HOTĂRÂRE nr. 860 din 16 noiembrie 2016privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se reorganizează direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii, instituţii publice cu personalitate juridică, servicii publice deconcentrate, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumită în continuare lege.  +  Articolul 2 (1) Datele de identificare ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului, care se transmit în administrarea direcţiilor, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Bunurile de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aferente activităţii de consultanţă, transmise de la camerele agricole judeţene la direcţii, potrivit art. 5 alin. (1) din lege, îşi menţin destinaţia.  +  Articolul 3 (1) Personalul direcţiilor este format din personalul fostelor direcţii pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, al caselor agronomului, al compartimentelor funcţionale din subordinea Direcţiei monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi cel al camerelor agricole judeţene. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) se va prelua în cadrul direcţiilor pe funcţii corespunzătoare, în limita numărului maxim de posturi stabilit la art. 3 alin. (2) din lege, cu menţinerea drepturilor salariale avute anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Conducerea direcţiei este asigurată de un director executiv, funcţionar public, numit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în condiţiile legii. (4) Directorul executiv este ordonator terţiar de credite.  +  Articolul 4 (1) Direcţiile sunt finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat. (2) Veniturile proprii ale direcţiei se constituie din taxe şi tarife aferente prestărilor de servicii specifice acordate instituţiilor publice, operatorilor economici, formelor asociative şi persoanelor fizice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale. (3) Structura prestărilor de servicii specifice prin care se constituie veniturile proprii, precum şi cuantumul taxelor şi tarifelor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea legislaţiei în vigoare, la propunerea direcţiilor.  +  Articolul 5 (1) Direcţiile au următoarele atribuţii: a) implementează la nivelul judeţelor şi a municipiului Bucureşti politicile şi strategiile în domeniile de activitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare; b) asigură punerea în aplicare a politicilor în sectorul agroalimentar, instrumentat atât de legislaţia europeană, cât şi naţională, referitoare la organizarea comună de piaţă; c) realizează colectarea, prelucrarea şi raportarea datelor statistice şi operative din domeniile de activitate, în conformitate cu cerinţele legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu; d) realizează activităţi de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniile de competenţă; e) furnizează servicii de formare profesională iniţială şi continuă de specialitate în domeniul agriculturii; f) realizează activităţi de informare a beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari cu privire la accesarea măsurilor de sprijin din PNDR 2014-2020 şi din POPAM 2014-2020, a schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii care se aplică în agricultură, normele privind ecocondiţionalitatea, codul de bune practici agricole privind nitraţii, schemele de calitate naţionale şi europene, precum şi activităţi de consiliere şi instruire de specialitate a beneficiarilor măsurilor de mediu şi climă din PNDR 2014-2020, pentru implementarea angajamentelor asumate în cadrul acestor măsuri; g) realizează consultanţă şi asistenţă tehnică de specialitate pentru întocmirea documentaţiei în vederea accesării de fonduri europene şi naţionale, cu respectarea prevederilor legale în materie în vigoare; h) realizează activităţi de asistenţă tehnică de specialitate în vederea transferului de tehnologie şi diseminare a rezultatelor cercetării; i) colectează informaţii contabile de la exploataţiile agricole de pe raza judeţului, conform planului de selecţie distribuit de către reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la instruirile anuale, utilizând aplicaţia software RICA; j) reprezintă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia de Legătură RICA pentru România la nivelul judeţului şi coordonează toate activităţile specifice din raza judeţului, conform planului anual repartizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; k) înregistrează documentele beneficiarilor de sprijin financiar, verifică conformitatea datelor înregistrate, calculează, determină, aprobă şi efectuează plăţile reprezentând sprijin financiar, pentru fiecare beneficiar în parte, conform legislaţiei în vigoare; l) implementează la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti prevederile legislaţiei referitoare la politica de calitate din cadrul Politicii agricole comune; m) realizează la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti activităţile ce decurg prin procedura de acordare a avizului de recunoaştere/respingere, verificare a respectării şi menţinerii condiţiilor de