HOTĂRÂRE nr. 566 din 15 iulie 2015 (*actualizat*)privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, a Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016-2020, precum şi a Mecanismului de monitorizare şi evaluare integrată a acestora*)(actualizat până la data de 25 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------*) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 861 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 106 lit. a) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, prevăzută în anexa nr. 1*).  +  Articolul 2Se aprobă Planul operaţional de acţiuni pentru implementarea, în perioada 2016-2020, a Strategiei naţionale menţionate la art. 1, prevăzut în anexa nr. 2.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 861 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016. Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 2^1Se aprobă Mecanismul de monitorizare şi evaluare integrată a Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016-2020, prevăzut în anexa nr. 3.----------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 861 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016.  +  Articolul 3În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice elaborează Planul operaţional de acţiuni pentru perioada 2015-2018.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 861 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016.

  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Ministrul delegat pentru dialog social,

  Liviu-Marian Pop

  Ministrul dezvoltării regionale

  şi administraţiei publice,

  Sevil Shhaideh

  Ministrul finanţelor publice,

  Eugen Orlando Teodorovici

  Ministrul sănătăţii,

  Nicolae Bănicioiu

  Ministrul educaţiei

  şi cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu

  p. Ministrul pentru societatea informaţională,

  Florin Silviu Hurduzeu,

  secretar de stat

  p. Ministrul fondurilor europene,

  Mihaela-Maria Ciuciureanu,

  secretar de stat

  Ministrul tineretului şi sportului,

  Gabriela Szabo

  p. Ministrul transporturilor,

  Iulian-Ghiocel Matache,

  secretar de stat

  Ministrul economiei,

  comerţului şi turismului,

  Mihai Tudose

  Ministrul culturii,

  Ioan Vulpescu

  Ministrul afacerilor externe,

  Bogdan Lucian Aurescu
  Bucureşti, 15 iulie 2015.Nr. 566.  +  Anexa 1STRATEGIE 15/07/2015  +  Anexa 2PLAN 15/07/2015  +  Anexa 3MECANISMULde monitorizare şi evaluare integrată a Strategieinaţionale pentru promovarea îmbătrânirii activeşi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada2015-2020 şi Planului operaţional de acţiunipentru perioada 2016-2020În vederea asigurării monitorizării şi evaluării Planului operaţional de acţiuni pentru perioada 2016-2020 (Planul) se constituie două comitete interministeriale, astfel:1. un comitet interministerial de coordonare, care va fi format din reprezentanţi ai instituţiilor centrale cu atribuţii în implementarea Planului, conform tabelului de mai jos, şi un reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene, la nivel de secretar de stat. Desemnarea acestora se face de către conducătorii instituţiilor respective în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Planului. Comitetul va fi condus de reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la nivel de secretar de stat/secretar general/secretar general adjunct, desemnat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice;2. un comitet interministerial tehnic, care va fi format din reprezentanţi ai instituţiilor centrale cu atribuţii în implementarea Planului, conform tabelului de mai jos, la nivel de expert, care vor avea calitatea de punct de contact responsabil pentru monitorizarea şi evaluarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice la nivelul instituţiei respective, precum şi în relaţia cu secretariatul tehnic, precum şi un reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene. Desemnarea acestora se face de către conducătorii instituţiilor respective în termen de o lună de la intrarea în vigoare a Planului. Comitetul va fi condus de către un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, desemnat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.Cele două comitete vor avea un secretariat tehnic, constituit în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.Sistemul de monitorizare şi evaluare va funcţiona după cum urmează: a) monitorizarea stadiului îndeplinirii măsurilor cuprinse în Plan se realizează în baza indicatorilor prevăzuţi de acesta; b) monitorizarea şi evaluarea îndeplinirii obiectivelor generale ale Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice se realizează în baza Planului de evaluare, conform tabelului de mai jos; c) reprezentanţii Comitetului interministerial tehnic vor fi responsabili de colectarea datelor în vederea monitorizării Planului şi a Planului de evaluare, conform ariei de responsabilitate care revine fiecărei instituţii, şi de transmiterea acestor date către reprezentantul/punctul de contact al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în Comitetul interministerial tehnic, anual sau la solicitarea acestuia; d) reprezentantul/punctul de contact al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în Comitetul interministerial tehnic va centraliza datele primite, întocmind un raport anual de monitorizare integrat, pe care îl va prezenta şi supune aprobării în cadrul reuniunii Comitetului interministerial de coordonare. În vederea elaborării acestui raport integrat se pot organiza reuniuni periodice de lucru ale Comitetului interministerial tehnic, ori de câte ori se va considera necesar. Raportul va conţine şi propuneri de soluţii/măsuri de remediere a deficienţelor constatate şi, în funcţie de evoluţii şi de