LEGE nr. 225 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;2. La articolul 1 alineatul (2), litera g) se abrogă.3. La articolul 1, litera h) a alineatului (2), alineatul (3), partea introductivă și literele h)-j) și l) ale alineatului (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:h) transportul public local de călători.(3) Prevederile prezentei legi se aplică serviciilor comunitare de utilități publice prevăzute la alin. (2), înființate, organizate și furnizate/prestate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după caz, în condițiile legii, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale.(4) Serviciile de utilități publice fac obiectul unor obligații specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calității siguranței și accesibilității, egalității de tratament, promovării accesului universal și a drepturilor utilizatorilor și au următoarele particularități:h) sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale;i) sunt organizate pe principii economice și de eficiență în condiții care să le permită să își îndeplinească misiunile și obligațiile specifice de serviciu public;j) modalitatea de gestiune este stabilită prin hotărâri ale autorităților deliberative ale administrației publice locale;..................................................................................................l) recuperarea costurilor de exploatare și de investiție se face prin prețuri și tarife sau taxe și, după caz, din alocații bugetare. Măsura poate implica elemente de natura ajutorului de stat, situație în care autoritățile administrației publice locale solicită avizul Consiliului Concurenței.4. La articolul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) asociație de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice - asociația de dezvoltare intercomunitară definită potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiectiv înființarea, organizarea, reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciilor de utilități publice furnizate/prestate pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente acestor servicii;5. La articolul 2, litera c) se abrogă.6. La articolul 2, literele e), g), h), j), k), o)-r) se modifică și vor avea următorul cuprins: e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice - acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori, în condițiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice a cărui/cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu/unei activități de utilități publice implică operarea propriu-zisă a serviciului/activității, punerea la dispoziție a sistemului de utilități publice aferent serviciului/activității delegat/delegate, precum și dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice respectiv. Delegarea gestiunii poate fi efectuată și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea;..................................................................................................g) operator de servicii de utilități publice, denumit și operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condițiile reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de utilități publice sau a uneia sau mai multor activități din sfera serviciilor de utilități publice;h) operator regional - operatorul societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice. Operatorul regional asigură furnizarea/ prestarea serviciului/activității de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, precum și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități, realizate în comun în cadrul asociației. Operatorul regional se înființează în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, fie prin înființarea unei noi societăți, fie prin participarea la capitalul social al unuia dintre operatorii existenți deținut de o unitate administrativ-teritorială membră a asociației de dezvoltare intercomunitară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;..................................................................................................j) sistem de utilități publice - ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente și dotări funcționale, specific unui serviciu de utilități publice, prin ale cărui exploatare și funcționare se asigură furnizarea/prestarea serviciului; bunurile ce compun sistemele de utilități publice fac parte din domeniului public ori privat al unităților administrativ-teritoriale și sunt supuse regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;k) infrastructură tehnico-edilitară - ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilități publice;..................................................................................................o) stabilirea prețurilor și tarifelor - operațiunea de stabilire a structurii și nivelurilor prețurilor și tarifelor inițiale, după caz, pentru serviciile de utilități publice, pe baza metodologiei de calcul al prețurilor și tarifelor, elaborată și aprobată de autoritatea de reglementare competentă;p) ajustarea prețurilor și tarifelor - operațiunea de corelare a nivelurilor prețurilor și tarifelor stabilite anterior, cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie, pe baza metodologiei de calcul al nivelului prețurilor și tarifelor existente, elaborată și aprobată de autoritatea de reglementare competentă;r) modificarea prețurilor și tarifelor - operațiunea de corelare a nivelurilor prețurilor și tarifelor stabilite anterior, aplicabilă în situațiile în care intervin schimbări în structura costurilor care conduc la recalcularea prețurilor și tarifelor, pe baza metodologiei de calcul al structurii și nivelului prețurilor și tarifelor existente, elaborată și aprobată de autoritatea de reglementare competentă;7. La articolul 2, după litera s) se introduc patru noi litere, literele t)-w), cu următorul cuprins:t) compensație pentru obligația de serviciu public - orice beneficiu, în special financiar, acordat operatorilor direct sau indirect din resurse de stat în perioada de punere în aplicare a unei/unor obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligații de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil. În sensul prezentei definiții, resursele de stat sunt cele prevăzute la punctul 3.2. - Resurse de stat din Comunicarea Comisiei Europene 2016/C 262/01 privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;u) colectivitate locală - totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială;v) obligație de serviciu public - orice cerință specifică stabilită de către autoritatea administrației publice locale/asociația de dezvoltare intercomunitară în baza mandatului primit, pentru a asigura furnizarea/prestarea serviciului de utilități publice, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără fi remunerat corespunzător;w) legi speciale - legile care reglementează serviciile de utilități publice enumerate la art. 1 alin. (2).8. La articolul 3, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilități publice se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico-socială a localităților, de mărimea și de gradul de dezvoltare ale acestora și în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă...................................................................................................(3) Detalierea organizării, dezvoltării, finanțării, funcționării și gestionării fiecărui serviciu de utilități publice se face prin legi speciale, prin norme și reglementări sectoriale adoptate prin hotărâri ale Guvernului, și prin ordine ale autorităților de reglementare competente, precum și prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale.9. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Sistemele de utilități publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale.10. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În vederea identificării, înregistrării, descrierii și reprezentării pe planuri topografice și/sau cadastrale, precum și pe planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, informațiile privind utilitățile publice se determină la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, în format digital raportat la sistemul de proiecție stereografică 1970.(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a realiza setul de date spațiale, definit conform dispozițiilor art. 3 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România, republicată.(3) Autoritățile administrației publice locale realizează setul de date spațiale, din cadrul temei III.6. Servicii de utilități publice și alte servicii publice, prevăzută în anexa nr. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 4/2010, republicată, până la data de 31 decembrie 2020, astfel:a) prin conversia planurilor ce conțin informațiile privind utilitățile publice din format analogic în format digital, în sistem de coordonate Stereografic 1970, până la data de 31 decembrie 2018;b) prin măsurători topografice, pentru informațiile ce nu vor fi recuperate prin conversia prevăzută la lit. a), până la data de 31 decembrie 2020.(4) La solicitarea autorității administrației publice locale, instituțiile publice/private pun la dispoziția acesteia, cu titlu gratuit, până la data de 30 iunie 2017, planurile aferente sistemelor de utilități publice realizate înainte de anul 1990, în vederea realizării setului de date spațiale prevăzut la alin. (3) lit. a).(5) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară elaborează și aprobă prin ordin al directorului general normele tehnice privind realizarea setului de date spațiale, prevăzut la alin. (3).(6) Setul de date spațiale prevăzut la alin. (2) se realizează cu respectarea prevederilor art. 10 pct. 6 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 579/2015 privind stabilirea responsabilităților specifice ale autorităților publice, precum și a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spațiale și aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora. Operatorii serviciilor de utilități publice acordă suport tehnic autorităților administrației publice locale în realizarea setului de date spațiale și asigură accesul în instalații al persoanelor care execută aceste lucrări.(7) În termen de 30 de zile de la realizarea setului de date spațiale și servicii prevăzut alin. (2) și (3), autoritățile administrației publice locale au obligația să permită, cu titlu gratuit, accesul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară la baza de date, precum și la modificările/actualizările ulterioare, ori de câte ori intervin extinderi sau reconfigurări ale sistemelor de utilități publice, în vederea publicării acestora pe geoportalul Infrastructurii Naționale pentru Informații Spațiale al României.(8) Autoritățile administrației publice locale care nu au realizat setul de date spațiale prevăzut la alin. (2) au obligația să prevadă în bugetele locale sumele necesare contractării serviciilor pentru realizarea setului de date și să contracteze aceste servicii până la sfârșitul anului 2017.(9) În situația prevăzută la alin. (8), autoritățile administrației publice locale impun, prin caietul de sarcini al procedurii competitive de atribuire a contractelor de servicii pentru cartografierea sistemelor de utilități publice, obligația persoanelor autorizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară de a realiza seturile de date spațiale astfel încât, prin conectarea acestora la geoportalul Infrastructurii Naționale pentru Informații Spațiale al României, să fie respectate prevederile alin. (6).(10) Dreptul de trecere pentru utilitățile publice asupra terenurilor aparținând proprietăților publice și private afectate de lucrări de înființare și extindere, respectiv de lucrări de reabilitare, modernizare, înlocuire și exploatare a sistemelor de utilități publice existente, se exercită pe toată durata existenței acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate, astfel:a) cu titlu gratuit, în cazul terenurilor aparținând proprietății publice sau private a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, inclusiv asupra terenurilor care fac parte din fondul forestier național, prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, afectate de lucrările de înființare și extindere și de lucrările de reabilitare, modernizare, înlocuire, întreținere și exploatare a sistemelor de utilități publice existente; b) cu justă despăgubire, în cazul terenurilor aparținând unor persoane fizice sau juridice de drept privat afectate de lucrările de modernizare, înlocuire, reabilitare, înființare și extindere a sistemelor de utilități publice existente.(11) În cazul în care în timpul lucrărilor de intervenție se produc pagube, operatorii au obligația să plătească aceste despăgubiri. Cuantumul despăgubirilor se stabilește prin acordul părților sau, în cazul în care părțile nu ajung la un acord, prin hotărâre judecătorească.(12) În exercitarea dreptului de trecere pentru utilitățile publice prevăzut la alin. (10) executanții au și următoarele drepturi:a) să depoziteze temporar pe terenurile necesare executării lucrărilor, echipamente, utilaje, instalații și construcții auxiliare;b) să desființeze/restrângă, după caz, culturi, plantații sau alte asemenea existente, în măsura absolut necesară executării lucrărilor și cu acordul prealabil al proprietarului.11. La articolul 6, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Serviciile de utilități publice se organizează și funcționează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind administrația publică locală, descentralizarea administrativă și financiară, dezvoltarea regională, finanțele publice locale și cu respectarea principiilor:12. La articolul 7, partea introductivă și literele b)-d) ale alineatului (1) și partea introductivă și literele a) și c) ale alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice trebuie să asigure îndeplinirea obligațiilor de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale, și anume:……………………………………………...................................b) continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ;c) adaptabilitate la cerințele utilizatorilor;d) accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public;……………………………………………...................................(2) Organizarea, furnizarea/prestarea și gestionarea serviciilor de utilități publice trebuie să asigure:a) satisfacerea cerințelor cantitative și calitative ale utilizatorilor;……………………………………………...................................c) protecția utilizatorilor;13. La articolul 8, alineatul (1) și partea introductivă și litera c) ale alineatului (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități publice.……………………………………………...................................(3) În exercitarea competențelor și atribuțiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilități publice și adoptă hotărâri în legătură cu:……………………………………………...................................c) asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale în scopul înființării, organizării, gestionării și exploatării în interes comun a unor servicii de utilități publice, inclusiv pentru finanțarea și realizarea obiectivelor de investiții specifice sistemelor de utilități publice;14. La articolul 8 alineatul (3), după litera d) se introduc două noi litere, literele d^1) și d^2), cu următorul cuprins:d^1) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate;d^2) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;15. La articolul 8 alineatul (3), literele e), g), j) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță și aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, elaborată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;……………………………………………...................................g) contractarea sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în condițiile legii, în numele unității administrativ-teritoriale, pentru finanțarea programelor de investiții în vederea dezvoltării, reabilitării și modernizării sistemelor publice. În