DECIZIE nr. 784/A din 26 octombrie 2016privind admiterea apelurilor formulate împotriva Hotărârii arbitrale nr. l din 15 februarie 2016
EMITENT
 • CURTEA DE APEL BUCUREȘTI - SECȚIA A IV-A CIVILĂ
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 25 noiembrie 2016  Dosar nr. 2.013/2/2016 Data emiterii: 11 noiembrie 2016 CĂTRE OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR Adresa: București, Calea Victoriei nr. 118, etajele 4-5, sectorul 1 Având în vedere cererea formulată de UPFR, potrivit Rezoluției instanței din data de 11 noiembrie 2016, conform art. 131 alin. (9) din Legea nr. 8/1996, vă aducem la cunoștință că prin Decizia civilă nr. 784A din 26 octombrie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 2.013/2/2016 de Curtea de Apel București - Secția a IV-a civilă, au fost soluționate apelurile formulate de apelanții-reclamanți Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - U.P.F.R. și Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți - C.R.E.D.I.D.A.M. și de apelanții-pârâți Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România - C.O.T.A.R. și Federația Patronatelor din Turismul Românesc - F.P.T.R. împotriva Hotărârii arbitrale nr. l din 15 februarie 2016, în contradictoriu cu intimații-pârâți Federația Patronală a Rețelelor de Comerț - F.P.R.C., Federația Industriei Hoteliere din România - F.I.H.R., S.C. Altex România - S.R.L., S.C. OMV Petrom Marketing - S.R.L., S.C. DEDEMAN - S.R.L., dispunându-se următoarele:Admite apelurile formulate împotriva Hotărârii arbitrale nr. l din 15 februarie 2016 Schimbă parțial hotărârea arbitrală apelată, după cum urmează:  +  METODOLOGIA privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora, precum și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental și lucrativ, și tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiștilor, interpreți sau executanți pentru fonograme și pentru audiovizual și ale producătorilor de fonograme, prin gestiune colectivă obligatorie  +  1. Prin utilizator, în sensul prezentei metodologii, se înțelege persoana fizică autorizată (PFA, ÎI etc.) sau persoana juridică care, în cadrul activității sale comerciale, deține ori folosește cu orice titlu (drept de proprietate, administrare, închiriere, subînchiriere, comodat, concesiune, leasing etc.) spații închise sau deschise, în care realizează acte de comunicare publică, în sensul în care această noțiune este definită de Legea nr. 8/1996, atunci când comunicarea publică are ca obiect fonograme sau prestații artistice din domeniul audiovizual. Utilizatorii care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora, precum și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual au obligația ca înaintea oricărei utilizări să obțină autorizația-licență neexclusivă din partea organismelor de gestiune colectivă abilitate, în schimbul remunerațiilor prevăzute în tabelele din prezenta metodologie. Utilizatorul are obligația de a obține din partea organismelor de gestiune colectoare ale drepturilor artiștilor interpreți sau executanți - Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți - C.R.E.D.I.D.A.M., respectiv ale producătorilor de fonograme - Uniunea Producătorilor de Fonograme din România - U.P.F.R., conform reglementărilor legale în vigoare, autorizații-licențe neexclusive pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, anterior începerii activității de comunicare publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, în schimbul plății unei remunerații, indiferent de durata efectivă a comunicării publice. Se consideră utilizare pentru proba tehnică de suporturi sau aparate utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în prezența clientului care a solicitat o astfel de testare, prin intermediul unui aparat audio și/sau audiovideo oferit spre vânzare și supus testării. Nu reprezintă probă tehnică, ci utilizare în scop ambiental a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual menținerea în stare de funcționare a unuia sau mai multor aparate în incinta unității comerciale ori în afara acesteia. Pentru proba tehnică nu se datorează remunerație. Eliberarea autorizației-licență neexclusivă pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual se solicită de către utilizator cu cel puțin 3 zile calendaristice anterior începerii activității. Pentru eliberarea autorizațiilor-licență neexclusivă sau pentru determinarea cuantumului remunerațiilor datorate, organismele de gestiune colectivă colectoare, desemnate conform reglementărilor în vigoare, pentru drepturile artiștilor interpreți ori executanți și ale producătorilor de fonograme solicită