REGULAMENT din 18 noiembrie 2016de atestare a producătorilor din industria mobilei
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 25 noiembrie 2016  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 2.222 din 18 noiembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 25 noiembrie 2016.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament de atestare a producătorilor din industria mobilei, denumit în continuare regulament, stabilește modul de organizare, funcționare și componența comisiei de atestare a producătorilor din industria mobilei, precum și procedura și criteriile de atestare a producătorilor din industria mobilei.(2) În sensul prezentului regulament, expresia "producător din industria mobilei" semnifică persoana juridică care desfășoară activități de producție în industria mobilei și a altor produse finite din lemn neclasificate în altă parte, a instrumentelor muzicale, articolelor sportive și a altor produse manufacturiere, potrivit codurilor CAEN din anexa nr. 1.  +  Articolul 2(1) Comisia de atestare a producătorilor din industria mobilei, denumită în continuare Comisie, funcționează în cadrul asociației patronale și profesionale din domeniul industriei mobilei, potrivit art. 49 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016.(2) Comisia emite și retrage certificatul de atestare a producătorilor din industria mobilei în condițiile stabilite prin prezentul regulament.(3) Certificatul de atestare prevăzut la alin. (2) dă dreptul persoanelor juridice care l-au obținut să participe la licitațiile de masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate publică a statului, în condițiile art. 60 alin. (5) lit. g) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul II Organizarea și funcționarea Comisiei  +  Articolul 3 Pentru atestarea persoanelor juridice care își desfășoară activitatea în domeniul industriei mobilei se organizează următoarele structuri:a) Comisia de atestare;b) Secretariatul Comisiei de atestare;c) Comisia de soluționare a contestațiilor.  +  Articolul 4(1) Comisia de atestare este formată din 7 membri, inclusiv președintele și vicepreședintele, care au drept de vot, iar componența acesteia este prevăzută în anexa nr. 2.(2) Comisia funcționează regulamentar în prezența președintelui sau a vicepreședintelui și a unui număr de minimum 3 membri.(3) Hotărârile Comisiei se iau cu votul majorității simple a membrilor Comisiei.(4) Persoanele nominalizate în Comisie își păstrează această calitate doar pe perioada în care sunt angajați ai instituțiilor sau entităților pe care le reprezintă.(5) Membrii comisiei de atestare nu au drept de vot în situațiile în care se află în conflict de interese, potrivit prevederilor legale în vigoare, față de o persoană juridică care solicită atestarea.  +  Articolul 5 Secretariatul Comisiei este format din 3 persoane, iar componența acestuia este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 6 Atribuțiile Comisiei sunt următoarele:a) examinarea cererilor și a documentelor prezentate pentru atestare și adoptarea hotărârii cu privire la îndeplinirea condițiilor de atestare;b) eliberarea certificatului de atestare pentru persoanele juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament;c) respingerea cererilor de atestare pentru persoanele juridice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentul regulament, cu motivarea respingerii și comunicarea solicitanților, prin secretariatul Comisiei;d) retragerea certificatelor de atestare;e) stabilirea capacității anuale maxime de prelucrare a materialului lemnos în produse de mobilier și alte produse finite din lemn neclasificate în altă parte, instrumente muzicale, jucării, pentru fiecare persoană juridică care solicită atestarea;f) informarea anuală a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură cu privire la activitatea Comisiei.  +  Articolul 7 Atribuțiile președintelui Comisiei sunt următoarele:a) aprobă graficele cu programarea ședințelor Comisiei, la propunerea secretariatului;b) semnează, în conformitate cu hotărârile Comisiei, certificatele de atestare sau, după caz, comunicările de respingere a cererilor de atestare, cu motivarea aferentă;c) formulează propunerea de înlocuire a membrilor Comisiei care nu își îndeplinesc atribuțiile prevăzute de prezentul regulament;d) semnează toate documentele care privesc activitatea Comisiei.  +  Articolul 8(1) Vicepreședintele Comisiei coordonează activitatea secretariatului și răspunde de asigurarea condițiilor normale de desfășurare a activităților curente.(2) Vicepreședintele Comisiei exercită atribuțiile președintelui, în lipsa acestuia.  +  Articolul 9 Atribuțiile secretariatului Comisiei sunt următoarele:a) primește și înregistrează documentațiile necesare atestării;b) întocmește graficul de ședințe, pe care îl supune spre aprobare președintelui Comisiei;c) pregătește ședințele și asigură logistica necesară desfășurării acestora;d) inventariază documentele din dosarele prezentate pentru atestare, completează o fișă pentru fiecare dosar și returnează dosarele incomplete care au fost respinse de comisie;e) completează certificatul de atestare și îl prezintă spre semnare președintelui Comisiei de atestare, potrivit hotărârii acesteia;f) întocmește comunicările către persoanele juridice cărora le-au fost respinse cererile de atestare, cu menționarea motivelor de respingere și prezentarea acestora spre semnare președintelui Comisiei;g) ține evidența dosarelor de atestare într-un registru special și reactualizează, după fiecare ședință, lista persoanelor juridice atestate, în ordine alfabetică, pe suport electronic, precum și a celor respinse;h) arhivează dosarele care au fost analizate de comisie;i) comunică persoanelor juridice hotărârea Comisiei privind retragerea certificatului de atestare;j) întocmește procesul-verbal de ședință și consemnează modul în care se desfășoară lucrările Comisiei;k) redactează hotărârile Comisiei și a celorlalte documente emise de aceasta;l) ține evidența personalului de specialitate pentru fiecare persoană juridică;m) comunică informațiile privind întocmirea documentațiilor aferente cererilor de atestare către persoanele juridice interesate.  +  Articolul 10(1) Comisia pentru soluționarea contestațiilor este formată din 3 membri, astfel:a) Sbîrnea Radu, din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - președinte;b) Ivășchescu Iulia Natalia, din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor - membru;c) Oțelea Ana, din partea Asociației Producătorilor de Mobilă din România - membru.(2) Comisia funcționează regulamentar în prezența președintelui și a unui membru.(3) Hotărârile comisiei pentru soluționarea contestațiilor se iau cu votul majorității simple a membrilor acesteia.  +  Articolul 11 Atribuțiile Comisiei pentru soluționarea contestațiilor sunt următoarele:a) analizează contestația și verifică dacă aceasta este întemeiată, pe baza dosarului care a fost depus pentru obținerea certificatului de atestare și a prevederilor prezentului regulament;b) admite sau respinge contestația;c) dispune, în cazul admiterii contestațiilor, reluarea procedurilor legale.  +  Articolul 12(1) Atestarea persoanelor juridice care își desfășoară activitatea și realizează produse în domeniul industriei mobilei și a altor produse finite din lemn neclasificate în altă parte, instrumentelor muzicale, jucăriilor este organizată și coordonată de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.(2) Dosarele de atestare se depun la sediul Asociației Producătorilor de Mobilă din România, denumită în continuare APMR, și se analizează lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea președintelui Comisiei.(3) Persoanele juridice care solicită atestarea au obligația de a depune valoarea tarifului, în valoare de 500 lei, fără TVA, în numerar, la casieria APMR, sau prin ordin de plată la prezentare, în contul deschis separat pentru această activitate, anterior analizei în comisie.(4) Valoarea tarifului se modifică anual, în luna ianuarie, în funcție de indicele de inflație din anul anterior.(5) Cheltuielile pentru funcționarea Comisiei de atestare, editarea certificatelor de atestare, plata persoanelor nominalizate în Comisie și a celor care asigură secretariatul acesteia se suportă de către APMR din tarifele încasate.(6) Un cuantum în valoare de 80% din tarifele încasate se acordă persoanelor nominalizate în Comisie și persoanelor care asigură secretariatul acesteia.(7) Persoanele care asigură secretariatul Comisiei primesc 50% din valoarea cuvenită persoanelor nominalizate în aceasta.  +  Capitolul III Documentele necesare pentru atestare/reatestare  +  Articolul 13(1) În vederea obținerii certificatului de atestare, persoanele juridice au obligația de a depune la APMR o documentație, care trebuie să cuprindă următoarele:a) cererea de atestare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4;b) declarație notarială sau declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice sau împuternicitului acestuia, din care să rezulte că documentele depuse în vederea obținerii certificatului de atestare sunt conforme cu originalul;c) copie de pe încheierea judecătorului delegat sau, după caz, hotărârea judecătorească irevocabilă privind înregistrarea persoanei juridice, certificată sub semnătură și ștampilă de reprezentantul legal al acesteia;d) copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerțului, certificată sub semnătură și ștampilă de reprezentantul legal al persoanei juridice;e) situația asigurării cu personal de specialitate angajat pe durata de valabilitate a certificatului de atestare pentru activitatea de fabricare a mobilei, certificată sub semnătură și ștampilă de reprezentantul legal al persoanei juridice, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, și copia contractului individual de muncă înregistrat în registrul de evidență al persoanei juridice respective și copie a registrului din care să rezulte angajarea personalului de specialitate;f) copie de pe diplomele de absolvire/licență ale personalului de specialitate cu studii medii sau superioare, certificată sub semnătură și ștampilă de reprezentantul legal al persoanei juridice;g) situația asigurării cu utilaje specifice activității de fabricarea mobilei, certificată sub semnătură și ștampilă de reprezentantul legal al acesteia, aflate în proprietate, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6;h) declarație pe propria răspundere a administratorului cu privire la volumul mediu anual de lemn fasonat prelucrat în instalații proprii în ultimii 3 ani;i) calculul capacității anuale de prelucrare a lemnului fasonat, cu luarea în considerare a criteriilor de atestare prevăzute la art. 15;j) cazierul judiciar pentru administratorul persoanei juridice, din care să rezulte că nu a fost condamnat pentru fapte privind activitatea profesională specifică sectorului;k) documentul care dovedește achitarea tarifului stabilit pentru atestare, potrivit prevederilor art. 12 alin. (3).