cazul în care, prin contractul de delegare a gestiunii, operatorul are obligația de a realiza investiții în infrastructura publică, contractarea sau garantarea unor împrumuturi de către autoritatea administrației publice locale, în favoarea operatorului, poate implica elemente de ajutor de stat, iar punerea în aplicare a măsurii în cauză se realizează cu respectarea reglementărilor naționale și comunitare în domeniu;……………………………………………...................................j) stabilirea și aprobarea anuală a taxelor pentru finanțarea serviciilor comunitare de utilități publice, în situațiile prevăzute de legile speciale;k) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente;16. La articolul 8, alineatul (4) se abrogă.17. La articolul 9, partea introductivă și literele a) și h) ale alineatului (1) și litera g) a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Raporturile juridice dintre autoritățile administrației publice locale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice și utilizatori, stabilite pe baza prevederilor prezentei legi, sunt raporturi juridice de natură administrativă, supuse normelor juridice de drept public. Autoritățile administrației publice locale au următoarele obligații față de utilizatorii serviciilor de utilități publice:a) să asigure gestionarea serviciilor de utilități publice astfel încât să fie respectate obligațiile specifice de serviciu public;……………………………………………...................................h) să monitorizeze și să controleze modul de respectare a obligațiilor stabilite în sarcina operatorilor, inclusiv cele asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a gestiunii, cu respectarea dispozițiilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciilor, realizarea investițiilor prevăzute în contractul de delegare a gestiunii în sarcina operatorului, de asigurare a protecției mediului și a domeniului public, asigurare a protecției utilizatorilor;……………………………………………...................................g) să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operator;18. La articolul 9 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) să rezilieze contractele de delegare a gestiunii în condițiile și situațiile prevăzute de clauzele contractuale.19. La articolul 10, alineatele (1), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Două sau mai multe unități administrativ-teritoriale, în limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive, pot să coopereze și să se asocieze, în condițiile legii, în scopul constituirii unor asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilități publice și înființarea, modernizarea, reabilitarea și/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente.……………………………………………...................................(4) Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata, în condițiile legii, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, prin hotărâri ale autorităților lor deliberative, să exercite, pe seama și în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea asociațiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispoziție sistemele de utilități publice aferente serviciilor de utilități publice transferate. În acest scop, hotărârile autorităților administrației publice locale privind mandatarea și actele juridice de constituire a oricărei asociații trebuie să conțină prevederi detaliate și complete privind condițiile de exercitare de către aceasta a mandatului special încredințat.(5) Unitățile administrativ-teritoriale pot mandata asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în condițiile stabilite prin actul constitutiv și statutul asociației, să exercite, în numele și pe seama lor, atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 și art. 22 alin. (3) și (4), cu excepția celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) și art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d^1), d^2), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (5) și art. 32 alin. (4) este condiționată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației.20. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) În situația în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale nu se pronunță asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (5) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, se prezumă că unitățile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea atribuțiilor lor.21. La articolul 10, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice care au delegat împreună gestiunea de utilități publice către același operator/operator regional se pot retrage din asociație înainte de data expirării contractelor de delegare a gestiunii serviciilor numai cu acordul majorității celorlalte unități administrativ-teritoriale membre, exprimat prin hotărâri ale autorităților deliberative ale acestora, precum și cu acordul scris al entităților finanțatoare, în situația în care beneficiază de proiecte de investiții cofinanțate din fonduri europene, și numai după plata despăgubirilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciilor sau, după caz, în statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice.22. La articolul 11 alineatul (4), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) adoptarea și implementarea măsurilor având ca obiectiv respectarea angajamentelor României vizând domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor Uniunii Europene în domeniu și eliminarea disparităților economico-sociale ce rezultă dintre România și celelalte state membre;23. La articolul 11 alineatul (4), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) promovarea colaborării, sub diferite forme, dintre autoritățile administrației publice locale și sectorul privat pentru finanțarea înființării, dezvoltării, modernizării și exploatării unor servicii de utilități publice, respectiv a bunurilor ce compun sistemele de utilități publice aferente acestora;24. La articolul 11, alineatele (5)- (7) se abrogă.25. La articolul 12, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) realizează, în colaborare cu alte autorități competente, sistemul indicatorilor de performanță ai serviciilor de utilități publice, care să permită analiza sistemică și comparativă a costurilor, prin raportare la o întreprindere tipică, bine gestionată și dotată corespunzător cu resursele necesare îndeplinirii obligațiilor de serviciu public;26. La articolul 13 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) alimentarea cu apă și canalizarea;27. La articolul 13 alineatul (2), literele b), c), d) și g) se abrogă.28. La articolul 13, litera h) a alineatului (2) și alineatul (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: h) transport public local de călători, conform competențelor acordate prin legea specială.……………………………………………...................................(5) A.R.R. este autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de transport public local de călători potrivit competențelor acordate prin legea specială.29. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) A.N.R.S.C. este instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, având ca obiect principal reglementarea, monitorizarea și controlul la nivel central al activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice aflate în sfera sa de reglementare, potrivit legii.30. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) A.N.R.S.C. funcționează și își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al președintelui A.N.R.S.C, cu avizul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.31. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Activitatea A.N.R.S.C. este finanțată integral din venituri proprii obținute din:a) tarife percepute pentru acordarea licențelor/autorizațiilor/atestatelor;b) tarife percepute pentru menținerea/monitorizarea licențelor/autorizațiilor/atestatelor;c) tarifele pentru prestări de servicii acordate la cerere;d) orice alte sume încasate în condițiile legii, precum și contribuțiile în cuantum de 0,12% datorate de:
  (i)furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilități publice, din veniturile proprii înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităților aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C.;
  (ii)operatorii economici care prestează activități specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și care nu exploatează sisteme publice, din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării/ prestării serviciilor.
  (2) A.N.R.S.C. emite facturi fiscale pentru veniturile obținute din tarifele prevăzute la alin. (1). Nivelul acestor tarife, precum și modul de achitare a acestora se stabilesc prin ordin al președintelui A.N.R.S.C., conform reglementărilor legale în vigoare. (3) Modalitatea de achitare a contribuției prevăzute la alin. (1) lit. d), precum și cuantumul acesteia se stabilesc prin ordin al președintelui A.N.R.S.C., conform reglementărilor în vigoare.(4) Bugetul anual de venituri și cheltuieli se aprobă de către președintele A.N.R.S.C. cu acordul ordonatorului principal de credite, iar execuția bugetară se realizează conform legislației specifice în vigoare și este supusă procedurilor controlului și auditului intern.(5) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli se reportează ca sursă de finanțare în anul următor. Deficitul se acoperă din excedentul realizat în anii precedenți.(6) A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finanțare internațională.
  32. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) A.N.R.S.C. este condusă de un președinte, secondat de vicepreședinte, numiți și revocați de prim-ministru la propunerea ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, pentru un mandat de 5 ani.33. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) A.N.R.S.C. este asistată de un consiliu consultativ ale cărui lucrări le coordonează.(2) Componența, modul de lucru și remunerația membrilor Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al președintelui A.N.R.S.C. cu avizul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.34. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Numărul maxim de posturi din A.N.R.S.C. este de 175, exclusiv președintele, vicepreședintele și personalul aferent cabinetului președintelui. Structura organizatorică, statul de funcții și normativele proprii de personal ale A.N.R.S.C. se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a A.N.R.S.C.35. La articolul 19, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) Salarizarea personalului A.N.R.S.C., a președintelui și a vicepreședintelui, inclusiv drepturile bănești și celelalte drepturi de personal, precum și cele pe perioada delegării și detașării în altă localitate în interesul serviciului, se stabilesc exclusiv în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul A.N.R.S.C. și al contractelor individuale de muncă, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli, prevederile actelor normative cu caracter general care vizează stabilirea drepturilor salariale colective sau individuale din sectorul bugetar nefiind aplicabile. Nivelul maxim al salariului de bază lunar brut din grila de salarizare nu depășește nivelul maxim al salariului de bază lunar brut pentru personalul din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. Regimul și principiile acestor drepturi se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin ordin al președintelui A.N.R.S.C.(4) Angajarea, promovarea, precum și modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al A.N.R.S.C. se fac în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum și cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare și ale contractului colectiv de muncă și se aprobă prin decizie a președintelui, în condițiile legii.36. La articolul 20 alineatului (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) elaborează și stabilește reglementări sectoriale de nivel terțiar cu caracter obligatoriu;37. La articolul 20 alineatul (1), literele c) și d) se abrogă. 38. La articolul 20 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) avizează/aprobă stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice, atunci când/dacă aceste avize/aprobări sunt prevăzute prin legile speciale;39. La articolul 20 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins: h^1) monitorizează îndeplinirea de către autoritățile administrației publice locale sau, după caz, de către operatori a obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) și (7), aplică sancțiunile contravenționale în cazul nerespectării acestora;40. La articolul 20 alineatul (1), literele j), m) și n) se abrogă. 41. La articolul 20 alineatul (1), literele o) și p) se modifică și vor avea următorul cuprins:o) sesizează Consiliul Concurenței ori de câte ori constată nerespectarea reglementărilor cu privire la concurență și a celor din domeniul ajutorului de stat;……………………………………………...................................p) propune autorităților administrației publice locale și Consiliului Concurenței măsuri pentru restrângerea ariilor în care se manifestă condiții de monopol, precum și pentru prevenirea abuzului de poziție dominantă pe piață, în vederea limitării efectelor caracterului de monopol al serviciilor;“.42. La articolul 21 alineatul (1), partea introductivă și litera c) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) A.N.R.S.C. este abilitată să aprobe, prin ordin al președintelui acesteia, următoarele reglementări:……………………………………………...................................c) regulamentul pentru atestarea instalatorilor și operatorilor economici care proiectează sau execută obiective/sisteme publice de transport și de distribuție în sectorul apei;43. La articolul 21 alineatul (1), literele d) și e) se abrogă. 44. La articolul 21 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f) regulamentele-cadru, caietele de sarcini cadru și contractele-cadru de furnizare/prestare pentru serviciile din sfera sa de reglementare.45. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) A.N.R.S.C. elaborează și aprobă prin ordin Regulamentul privind acordarea licențelor, aplicabil furnizorilor/prestatorilor din sfera sa de reglementare, în conformitate cu prevederile legilor speciale.46. La articolul 21, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins: (5) Acordarea atestatelor se face de către o comisie stabilită potrivit regulamentului prevăzut la alin. (1) lit. c), din care pot face parte, cu rol consultativ, și specialiști cu minimum 10 ani vechime în specialitate, desemnați de asociațiile profesionale cu reprezentativitate la nivel național din sectorul serviciilor de utilități publice. (6) A.N.R.S.C. colaborează cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare A.N.A.P., la elaborarea documentelor standard, formularelor și contractelor-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, care se aprobă prin ordin comun al președintelui A.N.A.P. și al președintelui A.N.R.S.C.47. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor. Autoritățile administrației publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilități publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredința gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii.48. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Încredințarea gestiunii unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice către operator implică încredințarea prestării/furnizării propriu-zise a serviciului/activității, precum și punerea la dispoziție a bunurilor ce compun sistemul de utilități publice aferent serviciului/activității.49. La articolul 22, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.……………………………………………...................................