utilizatorului, iar utilizatorul este obligat să pună la dispoziția acestora, în termen de 10 zile de la solicitare, copii conforme ale următoarelor documente:a) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerțului (pentru persoanele juridice), respectiv documentul de autorizare a persoanei fizice autorizate (PFA, ÎI, orice formă de organizare a persoanelor fizice etc.);b) orice document justificativ din care să reiasă suprafața în care se difuzează fonograme/prestații artistice în domeniul audiovizual;c) certificatul de clasificare emis de Autoritatea Națională pentru Turism sau de către autoritatea competentă ori dovada depunerii dosarului de clasificare (în cazul structurilor de primire cu destinație de cazare turistică) și anexele la acesta;d) certificatele de clasificare a mijloacelor de transport de persoane deținute cu orice titlu, licențele de transport, eliberate pentru fiecare mijloc de transport deținut, contractele de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de transport în regim de taxi sau de închiriere (în cazul transportatorilor autorizați).2.4. Autorizația-licență neexclusivă se eliberează pentru o perioadă de 3 luni/6 luni/12 luni calendaristice sau pentru o perioadă sezonieră specificată de utilizator, putând fi prelungită pe perioade succesive condiționat de plata remunerației datorate. Autorizația-licență neexclusivă se eliberează în baza declarației pe propria răspundere a utilizatorului (reprezentant legal sau împuternicit) ori a contractului încheiat între utilizator și organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți, respectiv între utilizator și organismul de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme în vederea obținerii autorizației-licență neexclusivă. Autorizația-licență neexclusivă pentru utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, în cadrul activităților enumerate la pct. I1 din tabelul de mai jos, cuprinzând valoarea remunerațiilor cuvenite din utilizarea muzicii în regim ambiental, se eliberează pentru fiecare eveniment/manifestație/spectacol/ turneu/campanie sau altă activitate asimilată acestora.2.5. Autorizația-licență neexclusivă este valabilă doar pentru spațiile sau activitățile declarate de utilizator ori pentru care s-a încheiat contract/convenție în vederea obținerii autorizației-licență neexclusivă, pe durata prevăzută de autorizația-licență neexclusivă, iar dovada prelungirii autorizației se face doar cu documentele de plată a remunerației echitabile datorate potrivit prezentei metodologii pentru toate perioadele ulterioare expirării termenului prevăzut în autorizație.2.6. Autorizația-licență neexclusivă este nominală și nu poate fi transmisă unui terț prin sublicențiere.2.7. Încetarea valabilității autorizației-licență neexclusivă, ca urmare a încetării activității, a suspendării temporare a activității desfășurate de utilizator sau a încetării comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, operează în condițiile în care, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de încetarea ori suspendarea temporară a activității sau a încetării comunicării publice, utilizatorul comunică organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți, respectiv ale producătorilor de fonograme care au eliberat autorizația-licență neexclusivă o declarație pe propria răspundere, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, care atestă data încetării ori a suspendării temporare a activității desfășurate sau a încetării comunicării publice. Când încetarea activității, suspendarea temporară a activității sau încetarea comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual este consecința intervenției unui caz de forță majoră, utilizatorul are obligația să comunice declarația sus-menționată în termen de 48 de ore de la intervenirea cazului de forță majoră. În cazul în care utilizatorul nu înaintează declarația pe propria răspundere privind încetarea, suspendarea temporară a activității sau încetarea comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, acesta datorează în continuare remunerațiile stabilite prin prezenta metodologie, conform autorizației-licență neexclusivă, fără a putea invoca o eventuală încetare a comunicării publice. În cazul în care utilizatorul a achitat în avans remunerația pentru spații în care ulterior și-a încetat comunicarea publică și acest fapt a fost comunicat către organismul de gestiune colectivă în condițiile alin. 1, remunerația corespunzătoare acestei perioade va fi restituită utilizatorului.2.8. În cazul în care se constată că informațiile din declarația dată pe propria răspundere de către utilizator