(2) Personalul de specialitate angajat în cadrul persoanelor juridice poate fi: maistru, tehnician, subinginer, inginer în domeniul prelucrărilor fizico-mecanice a lemnului.(3) În cazul persoanelor cu studii medii sau superioare de specialitate în domeniul prelucrărilor fizico-mecanice a lemnului care au calitatea de asociat sau administrator în cadrul persoanei juridice care solicită atestarea, nu mai este necesară copia contractului individual de muncă.(4) Personalul de specialitate prevăzut la alin. (2) poate fi angajat în cadrul a cel mult două persoane juridice atestate pentru activitatea din domeniul industriei mobilei.  +  Articolul 14 Prezentarea incompletă a documentației prevăzute la art. 13 alin. (1) sau necompletarea acesteia până la data organizării ședinței de atestare determină respingerea cererii de atestare a persoanei juridice respective.  +  Capitolul IV Criteriile de atestare  +  Articolul 15(1) Calculul capacității anuale de prelucrare a lemnului fasonat pentru producătorii din industria mobilei se face luând în considerare următoarele criterii:a) deținerea de utilaje specifice necesare prelucrării materialului lemnos fasonat; volumul maxim de lemn fasonat care poate fi prelucrat se stabilește conform specificațiilor tehnice aferente fiecărui utilaj, cu luarea în considerare a gradului de uzură a fiecărui utilaj specific comunicat de către deținător;b) volumul mediu anual de lemn fasonat prelucrat în instalații proprii în ultimii 3 ani.(2) Capacitatea anuală pentru care se emite atestatul este volumul cel mai mic calculat potrivit alin. (1) lit. a) sau b).  +  Articolul 16 În situația în care capacitatea anuală pentru care se emite atestat este stabilită în baza condițiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), dar persoana juridică face dovada achiziționării de noi utilaje specifice, capacitatea anuală se stabilește prin majorarea cu până la 50% a volumului mediu anual de lemn fasonat prelucrat în instalații proprii în ultimii 3 ani, în funcție de capacitatea de prelucrare a utilajelor achiziționate, cu încadrarea în criteriul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. a).  +  Capitolul V Procedura de atestare/reatestare  +  Articolul 17(1) Procedura de atestare/reatestare se desfășoară în următoarele etape:a) etapa I - inventarierea de către secretariatul Comisiei, cu minimum două zile lucrătoare înainte de data programării ședinței Comisiei, a documentelor din dosarele prezentate de persoanele juridice în vederea atestării, completarea și însușirea unei fișe cu documentele din fiecare dosar și propunerea către comisie a analizării celor corespunzătoare și a respingerii dosarelor incomplete;b) etapa a II-a - analiza de către Comisie a documentațiilor înregistrate și prezentate de secretariat, pentru persoanele juridice care solicită atestarea;c) etapa a III-a - deliberarea Comisiei privind atestarea persoanelor juridice sau respingerea cererilor, cu precizarea motivelor care au condus la această decizie;d) etapa a IV-a - completarea și eliberarea certificatelor de atestare.(2) Ședința de analiză a documentațiilor se desfășoară în lipsa reprezentanților persoanelor juridice.  +  Articolul 18(1) Hotărârile adoptate de Comisie se consemnează într-un proces-verbal de ședință și se semnează de către toți membrii prezenți.(2) Procesele-verbale și alte date necesare privind persoanele juridice se înregistrează într-un registru special.(3) Procesele-verbale de ședință și documentațiile prevăzute la art. 13 alin. (1) se arhivează la secretariatul Comisiei o perioadă de 5 ani de la data expirării valabilității certificatelor de atestare emise în baza hotărârilor Comisiei consemnate în acestea.  +  Articolul 19(1) Hotărârile Comisiei cu privire la atestare ori respingerea cererilor de atestare sunt aduse la cunoștința celor interesați de către secretariatul Comisiei prin afișarea pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii ședinței de atestare.(2) Certificatele de atestare se ridică de reprezentanții persoanelor juridice sau, după caz, de persoanele împuternicite de aceasta. Comunicările de respingere a cererilor de atestare se transmit persoanelor juridice prin poșta cu confirmare de primire.(3) Împotriva hotărârilor de respingere a cererilor de atestare, persoanele juridice nemulțumite pot face contestație în termen de 5 zile de la data comunicării.(4) Contestația se soluționează de către comisia de soluționare a contestațiilor, în termen de 5 zile de la data depunerii acesteia.  +  Articolul 20(1) Certificatele de atestare a producătorilor din industria mobilei se întocmesc potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.