recunoaştere de către grupurile de producători recunoscute/organizaţiile de producători recunoscute, pentru comercializarea produselor din sectorul vegetal şi zootehnic în conformitate cu legislaţia în vigoare; n) autorizează spaţiile de depozitare pentru produsele agricole, monitorizează modul de recepţionare, depozitare şi păstrare în spaţiile cu această destinaţie; o) eliberează autorizaţiile pentru cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, destinate utilizării în industrie şi/sau alimentaţie, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare; p) realizează autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic şi gestionează registrul judeţean al cultivatorilor de plante modificate genetic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; q) realizează, pe baza tematicilor aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, verificarea în domeniul organismelor modificate genetic (OMG) şi al fertilizanţilor; r) implementează şi promovează la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti politica de dezvoltare a agriculturii ecologice şi gestionează baze de date cu operatorii economici din acest domeniu; s) emite certificate de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; ş) avizează proiectele de amenajamente pastorale elaborate de grupul de lucru constituit potrivit art. 9 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare; t) implementează prevederile legale din domeniu în sectoarele vitivinicol şi pomicol referitoare la înfiinţarea şi defrişarea plantaţiilor viticole şi pomicole, inclusiv pentru înfiinţarea de plantaţii de viţă-de-vie şi pomi cu finanţare comunitară; ţ) înregistrează şi vizează contractele de cultură, vizează declaraţiile de livrare, după caz, precum şi contractele încheiate între cultivatori şi fabrici procesatoare; u) coordonează monitorizarea suprafeţelor afectate de factorii naturali de risc; v) asigură asistenţa de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale pentru elaborarea unui plan de acţiune la nivel local, care cuprinde măsurile prevăzute în Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare; w) asigură asistenţa de specialitate fermierilor, proprietari/administratori de exploataţii agricole care deţin animale, la elaborarea unui plan de acţiune la nivelul exploataţiei agricole, care cuprinde măsurile prevăzute în Programul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare; x) controlează modul de aplicare a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole la nivel de unităţi administrativ-teritoriale/exploataţii agricole şi raportează anual Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stadiul implementării acestui program; y) furnizează date şi informaţii necesare estimării şi întocmirii inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră - sectorul agricultură şi sectorul folosinţa terenurilor, schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor şi a pajiştilor; z) îndeplineşte atribuţii de verificare, analizare, avizare şi înaintare către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după caz, a documentaţiilor întocmite în vederea eliberării avizelor pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole, scoaterii definitive/temporare a terenurilor din circuitul agricol, avizului prealabil sau activităţilor subsecvente acestor proceduri, potrivit legislaţiei în vigoare; aa) recepţionează şi admit la decontare studiile pedologice şi agrochimice avizate favorabil de către comisia numită în acest scop, conform procedurii de recepţie şi decontare a lucrărilor; bb) verifică, constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute în actele normative care reglementează domeniile de activitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014, cu modificările şi completările ulterioare; cc) acordă consultanţă şi asistenţă proprietarilor de teren agricol şi utilizatorilor lucrărilor de îmbunătăţiri funciare privind înfiinţarea şi reorganizarea organizaţiilor şi federaţiilor de îmbunătăţiri funciare; dd) asigură funcţionalitatea instituţiei, prin preluarea deciziilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi prin urmărirea aplicării operative a acestora, în domeniile sale de activitate; ee) colaborează cu alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale pe problemele corespunzătoare domeniilor de competenţă; ff) emite acordul pentru bugetul anual de venituri şi cheltuieli al oficiilor de studii pedologice şi agrochimice din subordinea sa, în vederea înaintării acestuia către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru aprobare; gg) organizează şi asigură ţinerea la zi a contabilităţii, a evidenţei şi integrităţii patrimoniului, precum şi a utilizării creditelor bugetare, în conformitate cu prevederile legale; hh) alte atribuţii stabilite în condiţiile legii. (2) Pentru realizarea obiectivelor din domeniile de activitate, direcţiile exercită funcţia de autoritate competentă la nivel judeţean, prin care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale realizează implementarea, monitorizarea, precum şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 6.