(5) Sunt interzise orice înțelegeri sau acorduri de asociere și orice practici concertate dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptată, care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciilor de utilități publice, la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței pe piața serviciilor de utilități publice.50. La articolul 23, litera b) a alineatului (1) și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: b) contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, în cazul gestiunii delegate.……………………………………………...................................(2) Raporturile juridice dintre operatorii serviciilor de utilități publice și utilizatorii acestor servicii sunt reglementate de contractul de furnizare/prestare a serviciilor de utilități publice încheiat cu respectarea prevederilor contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciilor de utilități publice, a prevederilor legale în vigoare, a regulamentelor serviciilor și a caietelor de sarcini specifice acestora.51. La articolul 24 alineatul (1), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Bunurile ce compun sistemele de utilități publice prin intermediul cărora sunt furnizate/prestate serviciile de utilități publice pot fi:a) date în administrare și exploatate în baza hotărârii de dare în administrare;52. La articolul 25, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) Bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investiții impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit și libere de orice sarcini, unităților administrativ-teritoriale și sunt integrate domeniului public al acestora.53. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Regulile de guvernanță corporativă prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, se aplică în mod corespunzător și operatorilor regionali prevăzuți la art. 2 lit. h).(2) În sensul dispozițiilor art. 2 pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, în cazul în care mai multe unități administrativ-teritoriale participă, prin asociere, la capitalul social al unei societăți sau la patrimoniul unei regii autonome, atribuțiile de autoritate publică tutelară se exercită de unitatea administrativ-teritorială desemnată sau entitatea asociativă constituită conform prevederilor legale, după caz, așa cum sunt prevăzute în actul constitutiv/de înființare.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii încheiat cu o asociație de dezvoltare intercomunitară, atribuțiile de autoritate tutelară se exercită de către asociația de dezvoltare intercomunitară, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale.54. La articolul 28, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), serviciile de utilități publice pot fi furnizate/prestate și de regii autonome de interes local sau județean, reglementate de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare, numai dacă acestea mai au în derulare proiecte de investiții cofinanțate din fonduri europene, până la finalizarea acestora.(4) Operatorii organizați ca servicii publice de interes local sau județean, cu personalitate juridică, sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de înregistrare fiscală și ai conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile bancare și întocmesc, în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.55. La articolul 29, alineatul (3) se abrogă. 56. La articolul 29, alineatele (10) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins: (10) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoțit în mod obligatoriu de următoarele anexe:a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;b) regulamentul serviciului;c) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului;d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c);e) indicatori tehnici corelați cu țintele/obiectivele asumate la nivel național.(11) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la:a) denumirea părților contractante;b) obiectul contractului, cu indicarea activităților din sfera serviciului de utilități publice ce urmează a fi furnizate/prestate în baza contractului de delegare a gestiunii, astfel cum sunt prevăzute în legile speciale;c) durata contractului;d) aria teritorială pe care vor fi prestate serviciile;e) drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la furnizarea/prestarea serviciului și la sistemul de utilități publice aferent, inclusiv conținutul și durata obligațiilor de serviciu public;f) modul de repartizare a riscurilor între părți, în cazul contractelor de concesiune;g) natura oricăror drepturi exclusive sau speciale acordate delegatului; h) sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la investiții/programele de investiții, precum reabilitări, modernizări, obiective noi, extinderi, inclusiv modul de finanțare a acestora;i) indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului și modul de monitorizare și evaluare a îndeplinirii acestora;j) prețurile/tarifele pe care delegatul are dreptul să le practice la data începerii furnizării/prestării serviciului, precum și regulile, principiile și/sau formulele de ajustare și modificare a acestora;k) compensația pentru obligațiile de serviciu public în sarcina delegatului, dacă este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control și revizuire a compensației, precum și modalitățile de evitare și recuperare a oricărei supracompensații;l) modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate direct utilizatorilor și/sau delegatarului, după caz;m) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz; la stabilirea nivelului redevenței, autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată cu încredințarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al populației. Nivelul redevenței se stabilește în mod transparent și nediscriminatoriu pentru toți potențialii operatori de servicii de utilități publice, utilizându-se aceeași metodologie de calcul; n) garanția de bună execuție a contractului, cu indicarea valorii, modului de constituire și de executare a acesteia;o) răspunderea contractuală; p) forța majoră;q) condițiile de revizuire a clauzelor contractuale; r) condițiile de restituire sau repartiție, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a bunurilor rezultate din investițiile realizate;s) menținerea echilibrului contractual; t) cazurile de încetare și condițiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;u) forța de muncă;v) alte clauze convenite de părți, după caz.57. La articolul 29, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (13) și (14), cu următorul cuprins: (13) În cazul serviciilor de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabilește, după caz, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.(14) Subdelegarea de către operator a gestiunii serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice este interzisă. Subcontractarea de lucrări sau servicii conexe, necesare furnizării/prestării serviciului/uneia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice delegat/delegată, se face numai în condițiile prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice.58. La articolul 30, alineatele (1), (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Organizarea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) se fac în baza unei documentații de atribuire elaborate de delegatar, după caz, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016, Legii nr. 99/2016 și Legii nr. 100/2016.(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a iniția procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii cu cel puțin 6 luni înainte de încetarea contractelor în curs; în caz contrar acestea nu pot invoca motive de urgență pentru atribuirea contractelor.……………………………………………...................................