ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 11 iunie 1999privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 11 iunie 1999  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1În vederea restructurării financiare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., obligațiile de plată ale acesteia, în limita sumei de 160 milioane dolari S.U.A., reprezentând depozite în valută ale Societății Naționale de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A. la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și dobânzile aferente până la data de 14 iunie 1999 inclusiv, se preiau de către Banca Comercială Română - S.A.În contrapartida acestor obligații Banca Comercială Română - S.A. va primi titluri de stat în dolari S.U.A., de valoare egala, cu scadența la 12 luni.Titlurile sunt negociabile și poarta o dobânda a carei rata este egala cu 7% pe an.Dobânda aferentă titlurilor de stat în valută se plătește trimestrial, până la data de 27 a lunii următoare trimestrului pentru care se face plata. Banca Comercială Română - S.A. va inregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat în valută, la data încasării acestora.  +  Articolul 2Transferul conturilor de depozite și de dobânzi aferente, prevăzute la art. 1, de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. se face la data de 14 iunie 1999, după încheierea zilei contabile, și se înregistrează de către cele doua bănci cu data de 15 iunie 1999.Procedura de transferare a conturilor de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. se stabilește prin protocol semnat de către cele doua bănci.Transferul efectiv al conturilor de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. nu se operează prin conturile de corespondent ale acestor bănci, deschise la alte bănci, iar înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de transfer al conturilor se realizează pe bază de proces-verbal de predare-primire, încheiat de către cele doua bănci potrivit prevederilor protocolului.Dosarele cuprinzând acte și documente aferente conturilor transferate rămân la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și se păstrează potrivit dispozițiilor legale.Începând cu data de 15 iunie 1999 operațiunile cu Societatea Naționala de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A., corespunzătoare acestor conturi, vor fi efectuate de Banca Comercială Română - S.A.Depozitele în valută transferate de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. vor fi remunerate, începând cu data de 15 iunie 1999, cu dobânda practicată de Banca Comercială Română - S.A. la depozitele la termen și la vedere. Fac excepție eventualele depozite cu dobânda fixa, la care dobânda va fi menținută până la termenul stabilit în convențiile încheiate între Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și Societatea Naționala de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A.  +  Articolul 3Preluarea la datoria publică interna și emiterea titlurilor de stat în valută, aferente operațiunilor prevăzute la art. 1, precum și evidentierea lor de către Banca Comercială Română - S.A. se fac cu data de 15 iunie 1999 pentru obligațiile de plată efectiv transferate, potrivit evidentelor contabile ale Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și procesului-verbal de predare-primire.Întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și realitatea sumelor preluate la datoria publică interna conform art. 1 revine Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. prin administratorul special numit de Banca Naționala a României.  +  Articolul 4Operațiunile privind titlurile de stat emise în baza prezentei ordonanțe de urgență se derulează prin Banca Naționala a României, care acționează în calitate de agent al statului.În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Finanțelor va încheia cu Banca Comercială Română - S.A. o convenție de derulare a datoriei publice astfel contractate.  +  Articolul 5Pentru toate retragerile de disponibilitati din depozite în valută înainte de 12 luni de la data preluării acestora de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. Banca Naționala a României va rascumpara de la Banca Comercială Română - S.A., la cererea acesteia, în termen de cel mult două zile, titluri de stat de valoare egala cu sumele solicitate a fi retrase sau plătite de Societatea Naționala de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A.  +  Articolul 6Până la data scadentei titlurilor de stat, prevăzută la art. 1, disponibilitățile și depozitele în valută, corespunzătoare sumelor preluate de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și existente în sold la Banca Comercială Română - S.A., nu vor fi incluse în baza de calcul al rezervelor minime obligatorii.  +  Articolul 7În contabilitatea Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., în contrapartida obligațiilor de plată cedate, se va evidenția diminuarea activului cu activele neperformante ce se predau la Agenția de Valorificare a Activelor Bancare, în condițiile prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, modificată și completată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, și ale Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 67/1998, modificată și completată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 44/1999.Până la predarea efectivă a activelor prevăzute la alin. 1 obligațiile de predare ale Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. se evidențiază în contul "Creditori".  +  Articolul 8După predarea pentru valorificare la Agenția de Valorificare a Activelor Bancare a activelor neperformante, eventualele diferențe dintre valoarea obligațiilor de plată cedate conform art. 1 din prezenta ordonanță de urgență și art. 1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 62/1999 și valoarea activelor neperformante predate la Agenția de Valorificare a Activelor Bancare vor fi evidentiate de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. în contul "Decontări cu bugetul statului", urmând a fi regularizate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 9Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 14 iunie 1999. Orice alte dispoziții contrare se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Președintele Agenției
  Române de Dezvoltare,
  Sorin Fodoreanu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Guvernatorul Băncii
  Naționale a României,
  Mugur Isărescu
  ------