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Dragoş-Nicolae Pîslaru

  p. Ministrul fondurilor europene,

  Radu Mihaiu,

  secretar de stat
  Bucureşti, 16 noiembrie 2016.Nr. 860.  +  AnexăDATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statuluişi în administrarea camerelor agricole judeţene care se transmit înadministrarea direcţiilor pentru agricultură judeţeneşi a municipiului Bucureşti*Font 7*┌────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────┬──────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┬──────────┐│Nr. │Persoana │Persoana │ Număr MFP │ Denumire │ Descriere tehnică │ Adresa │Valoare de││crt.│juridică de la │juridică la care │ Cod de │ │ │ │inventar ││ │care se transmite │se transmite │clasificare│ │ │ │ - lei - ││ │ (denumire/CUI) │(denumire/CUI) │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 1 │Camera Agricolă │Direcţia pentru │MF 62550 │Clădire pavilion -│Sc - 317 mp; P+1+M; │ Ţara: România; │ ││ │Judeţeană │Agricultură │Cod 8.29.08│Casa agronomului │Sc - 951 mp; cărămidă,│Judeţ: Bistriţa-Năsăud;│ ││ │Bistriţa-Năsăud │Judeţeană │ │ │lemn │MRJ Bistriţa; Cartierul│ ││ │CUI - 26628956 │Bistriţa-Năsăud │ │ │ │Unirea nr. 337 │ ││ │ │ CUI - 4347461 │ │ │ │ │ 795.005 │├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 2 │ │ │MF 99393 │Teren │Livadă 1.925 mp │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │ │ │Cod 8.05.03│ │ │Bistriţa-Năsăud; MRJ │ ││ │ │ │ │ │ │Bistriţa; Cartierul │ ││ │ │ │ │ │ │Unirea nr. 337 │ 1 │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 3 │Camera Agricolă │Direcţia pentru │MF 34059 │Laborator cărămidă│Suprafaţa construită -│Ţara: România; Judeţ: │ ││ │Judeţeană Botoşani│Agricultură │Cod 8.28.03│Albeşti │240 mp, parter, │Botoşani; Comuna │ ││ │ CUI - 15116420 │Judeţeană Botoşani│ │ │suprafaţa curţi- │Albeşti; Nr. - │ ││ │ │CUI - 3372564 │ │ │construcţii - 4.300 mp│ │ 13 │├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 4 │ │ │MF 34060 │Laborator câmp din│Suprafaţa construită -│Ţara: România; Judeţ: │ ││ │ │ │Cod 8.28.03│cărămidă Dorohoi │150 mp, parter, │Botoşani; Municipiul │ ││ │ │ │ │ │suprafaţa curţi- │Dorohoi; Nr. -; │ ││ │ │ │ │ │construcţii - 3.000 mp│Progresului, 72 │ 22.086 │├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 5 │ │ │MF 62473 │Casa agronomului │Sc - 390 mp; P; │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │ │ │Cod 8.29.08│ │cărămidă; tablă │Botoşani; MRJ Botoşani;│ ││ │ │ │ │ │zincată; fără teren │Str. I. C. Brătianu; │ ││ │ │ │ │ │ │Nr. - │ 165.000 │├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 6 │ │ │MF 106265 │Spaţiu cond. │ Sc - 95 mp │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │ │ │Cod 8.28.10│seminţe; remiză │ │Botoşani; MRJ Botoşani;│ ││ │ │ │ │maşini agricole │ │Str. I. C. Brătianu; │ ││ │ │ │ │Albeşti + anexe │ │Nr. - │ 26.376 │├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 7 │ │ │MF 106297 │Remiză maşini │ Sc - 162 mp │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │ │ │Cod 8.28.08│agricole Dorohoi +│ │Botoşani; Municipiul │ ││ │ │ │ │anexe │ │Dorohoi; Nr. 72; │ 21.920 │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 8 │Camera Agricolă │Direcţia pentru │MF 34063 │Clădire │Sc - 308 mp; P; │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │Judeţeană Braşov │Agricultură │Cod 8.29.08│administrativă │Scc - 400 mp; cărămidă│Braşov; Comuna Şercaia;│ ││ │CUI - 11335486 │Judeţeană Braşov │ │Şercaia + anexe │ │Str. Principală nr. 150│ ││ │ │CUI - 4384052 │ │ │ │ │ 143.083 │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 