(2) Certificatele de atestare prevăzute la alin. (1) au o valabilitate de 3 ani, cu obligația persoanei juridice de a solicita reatestarea la schimbarea condițiilor pentru care a fost atestată inițial.(3) Certificatele de atestare prevăzute la alin. (1) se emit începând cu numărul 1 pentru fiecare an și se ștampilează cu ștampila Comisiei.(4) În cazul pierderii/distrugerii/furtului certificatului de atestare, Comisia eliberează un duplicat al acestuia, numai după publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Articolul 21(1) Certificatele de atestare emise se retrag de către Comisie, la propunerea instituției din care face parte agentul constatator care a realizat controlul, în una din următoarele situații:a) desființarea persoanei juridice;b) în baza unui înscris cu privire la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile de retragere a certificatului de atestare;c) dacă vreunul dintre documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) cuprinde informații false sau neconforme cu documentul original;d) în condițiile existenței unui raport de control, aprobat de conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau a unui act de control al Gărzii Naționale de Mediu, privind modul în care persoana juridică respectă obligația de a solicita și obține autorizația de mediu și obligația de a respecta condițiile prevăzute în autorizație;e) depășirea capacității anuale atestate;f) vânzării materialului lemnos fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a statului sub formă achiziționată sau prelucrată primar;g) nedepunerea de către persoana juridică în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii, în scris, a solicitării agentului constatator sau a Comisiei, a oricăror documente clarificatoare prin care aceasta face dovada îndeplinirii condițiilor care au stat la baza atestării.(2) Personalul din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, a Gărzii Naționale de Mediu și a structurilor teritoriale ale acestora au obligația să verifice și să informeze Comisia cu privire la situațiile prevăzute la alin. (1) lit. d), în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării formulate în scris de către Comisie.(3) Se interzice, pentru o perioadă de un an de la data retragerii Certificatului de atestare, atestarea producătorilor din industria mobilei care au administratori/asociați persoane care au fost administratori/asociați la persoane juridice atestate ca producători din industria mobilei cărora li s-au retras certificatele de atestare în condițiile alin. (1).  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 22 Constatarea neîndeplinirii condițiilor de atestare prevăzute de prezentul regulament și a obligațiilor ce revin producătorilor din industria mobilei se face de către personalul silvic cu atribuții de control din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și de structurile teritoriale de specialitate ale acesteia, pe care le comunică Comisiei.  +  Articolul 23 Producătorii de mobilă, definiți în conformitate cu prezentul regulament, care participă la licitațiile de masă lemnoasă fasonată și încep procesul tehnologic de fabricație de la utilizarea cherestelei/semifabricatelor din lemn masiv, vor nominaliza firma/firmele care a/au prelucrat buștenii în cherestea/semifabricate, în scopul urmăririi trasabilității lemnului, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 24Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulament
  Obiectul de activitate fabricarea de mobilă și a altor
  produse finite din lemn neclasificate în altă parte,
  instrumentelor muzicale, jucăriilor - coduri CAEN
  31 - Fabricarea de mobilă 3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine 3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3103 - Fabricarea de saltele și somiere 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a. 32 - Alte activități industriale n.c.a. 3220 - Fabricarea instrumentelor muzicale 3230 - Fabricarea articolelor sportive 3240 - Fabricarea jocurilor și jucăriilor 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
   +  Anexa nr. 2la regulament
  COMPONENȚA
  Comisiei de atestare a producătorilor
  din industria mobilei
  Nr. crt.Numele și prenumele Funcția Instituția
  1.Barczi Gyozo Istvan președinte Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  2.Sereny Aurica vicepreședinteAsociația Producătorilor de Mobilă din România
  3.Egri Petre Daniel membru Asociația Producătorilor de Mobilă din România
  4.Sfâca Rodica Alexandrina membru Asociația Producătorilor de Mobilă din România
  5.Drăcilă Cătălin membru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  6.Miloevici Radu Emil membru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  7.Ovidiu Gugiuman membru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
   +  Anexa nr. 3la regulament
  COMPONENȚA
  secretariatului Comisiei de atestare a
  producătorilor din industria mobilei
  Nr. crt.Numele și prenumele Instituția
  1.Chișe Gheorghe Asociația Producătorilor de Mobilă din România
  2.Ritan Anca Marina Asociația Producătorilor de Mobilă din România
  3.Besnea Ionuț Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
   +  Anexa nr. 4la regulament Persoana juridică .................... (denumire, telefon, fax) Nr. ........ din ...........