sau furnizate de acesta la momentul încheierii contractului, în condițiile art. 2.4 alin. 2, nu sunt conforme cu realitatea și informațiile reale sunt de natură să majoreze cuantumul remunerației stabilit pe baza declarației sale, utilizatorul datorează triplul sumei cu care se majorează remunerațiile, conform art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996.3.1. Pentru utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, utilizatorii au obligația de a achita remunerația în cuantumul prevăzut în tabelele ce fac parte integrantă din prezenta metodologie, la care se adaugă TVA.3.2. Remunerația datorată pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental se plătește trimestrial/semestrial/anual până cel târziu în ultima zi anterioară perioadei pentru care se achită. În mod excepțional, utilizatorii pot plăti lunar remunerația datorată, dacă cuantumul acesteia depășește suma de 1.000 lei/lună, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare celei pentru care se plătește.3.3. Pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, utilizatorul trebuie să achite în avans, până cel târziu în ultima zi a lunii anterioare desfășurării activității, remunerația minimă, stabilită potrivit tabelelor I1, I2, I3 și I4 de mai jos. Plata remunerațiilor minime se efectuează în condițiile de la pct. 3.2. Ulterior, utilizatorii care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual vor achita remunerația procentuală datorată după cum urmează:– utilizatorul care desfășoară evenimente ocazionale va achita remunerația procentuală datorată conform tabelului I1 de mai jos: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii evenimentului/manifestației/spectacolului/turneului/ campaniei sau a altei activități asimilate acestora;– utilizatorul care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice în domeniul audiovizual în spații închise ori deschise potrivit tabelelor I2, I3 și I4 de mai jos: lunar, până cel târziu în ultima zi a lunii pentru luna anterioară, pentru care aceasta este datorată.3.4. Pentru întârzieri la plata remunerațiilor, utilizatorii datorează penalități în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere din sumele neachitate la scadență, aceștia fiind de drept puși în întârziere, fără a fi necesară notificarea acestora.3.5. Utilizatorul care comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, conform tabelelor I1, I2, I3 și I4, este obligat să transmită lunar organismului de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți, respectiv ale producătorilor de fonograme, până cel târziu la data de 10 a lunii următoare celei pentru care remunerația este datorată sau la sfârșitul evenimentului/manifestației/ spectacolului/turneului/campaniei sau al altei activități asimilate acestora (în cazul evenimentelor ocazionale), următoarele documente:– acte justificative cu caracter financiar-contabil pentru fiecare lună de plată (balanțe analitice, bilanțuri contabile) în vederea justificării sumelor declarate și a verificării remunerației calculate lunar;– declarație pe propria răspundere, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al utilizatorului, privind baza de calcul al remunerației datorate pentru comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop lucrativ, diferențiată pentru fiecare activitate specifică desfășurată în scopul comunicării publice a acestora în scop lucrativ;– lista fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual comunicate public, în vederea repartizării corecte a remunerațiilor încasate de organismele de gestiune colectivă, conform modelului de playlist de mai jos:
  Nr. crt.  Titlul   Artist Număr de difuzări   Producător
  1 2 3 4 5
  3.6. Baza de calcul al remunerațiilor cuvenite pentru comunicarea publică în scop lucrativ a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual din comunicarea publică în scop lucrativ o reprezintă, după caz:1. veniturile, mai puțin TVA, obținute din consumații și vânzarea de bilete, abonamente, programe, valoarea materialelor promoționale, sponsorizări etc., dar nu mai puțin de:2. bugetul de cheltuieli al evenimentului/manifestației/ spectacolului/turneului/campaniei, mai puțin TVA;3. bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitare, promoționale sau electorale, mai puțin TVA. Remunerația nu este datorată și, dacă a fost achitată, va fi returnată, în cazul în care evenimentul/manifestația/spectacolul/ turneul/campania a fost anulat/anulată.3.7. Pentru utilizatorii care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii au o licență valabilă se aplică prevederile de la art. 3.2, respectiv 