(5) Documentația de atribuire cuprinde toate informațiile necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de organizare, desfășurare și aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și include în mod obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii și anexele obligatorii la acestea prevăzute la art. 29 alin. (13). În cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, documentația de atribuire se elaborează în cadrul asociației, se supune avizării autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre și se aprobă de adunarea generală a asociației, în calitatea acesteia de organ deliberativ, în baza mandatului primit.59. La articolul 33, alineatele (2) , (3) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Autoritățile administrației publice locale adoptă în maximum 30 de zile hotărârile necesare pentru asigurarea furnizării/prestării serviciilor/activităților de utilități publice în oricare dintre următoarele situații: a) revocarea, abrogarea, anularea sau încetarea în orice alt mod a efectelor hotărârii de dare în administrare;b) încetarea înainte de termen a contractului de delegare a gestiunii; c) neacordarea, retragerea sau încetarea valabilității licenței.(3) Operatorii serviciilor de utilități publice aflați în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (2) au obligația, la solicitarea autorităților administrației publice locale, de a asigura continuitatea furnizării/prestării serviciilor/activităților din sfera serviciilor de utilități publice până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile.……………………………………………...................................(7) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilități publice au obligația de a se supune controlului și de a se conforma măsurilor stabilite cu ocazia activității de control, precum și de a pune la dispoziția împuterniciților autorităților administrației publice locale, ai asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice sau, după caz, ai autorităților de reglementare competente toate datele și informațiile solicitate.60. La articolul 36, alineatul (1) se abrogă. 61. La articolul 36, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) În cazuri de forță majoră, prevederile alin. (3) se pot aplica cu un preaviz sub limita celor 5 zile.62. La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) Intervențiile pentru efectuarea lucrărilor de retehnologizare, întreținere și reparații la construcțiile sau instalațiile aferente sistemelor de utilități publice, stabilite prin programele anuale, care impun întreruperea furnizării/prestării serviciilor se aduc la cunoștința utilizatorilor cu cel puțin 10 zile înainte de data programată.63. La articolul 38, literele a) și b) ale alineatului (1) și alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) A.N.R.S.C. - pentru serviciile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c), e) și f);b) A.N.R.E. - pentru serviciul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. d);……………………………………………...................................(2) Acordarea licențelor de traseu, în cazul serviciului de transport public local de călători, se face de către comisiile constituite în acest scop la nivelul autorităților administrației publice.64. La articolul 40, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) deținerea tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare furnizării/prestării serviciului de utilități publice și exploatării sistemelor de utilități publice aferente, prevăzute de legislația în vigoare sau, după caz, dovada solicitării acestora;65. La articolul 41 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) să solicite și să primească, în condițiile legii și ale contractelor de furnizare/prestare, despăgubiri sau compensații pentru daunele provocate lor de către operatori prin nerespectarea obligațiilor contractuale asumate ori prin furnizarea/prestarea unor servicii inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin contract sau prevăzuți de reglementările legale în vigoare;66. La articolul 42, partea introductivă și literele a) și c) ale alineatului (1), alineatele (3), (4) și partea introductivă a alineatului (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 42(1) Utilizatorii beneficiază de furnizarea/prestarea unui serviciu de utilități publice:a) în baza unui contract de furnizare sau de prestări de servicii încheiat între operator și utilizator;……………………………………………...................................c) prin achitarea unei taxe, în situația în care încheierea contractului de furnizare sau de prestare a serviciului între operator și utilizator nu este posibilă din motive tehnice sau comerciale ori în situația în care hotărârea de dare în administrare sau contractul de delegare a gestiunii prevede această modalitate.(3) În cazul serviciilor furnizate/prestate în regim continuu prin intermediul rețelelor de conducte - respectiv serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat -, contractele de furnizare sau de prestare a serviciilor se încheie între operator și utilizator pe durată nedeterminată. În situația schimbării operatorului, noul operator se subrogă de drept în drepturile și obligațiile operatorului precedent și va notifica utilizatorii în acest sens.(4) Contravaloarea serviciilor de utilități publice se stabilește pe baza prețurilor/tarifelor aprobate conform legislației în vigoare și a consumurilor/cantităților furnizate/prestate și se plătește pe baza facturii emise de operator..............................................................................................(6) În cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de utilități în vederea repartizării acestora și, după caz, facturării individuale se realizează, în funcție de sistemul de distribuție adoptat, fie:67. La articolul 42, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu.68. La articolul 42, alineatele (7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) La proiectarea și realizarea imobilelor condominiale, indiferent de destinație, racordate la rețelele publice de distribuție, este obligatorie dotarea acestora cu sisteme de măsurare-înregistrare a consumurilor atât pentru întregul imobil, cât și pentru fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație din imobil, în vederea asigurării condițiilor pentru individualizarea consumurilor și încheierea unor contracte individuale.……………………………………………...................................(9) Factura pentru serviciile furnizate/prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată. Utilizatorii serviciilor de utilități publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadență privind plata facturii se ia în calcul începând cu data emiterii facturii.69. La articolul 43, alineatul (1), partea introductivă și litera d) ale alineatului (2) și alineatele (4)- (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) Finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor și, după caz, din alocații bugetare.(2) Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocații bugetare, cu respectarea următoarelor principii:……………………………………………...................................d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/prestării serviciilor, cu excepția situațiilor în care aceștia furnizează/prestează serviciile de utilități publice în baza unui contract de concesiune..................................................................................................(4) Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice se fac cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare competente.(5) Prețurile și tarifele pentru plata serviciilor de utilități publice se propun de operatori și se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în condițiile legilor speciale, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă.(6) Litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și/sau tarifelor intervenite între autoritățile administrației publice locale și operatori sau între asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice și operatori, după caz, se soluționează de instanțele de judecată competente potrivit legii. (7) Prețurile, tarifele și taxele stabilite și practicate cu încălcarea dispozițiilor prezentei legi sunt nelegale, iar sumele încasate necuvenit și constatate ca atare de către autoritățile de reglementare se restituie utilizatorilor de la care au fost colectate sau la bugetele locale, după caz.