ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 16 iunie 2016(*actualizată*)pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene(actualizată până la data de 22 noiembrie 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 347 din 20 decembrie 2013, conform cărora autoritatea de management este responsabilă pentru managementul şi implementarea programelor operaţionale conform principiului unui management financiar riguros şi transparent,luând în considerare faptul că menţinerea organismelor intermediare la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (concepute şi dezvoltate în perioada de programare 2007-2013) nu corespunde noii abordări asumate la nivelul noii perioade de programare şi ar putea conduce la practici neunitare, lipsă de coordonare, riscuri în gestionarea portofoliului de proiecte şi în asigurarea funcţionalităţii noului sistem propus,luând în considerare faptul că menţinerea celor 8 organisme intermediare, pentru programarea fondurilor europene în perioada 2007-2013, la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, nu mai corespunde noii abordări asumate pentru perioada de programare 2014-2020 şi ar putea conduce la practici neunitare, lipsă de coordonare, riscuri în gestionarea portofoliului de proiecte şi în asigurarea funcţionalităţii noului sistem propus, precum şi faptul că Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", organizată ca direcţie generală în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 133/2014, a fost preluată în cadrul Ministerului Fondurilor Europene începând cu data de 1 martie 2014,în considerarea faptului că, la începutul anului 2016, organismele intermediare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice gestionau un număr de 97 de proiecte, iar pentru un număr de 13 proiecte au fost formulate plângeri la instanţa de judecată, din care 10 au fost câştigate de către beneficiari, şi cuantumul total al sumelor plătite a fost de 6.682.611,79 lei, sumă care grevează bugetul de stat,celeritatea preluării de către Ministerul Fondurilor Europene a organismelor intermediare POSDRU/POCU este justificată de momentul închiderii POSDRU 2007-2013 în condiţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, cu completările ulterioare, când este imperios necesară mobilizarea într-un termen extrem de scurt a unor importante resurse de personal şi expertiză la nivelul instituţiilor implicate în implementarea programului operaţional (autoritatea de management - organismele intermediare),având în vedere că începând cu data de 1 martie 2014, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 133/2014, Ministerul Fondurilor Europene a preluat activitatea şi structura cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi că, de la această dată, îndeplineşte rolul de Autoritate de management privind Fondul Social European în înţelesul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, fiind responsabil pentru coordonarea pregătirii, dezvoltării, armonizării şi funcţionării cadrului legislativ, instituţional şi procedural pentru gestionarea şi controlul instrumentelor structurale 2007-2013 şi al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020,în considerarea faptului că, în cursul lunii iulie 2016, urmează să fie semnate acordurile de delegare pentru perioada de programare 2014-2020,în vederea eliminării riscului denaturării mesajului procedural ca urmare a unei duble subordonări administrative, cu atât mai mult cu cât menţinerea organismelor intermediare la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nu mai este justificată de perspectiva asigurării coordonării politicii publice cu implementarea proiectelor,în scopul eliminării dificultăţilor întâmpinate în implementarea proiectelor din perioada 2007-2013, ce vor afecta demararea optimă a noului program operaţional,luând în considerare necesitatea respectării angajamentelor luate de România faţă de Comisia Europeană în ceea ce priveşte asigurarea funcţionalităţii sistemului aferent perioadei de programare 2014-2020, în regim de urgenţă, astfel încât România să aibă atât proiectele aferente Programului operaţional Capital uman lansate în cursul acestui an, cât şi asigurarea măsurilor privind tranziţia la un sistem suplu şi eficient privind utilizarea coordonată a fondurilor,având în vedere că Ministerul Fondurilor Europene a dovedit flexibilitate instituţională, precum şi capacitate de adaptare rapidă la cerinţe şi exigenţe noi, gestionând programe de finanţare în domenii diverse,luând în considerare că menţinerea organismelor intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu ar răspunde în totalitate la necesitatea realizării unui sistem suplu şi eficient privind utilizarea coordonată a fondurilor în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020,ţinând cont că lipsa intervenţiei directe şi susţinute a Ministerului Fondurilor Europene în gestionarea efectivă a fondurilor şi activităţilor aferente Programului operaţional Capital uman conduce la creşterea riscului de dezangajare automată a acestor fonduri,neadoptarea măsurilor propuse conduce la absorbţia la un nivel scăzut a fondurilor nerambursabile alocate României datorită nerealizării unui sistem suplu şi eficient privind utilizarea coordonată a fondurilor în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020,în considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie o situaţie urgentă şi extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ministerul Fondurilor Europene preia în subordine, în condiţiile legii, de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice activitatea, structura şi personalul celor 8 organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, organizate ca instituţii cu personalitate juridică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.----------Art. 1 a fost modificat de art. VIII din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016, prin modificarea unei sintagme.  +  Articolul 2Ministerul Fondurilor Europene preia de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice posturile şi personalul structurilor menţionate la art. 1, în condiţiile legii, cu menţinerea drepturilor salariale.  +  Articolul 3 (1) În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele prevăzute la art. 1 propun spre adoptare Guvernului proiectele de modificare a actelor normative proprii de organizare şi funcţionare, în acord cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) se încheie protocolul de predare-preluare între Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin care se preiau posturile, personalul aferent acestora, prevederile bugetare pe anul 2016 aferente structurilor preluate, conform prevederilor art. 1, execuţia bugetară la momentul predării-preluării, precum şi patrimoniul aferent structurilor preluate, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Se autorizează ordonatorii principali de credite ai Ministerului Fondurilor Europene şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să detalieze modificările prevăzute la alin. (2) pe articole şi alineate de cheltuieli în structura bugetelor proprii, să introducă modificările corespunzătoare în anexele la acestea şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice. (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în structura bugetului de stat şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2016, precum şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Fondurilor Europene şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, conform alin. (3).  +  Articolul 4La data încheierii protocolului prevăzut la art. 3 alin. (2), Ministerul Fondurilor Europene preia toate drepturile şi se subrogă în toate obligaţiile care decurg din preluarea personalului, precum şi din actele normative, contractele, convenţiile, înţelegerile, protocoalele, memorandumurile şi acordurile în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi pentru Programul operaţional capital uman, este parte, inclusiv în litigiile aferente activităţii desfăşurate de acesta în calitate de organism intermediar.  +  Articolul 5Până la data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 3 alin. (2), finanţarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli aferente personalului preluat de Ministerul Fondurilor Europene se asigură din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.  +  Articolul 6Încadrarea personalului structurilor preluate de către Ministerul Fondurilor Europene în noua structură organizatorică şi pe noile posturi, se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a modificării actelor normative de organizare şi funcţionare a celor două ministere, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  -----------------

  p. Ministrul muncii,

  familiei, protecţiei sociale

  şi persoanelor vârstnice,

  Valentina Conţescu,

  secretar de stat

  Ministrul fondurilor europene,

  Cristian Ghinea

  p. Ministrul finanţelor publice,

  Enache Jiru,

  secretar de stat
  Bucureşti, 16 iunie 2016.Nr. 23.  +  AnexăOrganisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane1. Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est2. Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est3. Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia4. Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia5. Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest6. Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest7. Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru8. Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov----