ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 80 din 16 noiembrie 2016pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2016  Având în vedere necesitatea unei mai bune gestionări a relațiilor cu instituțiile financiare internaționale la care România este membru, cu scopul identificării de proiecte viabile și atragerii unui volum mai mare de resurse,ținând cont că extinderea accesului la finanțare, reducerea disparităților regionale și creșterea competitivității sectorului privat sunt principalii piloni cuprinși în strategia de țară a Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru România,având în vedere că implicarea BERD în România este una consistentă și cu potențial de creștere a portofoliului semnificativ, atât în sectorul privat, cât și în sectorul public,având în vedere că de la data de 1 ianuarie 2017 ar urma să intre în vigoare dispozițiile art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la preluarea de către Înalta Curte de Casație și Justiție a atribuțiilor Ministerului Justiției referitoare la gestionarea bugetului curților de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate și al judecătoriilor,reținându-se imposibilitatea finalizării până la acest moment a procesului de preluare a atribuțiilor referitoare la gestionarea bugetului curților de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate și al judecătoriilor de către Înalta Curte de Casație și Justiție, luându-se în considerare necesitatea adoptării unui plan care să cuprindă toate măsurile legislative și tehnice menite să asigure premisele organizării și administrării în condiții optime a bugetului instanțelor de judecată,având în vedere necesitatea preluării de către Înalta Curte de Casație și Justiție a acestor atribuții în mod etapizat (luând în considerare componentele legislative, de resurse umane, administrative și logistice ale acestui proces), după un calendar bine stabilit și în urma consolidării capacității acestei instituții de asimilare rapidă a procedurilor și mecanismelor de pregătire și planificare a bugetului, respectiv a execuției corespunzătoare a acestuia,în considerarea faptului că în lipsa acestei măsuri intrarea în vigoare a art. 136 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va genera serioase disfuncționalități în activitatea de stabilire și administrare a bugetului aferent instanțelor judecătorești pentru anul 2017, activitatea de elaborare a acestui buget fiind deja în curs de derulare sub coordonarea Ministerului Finanțelor Publice, reglementarea acestei situații urgente și extraordinare nu poate fi amânată.Ținând cont de imperativul asanării cadrului legislativ care reglementează funcționarea unor instituții publice, în lipsa căreia se pot produce prejudicii grave patrimoniului public, precum și de numeroasele probleme și deficiențe de ordin administrativ și juridic identificate de Administrația Prezidențială la Muzeul Național Cotroceni, constatate inclusiv în rapoartele Curții de Conturi din anii anteriori,având în vedere necesitatea creării unei baze legale pentru stabilirea unor principii generale și a unui cadru unitar în care să se desfășoare procesul de recrutare a personalului încadrat în afara organigramei și a numărului total de posturi, angajat în instituțiile/autoritățile publice cu contract de muncă pe perioadă determinată, necesar activităților de implementare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de către instituțiile/autoritățile publice,reținându-se necesitatea consolidării sistemului de management și control la nivelul autorităților de management pentru Programul operațional Capital uman, în scopul realizării unei abordări unitare în realizarea funcțiilor autorităților de management, atât la nivel central, cât și la nivel regional, ținând cont de faptul ca organismele intermediare exercită doar funcții delegate, unitățile preluate în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale și de investiții europene nu vor fi organisme intermediare pentru Programul operațional Capital uman,având în vedere faptul că Ministerul Fondurilor Europene definitivează fluxurile și structurile pentru acreditarea autorităților de management, situație a cărei întârziere în reglementare este de natură să determine imposibilitatea finalizării proceselor de evaluare a proiectelor și de aprobare a finanțărilor,luându-se în considerare că obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice sunt realizate pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României în vederea creșterii calității vieții și promovării coeziunii sociale și reducerii disparităților economice și sociale dintre România și statele membre ale Uniunii Europene,constatându-se că, până în prezent, aplicarea neunitară a unor condiții de contract pentru proiectele de investiții finanțate din fonduri publice a condus la abordări deficitare în sistemul de management tehnico-financiar, cu următoarele efecte negative:– întârzieri în procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, indivizibil legate de calitatea slabă a documentațiilor;– blocaje majore în derularea contractelor de lucrări, ca urmare a disputelor/litigiilor între părțile contractante și, de cele mai multe ori, cu impact financiar asupra bugetului de stat și asupra absorbției fondurilor nerambursabile;– ineficiența utilizării fondurilor publice prin costurile suplimentare rezultate din dispute/litigii între părțile contractante;– ineficiența instituțională, procedurală și tehnico-financiară în gestionarea contractelor de lucrări;– calitatea slabă și neconformitățile în execuția obiectivelor de investiții;– alterarea drepturilor și/sau obligațiilor operatorilor economici prin condițiile de contract, cu consecințe negative asupra actului de atribuire a contractelor și a implementării contractelor de lucrări.Concluzionând că, în totalitatea lor, cele de mai sus reprezintă deficiențe sistemice ce au impietat asupra absorbției fondurilor europene, dar și asupra bugetului de stat prin cheltuirea unor sume suplimentare,având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare, reprezentând și una dintre condiționalitățile ex-ante asumate prin Acordul de parteneriat, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, această situație fiind una de urgență și în același timp extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IPrin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, se aprobă reglementarea etapelor de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/ proiectelor noi de investiții în domeniul construcțiilor, a lucrărilor de intervenții la construcții existente și a altor lucrări de investiții, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public și/sau privat al statului/unității administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice și/sau juridice, se finanțează, total sau parțial, în condițiile legii, din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul II(1) Se înființează funcția de consilier financiar bancar în Ministerul Finanțelor Publice, personal contractual, în vederea asigurării reprezentării României în cadrul Constituentei din care face parte și România la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cu sediul la Londra, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.(2) Funcția de consilier financiar bancar poate fi ocupată prin concurs organizat în condițiile legii de Ministerul Finanțelor Publice, candidatul admis urmând să fie trimis în străinătate în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (1). (3) Criteriile de selecție și modalitatea de organizare a concursului se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului afacerilor externe, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Perioada în care se efectuează misiunile de reprezentare prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.