  CERERE DE ATESTARE/REATESTARE
  Nr. ........ din .........
  Subscrisa, .....(denumirea persoanei juridice și forma juridică).........., cu sediul în ...(localitatea, județul, strada nr. etc.)..., telefon ......, înființată prin ........................................................... (tip, nr. , data emiterii) și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ...... la nr. ....., solicit eliberarea certificatului de atestare ca producător din industria mobilei. În susținerea prezentei cereri declar pe propria răspundere următoarele elemente cu privire la situația actuală a societății:1. Date generale:– actul constitutiv, statutul, contractul de asociere ....................;– vechimea în activitatea de industrializare a lemnului .............. ani;– codul fiscal ...........................................................;– capitalul social subscris ........... - banca ...........................2. Obiectul de activitate principal ............., secundar ...............3. Numărul total de salariați ............, din care:a) personal de specialitate în domeniul prelucrării lemnului fasonat sau fabricării mobilei:– ingineri ............;– subingineri .........;– tehnicieni ..........;– maiștri .............;b) alte categorii de personal .......... .4. Utilaje proprii specifice activității de fabricare a mobilei:– .........................;– .........................;– ........................ . Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute de art. 13 din Regulamentul de atestare a producătorilor din industria mobilei.
  Semnătura autorizată și ștampila
  ................................
   +  Anexa nr. 5la regulament Persoana juridică .......
  SITUAȚIA
  asigurării cu personal de specialitate angajat pe
  durata de valabilitate a certificatului de atestare
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncția Pregătirea despecialitate Numărul și seria diplomei de absolvire/licențăa personalului despecialitate Vechimea (ani)
  În specialitateÎn cadrul persoaneijuridice
  Data completării ................ Semnătura autorizată și ștampila................................
   +  Anexa nr. 6la regulament Persoana juridică ..............
  SITUAȚIA
  asigurării cu utilaje proprii specifice
  activității de fabricarea mobilei
  Nr. crt.Denumirea și marcautilajului Anul de fabricațieAnul achizițieiSeria de identificare*)Gradul de uzurăestimat % Observații
  Data completării ................ Semnătura autorizată și ștampila ................................
  *) Conform cu datele din fișa mijlocului fix/obiectului de inventar/facturii.
   +  Anexa nr. 7la regulament
  - Față -
  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor COMISIA DE ATESTARE A PRODUCĂTORILOR DIN INDUSTRIA MOBILEI
  CERTIFICAT DE ATESTARE
  Seria ......./Nr. ....../...(anul).....
  În urma desfășurării procedurii de atestare potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. ...... din ....... , Comisia de atestare a producătorilor din industria mobilei emite prezentul
  CERTIFICAT DE ATESTARE
  Persoana juridică, .....(denumirea și forma juridică)......................, cu sediul în .......(localitatea, județul, strada numărul etc.)............, înființată prin .....(numărul și data emiterii acestuia).................... și înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. ..................,
  SE ATESTĂ
  pentru o capacitate anuală de procesare a lemnului fasonat pentru fabricare de mobilă de ..... mc. Prezentul certificat este însoțit de anexa, care conține ........ file. Prezentul certificat este valabil până la data de .......... . Dosar ............ .
  Președintele Comisiei de atestare,
  ........................................
  L.S./S.S.

  - Verso -

  SITUAȚIA*)
  contractării masei lemnoase fasonate
  Persoana juridică, ........../S.C. care transformă bușteanul în cherestea/semifabricat Certificat de atestare: seria ...... nr. ...... din .........
  Nr crt.AnulContractul nr. din ......Volumul contractat anual**) (mc) Semnătura și ștampila șefului ocolului silvic
  TotalRășinoaseFag StejariAlte specii
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  *) Însoțește certificatul de atestare a persoanei juridice, se completează la semnarea contractului de vânzare a masei lemnoase fasonate din fondul forestier proprietate publică a statului. **) Rezultă prin cumulul volumului contractat pentru un an și nu poate fi mai mare decât capacitatea pentru care a fost emis certificatul de atestare.
  -----