3.3. Pentru remunerația achitată în avans, aferentă autorizației-licență având o durată de valabilitate de minimum 12 luni, se acordă un discount/o reducere de 5% din suma datorată pentru această perioadă, iar pentru cea aferentă autorizației-licență având o durată de valabilitate de minimum 6 luni, se acordă un discount/o reducere de 3%.3.8. În cazul în care utilizatorul datorează mai multe sume restante, plata efectuată va stinge datoriile în ordinea vechimii.3.9. În cazul în care în același spațiu se comunică public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual atât în scop ambiental, cât și în scop lucrativ, se vor achita remunerații pentru ambele utilizări.3.10. În cazul utilizatorilor care organizează turnee sau evenimente, aceștia pot achita remunerațiile procentuale cuvenite la sfârșitul turneului sau al ultimului eveniment, în condițiile stabilite la art. 3.3 ultimul paragraf, după achitarea în avans a remunerației prevăzute la art. 3.3 primul paragraf.3.11. În situația în care un utilizator deține sau folosește mai multe spații ori desfășoară mai multe activități, remunerația se datorează distinct pentru fiecare spațiu în parte sau pentru fiecare activitate desfășurată în parte. În cazul în care există o singură sursă de sunet sau de sunet și imagine în spațiile nedelimitate din incinta unităților comerciale sau prestatoare de servicii de tip supermarketuri sau hipermarketuri, pentru zona de alimentație publică parte integrantă a activităților comerciale desfășurate de acestea, în care se comunică public fonograme de comerț/fonograme publicate în scop comercial ori reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice audiovizuale, utilizatorul va achita o singură remunerație corespunzătoare întregii suprafețe, luând în calcul remunerația pentru activitatea cu ponderea cea mai mare.3.12. Pentru spații și/sau pentru perioade nedeclarate pentru care utilizatorul a comunicat public fonograme sau reproduceri ale acestora și/sau prestații artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental sau lucrativ fără a obține în prealabil autorizația-licență neexclusivă, acesta are obligația de a plăti către organismul de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți sau executanți și ale producătorilor de fonograme o sumă de bani reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate dacă ar fi deținut autorizația-licență neexclusivă. În situația în care cuantumul remunerației care ar fi fost legal datorată de către utilizator nu poate fi determinat, acesta datorează triplul remunerației plătite în mod uzual de utilizatorii din aceeași categorie.3.13. În situația închirierii, subînchirierii sau a oricărui altui mod de transmitere a folosinței parțiale a unui spațiu în care are loc comunicarea publică a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, deținătorii legali cu orice titlu ai spațiului respectiv (chiriași, locatari etc.) au obligația de a obține autorizația-licență neexclusivă și de a achita remunerația distinctă, în ipoteza realizării de acte de comunicare publică distincte de comunicarea publică ce are loc în spațiul din care face și spațiul utilizat.4.1. Organismele de gestiune colectoare ale drepturilor artiștilor interpreți sau executanți, respectiv ale producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pot numi delegați pentru monitorizarea comunicării publice a fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental ori lucrativ, aceștia având acces liber în spațiile închise sau deschise unde se realizează comunicarea publică, în baza legitimațiilor emise de organismele de gestiune colectivă menționate sau a altor documente doveditoare (delegație), putând utiliza echipamente de înregistrare audio și/sau video portabile. Acest drept nu absolvă utilizatorii de obligația de a declara utilizarea fonogramelor sau a reproducerilor acestora și/sau a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual anterior începerii acestei activități, precum și de a achita remunerațiile aferente în condițiile și în cuantumul stabilit prin prezenta metodologie.4.2. Aspectele constatate de către delegații organismelor de gestiune colectivă cu prilejul verificărilor efectuate vor fi consemnate în procese-verbale de verificare, încheiate la fața locului, putând fi însoțite de înregistrări audio/audiovideo care fac dovada comunicării publice până la proba contrară.5.1. Remunerațiile stabilite prin prezenta metodologie se pot modifica anual, începând cu prima lună a anului următor celui în care s-a publicat prezenta metodologie, de către organismele de gestiune a drepturilor artiștilor interpreți sau executanți, respectiv a producătorilor de fonograme, conform reglementărilor legale în vigoare, pentru o categorie de titulari de drepturi, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național.5.2. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii.6. Prezenta metodologie intră în vigoare începând cu luna următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  I. Activități desfășurate în regim ambiental
