LEGE nr. 224 din 17 noiembrie 2016pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 22 noiembrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, declarându-se din bun de interes public naţional în bun de interes public judeţean sau local. (2) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, declarându-se din bun de interes public judeţean sau local în bun de interes public naţional. (3) Trecerea unui bun din domeniul public al judeţului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a judeţului respectiv se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a consiliului judeţean, declarându-se din bun de interes public judeţean în bun de interes public local. (4) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a unui judeţ în domeniul public al judeţului respectiv se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului local, declarându-se din bun de interes public local în bun de interes public judeţean. (5) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al altei unităţi administrativ-teritoriale de pe raza teritorială a judeţului respectiv se face la cererea consiliului local, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului în a cărui proprietate se află bunul şi prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului în a cărui proprietate se transmite. (6) Trecerea unui bun din domeniul public al unui judeţ în domeniul public al altui judeţ limitrof se face la cererea consiliului judeţean, prin hotărâre a consiliului judeţean al judeţului în a cărui proprietate se află bunul şi prin hotărâre a consiliului judeţean al judeţului în a cărui proprietate se transmite. (7) Prevederile alin. (6) se aplică în mod corespunzător trecerii de bunuri între domeniul public al municipiului Bucureşti şi domeniul public al judeţului Ilfov. (8) Trecerile prevăzute la alin. (5)-(7) se realizează strict în vederea derulării unor obiective de investiţii şi pe durată determinată, prevăzute în hotărârea consiliului local, consiliului judeţean, respectiv municipiului Bucureşti."2. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Inventarul bunurilor din domeniul public se întocmeşte până la 31 decembrie 2017."3. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:"Art. 19^1. - (1) Nerespectarea termenelor prevăzute la art. 19 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor privind inventarul bunurilor din domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale se fac de către prefect prin împuterniciţii acestuia. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor privind inventarul bunurilor din domeniul public al statului se fac de către Ministerul Finanţelor Publice prin structurile proprii abilitate în acest sens. (3) Dispoziţiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."4. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte şi se modifică, după caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile administraţiei publice locale care au în administrare asemenea bunuri."5. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale se întocmeşte şi se modifică, după caz, de comisii special constituite, conduse de preşedinţii consiliilor judeţene, de primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de persoanele delegate de către aceştia."6. În anexă, la punctul I, după punctul 22 se introduce un nou punct, punctul 22^1, cu următorul cuprins:"22^1. porturile de agrement - terenurile pe care sunt situate acestea, cu drumurile de acces aferente, diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice destinate pentru acostarea navelor de agrement, de croazieră, de pasageri sau a altor nave care efectuează un serviciu public de transport pasageri, inclusiv faleza aferentă;"7. În anexă, la punctul II, după punctul 3 se introduc cinci noi puncte, punctele 4-8, cu următorul cuprins:"4. porturile de agrement - terenurile pe care sunt situate acestea, cu drumurile de acces aferente, diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice destinate pentru acostarea navelor de agrement, de croazieră, de pasageri sau a altor nave care efectuează un serviciu public de transport pasageri, inclusiv faleza aferentă - care nu sunt declarate de interes public naţional;5. pistele de decolare, aterizare, căile de rulare şi platformele pentru îmbarcare-debarcare situate pe acestea şi terenurile pecare sunt amplasate care nu sunt declarate de interes public naţional;6. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice care nu sunt declarate de interes public naţional;7. porturile fluviale civile - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice pentru acostarea navelor şi pentru alte activităţi din navigaţia civilă, bazine, acvatorii şi şenale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri şi pereuri situate pe malul căilor navigabile, în afara incintelor portuare destinate activităţilor de navigaţie care nu sunt declarate de interes public naţional;8. digurile de apărare împotriva inundaţiilor care nu sunt declarate de interes public naţional".8. În anexă, la punctul III, după punctul 10 se introduc patru noi puncte, punctele 11-14, cu următorul cuprins:"11. porturile de agrement - terenurile pe care sunt situate acestea, cu drumurile de acces aferente, diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice destinate pentru acostarea navelor de agrement, de croazieră, de pasageri sau a altor nave care efectuează un serviciu public de transport pasageri, inclusiv faleza aferentă - care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean;12. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean;13. porturile fluviale civile - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri şi alte construcţii hidrotehnice pentru acostarea navelor şi pentru alte activităţi din navigaţia civilă, bazine, acvatorii şi şenale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri şi pereuri situate pe malul căilor navigabile, în afara incintelor portuare destinate activităţilor de navigaţie care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean;14. digurile de apărare împotriva inundaţiilor care nu sunt declarate de interes public naţional sau judeţean."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  Bucureşti, 17 noiembrie 2016.Nr. 224.-----