(8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cum sunt eliberarea acordurilor și avizelor, verificarea documentațiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, serviceul instalațiilor de utilizare și altele asemenea, tarifele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori și se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre. Aceste servicii se facturează și se încasează separat de către operatori/operatorii regionali.70. La articolul 44 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe, instituite la nivelul autorităților administrației publice locale, potrivit legii;71. La articolul 44 alineatul (2), litera f) se abrogă.72. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Unitatea administrativ-teritorială/Asociația de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice are obligația de a transmite la Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la semnare, contractul de delegare a gestiunii sau orice modificare a acestuia încheiat cu un operator, care implică înființarea, modernizarea, reabilitarea și/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente, în vederea evaluării impactului proiectului asupra legislației aplicabile în domeniul finanțelor publice și asupra deficitului și datoriei publice potrivit Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană, dacă se îndeplinește cel puțin una dintre condițiile stabilite prin ordinul ministrului finanțelor publice.73. Articolul 46 se abrogă.74. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 46^1Constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, dacă sunt săvârșite cu intenție, următoarele fapte:a) furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă;b) furtul de agent termic din sistemul de alimentare cu energie termică.75. La articolul 47 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) nerespectarea de către utilizatori a termenelor pentru încheierea acțiunii de contorizare individuală la nivel de apartament;76. La articolul 47 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (2^1).77. La articolul 47 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) și (7).78. La articolul 47 alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice fără hotărâre de dare în administrare;79. La articolul 47 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice fără contract de delegare a gestiunii;80. La articolul 47 alineatul (4), literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) practicarea unor prețuri și/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate de autoritățile administrației publice locale, de asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice sau de autoritatea de reglementare competentă, după caz, în baza metodologiilor stabilite de autoritățile de reglementare competente;f) încheierea de către autoritățile contractante a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice fără respectarea prevederilor prezentei legi și/sau a legislației specifice fiecărui serviciu;81. La articolul 47 alineatul (4), litera i) se abrogă.82. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 47 și aplicarea sancțiunilor se fac, conform competențelor stabilite în prezenta lege, de reprezentanți împuterniciți ai ministrului afacerilor interne, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ai ministrului transporturilor, ai ministrului finanțelor publice, ai președinților A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R., ai Gărzii Naționale de Mediu din subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ai președinților consiliilor județene, ai primarilor sau, după caz, ai președinților asociațiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unitățile administrativ-teritoriale membre.83. La articolul 50, alineatele (1), (2) și (4) se abrogă.84. La articolul 51, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) Prin derogare de la Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul sectorului de activitate «Servicii comunitare și utilități publice. Gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare și de protecție a mediului» va fi aplicat de toți operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilități publice, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de forma de proprietate, de modul de organizare ori țara de origine a operatorului.85. La articolul 51, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Soluționarea litigiilor dintre unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, dintre asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice și operatori/operatori regionali în legătură cu atribuirea directă, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Cererea se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui competență teritorială se află sediul operatorului.86. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) Măsurile de natura ajutorului de stat nu pot fi acordate decât după avizarea acestora de către Consiliul Concurenței, cu respectarea procedurii naționale prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum și a procedurilor comunitare din domeniul ajutorului de stat.(2) Contractele de delegare a gestiunii vor putea fi atribuite direct doar după obținerea avizului Consiliului Concurenței cu privire la respectarea prevederilor specifice din domeniul concurenței și al ajutorului de stat.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), contractele de delegare a gestiunii pot fi atribuite direct, fără avizul Consiliului Concurenței, atunci când valoarea estimată a acestora este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, după caz, la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, precum și operatorilor regionali care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile în sectorul de apă și apă uzată.(4) Pentru emiterea avizului prevăzut la alin. (1) și (2), Consiliul Concurenței va solicita, după caz, aviz consultativ de la autoritățile de reglementare competente. (5) În aplicarea alin. (2) Consiliul Concurenței va emite un Regulament privind conformitatea cu aplicarea regulilor de concurență și ajutor de stat, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prin regulament se pot stabili și alte exceptări de la regula obținerii avizului prevăzut la alin. (2), pentru proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile și pentru serviciile de utilități publice în cazul în care se utilizează un sistem de indicatori ai serviciilor pentru îmbunătățirea performanței prin analiză sistematică și adaptare la cele mai bune practici în domeniu/standarde de cost, ținându-se seama de gradul de afectare al concurenței pe piața relevantă.87. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 52^1(1) Unităților administrativ-teritoriale, în baza competențelor exclusive pe care le au în organizarea serviciilor de utilități publice, le revine responsabilitatea pentru neîndeplinirea angajamentelor asumate în vederea utilizării creditelor bancare, a fondurilor nerambursabile, a fondurilor transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanțarea unor programe de investiții realizate cu finanțare externă, precum și din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, necesare finanțării și realizării investițiilor aferente sistemelor de utilități publice, în scopul atingerii țintelor de conformare asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană și/sau impuse prin regulamentele și directivele europene transpuse în legislația națională.(2) În situația în care unitățile administrativ-teritoriale încalcă angajamentele prevăzute la alin. (1), ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare notifică, în temeiul contractelor de finanțare, unitățile administrativ-teritoriale respective cu privire la angajamentele încălcate și solicită ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să ia măsurile necesare în vederea remedierii situației create.