rezultatele înregistrate, propuneri de actualizare a Planului şi a Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice; e) Comitetul interministerial tehnic poate organiza reuniuni cu reprezentanţii societăţii civile sau ai autorităţilor administraţiei publice locale sau structurilor sale asociative.Tabel: Plan de evaluare*Font 7*┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬────────────┐│ Obiectiv general │ Indicator*1) │ Sursa de date │Periodicitatea│Responsabili││ │ │ │monitorizării │monitorizare│├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│1. Prelungirea şi îmbunătăţirea│% de creştere a numărului persoanelor vârstnice│Baze de date ale MMFPSPV │ Anual │MMFPSPV ││calităţii vieţii persoanelor │active pe piaţa muncii care nu sunt afectate de│şi MS/Chestionare │ │MS ││vârstnice │boli profesionale │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │% de scădere a numărului de persoane │CNPP │ Anual │MMFPSPV ││ │beneficiare de pensii de invaliditate, │ │ │CNPP ││ │anticipate şi anticipate parţiale, faţă de anul│ │ │ ││ │anterior, ca urmare a aplicării prevederilor │ │ │ ││ │Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de │ │ │ ││ │pensii publice, cu modificările şi completările│ │ │ ││ │ulterioare │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │Număr de locuri de muncă favorabile persoanelor│Informaţii colectate de la │ Anual │ANOFM ││ │vârstnice existente pe piaţa muncii │angajatori │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │Număr de persoane vârstnice formate, │Proiecte derulate cu │ Anual │MMFPSPV ││ │consiliate, mediate │finanţare POCU 2014-2020 │ │ANOFM ││ │ │Baza de date ANOFM │ │MFE ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │Introducerea de reglementări privind acordarea │Monitorul Oficial al │ Anual │MMFPSPV ││ │de facilităţi fiscale destinate persoanelor │României │ │ANOFM ││ │vârstnice expuse riscului de a lucra în │ │ │MFP-ANAF ││ │sectorul informal pentru a accesa piaţa formală│ │ │ ││ │a muncii │ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │Numărul serviciilor de suport, mediere, sprijin│Registrul electronic al │ Anual │MMFPSPV ││ │şi asistenţă pentru persoanele vârstnice, în │furnizorilor de servicii │ │ ││ │comunitate │sociale │ │ │├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│2. Promovarea participării │Număr de persoane vârstnice implicate activ în │Adrese de solicitare │ Anual │MMFPSPV ││sociale active şi demne a │viaţa comunităţii │informaţii/Chestionare │ │ANPIS ││persoanelor vârstnice │Număr de organizaţii care reprezintă interesele│aplicate la nivel judeţean │ │AAPL ││ │persoanelor vârstnice, active la nivel naţional│ │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │Număr de evaluări pozitive din partea │Chestionare aplicate la │ Anual │MMFPSPV ││ │persoanelor vârstnice la nivelul comunităţii │nivel judeţean │ │ANPIS ││ │ │ │ │AAPL ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │Număr de infrastructuri publice accesibilizate │Chestionare aplicate la │ Anual │MMFPSPV ││ │pentru a răspunde nevoilor persoanelor │nivel judeţean/Inspecţii │ │MT ││ │vârstnice │tematice │ │AAPL ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │% de scădere a cazurilor semnalate de abuzuri │Baza de date ANPIS │ Anual │MMFPSPV ││ │asupra persoanelor vârstnice │ │ │ANPIS │├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│3. Obţinerea unei independenţe │Număr de persoane vârstnice beneficiare ale │Informaţii colectate de la │ Anual │MMFPSPV ││şi a unei siguranţe mai mari │sistemului de ÎLD │nivelul AAPL │ │MS ││pentru persoanele cu necesităţi│ │ │ │AAPL ││de îngrijire de lungă durată ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │Reglementarea unui sistem coerent de realizare │Monitorul Oficial al │ Anual │MMFPSPV ││ │a ÎLD atât în sistem public, cât şi privat │României │ │MS ││ │ │Site MMFPSPV │ │ ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │Resurse alocate pentru dezvoltarea sistemului │Alocări bugetare │ Anual │MMFPSPV ││ │de ÎLD │ │ │MFP ││ │ │ │ │MS ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │Creşterea numărului de unităţi de îngrijire la │Informaţii colectate de la │ Anual │MMFPSPV ││ │domiciliu care furnizează servicii sociale │nivelul AAPL │ │MFE ││ │persoanelor vârstnice │ │ │MDRAP ││ │ │ │ │AAPL │├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│4. Obiective transversale │% de scădere a numărului persoanelor vârstnice │Baza de date MS │ Anual │MMFPSPV ││ │cu afecţiuni grave │ │ │MS ││ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼────────────┤│ │% de servicii de sănătate acordate persoanelor │Baza de date MS │ Anual │MMFPSPV ││ │vârstnice │ │ │MS │└───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┴────────────┘ Notă

  ──────────

  *1) La indicatorii menţionaţi mai sus se adaugă indicatorii cuprinşi în Indicele îmbătrânirii active (Active Aging Index), elaborat la nivel european în contextul Anului european al îmbătrânirii active şi solidarităţii între generaţii. http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/I.+AAI+in+brief

  ──────────
  Mecanismul de revizuirePlanul va fi revizuit, adaptat şi completat în funcţie de evoluţiile în plan naţional sau european.Comitetul interministerial de coordonare poate decide revizuirea Planului, în funcţie de rezultatele procesului de evaluare şi monitorizare internă sau la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau a Ministerului Fondurilor Europene, ca urmare a evoluţiilor în plan european sau a recomandărilor instituţiilor europene.----------Anexa 3 a fost introdusă de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 861 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016, având conţinutul prevăzut în anexa 2 din acelaşi act normativ.-------