduri europene │MMFPSPV ││ │bazei de date privind │ │completată cu │completate cu │structurale şi de │INS ││ │funcţionarii publici, în │ │informaţiile │informaţiile │investiţii (FESI) │ ││ │vederea monitorizării şi │ │menţionate │menţionate │ │ ││ │planificării forţei de │ │ │ │ │ ││ │muncă din serviciile │ │Elaborarea de analize │Număr de analize şi │ │ ││ │publice pe baza unor │ │şi evaluări privind │evaluări privind │ │ ││ │criterii relevante, │ │resursele umane, │resursele umane │ │ ││ │inclusiv vârsta │ │evoluţia │elaborate în baza │ │ ││ │ │ │angajabilităţii │informaţiilor luate │ │ ││ │ │ │persoanelor vârstnice,│din baza de date │ │ ││ │ │ │condiţiile de muncă, │ │ │ ││ │ │ │situaţiile de │ │ │ ││ │ │ │discriminare etc., │ │ │ ││ │ │ │elaborate în baza │ │ │ ││ │ │ │informaţiilor luate │ │ │ ││ │ │ │din baza de date │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.2.5. Integrarea │2018-2020│Dezvoltarea a minimum │Număr de 3 proiecte │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │programelor de voluntariat │ │3 proiecte naţionale │naţionale │- Bugete locale │MENCS ││ │în politicile de resurse │ │de atragere a │implementate, │- Fonduri europene │MC ││ │umane din instituţiile │ │voluntarilor persoane │destinate voluntarilor│structurale şi de │UAT ││ │publice │ │vârstnice în │persoane vârstnice │investiţii (FESI) │MTS ││ │ │ │instituţiile publice │care activează în │ │ ││ │ │ │ │instituţiile publice │ │ ││ │ │ │Creşterea numărului de│ │ │ ││ │ │ │instituţii publice │Număr de instituţii │ │ ││ │ │ │(la minimum 100) care │publice care │ │ ││ │ │ │utilizează voluntari │utilizează voluntari │ │ ││ │ │ │persoane vârstnice │pentru activităţile │ │ ││ │ │ │pentru activităţile │derulate │ │ ││ │ │ │derulate │ │ │ ││ │ │ │ │Creşterea numărului de│ │ ││ │ │ │Minimum 20% voluntari │voluntari vârstnici │ │ ││ │ │ │vârstnici din totalul │din totalul │ │ ││ │ │ │voluntarilor care │voluntarilor care │ │ ││ │ │ │activează în │activează în │ │ ││ │ │ │programele şi │programele şi │ │ ││ │ │ │proiectele │proiectele │ │ ││ │ │ │implementate în │implementate │ │ ││ │ │ │instituţiile publice │ │ │ ││ │ │ │ │Corelare cu măsurile │ │ ││ │ │ │Corelare cu măsurile │incluse în Pachetul │ │ ││ │ │ │incluse în Pachetul │antisărăcie │ │ ││ │ │ │antisărăcie │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.2.6. Stimularea │2018-2020│Număr de persoane │AJOFM (+ANOFM) │- Bugetul │MMFPSPV ││ │angajatorilor pentru │ │încadrate ca urmare a │implementează o schemă│asigurărilor │ANOFM ││ │încadrarea în muncă a │ │accesării măsurilor │de acordare a │pentru şomaj │ ││ │persoanelor vârstnice, în │ │active de stimulare a │stimulentelor pentru │- Fonduri europene │ ││ │conformitate cu Legea │ │ocupării: persoane │angajatorii care │structurale şi de │ ││ │nr. 76/2002, cu │ │peste 45 de ani/ │adaptează şi │investiţii (FESI) │ ││ │modificările şi │ │persoane care în │îmbunătăţesc │ │ ││ │completările ulterioare │ │termen de 5 ani de la │condiţiile de muncă │ │ ││ │ │ │data angajării │pentru lucrători. │ │ ││ │ │ │îndeplinesc, conform │ │ │ ││ │ │ │legii, condiţiile │ │ │ ││ │ │ │pentru a solicita │ │ │ ││ │ │ │pensie anticipată │ │ │ ││ │ │ │parţială sau de │ │ │ ││ │ │ │acordare a pensiei │ │ │ ││ │ │ │pentru limita de │ │ │ ││ │ │ │vârstă; 10.000/an │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│1.3. Crearea de │1.3.1. Organizarea de │2018-2020│42 de campanii │Număr de campanii │- Buget de stat │MMFPSPV ││locuri de muncă │campanii de conştientizare │ │judeţene │judeţene desfăşurate │- Fonduri europene │ANPD ││favorabile │cu privire la adaptarea │ │ │ │structurale şi de │ANPIS ││vârstnicilor, │rezonabilă a locurilor de │ │2 campanii naţionale │Număr de campanii │investiţii (FESI) │ ││inclusiv persoanelor│muncă ocupate de persoanele│ │de informare şi │naţionale de informare│ │ ││vârstnice cu │vârstnice şi de persoanele │ │consiliere în vederea │şi consiliere │ │ ││dizabilităţi │cu alte tipuri de limitări │ │adaptării rezonabile │organizate, în vederea│ │ ││ │funcţionale, astfel încât │ │a locurilor de muncă │adaptării şi │ │ ││ │să fie posibilă menţinerea │ │ │accesibilizării │ │ ││ │acestora în activitate, │ │ │locurilor de muncă │ │ ││ │precum şi asigurarea │ │ │ │ │ ││ │productivităţii muncii lor │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.3.2. Încurajarea │2018-2020│1.000 persoane │Număr de persoane │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │întreprinderilor sociale │ │vârstnice (60+) │vârstnice (60+) │- Bugetul │ANPD ││ │de a angaja persoane │ │angajate în SES │angajate SES │asigurărilor │ANOFM ││ │vârstnice, prin │ │ │ │pentru şomaj │ ││ │subvenţionarea a 10% din │ │ │ │ │ ││ │salariul lunar, pe o │ │ │ │ │ ││ │perioadă de 1 an (raportat │ │ │ │ │ ││ │la câştigul salarial mediu │ │ │ │ │ ││ │brut pe economie în anul │ │ │ │ │ ││ │2015) (INS) │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.3.3. Furnizarea de │2017-2020│Minimum 10.000 │Număr de persoane cu │ │ANOFM ││ │servicii personalizate de │ │persoane cu vârsta │vârsta 50 + │ │ ││ │consiliere şi orientare în │ │50+ beneficiare ale │beneficiare ale │ │ ││ │carieră sau de mediere │ │serviciilor │serviciilor │ │ ││ │pentru lucrătorii/ │ │personalizate de │personalizate de │ │ ││ │persoanele vârstnice aflate│ │consiliere şi │consiliere şi │ │ ││ │în căutarea unui loc de │ │orientare în carieră │orientare în carieră │ │ ││ │muncă, conform nevoilor │ │sau de mediere │sau de mediere │ │ ││ │specifice ale acestui grup │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│1.4. Îmbunătăţirea │1.4.1. Organizarea de │2017-2020│Minimum 42 de programe│Număr de programe de │- Bugetul │MMFPSPV ││abilităţilor, │programe de formare │ │de formare │formare profesională/ │asigurărilor │ANOFM ││promovarea ocupării │profesională (calificare/ │ │profesională/an │an organizate pentru │pentru şomaj │ ││pe piaţa muncii în │recalificare, specializare/│ │adresate inclusiv │persoanele vârstnice │- Fonduri europene │ ││scopul încurajării │perfecţionare) pentru │ │persoanelor vârstnice │(pe judeţ) │structurale şi de │ ││vieţii independente │persoanele vârstnice, în │ │organizate (minimum │ │investiţii (FESI) │ ││a persoanelor │vederea dobândirii unor │ │1/judeţ) │Număr de persoane │ │ ││vârstnice │competenţe noi sau │ │ │vârstnice/an care au │ │ ││ │îmbunătăţirii celor │ │Minimum 10.000 de │urmat programe de │ │ ││ │existente │ │persoane vârstnice au │formare profesională │ │ ││ │ │ │urmat programe de │ │ │ ││ │ │ │formare profesională/ │ │ │ ││ │ │ │an. │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.4.2. Evaluarea în centre │2018-2020│Minimum 50 de persoane│Număr de persoane │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │autorizate a competenţelor │ │vârstnice (60+) /an │vârstnice (60+) care │- Bugetul │ANOFM ││ │profesionale dobândite de │ │şi-au evaluat │şi-au evaluat │asigurărilor │ANC ││ │persoanele vârstnice 60+ în│ │competenţele dobândite│competenţele dobândite│pentru şomaj │ ││ │sistem nonformal sau │ │în sistem nonformal │în sistem nonformal │- Fonduri europene │ ││ │informal, la cererea │ │şi informal. │şi informal │structurale şi de │ ││ │persoanelor vârstnice, în │ │ │ │investiţii (FESI) │ ││ │vederea creşterii │ │ │ │ │ ││ │posibilităţilor de angajare│ │ │ │ │ ││ │a acestora │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.4.3. Informarea şi │2018-2020│Minimum 2.000 de │Număr de persoane │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │consilierea persoanelor │ │persoane vârstnice │vârstnice beneficiare │- Fonduri europene │MS ││ │vârstnice despre furnizarea│ │beneficiare ale │ale proiectelor şi │structurale şi de │MENCS ││ │de programe de formare, în │ │proiectelor şi │programelor de │investiţii (FESI) │ANOFM ││ │principal pe teme privind │ │programelor de │consiliere şi │ │ ││ │tehnologia informaţiei şi │ │consiliere şi │informare, din care │ │ ││ │comunicării (TIC), │ │informare │număr de persoane │ │ ││ │cunoştinţe generale în │ │ │vârstnice care au │ │ ││ │domeniul sănătăţii │ │Minimum 800 de │obţinut certificat de │ │ ││ │ │ │persoane vârstnice au │absolvire în urma │ │ ││ │ │ │obţinut certificat de │programelor │ │ ││ │ │ │absolvire în urma │implementate │ │ ││ │ │ │programelor │ │ │ ││ │ │ │implementate. │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.4.4. Dezvoltarea │2017-2020│Minimum 70 şi până la │Creşterea numărului de│- Buget de stat │MMFPSPV ││ │serviciilor de informare, │ │350 de comunităţi din │servicii integrate de │- Bugete locale │UAT ││ │consiliere şi mediere │ │mediul rural şi urban │suport, asistenţă şi │- Fonduri europene │ ││ │pentru persoanele vârstnice│ │dispun de servicii │mediere în comunitate │structurale şi de │ ││ │în legătură cu accesul la │ │integrate de │pentru persoane │investiţii (FESI) │ ││ │servicii şi bunuri în │ │consiliere, suport, │vârstnice cu cel puţin│ │ ││ │comunitate │ │mediere pentru accesul│10% faţă de numărul │ │ ││ │ │ │persoanelor vârstnice │de la data de │ │ ││ │ │ │la bunuri şi servicii │1 septembrie 2016 │ │ ││ │ │ │în comunitate │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │1.4.5. Creşterea accesului │2018-2020│Minimum 42 de programe│Număr de programe │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │persoanelor vârstnice la │ │judeţene de │judeţene de │- Fonduri europene │UAT ││ │servicii de bază în │ │accesibilizare │accesibilizare │structurale şi de │ ││ │comunitate, accesibile, │ │(fizică, financiară, │(fizică, financiară, │investiţii (FESI) │ ││ │disponibile şi cu un cost │ │informaţională) a │informaţională) a │ │ ││ │rezonabil │ │serviciilor pentru │serviciilor pentru │ │ ││ │ │ │persoanele vârstnice │persoanele vârstnice │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Numărul serviciilor │Creşterea numărului şi│ │ ││ │ │ │comunitare pentru │a paletei de servicii │ │ ││ │ │ │persoanele vârstnice │de asistenţă şi │ │ ││ │ │ │este cu 20% mai mare │îngrijire în │ │ ││ │ │ │la 30 decembrie 2018 │comunitate pentru │ │ ││ │ │ │faţă de 1 septembrie │persoanele vârstnice │ │ ││ │ │ │2016. │ │ │ ││ │ │ │ │Corelare cu măsurile │ │ ││ │ │ │Corelare cu măsurile │incluse în Pachetul │ │ ││ │ │ │incluse în Pachetul │antisărăcie şi cu │ │ ││ │ │ │antisărăcie şi cu │măsurile de dezvoltare│ │ ││ │ │ │măsurile de dezvoltare│a serviciilor de │ │ ││ │ │ │a serviciilor de │îngrijire şi asistenţă│ │ ││ │ │ │îngrijire şi asistenţă│pentru persoanele │ │ ││ │ │ │pentru persoanele │vârstnice, incluse în │ │ ││ │ │ │vârstnice, incluse în │Strategia naţională de│ │ ││ │ │ │Strategia naţională de│incluziune socială │ │ ││ │ │ │incluziune socială │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│2.1. Accentuarea │2.1.1. Înfiinţarea în │2016-2020│Un compartiment de │Modificarea şi │ - │MMFPSPV ││imaginii pozitive a │cadrul direcţiei cu │ │politici şi programe │completarea ROF al │ │ ││populaţiei │atribuţii în domeniul │ │în domeniul │MMFPSPV │ │ ││vârstnice, │serviciilor sociale din │ │îmbătrânirii active │ │ │ ││promovarea │MMFPSPV a unui compartiment│ │înfiinţat în cadrul │Număr de persoane care│ │ ││participării │de politici şi programe în │ │MMFPSPV │activează în acest │ │ ││acesteia în │domeniul îmbătrânirii │ │ │compartiment │ │ ││societate şi a │active, cu rol de │ │Minimum 2 persoane │ │ │ ││incluziunii sale │reglementare, coordonare, │ │activează în acest │ │ │ ││sociale │planificare şi sprijinire a│ │compartiment. │ │ │ ││ │promovării conceptului de │ │ │ │ │ ││ │îmbătrânire activă │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.2. Elaborarea unui │2018-2020│Un curriculum şi o │Număr de curriculum şi│- Buget de stat │MMFPSPV ││ │curriculum pentru │ │metodologie elaborate │metodologii elaborate │- Bugete locale │MDRAP ││ │consilierea individuală │ │şi aprobate prin ordin│şi aprobate prin ordin│- Fonduri europene │UAT ││ │şi/sau de grup a populaţiei│ │MMFPSPV │al MMFPSPV │structurale şi de │ ││ │vârstnice şi a unui plan │ │ │ │investiţii (FESI) │ ││ │pentru identificarea │ │Minimum 1.000 de │Minimum 1.000 de │ │ ││ │grupurilor de persoane │ │persoane de la nivelul│persoane de la nivelul│ │ ││ │vârstnice care se │ │SPAS instruite/formate│SPAS instruite/formate│ │ ││ │confruntă cu cel mai mare │ │ │ │ │ ││ │risc de singurătate, │ │ │ │ │ ││ │excluziune socială şi/sau │ │ │ │ │ ││ │depresie │ │ │ │ │ ││ │Dezvoltarea de programe │ │ │ │ │ ││ │privind instruirea │ │ │ │ │ ││ │personalului din serviciile│ │ │ │ │ ││ │publice de asistenţă │ │ │ │ │ ││ │socială de la nivelul │ │ │ │ │ ││ │primăriilor cu privire la │ │ │ │ │ ││ │utilitatea celor două │ │ │ │ │ ││ │instrumente (curriculum şi │ │ │ │ │ ││ │plan) │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.3. Dezvoltarea de │2017-2020│Minimum 42 de programe│- Număr de programe │- Bugete locale │MMFPSPV ││ │programe de promovare a │ │de acest tip │dezvoltate la nivelul │- Buget de stat │MS ││ │participării şi implicării │ │dezvoltate (1 pe │fiecărui judeţ │- Bugetele │MTS ││ │persoanelor vârstnice în │ │judeţ) │ │entităţilor │UAT ││ │activităţi culturale, │ │ │- Număr de persoane │private, inclusiv │ ││ │sociale şi sportive │ │Minimum 2.000 de │vârstnice participante│ONG-uri │ ││ │organizate la nivelul │ │persoane vârstnice │la programele │- Fonduri europene │ ││ │comunităţii, la nivel │ │participante la │menţionate │structurale şi de │ ││ │judeţean sau naţional │ │programele menţionate │ │investiţii (FESI) │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.4. Promovarea │2018-2020│Minimum 42 de proiecte│Număr de proiecte │- Bugete locale │MMFPSPV ││ │voluntariatului în rândul │ │elaborate şi │elaborate şi │- Bugete angajatori│MC ││ │persoanelor vârstnice, │ │implementate în acest │implementate în acest │- Fonduri europene │UAT ││ │prin: │ │sens │sens │structurale şi de │MTS ││ │- dezvoltarea de programe │ │ │ │investiţii (FESI) │ ││ │şi proiecte care să fie │ │Minimum 42 de centre │Număr de centre │ │ ││ │implementate de instituţii │ │înfiinţate în acest │înfiinţate în acest │ │ ││ │publice şi private, │ │sens sau care │sens sau care │ │ ││ │ONG-uri, destinate │ │promovează │promovează │ │ ││ │promovării şi susţinerii │ │voluntariatul în │voluntariatul în │ │ ││ │voluntariatului în rândul │ │rândul persoanelor │rândul persoanelor │ │ ││ │persoanelor vârstnice; │ │vârstnice │vârstnice │ │ ││ │- înfiinţarea de centre la │ │ │ │ │ ││ │nivelul comunităţii pentru │ │ │ │ │ ││ │promovarea voluntariatului │ │ │ │ │ ││ │şi coordonarea voluntarilor│ │ │ │ │ ││ │persoane vârstnice; │ │ │ │ │ ││ │- proiecte de informare a │ │ │ │ │ ││ │populaţiei vârstnice │ │ │ │ │ ││ │privind beneficiile │ │ │ │ │ ││ │voluntariatului │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.5. Îmbunătăţirea │2018-2020│Campanii publice de │Minimum 2 campanii │Fonduri europene │MMFPSPV ││ │comunicării privind │ │informare prin mass- │realizate │structurale şi de │UAT ││ │disponibilitatea │ │media organizate la │ │investiţii (FESI) │ ││ │serviciilor şi a │ │nivel naţional │ │ │ ││ │facilitării accesului la │ │ │ │ │ ││ │servicii adresate │ │ │ │ │ ││ │persoanelor vârstnice │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.6. Asigurarea unei mai │2018-2020│Sesiuni de informare │Număr de sesiuni de │Fonduri europene │MMFPSPV ││ │bune documentări şi │ │şi campanii publice de│informare │structurale şi de │UAT ││ │diseminări prin canale │ │informare prin mass- │Număr de campanii │investiţii (FESI) │ ││ │mass-media şi instrumente │ │media sunt organizate │realizate │ │ ││ │TIC a interacţiunilor │ │anual la nivel │ │ │ ││ │"reuşite" între cetăţeni şi│ │judeţean. │ │ │ ││ │instituţii în vederea │ │ │ │ │ ││ │sporirii încrederii în │ │ │ │ │ ││ │instituţiile publice şi a │ │ │ │ │ ││ │conştientizării privind │ │ │ │ │ ││ │serviciile disponibile │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.7. Includerea │2018-2020│Minimum 42 de grupuri │Număr de grupuri de │ │MMFPSPV ││ │reprezentanţilor │ │de reprezentanţi │reprezentanţi locali │ │MDRAP ││ │persoanelor vârstnice în │ │locali │înfiinţate în acest │ │ ││ │comitetele şi organele │ │ │sens │ │ ││ │decizionale locale, atât │ │Minimum 84 de grupuri │ │ │ ││ │formale, cât şi informale, │ │de suport pentru │Număr de grupuri de │ │ ││ │în vederea întăririi │ │persoane vârstnice │suport pentru persoane│ │ ││ │rolului şi poziţiilor lor │ │sunt organizate la │vârstnice organizate │ │ ││ │în cadrul comunităţilor │ │nivel naţional. │la nivel naţional │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.8. Asigurarea │2018-2020│Modificare de acte │Număr de acte │ │ANPIS ││ │includerii unor mecanisme │ │normative/proceduri │normative sau │ │MMFPSPV ││ │deschise şi sensibile │ │interne de lucru │proceduri interne de │ │UAT ││ │pentru reclamaţii şi │ │ │lucru elaborate/ │ │MDRAP ││ │plângeri în configuraţia │ │ │modificate/completate │ │ ││ │instituţională a │ │ │ │ │ ││ │serviciilor sociale │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.9. Asigurarea faptului │2018-2020│Stabilirea unor │Acorduri │ │MDRAP ││ │că vocile persoanelor │ │protocoale şi acorduri│instituţionale │ │MMFPSPV ││ │vârstnice sunt auzite, prin│ │de cooperare între │încheiate │ │ ││ │acorduri instituţionale │ │actorii publici şi cei│ │ │ ││ │formale şi cooperarea cu │ │ai societăţii civile, │Creşterea numărului │ │ ││ │alte grupuri, care dispun │ │care pot sprijini │de organizaţii care │ │ ││ │de mai multe resurse, │ │participarea socială, │susţin demersuri şi │ │ ││ │precum organizaţiile │ │civică şi │proiecte de sprijin │ │ ││ │neguvernamentale sau │ │reprezentarea │pentru persoanele │ │ ││ │cultele recunoscute de │ │persoanelor vârstnice │vârstnice în │ │ ││ │lege, care pot ajuta prin │ │în comunitate │comunitate, în raport │ │ ││ │oferirea de know-how, │ │ │cu anul 2015 │ │ ││ │suport juridic, │ │Creşterea cu 20% a │ │ │ ││ │stabilitate, un loc de │ │numărului de │ │ │ ││ │întâlnire regulat etc. şi │ │organizaţii care │ │ │ ││ │care, în sens mai general, │ │susţin demersuri şi │ │ │ ││ │le pot sprijini să se │ │proiecte de sprijin │ │ │ ││ │organizeze în grupuri de │ │pentru persoanele │ │ │ ││ │acţiune │ │vârstnice în │ │ │ ││ │ │ │comunitate, în │ │ │ ││ │ │ │raport cu anul 2015 │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.10. Facilitarea │2017-2020│Minimum 2 campanii │Număr de campanii │- Bugete locale │MMFPSPV ││ │accesului populaţiei │ │locale şi/sau │locale şi/sau │- Buget de stat │MS ││ │vârstnice la programele de │ │naţionale de informare│naţionale de informare│- Fonduri europene │UAT ││ │sănătate publică şi │ │a populaţiei vârstnice│a populaţiei vârstnice│structurale şi de │CNAS ││ │îngrijirea sănătăţii, prin:│ │privind promovarea │privind promovarea │investiţii │ ││ │- cartografierea │ │unui stil de viaţă │unui stil de viaţă │(FESI) │ ││ │serviciilor medicale, │ │sănătos şi prevenirea │sănătos şi prevenirea │ │ ││ │sociale, integrate, │ │îmbolnăvirilor │îmbolnăvirilor │ │ ││ │destinate persoanelor │ │ │ │ │ ││ │vârstnice; │ │Minimum 500.000 de │Număr de persoane │ │ ││ │- realizarea de campanii │ │persoane vârstnice │vârstnice informate │ │ ││ │de informare a populaţiei │ │informate prin aceste │prin aceste campanii │ │ ││ │vârstnice privind │ │campanii │ │ │ ││ │promovarea unui stil de │ │Minimum 2 cercetări │Număr de cercetări │ │ ││ │viaţă sănătos şi │ │şi analize sociologice│şi analize sociologice│ │ ││ │prevenirea îmbolnăvirilor │ │realizate pe această │realizate pe această │ │ ││ │în cadrul Programului │ │temă │temă │ │ ││ │naţional de evaluare şi │ │ │ │ │ ││ │promovare a sănătăţii şi │ │Servicii medicale şi │Un portal cuprinzând │ │ ││ │educaţiei pentru sănătate, │ │sociale cartografiate │harta serviciilor │ │ ││ │Programului naţional de │ │la nivel naţional │sociale şi │ │ ││ │sănătate mintală, cu │ │ │infrastructura │ │ ││ │implicarea serviciilor │ │ │aferentă │ │ ││ │publice de asistenţă │ │ │ │ │ ││ │socială; │ │ │ │ │ ││ │- realizarea de cercetări │ │ │ │ │ ││ │şi analize sociologice │ │ │ │ │ ││ │pe această temă │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.11. Realizarea unui │ 2018 │Un studiu/O cercetare │Număr de date │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │studiu-pilot de cercetare │ │sociologică-pilot la │colectate şi │(cofinanţare) │INS ││ │a posibilităţii şi │ │nivel local şi central│prelucrate în acest │- Fonduri POCU │ ││ │oportunităţii adoptării de │ │pe această temă, │sens │2014-2020 │ ││ │către România şi │ │realizat/realizată în │ │ │ ││ │colectării de date la nivel│ │parteneriat cu INS │Menţionarea MMFPSPV/ │ │ ││ │local în vederea calculării│ │care va avea exclusiv │României în │ │ ││ │indicelui îmbătrânirii │ │rol de colaborare din │documentele europene │ │ ││ │active (Active Aging │ │punct de vedere │aferente indicelui │ │ ││ │Index)*1) │ │metodologic │îmbătrânirii active │ │ ││ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Menţionarea MMFPSPV/ │ │ │ ││ │ │ │României în │ │ │ ││ │ │ │documentele europene │ │ │ ││ │ │ │aferente indicelui │ │ │ ││ │ │ │îmbătrânirii active │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.1.12. Realizarea unor │2018-2020│Minimum 2 studii │Număr de cercetări şi │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │studii anuale pentru a │ │anuale şi analize │analize sociologice │- Finanţări externe│MS ││ │monitoriza aspectele │ │sociologice realizate │realizate pe această │ │ ││ │sociale, comportamentale şi│ │pe această temă │temă │ │ ││ │biomedicale ale │ │ │ │ │ ││ │îmbătrânirii şi │ │Participarea la │Menţionarea MMFPSPV/ │ │ ││ │participarea la Studiul │ │Studiul internaţional │României în Studiul │ │ ││ │internaţional privind │ │privind sănătatea, │internaţional privind │ │ ││ │sănătatea, îmbătrânirea │ │îmbătrânirea şi │sănătatea, │ │ ││ │şi pensionarea în Europa │ │pensionarea în Europa │îmbătrânirea şi │ │ ││ │(SHARE) │ │(SHARE) │pensionarea în Europa │ │ ││ │ │ │ │(SHARE) │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│2.2. Îmbunătăţirea │2.2.1. Verificarea │2018-2020│1 campanie anuală de │Număr de campanii │Buget de stat │ANPIS ││accesibilizării │accesibilizării şi │ │control │anuale realizate │Fonduri europene │MMFPSPV ││infrastructurii │realizarea studiului-pilot │ │ │ │structurale şi de │ANPD ││spaţiilor publice │într-un oraş sau municipiu │ │1 studiu-pilot │Număr de studii-pilot │investiţii │MT ││pentru a răspunde │pentru a identifica │ │realizat în acest │realizate │(FESI) │UAT ││nevoilor specifice │soluţii de creştere a │ │sens │ │ │MDRAP ││ale populaţiei │accesibilităţii │ │ │ │ │ ││vârstnice │infrastructurii publice │ │ │ │ │ ││ │care să asigure │ │ │ │ │ ││ │mobilitatea şi autonomia │ │ │ │ │ ││ │persoanelor vârstnice │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.2.2. Realizarea unei │2018-2020│Minimum 1 proiect de │Număr de proiecte de │- Fonduri europene │MMFPSPV ││ │cercetări în domeniul │ │cercetare în domeniu │cercetare în domeniu │structurale şi de │ANPD ││ │diversificării │ │realizat │realizate │investiţii │ ││ │tehnologiilor şi │ │ │ │(FESI) │ ││ │dispozitivelor asistive │ │ │ │ │ ││ │necesare pentru │ │ │ │ │ ││ │facilitarea mobilităţii │ │ │ │ │ ││ │personale │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.2.3. Verificarea │2018-2020│Act(acte) normativ(e) │Număr de act(acte) │- Buget de stat │ANPIS ││ │parcurilor auto ale │ │elaborat(e) şi │normativ(e) │- Bugete locale │ANPD ││ │transportului în comun │ │aprobat(e) │elaborat(e) şi │ │UAT ││ │municipal şi interurban │ │ │aprobat(e) │ │MT ││ │pentru a identifica numărul│ │Minimum 42 de persoane│ │ │ ││ │de mijloace de transport │ │instruite pentru │Număr de persoane │ │ ││ │care respectă cerinţele │ │efectuarea │instruite pentru │ │ ││ │universale şi proporţia │ │activităţilor de │efectuarea │ │ ││ │rutelor deservite de │ │monitorizare şi │activităţilor de │ │ ││ │astfel de autobuze/ │ │control │monitorizare şi │ │ ││ │vagoane, prin: │ │ │control │ │ ││ │- elaborarea unei │ │Minimum 42 de │ │ │ ││ │metodologii de monitorizare│ │controale efectuate │Număr de controale │ │ ││ │şi control al mijloacelor │ │ │efectuate │ │ ││ │de transport în comun, │ │ │ │ │ ││ │aprobată prin hotărâre │ │ │ │ │ ││ │a Guvernului; │ │ │ │ │ ││ │- programe de diseminare │ │ │ │ │ ││ │a metodologiei de │ │ │ │ │ ││ │monitorizare şi control │ │ │ │ │ ││ │menţionate şi de │ │ │ │ │ ││ │formare a personalului │ │ │ │ │ ││ │în acest sens; │ │ │ │ │ ││ │- includerea în │ │ │ │ │ ││ │planurile anuale de │ │ │ │ │ ││ │control efectuate de │ │ │ │ │ ││ │inspectorii sociali a │ │ │ │ │ ││ │verificării parcurilor │ │ │ │ │ ││ │auto │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.2.4. Includerea măsurilor│2017-2020│1.000 de planuri │Număr de planuri │ │ANPD ││ │de accesibilizare a │ │locale cu măsuri de │locale de acţiune din │ │MMFPSPV ││ │infrastructurii rurale │ │accesibilizare pentru │mediul rural care │ │UAT ││ │pentru persoanele vârstnice│ │persoanele vârstnice │includ aceste măsuri │ │ ││ │şi persoanele cu limitări │ │realizate (o treime │de accesibilizare │ │ ││ │funcţionale din mediul │ │din localităţile │ │ │ ││ │rural, în planurile locale │ │rurale) │ │ │ ││ │de acţiune │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.2.5. Includerea măsurilor│2017-2020│100 de planuri │Număr de planuri │ │ANPD ││ │de accesibilizare a │ │orăşeneşti cu măsuri │locale de acţiune din │ │MMFPSPV ││ │infrastructurii urbane │ │de accesibilizare │mediul urban care │ │UAT ││ │pentru persoanele vârstnice│ │realizate în mediul │includ aceste măsuri │ │ ││ │şi persoanele cu limitări │ │urban │de accesibilizare │ │ ││ │funcţionale din mediul │ │ │ │ │ ││ │urban, în planurile locale │ │ │ │ │ ││ │de acţiune │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│2.3. Prevenirea │2.3.1. Combaterea │2017-2020│Legislaţie modificată │Publicare în Monitorul│ - │MMFPSPV ││abuzurilor asupra │abuzurilor asupra │ │şi completată │Oficial al României a │ │ANPIS ││populaţiei vârstnice│persoanelor vârstnice prin │ │ │actului normativ │ │ ││inclusiv a │completarea prevederilor │ │ │ │ │ ││persoanelor cu │legislative existente │ │ │ │ │ ││dizabilităţi, şi a │privind protecţia socială │ │ │ │ │ ││excluziunii sociale │a persoanelor vârstnice │ │ │ │ │ ││a acestora │împotriva abuzurilor şi │ │ │ │ │ ││ │înăsprirea sancţiunilor │ │ │ │ │ ││ │în acest sens │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.3.2. Prevenirea, │2017-2020│Metodologie elaborată │Număr de metodologii │ │MMFPSPV ││ │identificarea şi │ │şi aprobată în acest │elaborate şi aprobate │ │ANPIS ││ │intervenţia în caz de abuz │ │sens │ │ │ANPD ││ │asupra persoanelor │ │ │ │ │ ││ │vârstnice, inclusiv a │ │1 campanie anuală de │Număr de campanii de │ │ ││ │persoanelor cu │ │control având ca temă │control având ca temă │ │ ││ │dizabilităţi, prin: │ │prevenirea, │prevenirea, │ │ ││ │- elaborarea şi │ │identificarea şi │identificarea şi │ │ ││ │reglementarea unei │ │intervenţia în │intervenţia în │ │ ││ │metodologii de │ │cazurile de abuz │cazurile de abuz │ │ ││ │identificare şi │ │asupra persoanelor │asupra persoanelor │ │ ││ │sancţionare a abuzurilor │ │vârstnice derulată │vârstnice derulate │ │ ││ │săvârşite asupra │ │ │ │ │ ││ │persoanelor vârstnice, │ │ │ │ │ ││ │inclusiv asupra │ │ │ │ │ ││ │persoanelor cu │ │ │ │ │ ││ │dizabilităţi; │ │ │ │ │ ││ │- campanii de control │ │ │ │ │ ││ │având ca temă │ │ │ │ │ ││ │prevenirea, identificarea │ │ │ │ │ ││ │şi intervenţia în │ │ │ │ │ ││ │cazurile de abuz asupra │ │ │ │ │ ││ │persoanelor vârstnice şi │ │ │ │ │ ││ │dispunerea măsurilor │ │ │ │ │ ││ │prevăzute de normativele │ │ │ │ │ ││ │în vigoare │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.3.3. Informarea şi │2017-2020│1 campanie anuală de │Număr de campanii │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │educarea în vederea │ │control având ca temă │anuale de control │- Fonduri europene │MS ││ │prevenirii abuzurilor │ │prevenirea, │având ca temă │structurale şi de │ANPIS ││ │asupra persoanelor │ │identificarea şi │intervenţia în │investiţii (FESI) │ ││ │vârstnice, a membrilor │ │intervenţia în │situaţiile de abuz │ │ ││ │familiei persoanei │ │cazurile de abuz │asupra persoanelor │ │ ││ │vârstnice, │ │asupra persoanelor │vârstnice derulate │ │ ││ │profesioniştilor din │ │vârstnice derulată │ │ │ ││ │sistemul de asistenţă │ │ │Număr de programe de │ │ ││ │socială şi medicală, │ │Minimum 5 programe de │instruire şi educare │ │ ││ │personalului auxiliar şi │ │instruire şi educare │sau campanii de │ │ ││ │voluntarilor în domeniile │ │sau campanii de │informare a │ │ ││ │menţionate, prin: │ │informare a populaţiei│populaţiei realizate │ │ ││ │- identificarea şi │ │realizate │ │ │ ││ │soluţionarea cazurilor de │ │ │ │ │ ││ │abuz asupra persoanelor │ │ │ │ │ ││ │vârstnice; │ │ │ │ │ ││ │- campanii de informare a │ │ │ │ │ ││ │populaţiei privind │ │ │ │ │ ││ │sesizarea abuzurilor │ │ │ │ │ ││ │asupra persoanelor │ │ │ │ │ ││ │vârstnice │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │2.3.4. Oferirea de sprijin │2017-2020│Minimum 20 de linii │Numărul liniilor │Bugete locale │MMFPSPV ││ │pentru furnizorii de │ │telefonice de urgenţă │telefonice de urgenţă │ │UAT ││ │servicii sociale, prin │ │instalate │instalate │ │ ││ │înfiinţarea la nivelul │ │ │ │ │ ││ │SPAS/ DGASPC a unei linii │ │Minimum 10.000 de │Numărul apelanţilor │ │ ││ │telefonice de ajutor de │ │apelanţi în 2 ani │ │ │ ││ │urgenţă, 24/24, pentru │ │ │Numărul situaţiilor │ │ ││ │furnizarea de consiliere şi│ │Minimum 1.000 de │de urgenţă semnalate │ │ ││ │îndrumarea beneficiarilor │ │situaţii de urgenţă │şi soluţionate │ │ ││ │persoane vârstnice, │ │semnalate şi │ │ │ ││ │inclusiv persoane │ │soluţionate în 2 ani │ │ │ ││ │vârstnice cu dizabilităţi, │ │ │ │ │ ││ │către servicii │ │ │ │ │ ││ │specializate │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│3.1. Crearea │3.1.1. Înfiinţarea unui │2016-2018│Act(acte) normativ(e) │Număr de act(acte) │ │MMFPSPV ││sistemului unificat │compartiment de politici şi│ │elaborat(e) şi │normativ(e) │ │ ││de îngrijire de │programe în domeniul │ │aprobat(e) │elaborat(e) şi │ │ ││lungă durată (ÎLD) │îngrijirii de lungă durată,│ │ │aprobat(e) │ │ ││ │cu rol de reglementare, │ │Compartiment înfiinţat│ │ │ ││ │coordonare, planificare, │ │cu un număr de minimum│Număr de angajaţi în │ │ ││ │îndrumare metodologică a │ │2 angajaţi │acest compartiment │ │ ││ │furnizorilor de servicii │ │ │ │ │ ││ │de îngrijire personală │ │ │ │ │ ││ │de lungă durată │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │3.1.2. Dezvoltarea unui │2017-2020│Act(acte) normativ(e) │Număr de act(acte) │ │MMFPSPV ││ │"program pentru ÎLD", prin:│ │elaborat(e) şi │normativ(e) │ │MFP ││ │- reglementarea prin │ │aprobat(e) │elaborat(e) şi │ │MS ││ │legislaţia privind │ │ │aprobat(e) │ │ ││ │protecţia socială a │ │Propuneri colectate în│ │ │ ││ │persoanelor vârstnice şi │ │cadrul dezbaterii │Număr de propuneri │ │ ││ │prin legislaţia din │ │ │colectate │ │ ││ │domeniul sănătăţii, după │ │ │ │ │ ││ │caz, a sistemului de │ │ │ │ │ ││ │finanţare a îngrijirilor │ │ │ │ │ ││ │de lungă durată │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │3.1.3. Analiza şi │ 2018 │Act(acte) normativ(e) │Număr de act(acte) │ │MMFPSPV ││ │îmbunătăţirea procedurii │ │elaborat(e) şi │normativ(e) │ │ ││ │existente de evaluare │ │aprobat(e) │elaborat(e) şi │ │ ││ │multidisciplinară a │ │ │aprobat(e) │ │ ││ │nevoilor şi a │ │ │ │ │ ││ │eligibilităţii acordării │ │ │ │ │ ││ │beneficiilor pentru │ │ │ │ │ ││ │persoane care au nevoie │ │ │ │ │ ││ │de îngrijire la domiciliu, │ │ │ │ │ ││ │prin modificarea şi │ │ │ │ │ ││ │completarea legislaţiei │ │ │ │ │ ││ │în vigoare privind │ │ │ │ │ ││ │protecţia persoanelor │ │ │ │ │ ││ │vârstnice │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │3.1.4. Crearea de puncte de│2018-2020│Act(acte) normativ(e) │Număr de act(acte) │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │acces "one-stop" împreună │ │elaborat(e) şi │normativ(e) │- Fonduri europene │MS ││ │cu managementul │ │aprobat(e) │elaborat(e) şi │structurale şi de │ ││ │externărilor la nivelul │ │ │aprobat(e) │investiţii (FESI) │ ││ │primăriilor şi al │ │Minimum 42 de programe│ │ │ ││ │spitalelor, inclusiv │ │de formare │Număr de programe de │ │ ││ │formarea "managerilor de │ │profesională a │formare profesională │ │ ││ │caz" şi a profesioniştilor │ │managerilor de caz şi │a managerilor de caz │ │ ││ │pentru crearea acestor │ │a personalului de │şi a personalului de │ │ ││ │puncte de acces şi a │ │îngrijire pentru │îngrijire pentru │ │ ││ │proceselor aferente, prin: │ │serviciile de ÎLD │serviciile de ÎLD │ │ ││ │- modificarea şi │ │ │ │ │ ││ │completarea legislaţiei │ │Minimum 42 de proiecte│Număr de proiecte │ │ ││ │din domeniul asistenţei │ │privind înfiinţarea, │privind înfiinţarea, │ │ ││ │sociale şi al sănătăţii; │ │dotarea şi │dotarea şi │ │ ││ │- programe de formare │ │funcţionarea │funcţionarea │ │ ││ │profesională a │ │serviciilor de │serviciilor de │ │ ││ │managerilor de caz şi a │ │coordonare a ÎLD la │coordonare a ÎLD la │ │ ││ │personalului de îngrijire; │ │nivelul spitalelor │nivelul spitalelor │ │ ││ │- crearea unor servicii de │ │ │ │ │ ││ │coordonare şi gestionare a │ │ │ │ │ ││ │activităţilor de îngrijire │ │ │ │ │ ││ │de lungă durată în spital │ │ │ │ │ ││ │şi, după externare, la │ │ │ │ │ ││ │domiciliu │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │3.1.5. Asigurarea │2018-2020│Act(acte) normativ(e) │Act(acte) normativ(e) │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │colectării periodice de │ │elaborat(e) şi │elaborat(e) şi │- Fonduri europene │MS ││ │date, a monitorizării şi │ │aprobat(e) │aprobat(e) │structurale şi de │ANPIS ││ │raportării privind sistemul│ │ │ │investiţii (FESI) │INS ││ │ÎLD, în vederea realizării │ │Program informatic │Sistem naţional de │ │ ││ │de prognoze privind │ │elaborat şi utilizat │colectare, prelucrare │ │ ││ │cererea de ÎLD şi │ │ │şi analiză de date │ │ ││ │necesităţile de finanţare, │ │Sistem naţional de │pentru domeniul ÎLD, │ │ ││ │prin: │ │colectare, prelucrare │realizat în │ │ ││ │- reglementarea la nivel │ │şi analiză de date │parteneriat cu INS, │ │ ││ │de hotărâre a Guvernului │ │pentru domeniul ÎLD │care va avea exclusiv │ │ ││ │sau ordin al MMFPSPV a │ │ │rol de colaborare din │ │ ││ │procedurii de colectare a │ │ │punct de vedere │ │ ││ │datelor şi de │ │ │metodologic │ │ ││ │monitorizare a persoanelor │ │ │ │ │ ││ │vârstnice cu afecţiuni cu │ │ │ │ │ ││ │risc invalidant; │ │ │ │ │ ││ │- crearea şi utilizarea │ │ │ │ │ ││ │unui program informatic în │ │ │ │ │ ││ │vederea colectării │ │ │ │ │ ││ │periodice de date; │ │ │ │ │ ││ │- programe de formare a │ │ │ │ │ ││ │lucrătorilor din domeniul │ │ │ │ │ ││ │social şi de sănătate │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│3.2. Asigurarea de │3.2.1. Instituirea unui │2018-2020│Act(acte) normativ(e) │Număr de act(acte) │ │MMFPSPV ││resurse financiare, │mecanism pentru alocarea │ │elaborat(e) şi │normativ(e) │ │MS ││umane şi materiale │echitabilă a transferurilor│ │aprobat(e) │elaborat/(e) şi │ │MFP ││suficiente pentru │de la bugetul de stat către│ │ │aprobat(e) │ │MDRAP ││dezvoltarea │bugetele locale pentru │ │ │ │ │ ││sistemului de │implementarea programelor │ │ │ │ │ ││îngrijire de lungă │de asistenţă socială/ │ │ │ │ │ ││durată │îngrijire de lungă durată │ │ │ │ │ ││ │pentru persoanele │ │ │ │ │ ││ │vârstnice, pe baza │ │ │ │ │ ││ │numărului de locuitori cu │ │ │ │ │ ││ │vârsta de peste 65 de ani │ │ │ │ │ ││ │dintr-un judeţ/dintr-o │ │ │ │ │ ││ │localitate │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │3.2.2. Îmbunătăţirea │2017-2020│Minimum 5 proiecte │Număr de proiecte │- Fonduri europene │MMFPSPV ││ │furnizării de servicii de │ │implementate │implementate │structurale şi de │MS ││ │îngrijire de lungă durată, │ │ │ │investiţii (FESI) │MDRAP ││ │cu accent pe zonele rurale │ │Minimum 100 de centre │Număr de centre create│ │UAT ││ │şi izolate, servicii de │ │create şi funcţionale │şi funcţionale │ │ ││ │îngrijire de zi şi │ │ │ │ │ ││ │facilităţi de cazare │ │Minimum 60.000 de │Număr de persoane │ │ ││ │temporară, prin: │ │persoane vârstnice │vârstnice beneficiare │ │ ││ │- proiecte privind │ │beneficiare ale │de aceste servicii │ │ ││ │înfiinţarea de centre de │ │acestor servicii │sociale │ │ ││ │zi la nivel comunitar în │ │sociale │ │ │ ││ │care se derulează │ │ │ │ │ ││ │activităţi diverse: │ │ │ │ │ ││ │îngrijirea vârstnicilor, │ │ │ │ │ ││ │recuperare fizică şi │ │ │ │ │ ││ │psihică, menţinere şi │ │ │ │ │ ││ │promovare a sănătăţii, │ │ │ │ │ ││ │ergoterapie, meloterapie, │ │ │ │ │ ││ │petrecere a timpului │ │ │ │ │ ││ │liber, consiliere şi │ │ │ │ │ ││ │consiliere juridică etc.; │ │ │ │ │ ││ │- reglementarea │ │ │ │ │ ││ │serviciilor integrate │ │ │ │ │ ││ │(centrelor comunitare │ │ │ │ │ ││ │integrate); │ │ │ │ │ ││ │- proiecte privind │ │ │ │ │ ││ │dezvoltarea reţelei de │ │ │ │ │ ││ │servicii de ÎLD; │ │ │ │ │ ││ │- proiecte privind │ │ │ │ │ ││ │utilizarea noilor │ │ │ │ │ ││ │tehnologii de │ │ │ │ │ ││ │monitorizare la │ │ │ │ │ ││ │distanţă a persoanelor │ │ │ │ │ ││ │vârstnice; │ │ │ │ │ ││ │- proiecte privind │ │ │ │ │ ││ │crearea de centre de │ │ │ │ │ ││ │zi adresate │ │ │ │ │ ││ │persoanelor vârstnice │ │ │ │ │ ││ │care suferă de afecţiuni │ │ │ │ │ ││ │precum Alzheimer │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │3.2.3. Îmbunătăţirea │2017-2020│Act(acte) normativ(e) │Număr de act(acte) │- Bugete locale │MMFPSPV ││ │recrutării, a pregătirii şi│ │elaborat(e) şi │normativ(e) │- Fonduri europene │MDRAP ││ │a planurilor de menţinere a│ │aprobat(e) │elaborat(e) şi │structurale şi de │UAT ││ │persoanelor care oferă │ │ │aprobat(e) │investiţii (FESI) │ ││ │servicii de îngrijire, │ │Minimum 5 proiecte │ │ │ ││ │inclusiv prin grupuri-ţintă│ │implementate │Număr de proiecte │ │ ││ │pentru recrutare, tipuri de│ │ │implementate │ │ ││ │contracte oferite, inclusiv│ │Minimum 1.000 de │ │ │ ││ │contracte cu normă parţială│ │persoane formate │Număr de personal de │ │ ││ │şi de voluntariat, │ │Minimum 500 de │îngrijire format │ │ ││ │stimulente pentru a-şi │ │voluntari implicaţi în│ │ │ ││ │păstra locul de muncă şi │ │activităţi de │Număr de voluntari │ │ ││ │cerinţe de pregătire │ │îngrijire a │implicaţi în │ │ ││ │înainte de certificare, │ │persoanelor vârstnice │activităţi de │ │ ││ │prin: │ │ │îngrijire a │ │ ││ │- modificarea şi │ │ │persoanelor vârstnice │ │ ││ │completarea legislaţiei în │ │ │ │ │ ││ │domeniul salarizării şi a │ │ │ │ │ ││ │celei din domeniul │ │ │ │ │ ││ │protecţiei sociale a │ │ │ │ │ ││ │persoanelor vârstnice; │ │ │ │ │ ││ │- proiecte de formare şi │ │ │ │ │ ││ │reconversie profesională; │ │ │ │ │ ││ │- proiecte privind │ │ │ │ │ ││ │implicarea voluntarilor în │ │ │ │ │ ││ │cazul persoanelor singure │ │ │ │ │ ││ │cu nevoi de îngrijire │ │ │ │ │ ││ │uşoare: efectuare de │ │ │ │ │ ││ │cumpărături, efectuare │ │ │ │ │ ││ │menaj, administrare bunuri,│ │ │ │ │ ││ │acompaniere etc. │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │3.2.4. Organizarea de │2017-2020│Minimum 5 programe de │Număr de programe de │- Buget de stat │MMFPSPV ││ │programe de formare │ │formare profesională │formare profesională │- Fondul │ANOFM ││ │profesională privind │ │Minimum 1.000 de │implementate │asigurărilor pentru│ ││ │managementul serviciilor