(5) Pe perioada exercitării funcției de consilier financiar bancar, persoanei care ocupă această funcție îi sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare privind personalul trimis în misiune permanentă în străinătate.(6) Drepturile salariale pentru funcția de consilier financiar bancar se stabilesc prin asimilare cu drepturile salariale pentru funcția de consilier diplomatic clasa I din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.(7) Sumele necesare pentru plata cheltuielilor ocazionate de trimiterea în misiune în străinătate a persoanei prevăzute la alin. (5) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Finanțelor Publice.(8) Consilierul financiar bancar își desfășoară activitatea sub îndrumarea ministrului finanțelor publice, în calitatea sa de guvernator al României la BERD, și a directorului supleant în cadrul Constituentei din care face parte România la BERD.  +  Articolul IIITermenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2018.  +  Articolul IVLegea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Compartimentele din structura Administrației prezidențiale, organizarea, funcționarea și atribuțiile acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare. Numărul maxim de posturi, structura organizatorică, precum și regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației prezidențiale se aprobă de Președintele României.2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Ordonatorul principal de credite al Administrației prezidențiale este desemnat de Președintele României în condițiile legii.3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Încadrarea, eliberarea/destituirea din funcție ori desfacerea contractului individual de muncă, precum și detașarea în și din cadrul Administrației prezidențiale se fac prin ordin al ordonatorului principal de credite, cu respectarea prevederilor alin. (1). Perioada de încadrare în Administrația prezidențială se consideră vechime în specialitate dacă atribuțiile sunt conforme cu studiile deținute sau cu funcția din care persoana este detașată.4. La articolul 8, alineatele (2^1) și (2^2) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2^1) Cheltuielile curente și de capital ale Muzeului Național Cotroceni se finanțează din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat, prin bugetul Administrației prezidențiale.(2^2) Structura organizatorică, atribuțiile, precum și numărul maxim de posturi ale Muzeului Național Cotroceni se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat de ordonatorul principal de credite al Administrației prezidențiale.5. La articolul 8, după alineatul (2^2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^3), cu următorul cuprins: (2^3) Muzeul Național Cotroceni este condus de un director general, ordonator terțiar de credite, încadrat potrivit prevederilor art. 5.  +  Articolul VLegea nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Președintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 25 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VIArticolul 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins: (12) Persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, încadrate pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, în sensul prevederilor alin. (13), se salarizează la nivelul de salarizare în plată aferent funcției/funcției cu activități similare din instituțiile/autoritățile publice beneficiare ale proiectelor. Persoanele al căror domeniu de expertiză, definit conform cererii de finanțare, nu se regăsește la nivelul instituțiilor/autorităților publice beneficiare se salarizează conform nivelului de salarizare prevăzut de cererile de finanțare și ghidurile solicitantului, cu aprobarea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect/unitatea de implementare a proiectului.2. După alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins: (12^1) Cheltuielile cu salariile personalului care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanțat proiectul, în limita bugetului aprobat. Cheltuielile aferente concediilor medicale și concediilor de odihnă ale persoanelor încadrate pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată în sensul prevederilor alin. (13), care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, se suportă de la titlul de cheltuieli din care este finanțat proiectul, dacă aceste cheltuieli sunt considerate cheltuieli eligibile, iar dacă aceste cheltuieli sunt considerate cheltuieli neeligibile se suportă din bugetul fiecărei instituții.3. Alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins: (13) Instituțiile/autoritățile publice beneficiare ale proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă pot încadra suplimentar, peste numărul maxim de posturi aprobat, personal care să desfășoare activități în echipele de proiect, prin act administrativ al conducătorului instituției, în baza evaluării nevoilor de resurse umane care trebuie angrenate în implementarea proiectului, conform cererii de finanțare aprobate.4. După alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins: (13^1) Condițiile de înființare a structurilor responsabile cu implementarea proiectelor, peste numărul maxim de posturi aprobat, și procedura de recrutare și selecție a persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile se realizează pe baza unui regulament-cadru, elaborat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Finanțelor Publice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul VIIDispozițiile art. VI nu se aplică contractelor de finanțare semnate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, numărul persoanelor încadrate pe baza contractelor individuale pe durată determinată și tarifele orare sunt cele prevăzute în cererile de finanțare.  +  Articolul VIIIÎn tot cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale și de investiții europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 21 iunie 2016, sintagma „8 organisme intermediare regionale pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane și pentru Programul operațional Capital uman“ se va citi „8 organisme intermediare regionale pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane“.  +  Articolul IXLa articolul 235 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Prin ordin comun al ministrului fondurilor europene, al ministrului finanțelor publice și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice se stabilesc condițiile contractuale generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție publică aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.  +  Articolul XLa data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 235 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2010 privind aprobarea utilizării unor condiții contractuale ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC) pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii de transport de interes național, finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 și 51 bis din 20 ianuarie 2011.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Secretarul general al Guvernului,
  Florin Marius Tacu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Paul Gheorghiu
  Ministrul justiției,
  Raluca Alexandra Prună
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Radu Mihaiu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Dragoș-Nicolae Pîslaru
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Bogdan Pușcaș
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Marius Cristian Bădescu,
  secretar de stat
  București, 16 noiembrie 2016.Nr. 80. ----