HOTĂRÂRE nr. 862 din 16 noiembrie 2016pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 25 noiembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 45 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă categoriile de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Se aprobă categoriile de construcţii la care se amenajează puncte de comandă de protecţie civilă, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi a celor la care se amenajează puncte de comandă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 21 iunie 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul afacerilor interne,

  Ioan-Dragoş Tudorache

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi

  administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi

  relaţiilor cu mediul de afaceri,

  Costin Grigore Borc

  Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

  Delia Popescu

  p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

  Laurenţiu-Dănuţ Vlad,

  secretar de stat

  Ministrul tineretului şi sportului,

  Elisabeta Lipă

  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc

  Ministrul sănătăţii,

  Vlad Vasile Voiculescu

  Ministrul transporturilor,

  Petru Sorin Buşe
  Bucureşti, 16 noiembrie 2016.Nr. 862.  +  Anexa 1CATEGORIILE DE CONSTRUCŢIIla care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilăI. Clădiri noi prevăzute cu subsol: a) reprezentând sedii ale autorităţilor şi instituţiilor publice locale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp; b) având destinaţia de comerţ, producţie sau depozitare, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp; c) având destinaţia de birouri, financiar-bancară, de asigurări şi burse, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp; d) având destinaţia pentru învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare copiilor preşcolari, elevi, studenţi, bătrâni, persoane cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp; e) având destinaţia de îngrijire a sănătăţii, cu paturi staţionare, indiferent de suprafaţa construită, şi dispensare şi policlinici, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp; f) având destinaţia pentru cultură, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp; g) având destinaţia de primire turistică de tipul hoteluri, moteluri şi vile turistice, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp; h) pentru comunicaţii electronice, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp; i) din categoria amenajărilor sportive închise, cu capacitatea mai mare sau egală cu 400 de locuri pe scaune, indiferent de aria desfăşurată; j) având destinaţia de gară, autogară şi aerogară, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp; k) din categoria clădirilor de locuit colective, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp; l) având destinaţia de lăcaşuri de cult şi spaţii de cazare aferente, accesibile publicului sau destinate vieţii monahale, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepţia caselor parohiale.II. Staţii de metrouIII. Extinderi de construcţii existente, prevăzute cu subsol, cu aria construită mai mare de 150 mp, dacă aria desfăşurată a construcţiei rezultate se încadrează în prevederile pct. I, cu excepţia extinderilor la clădiri cu destinaţia pentru cultură, clasificate, potrivit legii, ca monumente istorice  +  Anexa 2CATEGORII DE CONSTRUCŢIIla care este obligatorie realizarea punctelor de comandă deprotecţie civilăI. Clădiri noi reprezentând: a) sedii ale autorităţilor administraţiei publice centrale; b) sedii ale prefecturilor/consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti; c) sedii ale consiliilor locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.II. În cazul în care amplasamentul pe care se construiesc clădirile prevăzute la pct. I nu permite îndeplinirea obligaţiei, punctele de comandă se pot executa în subsolul altor construcţii din administrarea autorităţii respective.------