9 │Camera Agricolă │Direcţia pentru │MF 34065 │Hală laborator │Sc - 190 mp; P; Scc - │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │Judeţeană Călăraşi│Agricultură │Cod 8.28.04│Călăraşi │1.800 mp; cărămidă │Călăraşi; MRJ Călăraşi;│ ││ │CUI - 11338792 │Judeţeană Călăraşi│ │ │ │Str. Sloboziei; Nr. 5 │ ││ │ │CUI - 3797182 │ │ │ │ │ 99.731 │├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 10 │ │ │MF 34067 │Laborator câmp │Sc - 222 mp; P; Scc - │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │ │ │Cod 8.28.03│Olteniţa │67.400 mp; cărămidă │Călăraşi; Municipiul │ ││ │ │ │ │ │ │Olteniţa; Bd Mărăşeşti;│ ││ │ │ │ │ │ │Nr. 38 │ 90.326 │├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 11 │ │ │MF 106291 │Remiză maşini │Sc - 225 mp; │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │ │ │Cod 8.28.08│agricole Călăraşi │Scc - 5.000 mp │Călăraşi; MRJ Călăraşi;│ ││ │ │ │ │+ anexe │ │Str. Sloboziei; Nr. 5; │ 327.600 │├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 12 │ │ │MF 106355 │Hală condiţionat │ Sc - 179 mp │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │ │ │Cod 8.28.04│seminţe şi remiză │ │Călăraşi; Municipiul │ ││ │ │ │ │maşini agricole │ │Olteniţa; Bd Mărăşeşti;│ ││ │ │ │ │Olteniţa + anexe │ │Nr. 38 │ 73.512 │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 13 │Camera Agricolă │Direcţia pentru │MF 107437 │Clădire principală│Cărămidă; P + 2 et.; │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │Judeţeană Cluj │Agricultură │Cod 8.28.10│ │Sd = 660,37 mp │Cluj; MRJ Cluj-Napoca; │ ││ │CUI - 11349759 │Judeţeană Cluj │ │ │ │Str. Fagului; Nr. 1 │ ││ │ │CUI - 4288438 │ │ │ │ │ 381.595 │├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 14 │ │ │MF 107442 │Cantină │cărămidă │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │ │ │Cod 8.28.12│ │ │Cluj; MRJ Cluj-Napoca; │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Fagului; Nr. 1 │ 39.987 │├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 15 │ │ │MF 107443 │Clădire cu garaj │cărămidă │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │ │ │Cod 8.28.08│ │ │Cluj; MRJ Cluj-Napoca; │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Fagului; Nr. 1 │ 25.688 │├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 16 │ │ │MF 107445 │Sală de cursuri │beton │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │ │ │Cod 8.28.10│ │ │Cluj; MRJ Cluj-Napoca; │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Fagului; Nr. 1 │ 721.343 │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 17 │Camera Agricolă │Direcţia pentru │MF 145120 │Clădire laborator │cărămidă; parter │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │Judeţeană │Agricultură │Cod 8.28.03│ │ │Constanţa; Comuna │ ││ │Constanţa │Judeţeană │ │ │ │Siliştea; -; Nr. -; │ ││ │CUI - 11343918 │Constanţa │ │ │ │sat Ţepeş Vodă │ ││ │ │CUI - 4515077 │ │ │ │ │ 8 │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 18 │Camera Agricolă │Direcţia pentru │MF 152099 │Sediu Sucursala │Sc = Sd = 156,09 mp; │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │Judeţeană Covasna │Agricultură │Cod 8.29.08│Covasna │et. 3 │Covasna; MRJ Sfântu │ ││ │CUI - 11333043 │Judeţeană Covasna │ │ │ │Gheorghe; Str. │ ││ │ │CUI - 5085083 │ │ │ │Ciucului; Nr. 149 │ 203.118 │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 19 │Camera Agricolă │Direcţia pentru │MF 34075 │Clădire │Sc - 88,5 mp; │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │Judeţeană Dolj │Agricultură │Cod 8.29.08│administrativă │Sd - 177 mp; P + 1; │Dolj; Municipiul │ ││ │CUI - 11446310 │Judeţeană Dolj │ │Calafat │Scc - 4500; cărămidă │Calafat; Calea Craiovei│ ││ │ │CUI - 4417052 │ │ │ │km 4 │ 18.656 │├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 20 │ │ │MF 106276 │Remiză maşini │Sc - 286 mp │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │ │ │Cod 8.28.08│agricole Calafat │ │Dolj; Municipiul │ ││ │ │ │ │ │ │Calafat; Nr. -; Calea │ ││ │ │ │ │ │ │Craiovei km 4 │ 53.116 │├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 21 │ │ │MF 106290 │Depozit prod. │Sc - 53 mp │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │ │ │Cod 8.28.10│agric. Calafat + │ │Dolj; Municipiul │ ││ │ │ │ │anexe │ │Calafat; Nr. - │ 62.997 │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 22 │Camera Agricolă │Direcţia pentru │MF 62589 │Pavilion Central │Suprafaţă construită │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │Judeţeană Galaţi │Agricultură │Cod 8.29.08│"Casa Agronomului"│= 671 mp; │Galaţi; Comuna │ ││ │CUI - 33811580 │Judeţeană Galaţi │ │ │Suprafaţă teren │Şendreni; -; Nr. - │ ││ │ │CUI - 3347021 │ │ │= 8.296 mp; │ │ ││ │ │ │ │ │Suprafaţă utilă = mp │ │ 194.251│├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 23 │Camera Agricolă │Direcţia │MF 34078 │Castel - Sediu │Sc - 384 mp; P; │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │Judeţeană │pentru Agricultură│Cod 8.29.08│administrativ │Scc - 16.000 mp; │Hunedoara; Comuna │ ││ │Hunedoara │Judeţeană │ │Gurasada │cărămidă │Gurasada │ ││ │CUI - 11353067 │Hunedoara │ │ │ │ │ ││ │ │CUI - 4374423 │ │ │ │ │ 342.484│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 24 │ │ │MF 34118 │Teren suprafaţă │Suprafaţa - 13,47 ha, │Ţara: România; │ 1││ │ │ │Cod 8.05.03│totală Gurasada │în parcelele: │Judeţ: Hunedoara; │ ││ │ │ │ │ │L 444/2 - 1,67 ha, │Comuna Gurasada │ ││ │ │ │ │ │H 404 - 0,23 ha, │ │ ││ │ │ │ │ │H 2589 - 0,74 ha, │ │ ││ │ │ │ │ │A 2115 - 0,19 ha, │ │ ││ │ │ │ │ │Fn 2116 - 2,14 ha, │ │ ││ │ │ │ │ │Fn 405 - 4,70 ha, │ │ ││ │ │ │ │ │Fn 1306 - 3,45 ha, │ │ ││ │ │ │ │ │Fn 444/1 - 0,30 ha, │ │ ││ │ │ │ │ │Fn 444/3 - 0,05 ha │ │ │├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 25 │ │ │MF 106302 │Magazie seminţe şi│Sc - 432 mp │Ţara: România; │ ││ │ │ │Cod 8.28.10│materiale Gurasada│ │Judeţ: Hunedoara; │ ││ │ │ │ │ │ │Comuna Gurasada │ 142.848│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 26 │ │ │MF 106310 │Grajd cu şopron │Sc - 238 mp │Ţara: România; │ ││ │ │ │Cod 8.27.07│Gurasada + anexe │ │Judeţ: Hunedoara; │ ││ │ │ │ │ │ │Comuna Gurasada │ 146.303│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 27 │ │ │MF 106311 │Clădire │Sc - 271 mp │Ţara: România; │ ││ │ │ │Cod 8.29.08│administrativă │ │Judeţ: Hunedoara; │ ││ │ │ │ │Gurasada │ │Comuna Gurasada │ 88.533│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 28 │ │ │MF 106329 │Remiză maş. agr. │Sc - 360 mp │Ţara: România; │ ││ │ │ │Cod 8.28.08│Gurasada │ │Judeţ: Hunedoara; │ ││ │ │ │ │ │ │Comuna Gurasada │ 59.655│├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 29 │Camera Agricolă │Direcţia pentru │MF 124 │Casa agronomului │Sc - 324 mp; P+1; │Ţara: România; │ ││ │Judeţeană │Agricultură │Cod 8.29.08│- Cămin 60 locuri │Sd - 648 mp; │Judeţ: Maramureş; │ ││ │Maramureş │Judeţeană │ │ │Scurte - 500 mp; │MRJ Baia Mare; │ ││ │CUI - 11325113 │Maramureş │ │ │cărămidă │Str. Victoriei nr. │ 497.591││ │ │CUI - 3627730 │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 30 │Camera Agricolă │Direcţia pentru │MF 62586 │Pavilion camere │Sc - 1.345 mp; P; │Ţara: România; │ 4││ │Judeţeană Neamţ │Agricultură │Cod 8.29.08│oficiale - Casa │Scurte - 10.090 mp │Judeţ: Neamţ; │ ││ │CUI - 11356403 │Judeţeană Neamţ │ │agronomului - │ │Comuna Horia; │ ││ │ │CUI - 2613540 │ │Horia; Neamţ │ │ │ │├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 31 │ │ │MF 62587 │Pavilion central │Sc - 334,8 mp; P+4; │Ţara: România; │ ││ │ │ │Cod 8.28.12│cu dormitoare │Sd - 334,8 mp │Judeţ: Neamţ; │ ││ │ │ │ │ │ │Comuna Horia │ 62│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 32 │ │ │MF 62588 │Pavilion │Sc - 172,2 mp; P │Ţara: România; │ ││ │ │ │Cod 8.29.08│administrativ │ │Judeţ: Neamţ; │ ││ │ │ │ │ │ │Comuna Horia │ 5│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 33 │ │ │MF 105223 │Clădire magazie │beton │Ţara: România; │ ││ │ │ │Cod 8.28.13│ │ │Judeţ: Neamţ; │ ││ │ │ │ │ │ │Comuna Horia │ 0│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 34 │ │ │MF 105224 │Clădire anexe │beton │Ţara: România; │ ││ │ │ │Cod 8.28.10│carburanţi │ │Judeţ: Neamţ; │ ││ │ │ │ │ │ │Comuna Horia │ 0│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 35 │ │ │MF 105225 │Baie şi spălătorie│beton │Ţara: România; │ ││ │ │ │Cod 8.28.12│ │ │Judeţ: Neamţ; │ ││ │ │ │ │ │ │Comuna Horia │ 3│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 36 │ │ │MF 105226 │Clădire centrală │beton │Ţara: România; │ ││ │ │ │Cod 8.28.13│termică │ │Judeţ: Neamţ; │ ││ │ │ │ │ │ │Comuna Horia │ 5│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 37 │ │ │MF 105227 │Chioşc alimentar │beton │Ţara: România; │ ││ │ │ │Cod 8.28.10│ │ │Judeţ: Neamţ; │ ││ │ │ │ │ │ │Comuna Horia │ 1│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 38 │ │ │MF 105228 │Rezervor │Metal; cap. 20 tone │Ţara: România; │ ││ │ │ │Cod 8.28.10│combustibil │ │Judeţ: Neamţ; │ ││ │ │ │ │ │ │Comuna Horia │ 2│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 39 │ │ │MF 106129 │Rezervor │Metal; cap. 18 tone │Ţara: România; │ ││ │ │ │Cod 8.28.10│combustibil │ │Judeţ: Neamţ; │ ││ │ │ │ │ │ │Comuna Horia │ 1│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 40 │ │ │MF 106130 │Canalizare cu puţ │beton │Ţara: România; │ ││ │ │ │Cod 8.28.10│ │ │Judeţ: Neamţ; │ ││ │ │ │ │ │ │Comuna Horia │ 9│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 41 │ │ │MF 106131 │Încălzire centrală│S - 637 mp │Ţara: România; │ ││ │ │ │Cod 8.28.10│ │ │Judeţ: Neamţ; │ ││ │ │ │ │ │ │Comuna Horia │ 33│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 42 │ │ │MF 106132 │Gard prefabricate │L - 712 m │Ţara: România; │ ││ │ │ │Cod 8.28.10│ │ │Judeţ: Neamţ; │ ││ │ │ │ │ │ │Comuna Horia │ 21│├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 43 │Camera Agricolă │Direcţia pentru │MF 34082 │Laborator câmp │Sc - 189 mp; P; │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │Judeţeană Olt │Agricultură │Cod 8.28.03│Slatina │Scc - 4.000 mp; │Olt; MRJ Slatina; Str. │ ││ │CUI - 11505866 │Judeţeană Olt │ │ │cărămidă │Tudor Vladimirescu │ ││ │ │CUI - 4286461 │ │ │ │nr. 165 │ 30.000│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 44 │ │ │MF 106410 │Remiză maşini │Sc - 165 mp │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │ │ │Cod 8.28.08│agricole Slatina +│ │Olt; MRJ Slatina; Str. │ ││ │ │ │ │anexe │ │Tudor Vladimirescu │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 165 │ 1.000│├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 45 │Camera Agricolă │Direcţia pentru │MF 102419 │Sediu OJCA │Sc - 623,83 mp; │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │Judeţeană Satu │Agricultură │Cod 8.29.08│ │Satrib. - 109 mp │Satu Mare; MRJ Satu │ ││ │Mare │Judeţeană Satu │ │ │ │Mare; Str. 1 Decembrie │ ││ │CUI - 11333337 │Mare │ │ │ │1918 nr. 13 │ ││ │ │CUI - 3897351 │ │ │ │ │ 1│├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 46 │Camera Agricolă │Direcţia pentru │MF 107456 │Clădire laborator │Sc - 210 mp; curte - │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │Judeţeană │Agricultură │Cod 8.28.03│Alexandria │4.600 mp; suprafaţă │Teleorman; MRJ │ ││ │Teleorman │Judeţeană │ │ │diminuată conform │Alexandria; │ ││ │CUI - 11353075 │Teleorman 4253642 │ │ │H.G. nr. 1.543/2006 │Str. Dunării; Nr. 2 │ 28.665│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 47 │ │ │MF 107485 │Hala condiţionat │Sc - 400 mp; cărămidă │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │ │ │Cod 8.28.04│seminţe │ │Teleorman; MRJ │ ││ │ │ │ │ │ │Alexandria; │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Dunării; Nr. 2 │ 17│├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 48 │Camera Agricolă │Direcţia pentru │MF 34090 │Hală laborator + │Sc - 282 + 150 mp; P; │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │Judeţeană Timiş │Agricultură │Cod 8.28.04│remiză maşini │Scc - 2.100 mp; │Timiş; │ ││ │CUI - 11370238 │Judeţeană Timiş │ │agricole + anexe │cărămidă │Oraşul Sânnicolau Mare;│ ││ │ │CUI - 2491214 │ │Sânnicolau Mare │ │Str. George Coşbuc │ ││ │ │ │ │ │ │nr. 5 │ 128.923│├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 49 │Camera Agricolă │Direcţia pentru │MF 34091 │Clădire laborator │Sc - 200 mp; P; Scc - │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │Judeţeană Tulcea │Agricultură │Cod 8.28.03│M. Kogălniceanu │4.600 mp; cărămidă │Tulcea; Comuna Mihail │ ││ │CUI - 11367950 │Judeţeană Tulcea │ │ │ │Kogălniceanu; -; Nr. - │ ││ │ │CUI - 3430037 │ │ │ │ │ 93.351│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 50 │ │ │MF 106323 │Remiză utilaje │Sc - 375 mp │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │ │ │Cod 8.28.10│Kogălniceanu + │ │Tulcea; Comuna Mihail │ ││ │ │ │ │anexe │ │Kogălniceanu; -; Nr. - │ 36│├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 51 │Camera Agricolă │Direcţia pentru │MF 62592 │Clădire adm. sediu│Sc - 272 mp; P+2; │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │Judeţeană Vaslui │Agricultură │Cod 8.29.08│OJCA │Sd - 672 mp; │Vaslui; MRJ Vaslui; │ ││ │CUI - 26636550 │Judeţeană Vaslui │ │ │Scurte - 2.000 mp; │Str. Călugăreni; │ ││ │ │CUI - 3667875 │ │ │cărămidă │Nr. - │ 920.436│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 52 │ │ │MF 62593 │Casa agronomului │Sc - 450 mp; S + P │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │ │ │Cod 8.29.08│ │+ 2; │Vaslui; MRJ Vaslui; │ ││ │ │ │ │ │Sd - 1.290 mp; │Str. Eternităţi; Nr. - │ ││ │ │ │ │ │Scurte - 150 mp; │ │ ││ │ │ │ │ │cărămidă │ │ 1.467.067│├────┤ │ ├───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 53 │ │ │MF 102757 │Garaje │Sc - 72 mp; Sd - 72 mp│Ţara: România; Judeţ: │ ││ │ │ │Cod 8.28.08│ │ │Vaslui; MRJ Vaslui; │ ││ │ │ │ │ │ │Str. Călugăreni; Nr. - │ 7.707│├────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────┤│ 54 │Camera Agricolă │Direcţia pentru │MF 106477 │Pavilion central │Suprafaţa construită │Ţara: România; Judeţ: │ ││ │Judeţeană Vrancea │Agricultură │Cod 8.29.08│ │= 177 mp; │Vrancea; MRJ Focşani; │ ││ │CUI - 11362006 │Judeţeană Vrancea │ │ │Regimul de înălţime │Fdt. Cuza Vodă; │ ││ │ │CUI - 4350742 │ │ │= P + 2; │Nr. 72 │ ││ │ │ │ │ │Suprafaţă teren = mp; │ │ 238.246│└────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────┴──────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┴──────────┘------