ORDIN nr. 1.445 din 11 noiembrie 2016privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 962 din 28 noiembrie 2016  Având în vedere:- dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- dispoziţiile art. 3 alin. (3) şi art. 16 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă organigrama oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă organigrama Centrului Naţional de Cartografie, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Cartografie, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 5În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, directorii oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară vor aproba structura compartimentelor funcţionale, pe baza organigramei prevăzute în anexa nr. 1 şi cu acordul prealabil al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.  +  Articolul 6 (1) La data de 5 decembrie 2016, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară predă oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi Centrului Naţional de Cartografie activitatea juridică, precum şi personalul de specialitate juridică preluate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 62 din 20 ianuarie 2014*), cu excepţia celui care are locul de muncă la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Notă

  ──────────

  *) Nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
  (2) Personalul prevăzut la alin. (1) îşi păstrează toate drepturile dobândite. (3) Personalul de specialitate juridică încadrat într-o funcţie de execuţie în urma unui concurs organizat de Agenţia Naţională şi care are locul de muncă la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară va fi preluat de către acestea, cu păstrarea tuturor drepturilor dobândite.
   +  Articolul 7Persoanele care ocupă prin concurs funcţii de conducere în cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi Centrului Naţional de Cartografie la data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi menţin funcţia şi gradul deţinute şi după schimbarea denumirii compartimentului funcţional pe care îl conduc.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 890/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Centrului Naţional de Cartografie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 şi 657 bis din 31 august 2015; b) Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 62/2014*) privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora; Notă

  ──────────

  *) Nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
  c) Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 165/2014*) privind organizarea activităţii birourilor şi compartimentelor juridice din cadrul Serviciului juridic, Direcţia juridică şi resurse umane şi desemnarea coordonatorilor, cu modificările şi completările ulterioare; Notă

  ──────────

  *) Nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
  d) Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.007/2015*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului juridic din cadrul Direcţiei juridice şi resurse umane - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; Notă

  ──────────

  *) Nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  ──────────
  e) orice alte prevederi contrare.
   +  Articolul 9Anexele nr. 1-4**) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă

  ──────────

  **) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────
   +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Agenţiei Naţionale

  de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

  Radu Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 11 noiembrie 2016.Nr. 1.445.  +  Anexa 1-4ANEXA 11/11/2016----