de│ │persoane formate │ │şomaj │ ││ │îngrijire de lungă durată │ │ │Număr de persoane │- Fonduri europene │ ││ │ │ │ │formate │structurale şi de │ ││ │ │ │ │ │investiţii (FESI) │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │3.2.5. Dezvoltarea de │2017-2020│Act(acte) normativ(e) │Număr de act(acte) │- Bugete locale │MMFPSPV ││ │mecanisme de susţinere │ │elaborat(e) şi │normativ(e) │- Bugetul │ANPIS ││ │pentru îngrijitorii │ │aprobat(e) │elaborat(e) şi │asigurărilor │CNPP ││ │informali, inclusiv │ │ │aprobat(e) │sociale │MDRAP ││ │pregătire, acces │ │Minimum 10% din │% din persoanele │- Fonduri europene │UAT ││ │preferenţial la îngrijirea │ │persoanele vârstnice │vârstnice cu nevoi de │structurale şi de │ ││ │temporară subvenţionată, de│ │cu nevoi de îngrijire │îngrijire îngrijite de│investiţii (FESI) │ ││ │exemplu: 10 zile pe an în │ │să fie îngrijite de │membri de familie │ │ ││ │contextul programului de │ │membrii de familie │ │ │ ││ │şedere în staţiuni de │ │ │Numărul membrilor de │ │ ││ │tratament, pentru │ │Minimum 50 de membri │familie instruiţi în │ │ ││ │îngrijitori şi/sau pentru │ │de familie instruiţi │domeniul îngrijirii │ │ ││ │pacienţii îngrijiţi pe │ │în domeniul îngrijirii│persoanei vârstnice │ │ ││ │durată lungă, prin: │ │persoanei vârstnice │ │ │ ││ │- modificarea legislaţiei │ │ │ │ │ ││ │privind protecţia socială a│ │ │ │ │ ││ │persoanelor vârstnice; │ │ │ │ │ ││ │- programe de instruire a │ │ │ │ │ ││ │îngrijitorilor informali │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │3.2.6. Implementarea │2017-2020│Act(acte) normativ(e) │% din persoanele │ │MMFPSPV ││ │managementului de caz │ │elaborat(e) şi │vârstnice din lista de│ │Furnizori de││ │pentru persoanele vârstnice│ │aprobat(e) │aşteptare a căminelor,│ │servicii ││ │dependente şi a │ │ │pentru care s-a │ │sociale ││ │principiului proximităţii │ │Toate planurile de │identificat o soluţie │ │publici şi ││ │prin respectarea │ │intervenţie pentru │de acordare a │ │privaţi ││ │priorităţii serviciilor de │ │persoanele vârstnice, │serviciilor la │ │ ││ │îngrijire la domiciliu şi │ │în special din │domiciliu sau în │ │ ││ │în comunitate faţă de │ │secţiile pentru │comunitate │ │ ││ │îngrijirea de tip │ │persoane independente │Numărul planurilor de │ │ ││ │rezidenţial. Revizuirea │ │şi semidependente din │îngrijire şi asistenţă│ │ ││ │planurilor de îngrijire şi │ │cadrul centrelor │revizuite, în sensul │ │ ││ │asistenţă ale persoanelor │ │rezidenţiale, │identificării unei │ │ ││ │vârstnice din centrele │ │revizuite din │soluţii de acordare a │ │ ││ │rezidenţiale din │ │perspectiva │serviciilor la │ │ ││ │perspectiva acestui │ │identificării unei │domiciliu sau în │ │ ││ │principiu │ │soluţii de acordare a │comunitate │ │ ││ │ │ │serviciilor la │ │ │ ││ │ │ │domiciliu sau în │ │ │ ││ │ │ │comunitate │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│4.1. Întârzierea │4.1.1. Îmbunătăţirea │2017-2018│Minimum 2 programe │Număr de programe │- Buget de stat │MS ││îmbătrânirii fizice │accesului la programe care │ │naţionale derulate │naţionale derulate │- Bugete locale │MMFPSPV ││şi a apariţiei │să contribuie la diminuarea│ │ │ │- Fonduri europene │ANAD ││afecţiunilor cronice│comportamentelor │ │Minimum 2 centre şi │Număr de centre şi │structurale şi de │UAT ││ │nesănătoase, inclusiv │ │servicii de terapie şi│servicii de terapie şi│investiţii (FESI) │CNAS ││ │reabilitarea în urma │ │recuperare înfiinţate │recuperare înfiinţate │ │ ││ │abuzului de alcool sau de │ │ │ │ │ ││ │substanţe nocive, │ │Minimum 500 de │Număr de pacienţi cu │ │ ││ │renunţarea la fumat şi │ │pacienţi cu adicţii │adicţii recuperaţi │ │ ││ │tratamente de înlocuire a │ │recuperaţi │ │ │ ││ │nicotinei, prin: │ │ │ │ │ ││ │- implementarea │ │ │ │ │ ││ │subprogramelor naţionale │ │ │ │ │ ││ │destinate promovării unui │ │ │ │ │ ││ │stil de viaţă sănătos şi │ │ │ │ │ ││ │prevenirii dependenţelor, │ │ │ │ │ ││ │din cadrul Programului │ │ │ │ │ ││ │naţional de evaluare şi │ │ │ │ │ ││ │promovare a sănătăţii şi │ │ │ │ │ ││ │educaţie pentru sănătate şi│ │ │ │ │ ││ │din cadrul Programului │ │ │ │ │ ││ │naţional de sănătate │ │ │ │ │ ││ │mintală, cu implicarea │ │ │ │ │ ││ │Serviciilor publice de │ │ │ │ │ ││ │asistenţă socială; │ │ │ │ │ ││ │- înfiinţarea de centre │ │ │ │ │ ││ │comunitare de terapie şi │ │ │ │ │ ││ │recuperare a persoanelor │ │ │ │ │ ││ │vârstnice cu adicţii │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │4.1.2. Introducerea în │ 2018 │Minimum 1.000 de şcoli│Număr de şcoli care au│ │MENCS ││ │curriculumul şcolar de la │ │au introdus minimum o │introdus teme de │ │ ││ │învăţământul primar a │ │temă de educaţie │educaţie pentru │ │ ││ │temelor de educaţie pentru │ │pentru sănătate │sănătate │ │ ││ │sănătate (teme precum │ │predată/săptămână │ │ │ ││ │importanţa şi beneficiile │ │ │ │ │ ││ │unei vieţi sănătoase, │ │ │ │ │ ││ │sportul şi activităţile │ │ │ │ │ ││ │fizice, respectarea │ │ │ │ │ ││ │principiilor corecte de │ │ │ │ │ ││ │nutriţie) în vederea │ │ │ │ │ ││ │educării timpurii a │ │ │ │ │ ││ │generaţiilor viitoare şi a │ │ │ │ │ ││ │scăderii numărului de │ │ │ │ │ ││ │persoane care dezvoltă │ │ │ │ │ ││ │deprinderi ce favorizează │ │ │ │ │ ││ │diferite tipuri de │ │ │ │ │ ││ │dependenţe │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │4.1.3. Consolidarea │2017-2018│Minimum 10 programe şi│Număr de programe şi │- Buget de stat │MS ││ │programelor de sănătate │ │proiecte implementate │proiecte implementate │- Bugete locale │MMFPSPV ││ │publică pentru │ │ │ │- Fonduri europene │UAT ││ │îmbunătăţirea cunoştinţelor│ │Minimum 200 de │Număr de personal de │structurale şi de │ ││ │în domeniul sănătăţii şi │ │persoane de │specialitate instruit │investiţii (FESI) │ ││ │pentru promovarea │ │specialitate instruite│ │ │ ││ │comportamentelor sănătoase,│ │ │Număr de persoane care│ │ ││ │mai ales în rândul celor │ │Minimum 1.000 de │au beneficiat de │ │ ││ │mai vulnerabile persoane, │ │persoane care au │educaţie, consiliere │ │ ││ │prin: │ │beneficiat de educaţie│şi informare │ │ ││ │- programe şi proiecte │ │consiliere şi │referitoare la │ │ ││ │locale în domeniul │ │informare referitoare │promovarea sănătăţii │ │ ││ │sănătăţii publice; │ │la promovarea │ │ │ ││ │- programe de formare şi │ │sănătăţii │ │ │ ││ │instruire a personalului │ │ │ │ │ ││ │sanitar │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │4.1.4. Îmbunătăţirea │2017-2018│Minimum 10 proiecte │Număr de proiecte │- Buget de stat │MS ││ │accesului la servicii de │ │implementate │implementate │- Fonduri europene │MMFPSPV ││ │sănătate pentru │ │ │ │structurale şi de │ANR ││ │comunităţile marginalizate,│ │Minimum 200 de │Număr de personal de │investiţii (FESI) │ ││ │inclusiv cea de etnie romă,│ │persoane de │specialitate instruit │ │ ││ │prin: │ │specialitate instruite│ │ │ ││ │- proiecte locale privind │ │ │Număr de personal de │ │ ││ │înfiinţarea de centre │ │Minimum 200 de │specialitate angajat │ │ ││ │comunitare integrate, în │ │persoane de │ │ │ ││ │care se acordă servicii │ │specialitate angajate │ │ │ ││ │sociale şi medicale │ │ │ │ │ ││ │integrate; │ │ │ │ │ ││ │- programe de formare │ │ │ │ │ ││ │profesională a asistenţilor│ │ │ │ │ ││ │medicali comunitari şi a │ │ │ │ │ ││ │mediatorilor sanitari │ │ │ │ │ │├────────────────────┼───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│4.2. Pregătirea │4.2.1. Creşterea numărului │2018-2020│Act(acte) normativ(e) │Număr de act(acte) │ │MENCS ││sistemului de │de medici rezidenţi │ │elaborat(e) şi │normativ(e) │ │MMFPSPV ││sănătate pentru │specializaţi în geriatrie, │ │aprobat(e) │elaborat(e) şi │ │MS ││acordarea de │recrutarea acestora în │ │ │aprobat(e) │ │UAT ││servicii populaţiei │sistemul public de sănătate│ │Minimum 100 de │ │ │ ││vârstnice │şi îmbunătăţirea formării │ │cabinete medicale de │Număr de cabinete │ │ ││ │altor profesionişti din │ │geriatrie înfiinţate │medicale de geriatrie │ │ ││ │sistemul medical privind │ │la nivel comunitar şi │înfiinţate la nivel │ │ ││ │managementul de caz │ │42 de secţii de │comunitar şi număr de │ │ ││ │comprehensiv al │ │geriatrie la nivelul │secţii de geriatrie la│ │ ││ │fragilităţii, morbidităţii │ │spitalelor judeţene │nivelul spitalelor │ │ ││ │multiple şi monitorizării │ │ │judeţene │ │ ││ │de la distanţă a stării de │ │ │ │ │ ││ │sănătate, prin: │ │ │ │ │ ││ │- completarea legislaţiei │ │ │ │ │ ││ │cu obligativitatea │ │ │ │ │ ││ │înfiinţării, cel puţin în │ │ │ │ │ ││ │spitalele judeţene, a unor │ │ │ │ │ ││ │secţii de geriatrie, iar la│ │ │ │ │ ││ │nivelul comunităţilor cu un│ │ │ │ │ ││ │număr mare de persoane │ │ │ │ │ ││ │vârstnice, obligativitatea │ │ │ │ │ ││ │înfiinţării de cabinete │ │ │ │ │ ││ │medicale de specialitate în│ │ │ │ │ ││ │ambulatoriu │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │4.2.2. Dezvoltarea, │2017-2020│Act/(acte) normative │Număr de act/(acte) │- Bugete locale │MS ││ │finanţarea şi implementarea│ │elaborat(e) şi │normative elaborat(e) │- Fonduri europene │MMFPSPV ││ │de servicii comunitare şi │ │aprobat(e) │şi aprobat(e) │structurale şi de │UAT ││ │ÎLD pentru pacienţii cu │ │ │ │investiţii (FESI) │MDRAP ││ │grad mare de dependenţă şi │ │Minimum 1.000 de │Număr de persoane │ │ ││ │cu afecţiuni cronice, prin:│ │persoane vârstnice │vârstnice îngrijite la│ │ ││ │- elaborarea şi aprobarea │ │îngrijite la domiciliu│domiciliu de personal │ │ ││ │reglementărilor legale │ │de personal de │de specialitate │ │ ││ │privind ÎLD; │ │specialitate, intrate │ │ │ ││ │- implementarea noului │ │în sistemul de │ │ │ ││ │sistem de evaluare a │ │îngrijire în perioada │ │ │ ││ │gradelor de dependenţă ale │ │2017-2018 │ │ │ ││ │persoanelor vârstnice, │ │ │ │ │ ││ │pentru stabilirea │ │ │ │ │ ││ │pachetului de îngrijiri │ │ │ │ │ ││ │necesare; │ │ │ │ │ ││ │- proiecte locale destinate│ │ │ │ │ ││ │dezvoltării serviciilor de │ │ │ │ │ ││ │îngrijire la domiciliu │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │4.2.3. Transferarea │2017-2020│Minimum 1.000 pacienţi│Număr de pacienţi │Buget de stat │MS ││ │accentului furnizării │ │vârstnici trataţi până│vârstnici trataţi │Bugete locale │MMFPSPV ││ │serviciilor de sănătate de │ │la finalul anului 2018│ │ │UAT ││ │la secţiile spitaliceşti │ │ │ │ │ ││ │către secţiile de │ │ │ │ │ ││ │ambulatoriu, prin crearea │ │ │ │ │ ││ │cabinetelor de specialitate│ │ │ │ │ ││ │în geriatrie la nivel │ │ │ │ │ ││ │ambulatoriu │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │4.2.4. Dezvoltarea │ 2018 │O bază de date │Număr de baze de date │- Buget de stat │MS ││ │instrumentelor pentru │ │eficientă şi │eficiente şi │- Fonduri europene │MMFPSPV ││ │colectarea de date │ │performantă, realizată│performante │structurale şi de │MTS ││ │detaliate privind starea │ │în parteneriat cu INS │ │investiţii (FESI) │INS ││ │actuală a sănătăţii │ │care va avea exclusiv │Număr de programe │ │ ││ │populaţiei tinere şi de │ │rol de colaborare din │informatice pentru │ │ ││ │vârstă mijlocie, pentru a │ │punct de vedere │generarea rapoartelor │ │ ││ │face proiecţii pe termen │ │metodologic │statistice şi │ │ ││ │mediu şi lung ale cererii │ │ │analizelor calitative │ │ ││ │de servicii sociale şi de │ │Minimum un program │implementate │ │ ││ │sănătate şi de îngrijire de│ │informatic pentru │ │ │ ││ │lungă durată │ │generarea rapoartelor │ │ │ ││ │ │ │statistice şi │ │ │ ││ │ │ │analizelor calitative │ │ │ ││ │ │ │implementate │ │ │ ││ ├───────────────────────────┼─────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┤│ │4.2.5. Revizuirea │ 2018 │Act/(acte) normative │Număr de act/(acte) │ │MS ││ │politicilor farmaceutice │ │elaborat(e) şi │normativ(e) │ │ ││ │care vor fi din ce în ce │ │aprobat(e) │elaborat(e) şi │ │ ││ │mai importante pentru │ │ │aprobat(e) │ │ ││ │furnizarea de servicii de │ │Minimum 50% din │ │ │ ││ │sănătate pentru populaţia │ │persoanele vârstnice │% de persoane │ │ ││ │aflată în proces accelerat │ │pot procura integral │vârstnice care pot │ │ ││ │de îmbătrânire, prin: │ │medicamentele │procura integral │ │ ││ │- adaptarea permanentă a │ │recomandate │medicamentele │ │ ││ │cadrului legislativ astfel │ │ │recomandate │ │ ││ │încât populaţia vârstnică │ │ │ │ │ ││ │să poată avea acces │ │ │ │ │ ││ │permanent la medicamentele │ │ │ │ │ ││ │de ultimă generaţie; │ │ │ │ │ ││ │- lărgirea spectrului de │ │ │ │ │ ││ │medicamente acordate în │ │ │ │ │ ││ │regim de compensare a │ │ │ │ │ ││ │preţului acestora │ │ │ │ │ │└────────────────────┴───────────────────────────┴─────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────┴────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) Indicele îmbătrânirii active (Active Aging Index) elaborat la nivel european în contextul Anului european al îmbătrânirii active şi solidarităţii între generaţii. http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/I.+AAI+in+brief

  ──────────
  ----------Planul a fost înlocuit cu cel prevăzut în anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 861 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016, potrivit pct. 5 al art. I din acelaşi act normativ.-------