  A   Unități de alimentație publică - restaurante, baruri, cafenele, ceainării, braserii, fast-fooduri, rotiserii, pizzerii, shaormerii, crame, cofetării, săli de bal, săli pentru nunți și asimilate*) **) ***)
  A1 Spații închise sau deschise situate în orașe sau stațiuni turistice
       Tip încadrare      Remunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1. Suprafața până la 50 mp 26 lei 26 lei 13 lei
  2. Suprafața cuprinsă între 51 și 100 mp 32 lei 32 lei 16 lei
  3.    Suprafața cuprinsă între 101 și 300 mp    32 lei plus 6 lei pentrufiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp 32 lei plus 6 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp 16 lei plus 3 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp
  4.    Suprafață peste 300 mp    56 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafațăsuplimentară de până la 100 mp 56 lei plus 10 lei pentru fiecare suprafață suplimentarăde până la 100 mp 28 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp
  A2 Spații închise sau deschise situate în comune și sate
       Tip încadrare      Remunerație lunară (fără TVA)
  Producători de fonograme  Artiști interpreți sau executanți pentru fonograme Artiști interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1. Suprafața până la 50 mp 13 lei 13 lei 7 lei
  2. Suprafața cuprinsă între 51 și 100 mp 18 lei 18 lei 9 lei
  3.    Suprafața cuprinsă între 101 și 300 mp    18 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp 18 lei plus 5 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp 9 lei plus 3 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 50 mp
  4.    Suprafață peste 300 mp    37 lei plus 8 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 37 lei plus 8 lei pentru fiecare suprafață suplimentară de până la 100 mp 21 lei plus 4 lei pentru fiecare suprafață suplimentarăde până la 100 mp
  ............................................................................................................................
  D Unități de cazare - situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate **) ****) ********) *********)
       Tip încadrare      Remunerație lunară (fără TVA)
  Producătorii de fonograme   Artiștii interpreți sau executanți pentru fonograme Artiștii interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1 Pensiune agroturistică, popas turistic 16 lei 16 lei 13 lei
  2   Pensiune turistică, vilă turistică până la 3 stele/3 margarete inclusiv, situate în comune și sate    16 lei    16 lei    13 lei
  3   Pensiune turistică, vilă turistică până la 3 stele/3 margarete inclusiv, situate în orașe, stațiuni    27 lei    27 lei    27 lei
  4  Sat vacanță, camping, club de vacanță, bungalow, căsuțe tip camping, ponton plutitor   16 lei   16 lei   13 lei
  5 Motel, cabană, hostel situate în comune și sate 16 lei 16 lei 13 lei
  6 Motel și hostel situate în orașe și stațiuni 25 lei 25 lei 25 lei
  7  Pensiune turistică, vilă turistică 4-5 stele/ 4-5 margarete situate în comune și sate   50 lei   50 lei   39 lei
  8  Pensiune turistică, vilă turistică 4-5 stele/4-5 margarete situate în orașe și stațiuni   65 lei   65 lei   65 lei
  9 Tabere 51 lei 51 lei 41 lei
  10    Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), până la 50 spații de cazare (camere), situate în comune și sate     40 lei     40 lei     15 lei
  11    Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), până la 50 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni     52 lei     52 lei     52 lei
  12    Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 51-100spații de cazare (camere), situate în comune și sate     52 lei     52 lei     26 lei
  13    Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 51-100spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni     64 lei     64 lei     64 lei
  14    Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 101-200 spații de cazare (camere), situate în comune și sate     64 lei     64 lei     64 lei
  15    Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), între 101-200 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni     86 lei     86 lei     86 lei