(3) În cazul în care unitățile administrativ-teritoriale nu iau măsurile necesare prevăzute la alin. (2), ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare solicită restituirea prejudiciului creat.(4) În situația în care unitățile administrativ-teritoriale nu restituie prejudiciul în termenul stabilit, ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare solicită, în scris, Ministerului Finanțelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative în vigoare, se mențin.(5) După recuperarea sumelor datorate cu titlu de reparare a prejudiciului sau în cazul în care unitățile administrativ-teritoriale iau măsurile necesare remedierii încălcărilor constatate, ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare comunică în scris Ministerului Finanțelor Publice, care dispune încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (4).(6) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele prevăzute la alin. (3) și în care se menționează ministerul cu rol de autoritate de management/autoritate de gestionare ca beneficiar al sumelor și detaliile privind plata, directorii generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/directorul general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București/șefii de administrație ai administrațiilor județene ale finanțelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru plata sumelor decontate necuvenit, prevăzute la alin. (3).(7) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, prevăzute la alin. (3), potrivit celor menționate în cerere.(8) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (7) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinației prevăzute la alin. (6), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase și motivele pentru care au fost retrase. (9) Ministerele implicate sunt obligate să asigure transferarea fondurilor de la bugetul de stat pentru finanțarea contractelor semnate cu unitățile administrativ-teritoriale. În cazul în care ministerele implicate nu asigură transferarea fondurilor de la bugetul de stat pentru finanțarea contractelor semnate cu unitățile administrativ-teritoriale, acestea sunt direct răspunzătoare pentru consecințele neasigurării finanțării contractelor.
   +  Articolul II(1) Până la aprobarea regulamentului prevăzut la art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică, în continuare, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare, cu excepția prevederilor de la art. 15-20 din acest regulament. (2) La data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la alin. (1) se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare.(3) Licențele care conferă titularului permisiunea de a presta/furniza serviciul de utilități publice ori a una sau mai multe activități specifice acestuia acordate de A.N.R.S.C. în temeiul art. 21 din Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare, își păstrează valabilitatea până la data expirării lor.  +  Articolul III(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a A.N.R.S.C. prevăzut la art. 14 alin. (1^1) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data publicării Regulamentului de organizare și funcționare a A.N.R.S.C. se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 7 august 2013.  +  Articolul IV(1) Finanțarea cheltuielilor pentru funcționarea A.N.R.S.C. până la data de 31 decembrie 2016 se asigură din bugetul aprobat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, aflat în execuție pentru anul 2016.(2) Sumele încasate de către A.N.R.S.C. după data intrării în vigoare a prezentei legi, din sursele prevăzute la art. 15 alin. (1), din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, rămân la dispoziția sa.  +  Articolul V(1) Licențele și autorizațiile acordate de A.N.R.S.C. în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică, valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi, pot fi menținute, modificate, suspendate sau retrase de A.N.R.E., în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, A.N.R.S.C. predă, prin protocol de predare-preluare, către A.N.R.E. licențele acordate operatorilor din sfera de competență a acesteia, precum și autorizațiile de montare și exploatare a sistemelor de repartizare costuri pentru încălzire și apă caldă de consum.(3) Licențele și autorizațiile preluate de la A.N.R.S.C, conform dispozițiilor alin. (2) pot fi modificate, suspendate sau retrase de A.N.R.E., în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.(4) Până la elaborarea și aprobarea prin ordin al președintelui A.N.R.E. a reglementărilor prevăzute de dispozițiile art. 14 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile prevederile din reglementările tehnice și comerciale emise de A.N.R.S.C. în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică.  +  Articolul VIOrdinul ministrului finanțelor publice prevăzut la art. 44 alin. (2^1) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul VIIÎn termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile administrației publice locale procedează la reorganizarea compartimentelor funcționale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate a primarului sau, după caz, a președintelui consiliului județean, în servicii publice de interes local cu personalitate juridică organizate în subordinea consiliilor locale ori consiliilor județene, după caz.  +  Articolul VIIIPrevederile legilor speciale ale serviciilor comunitare de utilități publice se modifică și se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.  +  Articolul IX(1) În termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritățile administrației publice locale iau măsurile necesare pentru asigurarea conformității contractelor încheiate cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse de prezenta lege.(2) Nerespectarea dispozițiilor de la alin. (1) constituie contravenție și se constată de către autoritățile de reglementare și se sancționează conform art. 47 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.  +  Articolul XToate contractele/actele de atribuire a serviciului de utilități publice, încheiate în baza prevederilor prezentei legi, vor conține o clauză care stipulează că orice modificare a legislației va conduce la modificarea de drept a acestora.  +  Articolul XIProcedura și conținutul avizului prevăzut la art. 52 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se stabilesc prin ordin comun al președintelui Consiliului Concurenței și al conducătorilor autorităților de reglementare competente și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul XIIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă normele tehnice privind realizarea setului de date spațiale, prevăzute la art. 5 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.  +  Articolul XIIIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii/operatorii regionali care au realizat setul de date spațiale, prevăzut la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, au obligația să îl transmită cu titlu gratuit autorităților administrației publice locale.  +  Articolul XIVLa data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:a) art. II alin. (1) din Legea nr. 204/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2008 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 26 noiembrie 2012;b) Hotărârea Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, a criteriilor de selecție-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilități publice și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilități publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 18 iulie 2008.  +  Articolul XVÎn tot cuprinsul Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, sintagma „asociație de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice“ se înlocuiește cu sintagma „asociație de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice“, iar sintagma „comunitate locală“ se înlocuiește cu sintagma „colectivitate locală“.  +  Articolul XVILegea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 17 noiembrie 2016.Nr. 225.----