  16    Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), peste 200 spații de cazare (camere), situate în comune și sate 64 lei plus 10 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere 64 lei plus 10 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere 64 lei plus 10 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere
  17    Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat până la 3 stele (inclusiv), peste 200 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni 86 lei plus 12 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere 86 lei plus 12 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere 86 lei plus 12 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere
  18   Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, până la 50 spații de cazare (camere), situate în comune și sate    86 lei    86 lei    86 lei
  19   Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, până la 50 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni    98 lei    98 lei    98 lei
  20   Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între 51-100 spații de cazare (camere), situate în comune și sate    98 lei    98 lei    98 lei
  21   Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între 51-100 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni    110 lei    110 lei    110 lei
  22   Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între 101-200 spații de cazare (camere), situate în comune și sate    110 lei    110 lei    110 lei
  23   Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, între 101-200 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni    122 lei    122 lei    122 lei
  24    Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, peste 200 spații de cazare (camere), situate în comune și sate  110 lei plus 15 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere 110 lei plus 15 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere 110 lei plus 15 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere
  25    Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 4 stele, peste spații de cazare (camere)situate în orașe și stațiuni  122 lei plus 18 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere 122 lei plus 18 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere 122 lei plus 18 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere
  26   Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, până la 50 spații de cazare (camere), situate în comune și sate    122 lei    122 lei    122 lei
  27   Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, până la 50 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni    134 lei    134 lei    134 lei
  28   Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între 51-100 spații de cazare (camere), situate în comune și sate    134 lei    134 lei    134 lei
  29   Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între 51-100 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni    146 lei    146 lei    146 lei
  30   Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între 101-200 spații de cazare (camere), situate în comune și sate    146 lei    146 lei    146 lei
  31   Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, între 101-200 spații de cazare (camere), situate în orașe și stațiuni    158 lei    158 lei    158 lei
  32    Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, peste 200 spații de cazare (camere), situate în comune și sate  146 lei plus 30 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere 146 lei plus 30 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere 146 lei plus 30 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere
  33    Hotel, hotel-apartament, apartamente și camere de închiriat 5 stele, peste spații de cazare (camere)situate în orașe și stațiuni  158 lei plus 35 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere 158 lei plus 35 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere 158 lei plus 35 lei pentru fiecare tranșă suplimentară de 50 camere
  E Transporturi**) *****) #)
  E1  Transporturi rutiere de pasageri - mijloc de transport echipat cu instalație de sonorizare, radio, TV, căști pentru ascultare individuală, indiferent dacă sunt în regim rent a car#) sau colaborare sau leasing etc.
       Tip încadrare      Remunerație lunară (fără TVA)
  Producătorii de fonograme   Artiștii interpreți sau executanți pentru fonograme Artiștii interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1  Vehicul de agrement (tractor, trenuleț, remorcă, platformă)   4   4   1
  2   Autobuz, troleibuz, tramvai și microbuz utilizate în transportul regulat de persoane urban, suburbanși interurban pe trasee sub 35 km    6    6    3
  3  Autoturism până la 6 locuri utilizat în serviciul de taxi******)   12   12   4
  4  Autoturism până la 6 locuri utilizat în serviciul de închiriere (rent a car)##)   12   12   4
  5 Microbuz/Minibuz indiferent de numărul de locuri 15 15 4
  6   Autobuz utilizat în transportul național, interurban/interjudețean pe trasee mai mari de 35 km    18    18    5
  7   Autocar utilizat în transportul național, interurban/interjudețean pe trasee mai mici de 35 km    20    20    6
  8   Autocar utilizat în transportul național, interurban/interjudețean pe trasee mai mari de 35 km    35    35    11
  9 Autocar utilizat în transportul internațional 65 65 14
  E3  Transporturi feroviare de pasageri - garnitură feroviară echipată cu instalație de sonorizare
       Tip încadrare      Remunerație lunară (fără TVA)
  Producătorii de fonograme   Artiștii interpreți sau executanți pentru fonograme Artiștii interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1   Tren de pasageri în trafic intern (fără vagon- restaurant; dacă are vagon-restaurant se va adăugasuplimentar.)    30 lei    30 lei    15 lei
  2   Tren de pasageri în trafic internațional (fără vagon-restaurant; dacă are vagon-restaurant se va adăuga suplimentar.)    41 lei    41 lei    20 lei
  3 Vagon-restaurant în trafic intern 30 lei 30 lei 15 lei
  4 Vagon-restaurant în trafic internațional 41 lei 41 lei 20 lei
  E5  Transport aerian de pasageri - aeronavă echipată cu instalație de sonorizare, radio, TV, căști pentru ascultare individuală
       Tip încadrare      Remunerație lunară (fără TVA)
  Producătorii de fonograme   Artiștii interpreți sau executanți pentru fonograme Artiștii interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1 Aeronavă de pasageri cursă internă 30 lei 30 lei 10 lei
  2 Aeronavă de pasageri cursă continentală 58 lei 58 lei 21 lei
  3 Aeronavă de pasageri cursă intercontinentală 114 lei 114 lei 51 lei
  E7 Ambarcațiuni navale pentru transportul de agrement - dotate cu instalație de sonorizare
       Tip încadrare      Remunerație lunară (fără TVA)
  Producătorii de fonograme   Artiștii interpreți sau executanți pentru fonograme Artiștii interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1  Ambarcațiuni de agrement cu până la 2 locuri de dormit ##)   9 lei   9 lei   5 lei
  2  Ambarcațiuni de agrement între 3-6 locuri de dormit ##)   11 lei   11 lei   6 lei
  3  Ambarcațiuni de agrement între 7-12 locuri de dormit ##)   14 lei   14 lei   7 lei
  4   Ambarcațiuni de agrement peste 12 locuri de dormit ##)  20 lei plus 3 lei pentrufiecare loc de dormit suplimentar 20 lei plus 3 lei pentru fiecare loc de dormit suplimentar 10 lei plus 1 leu pentru fiecare loc de dormit suplimentar
  5  Ambarcațiuni de transport pasageri capacitate pânăla 50 pasageri (fără posibilități de cazare)   10 lei   10 lei   5 lei
  6   Ambarcațiuni de transport pasageri capacitate între 51-100 pasageri (fără posibilități de cazare)    20 lei    20 lei    7 lei
  7  Ambarcațiuni de transport pasageri capacitate peste 100 pasageri (fără posibilități de cazare)   35 lei   35 lei   8 lei
  E8 Transport pe cablu
       Tip de instalație - dotată cu instalații de sonorizare     Remunerație lunară (fără TVA)
  Producătorii de fonograme   Artiștii interpreți sau executanți pentru fonograme Artiștii interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1 Telecabină - telegondolă 12 lei 12 lei 0
  2 Spații de așteptare pentru telecabine, telegondole 20 lei 20 lei 0
  3 Lifturi și ascensoare 31 lei 31 lei 0
  F Sport și agrement
  F1  Stadioane, complexe sportive, săli de sport dotate cu instalații de sonorizare - spații închise sau deschise situate în orașe, stațiuni turistice, comune și sate *) **)
       Tip încadrare      Remunerație/manifestație (fără TVA)
  Producătorii de fonograme   Artiștii interpreți sau executanți pentru fonograme Artiștii interpreți sau executanți pentru audiovizual
   Număr de locuri (scaune)    
  1 Sub 1.000 locuri (scaune) 10 lei 10 lei 4 lei
  2 Între 1.000-5.000 locuri 30 lei 30 lei 10 lei
  3     Peste 5.000 locuri (scaune)     100 lei plus 30 lei pentru fiecare tranșă depână la 5.000 locuri (scaune) suplimentare  100 lei plus 30 lei pentru fiecare tranșă de până la 5.000 locuri (scaune) suplimentare 50 lei plus 15 lei pentru fiecare tranșă de până la 5.000 locuri (scaune) suplimentare
  F2  Piscine, ștranduri, litoral, parcuri de distracții și/sau agrement, pârtii de schi și patinoare, locuri de joacă pentru copii, săli fitness, culturism, masaj etc. - deschise publicului - dotate cu instalații de sonorizare*) **)
       Tip încadreare      Remunerație lunară (fără TVA)
  Producătorii de fonograme   Artiștii interpreți sau executanți pentru fonograme Artiștii interpreți sau executanți pentru audiovizual
  9 Pârtie cu instalație de sonorizare 250 lei 250 lei 0
  16 Sală masaj ###) 55 lei 55 lei 25 lei
  17  Sală masaj (în hotel până la categoria 3 stele inclusiv) ###)   70 lei   70 lei   35 lei
  18 Sală masaj (în hotel categoria 4 stele) ###) 80 lei 80 lei 40 lei
  19 Sală masaj (în hotel categoria 5 stele) ###) 100 lei 100 lei 50 lei
  G Birouri și spații de producție
       Tip încadreare      Remunerație lunară (fără TVA)
  Producătorii de fonograme   Artiștii interpreți sau executanți pentru fonograme Artiștii interpreți sau executanți pentru audiovizual
  1 Până la 30 de persoane 51 lei 51 lei 25 lei
  2 Până la 100 de persoane 72 lei 72 lei 40 lei
  3 Peste 100 de persoane 103 lei 103 lei 50 lei
  Notă
  ********) Tarifele nu includ zona de recepție, zonele de alimentație publică din incinta unității de cazare (bar și restaurant, sală mic dejun etc.), sălile de evenimente, barurile cu program, night-cluburile sau cluburile. Acestea, precum și alte activități gen piscină, sală de fitness, săli de masaj, coafor, apel în așteptare etc. se vor achita separat, conform tabelelor din prezenta metodologie, atunci când zonele și spațiile menționate sunt în folosința altei entități juridice decât cea care realizează activitatea de cazare. Când zonele și spațiile menționate sau doar o parte din acestea sunt în folosința aceleiași entități juridice care realizează activitatea de cazare, remunerația datorată de această entitate juridică este cea corespunzătoare clasificării, numărului de camere și locației pentru activitatea de cazare, la care se adaugă 50% din remunerația datorată pentru fiecare dintre spațiile și zonele din incinta unității de cazare pe care le folosește. Pentru spațiile folosite de alte entități juridice remunerația se datorează separat și integral de aceste din urmă entități juridice, conform tabelelor din prezenta metodologie.
  ......................................................................
  #) În cazul oricărui tip de transport menționat în tabel, dacă tariful practicat de transportator este impus de o autoritate publică centrală sau locală sau dacă transportatorul practică tariful minim acceptat de o autoritate publică, remunerația datorată reprezintă 50% din cuantumul înscris în tabel, cu excepția cazului în care transportatorul primește subvenții de la autoritatea respectivă pentru a-și desfășura activitatea în condițiile practicării tarifului impus.
  ##) Remunerația este datorată doar în măsura în care autovehiculul sau ambarcațiunea sunt puse la dispoziția consumatorului împreună cu personal de deservire (șofer/personal navigant).
  ###) Remunerația nu este datorată când în cadrul salonului de masaj se efectuează doar masaj terapeutic sau de recuperare realizat pe baza prescripției medicale și de către personal calificat pentru acest tip de masaj. Atunci când în cadrul salonului se realizează atât masaj terapeutic sau de recuperare, pe bază de prescripție medicală, de personal calificat, cât și masaj realizat la cererea clientului, fără prescripție medicală, dacă timpul alocat masajului terapeutic reprezintă cel puțin 20% din programul de lucru al salonului, remunerația datorată reprezintă 50% din cuantumul înscris în tabel. Dovada realizării masajului terapeutic în cadrul salonului se face cu trimiterile medicale, care se păstrează de către utilizator timp de 3 ani și 6 luni și se trimit lunar, în copie, prin e-mail organismului de gestiune colectivă.»
  Înlătură din cuprinsul metodologiei menționarea numelui organismelor de gestiune colectivă (U.P.F.R. și C.R.E.D.I.D.A.M.). Menține restul dispozițiilor hotărârii arbitrale apelate. Respinge cererea de obligare la cheltuieli de judecată formulată de U.P.F.R. și C.R.E.D.I.D.A.M. Definitivă.Pronunțată în ședință publică astăzi, 26 octombrie 2016.
  Considerentele deciziei vă vor fi comunicate după redactare. Având în vedere acest aspect, facem precizarea că în cuprinsul dispozitivului titlul și textul metodologiei cu modificările dispuse au fost redate integral, tabelul cuprinde doar literele și punctele din tabelul I la care au fost aduse modificări în raport cu hotărârea arbitrală, iar la "Note" au fost menționate doar cea care a fost modificată, precum și cele adăugate, restul literelor și punctelor din tabele și restul notelor din hotărârea arbitrală nefiind modificate. Vă mulțumim pentru colaborare.
  Președinte,
  Elena Melania Crișov

  Grefier,
  Marinela Valentina Bojă